Mill-Arċisqof Charles J. Scicluna ...

Video clips minn diskorsi tal-Arċisqof ...

Sena 2024

Mejju 2024

Il-fidi tagħna m’għandix tkun mibnija fuq il-biża’ u d-dehriet. Omelija fis-Solennità tat-Trinità Qaddisa. Knisja Parrokkjali ta’ Ġesù Nazzarenu, Sliema. 26/05/2024.

Agħżlu dejjem l-imħabba veru. Omelija fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin bl-għoti tas-sagrament tal-griżma tal-isqof lill-adolexxenti mill-parroċċi tal-Belt Valletta. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 19/05/2024.

Il-festa ta’ Lapsi tgħallimna ngawdu l-ħajja tagħna, mhux niddisprezzawha. Omelija fis-Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema, Jum l-Omm u s-60 anniversarju mit-twaqqif tad-Dar tal-Kleru u l-Qaddejja taċ-Ċenaklu. Kappella tad-Dar tal-Kleru, Birkirkara. 12/05/2024.

God guarantees us a destiny of pure joy, peace, wholeness and holiness. Homily during a Mass for all Catholics living in Malta. St Paul’s Cathedral, Mdina. 11/05/2024.

Għal San Ġorġ Preca r-rabta tal-imħabba kienet il-bażi tal-għaqda. Omelija fil-Festa ta’ San Ġorġ Preca. L-Awditorju tal-MUSEUM, Blata l-Bajda. 09/05/2024.

L-Arċisqof lill-istudenti: Tgħallmu ħobbu. Oelija f’Quddiesa waqt żjara fl-Iskola Sekondarja taż-Żokrija. Kulleġġ Marija Regina, Mosta. 06/05/2024.

Ma nabbandunaw qatt l-imħabba! Omelija fis-sitt Ħadd tal-Għid. Knisja tas-Salib Imqaddes tal-Kapuċċini, Floriana. 05/05/2024.

 

April 2024

It-tqarbin u l-qrar huma mezzi li aħna nkunu f’Ġesù u miegħu. Omelija fil-ħames Ħadd tal-Għid. Kappella taċ-Ċentru Annunzjata għall-Evanġelizzazzjoni u l-Formazzjoni, Floriana. 28/04/2024.

Intom ragħajja imma tagħmlu parti mill-merħla wkoll. Omelija f’Quddiesa mas-saċerdoti l-ġodda. Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. 23/04/2024.

Nagħtu ħajjitna lil xulxin! Omelija fir-raba' Ħadd tal-Għid / Jum il-Vokazzjonijiet. Kappella fiċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet fis-Seminarju, Tal-Virtù. 21/04/2024.

Jalla tkomplu l-missjoni ta’ fejqan fil-ministeru tagħkom. Omelija f’Quddiesa bl-Ordinazzjoni Presbiterali. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 20/04/2024.

Inħallu qalbna miftuħa għal kulħadd bħalma għamel San Publiju. Omelija fil-Pontifikal tal-festa ta’ San Publiju. Knisja Arċipretali ta’ San Publiju, Floriana. 14/04/2024.

L-Arċisqof lid-djakni ġodda: Agħtu servizz b’qalb ħelwa. Omelija f’Quddiesa bl-Ordinazzjoni Djakonali. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 13/04/2024.

Nitolbu biex fil-presidenza tiegħek tippromwovi spirtu ta’ kollaborazzjoni, lealtà u armonija fostna. Omelija fl‑inawgurazzjoni tal‑President ta’ Malta Myriam Spiteri Debono. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 04/04/2024.

 

Marzu 2024

Can peace be with us? An article published on The Sunday Times of Malta. 31/03/2024.

Il-frott tal-Irxoxt hu l-paċi tal-qalb li ġġib il-maħfra tad-dnubiet mir-rikonċiljazzjoni. Omelija fis- Solennità tal-Għid tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 31/03/2024.

Il-paċi ta’ Ġesù ġejja mill-imħabba li ma tibżax mis-salib. Omelija fil-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 30/03/2024.

L-Uffiċċju tal-Qari u t-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum f’Sibt il-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/03/2024.

Min hu Ġesù għalik? Omelija fit-Tifkira Solenni tal-Mewt tal Mulej. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 29/03/2024.

L-Uffiċċju tal-Qari u t-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum fil-Ġimgħa l-Kbira. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/03/2024.

Inkunu ta’ servizz għal xulxin. Omelija fit-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej f’Ħamis ix-Xirka filgħaxija. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 28/03/2024.

L-Arċisqof lis-saċerdoti: aħna qaddejja ta’ merħla li mhijiex tagħna. Omelija fil-Quddiesa taż-Żjut f’Ħamis ix-Xirka filgħodu. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 28/03/2024.

L-Arċisqof jisħaq fuq ir-rwol importanti tal-ministri tat-tqarbin fil-Knisja. Ittra mibgħuta lill‑ministri kollha tat‑tqarbin fl‑Arċidjoċesi ta’ Malta. 28/03/2024.

Anke fl-iżjed mumenti mudlama, Alla qiegħed hemm għalina. Omelija f'Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 24/03/2024.

Il-ħames riflessjonijiet għar-Randan 2024 - Kollox jibda mill-paċi fil-qalb. 22/03/2024.

Fid-Duluri nżommu l-impenn li qatt ma jkollna qalb iebsa għal xulxin. Omelija fil-Festa tad-Duluri. Uffiċini ta’ Beacon Media, Blata l-Bajda. 22/03/2024.

San Ġużepp: raġel ġust li tgħallem jafda fil-Mulej. Omelija fil-festa ta’ San Ġużepp. Knisja ta’ Ġieżu, Rabat. 19/03/2024.

L-imħabba vera mhix irħisa; toqros ukoll fil-laħam il-ħaj. Omelija fil-Ħames Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali ta’ San Anard, Ħal Kirkop. 17/03/2024.

Ir-raba' riflessjonijiet għar-Randan 2024 - Meta niġbdu ħabel wieħed. 15/03/2024.

Alla tana kollox biex kull min jemmen fih ma jintilifx. Omelija fir-Raba' Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali ta' Sant'Andrija, Luqa. 10/03/2024.

It-tielet riflessjonijiet għar-Randan 2024 - Inrawmu soċjetà f’saħħitha. 08/03/2024.

Ġesù jipprova jippurifikana minn dir-reliġjon tat-tpartit. Omelija fit-Tielet Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali ta’ San Ġużepp, Kalkara. 03/03/2024.

It-tieni riflessjonijiet għar-Randan 2024 - Inħaddnu ħniena bla limitu. 01/03/2024.

 

Frar 2024

Omelija fit-Tieni Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali ta’ San Lawrenz. 25/02/2024.

Nitolbu lil Alla jkisser il-ħafna ħitan li jifirduna. Omelija fil-festa trasferita ta' San Pawl Nawfragu. Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu, Valletta. 24/02/2024.

L-ewwel riflessjonijiet għar-Randan 2024 - Id-don tad-dehen. 23/02/2024.

Omelija fl-Ewwel Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali ta’ San Nikola, Siġġiewi. 18/02/2024.

Ħames barkiet għal pajjiżna. L-Ittra Pastorali għar-Randan 2024. 17/02/2024.

Niskopru lil Alla bħala l-missier li ma jixtieqx jitlaqna. Omelija fl-Erbgħa tal-Irmied. Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni (Sarria), Floriana. 14/02/2024.

Nitolbu biex tassew nilqgħu lil kulħadd fis-soċjetà tagħna. Omelija fis-Sitt Ħadd ta’ matul is-sena. Knsija Parrokkjali ta’ San Franġisk, Qawra. 11/02/2024.

Alla fiċ-ċentru tal-5 doni li Dun Karm talbu jagħtina. Omelija fis-Solennità tal-Appostlu Missierna San Pawl, Patrun ta’ Malta. Santwarju ta’ San Pawl tal-Ħġejjeġ, San Pawl il-Baħar. 10/02/2024.

Il-konnessjoni ma’ Alla tagħti togħma differenti lil ħajjitna. Omelija fil-Ħames Ħadd ta’ matul is-sena. Knisja Parrokkjali ta’ San Ġwann tal-Salib, Ta’ Xbiex. 04/02/2024.

 

Jannar 2024

Min irid ikompli l-gwerra jkebbes il-mibegħda bejn il-bnedmin. Omelija fl-okkażjoni tas-750 sena mill-mewt ta' San Tumas t'Akwinu. Knisja Dumnikata tal-Lunzjata, Birgu. 28/01/2024.

Il-konverzjoni ta’ San Pawl hi stedina għall-konverżjoni tagħna. Omelija fil-festa tal-Konverżjoni ta’ San Pawl. Katidral ta’ San Pawl. 21/01/2024.

Il-Mulej jagħtina l-grazzja li nitolbuh li nsiru nafuh. Omelija fit-Tieni Ħadd ta' matul is-sena. Bażilika tal-Madonna ta' Porto Salvo u San Duminku, Valletta. 14/01/2024.

Kif tilqa’ lil Ġesù? Bħala dawl ta’ ħajtek jew sinjal li tmerih? Omelija fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 07/01/2024.

Il-laqgħa tal-għajnejn ittaffi ħafna weġgħat. Omelija fil-Quddiesa għall-koppji li żżewġu fl-2023. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 06/01/2024.

Niġbdu ħabel wieħed għall-ġid tal-pajjiż u tad-dinja. Omelija fis-Solennità tal-Imqaddsa Omm Alla Marija. Kappella tad-Dar tal-Providenza, Siġġiewi. 01/01/2024.

 

Sena 2023

Diċembru 2023

Nitolbu barka speċjali fuq Iżrael għaliex l-ebda mewt ma tiġġustifika l-ħruxija li qed naraw. Omelija f’Quddiesa ta’ radd il-ħajr fi tmiem is-sena. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 31/12/2023.

Ġesù hu s-sinjal tal-ħniena u l-imħabba t’Alla għalina. Omelija fil-Festa tal-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi. Knisja Parrokkjali ta' Santu Wistin, Valletta. 31/12/2023.

Il-Milied hu l-milja tal-imħabba li tingħata bla ma tistenna xejn lura. Omelija fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu – Quddiesa ta’ Binhar. Katidral ta' San Pawl, Imdina. 25/12/2023.

Ir-responsabbiltà li jġib miegħu t-twelid ta’ Ġesù. Omelija fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu – Quddiesa ta’ Nofsillejl. Katidral ta' San Pawl, Imdina. 24/12/2023.

Il-ħames teżori li jfasslu s-soċjetà Maltija. Il-messaġġ tal-Milied. 24/12/2023.

L-ikbar festa tal-Milied hi f’qalbna. Omelija fir-raba’ Ħadd tal-Avvent. Kappella tal-Qalb ta’ Ġesù, tal-Virtù. 24/12/2023.

Ejjew niftakru f’Betlehem fl-Art Imqaddsa li għaddejja minn tbatija kbira, qerda u mwiet. Messaġġ f'Milied Flimkien fil-Belt Valletta. 20/12/2023.

Aħna xhieda tad-dawl. Omelija fit-tielet Ħadd tal-Avvent. Parroċċa tal-Qrendi. 17/12/2023.

Inħejju l-mogħdijiet ta’ qalbna. Omelija fit-tieni Ħadd tal-Avvent. Knisja Parrokkjali tal-Familja Mqaddsa, Iklin. 10/12/2023.

L-għażla tat-triq tal-imħabba. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-ewwel Ħadd tal-Avvent. Knisja Parrokkjali u Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu, Valletta. 03/12/2023.

 

Novembru 2023

Homily during the CCEE Plenary Assembly 2023, St Paul’s Cathedral, Mdina. 29/11/2023.

Knisja li toħroġ hi Knisja li tħobb. Omelija fiċ-Ċelebrazzjoni Djoċesana ta’ Kristu Re. Bażilka Minuri ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid. 26/11/2023.

L-għemejjel tagħna mal-proxxmu jagħmlu d-dinja post aħjar. Omelija fis-Solennità ta’ Sidna Ġesù Kristu Sultan tal-ħolqien kollu u waqt Encounter, mill-Aviation Museum, Ta’ Qali. 26/11/23.

Omelija fit-Tifkira tal-Preżentazzjoni tal-Verġni Marija. L-Iskola ta’ St Dororthy, Żebbuġ. 21/11/2023.

Jalla l-poplu ta’ dil-parroċċa jara t-tjubija u l-fedeltà fil-ħarsa t’għajnejk. Omelija waqt il-quddiesa tal-Bidu tal-Ħidma Pastorali ta’ Patri Martin Coleiro OFM. Knisja Parrokkjali ta’ Sacro Cuor, Sliema. 19/11/2023.

Ma nħallux il-biża’ xxekkel ir-responsabbiltajiet tagħna. Omelija fit-tlieta u tletin Ħadd ta’ matul is-sena u f’Jum il-Foqra. Knisja ta’ Santa Marija, Birkirkara. 19/11/2023.

Ejja nkunu dawk li nħawlu s-siġar mhux inqaċċtuhom. Omelija tal-Quddiesa bil-gradwati ġodda tal-MCAST. Bażilka tal-Madonna tal-Karmnu, Valletta. 17/11/2023.

Nilqgħu lil kulħadd, hu kif inhu. Omelija fil-Quddiesa tal-75 anniversarju mit-twaqqif tal-Kulleġġ San Albert il-Kbir. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 16/11/2023.

Qatt tfittxu qligħ a skapitu tad-dinjità tagħkom jew ta’ ħaddieħor. Omelija fil-Quddiesa mal-gradwati l-ġodda tal-Università ta’ Malta. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 14/11/2023.

Nitolbu għall-kappillan biex jiffaċilita u qatt ma jtellef il-laqgħa tagħna ma’ Ġesù. Omelija fil-Quddiesa li tat bidu għall-ħidma pastorali ta’ Dun Evan Caruana bħala Kappillan. Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija, Birkirkara. 12/11/2023.

Min jagħżel il-gwerra minflok il-politika jaħsad is-saħta tal-mewt. Omelija f’Jum it-Tifkira. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 12/11/2023.

Omelija fil-100 sena anniversarju mit-twaqqif ta’ A&CO Group. 09/11/2023.

 

Ottubru 2023

Talb għall-paċi, il-ġustizzja u r-rikonċiljazzjoni. Stqarrija mill-Isqfjiet ta' Malta u Għawdex. 13/10/2023.

Nieħdu ħsieb is-saħħa mentali tagħna u ta’ xulxin. Stqarrija mill-Isqfjiet ta' Malta u Għawdex għall-Jum Dinji tas-Saħħa Mentali 2023. 10/10/2023.

 

Settembru 2023

Investi f’paċenzja, sagrifiċċju u stennija, u ssib l-imħabba. Omelija fil-Festa tal-Arkanġli Mqaddsa, Mikiel, Gabrijel u Rafel. Knisja tas-Salib Imqaddes, Floriana. 29/09/2023.

Omelija tal-Ħamis tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/09/2023.

Omelija tat-Tlieta tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/09/2023.

Ma nfittxux mal-Mulej. Omelija fil-ħamsa u għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena. Knisja ta' San Franġiski tal-Kunvent tas-sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesù, Msida. 24/09/2023.

Ekonomija li tagħti dinjità lill-bniedem. Omelija f'Jum l-Indipendenza. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 21/09/2023.

Omelija tat-Tlieta tal-erbgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/09/2023.

Ma niddejqux nitolbu maħfra ‘l Mulej. Omelija fl-erbgħa u għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena. Knisja tad-Duluri, Ħamrun. 17/09/2023.

Nitolbu biex l-isptar tagħna jkun post ta’ solidarjetà, kompassjoni u fejqan. Omelija fil-Festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes. Kappella ta’ Mater Dei. 14/09/2023.

Il-korrezzjoni bit-tgħajjir ma twassal għal imkien. Omelija fit-tlieta u għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena. Knisja ta’ Marija Reġina, Marsa. 10/09/2023.

 

Awwissu 2023

Kemm-il darba qalbna waqfet fuq il-frugħat tad-dinja? Omelija fil-wieħed u għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kunċizzjoni, Lija. 27/08/2023.

Il-Mulej jeħilsek. Omelija fis‑60 anniversarju mill‑professjoni ta’ Madre Michelina Mifsud tas‑Sorijiet Agostinjani tal‑klawsura. Monasteru ta’ Santa Katerina, Valletta. 26/08/2023.

Inkunu ta’ sapport għal xulxin fis-saħħa mentali. Omelija fl-għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena. Knisja ta’ Ommna Marija tal-Parir it-Tajjeb, Paceville. 20/08/2023.

L-umiltà tal-Madonna tgħallimna ma naqtgħux qalbna quddiem il-limiti tagħna. Omelija fis-Solennità tal-Imqaddsa Verġni Marija Mtellgħa s-Sema. Bażilika tal-Mosta. 15/08/2023.

Ejjew nimmeditaw l-imħabba ta’ Alla. Omelija fil-Festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej. Knisja Parrokkjali tas‑Salvatur, Lija. 06/08/2023.

Dixxiplu tas-saltna tas-smewwiet. Omelija fil-Quddiesa praesente cadavere b’suffraġju tal-Isqof Emeritu Pawlu Darmanin u oħtu Marija. Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja, Żabbar. 03/08/2023.

 

Lulju 2023

Agħti ħajtek u ruħek lil min iridlek il-ġid. Omelija fis-sittax-il Ħadd ta’ matul is-sena u Jum in-Nanniet u l-Anzjani. Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 23/07/2023.

Nitolbu għall-miżżewġin biex fi mħabbithom isibu l-mistrieħ għal ruħhom. Omelija tal-Ħamis tal-ħmistax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/07/2023.

Il-Mulej, li hu ġust u ħanin, jagħraf il-qalb tagħna. Omelija tat-Tlieta tal-ħmistax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/07/2023.

Omelija fil-ħmistax-il Ħadd ta’ matul is-sena. Knisja ta’ Massimiljanu Kolbe, Qawra. 16/07/2023.

