L

A

I

K

0

S

 

Home  

Kuntatt

 

Jum Dinji tal-Marid - Imfakkar kull sena fil-11 ta' Frar ...

 

 

 

MESSAĠĠ TAL-QDUSIJA TIEGĦU PAPA FRANĠISKU

GĦAS-26 JUM MONDJALI TAL-MARID 2018

 

Mater Ecclesiae: «""Mara, hawn hu ibnek." "Hawn hi ommok." U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu...» (Ġw 19, 26-27)

 

Għeziez ħuti, 

Is-servizz tal-Knisja lill-morda u lil dawk li jieħdu ħsiebhom għandu jitkompla b’heġġa mġedda kontinwa, b’fedelta għal kmand tal-Mulej (ara Lq 9,2-6; Mt 10,1-8; Mk 6,7-13) u billi timxi fuq l-ezempju ċar tal-Fundatur u Mgħallem tagħha.

Din is-sena is-suġġett ta’ Jum il-Marid u mogħti lilna mill-kelmiet ta’ Ġesu, li qal lil ommu u lil Ġwanni meta kien mgħolli fuq is-Salib: ""Mara, hawn hu ibnek." "Hawn hi ommok." U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu...» (Ġw 19,26-27).

1. Dawn il-kelmiet tal-Mulej idawwlu profondament il-misteru tas-Salib. Is-Salib ma jidhirx bħala traġedja mingħajr tama, izda il-post fejn Ġesu juri l-glorja tiegħu u jħalli r-rieda ta’ mħabba estrema tiegħu, li jsiru r-regola li jibnu il-komunita nisranija u tal-ħajja ta’ kull dixxiplu. 

Qabel kollox, il-kelmiet ta’ Ġesu jagħtu bidu għas-sejħa materna ta’ Marija fil-konfront tal-bnedmin kollha. Hija ser tkun b’mod partikolari l-omm tad-dixxipli ta’ Ibnu u tieħu ħsieb tagħhom u ta’ miexjithom. U Aħna nafu li l-kura tal-omm fl-edukazzjoni tal-iben jew bint tagħha tinkludi kemm l-aspetti materjali kif ukoll dawk spiritwali.

Id-dulur li ma jitfissirx tas-salib nifed ir-ruħ ta’ Marija (ara Lq 2,35), izda ma pparalizzahiex. Għal kuntrarju bħala Omm il-Mulej beda għalija mixja ġdida ta’ għotja. Fuq is-salib Ġesu jitħasseb dwar il-Knisja u l-umanita kollha kemm hi u Marija hija msejħa biex hija wkoll taqsam miegħu l-istess tħassib. L-Atti tal-Appostli jiddeskrivu t-tixrid kbir tal-Ispirtu s-Santu li seħħ fil-Pentekoste, juruna li Marija bdiet twettaq il-ħidma tagħha fl-ewwel komunita tal-Knisja. Ħidma li m’għandhiex tmiem.   

2. Id-dixxiplu Ġwanni, il-maħbub, jipprezenta l-Knisja, il-poplu messjaniku. Huwa għandu jgħaraf lil Marija bħala l-omm propja tiegħu. Huwa f’dan l-għarfien li huwa msejjaħ biex jilqaħha biex jikkontempla fiha il-mudell tad-dixxepolat u anki is-sejħa materna li Ġesu afdalha, bit-tħassib u l-proġetti li dan kollu jġib miegħu: l-Omm li tħobb u tnissel ulied li kapaċi jħobbu skond il-kmand ta’ Ġesu. Għalhekk is-sejħa materna ta’ Marija, is-sejħa li tieħu ħsieb uliedha, tgħaddi għand Ġwanni u għand il-Knisja kollha. Il-komunita kollha tad-dixxipli hija msieħba fis-sejħa materna ta’ Marija. 

3. Ġwanni, bħala d-dixxiplu li qasam kollox ma’ Ġesu, jaf li l-Imgħallem irid iwassal lill-bnedmin kollha għal-laqgħa mal-Missier. Huwa jista jixhed li Ġesu iltaqa’ ma ħafna persuni morda fl-ispirtu, għaliex mimlija kburija (ara Ġw 8,31-39) u morda f’ġisimhom (ara Ġw 5,6). Lil kollha Huwa ta il-ħniena u l-maħfra u lil morda anki l-fejqan fiziku, sinjal tal-ħajja abbundanti tas-Saltna, fejn kull demgħa tiġi xxuttata. Bħal Marija, id-dixxipli huma msejħa biex jieħdu ħsieb ta’ xulxin, izda mhux biss. Huma jafu li l-qalb ta’ Ġesu hiuja miftuħa għal kulħadd, mingħajr eskluzzjoni ta’ ħadd. Lil kulħadd għandha tiġi mħabbra l-Bxara t-Tajba tas-Saltna, u lil dawk kollha li huma fil-bzonn għandha tiġi indirizzata l-karita tal-insara, sempliċement għaliex huma persuni, ulied Alla.   

