TALB EWKARISTIKU

 

Anima Christi

 

ANIMA Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
Passio Christi, conforta me.
O bone Iesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde me.
Ne permittas me separari a te.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me.
Et iube me venire ad te,
Ut cum Sanctis tuis laudem te
in saecula saeculorum.  Amen.

Ruħ ta' Kristu

 

Ruħ ta' Kristu qaddisni
Ġisem ta' Kristu, salvani.
Demm ta' Kristu, isqini.
Ilma tal-kustat ta' Kristu, aħsilni.
Passjoni ta' Kristu, sabbarni.
O Ġesù twajjeb, ismagħni.
Fil-pjagi tiegħek, aħbini.
Tħallini qatt ninfired minnek.
Mill-għadu ħażin ħarisni.
Fis-siegħa ta' mewti sejjaħli.
Ġewwa ħdanek ilqagħni,
biex mal-qaddisin tiegħek
inħaħħrek għal dejjem ta' dejjem. Ammen.

 

(Anima Christi - Hija talba attribwita lil San Injazju ta' Loyola, u inkludiha fl-eżerċizzi spiritwali tiegħu. Biss hija talba li kienet teżisti qabel San Injazju.)


 

Dal-misteru

 

Dal-misteru, għarkubbtejna,

ejjew, mela, naduraw

u quddiem ir-riti ġodda

suriet qodma jispiċċaw;

bit-twemmin ġo qalbna nħossu

dak li s-sensi le jaraw.

 

Lill-Missier irroddu, u ’l-Iben

b’qalbna kollha kull tifħir,

lejhom mat-tberik ta’ qalbna,

imħabbitna ’l fuq ittir;

lill-Ispirtu li ġejn minnhom

ħajr ukoll, xejn inqas kbir.   Ammen.

 

San Tumas ta’ Aquino

 

Nitolbu

O Alla, int f’dan is-sagrament ta’ l-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek; agħtina, nitolbuk, li nqimu l-misteru tal-Ġisem u d-Demm tiegħek, hekk li nħossu fina bla heda dak li rebbħitilna l-fidwa tiegħek.  Int, li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem.   Ammen.


 

Salm 116

 

Faħħru l-Mulej intom ġnus kollha,

sebbħuh, o popli kollha!

Għax kbira hi tjubitu magħna,

u kelmet il-Mulej iddum għal dejjem. 

Glorja.


Tantum ergo

 

Tantum ergo Sacramentum

veneremur cernui:

et antiquum documentum

novo cedat ritui:

praestet fides supplementum

sensuum defectui.

 

Genitori, genitoque

laus et jubilatio,

salus, honor, virtus quoque

sit et benedictio;

procedenti ab utroque

compar sit laudatio.  Amen.

 

Oremus

Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribue, quaesumus, ita nos Corporis et Sanguinis tui sacra mysteria venerari; ut redemptionis tuae fructum in nobis jugiter sentiamus: qui vivis et regnas in saecula saeculorum.  Amen.

 

Adoremus in aeternum sanctissimum Sacramentum.


Psalmus 116

Laudate Dominum, omnes gentes,

laudate eum omnes populi. 

Quoniam confirmata est super nos misericordia eius

et veritas Domini manet in aeternum. 

Gloria.


Invokazzjonijiet

(għal wara l-Barka)

 

Ikun imbierek Alla.

Imbierek l-isem imqaddes tiegħu.

Imbierek Ġesù Kristu, veru Alla u veru bniedem.

Imbierek l-isem ta’ Ġesù.

Imbierka l-Qalb qaddisa tiegħu.

Imbierek id-demm għażiż tiegħu.

Imbierek Ġesù fis-Santissmu Sagrament ta’ l-altar.

Imbierek l-Ispirtu s-Santu paraklitu.

Imbierka l-kbira omm Alla Marija santissma.

Imbierka l-imqaddsa u Immakulata Kunċizzjoni tagħha.

Imbierek it-tlugħ glorjuż tagħha fis-sema.

Imbierek l-isem ta’ Marija, verġni u omm.

Imbierek San Ġużepp, għarus kastissmu tagħha.

Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.


Talba lill-Ewkaristija

 

O Mejda mqaddsa li fiha Kristu jitqiegħed bħala ikel, issir it-tifkira tal-passjoni tiegħu.  Ir-ruħ timtela bil-grazzja u lilna jingħata r-rahan tal-ħajja ta’ dejjem.

 

Ċ: Bagħtilhom il-ħobż mis-sema.

P: U dan għandu kull ħlewwa.

 

San Tumas ta’ Aquino


Mulej, ibgħat l-għerf

 

Mulej, “ibgħat l-għerf mis-smewwiet imqaddsa, ibagħtu mit-tron glorjuż tiegħek, biex jieqaf miegħi fit-tħabrik tiegħi, ħa nkun naf sewwa x’inhu li jogħġob lilek; għax huwa kollox jaf u kollox jifhem, f’kulma nagħmel imexxini bil-għaqal, u bil-glorja tiegħu jħarisni”.  Għerf 9:10-11Viżta lil Ġesù Sagramentat (1)

 

Kemm nixtieq li ninviżtak

o Ġesù Sagramentat,

f’kull altar fejn tinsab waħdek

minn kulħadd abbandunat.  (inkella:- minn kulħadd adurat)

 

Kemm nixtieq illi l-qlub kelli

ta’ kemm huma lejk ingrati

u ta’ dawk li ma jagħrfukx

biex tant qlub lilek kont nagħti.

 

Imma għaliex qalb waħda tajtni

kollha lilek jien nagħtiha

bħala vittma ta’ l-imħabba

tant għalihom, kemm għalija.

 

Mill-imqaddes tabernaklu

o Ġesù, qatt la tinsieni;

fidi u tama kattar fija

u bin-nar ta’ l-imħabba mlieni.

 

O Ġesù, fuq ħsibijieti,

fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi

xerred, int, il-barka tiegħek,

b’mod li tibqa’ dejjem miegħi.

 

Missierna, Sliema u Glorja skond il-fehma tal-papa.


Viżta lil Ġesù Sagramentat (2)

 

O Ġesù Sagramentat,

Redentur l-iżjed ħanin,

int il-ħrara fina kebbes

li spiss nersqu għat-tqarbin.

 

O Ġesù Sagramentat

li mill-mewt għoġbok tifdina,

lejn id-dnub l-akbar mibegħda

għala dejjem nissel fina.

 

O Ġesù Sagramentat,

inti waħdek triq tal-ġenna;

sabiex fiha nistgħu naslu

ruħna minnek dawl tistenna.

 

O Ġesù Sagramentat,

għarus denn ta’ kull imħabba,

ħlief imħabbtek, imħabb’oħra

la tħallix fina titrabba.

 

O Ġesù Sagramentat,

hena, dawl u qawwa tagħna,

biex nifilħu kull salib

sabar ’tina w ieqaf magħna.

 

Missierna, Sliema u Glorja skond il-fehma tal-papa.


Viżta lil Ġesù Sagramentat (3)

 

Ġesù Ewkaristija,

għal ftit ġejt noqgħod ħdejk

sabiex nitkellem miegħek

u nuri mħabbti lejk.

 

Ilqagħha din iż-żjara

li llum erfajt għalik:

int taf li jien inħobbok

u spiss niftakar fik.

 

Ġesù Ewkaristija,

kull ħajr sinċier nagħtik

tal-ġid li tajtni f’ħajti

biex nibqa’ nemmen fik.

 

Għallimni nagħraf sewwa

l-imħabba tiegħek lejja,

għallimni nżommok f’qalbi,

kuljum quddiem għajnejja.

 

Ġesù Ewkaristija,

tal-lejl u n-nhar is-Sid,

noffrilek dal-jum tiegħi

bix-xogħol u bit-taħbit.

 

Noffrilek ħajti kollha

bil-ferħ u n-niket tagħha,

jien naf li inti tridha

u b’għożża dlonk tilqagħha.

 

Ġesù Ewkaristija,

illum b’qalbi sogħbiena

nixtieq nitolbok maħfra

u minni jkollok ħniena.

 

F’dis-siegħa kollha mħabba

li jien erfajt għalik,

inwiegħdek li qatt iżjed

ma jien se noffendik.

 

Ġesù Ewkaristija,

mexxini fit-triq tiegħek,

tħallini qatt fil-ħama

u t-tajn ta’ l-għelt nitmiegħek.

 

Ħarisni llum u dejjem

mill-ħażen u mid-dnub:

għallimni nħobb biss lilek

kull ħin, Ġesù maħbub.

 

Missierna, Sliema u Glorja skond il-fehma tal-papa.


Viżta lil Ġesù Sagramentat (4)

 

Ġejt inżurek Ġesù tiegħi

għaliex jiena nemmen fik,

biex kif int tajt kollox lili

hekk minn qalbi rrid nagħtik.

 

Fik biss tgħix it-tama tiegħi,

int il-bidu u int it-tmiem,

int biss tagħti dak li twiegħed,

fik il-fatti jtemmu l-kliem.

 

Għaliex int l-istess imħabba,

tħobb lit-twajba u lill-ħatjin

u tkenninhom fil-qalb tiegħek

fejn isiru qaddisin.

 

Għax meta naraw imħabbtek

lejna lkoll, mimlijin ħtija,

nagħrfu l-kobor tad-dejn tagħna

lejk Ġesù fl-Ewkaristija.

 

Ruħi tqaddes jien nitolbok

b’dawl is-sagramenti tiegħek

għax bil-qawwa tal-qdusija

iżommuni dejjem miegħek.

 

Missierna, Sliema u Glorja skond il-fehma tal-papa.


Viżta ta’ billejl lil Ġesù Sagramentat

 

F’dan is-skiet tal-lejl u l-ħemda

widen tajt bi ħniena ’l talbi,

ngħasi ksirtli biex inżurek,

o Ġesù maħbub ta’ qalbi!

 

Lejk itiru ħsibijieti,

b’ruħi u qalbi niġi ħdejk,

hemm quddiemek fl-Ostja mqaddsa,

nadurak, mixħut f’riġlejk.

 

Kemm nixtieq, Ġesù, li kelli

il-qlub kollha tal-bnedmin

biex f’kull knisja niġi nżurek

fejn int waħdek f’dan il-ħin!

 

U hemm noffrilek bl-akbar ħeġġa

ta’ tant qlub l’abbandunawk,

imħabbithom, biex inpatti

tant uġigħ li s’issa tawk!

 

Kemm nixtieq ukoll li kelli

ta’ tant qlub ħeġġa u tjubija

li qegħdin f’dal-lejl quddiemek

jadurawk fl-Ewkaristija!

 

Flok tant bruda tal-qalb tiegħi,

imħabbithom jien noffrilek,

o Ġesù, bħal ħaġa tiegħi,

jien nagħtiha kollha lilek.

 

Magħhom lilek b’ruħi kollha

fl-Ostja mqaddsa nadurak,

bit-tifħir tagħhom imdawwar

f’kull altar nixtieq narak.

 

U nixtieq li ssaltan dejjem

fl-ewkaristiku renju tiegħek,

li j’tuk qima l-bnedmin kollha

marbutin fl-imħabba miegħek!

 

Il-ġurnata li bdiet toqrob

bl-hemm u l-ferħ tagħha noffrilek,

kulma nagħmel fiha bierku

biex bih nagħti glorja lilek.

 

O Ġesù, mill-ġdid inkompli

dak in-ngħas li ksirt għalik,

’ma jekk nagħti rpoż lil ġismi,

qalbi mqajma tibqa’ fik!

 

Missierna, Sliema u Glorja skond il-fehma tal-papa.


Talba lil Ġesù Sagramentat

 

F’kull bżonn li jkolli, ħallini niġi għandek bl-umiltà u bil-fiduċja, u ngħidlek: “Ġesù, għinni”.

 

Ġesù, għinni fid-dubji, inċertezzi u tentazzjonijiet.

Ġesù, għinni kulmeta nħossni waħdi, għajjien u f’sitwazzjonijiet diffiċli.

Ġesù, għinni meta nara l-pjan tiegħi u t-tamiet tiegħi jfallu u jinbidlu b’diżappunt u għali.

Ġesù, għinni meta ħaddieħor jonqosni.

Ġesù, għinni meta nħoss qalbi maqtugħa għalkollox fil-falliment, meta nara li l-isforzi tiegħi kollha jisfaw fix-xejn.

Ġesù, għinni meta nħossha tonqosni l-paċenzja u s-salib tiegħi nħossu tqil wisq.

Ġesù, għinni meta nkun marid, u rasi u jdejja ma jistgħux jaħdmu aktar, u nħossni abbandunat.

Ġesù, għinni ħalli nerħi ruħi fl-imħabba kbira tiegħek, bħala missier u salvatur.