Isimgħu l-għajta tal-ġustizzja! Omelija f’Jum il-Pulizija. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 12/07/2023.

Jiena, bil-ħajja tiegħi, qed inħalli d-dinja ftit aħjar milli sibtha? Omelija fil-Festa ta’ San Benedittu, Abbati, Patrun tal-Ewropa. Monasteru tas-Sorijiet Benedittini, Imdina. 11/07/2023.

Tinkwetawx, se nkomplu nieħdu ħsiebhom. Omelija fit-tlettax-il Ħadd ta’ matul is-sena. Dar tal-Providenza, Siġġiewi. 02/07/2023.

 

Ġunju 2023

L-edukazzjoni mhix kapriċċ, imma essenzjali. Omelija fit-30 anniversarju mill-istituzzjoni tal-Kunsilli Lokali. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 30/06/2023.

Nitolbu li nkunu Knisja ta’ rikonċiljazzjoni, paċi u missjoni. Omelija fis-Solennità ta’ San Pietru u San Pawl, Appostli. Katidral tal-Imdina. 29/06/2023.

Omelija tat-Tlieta tat-tnax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/06/2023.

Għandna bżonn l-umiltà, il-kuraġġ u x-xhieda ta’ Ġwanni l-Battista. Omelija fil-Quddiesa tas-Solennità ta' San Ġwann il-Battista. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 25/06/2023.

X’tama hemm għall-Knisja fl-Ewropa? Riflessjoni mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. 23/06/2023.

Il-kejl li tana hu l-imħabba tal-għedewwa. Omelija tat-Tlieta tal-ħdax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/06/2023.

M’aħniex qaddejja tal-poplu għall-frugħa tal-vanità, xi titlu jew għall-interessi tagħna. Omelija fil-ħdax-il Ħadd ta’ matul is-sena u f’Jum il-Missier. Knisja Arċipretali ta’ San Ġużepp, Imsida. 18/06/2023.

Xi jħaffef it-toqol? Ġesù bl-imħabba tiegħu. Omelija fl-Ordinazzjoni ta’ Jean Paul Mutumbo. L-Oratorju Salesian, Sliema. 16/06/2023.

Omelija tat-Tlieta tal-għaxar ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/06/2023.

Omelija fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes ta’ Kristu. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 11/06/2023.

Il-Quddiesa ta’ nhar ta’ Ħadd. Messaġġ pastorali mill-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex dwar il-Quddiesa tal-Ħadd. 09/06/2023.

Fiż-żwieġ qed tirriskja kollox, tajjeb titlob lil Alla jgħinek. Omelija tal-Ħamis tad-disa’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/06/2023.

 

Mejju 2023

Id-dilka tal-morda hi sagrament tal-fejqan u tal-ħniena ta’ Alla. Messaġġ waqt laqgħa mal-Anzjani Lijani. Is-Sala Villa Lija, Lija. 30/05/2023.

Omelija tat-Tlieta tas-seba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/05/2023.

L-Ispirtu s-Santu hu l-ispirtu ta’ Alla li hu mħabba. Omelija fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 28/05/2023.

Post li jrid ikun sinjal tal-preżenza ta’ Alla fostna. Omelija fil-Quddiesa tal-Konsagrazzjoni tal-Kappella tal-Madonna Għajnuna tal-Insara u San Bartilmew Appostlu. Kumpless residenzjali Rużar Briffa fir-Residenza ta’ San Vinċenz de Paule, Ħal Luqa. 27/06/2023.

Il-glorja li jagħtina l-Ispirtu s-Santu tagħmilna ħaġa waħda. Omelija tal-Ħamis tas-seba’ ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/05/2023.

Għal Ġesù l-ikbar dnub hu li ma taċċettahx bħala s-salvatur tiegħek. Quddiesa tal-jum mas-saċerdoti l-ġodda. Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, Mellieħa. 16/05/2023.

Il-kelma tqanqal, imma l-eżempju jkaxkar. Omelija tat-Tnejn tas-sitt ġimgħa tal-Għid. Knisja ta’ San Pawl tar-tarġa, Naxxar. 15/05/2023.

Ifhem xi tfisser tħobb u tibda tifhem Ġesù. Omelija tas-sitt Ħadd tal-Għid. Knsija Parrokkjali ta’ Gwardamanġa. 14/05/2023.

Alla jħobb b’xejn. Omelija fil-Festa tal-Madonna tal-Mirakli. Santwarju tal-Madonna tal-Mirakli, Ħal Lija. 13/05/2023.

Agħmlu kollox għal Ġesù. Omelija fil-Quddiesa tal-Ordinazzjoni ta’ tliet saċerdoti ġodda. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 13/05/2023.

The need to keep alive the spiritual and religious dimension of our cultural legacy. An opening Addres for the European Cathedrals Malta Conference on ‘The Equilibrium between Conservation and Spirituality’. St John’s Co-Cathedral, Valletta. 11/05/2023.

Jekk inti devot tal-Madonna, ipprova imita xi virtù tagħha. Omelija fil-100 sena mit-twaqqif tas-Soċjetà Filarmonika Sliema. Knisja Parrokkjali ta’ Sacro Cuore, Sliema. 10/05/2023.

Jekk għandna xi żrara fiż-żarbun, neħilsu minnha. Omelija fil-Festa ta’ San Ġorġ Preca, Presbiteru u Fundatur tas-Soċjeta’ tad-Duttrina Nisranija, M.U.S.E.U.M.. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/05/2023.

Ikkonċentra ħajtek, ruħek u qalbek f’Ġesù. Omelija tal-ħames Ħadd tal-Għid. Knisja Parrokkjali ta’ Fleur-de-Lys. 07/05/2023.

 

April 2023

Nitolbu ’l Mulej l-grazzja li jkollna ragħajja skont il-qalb tiegħu. Omelija tar-raba’ Ħadd tal-Għid / Jum il-Vokazzjonijiet. Kappella taċ-Ċentru għall-Vokazzjonijiet fis-Seminarju, Tal-Virtù. 30/04/2023.

Omelija tal-Festa ta’ San Mark, Evanġelista. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/04/2023.

Nitlob lil San Publiju li l-mexxejja tagħna jkunu mexxejja li jiddefendu d-dinjità tal-bniedem, hu min hu. Omelija fil-Quddiesa tal-festa ta’ San Publiju. Knisja Arċipretali ta’ San Publiju, Floriana. 23/04/2023.

Ingħataw għall-poplu imma sibu ħin ukoll għalikom. Omelija tal-Quddiesa tal-Ordinazzjoni ta’ żewġ djakni ġodda. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 22/04/2023.

Nersqu lejn il-qrar u l-ewkaristija li Ġesù waqqaf bħala laqgħat tagħna miegħu. Omelija fit-tieni Ħadd tal-Għid / Ħadd il-Ħniena Divina. Santwarju tal-Ħniena Divina, Naxxar. 16/04/2023.

Jurini l-pjagi tiegħu u nemmen li Hu. Omelija tat-Tieni Ħadd talGħid. Katidral ta’ San Pawl, Imdina. 15/04/2023.

Omelija tat-Tlieta tal-Ottava tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/04/2023.

Jalla jkollna s-safa tal-qalb, tal-qalb li tifhem, tagħraf, li tħoss u tagħder. Omelija tal-Quddiesa Stazzjonali tal-Għid il-Kbir tal-Mulej. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 09/04/2023.

The bread of life. An article that was first published on The Sunday Times of Malta. 09/04/2023.

Il-Vġili tal-Għid hu stedina biex aħna nibdew mill-ġdid. Omelija fil-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 08/04/2023.

It-Talb tal-Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum f’Sibt il-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/04/2023.

Il-Passjoni ta’ Ġesù għadha magħna meta l-kefrija tal-bniedem tirbaħ. Omelija fit-Tifkira Solenni tal-Mewt tal-Mulej fil-Ġimgħa l-Kbira. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 07/04/2023.

It-Talb tal-Uffiċċju tal-Qari u t-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum fil-Ġimgħa l-Kbira. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/04/2023.

L-imħabba trid tkun il-kejl ta’ dak kollu li naħsbu, ngħidu u nagħmlu. Omelija tal-Quddiesa fit-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 06/04/2023.

Ejjew nissieħbu f’din l-għotja kbira ta’ ħelsien u ta’ grazzja. Omelija tal-Quddiesa tat-tberik taż-żjut f’Ħamis ix-Xirka. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 06/04/2023.

Omelija tat-Tlieta tal-Ġimgħa Mqaddsa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/04/2023.

Ejjew nissieħbu ma’ Ġesù fl-umiltà, fis-sabar u fl-għotja tiegħu. Omelija fiċ-ċelebrazzjoni ta’ Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal- Mulej. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 02/04/2023.

 

Marzu 2023

Ejjew nitgħallmu nieħdu ħsieb xulxin. Omelija f’Jum id-Duluri. Knisja Ta’ Ġieżu, Valletta. 31/03/2023.

Omelija tat-Tlieta tal-ħames ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/03/2023.

Omelija fil-ħames Ħadd tar-Randan. Parroċċa ta' Ħaż-Żebbuġ. 26/03/2023.

Nibqgħu nakkumpanjaw l-għeżież tagħna b’rispett u dinjità. Ittra Pastorali għar-Randan 2023. 25/03/2023.

Meta taqa’, tibżax, erġa’ qum. Omelija fit-tmien anniversarju mindu sar Arċisqof ta’ Malta. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/03/2023.

Li aħna nieħdu ħsieb xulxin, dik hija wkoll paternità. Omelija fis-Solennità ta’ San Ġużepp. Knisja Parrokkjali San Ġużepp Ħaddiem, Birkirkara. 19/03/2023.

L-affarijiet ta’ vera ma tarahomx bl-għajnejn imma bil-qalb. Omelija fir-raba' Ħadd tar-Randan. Parroċċa tal-Madonna tal-Karmelu, Fgura. 19/03/2023.

Alla jafna, iħobbna, ħalaqna u fdiena. Omelija wara l-pellegrinaġġ tar-Redentur. Bażilika ta’ Marija Bambina, Isla. 17/03/2023.

Il-qrar l-aħwa huwa l-ikbar eżorċiżmu. Omelija tal-Ħamis tat-tielet ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/03/2023.

Omelija tat-Tlieta tat-tielet ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/03/2023.

Fir-Randan ejja nagħtu ċans biex nisimgħu lil Ġesù u nsiru nafuh. Omelija fit-tieni Ħadd tar-Randan. Parroċċa ta' San Ġorġ, Qormi. 12/03/2023.

Omelija tal-Ħamis tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/03/2023.

Il-ħajja hija nżul u tlajja; daqqa għan-niżla u daqqa għat-telgħa. Omelija tal-Erbgħa tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Santwarju ta’ San Ġużepp, Rabat. 08/03/2023.

Il-Mulej isaffina minn kull pretensjoni u jistedinna għal umiltà profonda. Omelija tat-Tlieta tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/03/2023.

Ittrasformaw id-diffikultajiet bl-imħabba, il-paċenzja, il-mogħdrija u l-maħfra. Omelija fit-tieni Ħadd tar-Randan. Parroċċa ta’ Santa Marija, Gudja. 05/03/2023.

Tħallux li l-Ġimgħa l-Kbira tfixkilkom milli tkunu qrib Ġesù. Omelija tal-Ġimgħa tal-ewwel ġimgħa tar-Randan. Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid. 03/03/2023.

Ħarsu lejn pajjiżna, nistgħu nagħmlu aħjar? Omelija f’quddiesa mal-gradwati l-ġodda tal-Università ta’ Malta. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 01/03/2023.

 

Frar 2023

Omelija tat-Tlieta tal-ewwel ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/02/2023.

L-imħabba ma toqgħodx tkejjel. Omelija tal-Ewwel Ħadd tar-Randan. Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja, Żabbar. 26/02/2023.