4. Din is-sejħa materna tal-Knisja lejn il-persuni bzonnjuzi u morda ikkonkretizzat ruħha matul l-elfejn sena ta’ storja b’serie ta’ inizzjattivi nobbli favur il-morda. Storja bħal din ta’ dedikazzjoni m’għandhiex tintesa. Din il-ħidma għada għaddejja llum, fid-dinja kollha. Fil-pajjizi fejn jezistu sistemi bizzejjed tas-saħħa, ix-xogħol tal-kongregazzjonijiet kattoliċi, tad-djoċesi u l-isptarijiet tagħhom, barra li joffru kura medika ta’ kwalita, jipprovaw ipoġġu l-persuna wmana fiċ-ċentru tal-proċess terapewtiku u jwettqu r-riċerka xjentifika fir-rispett lejn il-ħajja u l-valuri morali nsara.   Fil-pajjizi fejn is-sistemi tas-saħħa mhumiex bizzejjed jew ma jezistux, il-Knisja taħdem biex toffri lin-nies, sa fejn hu possibbli, il-kura tas-saħħa, biex telimina il-mewt tat-trabi u tirbaħ ċertu mard li għandu firxa wiesgħa.  Kullimkien hija tipprova tagħti l-kura, anke jekk mhux dejjem jirnexxila tfejjaq.  Ix-xbieha ta’ Knisja bħala “sptar ta’ battalja”, li tilqa’ lil dawk kollha li huma milquta mill-ħajja, hija realta konkreta ħafna, għaliex f’xi partijiet tad-dinja huma biss l-isptarijiet tal-missjunarji u tad-djoċesi li jagħtu il-kura meħtieġa lil popolazzjoni. .

5. Il-memorja twila tal-istorja għal qadi tal-morda hija raġuni ta’ ferħ għal komunita nisranija u b’mod partikolari għal dawk kollha li bħalissa qegħdin joffru dan is-sewrvizz. Izda jehtieg li fuq kollox inħarsu lejn il-passat biex inħalluh jagħmilna iktar għonja. Minnu għandna nitgħallmu: il-ġenerozita sas-sagrifiċċju totali ta’ ħafna fundaturi ta’ istituti għal-qadi tal-morda; il-kreattivita suġġerita mill-karita, ta’ ħafna inizzjattivi li twettqu matul is-sekli; l-impenn fit-tfiċċija xjentifika biex toffri lil morda kura ġdida u affidabli. Din l-eredita tal-passat tgħinna nipproġettaw tajjeb il-futur. Per ezempju, li nħarsu l-isptarijiet kattolici mir-riskju li jsiru azjenda, fejn fid-dinja kollha hemm it-tfiċċija li jdaħħlu l-kura tas-saħħa fil-qasam tal-merkat, hekk jispiċċaw iwarrbu l-foqra. Organizzazzjoni inteliġenti u l-karita jeziġu li l-persuna tal-marid tkun rispettata fid-dinjita tagħha u mizmuma dejjem fil-qalba tal-proċess tas-saħħa. Dawn l-orjentamenti għandhom ikunu propji anke tal-insara li jaħdmu fi srutturi pubbliċi u li bis-servizz tagħhom huma msejħa li jagħtu xhieda tajba tal-Vanġelu.

6. Ġesu ħalla lil Knisja il-qawwa li tfejjaq tiegħu.   

« U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu: [...] iqiegħdu idejhom fuq il-morda u dawn ifiqu» (MK 16,17-18). Fl-Atti tal-Appostli naqraw deskrizzjoni tal-fejqan imwettaq minn Pietru  (ara Atti 3,4-8) u minn San Pawl (ara Atti 14,8-11). Għall-għotja ta’ Ġesu tikkorrispondi l-ħidma tal-Knisja, li taf li trid iġġor l-istess ħarsa għonja ta’ ħlewwa u kompassjoni tal-Mulej.  Il-pastorali tas-saħħa hija u tibqa’ dejjem ħidma meħtieġa u essenzjali, li għandha tiġi mgħixa b’ħeġġa mġedda ibda mill-komunita parrokkjali saċ-ċentri l-iktar eċċellenti ta’ kura. Ma rridux ninsew il-ħlewwa u l-perseveranza li biha ħafna familji jieħdu ħsieb ta’ wliedhom, ġenituri u qraba, morda kroniċi jew b’dizabilita gravi. Il-kura li tingħata fil-familja hija xhieda straordinarja ta’ mhabba lejn il-persuna wmana u għandhom jiġu sostnuti b’għarfien u politika adegwata. Għalhekk tobba u infermiera, saċerdoti, konsagrati u voluntiera, familjari u dawk kollha li jimpenjaw ruħhom fil-kura tal-morda, jipparteċipaw minn din il-ħidma tal-Knisja. Hija responsabilta li tgħani il-valur tas-servizz ta’ kuljum ta’ kull wieħed minna.  .

7. Lil Marija, Omm tal-ħlewwa, irridu nafdaw il-morda kollha tal-ġisem u tar-ruħ, sabiex issaħħahom fit-tama. Lilha wkoll nitolbu li tgħinna biex inkunu dejjem lesti li nilqgħu lil ħutna morda. Il-Knisja taf li għandha bzonn ta’ grazzja speċjali biex tkun tista twettaq dan is-servizz evanġeliku hekk għoli li tieħu ħsieb il-morda. Għalhekk it-talba lil Omm il-Mulej tarana lkoll magħquda, f’talba insistenti, sabiex kull membru tal-Knisja jgħix bl-imħabba is-sejħa għas-servizz tal-ħajja u tas-saħħa. Il-Verġni Marija tidħol għal dan is-26 Jum Mondjali tal-Marid; tgħin lil persuni morda biex jgħixu t-tbatija tagħhom f’għaqda mal-Mulej Ġesu u tgħin lil dawk kollha li jieħdu ħsieb tagħhom. Lil kulħadd, morda, ħaddiema tas-saħħa u voluntiera, nagħti minn qalbi l-Barka Appostolika.

 

Mill-Vatikan, 26 ta’ Novembru 2017

Solennita tas-Sinjur tagħna Gesu Kristu Sultan tal-univers. 

Franġisku

 

Miġjub mit-Taljan għall-Malti minn Monsinjur Renato Borg

 

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta