DUN PAWL CAMILLERI

SENA "A"

Żmien l-Avvent

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent.

It-Tieni Ħadd tal-Avvent.

It-Tielet Ħadd tal-Avvent.

Ir-Raba' Ħadd tal-Avvent.

Aktar għal Żmien l-Avvent: Xi tridni Nagħmillek?

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent. Li nintebaħ.

It-Tieni Ħadd tal-Avvent. Li nistqarr dnubieti.

It-Tielet Ħadd tal-Avvent. Li ma nkunx qasba tixxejjer mar-riħ.

Ir-Raba' Ħadd tal-Avvent. Li nrażżan ilsieni.

 Żmien il-Milied

It-Twelid ta' Sidna Ġesu' Kristu.

Il-Ħadd fost l-Ottava tal-Milied. Il-Familja Mqaddsa.

L-Epifanija tal-Mulej.

Aktar għal Żmien il-Milied: Xi tridni Nagħmillek?

Il-Milied. Li nilqgħek.

Omm Alla. Li naħseb fuqek.

L-Epifanija. Li nara l-kewkba tiegħek.

Żmien ir-Randan

L-Erbgħa tal-Irmied. (Ras ir-Randan)

L-Ewwel Ħadd tar-Randan.

It-Tieni Ħadd tar-Randan.

It-Tielet Ħadd tar-Randan.

Ir-Raba' Ħadd tar-Randan.

Il-Ħames Ħadd tar-Randan.

Ħamis ix-Xirka. (Tifkira tal-Ikla tal-Mulej)

Ħadd il-Palm u Ħadd il-Passjoni tal-Mulej. 

 

Żmien ir-Randan: Xi tridni Nagħmillek?

L-Ewwel Ħadd tar-Randan. Li naqdi lilek biss.

It-Tieni Ħadd tar-Randan. Li nħossni sew ħdejk.

It-Tielet Ħadd tar-Randan. Li naqta’ l-għatx bl-ilma tiegħek.

Ir-Raba' Ħadd tar-Randan. Li tiftaħli għajnejja.

Il-Ħames Ħadd tar-Randan. Li tħolli f-faxex.

Ħadd il-Palm. Li tinqeda bil-ħmara u l-felu tiegħi.

(F'Ħadd il-Palm, jinqara r-rakkont tal-Passjoni tal-Mulej skont San Mattew)

Żmien il-Għid

Ħadd il-Għid.

It-Tieni Ħadd tal-Għid.

It-Tielet Ħadd tal-Għid.

Ir-Raba' Ħadd tal-Għid.

Il-Ħames Ħadd tal-Għid.

Is-Sitt Ħadd tal-Għid.

It-Tlugħ fis-Sema tal-Mulej.

Għid il-Ħamsin.

It-Trinità Qaddisa.

Is-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej.

 

Żmien il-Għid: Xi tridni Nagħmillek?

Ħadd il-Għid. Li nħoss qalbi mħeġġa.

It-Tieni  Ħadd tal-Għid. Li niftaħ il-bibien magħluqa.

It-Tielet Ħadd tal-Għid. Li tibqa' miegħi.

Ir-Raba' Ħadd tal-Għid. Li ssejjaħli b'ismi.

Il-Ħames Ħadd tal-Għid. Li tħejjili post ħdejk.

Is-Sitt Ħadd tal-Għid. Li ma tħallinix waħdi.

It-Tlugħ fis-Sema tal-Mulej. Li nħossni mibgħut minnek.

Għid il-Ħamsin. Li toqgħod fostna.

 
 

Żmien matul is-Sena "A"

Il-Magħmudija tal-Mulej.

It-Tieni Ħadd matul is-Sena.

It-Tielet Ħadd matul is-Sena.

Ir-Raba' Ħadd matul is-Sena.

Il-Ħames Ħadd matul is-Sena.

Is-Sitt Ħadd matul is-Sena.

Is-Seba' Ħadd matul is-Sena.

It-Tmien Ħadd matul is-Sena.

 

 

 

L-Erbatax-il Ħadd matul is-Sena.

Il-Ħmistax-il Ħadd matul is-Sena.