 

Dejjem, dejjem minkejja d-debulizzi, waqgħat u nuqqasijiet ta’ kull xorta: “Ġesù għinni u tinsieni qatt”.


Tqarbina tax-xewqa

 

Ġesù, jiena nemmen li int tinsab tabilħaqq fis-sagrament ta’ l-Ewkaristija.  Inħobbok fuq kollox u rrid nitqarben.  Minħabba li bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija taħt ix-xbiha tal-ħobż, għallinqas ejja fija bix-xewqa.  Tħallini qatt nitbiegħed minnek.  Irrid inħobbok.


 

 

TALB U TIFĦIR LIL ALLA

 

Missier, f’idejk nintelaq

 

Missier, f’idejk nintelaq jiena.  Agħmel minni dak li jogħġbok.  Niżżikħajr għal dak kollu li tagħmel bija: jien lest għal kollox, nilqa’ kollox.  Agħmel biss li r-rieda tiegħek isseħħ fiha, u fil-ħlejjaq kollha tiegħek.  Ma nixtieq xejn aktar, Mulej.  F’idejk jien nitlaq ruħi; nagħtihielek bl-imħabba kollha ta’ qalbi, għax jien inħobbok, Mulej, u għalhekk inħoss il-ħtieġa li nagħti lili nnifsi lilek, li nintelaq f’idejk għal kollox u b’kunfidenza bla tarf, għax int Missieri.

 

Charles de Foucauld


Talb u tifħir ’l Alla

 

Int qaddis, waħdek Mulej Alla, li tagħmel ħwejjeġ ta’ l-għaġeb.

Int qawwi.

Int kbir.

Int l-aktar għoli.

Int Sultan li tista’ kollox, Missier qaddis, sultan tas-sema u ta’ l-art.

Int Mulej, Alla wieħed fi tliet Persuni, int kull tjubija.

Int it-tjieba, kull tjieba, fuq kull tjieba, Mulej Alla, ħaj u veru.

Int għerf.

Int umiltà.

Int sabar.

Int kenn.

Int is-sliem.

Int hena u ferħ.

Int il-ħaqq u l-qies.

Int il-għana li jegħleb kull ħtieġa.

Int is-sbuħija.

Int ta’ qalb ħelwa.

Int li tieqaf magħna.

Int li tgħasses fuqna u tidħol għalina.

Int il-qawwa.

Int is-serħan tal-qalb.

Int it-tama tagħna.

Int il-fidi tagħna.

Int il-għaxqa kbira tagħna.

Int il-ħajja ta’ bla tmiem, kbir u ta’ l-għaġeb.

Mulej, Alla li tista’ kollox, Feddej ta’ ħniena.

 

San Franġisk ta’ Assisi


Talba b'tifkira tal-passjoni u mewt ta' Ġesù.

Tintalab nhar ta' Ġimgħa fit-3.00 pm


O ruħ x’għamiltlek jiena
li inti ma tridx taf bija?
Ftakar fil-mewt u l-passjoni
u t-tliet siegħat tal-agunija

Missierna, Sliema u Glorja

O ruħ x’għamiltlek jiena
li tfajtni wara spallejk?
Ftatkar fil-mewt u l-passjoni 
u t-tbatija li batejt.

Missierna, Sliema u Glorja

O ruħ x’għamiltlek jiena
li bil-lanza fta
ħtli qalbi?
Inti titbiegħed minni
u jien nitolbok ti
ġi għandi.

Missierna, Sliema u Glorja

 


Il-Quotidie

 

Sinjur Alla, inti hawn u jiena fik, inkellmek u inti tismagħni, nitolbok u inti tagħtini, għaliex inti wrejtna fl-Iskrittura mqaddsa li huma delizzji għalik li inti tkun ma’ wlied il-bnedmin, u wkoll li tridna nirrikorru lejk f’kull bżonn tagħna.  Għalhekk b’kunfidenza nitolbuk, bħala wlied lill-Missier tagħhom.

 

Sinjur Alla, agħti glorja lill-isem tiegħek.

Sinjur Alla, saltan fuq kulħadd.

Sinjur Alla, iddifendi l-ġieħ tiegħek.

Sinjur Alla, għarraf lilek innifsek.

Sinjur Alla, agħmel il-volontà tiegħek.

Sinjur Alla, ifraħ bl-opri tiegħek.

Sinjur Alla, tgħaxxaq bik innifsek.

Sinjur Alla, uri l-ġmiel tal-liġi tiegħek.

Sinjur Alla, gawdi t-teżori infiniti tiegħek.

 

Sinjur Alla, ikkonverti lejk il-midinbin.

Sinjur Alla, ippersevera l-ġusti.

Sinjur Alla, salva l-agunizzanti.

Sinjur Alla, agħti l-mistrieħ lill-fidili mejtin.

Sinjur Alla, farraġ l-imnikktin.

Sinjur Alla, dawwal l-injoranti.

Sinjur Alla, fejjaq il-morda.

Sinjur Alla, agħti għajnuna lil min hu fil-bżonn.

Sinjur Alla, irrassenja l-inkwetati.

 

Sinjur Alla, saffili qalbi.

Sinjur Alla, agħtini l-ispirtu ta’ Kristu.

Sinjur Alla, eħlisni mill-inganni.

Sinjur Alla, iddiriġini f’kull triq tiegħi.

Sinjur Alla, ferraħni bil-paċi tiegħek.

Sinjur Alla, żommni dejjem f’idejk.

Sinjur Alla, itfa’ fija l-ispirtu tas-sagrifiċċju.

Sinjur Alla, fittixni biex nadurak.

Sinjur Alla, bierek f’mewti r-ruħ tiegħi.

 Ammen.

 

Ġesù Kristu, Nazzarenu, sultan tal-Lhud, iben waħdieni ta’ Alla l-ħaj u ta’ l-omm verġni Marija, medjatur wieħed tagħna l-bnedmin quddiem Alla, uri l-pjagi divini tiegħek lill-ġustizzja ta’ Alla, u bis-setgħa tiegħek salva lid-dinja kollha.   Ammen.

 

San Ġorġ Preca


Sejħa għat-tifħir ’l Alla

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,

ħa ngħajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna!

Nersqu quddiemu b’għana ta’ radd il-ħajr,

ngħannulu b’għajat ta’ ferħ.

 

Għax Alla kbir hu l-Mulej,

sultan kbir fuq l-allat kollha.

F’idejh huma l-qigħan ta’ l-art,

tiegħu huma l-qċaċet ta’ l-għoljiet.

Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;

tiegħu l-art, għax b’idejh saret.

 

Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna!

Għaliex hu Alla tagħna,

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.

 

Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu!

La twebbsux qalbkom bħal f’Meribah,

bħal dakinhar f’Massah, fid-deżert,

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,

għalkemm raw dak li jien għamilt.

 

Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;

u jien għidt: “Qalbu mħassra dan il-poplu,

u triqati ma jagħrfux”.

Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:

“Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!”.

 

Glorja.

 

Salm 94 (95)


Tifħir lil Alla l-ħallieq

 

Bierek, ruħ tiegħi, il-Mulej!

Mulej, Alla tiegħi, inti kbir bil-bosta!

Bis-sebħ u l-ġmiel inti mlibbes,

bid-dawl, bħal b’mantell, inti mkebbeb.

 

Inti frixt is-smewwiet bħal tinda,

waqqaft fuq l-ilma l-għamajjar għolja tiegħek.

 

Int tagħmel is-sħab mirkeb tiegħek,

fuq ġwienaħ ir-riħ tiġġerra.

L-irjieħ tagħmilhom ħabbara tiegħek,

u l-ilsna tan-nar qaddejja tiegħek.

 

Int waqqaft l-art fuq is-sisien tagħha,

b’mod li qatt ma titħarrek;

bl-ibħra, bħal b’libsa, inti ksejtha;

u l-ilmijiet waqfu fuq qċaċet l-għoljiet.

 

Salm 104 (103)


Benedictus

 

Imbierek il-Mulej Alla ta’ Iżrael,

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,

u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni

f’dar David, qaddej tiegħu,

bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,

biex isalvana mill-għedewwa tagħna

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.

B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna,

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,

fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna,

li jagħtina

li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna,

naqduh bla biża’

tul ħajjitna kollha,

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.

 

U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli;

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,

biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni,

bil-maħfra ta’ dnubiethom,

ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna,

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,

ħa jdawwal lil dawk li jinsabu

fid-dlamijiet, u d-dell tal-mewt,

ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.

 

Luqa 1:68-79


Te Deum

 

Lilek, o Alla, infaħħru: lilek b’Mulej nistqarru.

Lilek, Missier ta’ dejjem, id-dinja kollha tqimek.

Lilek l-anġli kollha, lilek is-smewwiet u l-qawwiet kollha tagħhom,

lilek il-kerubini u s-serafini jxandruk bla heda:

Qaddis, Qaddis, Qaddis, il-Mulej Alla ta’ l-eżerċti.

Is-smewwiet u l-art mimlija bil-kobor tas-sebħ tiegħek.

Lilek tfaħħar il-ġemgħa glorjuża ta’ l-appostli.

Lilek ifaħħar l-għadd sabiħ tal-profeti.

Lilek ifaħħru l-qtajja’ tal-martri rebbieħa kollhom bjuda.

Mad-dinja kollha l-Knisja mqaddsa tistqarr fik: il-Missier ta’ kobor bla qies,

l-Iben tiegħek miqjum, veru u waħdieni u l-Ispirtu s-Santu, id-difensur.

 

Kristu, inti s-sultan glorjuż.

Inti minn dejjem Bin il-Missier.

Int, biex teħles lill-bniedem, ma stmerrejtx tinżel f’ġuf ta’ verġni.

Int ħriġt rebbieħ fuq is-setgħa tal-mewt,

u ftaħt is-saltna tas-smewwiet għal min jemmen.

Int qiegħed fil-leminija ta’ Alla, fis-sebħ tal-Missier.

Aħna nemmnu li int għad terġa’ tiġi bħala mħallef.

Nitolbuk, għalhekk, li tgħin lill-qaddejja tiegħek, li int fdejt b’demmek l-għażiż.

Agħmel li nissieħbu mal-qaddisin tiegħek fil-glorja ta’ dejjem.

 

Salva lill-poplu tiegħek, Mulej, bierek lill-wirt tiegħek.

Kun ir-ragħaj tagħhom, erfagħhom għal dejjem.

Minn jum għall-ieħor aħna nberkuk;

u nfaħħru ismek għal dejjem, u għal dejjem ta’ dejjem.

Agħmel, Mulej, li llum inħarsu ruħna minn kull dnub.

Ħenn għalina, Mulej, ħenn għalina.

Ħa tkun fuqna, Mulej, it-tjieba tigħek, kif fik hi t-tama tagħna.

Fik, Mulej, jien nistkenn: ma jkolli qatt għax ninfixel.


L-Għanja tal-ħlejjaq

 

Twajjeb Mulej, int l-ogħla, tista’ kollox,

għalik huma t-tifħir, is-sebħ, il-ġieħ, u kemm hawn barka.

Jixirqu lilek biss, ja l-aktar Għoli,

u l-ebda bniedem ma jistħoqqlu jlissen ismek.

 

Mulejja, tkun imfaħħar mal-ħlejjaq kollha tiegħek

u l-aktar m’oħtna x-xemx

li biha jibda l-jum u jroxx id-dawl.

Għax hi sabiħa u tħeġġeġ bl-isfa dija:

ix-xbiha tiegħek, l-aktar Għoli, naraw fiha.

 

Mulejja, tkun imfaħħar f’ħuna l-qamar u l-kwiekeb:

għamilthom sinjal fis-smewwiet, leqqiena, għonja, u sbejħa.

Mulejja, tkun imfaħħar f’ħuna r-riħ,

fiż-żiffa u fl-isħab, fil-bnazzi, f’kull tibdil,

li minnu inti tgħajjex kull maħluq.

 

Mulejja, tkun imfaħħar f’ħuna l-ilma

li hu meħtieġ qatigħ, irżin, ta’ siwi, u safi.

Mulejja, tkun imfaħħar f’ħuna n-nar,

li bih iddawwal id-dlamijiet tal-lejl,

hu sbejjaħ, kollu ħajja, sħiħ, u qawwi.

 

Mulejja, tkun imfaħħar f’oħtna u ommna l-art

għax minnha l-għixien, u hi tmexxina,

u tagħti frott kull bixra, ward bl-ilwien u ħxejjex.

 

Mulejja, tkun imfaħħar f’dawk li jaħfru għal imħabbtek

u f’dawk li jġarrbu l-mard u l-hemm bla lewma.

Imbierka dawk li jilqgħu kollox b’ħajr u sliem,

għax minnek, l-aktar Għoli, jieħdu l-ħlas.

