BV Marija Bibbja Rużarju

Mill-Isqfijiet

Aħbarijiet

 

 

 

 
Żidiet fil-Laikos

ŻIDIET RIĊENTI ...

/


Lulju 2024

Omelija tal-Kardinal Mario Grech fil-Festa tal-Madonna tas-Sokkors. Santwarju Parrokkjali tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir, Kerċem. 14/07/2024.

Helena Agnieszka Kmieć lejn il-Beatifikazzjoni. Żagħżugħa Pollakka li tista’ tkun Qaddisa oħra Millennjali.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-15-il Ħadd matul is-Sena "B". Pjazza SAn Pietru. 14/07/2024.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-15-il Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tad-Duluri, San Pawl il-Baħar. 14/07/2024.

Pellegrini tat-Tama fil-Kotba Mqaddsa. Il-Ġublew u l-Lectio Divina.

Kunu għodda ta’ ġustizzja u qatt kompliċi mal-inġustizzja u l-korruzzjoni. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum il-Pulizija. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 12/07/2024.

Kewkba tixgħel f’lejl mudlam. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ San Benedittu. Monasteru ta’ Santa Skolastiku, Birgu. 11/07/2024.

L-id li tagħti l-ħajja, l-id li ssib il-fejqan. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-erbatax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/07/2024.

Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku fi Trieste. Diskors fl-okkażjoni tal-50 Ġimgħa Soċjali tal-Kattoliċi fl-Italja. Trieste. 07/07/2024.

Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku fi Trieste. Messaġġ tal-Papa waqt l-Angelus. 07/07/2024.

Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku fi Trieste. Omelija fi Pjazza Unità d'Italia. Tieste. 07/07/2024.

Gestis Verbisque. Ġesti u Kliem. Dokument mid-Dikasteru għad-Duttrina tal-Fidi dwar il-Validità tas-Sagramenti. 02/02/2024.

Warda sabiħa li togħġob lill-Madonna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni. Knisja Parrokkjali Immakulata Kunċizzjoni, Ħamrun. 07/07//2024.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa tal-Viżitazzjoni. Bażilika tal-Viżitazzjoni, Għarb. 07/07/2024.

Jekk nisimgħu mill-Mulej nistgħu nsiru messaġġiera tal-Kelma tiegħu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-14-il Ħadd matul is-sena. Kunvent tas-Sorijiet Ulied il-Qalb ta’ Ġesù, Mrieħel. 07/07/2024.

Iż-żwieġ hu t-triq tal-paċenzja imma wkoll tal-ferħ. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-għeluq tal-inkjesti djoċesani tal-Qaddejja ta’ Alla Henry u Inez Casolani. Knisja Parrokkjali ta’ Santu Wistin, Valletta. 06/07/2024.

Ħarsa ta’ mħabba ħanina. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tlettax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/07/2024.

Mulej. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku mill-Biblista Dun Pawl Sciberras. 03/07/2024.

Ittra tal-Papa Ġwanni Pawlu II lill-Anzjani. 01/10/1999.

 AĦBARIJIET:  Għeluq tal-inkjesta djoċesana għall-kawża tal-beatifikazzjoni u l-kanonizzazzjoni ta’ Henry u Inez Casolani. 01/07/2024.

Mulej, ikkonverti qalbna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tifkira tal-Beatu Nazju Falzon. Knisja ta’ Ġieżu, Valletta. 01/07/2024.

Talba għar-IV Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani. mfakakr fit-28 ta' Lulju 2024.

Twarrabnix meta nasal għax-xjuħija. Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tar-4 Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani. Imfakkar fi-28 ta' Lulju 2024.

Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi, xejn ma jonqosni. Il-Kelma tal-Ħajja ta' Lulju. Mill-Moviment tal-Fokolarini.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J, Scicluna matul Lulju 2024.

Adorazzjoni Ewkaristika minn diversi knejjes matul ix-xahar ta' Lulju 2024.

Il-fehma tal-Papa għal Lulju 2024. Nitolbu biex is-Sagrament tal-Griżma tal-Morda jwassal il-qawwa ta’ Alla lil dawk li jirċevuh u lill-maħbubin tagħhom, u jkun dejjem aktar sinjal viżibbli ta’ kompassjoni u tama għal kulħadd..

 

Ġunju 2024

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-13-il Ħadd matul is-Sena "B". Pjazza San Pietru. 30/06/2024.

Biss inti emmen. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi tat-tlettax-il Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 30/06/2024.

