Laikos

 

TALBA FI TMIEM IL-LAQGĦA MAL-MIGRANTI

Mulej Alla, ħallieq tal-univers,

għajn ta’ ħelsien u ta’ sliem,

ta’ mħabba u ta’ fraternità,

int ħlaqtna fuq ix-xbieha tiegħek

u sawwabt fuqna lkoll

in-nifs tiegħek li jagħti l-ħajja,

biex tagħtina sehem fil-komunjoni tiegħek.

Imqar meta aħna ksirna l-patt tiegħek,

int ma tlaqtniex f’ħalq il-mewt

imma fil-ħniena tiegħek bla tarf

dejjem sejjaħtilna biex nerġgħu lura lejk

u biex ngħixu ta’ wliedek.

Sawwab fina l-Ispirtu Qaddis tiegħek

u agħtina qalb ġdida,

li kapaċi tisma’ l-karba, spiss siekta,

ta’ ħutna li tilfu

s-sħana ta’ darhom u ta’ pajjiżhom.

Agħmel li nkunu nistgħu rroddulhom it-tama

bil-ħarsiet u l-ġesti tagħna ta’ umanità.

Agħmilna strumenti tal-paċi

u ta’ mħabba konkreta lejn l-aħwa.

Eħlisna mill-biżgħat u mill-preġudizzji,

biex it-tbatijiet tagħhom nagħmluhom tagħna

u nitqabdu flimkien kontra l-inġustizzja;

biex tikber dinja fejn kull persuna

tiġi rrispettata fid-dinjità invjolabbli tagħha,

dik li int, o Missier, qegħidt fina

u Ibnek ikkonsagra għal dejjem. 

Amen.