L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta   

Ikkuntattjana  

Fittex

 

 

Dun Pawl Sciberras fi 12-il programm dwar id-Dei Verbum tal-Konċilju Vatikan II.

Scott Hahn jirrakonta kif minn Kalvinista konvint huwa sar Kattoliku attiv u ferventi …

Hi l-koppja miżżewġa x-xbieha ta’ Alla: ir-raġel u l-mara ...

Il-Knisja ma tistagħx tagħmel il-missjoni jekk mhux permezz tal-familja.

 

Segwi programmi Kattoliċi live, filmati, u dokumentarji oħra.

Tista’ tgħinna fi traduzzjoni, proof reading,  typing, iffilmjar jew recording, tpinġija, inkella għajnuna fil-bini u l-manutenzjoi tal-website?

F'paġni oħra ...

  Il-Liturġija tas-Sigħat għal kuljum.

  L-Assemblea Djoċesana 2014

  Evanġelizzazzjoni ġdida

  Il-Kelma tal-Ħajja ta' Novembru

  Is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja

  Id-dokumenti tas-Sinodu Djoċesan ta' Malta

  Ġabra ta’ riżorsi dwar il-Familja

  Id-Djakonat Permanenti f'Malta

 

 


 

Kristu Sultan

 

Ħudu b’wirtkom

is-Saltna li tħejjiet għalikom sa mill-bidu ...

 

... Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għatx u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont għeri u libbistuni, kont marid u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu żżuruni.

(Mill-Vanġelu tal-Ħadd, 23/11/2014)


Ġwanni Pawlu II fuq il-Ġisem tal-Bniedem.

Katekeżi dwar il-ġisem tal-bniedem, imqassma f’129 diskors li l-Papa San Ġwanni Pawlu II għamel bejn Settembru 1979 u Novembru 1984.  Ħafna minnhom diġà lesti bil-Malti.


Marret il-missjoni  biex tikkonverti lill-Kattoliċi imma saret Kattolika hija stess …

Kristine Fraklin u żewġha Marty kienu marru bħala missjunarji fil-Guatemala biex jikkonvertu lill-Kattoliċi mid-dlam tat-twemmin tas-superstizzjonijiet reliġjużi tagħhom u jressquhom għad-dawl tal-Protestaniżmu.   X’wassal lil din il-koppja li minn fundamentalisti Protestanti jsiru Kattoliċi?

"Il-kumplimentarjetà bejn ir-ragel u l-mara

hija l-bażi taż-żwieġ u tal-familja"

Meta, f’dan il-kuntest, nitkellmu dwar il-kumplimentarjetà bejn il-mara u r-raġel ma rridux inwaħħdu dan it-terminu mal-idea sempliċistika li r-rwoli kollha u r-relazzjonijiet taż-żewġ sessi huma magħluqin f’mudell wieħed u statiku.  Il-kumplimentarjetà għandha bosta forom għax dak li kull raġel u mara jikkontribwixxu fiż-żwieġ u fl-edukazzjoni tal-ulied hu l-pakkett tal-personalità individwali tagħhom.  Ir-rikkezza personali, il-kariżma personali u l-kumplimentarjetà għalhekk tinbidel f’rikkezza kbira.  U dan mhux biss hu tajjeb imma wkoll sabiħ.

 

Il-Liturġija tas-Sigħat fuq il-Laikos …

Matul l-aħħar snin permezz ta’ dan is-sit wassalna taqsimiet prinċipali mill-Liturġija tas-Sigħat. Sallum dawn huma l-Lawdi, l-Għasar u l-Kompieta.  Imma mill-bidu tal-Avvent, li huwa wkoll il-bidu ta’ Sena Liturġika ġdida, aħna se nibdew inwasslu t-test kollu tal-Liturġija tas-Sigħat, jum b’jum.  Għal aktar faċilità qed nipprovdu link permanenti fuq nett tal-kolonna li hemm fuq ix-xellug ta’ din il-paġna. 

Tista’ tidħol għaliha ukoll minn hawn ...

Taqsimiet ewlenin ...

  Il-Bibbja

  Il-Katekiżmu tal-Knisja

  Liturġija

  Kitbiet Missirijiet il-Knisja

  Mill-Papa Franġisku

  Minn Papiet Oħra

  Mill-Konċilji Ekumeniċi

  Mill-Knisja f’Malta

  Talb u Devozjonijiet

  Arkivju tal-Laikos

 

Mezzi soċjali u tagħrif ...

  Blog

  Facebook

  Ħinijiet tal-Quddies

  Knejjes għall-Adorazzjoni

  Links ma’ siti oħraMa nitilfux il-ħeġġa missjunarja

Fr Joe Galea Curmi jitkellem dwar silta tal-Eżortazzjoni Appostolika, Evanġelii Gaudium li fiha l-Papa Franġisku jitkellem dwar it-tentazzjonijiet tal-operaturi pastorali, fosthom dik li ma nitilfux il-ħeġġa missjunarja.


Ara l-Evangelii Gaudium bil-Malti ►