 

Mulejja, tkun imfaħħar f’oħtna l-mewt tal-ġisem,

li minnha ebda ħaj ma jista’ jaħrab:

ħażin għal dawk li jmutu fid-dnubiet il-mejta;

imbierka dawk li ssibhom fir-rieda mqaddsa tiegħek,

għax il-mewt l-oħra ma tagħmlilhomx deni.

 

Faħħru, bierku lil Mulejja u żżuh ħajr,

u bla kburija xejn, aqduh ilkoll.

 

San Franġisk ta’ Assisi


Mulej, agħmilni strument tal-paċi tiegħek

 

Mulej, agħmilni strument tal-paċi tiegħek:

fejn hemm il-mibegħda, ħallini nħeġġeġ l-imħabba;

fejn hemm il-ħtija, ħallini nferrex il-maħfra;

fejn hemm id-dubju, ħallini ndaħħal il-fidi;

fejn hemm il-qtigħ il-qalb, ħallini nqawwi t-tama;

fejn hemm id-dlam, ħallini nkebbes id-dawl;

fejn hemm in-niket, ħallini nxerred il-ferħ.

 

Mgħallem divin, la tħallix:

li iżjed infittex li nkun imfarraġ, milli nfarraġ jien;

li iżjed jifhimni ħaddieħor, milli nifhem lil ħaddieħor jien;

li iżjed inkun maħbub, milli nħobb jien.

 

Għaliex meta nagħtu, aħna naqilgħu;

meta naħfru, aħna niġu maħfura;

meta mmutu, nerġgħu nitwieldu għall-ħajja ta’ dejjem.

 

San Franġisk ta’ Assisi


Lilek biss inħobb, Mulej

 

Lilek biss inħobb, Mulej, warajk biss irrid nimxi.

Lilek biss irrid infittex, u lilek biss irrid naqdi.

Nitolbok, Mulej, ikkmandani dak li trid.

Irrid naqdik bil-ferħ kollu ta’ qalbi.

Għaliex mhux l-indiema, imma l-imħabba qiegħda ssejjaħli lejk.

Agħmel, Mulej, li nkun kapaċi nisma’ dak li int tixtieq minni.

Għinni ngħix dak li tikkmandani, u kkmandani dak li trid.

Agħmel li nsibuk, għax qabel ma nsibuk, ma nistriħux.

Fik biss tinsab il-hena u l-mistrieħ tagħna.

Int għamiltna għalik, o Alla, u qalbna ma ssib qatt kwiet, jekk ma tistrieħx fik.

 

Santu Wistin ta’ Ippona


Talba fil-knejjes

 

Nadurawk,

sidna Ġesù Kristu,

(hawn u) fil-knejjes kollha tiegħek,

li jinsabu fid-dinja kollha,

u nberkuk,

għax bis-salib imqaddes tiegħek

fdejt id-dinja.

 

San Franġisk ta’ Assisi


Att ta’ konsagrazzjoni lil Kristu

 

Maħbub Ġesù, salvatur tal-bnedmin, aħna nadurawk moħbi fl-Ewkaristija, irroddulek ħajr għall-ġid kollu li tajtna u għall-imħabba infinita tiegħek lejna.  Aħna nikkonsagrawlek lilna nfusna, ix-xogħol, il-familja, u l-parroċċi u d-djoċesi tagħna.  Nixtiquk issaltan f’moħħna permezz tal-fidi tagħna, u fi qlubna bil-karità li l-Ispirtu qaddis tiegħek isawwab fina.  U biex inżommu dejjem imħeġġa mħabbitna lejk, aħna nipproponu li, kulmeta nistgħu, nieħdu sehem attiv fil-Quddiesa, nirċivuk ta’ sikwit fit-tqarbin imqaddes u niġu nżuruk fit-tabernaklu, fejn tinsab moħbi.  Kun int li tqaddes il-ferħ tagħna, li ttaffi n-niket tagħna u li tagħtina l-paċi tal-qalb li għaliha kull bniedem huwa mxennaq.  Ħenn għall-midinbin, agħtihom il-maħfra ta’ dnubiethom u iġbidhom lejk.  Wettaq dejjem aktar fit-tjieba l-erwieħ li jħobbuk, dawk li kkonsagrawlek ħajjithom, is-saċerdoti, ir-reliġjużi u l-membri ta’ l-għaqdiet Kattoliċi.  Żommna lkoll magħqudin miegħek, sakemm twassalna fid-dar tal-Missier.   Ammen.


Talba lil Ġesù msallab

 

Hawn jien, o Ġesù maħbub tiegħi, mixħut quddiem il-preżenza tiegħek, nitolbok bl-akbar ħrara li tistampa fil-qalb tiegħi sentimenti ta’ fidi, ta’ tama, ta’ mħabba, ta’ dulur kbir ta’ dnubieti u ta’ proponiment li ma noffendik qatt iżjed; filwaqt li bl-imħabba u l-ħniena kollha sejjer inġib quddiem għajnejja l-ħames pjagi tiegħek, nibda minn dak li qal fuqek il-qaddis profeta David: “Nifduli jdejja u riġlejja, u għaddewli għadmi kollu”.


L-Att ta’ l-indiema

 

Mulej, Alla tiegħi, jisgħobbija b’qalbi kollha minn dnubieti ta’ ħajti kollha.  Jisgħobbija, Mulejja, għall-ġenna li tlift u għall-infern li rbaħt; imma fuq kollox jisgħobbija għax regħextek u offendejtek, li inti kollok tjieba u ħniena.  Inħobbok, Mulejja, inħobbok fuq kollox.  Mil-lum ’il quddiem, bl-għajnuna mqaddsa tiegħek, ma nidneb qatt u qatt iżjed, u la mmur fejn dari nidneb, naħrab ukoll dak kollu li dari waqqagħni fid-dnub.


L-Att ta’ l-indiema

(il-qasir)

 

Mulej, Alla tiegħi, inti tħobbi ħafna.  Jiddispjaċini talli għidtlek le bi dnubieti.  Mil-lum ’il quddiem, bl-għajnuna mqaddsa tiegħek, ma nerġax nidneb iżjed, u rrid inħobbok fuq kollox.


L-Attijiet il-qosra

 

Mulejja, nemmen fik, kollok verità.

Mulejja, nitma fik, kollok ħniena.

Mulejja, inħobbok fuq kollox, kollok imħabba.

Mulejja, nindem għax regħextek u offendejtek, kollok tjieba.

Mulejja, inqaddes ruħi bis-sagramenti tiegħek, kollok qdusija.


 

TALB LILL-ISPIRTU S-SANTU

 

Talba lill-Ispirtu s-Santu

 

Ejja, Spirtu s-Santu, imla l-qlub tal-fidili tiegħek, u ħeġġe fihom in-nar ta’ mħabbtek.  Ibgħat l-Ispirtu tiegħek u huma jinħalqu.  U inti ġġedded il-wiċċ ta’ l-art.


Sekwenza ta’ l-Ispirtu s-Santu

 

Spirtu Santu, ejja fina,

raġġ ta’ dawl qaddis agħtina,

xerrdu f’ruħna mis-smewwiet.

 

O Missier il-foqra tiegħek,

inti ġġib id-doni tiegħek,

tagħni b’dawlek qalb l-ulied.

 

Inti l-aqwa faraġ tagħna,

fik kull hena x’ħin tkun magħna,

tħossok fewġa ħelwa r-ruħ.

 

Fl-għejja, lejn is-serħ twassalna;

jekk imħeġġa wisq, trażżanna;

mill-għajnejn tixxotta d-dmugħ.

 

O dawl hieni ta’ qdusija,

nitolbuk li bik mimlija,

tkun il-qalb ta’ kull fidil.

 

Mingħajr dawlek li jmexxina

ebda ħajr ma jkun hemm fina,

ebda safa fil-għemil.

 

Naddaf kulfejn hemm it-tbajja’,

fejn hemm nixfa reġġa’ l-ħajja,

lill-miġruħ agħti l-fejqan.

 

Rattab fina l-ebusija,

agħti lill-berdin bżulija,

għin fit-triq lil min beżgħan.

 

Agħti s-seba’ doni tiegħek

lil min jimxi fidil miegħek

u li fik jistrieħ kull ħin.

 

Agħti ’l kull virtù sabiħa

ħlas ta’ salvazzjoni sħiħa;

agħti l-ġenna lit-tajbin.   Ammen.

 

Ċ: Ibgħat l-Ispirtu tiegħek u jinħalqu.

P: U ġedded il-wiċċ ta’ l-art.

 

Nitolbu

Agħmel, Missier ħanin, li l-Ispirtu divin tiegħek idawwalna, iħeġġiġna u jsaffina, b’mod li jista’ jinfed il-qlub tagħna bin-nida tal-grazzja tiegħu u jimliena b’għemejjel tajba.  Dan nitolbuh għall-merti ta’ Ġesù Kristu, ibnek, li miegħek u ma’ l-istess Spirtu s-Santu jgħix u jsaltan għal dejjem ta’ dejjem.   Ammen.


Ejja, Spirtu s-Santu

 

Ħallieq ta’ kollox, ejja,

o Spirtu, żur lil ruħna:

bil-grazzja tiegħek fawwar

il-qlub maħluqa minnek.

 

Int difensur u faraġ,

id-don ta’ Alla l-għoli,

għajn, ħajja, nar, imħabba

u qawwa tar-ruħ tagħna.

 

Int turi l-qawwa t’Alla

bis-seba’ doni tiegħek:

int mill-Missier, imwiegħed

biex tagħti l-kliem lil fommna.

 

Mexxina fid-dawl tiegħek,

bi mħabbtek imla qalbna,

bil-qawwa tiegħek wettaq

il-ġisem dgħajjef tagħna.

 

Biegħed minn fostna l-għadu,

fis-sliem għal dejjem żommna;

jekk int quddiemna timxi,

neħilsu minn kull deni.

 

Kun fina, u bid-doni tiegħek

nagħrfu l-Missier u l-Iben

u nemmnu b’fidi sħiħa

li int l-Ispirtu tagħhom.   Ammen.

 

jew

 

Spirtu qaddis li ħlaqtna,

ejja lill-moħħ dawlilna,

imla bil-grazzja tiegħek

il-qlub li int ħlaqtilna.

 

Int l-akbar don ta’ Alla,

li tieqaf dejjem magħna:

għajn, ħajja, nar, imħabba

u qawwa tar-ruħ tagħna.

 

Int tqassam seba’ doni,

int l-id il-leminija

tal-Missier, minnu mwiegħed,

fik bl-għerf l-ilsna mogħnija.

 

Ixgħel id-dawl lis-sensi,

kebbes il-qlub bl-imħabba,

u saħħaħ dan ġisimna

mill-mard li fih jitrabba.

 

Bogħod minna żomm ’il-għadu,

lilna fis-sliem henjin,

mexxina int, biex nibqgħu

mid-deni meħlusin.

 

Agħmel li nsiru nafu

bik lill-Missier u ’l-Ibnu;

li fik, Spirtu li tqaddes,

bla nieqfu dejjem nemmnu.

 

Glorja ’l-Missier, lill-Iben

li qam minn bejn l-imwiet,

l-Ispirtu, faraġ tagħna,

għal dejjem fis-smewwiet.   Ammen.

 

Ċ: Ibgħat l-Ispirtu tiegħek u jinħalqu.

P: U ġedded il-wiċċ ta’ l-art.


Veni Creator

 

Veni Creator Spiritus

mentes tuorum visita:

imple superna gratia

quae tu creasti pectora.

 

Qui diceris Paraclitus,

altissimi donum Dei,

fons vivus, ignis, caritas,

et spiritalis unctio.

 

Tu septiformis munere,

digitus Paternae dexterae,

tu rite promissum Patris,

sermone ditans guttura.

 

Accende lumen sensibus:

infunde amorem cordibus,

infirma nostri corporis

virtute firmans perpeti.

 

Hostem repellas longius,

pacemque dones protinus:

ductore sic te praevio

vitemus omne noxium.

 

Per te sciamus da Patrem,

noscamus atque Filium,

teque utriusque Spiritum

credamus omni tempore.

 

Deo Patri sit gloria,

Filio qui a mortui,

surrexit ac Paraclito,

in saecula saeculorum.  Amen.

 

Nitolbu

O Alla, int li għallimt lill-qaddejja tiegħek bid-dawl ta’ l-Ispirtu s-Santu, agħtina li niggustaw fl-istess Spirtu kulma hu sewwa u ngawdu dejjem il-faraġ tiegħu.  B’Ibnek Ġesù Kristu sidna.   Ammen.


Talba ta’ sottomissjoni lill-Ispirtu s-Santu

 

O Spirtu Qaddis, ħajja ta’ ruħi, jiena nadurak: dawwalni, mexxini, qawwini, farraġni, għallimni x’għandi nagħmel, ikkmandani dak li trid minni.  Inwiegħdek li noqgħod għal dak kollu li tippermetti li jgħaddi mingħalija; agħmel biss li nagħraf ir-rieda tiegħek.


Talba għall-miġja ta’ l-Ispirtu s-Santu

 

Missier etern Alla, f’isem Ġesù Kristu, ibnek, u għall-interċessjoni tal-verġni Marija Immakulata, ibgħat fija l-Ispirtu.

 

Ejja, Spirtu qaddis, f’qalbi u qaddishieli.

Ejja, missier il-fqajrin u wennisni.

Ejja, ħallieq ta’ kull ġid u farraġni.

Ejja, dawl ta’ l-imħuħ u dawwalni.

Ejja, faraġ ta’ l-erwieħ u hennini.

Ejja, mistieden għażiż u tħallini qatt waħdi.

Ejja, fewġa ħelwa ta’ ħajti u ’tini s-saħħa.

 

Glorja. (x3)

 

Spirtu qaddis, imħabba bla tmiem.

Ejja fina bil-ħeġġa tiegħek,

ejja kebbes il-qlub tagħna.


Novena lill-Ispirtu s-Santu

(tibda l-għada ta’ Lapsi)

 

Spirtu ta’ l-għerf, aħna nadurawk: urina x-xejn tal-ħwejjeġ tad-dinja u l-importanza tal-ħwejjeġ tas-sema. 

Glorja.

 

Spirtu tal-fehma, aħna nirringrazzjawk: dawwalna bil-fidi biex tmexxina f’kull opra tagħna. 

Glorja.

 

Spirtu tal-kunsill, aħna nfaħħruk: agħmilna ubbidjenti għat-tnebbiħ tiegħek. 

Glorja.

 

Spirtu ta’ qawwa, aħna nberkuk: agħmel li nirbħu dejjem l-għedewwa ta’ ruħna. 

Glorja.

 

Spirtu tax-xjenza, aħna nigglorifikawk: għinna sabiex naqilgħu l-vera sapjenza tal-qaddisin. 

Glorja.

 

Spirtu tal-pjetà, aħna nitolbuk: agħmel li nitolbu aktar bil-ġabra. 

Glorja.

 

Spirtu tal-biża’ ta’ Alla, aħna nħobbuk: żommna dejjem fil-preżenza tiegħek. 

Glorja.

 

Antifona

Ejja, Spirtu s-Santu, imla l-qlub tal-fidili tiegħek u ħeġġeġ fihom in-nar ta’ mħabbtek.

 

Ċ:  Ibgħat l-Ispirtu tiegħek u huma jinħalqu.

P:  U inti ġġedded il-wiċċ ta’ l-art.

 

Nitolbu

O Alla li bid-dawl ta’ l-Ispirtu s-Santu, għallimt il-qlub tal-fidili tiegħek, agħmel li aħna bl-istess Spirtu nkunu tassew għaqlin u nifirħu dejjem bil-faraġ tiegħu.  Bi Kristu sidna.   Ammen.


Att ta’ konsagrazzjoni lill-Ispirtu s-Santu

 

O Spirtu mqaddes, Spirtu divin tad-dawl u ta’ l-imħabba, jiena nikkonsagralek l-intelliġenza tiegħi, lil qalbi, ir-rieda u lili nnifsi fiż-żmien u fl-eternità.  Jalla l-intelliġenza tiegħi tkun dejjem sottomessa għat-tnebbiħ tiegħek u għat-tagħlim tal-Knisja Kattolika li tagħha inti l-mexxej li ma tistax tiżbalja.  Jalla ħajti tkun tixbah lill-ħajja ta’ Ġesù.   Ammen.


 

TALB MARJAN

 

Is-Sliema u l-Qaddisa  (Ave Maria)

Sliema għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesù.  

Qaddisa Marija, Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen.

 

 

Is-Sliem għalik, Sultana (Salve Regina)

Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena, ħajja,  ħlewwa u tama tagħna.  Sliem għalik, lilek ingħajtu, aħna, turufnati, ulied Eva.  Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu f’dan il-wied tad-dmugħ.

Ejja mela, avukata tagħna; dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena.  Urina, wara dan it-turufnament, lil Ġesù frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija.

 

Is-Salve Regina bil-Latin...

Salve, Regina, mater misericordiae:
Vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Hevae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
In hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra, 
Illos tuos misericordes oculos
Ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exsilium ostende.
O clemens! O pia!
O dulcis Virgo Maria!

 

 

 

 

Il-misteri tar-Rużarju tal-verġni mqaddsa Marija

 

Tal-ferħ

(it-Tnejn u s-Sibt)

 

1. Meta l-anġlu Gabrijel ħabbar lil sidtna Marija li kellha tkun omm Alla.

2. Meta sidtna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Eliżabetta.

3. Meta sidna Ġesù Kristu twieled fl-għar ta’ Betlehem.

4. Meta sidtna Marija ppreżentat lil binha Ġesù fit-tempju.

5. Meta sidtna Marija tilfet lil binha Ġesù u, wara tlitt ijiem, sabitu fit-tempju jiddisputa mad-dutturi.

 

Tal-tbatija

(it-Tlieta u l-Ġimgħa)

 

1. Meta sidna Ġesù Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u għereq l-għaraq tad-demm.

2. Meta sidna Ġesù Kristu kien marbut mal-kolonna u fflaġellat.

3. Meta sidna Ġesù Kristu kien inkurunat bix-xewk.

4. Meta sidna Ġesù Kristu kien mgħobbi s-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju.

5. Meta sidna Ġesù Kristu kien mislub fuq is-salib u, wara tliet sigħat ta’ l-agunija, miet.

 

Tal-glorja

(l-Erbgħa u l-Ħadd)

 

1. Meta sidna Ġesù Kristu qam minn bejn l-imwiet.

2. Meta sidna Ġesù Kristu tela’ s-sema.

3. Meta sidna Ġesù Kristu bagħat l-Ispirtu s-Santu fuq l-appostli.

4. Meta sidtna Marija ġiet imtellgħa s-sema bir-ruħ u l-ġisem.

5. Meta sidtna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità qaddisa, u mgħollija fuq il-kori kollha ta’ l-anġli.

 

Tad-dawl

(il-Ħamis)

 

1. Meta sidna Ġesù Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan.

2. Meta sidna Ġesù Kristu wera min hu fit-tieġ ta’ Kana.

3. Meta sidna Ġesù Kristu ħabbar is-saltna ta’ Alla u sejjaħ għall-indiema.

4. Meta sidna Ġesù Kristu tbiddel quddiem l-appostli fuq il-muntanja Tabor.

5. Meta sidna Ġesù Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru ta’ l-Għid.


Litanija tal-Verġni Mqaddsa Marija

 

Mulej, ħniena.     Mulej, ħniena

Kristu, ħniena    Kristu, ħniena

Mulej, ħniena    Mulej, ħniena

Kristu, ismagħna   Kristu, ismagħna

Kristu, ilqa’ t-talb tagħna    Kristu, ilqa’ t-talb tagħna

Missier etern Alla     Ħenn għalina

Iben Alla li fdejt id-dinja     “

Spirtu qaddis Alla   “

Trinità qaddisa, Alla wieħed     “

Imqaddsa Marija    Itlob għalina

Imqaddsa omm Alla    “

Imqaddsa xebba tax-xbejbiet     “

Omm ta’ Kristu    “

Omm il-Knisja     “   

Omm tal-grazzja t’Alla   “

Omm l-iżjed safja     “

Omm l-iżjed nadifa    “

Omm u xebba     “

Omm bla tebgħa     “

Omm li tistħoqq l-imħabba   “

Omm ta’ l-għaġeb     “

Omm tal-parir it-tajjeb    “

Omm ta’ min ħalaqna     “

Omm ta’ min salvana     “

Xebba kollok għaqal    “

Xebba li tistħoqq kull qima   “

Xebba li tistħoqq kull foħrija    “

Xebba kollok setgħa    “

Xebba kollok ħniena    “

Xebba dejjem marbuta ma’ Alla    “

Mera tal-qdusija     “

Tron ta’ l-għerf     “

Bidu tal-ferħ tagħna    “

Għamara ta’ l-Ispirtu s-Santu     “

Għamara ta’ kull grazzja   “

Għamara ta’ kull tjieba   “

Warda mistika     “

Torri ta’ David     “

Torri ta’ l-avorju     “

Dar tad-deheb     “

Arka tar-Rabta l-ġdida    “

Bieb tas-sema     “

Kewkba ta’ filgħodu    “

Saħħa tal-morda    “

Kenn tal-midinbin     “

Faraġ ta’ l-imnikktin “

Għajnuna ta’ l-insara “

Sultana ta’ l-anġli “

Sultana tal-patrijarki “

Sultana tal-profeti “

Sultana ta’ l-appostli “

Sultana tal-martri “

Sultana tal-konfessuri “

Sultana tal-verġni “

Sultana tal-qaddisin kollha “

Sultana mnissla mingħajr l-ewwel tebgħa“

Sultana mtellgħa s-sema “

Sultana tar-Rużarju mqaddes  “

Sultana tal-familja “

Sultana tal-paċi “

    

Ħaruf ta’ Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja  aħfrilna, nitolbuk, Mulej

Ħaruf ta’ Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ismagħna, nitolbuk, Mulej

Ħaruf ta’ Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenn għalina

 

Itlob għalina, qaddisa omm Alla biex ikun jistħoqqilna dak li wegħedna Kristu.

 

Nitolbu

 

(mill-Gandlora sa l-Għid u minn wara żmien il-Għid sa l-Avvent)

Agħti lilna, qaddejja tiegħek, Mulej Alla, nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem, u bit-talb glorjuż ta’ l-imqaddsa Marija dejjem verġni nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta’ issa u ngawdu l-hena ta’ dejjem.  Bi Kristu sidna.   Ammen.

 

(mill-Avvent sal-Milied)

O Alla, int li ridt li mat-tħabbira ta’ l-anġlu, l-Iben tiegħek isir bniedem fil-ġuf tal-verġni mqaddsa Marija, agħtina, nitolbuk, lilna li nistqarruha omm Alla, li nkunu mgħejjunin mit-talb tagħha.  Bl-istess Kristu sidna.   Ammen.

 

(mill-Milied sal-Gandlora)

O Alla li bis-saħħa ta’ Marija, verġni u omm, tajtna l-ħlas tal-ħajja ta’ dejjem, agħtina, nitolbuk, li nġarrbu l-qawwa tat-talba tagħha, li biha stajna nilqgħu ’l min tana l-ħajja ta’ dejjem, ibnek Ġesù Kristu Sidna.   Ammen.

 

(fi żmien l-Għid)

O Alla, li, bil-qawmien mill-mewt ta’ ibnek Ġesù Kristu sidna, għoġbok tferraħ id-dinja, agħtina, nitolbuk, li b’ommu l-verġni Marija, niksbu l-ferħ tal-ħajja ta’ dejjem.  Bi Kristu sidna.   Ammen.


Angelus

 

Ċ: L-anġlu ta’ Alla ħabbar lil Marija.

P: U hija saret omm mill-Ispirtu s-Santu.

Sliema.

 

Ċ: Hawn hi l-qaddejja tal-Mulej.

P: Ikun minni skond kelmtek.

Sliema.

 

Ċ: U l-Iben ta’ Alla sar bniedem.

P: U għammar fostna.

Sliema.

 

Ċ: Itlob għalina, qaddisa omm Alla.

P: Biex ikun jistħoqqilna dak li wegħedna Kristu.

 

Nitolbu

Xerred, Mulej, fi qlubna l-grazzja tiegħek, biex aħna li, bit-tħabbira ta’ l-anġlu, għarafna li Kristu, ibnek, sar bniedem, bil-passjoni u l-mewt tiegħu, naslu għas-sebħ tal-qawmien mill-imwiet.  Bi Kristu Sidna.   Ammen.

 

Glorja.  (x3)

 

Ċ: San Ġużepp ta’ qalb safja.

P: Itlob għalina.

 

Ċ: Agħtihom, o Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

P: Id-dawl ta’ dejjem jiddi lilhom.

 

Ċ: Jistrieħu fis-sliem.

P:  Ammen.


Regina Coeli

(fi żmien l-Għid)

 

Ċ: Sultana tas-sema, ifraħ: hallelujah.

P: Għaliex dak li stħaqqlek tkun ommu: hallelujah.

Ċ: Qam minn bejn l-imwiet, kif kien qal: hallelujah.

P: Itlob ’l Alla għalina: hallelujah.

Ċ: Ifraħ u thenna, verġni Marija: hallelujah.

P: Għaliex il-Mulej qam tassew minn bejn l-imwiet: hallelujah.

 

Nitolbu

O Alla, li bil-qawmien mill-imwiet ta’ ibnek Ġesù Kristu, sidna, għoġbok tferraħ id-dinja, agħtina, nitolbuk, li b’ommu l-verġni Marija, niksbu l-ferħ tal-ħajja ta’ dejjem.  Bi Kristu sidna.   Ammen.

 

Glorja.  (x3)

 

Ċ: San Ġużepp ta’ qalb safja.

P: Itlob għalina.

 

Ċ: Agħtihom, o Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

P: Id-dawl ta’ dejjem jiddi lilhom.

 

Ċ: Jistrieħu fis-sliem.

P:  Ammen.


Magnificat

 

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej,

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi,

għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu.

Iva, minn issa ’l quddiem kull nisel jibda jsejjaħli hienja.

Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar;

qaddis hu l-isem tiegħu.

Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien

fuq dawk li jibżgħu minnu.

 

Hu wera l-qawwa ta’ driegħu,

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom.

Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom,

u għolla ċ-ċkejknin.

Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ,

u l-għonja bagħathom ’il barra b’xejn.

 

Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu,

għax ftakar fil-ħniena tiegħu

– bħalma wiegħed lil missirijietna –

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem.

 

Luqa 1:46-55


Sliem għalik, kewkba tal-baħar   -  Ave Maris Stella

 

Sliem għalik, kewkba tal-baħar,

omm qaddisa u kbira t’Alla,

dejjem verġni bla mittiefsa,

bieb il-hena u ferħ tas-sema.

 

Ilqa’ l-“Ave” li bil-qima

Gabrijel qed isemmagħlek,

ibdel fiha l-isem t’Eva

ħalli jerġa’ s-sliem fid-dinja.

 

Qaċċat kull irbit lill-ħatja,

ġib id-dawl lill-għomja kollha,

biegħed minna l-ħażen tagħna,

niżżel fuqna l-ġid tas-sema.

 

Uri li tassew int Ommna.

wassal talbna quddiem Alla,

li fi ħnientu twieled minnek

biex issir għalina bniedem.

 

Verġni fost kulħadd magħżula,

ta’ qalb ħelwa fost il-ħlejjaq,

itlob ’l ibnek biex jagħtina

maħfra, safa u spirtu ħlejju.

 

Għinna ngħaddu ħajja mseddqa,

żommna sħaħ fit-triq iż-żgura,

sa ma niksbu l-ferħ tad-dehra

ta’ Ġesù għal dejjem miegħek.   Ammen.


Via Matris

Id-duluri tal-verġni Marija

 

1. Il-profezija tal-profeta Xmun: “Sejf ta’ dulur jinfidlek qalbek”.

Sliema.

 

2. Marija taħrab lejn l-Eġittu minħabba s-sultan Erodi li ried joqtlu.

Sliema.

 

3. Marija titlef lil binha Ġesù, tfajjel ta’ tnax-il sena.

Sliema.

 

4. Marija tiltaqa’ ma’ Ġesù mgħobbi s-salib.

Sliema.

 

5. Marija taħt is-salib ma’ binha.

Sliema.

 

6. Ġesù mejjet fi ħdan ommu Marija.

Sliema.

 

7. Ġesù midfun fil-preżenza ta’ ommu Marija.

Sliema.


Talba lill-Verġni Mqaddsa Marija (1)

 

Ja faraġ waħdieni tiegħi,

nida divina, solliev għan-nixfa tiegħi,

xita nieżla mingħand Alla fuq il-qalb bierda tiegħi,

dawl jiddi fid-dlam ta’ ruħi,

mogħdija għall-mixi tiegħi,

għajnuna għad-dgħufija tiegħi,

satra ta’ l-għera tiegħi,

għana fil-miżerja tiegħi bla għadd,

duwa għall-ġrieħi tiegħi bla fejqan,

tmiem tad-dmugħ u ta’ l-ilfiq tiegħi,

ħelsien minn kull għelt,

faraġ fin-niket tiegħi,

ħelsien mill-jasar tiegħi,

tama tas-salvazzjoni tiegħi…

 

Hekk ikun, ja sidti;

hekk ikun, ja kenn tiegħi,

ħajja u għajnuna tiegħi,

ħarsien u glorja tiegħi,

tama u fortizza tiegħi.

 

Ġermanu ta’ Kostantinopli


Talba lill-verġni mqaddsa Marija (2)

 

Sliem għalik, għanja tal-kerubini u foħrija ta’ l-anġli.

Sliem għalik, sliem u hena tal-bnedmin kollha.

Sliem għalik, ġnien mimli bil-ġid.

Sliem għalik, ja għuda tal-ħajja.

Sliem għalik, blata ta’ dawk li jemmnu u post ta’ min ikun ser jegħreq.

Sliem għalik, sieħba ġdida ta’ Adam.

Sliem għalik, rahan ta’ Eva.

Sliem għalik, għajn tal-grazzja u tal-ħajja bla tmiem.

Sliem għalik, maqdes l-iżjed qaddis.

Sliem għalik, tron tal-Mulej.

Sliem għalik, ja omm ta’ Kristu, iben ta’ Alla l-ħaj, li lilu jixirqu l-glorja, il-ġieħ, il-qima u t-tifħir, issa, dejjem u kullimkien.  Amen u għal dejjem.

 

Efrem tas-Sirja


Talba lill-verġni mqaddsa Marija (3)

 

Sliem għalik, omm l-hena tas-sema.

Sliem għalik, int li tkebbes fina l-ferħ.

Sliem għalik, tron ta’ l-hena li ssalva.

Sliem għalik, int li toffrilna l-hena ta’ dejjem.

Sliem għalik, post mistiku ta’ hena li ma titfissirx.

Sliem għalik, qasam xieraq ta’ l-hena waħdanija.

Sliem għalik, għajn imbierka ta’ l-hena bla tarf.

Sliem għalik, teżor divin ta’ l-hena bla tmiem.

Sliem għalik, omm Alla.

 

Min jista’ juri l-glorja tiegħek?

Min jista’ jirrakkonta l-misteru tiegħek?

Min se jxandar il-kobor tiegħek?

Int li kont ta’ ġieħ għall-bnedmin,

int li sbaqt l-eżerċti ta’ l-anġli,

int li għaddejt lil kull ħolqien.

 

Aħna nistqarruk.  Sliem għalik, mimlija bil-grazzja.

 

Sofronju ta’ Ġerusalemm


Talba lill-verġni mqaddsa Marija (4)

 

O Marija,

medda tas-sema,

pedament ta’ l-art,

profondità ta’ l-ibħra,

dawl tax-xemx,

sbuħija tal-qamar,

sebħ tal-kwiekeb tas-sema…

 

Il-ġuf tiegħek nissel ’l Alla,

lil dak li l-majestà tiegħu tbeżża’ lill-bniedem.

Ħdanek kellu fih il-faħam jaqbad.

Irkubbtejk rażżnu lill-iljun,

dak li l-majestà tiegħu hi tal-biża’.

Idejk messew

lil dak li ma jistax jintmess

u n-nar tad-divinità li hemm fih.

Subgħajk jixbhu t-tnalja taħraq

li biha l-profeta rċieva l-faħam ta’ l-għotja tas-sema.

Inti l-qoffa ta’ dan il-ħobż ta’ nar jaqbad

u l-kalċi ta’ dan l-inbid.

 

O Marija, nitolbuk biex,

kif ma tinfiridx il-qatra ilma mill-inbid,

hekk aħna ma ninfirdux minnek u minn ibnek.

 

Anafora Etjopika


Talba lill-verġni mqaddsa Marija (5)

 

O Sinjura tiegħi, omm tiegħi, jiena noffri ruħi kollni lilek, u bħala xhieda tad-devozzjoni tiegħi lejk, noffrilek għajnejja, widnejja, fommi, qalbi, lili nnifsi, u kollni kemm jien.  La jiena kollni tiegħek, o omm kollok tjieba, ħarisni u aqbeż għalija bħala ħaġa tiegħek u li qiegħda f’idejk.

 

San Bernard


Invokazzjonijiet lill-verġni mqaddsa Marija

 

Ċ: Marija, xebba l-aktar safja, li fil-konċepiment immakulat tiegħek ġejt imsawra mill-Ispirtu s-Santu, tabernaklu magħżul tad-divinità, itlob għalina.

P:  U agħmel li l-istess Spirtu s-Santu jiġi ma jdumx biex iġedded il-wiċċ ta’ l-art.  Sliema.

 

Ċ: Marija, xebba l-aktar safja, li fil-misteru ta’ l-Inkarnazzjoni ġejt mgħollija mill-Ispirtu s-Santu għad-dinjità ta’ omm vera ta’ Alla, itlob għalina.

P:  U agħmel…

 

Ċ: Marija, xebba l-aktar safja, li waqt li kont titlob fiċ-ċenaklu flimkien ma’ l-appostli, ksibt il-milja ta’ l-Ispirtu s-Santu, itlob għalina.

P:  U agħmel…

 

Ċ: Ejja Spirtu qaddis, imla l-qlub tal-fidili tiegħek u kebbes fihom in-nar ta’ mħabbtek.


Ftakar, ja l-iżjed ħanina

 

Ftakar, ja l-iżjed ħanina, omm u verġni Marija, li qatt ma nstama’ fid-dinja li xi ħadd intefa’ taħt il-ħarsien tiegħek, talbek l-għajnuna jew fittex li tidħol għalih, u inti ma smajtux.  Imqanqal minn dan il-ħsieb, għal għandek niġri, ja verġni u omm tiegħi; għandek niġi, quddiemek noqgħod, midneb u niedem, ja omm l-Iben ta’ Alla magħmul bniedem.  La tistmerrx it-talb tiegħi, iżda ismagħni u weġibni.   Ammen.

 

San Bernard ta’ Clairvaux


Insejjaħ lilek, Marija

 

Meta jqumu l-irwiefen tat-tentazzjoni, meta niġi mitfugħ fuq is-sikka tat-tribulazzjoni, inħares lejn il-kewkba, insejjaħ lilek, Marija.

 

Meta niġi mkaxkar mill-mewġ tas-suppervja, ta’ l-ambizzjoni, tal-kalunja, ta’ l-għira, inħares lejn il-kewkba, insejjaħ lilek, Marija.

 

Meta nħossni mtaqqal bi dnubieti kotrana, imħawwad fil-kuxjenza, imbeżża’ mill-ġudizzju, maħkum mid-dwejjaq u d-disperazzjoni, niftakar fik, Marija.

 

Fil-perikli, fil-biża’, fl-inċertezza, niftakar fik u nsejjaħ lilek, Marija.

 

Inżommok dejjem fuq fommi, inżommok dejjem fil-fond ta’ qalbi, omm tiegħi, Marija.

 

Adattata minn talba ta’ San Bernard ta’ Clairvaux


Konsagrazzjoni lill-Verġni Mqaddsa Marija

 

O Marija, xebba ta’ setgħa u omm tal-ħniena, sultana tas-sema u kenn tal-midinbin, aħna nikkonsagraw ruħna lill-qalb tiegħek bla tebgħa.  Aħna nikkonsagrawlek lilna nfusna l-ħajja tagħna kollha kemm hija, dak kollu li għandna, dak kollu li nħobbu, dak kollu li aħna.  Lilek nagħtu ġisimna, qalbna u ruħna.  Lilek nagħtu djarna, il-familji tagħna u art twelidna.  Aħna rridu li dak kollu li hemm fina u madwarna jkun tiegħek u li jkollu sehem mill-ġid tal-barka tiegħek ta’ omm.  U sabiex din il-konsagrazzjoni tkun tassew ta’ ġid u tibqa’ sħiħa, aħna nġeddu llum f’riġlejk, o Marija, il-wegħdiet tal-magħmudija u ta’ l-ewwel tqarbina tagħna; aħna nagħtuk kelma li nistqarru dejjem u bla biża’ l-veritajiet tal-fidi, li ngħixu ta’ Kattoliċi f’kollox, taħt it-tmexxija tal-papa u ta’ l-isqfijiet maqgħudin miegħu.  Aħna nwegħduk li nħarsu l-kmandamenti ta’ Alla u tal-Knisja, u fuq kollox it-tqaddis tal-Ħdud.  Aħna nagħtuk kelma li ndaħħlu fil-ħajja tagħna, sa fejn nistgħu, it-taħriġ ħelu tar-reliġjon Nisranija u fuq kollox it-tqarbin imqaddes.  Fl-aħħarnett, aħna nwegħduk, o glorjuża omm Alla u omm ħelwa tal-bnedmin, li b’qalbna nagħtu ruħna biex inxerrdu l-qima mbierka tiegħek, sabiex, bis-saħħa tas-saltna tal-qalb tiegħek bla tebgħa, inħaffu li tiġi u sseħħ is-saltna tal-qalb imqaddsa ta’ ibnek Ġesù, fir-ruħ tagħna u fir-ruħ ta’ kulħadd, fil-maħbuba art twelidna u fid-dinja kollha, fl-art u fis-sema.   Ammen.


Sub tuum praesidium

 

Taħt il-ħarsien tiegħek, nistkennu, omm qaddisa ta’ Alla.  La tistmerrx it-talb tagħna fi ħtiġijietna, iżda dejjem eħlisna minn kull tiġrib, o verġni glorjuża u mbierka.


Libsa ta’ ġieħ lil Marija

Vestis honoris

 

Ċ: Alla għażel lil Marija biex tkun ommu.

P: Alla għażel lil Marija biex tkun ommu.

 

Ċ: Dak li hu fuq kulħadd sar l-iben tagħha.

P: Għażel lil Marija.

 

Ċ: Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.

P: Alla għażel lil Marija biex tkun ommu.

 

Ċ: Lil Marija, Alla qiegħed.

P: Sidt ta’ l-opri ta’ jdejh.

 

Sinjura tas-sema,   tkun lilek glorja.

Sinjura tax-xemx,    tkun lilek glorja.

Sinjura tal-qamar,    tkun lilek glorja.

Sinjura u omm tagħna,  kun int għalina.

 

Sinjura tal-kwiekeb,     tkun lilek glorja.

Sinjura tan-nar,   tkun lilek glorja.

Sinjura tad-dawl,   tkun lilek glorja.

Sinjura u omm tagħna,  kun int għalina.

 

Sinjura ta’ l-art,   tkun lilek glorja.

Sinjura tal-baħar,     tkun lilek glorja.

Sinjura ta’ l-għejjun,   tkun lilek glorja.

Sinjura u omm tagħna,  kun int għalina.

 

Sinjura tal-jum,   tkun lilek glorja.

Sinjura tal-lejl,    tkun lilek glorja.

Sinjura taż-żminijiet,   tkun lilek glorja.

Sinjura u omm tagħna,  kun int għalina.

 

Sinjura tal-borra,   tkun lilek glorja.

Sinjura tal-beraq,   tkun lilek glorja.

Sinjura tas-sħab,    tkun lilek glorja.

Sinjura u omm tagħna,  kun int għalina.

 

Sinjura tat-tajr,   tkun lilek glorja.

Sinjura tal-ħut,    tkun lilek glorja.

Sinjura ta’ l-annimali,     tkun lilek glorja.

Sinjura u omm tagħna,  kun int għalina.

 

Sinjura tal-fjuri,     tkun lilek glorja.

Sinjura tal-frott,     tkun lilek glorja.

Sinjura tas-siġar,    tkun lilek glorja.

Sinjura u omm tagħna,  kun int għalina.

 

Sinjura tar-riħ,    tkun lilek glorja.

Sinjura ta’ l-abissi,    tkun lilek glorja.

Sinjura ta’ l-ilmijiet,     tkun lilek glorja.

Sinjura u omm tagħna,  kun int għalina.

 

Sinjura tal-qawwija,     tkun lilek glorja.

Sinjura ta’ l-għorrief,   tkun lilek glorja.

Sinjura tal-qaddisin,     tkun lilek glorja.

Sinjura u omm tagħna,  kun int għalina.

 

Sinjura tas-slaten,     tkun lilek glorja.

Sinjura tal-bnedmin,*     tkun lilek glorja.     * inkin

Sinjura ta’ l-ispirti,    tkun lilek glorja.

Sinjura u omm tagħna,  kun int għalina.

 

Sinjura tal-ħajja,   tkun lilek glorja.

Sinjura tal-mewt,   tkun lilek glorja.

Sinjura tal-ħakkiema,     tkun lilek glorja.

Sinjura u omm tagħna,  kun int għalina.

 

Sinjura tad-dinja,     tkun lilek glorja.

Sinjura ta’ kulma jidher, tkun lilek glorja.

Sinjura ta’ l-anġli,     tkun lilek glorja.

Sinjura u omm tagħna,  kun int għalina.

 

Sinjura u omm tagħna,  tkun lilek glorja għal dejjem ta’ dejjem.   Ammen.

 

San Ġorġ Preca


Sliem, bint il-Missier

Salve, filia Patris

 

Sliem għalik, bint il-Missier.  Sliem għalik, omm l-Iben ta’ Alla.  Sliem għalik, għarusa singulari ta’ l-Ispirtu s-Santu.  Marija, verġni, tassew li inti kbira.  Għaliex ħwejjeġ kbar għamel miegħek dak li hu setgħani, u li ismu hu tal-biża’ u qaddis.

 

San Ġorġ Preca


Talba lill-Verġni Marija għall-vokazzjonijiet

 

Lejk induru, omm tal-Knisja – bl-“iva” umli, siekta u ġeneruża tiegħek, int weġibt għas-sejħa ta’ Alla l-għoli u hekk ftaħt il-bieb biex Kristu seta’ jiġi fid-dinja, ikun preżenti fil-ġrajjiet tagħha u jidħol fl-istorja tagħna lkoll.  Agħmel li anki llum, ħafna ġuvintur u tfajliet jagħrfu s-sejħa ta’ ibnek u jisimgħuh jgħidilhom: “Imxu warajja”.  Agħmel li jkollhom kuraġġ iħallu l-familji tagħhom, ix-xogħol tagħhom, it-tamiet ta’ din id-dinja u jimxu wara Kristu fit-triq li mexa hu.  Poġġi l-idejn tiegħek ta’ omm fuq il-missjunarji mxerrdin mad-dinja kollha, fuq ir-reliġjużi, irġiel u nisa, li jduru bl-anzjani, bil-morda, bil-persuni b’diżabbiltà u bl-iltiema, fuq l-għalliema, fuq il-membri ta’ l-istituti sekulari li b’ħidma moħbija jħabirku għall-ġid ta’ l-oħrajn, fuq dawk kollha li qegħdin jgħixu ħajja ta’ fidi u ta’ mħabba fil-monasteri huma u jitolbu għas-salvazzjoni tad-dinja.   Ammen.


Tislima lill-Verġni Mbierka

 

Sliem għalik,

o Sinjura qaddisa, u sultana

omm imqaddsa ta’ Alla,

verġni li sirt Knisja!

 

Magħżula

mill-Missier l-aktar qaddis tas-sema,

u minnu kkonsagrata,

flimkien ma’ ibnu l-għażiż,

u l-aktar qaddis,

u ma’ l-Ispirtu s-Santu, id-difensur.

 

Fik kien hemm

u hemm il-milja tal-grazzja

u ta’ kull ġid.

 

Sliem għalik, palazz tiegħu,

sliem għalik, tabernaklu tiegħu,

sliem għalik, dar tiegħu.

 

Sliem għalik, ilbies tiegħu,

sliem għalik, qaddejja tiegħu,

sliem għalik, omm tiegħu!

 

U sliem għalikom ilkoll,

virtujiet qaddisa lkoll kemm intom,

li bil-grazzja u d-dawl

ta’ l-Ispirtu s-Santu tiġu msawba

fil-qlub tal-fidili,

biex minn nies li ma jemmnux

tagħmluhom jemmnu f’Alla.

 

San Franġisk ta’ Assisi


 

Antiphona B.V.M. Immacolata Conceptio

 

Beata mater et intacta virgo, gloriosa regina mundi, intercede pro nobis ad Dominum.


 

Fis-Salib il-fidwa tiegħi

 

O Marija, int ħassejt qalbek tinqasam meta mxejt ma’ ibnek Ġesù tul it-triq tal-Kalvarju, u batejt int ukoll għax rajtu jbati bla ħtija.

 

Taħt is-salib, inti wrejt ruħek bħala mara ta’ fidi u dixxiplu ta’ Ġesù, li fetħilna t-triq għas-sema bil-passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħu; fuq is-salib feda n-nuqqasijiet tagħna lkoll u wriena kif inġorru s-salib tagħna.

 

Inti kont taf li fis-salib hemm il-glorja, fit-tbatija hemm ir-rebħ u fil-mewt hemm il-ħajja.

 

Nitolbok, o Marija Addolorata, itlob għalija biex jien ukoll nagħraf li permezz tat-tbatija nista’ nissaffa minn dnubieti, li permezz tas-salib jien ġejt salvat, għaliex fis-salib hemm il-fidwa.

 

Għalhekk, itlob għalija, biex meta s-salib jagħfas fuqi u x-xitan jipprova jikkonvinċini li Alla nsieni, jiena nifhem li dak is-salib qed jippermettih Alla f’ħajti biex jiena nkun nista’ ningħaqad aktar ma’ ibnek Ġesù mislub.

 

Dan nitolbok, o Marija Addolorata, f’isem ibnek u ħuna Ġesù Kristu.   Ammen. 

TALB LIL SAN ĠUŻEPP

 

Tislima lil San Ġużepp

 

Sliem għalik, o Ġużeppi, bin David, għarus l-iktar pur tal-glorjuża verġni Marija, kustodju l-iktar fidil tas-sinjur tagħna Ġesù Kristu.  O twajjeb u mqaddes Ġużeppi, itlob għalina, ulied tiegħek, itlob għall-familja ċkejkna tagħna, li indenjajt ruħek teħodha taħt il-kura u l-ħarsien qawwija tiegħek.   Ammen.

 

approvata mill-papa Ljun XIII, 15 ta’ Mejju 1886


Talba lil San Ġużepp (1)

 

O mqaddes Ġużeppi, fl-hemm li fih ninsabu, lejk nirrikorru, b’tama kbira nsejħu l-patroċinju tiegħek, wara l-patroċinju ta’ l-għarusa mqaddsa tiegħek.  Mela, f’ġieħ dik ir-rabta għażiża ta’ mħabba li biha kont marbut max-xebba bla tebgħa, omm Alla, u f’ġieħ dik l-imħabba ta’ missier li biha ħabbejt lit-tfajjel Ġesù, nitolbuk li tħares ħarsa ħelwa lejn il-wirt għażiż li Ġesù Kristu rebaħ b’demmu, u bis-setgħa u l-għajnuna tiegħek tidħol għalina fil-bżonnijiet tagħna.  Kif int, o Ġużeppi, kont taħseb f’din l-art għall-familja divina u tħarisha, hekk ukoll ħu ħsieb tal-familja maħtura ta’ Ġesù Kristu.  Eqred minn ġo nofsna, o missier ħanin, din il-pesta ta’ erruri u ta’ ħażen li qegħdin imarrdu d-dinja, ieqaf magħna mis-smewwiet f’din il-gwerra li għandna mal-qawwa tad-dlamijiet, o prottettur qawwi tagħna; u kif darba ħlist mill-mewt lill-bambin Ġesù, hekk issa ddifendi l-Knisja ta’ Alla mit-tnassis ta’ l-għedewwa u minn kull hemm.  Xerred dejjem fuq kull wieħed minna l-patroċinju tiegħek, sabiex, bl-eżempju tiegħek, nistgħu ngħixu ħajja qaddisa, nagħmlu mewta tajba u naqilgħu l-hena ta’ dejjem fil-ġenna.   Ammen.

 

il-papa Ljun XIII


Talba lil San Ġużepp (2)

 

Ftakar fina, o mqaddes Ġużeppi, bil-qawwa tat-talb tiegħek, idħol għalina quddiem l-iben putattiv tiegħek; ressaqna wkoll lejn l-imqaddsa verġni Marija, għarusa tiegħek, u l-omm ta’ dak li flimkien mal-Missier u ma’ l-Ispirtu s-Santu, jgħix u jsaltan għal dejjem ta’ dejjem.   Ammen.

 

San Bernardinu ta’ Siena


Talba lil San Ġużepp (3)

 

Imqaddes Ġużeppi, int li ġejt magħżul minn Alla sabiex taqdi l-missjoni għolja bħala għarus ta’ Marija u miżmum bħala missier sidna Ġesù Kristu, lilek kien jixraq li tiġi maħtur bħala patrun tal-Knisja, biex kif ħarist u għassist dejjem il-persuna ta’ Kristu fuq l-art, hekk ukoll issa tħares u tgħin lill-Knisja tiegħu.  Agħmel li ngħożżu u nitħarrġu fil-virtujiet sbieħ tiegħek, speċjalment il-fidi, it-tama u l-imħabba.  Agħti lill-familji, għaqda u paċi; lis-saċerdoti, umiltà u qdusija; lill-ħaddiema, bżulija u xogħol; liż-żgħażagħ, għaqal u safa; lit-tfal, tjubija u innoċenza; lill-foqra, għixien u sabar; lill-morda, fejqan u tama; u lill-moribondi, kuraġġ u mewta tajba.  F’ġieħ Kristu sidna.   Ammen.


