Laikos

 

PELLEGRINI TA’ TAMA

IT-TALBATAL-ĠUBLEW 2025

-------------------

Missierna li inti fis-Smewwiet,

agħmel li l-fidi li tajtna b’don

f’Ġesù Kristu, Ibnek u ħuna,

u l-fjamma tal-imħabba

msawba fi qlubna mill-Ispirtu s-Santu,

iqanqlu fina t-tama hienja

fil-miġja ta’ Saltnatek.

 

Ħalli l-grazzja tiegħek tibdilna

fi bdiewa ħawtiela taż-żerriegħa tal-Vanġelu

li ttella’ l-għaġna tal-umanità u tal-ħolqien kollu,

fl-istennija fiduċjuża

tas-smewwiet ġodda u art ġdida,

meta, megħluba s-setgħat tal-Ħażen,

tfeġġ għal dejjem il-glorja tiegħek.

 

Ħa tħeġġeġ il-grazzja tal-Ġublew

mill-ġdid fina, Pellegrini tat-Tama,

ix-xenqa għall-ġid tas-Sema

u xxerred fuq id-dinja kollha

l-ferħ u l-paċi

tal-Feddej tagħna.

 

Lilek, Alla mbierek għal dejjem,

kull ġieħ u glorja f’kull żmien.

 

Amen.

 

miġjuba għall-Malti minn Francesco Pio Attard