Liema hu Alla tiegħek? Il-ġid li jiġi mill-ġebla? Omelija fil-Quddiesa tal-Ewwel Ħadd tar-Randan bir-Rit tal-Għażla u l-Għoti tal-Isem tal-Katekumeni. Parroċċa ta’ Santu Wistin, Valletta. 26/02/2023.

Il-mixja tar-Randan għandna ngħixuha bħala l-mixja tal-libertà. Omelija fl-Erbgħa tal-Irmied (Ras ir-Randan). Knisja tal‑Immakulata Kunċizzjoni (Sarria), Floriana. 22/02/2023.

Il-paċi m’għandhiex prezz. Omelija tas-seba’ Ħadd matul is-sena. Oratorju tal-Konfraternita’ tal-Karità, Valletta. 19/02/2023.

Sinjal ta’ komunità li tinġabar flimkien u toħloq is-sbuħija. Diskors fl-inawgurazzjoni tat-tieni fażi ta’ pitturi ġodda tas-saqaf tal-Bażilka tal-Isla. Bażilka ta’ Marija Bambina, l-Isla. 18/02/2023.

Omelija tal-Ħamis tas-sitt ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/02/2023.

Omelija fil-Festa ta’ San Cirillu, Raħeb, u San Metodju, Isqof, Patruni tal-Ewropa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/02/2023.

 

Jannar 2023

Omelija fit-Tifkira ta’ San Ġwann Bosco, Presbiteru. Kappella tal-Kurja, Floriana. 31/01/2023.

Ilqa’ l-barkiet tal-Mulej biex tkun verament hieni. Omelija tar-raba’ Ħadd matul is-sena. Knsija Parrokkjali ta’ Kristu Rxoxt, Pembroke. 29/01/2023.

Omelija tat-Tifkira ta’ San Titu u San Timotju, Isqfijiet. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/01/2023.

Omelija fit-Tifkira ta’ San Franġisk ta’ Sales, Isqof. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/01/2023.

Aħna ta’ min aħna xhieda? Omelija fil-festa tal-Konverżjoni ta’ Missierna San Pawl. Katidral ta’ San Pawl, Imdina. 22/01/2023.

Omelija tal-Ħamis tat-tieni ġimgħa matul is-sena. Monasteru ta’ Sant’Ursula, Valletta. 19/01/2023.

Omelija tat-Tlieta tal-ewwel ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/01/2023.

L-Epifanija tfakkarna li għadna sejħa li nkunu parti minn familja li tinsab fid-dinja kollha. Omelija fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 08/01/2023.

Is-Sagrament taż-Żwieġ huwa pjan tal-grazzja ta’ Alla għalikom. Omelija f’Quddiesa għall‑koppji li żżewġu fl‑2022. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 07/01/2023.

L-aħħar kliem tal-Papa Benedittu kienu proprju stqarrija ta’ mħabba għal Ġesù: ‘Gesù, ti amo’. Omelija f’Quddiesa b’suffraġju tal-Papa Emeritu Benedittu XVI. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 04/01/2023.

Omelija tat-Tlieta ta’ qabel l-Epifanija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/01/2023.

Issib il-paċi meta titgħallem tafda f’Alla li ħalqek. Omelija fis-Solennità tal-Imqaddsa Omm Alla Marija. Kappella tad-Dar tal-Providenza, Siġġiewi. 01/01/2023.

 

Sena 2022

Diċembru 2022

Il-Papa Benedittu għallimna niddefendu d-dinjità tal-bniedem bil-verità, bil-paċenzja u bl-umiltà. Omelija f'Quddiesa ta’ radd il‑ħajr lil Alla fi tmiem is‑sena. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 31/12/2022.

Ġie fostna biex jagħmlilna kuraġġ. Messaġġ dwar il-Papa Emeritu Benedittu XVI. 31/12/2022.

Omelija tal-Ħames jum fl-Ottava tal-Milied. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/12/2022.

The bonds that bind. An article that was first published in ‘The Sunday Times of Malta’. 25/12/2022.

It-tarbija, iben Marija ta’ Nazaret li llum jitwieled biex aħna nieħdu r-ruħ. Omelija fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesu’ Kristu. Katidral Metropolitan tal-Imdina. 25/12/2022.

Jalla fil-kultura tagħna kull wild jibqa’ aħbar tajba u barka. Omelija fis-Solennità tal-Vġili tat-Twelid ta’ Sidna Ġesu’ Kristu. Katidral Metropolitan tal-Imdina. 24/12/2022.

Għożża, Kenn u Faraġ – Messaġġ għall-Milied 2022. 24/12/2022.

Omelija tal-Ħamis tar-raba' ġimgħa tal-Avvent. Mid-Dar tal-Kleru, B'Kara. 22/12/2022.

Il-ġuf ta’ kull omm huwa post qaddis għax huwa l-post tal-ħajja. Omelija tat-Tlieta tar-raba’ ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/12/2022.

F’dan l-Avvent nitolbu lil San Ġorġ Preca biex Alla jsalvana. Omelija fir-raba’ Ħadd tal-Avvent. Knisja Parrokkjali ta' Santa Venera, Santa Venera. 18/12/2022.

Omelija tal-Ħamis tat-tielet ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/12/2022.

Aħna nafu min hu Ġesù? Omelija fit-tielet Ħadd tal-Avvent. Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija, Għaxaq. 11/12/2022.

Fra John irrealizza li fil-Mulej Ġesù hemm ir-risposta: nistennew lilu. Omelija fil-funeral tal-Gran Mastru Fra John Critien. Knisja Arċipretali ta’ San Lawrenz, Birgu. 10/12/2022.

Omelija fis-Solennità tat-Tnissil bla Tebgħa tal-Verġni Mqaddsa Marija. Seminarju f’tal-Virtù, ir-Rabat. 08/12/2022.

Servizz Ekumeniku bis-sehem tal-Arċisqof Charles J. Scicluna u tal-Patrijarka Bartilmew I. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 06/12/2022.

Omelija fit-tieni Ħadd tal-Avvent. Kappella ta’ San Niklaw, Żejtun. 04/12/2022.

Nipproteġu kull ħajja umana b’għożża kbira. Nota Pastorali mill-Isqfijiet Maltin. 02/12/2022.

Ittra mill-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex mibgħuta lill-membri parlamentari dwar l-emenda proposta fil-Liġi ta’ Malta dwar it-terminazzjoni tat-tqala. 01/12/2022.

Omelija tal-Ħamis tal-ewwel ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/12/2022.

 

Novembru 2022

Omelija tat-Tlieta tal-ewwel ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/11/2022.

X’jiswa li nagħmlu l-parties għall-Milied? X’se niċċelebraw, li daħħalna liġi li toqtol it-tfal fil-ġuf? Omelija fl-ewwel Ħadd tal-Avvent. Knisja ta’ Ħ’Attard. 27/11/2022.

All lives matter. An article in The Times of Malta. 27/11/2022.

Nitlobkom tkunu hemm għalija, tħennu għalija, tieħdu paċenzja bija. Omelija fl-10 Anniversarju Episkopali tal-Arċisqof mill-Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 24/11/2022.

Omelija fit-tifkira ta' Sant’Andrija Dûng Lac, presbiteru, u sħabu, martri mill-Freeport. 24/11/2022.

Omelija fit-Tifkira ta’ Santa Ċeċilja, Verġni u Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/11/2022.

It-tagħlim tal-Knisja favur il-ħajja la hu għall-bejgħ u lanqas biex inraħħsuh. Omelija waqt it-talba tal-għasar u l-barka fil-festa ta’ Kristu Re. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 20/11/2022.

Omelija fis-Solennità ta’ Sidna Ġesù Kristu, Sultan tal-Ħolqien kollu. Kappella tal-Universita’, Tal-Qroqq. 20/11/2022.

Omelija fil-Quddiesa mal-gradwati tal-MCAST. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 14/11/2022.

In-newtralità tagħna qatt ma tista’ tkun kompliċità mal-ħerba tal-gwerra. Omelija f'Jum it-Tifkira. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 13/11/2022.

Omelija tat-Tlieta tat-tnejn u tletin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/11/2022.

Omelija fit-tnejn u tletin Ħadd ta' matul is-sena u f'Jum l-Uffiċjali Korrettivi ta' Kordin. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 06/11/2022.

Omelija fit-Tifkira Solenni tal-Għid tal-Imwiet. Kappella tar-Resurrezzjoni, f'Ħal Qormi. 02/11/2022.

Omelija fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/11/2022.

 

Ottubru 2022

Omelija fil-wieħed u tletin Ħadd ta' matul is-sena. Konkatidral ta' San Gwann, Valletta. 30/10/2022.

Ħalli lil Alla jagħmlek ġust. Omelija fit-tletin Ħadd ta’ matul is-sena u f’Jum Internazzjonali Missjunarju. Bażilika ta' Santa Marija, il-Mosta. 23/10/2022.

Omelija tal-Festa ta' Sant'Ursula, Verġni. Monasteru ta' Sant' Ursula, Valletta. 20/10/2022.

Omelija tat-Tlieta tal-Festa ta' San Luqa, Evanġelista. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/10/2022.

Qegħdin hawn biex l-assasinju tal-bnedmin qatt u qatt ma jkun business as usual. Omelija fid-disgħa u għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena u fil-ħames anniversarju mill-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia. Knisja tal-Familja Mqaddsa, Bidnija. 16/10/2022.

Il-qaddisin jgħallmuna paċenzja straordinarja. Omelija tat-Tlieta tas-sebgħa u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena. Ghigo Community Residence, Gudja. 04/10/2022.

Il-bżonn li ċ-ċittadin iħossu rispettat quddiem il-magna tal-ġustizzja. Omelija fil-ftuħ tas-Sena Forensi. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 03/10/2022.

Mhux iżjed reliġjon għandna bżonn imma iżjed fidi. Omelija fis-sebgħa u għoxrin Ħadd ta' matul is-sena u Jum l-Uffiċjali Korrettivi. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 02/10/2022.

 

Settembru 2022

Ħażin li jkollna l-aġendi personali tagħna fil-Knisja li huma mbiegħda ħafna mill-aġenda ta’ Ġesù. Omelija fil-Quddiesa fil-ftuħ tas-Sena Skolastika. Knisja Arċipretali ta’ San Publiju, il-Furjana. 30/09/2022.

Omelija tal-Festa ta’ l-Arkanġli Mqaddsa, Mikiel, Gabrijel u Rafel. Knisja tas-Salib Imqaddes, Floriana. 29/09/2022.

Nitolbu biex qatt ma nwebbsu qalbna għal xulxin. Omelija tas-sitta u għoxrin Ħadd matul is-sena u Jum Dinji tal-Migranti u r-Rifuġjati 2022. Kappella tal-Kunċizzjoni, Baħrija. 25/09/2022.

Ir-ruħ li tixtieq tara ’l Ġesù qed titgħallem titkellem il-lingwaġġ tal-imħabba. Omelija tal-Ħamis tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/09/2022.

Umiltà, solidarjetà u ħarsien. Omelija f'Jum l-Indipendenza. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 21/09/2022.

Omelija fit-Tifkira ta’ San Andrija Kim Taegon, Presbiteru, u San Pawl Chong Hasang, u sħabhom, Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/09/2022.

Il-verità u s-sbuħija ma jinxtrawx bil-flus. Omelija tal-ħamsa u għoxrin Ħadd matul is-sena. Kappella ta’ Sta Marija f’Bir Miftuħ, Gudja. 18/09/2022.

Eżempju sabiħ ta’ kif tkun mexxej mingħajr ħafna storbju. Omelija fil-Quddiesa De Requiem għar-Reġina Eliżabetta II. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 15/09/2022.

Omelija fit-Tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija tad-Duluri. Knisja ta’ Ġieżu, Valletta. 15/09/2022.

Il-qawwa tas-sinjal tas-salib. Omelija fil-Festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes. Knisja ta’ Ġieżu, Valletta. 14/09/2022.

Il-ferħ tal-ħniena ta’ Alla hu meta jkun jista’ jħaddanna miegħu mill-ġdid. Omelija tal-erbgħa u għoxrin Ħadd matul is-sena. Santwarju tal-Madonna tal-Ħerba, Birkirkara. 11/09/2022.