Talba lil San Ġużepp, Ħaddiem

 

O glorjuż San Ġużepp, xempju ta’ dawk kollha li jgħaddu ħajjithom fix-xogħol, aqlagħli l-grazzja li naħdem skond il-kuxjenza billi nippriferixxi dmirijieti għall-gosti tiegħi; li bil-ferħ u bi gratitudni nistmah bħala unur li nuża d-doni li tani Alla u nipperfezzjonahom bix-xogħol tiegħi; li naħdem b’metodu, fil-paċi, bil-moderazzjoni u bil-paċenzja, mingħajr qatt ma niskarta x-xogħol minħabba l-għejja jew id-diffikultajiet; fuq kollox li naħdem b’intenzjoni retta u b’diżinteress, billi nġib kontinwament quddiem għajnejja l-mewt u l-kont li rrid nagħti taż-żmien mitluf, tad-doni li ma ħaddimtx u tal-ġid li stajt nagħmel u m’għamiltx, kif ukoll ta’ kull vanaglorja li nieħu meta nirnexxi, li ġġib tant ħsara fix-xogħol magħmul għal Alla.   Ammen.

 

il-papa San Piju X


Memorare

 

Ftakar, o għarus purissmu ta’ l-omm ta’ Alla, Marija Immakulata, o ħelu protettur twajjeb tiegħi San Ġużepp, li qatt ħadd fid-dinja ma nstama’ li sejjaħ l-għajnuna u talab il-protezzjoni tiegħek, mingħajr ma ġie minnek imfarraġ.  B’din it-tama qawwija, jiena niġi u b’ħerqa kbira nirrakkomanda ruħi lilek.  Ilqa’ t-talba tiegħi, o missier putattiv tar-Redentur, u ismagħni bil-ħniena.   Ammen.


Antiphona Sanctae Joseph

 

Exsurgens Joseph a somno, fecit sicut praecepit ei.

Angelus Domini et accepit conjugem suam.


TALB LILL-ANĠLI U QASSISIN OĦRA

 

Talba lill-Arkanġlu San Mikiel

 

San Mikiel Arkanġlu, iddefendina f’dan il-jum tal-battalja!

Kun it-tarka tagħna kontra l-ħażen u x-xbieki tax-xitan.

Aħna, umilment nitolbu, biex Alla jrażżnu u inti, O prinċep tal-Ġemgħa l-Kbira tas-Smewwiet, bis-saħħa ta’ Alla, itfa’ lil Satana u lill-ispirti ħżiena kollha, li jħufu madwar id-dinja kollha biex iħassru l-erwieħ, fin-nirien tal-infern! Ammen. 

(Papa Ljun XIII)

 

Verżjoni oħra tat-Talba lill-Arkanġlu San Mikiel

Talba lil San Mikiel Arkanglu 
San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida; kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażżnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja’ tas-sema, itfa' bil-qawwa t'Alla, fil-qiegħ ta' l-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien ta' l-erwieħ. Ammen.

 

 


TALB IEĦOR

 

Via crucis

(fil-forma tradizzjonali)

 

(qabel kull stazzjon)

Nadurawk, Ġesù, u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna.

 

(fi tmiem kull stazzjon)

Imbierka l-passjoni u l-mewt ta’ sidna Ġesù.  Mulejja, ħenn għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

 

1. Meta sidna Ġesù kien ikkundannat għal mewt bla ħtija.

Missierna, Sliema u Glorja.

 

2. Meta lil sidna Ġesù ppreżentawlu s-salib u Ġesù, għall-imħabba li jġibilna, aċċettah bil-ħlewwa.

Missierna, Sliema u Glorja.

 

3. Meta sidna Ġesù kien tiela’ l-Kalvarju u waqa’ għall-ewwel darba għal wiċċu fl-art taħt is-salib.

Missierna, Sliema u Glorja.

 

4. Meta sidna Ġesù kien tiela’ l-Kalvarju u ltaqa’ ma’ ommu Marija santissma u l-Lhud, b’kefrija kbira, ferquhom minn xulxin.

Missierna, Sliema u Glorja.

 

5. Meta sidna Ġesù kien tiela’ l-Kalvarju u ġie mgħejjun minn Xmun iċ-Ċirinew jerfa’ s-salib.

Missierna, Sliema u Glorja.

 

6. Meta sidna Ġesù kien tiela’ l-Kalvarju u ltaqa’ mal-Veronika, li resqet ixxuttat il-wiċċ qaddis tiegħu u Ġesù ħalla x-xbieha tiegħu fil-velu tagħha għat-tifkira tagħna.

Missierna, Sliema u Glorja.

 

7. Meta sidna Ġesù kien tiela’ l-Kalvarju u waqa’ għat-tieni darba għal wiċċu fl-art taħt is-salib.

Missierna, Sliema u Glorja.

 

8. Meta sidna Ġesù kien tiela’ l-Kalvarju u ltaqa’ man-nisa ta’ Ġerusalemm u, kif bdew jitħassruh u jibkuh, Ġesù qalilhom: “Tibkux lili, ibku lilkom u ’l uliedkom”.

Missierna, Sliema u Glorja.

 

9. Meta sidna Ġesù kien tiela’ l-Kalvarju u waqa’ għat-tielet darba għal wiċċu fl-art taħt is-salib.

Missierna, Sliema u Glorja.

 

10. Meta sidna Ġesù wasal fuq il-Kalvarju u l-Lhud qabdu fih u neżżgħuh il-libsa li kienet imwaħħla mal-pjagi tal-ġisem imqaddes tiegħu.

Missierna, Sliema u Glorja.

 

11. Meta sidna Ġesù ikkmandawh jimtedd fuq is-salib u Ġesù obda sakemm sammruh bl-imsiemer għal dnubietna.

Missierna, Sliema u Glorja.

 

12. Meta lil sidna Ġesù għollewh mislub bejn żewġ ħallelin u, wara tliet sigħat ta’ agunija, Ġesù miet fuq is-salib.

Missierna, Sliema u Glorja.

 

13. Meta sidna Ġesù niżżluh minn fuq is-salib u ħaduh fil-ħdan ta’ ommu Marija santissma.

Missierna, Sliema u Glorja.

 

14. Meta lil sidna Ġesù ħaduh mill-ħdan ta’ ommu Marija santissma u difnuh f’qabar ġdid.

Missierna, Sliema u Glorja.


It-Talba tal-Komunità

 

Nitolbuk, Mulej, għall-komunità tagħna: għinna biex insiru nafu aħjar lil xulxin, nifhmu u naċċettaw lil kull wieħed minna fix-xewqat u fil-limiti tiegħu.  Agħmel li kull wieħed minna jħoss u jkun disponibbli għall-bżonnijiet veri ta’ l-oħrajn.  Agħtina l-għajnuna ħalli nindunaw bit-tbatijiet ta’ sħabna u bil-mumenti diffiċli li jgħaddu minnhom.  Għinna biex inkunu ta’ dawl għal xulxin aħna u nfittxu li nwettqu dak li inti trid minna.  Kun magħna biex id-diskussjonijiet li jinqalgħu aħna u nfittxu dak li hu veru u tajjeb, ikunu mezz ta’ għaqda u mhux ta’ firda.  Għin lil kull wieħed minna, biex aħna u nibnu l-ħajja tagħna ma nfixklux lill-oħrajn milli jgħixu u jibnu l-ħajja tagħhom.  Ħeġġiġna biex nifirħu flimkien fil-mumenti sbieħ ta’ kull wieħed minna.  Għinna nħarsu lejk bħala l-għajn ta’ kull veru hena.  Nitolbuk, fuq kollox, biex inħobbu lil xulxin kif tħobbna int, Missier, fuq l-eżempju ta’ ibnek Ġesù li ħasel riġlejn l-oħrajn, u bil-qawwa ta’ l-Ispirtu s-Santu.   Ammen.


Talba ta’ saċerdot

 

Ġesù, jiena saċerdot, mhux b’inizjattiva tiegħi, lanqas għall-merti tiegħi jew għax jien superjuri għall-oħrajn; jien saċerdot għax int ħarist lejja, għax int ħdejja tul it-triq kollha ta’ ħajti u kont int li għidtli: “Imxi warajja”, bi stedina ċara u mimlija mħabba u b’mod mill-iktar sopranaturali.

 

Lili m’għidtlix għaliex u lanqas kif, imma biss: “Ejja u imxi warajja”. 

 

Imma, Mulej, fejn int?  Fejn toqgħod?

“Ejja u ara”.

 

Imma, Mulej, xi trid?

“Ejja u ismagħni”.


Imma, Mulej, x’destin ser ikollha ħajti?

“L-istess li kelli jien”.

 

U waqt li għaqqadtni mad-destin tiegħek, int għamiltni saċerdot.  Din l-avventura li ma tħallinix bi kwieti, m’għandhiex passat li jagħlaq l-istorja tagħha.  Għandha bidu, żgur, għax int sejjaħtli f’ċertu jum ta’ ħajti, imma m’għandhiex tmiem.

 

Jiena msejjaħ illum, kif ser inkun imsejjaħ għada, u kif ser inkun imsejjaħ sal-jum ta’ l-eternità!  Għax int, Mulej, ma jiddispjaċikx ta’ l-għażla tiegħek.

 

il-kardinal A. Ballestrero


Talba għas-saċerdoti (1)

 

O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, ħares lejn il-wiċċ ta’ Kristu tiegħek, u, għall-imħabba tiegħu li hu l-Qassis il-kbir, ikollok ħniena mis-saċerdoti tiegħek.  Ftakar, o ħanin Alla, li huma bnedmin dgħajfin tad-demm u l-laħam.  Qanqal ġo fihom il-grazzja tal-vokazzjoni tagħhom li ġiet imqiegħda fuqhom minn idejn l-isqof.  Żommhom qrib tiegħek, sabiex l-għadu ta’ l-infern ma jkunx jista’ għalihom, u hekk ma jagħmlu l-ebda ħaġa, żgħira kemm hi żgħira, li ma tixraqx lill-vokazzjoni tagħhom.

 

O Ġesù, nitolbok għas-saċerdoti tajba u ħabrieka tiegħek, għal dawk illi huma ftit berdin, għal dawk li qegħdin jaħdmu f’pajjiżhom jew inkella f’pajjiżi ’l bogħod tal-missjoni, għal dawk li huma ttentati kontra l-vokazzjoni tagħhom, għal dawk li jħossuhom waħedhom, għas-saċerdoti żgħażagħ, anzjani, morda, għal dawk li qed imutu u għall-erwieħ tal-qassisin li hemm fil-purgatorju.  Imma fuq kollox, nirrikmandalek is-saċerdot li għammidni, dawk li jaħfruli dnubieti, dawk li qaddsu quddies li ħadt sehem fih u li permezz tagħhom irċivejt il-ġisem u d-demm tiegħek fit-tqarbin.  Żommhom kollha qrib tiegħek.   Ammen.


Talba għas-saċerdoti (2)

 

O Ġesù, saċerdot etern, ragħaj tajjeb u għajn tal-ħajja, li b’imħabba tassew kbira tal-qalb tiegħek l-iżjed ħelwa tajtna s-saċerdoti tagħna biex iwettqu fina dak l-għemil ta’ qdusija li bih il-grazzja tiegħek tħeġġeġ il-qlub tagħna, aħna nitolbuk: ieqaf magħhom bil-ħniena u bl-għajnuna tiegħek.  Ikunu fihom, o Ġesù, il-fidi ħajja fl-għemil tagħhom, it-tama sħiħa f’kull tiġrib, il-karità mixgħula f’kull ħsieb tagħhom.  Il-kelma tiegħek, dawl ta’ l-għerf etern tiegħek, tkun għalihom bħala meditazzjoni dejjiema, l-ikel tal-ħajja tal-qdusija; l-eżempju ta’ ħajtek u tal-passjoni tiegħek jiġġeddu fl-għemil u fit-tbatijiet tagħhom, biex ikunu għalina ta’ tagħlim u ta’ faraġ fit-tbatijiet tagħna.

 

Agħmel, o Mulej, li s-saċerdoti tagħna jiċċaħdu minn kull ġibda tad-dinja u jfittxu biss il-glorja tiegħek, biex jagħmlu dmirhom sa l-aħħar b’kuxjenza safja.  U hekk, meta, wara mewthom, iqiegħdu f’idejk il-ħidma tagħhom mitmuma, agħtihom, o Ġesù, li kont fuq l-art l-imgħallem tagħhom, il-premju għal dejjem tal-kuruna tal-ġustizzja, fid-dija tal-qaddisin.   Ammen.


