Ara wkoll ...

Digriet tal-Penitenzerija Appostolika dwar l-għoti ta’ Indulġenzi speċjali lill-fidili fil-qagħda attwali ta’ pandemija, 20 ta' Marzu 2020 ...

 

Nota tal-Penitenzerija Appostolika dwar is-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni fil-qagħda attwali ta’ pandemija, 20 ta’ Marzu 2020

 

“Jiena magħkom dejjem”

(Mt 28:20)

 

Il-gravità taċ-ċirkustanzi attwali timponi riflessjoni fuq l-urġenza u ċ-ċentralità tas-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni, flimkien ma’ xi preċiżazzjonijiet meħtieġa, kemm għall-fidili lajċi, kemm għall-ministri msejħin jiċċelebraw is-sagrament.

 

Anki fi żmien il-Covid-19, is-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni jiġi amministrat skont in-norma tad-Drittu Kanoniku universali u skont kif dispost fl-Ordo Pænitentiæ.

 

Il-qrara individwali hija l-mod ordinarju għaċ-ċelebrazzjoni ta’ dan is-sagrament (ara kan. 960 CIC), waqt li l-assoluzzjoni kollettiva, mingħajr il-qrara individwali dritt qabel, ma tistax tingħata jekk mhux hemm fejn mitlub minħabba l-periklu imminenti ta’ mewt, u allura ma jifdalx biżżejjed ħin biex tinstema’ l-qrara ta’ kull wieħed u waħda mill-penitenti (ara kan. 961, § 1 CIC), jew minħabba ħtieġa serja (ara kan. 961, § 1, 2° CIC), li l-kunsiderazzjoni tagħha tmiss lill-Isqof djoċesan, li jkun qies ukoll il-kriterji maqbula mal-membri l-oħra tal-Konferenza Episkopali (ara kan. 455, § 2 CIC) u mingħajr preġudizzju għall-ħtieġa, biex l-assoluzzjoni tkun valida, tal-votum sacramenti min-naħa ta’ kull penitent, jiġifieri l-proponiment li jqerr mal-ewwel ċans kull dnub gravi, li f’dak il-ħin ma kienx possibbli għalih iqerr (ara kan. 962, § 1 CIC).

 

Din il-Penitenzerija Appostolika żżomm li, fuq kollox fil-postijiet milquta l-aktar mit-tixrid tal-pandemija u sakemm il-fenomenu ma jbattix, jidħlu fis-seħħ il-każijiet ta’ ħtieġa serja msemmija hawn fuq fil-kan. 961, § 2 CIC.

 

Kull speċifikazzjoni oħra d-Drittu jiddelegaha lill-Isqfijiet djoċesani, waqt li wieħed għandu jżomm dejjem quddiem għajnejh l-ogħla ġid tas-salvazzjoni tal-erwieħ (ara kan. 1752 CIC).

 

F’każ li tinqala’ l-ħtieġa ta’ malajr li tingħata l-assoluzzjoni sagramentali lil iktar minn fidil wieħed flimkien, is-saċerdot għandu javża minn qabel, sakemm hu possibbli, lill-Isqof djoċesan u, jekk ma setax jagħmel dan, jgħarrfu mill-aktar fis possibbli (ara Ordo Pænitentiæ, n. 32).

 

Fl-emerġenza pandemika ta’ bħalissa, huwa l-Isqof djoċesan li għandu jindika lis-saċerdoti u lill-penitenti l-attenzjoni prudenti li għandhom jaddottaw fiċ-ċelebrazzjoni individwali tar-rikonċiljazzjoni sagramentali, bħalma huma ċ-ċelebrazzjoni f’post miftuħ ventilat barra mill-konfessjonarju, l-adozzjoni tad-distanza konvenjenti, l-użu ta’ maskri protettivi, mingħajr preġudizzju għall-attenzjoni assoluta għall-ħarsien tas-siġill sagramentali u għad-diskrezzjoni meħtieġa.

 

Barra minn hekk, huwa dejjem l-Isqof djoċesan li jiddetermina, fit-territorju taċ-ċirkoskrizzjoni ekkleżjastika tiegħu u b’mod relattiv għal-livell tat-tixrid tal-pandemija, liema huma l-każi ta’ ħtieġa serja fejn huwa leċitu tingħata l-assoluzzjoni kollettiva: ngħidu aħna, fid-daħla tas-swali tal-isptarijiet, fejn jinsabu rikoverati l-fidili infettati f’periklu tal-mewt, bit-tħaddim, fil-limiti ta’ dak li hu possibbli u bil-prekwazjonijiet xierqa, tal-mezzi ta’ amplifikazzjoni tal-vuċi, biex l-assoluzzjoni tinstema’.

 

Ta’ min jiżen il-ħtieġa u l-opportunità li, hemm fejn meħtieġ u bi qbil mal-awtoritajiet tas-saħħa, jinħolqu gruppi ta’ “kappillani straordinarji tal-isptar”, anki fuq bażi volontarja u fir-rispett tan-normi kontra t-tixrid tal-mard, biex jiżguraw l-għajnuna spiritwali meħtieġa lill-morda u lill-moribondi.

 

Hemm fejn il-fidili partikulari b’għafsa ta’ qalb isibu ruħhom f’qagħda fejn ma jkunux jistgħu jirċievu l-assoluzzjoni sagramentali, ta’ min ifakkar li l-indiema perfetta, li tiġi mill-imħabba lejn Alla maħbub fuq kull ħaġa oħra, imlissna permezz ta’ talba sinċiera għall-maħfra (dik li f’dak il-mument il-penitent ikollu l-ħila jesprimi) u msieħba mill-votum confessionis, jiġifieri l-proponiment sħiħ li, malli jkun possibbli, wieħed jirrikorri għall-qrara sagramentali, tikseb il-maħfra tad-dnubiet, anki dawk mejta (ara KKK, n. 1452).

 

Qatt daqs f’dan iż-żmien il-Knisja mhi dduq il-qawwa tax-xirka tal-qaddisin, hija u tressaq quddiem il-Mulej Mislub u Rxoxt wegħdiet u talbiet, b’mod partikulari s-Sagrifiċċju tal-Quddiesa, iċċelebrat ta’ kuljum mis-saċerdoti, imqar jekk mingħajr poplu.

 

Bħal omm twajba, il-Knisja titlob lill-Mulej biex l-umanità tinħeles minn dan il-flaġell, u tfittex l-interċessjoni tal-Imqaddsa Verġni Marija, Omm il-Ħniena u Saħħa tal-morda, u ta’ żewġha San Ġużepp, li taħt il-patroċinju tiegħu l-Knisja sa minn dejjem imxiet f’din id-dinja.

 

Ħa jaqilgħulna Marija Santissma u San Ġużepp grazzji kotrana ta’ rikonċiljazzjoni u ta’ salvazzjoni, fi smigħ attent għall-Kelma ta’ Alla, li qed itenni llum lill-bnedmin: “Biżżejjed! Kunu afu li jien Alla” (Salm 46:11), “Jiena magħkom dejjem” (Mt 28:20).

 

Mogħtija Ruma, mis-sede tal-Penitenzerija Appostolika, nhar id-19 ta’ Marzu 2020,

Solennità ta’ San Ġużepp, Għarus tal-Verġni Mqaddsa Marija, Patrun tal-Knisja Universali.

 

Il-Kardinal Mauro Piacenza

Penitenzerija Appostolika

 

Krzysztof Nykiel

Reġġent