Is-Sittax-il Ħadd matul is-Sena.

Il-Sbatax-il Ħadd matul is-Sena.

It-Tmintax-il Ħadd matul is-Sena.

Id-Dsatax-il Ħadd matul is-Sena.

L-Għoxrin Ħadd matul is-Sena.

Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd matul is-Sena.

It-Tnejn u Għoxrin Ħadd matul is-Sena.

It-Tlieta u Għoxrin Ħadd matul is-Sena.

L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena.

Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena.

Is-Sitta u Għoxrin Ħadd matul is-Sena.

Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena.

It-Tmienja u Għoxrin Ħadd matul is-Sena.

Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena.

It-Tletin Ħadd matul is-Sena.

Il-Wieħed u Tletin Ħadd matul is-Sena.

It-Tnejn u Tletin Ħadd matul is-Sena.

It-Tlieta u Tletin Ħadd matul is-Sena.

 

Aktar għal Żmien matul is-Sena "A": Xi tridni Nagħmillek?

Il-Magħmudija tal-Mulej.

It-Tieni Ħadd matul is-Sena. Li tersaq lejja.

It-Tielet Ħadd matul is-Sena. Li ma nkunx qasba tixxejjer mar-riħ.

Ir-Raba' Ħadd matul is-Sena. Li jkolli l-għatx għall-ġustizzja.

Il-Ħames Ħadd matul is-Sena. Li terġa' tagħtini l-imluħa.

Is-Sitt Ħadd matul is-Sena. Li nħares il-Kmandamenti kif tifhimhom Int.

Is-Seba' Ħadd matul is-Sena. Li nagħraf insellem lil kulħadd.

It-Tmien Ħadd matul is-Sena. Li ma nħabbilx rasi żżejjed.

 

It-Tnax-il Ħadd matul is-Sena. Li nxandrek minn fuq il-bjut.

It-Tlettax-il Ħadd matul is-Sena. Li nitlef ħajti minħabba fik.

L-Erbatax-il Ħadd matul is-Sena. Li nieħu fuqi l-madmad tiegħek.

Il-Ħmistax-il Ħadd matul is-Sena. Li ma noħnoqx kelmtek fija.

Is-Sittax-il Ħadd matul is-Sena. Li ma norqodx fil-qadi ta’ dmirijieti.

Is-Sbatax-il Ħadd matul is-Sena. Li nbiegħ kull m’għandi!

It-Tmintax-il Ħadd matul is-Sena.

Id-Dsatax-il Ħadd ta' matul is-Sena.Li taqbadni minn idi.

L-Għoxrin Ħadd ta' matul is-Sena. Li nibqa’ ninsisti miegħek.

 

Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd ta' matul is-Sena. Li tħallini ngħidlek x’naħseb fuqek.

It-Tnejn u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Li tħallini nlumek.

It-Tlieta u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Li nirbaħ lura lil ħija.

L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Li taħfirli dejni.

Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Li tibgħat lili wkoll fl-għalqa tiegħek.

Is-Siita u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Li nbiddel il-fehma u mmur.

Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Li nroddlok il-frott fi żmienu.

It-Tmienja u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Li nilbes għall-festa.

Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Li nagħti lil Ċesari dak li hu tiegħu.

It-Tletin Ħadd matul is-Sena. Li tħallini nagħmillek domandi ġenwini.

 

Il-Wieħed u Tletin Ħadd matul is-Sena. Li jkolli kliem u fatti.

It-Tnejn u Tletin Ħadd matul is-Sena. Li nieħu ż-żejt fil-musbieħ.

It-Tlieta u Tletin Ħadd matul is-Sena. Li nħaddimlek ġidek imħolli f’idejja.

L-Erbgħa u Tletin Ħadd matul is-Sena. Kristu Re. Li tqegħedni fuq il-Lemin.

 

 

Festi li jaħbtu l-Ħadd: Xi tridni Nagħmillek?

It-Trinita' Qaddisa. Li nemmen fik.

Is-Solennita' tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Li ngħix bik.

It-Trasfigurazzjoni tal-Mulej. Li titbiddel quddiemi.