Talba għas-saċerdoti (3)

 

O Ġesù, saċerdot etern, żomm is-saċerdoti tiegħek fil-kenn tal-qalb tiegħek imqaddsa fejn ħadd ma jista’ għalihom.  Żomm bla tebgħa jdejhom ikkonsagrati li kuljum imissu l-ġisem imqaddes tiegħek.  Żomm bla ħtija xofftejhom iħammru bid-demm imqaddes tiegħek.  Żomm safja u mbiegħda mill-frugħat tad-dinja lil qalbhom, issiġillata bil-karattru etern tas-saċerdozju.  Agħmel li l-imħabba tiegħek tħarishom fit-tnassis u l-mibegħda tad-dinja.  Bierek u kattar il-ħidma tagħhom, u agħmel li l-erwieħ li għalihom jaħdmu jkunu lilhom ta’ ferħ u ta’ faraġ f’din id-dinja, u ta’ glorja kbira fis-sema.   Ammen.


Talba ta’ seminarista (1)

 

Mulej, irrid naqdik bħala saċerdot.  Jista’ jkun li m’għandix xi doni speċjali, imma dak kollu li għandi nagħtihulek – saħħti, xi ftit intelliġenza, xi don ’l hawn u ’l hinn, u xewqa sinċiera li nagħmel dak kollu li trid minni.

 

Mulej, għallimni nasal mix-xewqa għall-azzjoni, li nibdel l-egoiżmu tiegħi f’servizz għall-oħrajn.  Agħtini idek biex noffri kumpanija lil min iħossu waħdu, infarraġ lil min iħossu mgħaffeġ taħt it-toqol tal-ħajja, nuri t-triq lil min tilifha.  Agħmel li ’l quddiem inkun saċerdot skond il-qalb imqaddsa tiegħek.   Ammen.

 

Donald Franks


Talba ta’ seminarista (2)

 

O Ġesù, ragħaj waħdieni tal-merħla tiegħek, int sejjaħt lilna lkoll biex tagħmilna sajjieda tal-bnedmin; agħmel li nkunu konxji tax-xogħol li inti fdajtilna f’idejna.  Iftaħ għalina x-xefaq tad-dinja kollha, agħmel li nkunu attenti għat-talba siekta ta’ tant ħutna, li qegħdin ifittxuk fid-dlam billi jitolbu dawl ta’ verità u ħeġġa ta’ mħabba.

 

Bid-demm prezzjuż tiegħek imxerred għalina u għas-salvazzjoni ta’ kulħadd, agħtina l-grazzja li nwieġbu għas-sejħa tiegħek biex inkunu nistgħu nagħtuk id-dinja kollha evanġelizzata mill-ġdid.

 

Dan nitolbuk permezz ta’ l-interċessjoni ta’ Marija, ommok u ommna, li lilha nafdaw it-talb tagħna.   Ammen.


Talba għall-vokazzjonijiet

 

O Ġesù, ragħaj ta’ l-erwieħ, li sejjaħt lill-appostli biex ikunu sajjieda tal-bnedmin, sejjaħ issa żgħażagħ qalbiena u mħeġġa biex jiġu warajk u jkunu ministri tiegħek.  Agħtihom l-għatx li kellek int għall-fidwa tal-bnedmin kollha, li minħabba fih jiġġedded kuljum is-sagrifiċċju tiegħek fuq l-altar.  Mulej Ġesù, dejjem ħaj biex taqbeż għalina, għallimna naħsbu fid-dinja kollha, fejn ħafna minn ħutna fis-skiet jitolbu għad-dawl tas-sema u għan-nar ta’ l-imħabba, u hekk ħafna żgħażagħ iwieġbu għas-sejħa tiegħek biex ikomplu l-missjoni tiegħek, jibnu l-ġisem mistiku tiegħek, il-Knisja, u jsiru l-melħ ta’ l-art u d-dawl tad-dinja.  Sejjaħ ukoll, Mulej, ħafna xebbiet safja, mimlijin ħeġġa u qlubija, biex tikber fihom ix-xewqa tal-perfezzjoni nisranija, ħa jingħataw għall-qadi tal-Knisja u ta’ dawk kollha li jeħtieġu l-għajnuna u l-imħabba tagħhom.    Ammen.


Talba għaż-żgħażagħ, biex iwieġbu għas-sejħa tal-Mulej

 

Missier Alla, inħallu f’idejk il-ġuvintur u x-xebbiet tad-dinja, bil-problemi tagħhom, bix-xewqat u t-tamiet tagħhom.  Itfa’ fuqhom ħarsa ta’ mħabba u agħmilhom ħaddiema ta’ sliem u bennejja taċ-ċiviltà ta’ l-imħabba.  Sejħilhom biex jimxu wara Ġesù, ibnek.  Għinhom jifhmu li hi ħaġa ta’ siwi kbir li joffru ħajjithom għalik u għall-bnedmin kollha.

 

Ilqa’ wkoll, Mulej, it-tifħir u t-talb tagħna għal dawk iż-żgħażagħ li, bħal Marija, omm il-Knisja, emmnu f’kelmtek u qegħdin iħejju ruħhom għall-Ordni Sagri, għall-professjoni tal-kunsilli evanġeliċi, għall-ħidma missjunarja.  Għinhom jifhmu li s-sejħa li għamiltilhom hi sejħa tassew, sejħa li ma tistax tistenna aktar.   Ammen.

 

il-papa Ġwanni Pawlu II


Talba għaż-żgħażagħ

 

Mulej Ġesù Kristu, żomm lilna ż-żgħażagħ fl-imħabba tiegħek.  Agħmel li nisimgħu leħnek u nemmnu dak li tgħidilna għax inti biss għandek il-kliem tal-ħajja ta’ dejjem.  Għallimna kif għandna nistqarru l-fidi tagħna, kif naqsmu l-imħabba tagħna, kif inwasslu t-tama tiegħek lill-oħrajn.  Agħmilna xhieda konvinċenti tal-Vanġelu tiegħek, f’dinja li tant teħtieġ il-grazzja tiegħek li ssalva.  Agħmel minna l-poplu l-ġdid tal-Beatitudnijiet, ħalli nkunu l-melħ ta’ l-art u d-dawl tad-dinja fil-bidu tat-tielet millenju tal-Kristjaneżmu.

 

Marija, Omm il-Knisja, ħares u mexxi lilna ż-żgħażagħ tal-wieħed u għoxrin seklu.  Żommna lkoll qrib il-qalb materna tiegħek.   Ammen.

 

Il-Papa Ġwanni Pawlu II, f’għeluq il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ f’Toronto, 28 ta’ Lulju 2002


It-triq quddiemi

 

Mulej Alla, m’għandix idea fejn sejjer, it-triq quddiemi ma narahiex.  Għadni ma nistax nagħraf fejn se twassalni.  Lanqas ma naf sewwasew lili nnifsi, u billi naħseb li miexi mar-rieda tiegħek ma jfissirx li fir-realtà qed nagħmel hekk.  Imma nemmen li x-xenqa li għandi biex nogħġob lilek tasal togħġbok tabilħaqq.  U nittama li għandi din ix-xewqa f’kulma mmidd idi għalih.  Jalla ma nagħmel xejn li jxekkel din ix-xewqa.  U fiduċjuż li jekk nagħmel hekk inti tmexxini fit-triq it-tajba, imqar jekk inkun fl-agħma.  Għaldaqstant nafdak anki meta nidher mitluf u għad-dell tal-mewt.  Ma nibżax, għax inti tieqaf miegħi, u ma tħallini qatt nitħabat mal-ħalel waħdi.   Ammen.

 

Thomas Merton


Talba għall-Missjoni

 

O Ġesù, salvatur tagħna, aħna rroddulek ħajr għaliex ġbartna fis-saltna tiegħek u nitolbuk sabiex il-ġnus kollha jaslu jagħrfu l-verità u jagħtuk il-qima tagħhom.

 

Inti fdajt lill-Knisja din il-ħidma hekk kbira li tkompli fid-dinja l-opra tas-salvazzjoni mibdija minnek, li xxandar l-aħbar it-tajba u tagħti ħajja ġdida lill-bnedmin permezz tal-magħmudija.

 

Ieqaf dejjem mal-Knisja tiegħek, bierek il-ħidma missjunarja tagħha u agħmel li tkun “melħ ta’ l-art u dawl tad-dinja” għall-bnedmin kollha.

 

Aħna nagħtuk l-adorazzjoni tagħna u nixtiequ li kellna magħna l-miljuni ta’ dawk li ma jafukx sabiex jagħtuk huma wkoll il-qima u l-imħabba tagħhom.  Ilqa’ dawn ix-xewqat tagħna u wettaqhom għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta’ l-erwieħ.   Ammen.


Talba għall-familji mifrudin

 

Mulej, int li ma tixtieqx li tara familji mifrudin, nitolbuk biex tħares il-familji tagħna u tad-dinja kollha u żżommhom magħqudin.  Għaqqad mill-ġdid f’qalb waħda u ruħ waħda, lill-familji mifrudin.  Ħeġġiġhom b’dik l-istess imħabba li kellhom fil-bidu tal-ħajja tagħhom fiż-żwieġ, biex ikompluha sat-tmiem.  Żomm il-familji tagħna f’ismek.


Talba għall-Erwieħ

 

Alla Missier, aħna noffrulek il-pjagi divini ta’ Kristu, ibnek, għall-erwieħ tal-purgatorju, sabiex inti titħallas kif jixraq fil-ġustizzja tiegħek għad-djun tagħhom u tqegħidhom fil-ferħ etern tiegħek.  Nitolbuk biex permezz ta’ din il-fidwa ta’ ibnek issaffi lil dawk l-erwieħ li għadhom jissaffew fil-purgatorju u twassalhom fil-hena ta’ dejjem.  Ftakar ukoll fl-erwieħ tagħna, fil-ġenituri mejtin tagħna, fl-erwieħ abbandunati u f’dawk l-erwieħ kollha li jeħtieġu t-talb tagħna.  Marija, għajnuna ta’ l-insara, idħol għalihom int u wassalhom fit-tgawdija ta’ dejjem.

 

Agħtihom, o Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem, id-dawl ta’ dejjem jiddi lilhom, jistrieħu fis-sliem.   Ammen.


 

TALB BL-INGLIŻ

 

Radiating Christ

 

Dear Jesus, help to spread your fragrance everywhere we go.  Flood our souls with your spirit and life.  Penetrate and possess our whole being, so utterly, that our lives may only be a radiance of yours.  Shine through us and be so in us, that every soul we come in contact with, may feel your presence in our soul.  Let them look up and see no longer us, but only Jesus.  Stay with us, and then we shall begin to shine as you shine; so to shine as to be a light to others; the light, o Jesus, will be all from you, none of it will be ours; it will be you, shining on others through us.  Let us thus praise you in the way you love best, by shining on those around us.  Let us preach you without preaching, not by words but by our example, by the catching force, the sympathetic influence of what we do, the evident fullness of the love our hearts bear you.  Amen.

 

Cardinal John Henry Newman


On studying

 

The more I study on you, the more I become aware of the pride of my soul and of your humility.

The more I study on you, the more my need for you increases.

The more I study on you, the more I know that you cannot be totally known and grasped.

The more I study on you, the more and the better I realize that only love through faith

can open your presence in my heart.

The more I know you, the more I realize how far from true love I am when I am loving myself.

 

I pray you that the more I study the more I love you and others, since the more I know you the more my ability to love increases.

Give me, Lord, this gift: to be able to love as freely as you without any conditions.


An offering

 

Dear Lord, I offer you my life, and I willingly accept all the joys and sorrows it may contain this day and all days. 

I offer you my wordly goods: if it be your will that I should lose my possessions, this is also my will.

I offer you my family and my friends, accepting here and now the hour and circumstances of my parting from them.

I offer you my death with all the pains that may surround it.  I desire neither to lengthen nor to shorten my life by a single moment.

I offer you the sufferings of those I love, I offer you all the disappointments, injustices, heartaches, that will come to my dear ones, in union with Mary offering sufferings on the cross.

 

Transform me into yourself.  As the priest changes bread and wine into your body and blood, change me into an extension of yourself, another Christ, your other self.


Thoughts in Solitude

 

My Lord God, I have no idea where I am going.  I do not see the road ahead of me.  I cannot know for certain where it will end.  Nor do I really know myself, and the fact that I think that I am following your will does not mean that I am actually doing so.  But I believe that the desire to please you does in fact please you.  And I hope I have that desire in all that I am doing.  I hope that I will never do anything apart from that desire.  And I know that if I do this you will lead me by the right road though I may know nothing about it.  Therefore will I trust you always though I may seem to be lost and in the shadow of death.  I will not fear, for you are ever with me, and you will never leave me to face my perils alone.

 

Thomas Merton