Ejja niltaqgħu ma’ Ġesù permezz tal-qrar u t-tqarbin. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tlettax-il Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu, Gżira. 30/06/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Appostli Pietru u Pawlu. Pjazza San Pietru. 29/06/2024.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Appostli San Pietru u San Pawl. Kappella Papali, Bażilika ta' San Pietru. 29/06/2024.

San Pietru u San Pawl: opra tal-ħniena u tal-grazzja ta’ Alla. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta’ San Pietru u San Pawl, Appostli. Katidral ta’ San Pawl, Imdina. 29/06/2024.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità ta’ San Pietru u San Pawl. Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, Nadur. 29/06/2024.

Ħsieb fuq il-Qari tal-Quddies tat-13-il Ħadd matul is-Sena – B. Minn D. Edward Vella.

Biex ħadd ma jibqa’ emarġinat. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-tifkira ta’ San Irinew, Isqof u Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/06/2024.

Mulej, Mulej. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’Għeluq is-Sena Akkademika tal-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali. Knisja Parrokkjali Ħ’Attard. 27/06/2024.

Niġbdu ħabel wieħed mill-istess naħa. Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’Jum il-Gradwazzjoni ta’ Caritas. Ċentru Terapewtiku ta’ San Blas, Żebbuġ. 27/06/2024.

Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-Jum Dinji kontra l-abbuż u t-traffikar illeċitu tad-droga. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 26/06/2024.

Prekursur u xhud. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-12-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/06/2024.

Alla jiftakar, iżomm il-wegħda u jħenn. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Pontifikal tal-Festa ta’ San Ġwann Battista, ix-Xewkija. Rotunda Arċipretali ta’ San Ġwann Battista, Xewkija. 23/06/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-12-il Ħadd matul is-Sena "B". Pjazza San Pietru. 23/06/2024.

Rieqed fil-poppa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-tnax-il Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 23/06/2024.

San Ġwann il-Battista: xempju ta’ umiltà. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Twelid ta’ San Ġwann il-Battista, Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 23/06/2024.

Alla dejjem issostnina fil-pellegrinaġġ ta’ ħajjitna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu fil-Quddiesa Solenni ta’ Filgħaxija. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 22/06/2024.

Omelija mill-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 22/06/2024.

Il-Kelma tal-Ħajja ta’ Ġunju 2024. Is-Saltna ta’ Alla hi bħal meta raġel ikun xeħet iż-żerriegħa fl-art. Rieqed jew imqajjem, bil-lejl jew bin-nhar, iż-żerriegħa tinbet u tikber.

Morru ... stiednu għall-festa lil kull min issibu. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ġurnta Missjunarja 2024. 20/10/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jgħid li jżomm il-Bibbja tas-suldat Ukren maqtul fuq l-iskrivanija tiegħu. 20/0682024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku, “Ilqgħu, ppromwovu, akkumpanjaw, u integraw” lir-refuġjati.. 20/0682024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku lill-kummidjanti: "Għinuna noħolmu dinja aħjar: 20/06/2024.

L-Ispirtu jgħallem lill-Għarusa titlob. Is-Salmi, sinfonija ta’ talb fil-Bibbja. Ir-4 katekeżi tal-Papa Franġisku fis-sensiela dwar l-Ispirtu u l-Għarusa. L-Ispirtu s-Santu jmexxi l-poplu ta’ Alla għal-laqgħa ma’ Ġesù t-tama tagħna. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 19/06/2024.

Strument affaxxinanti u tremend. Diskors tal-Papa Franġisku waqt il-laqgħa tal-G7 dwar l-Intelliġenza Artifiċjali. Puglia. 14/06/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-11-il Ħadd matul is-Sena "B". Pjazza San Pietru. 16/06/2024.

L-affarijiet iż-żgħar tal-ħajja. Omelija mill-Isqof ta’ Anton Teuma fil-Quddiesa tat-Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 16/06/2024.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ Sant’ Antnin ta’ Padova. Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali, Victoria. 13/06/2024.

Diskors tal-Papa Franġisku lid-Diretturi Nazzjonali tal-Opri Pontifiċi. Sala tal-Konċistorju. 25/05/2024.

Kariżma. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku mill-Biblista Dun Pawl Sciberras. 12/06/2024.

L-Iskrittura kollha hi mnebbħa minn Alla. Nagħrfu l-imħabba ta’ Alla mill-kliem ta’ Alla. It-3 katekeżi tal-Papa Franġisku dar l-Ispirtu u l-Għarusa. L-Ispirtu s-Santu jmexxi l-poplu ta’ Alla għal-laqgħa ma’ Ġesù t-tama tagħna. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 12/06/2024.

Ma' Pietru u Pawlu wara l-Imgħallem. Mixja ta’ talb bi tħejjija għall-Ġublew tas-saċerdoti, 2025.

Messaġġ tal-Papa Franġisklu fl-Angelus tal-10 Ħadd matul is-Sena "B". Pjazza San Pietru. 09/06/2024.

Ġesù jħobbna sal-aħħar qatra ta’ demmu fil-qalb umli tiegħu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù. Knisja Parrokkjali tas-Salvatur, Lija. 09/06/2024.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-parteċipanti f'laqgħa internazzjonali tal-korijiet fil-Vatikan. Awla Pawlu VI. 08/06/2024.

Inniżżlu l-għeruq tagħna fl-imħabba u fuqha nibnu ħajjitna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-konsagrazzjoni tal-knisja. Knisja tal-Qalb ta’ Ġesù, Imsida. 07/06/2024.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fis-Solennità tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù. Santwarju Parrokkjali tal-Qalb ta’ Ġesù, Fontana. 07/06/2024.

Ittama fil-Mulej – żomm sħiħ u qawwi qalbek. Riflessjoni tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi waqt Adorazzjoni tal-Kleru. Santwarju Parrokkjali tal-Qalb ta’ Ġesù, Fontana. 07/06/2024.

Riflessjoni tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma waqt Adorazzjoni tal-Kleru. Santwarju Parrokkjali tal-Qalb ta’ Ġesù, Fontana. 07/06/2024.

 AĦBARIJIET:  Pajjiżna jerġa’ jieħu sehem fil-Global Rosary Relay. Katina ta’ Rużarju madwar id-dinja kollha bis-sehem ukoll ta’ Malta u Għawdex. 07/06/2024.

Ir-riħ fejn irid jonfoħ. Fejn hemm l-Ispirtu ta’ Alla hemm il-ħelsien. It-2 katekeżi tal-Papa Franġisku fis-sensiela dwar l-Ispirtu u l-Għarusa. L-Ispirtu s-Santu jmexxi l-poplu ta’ Alla għal-laqgħa ma’ Ġesù t-tama tagħna. Udjenza Ġenerali. 05/06/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa jġedded it-talb għall-paċi fis-Sudan, hekk kif miljuni qed jirriskjaw il-ġuħ. 05/06/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa jfakkar fit-tmiem tal-okkupazzjoni Nazista f’Ruma. 05/06/2024.

Il-ġebla mwarrba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ San Karlu Lwanga u sħabu, Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/06/2024.

It-talba mhux f’li ngħidu bil-fomm imma f’dak li joħroġ mill-qalb. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa ta’ Corpus Christi. Knisja Kolleġġjata ta’ San Ġorġ, Qormi. 02/06/2024.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm Inqaddes ta' Kristu. Bażilika ta' San Ġwann Lateran. 02/06/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Pjazza San Pietru. 02/06/2024.

L-Ewkaristija hi l-ikla tal-aħwa. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes ta’ Kristu. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 02/06/2024.

The Eucharist commits us to the poor. Article by Auxiliary Bishop Joseph Galea Curmi. The Sunday Times of Malta. 02/06/2024.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J, Scicluna matul Ġunju 2024.

Adorazzjoni Ewkaristika minn diversi knejjes matul ix-xahar ta' Ġunju.

Il-Kelma tal-Ħajja ta’ Ġunju 2024. Is-Saltna ta’ Alla hi bħal meta raġel ikun xeħet iż-żerriegħa fl-art. Rieqed jew imqajjem, bil-lejl jew bin-nhar, iż-żerriegħa tinbet u tikber.

Il-fehma tal-Papa għal Ġunju 2024. Nitolbu għall-migranti li jaħarbu mill-gwerra u l-ġuħ, u li jkollhom jivvjaġġaw fost perikli kbar u vjolenza, biex il-pajjiżi li jirċevuhom jilqgħuhom tajjeb u joffrulhom opportunitajiet ġodda.

 

ORDO 2024. Ordni għaċ-Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa, tal-Lituġija tas-Sigħat u Aġenda Ekkleżjastika. Arċidjoċesi ta' Malta u Djoċesi ta' Għawdex.

Fittex aktar ...

 

 QUDDIES

VIDJO   -   AWDJO

MILL-PAPA FRANĠISKU ...

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

FIL-LAIKOS ...

xx
xx
xx
xx
xx
xx

AKTAR FIL-LAIKOS ...

xx
xx
xx
xx
xx
xx