X’qed nagħmlu bil-patrimonju tagħna? Omelija fis-Solennità tat-Twelid tal-Imqaddsa Verġni Marija. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 08/09/2022.

Quddiem il-ħażen u l-inġustizzja ma tistax tkun newtrali! Omelija lejlet il-festa tal-Vitorja. Knisja Kolleġġjata ta’ San Lawrenz, Birgu. 07/09/2022.

 

Awwissu 2022

Id-dinjità tiegħek ma tiddependix fuq x’jaħsbu dwarek in-nies! Omelija tat-tnejn u għoxrin Ħadd matul is-sena. Kappella ta’ San Pawl tal-Ħġejjeġ, San Pawl il-Baħar. 28/08/2022.

Ġesù jpoġġi l-ħniena flimkien mal-ġustizzja fil-qalba tal-Liġi. Omelija tat-Tlieta tal-wieħed u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/08/2022.

Min irid isaltan jitgħallem iħobb. Omelija fil-festa ta’ Marija Reġina. Knisja Parrokkjali Marija Reġina, Marsa. 22/08/2022.

X’se jsalvana? X’se jwassalna l-Ġenna? Omelija tal-wieħed u għoxrin Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali ta' San Ġużepp, Manikata. 21/08/2022.

Il-Mulej jgħaddik mill-bieb id-dejjaq għax iħobbok. Quddiesa fil-21 Ħadd taż-żmien ta’ matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Madonna ta’ Pompeii, Marsaxlokk. 20/08/2022.

Widna tal-paċenzja, qalb li tifhem u istint qawwi u proattiv. Omelija fil-Quddiesa tal-Funeral ta’ Mons. Philip Calleja. Knisja tal-Ġiżwiti, Valletta. 19/08/2022.

It-test veru tal-imħabba safja hi l-maħfra lil xulxin. Omelija tat-Tlieta tal-għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/08/2022.

Marija turina biċ-ċar li timxi magħna u tħarisna. Omelija fis-Solennità tal-Imqaddsa Verġni Marija Mtellgħa s-Sema. Bażilika Minuri ta’ Santa Marija, Mosta. 15/08/2022.

Messaġġ mill-Arċisqof f’jum il-festa ta’ Sidtna Marija Mtellgħa s-Sema. 15/08/2022.

X’inhu n-nar li ġab Ġesù? Omelija tal-għoxrin Ħadd matul is-sena. Kappella ta' San Xmun Appostlu, Wardija. 14/08/2022.

Kun siġra li tissieħeb mal-foresta ta’ siġar li jikbru fis-silenzju. Omelija fil-Quddiesa tal-bidu tal-ħidma pastorali ta' Dun David Farrugia bħala arċipriet tal-Parroċċa ta' Ħad-Dingli. Knisja Parrokkjali ta' Santa Marija, Ħad-Dingli. 12/08/2022.

Is-salib tiegħi hu l-uniku tama tiegħi. Omelija fil-Festa ta' Santa Tereża Benedetta tas-Salib. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/08/2022.

Alla permezz ta' ħutna, imidd idu, jaqbadna u jsalvana. Omelija tat-Tlieta tat-tmintax-il ġimgħa ta' matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/08/2022.

 

Lulju 2022

X'jiswa li jkollok il-ġid imma m'għandekx imħabba? Omelija fit-Tmintax-il Ħadd ta' matul is-sena u f'Jum in-Nanniet. Knisja Parrokkjali ta' Sant'Anna, Wied il-Għajn. 31/07/2022.

Omelija fil-Quddiesa tal-50 anniversarju mill-ordinazzjoni saċerdotali ta' Dun Mosè Borg. Knisja Parrokkjali tas-Salvatur, Lija. 30/07/2022.

Inħallu lill-Mulej jgħaġġinna. Omelija tal-Ħamis tas-sbatax-il ġimgħa ta' matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/07/2022.

L-għażla bejn li tisparpalja l-patrimonju jew tħaddmu biex jikber. Omelija fil-25 anniversarju mit-twaqqif tal-NAO. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 26/07/2022.

Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Omelija fis-60 sena mill-mewt ta' San Ġorġ Preca. Kappella ta' Fra Diegu, Ħamrun. 25/07/2022.

Ngħallmu lil uliedna l-alfabett tal-fidi tagħna. Omelija fis-Sbatax-il Ħadd ta' matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/07/2022.

Il-Madonna tgħallimna nagħmlu r-rieda tal-Missier. Omelija mal-pellegrinaġġi tal-UMTAL. Grotta ta' Lourdes, Franza. 19/07/2022.

Nimxu fuq il-pass ta' ommna Marija. Omelija fil-festa tal-Madonna tal-Karmnu. Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu, Valletta. 16/07/2022.

Permezz ta' Ġesù t-toqol isir ħelu u ħafif. Omelija tal-Ħamis tal-ħmistax-il ġimgħa ta' matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/07/2022.

Il-battalja biex l-umanità tgħix skont is-sewwa. Omelija f'Jum il-Pulizija. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 12/07/2022.

M'hemmx agħar mill-kultura tal-iskart! Omelija fil-Ħmistax-il Ħadd ta' matul is-sena. Kappella tal-Monasteru ta' Santa Skolastika, Birgu. 10/07/2022.

 

Ġunju 2022

Il-festa tal-Imnarja tfakkarna li l-għeruq tagħna ma jistgħux jikbru fil-konkos u s-siment. Omelija fil-Pontifikal tas-Solennità tal-martirju ta' San Pietru u San Pawl. Katidral ta' San Pawl, Imdina. 29/06/2022.

X'jitlob minna l-Mulej? Omelija tat-Tlieta tat-tlettax-il ġimgħa ta' matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/06/2022.

Il-Mulej jiġi bil-qawwa tal-ħniena tiegħu. Omelija fis-Solennità tat-Twelid ta San Ġwann Battista. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 26/06/2022.

Għandu jkollna qalb ħelwa u umli. Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Jum il-Gradwazzjoni ta' Caritas Malta. Ċentru Terapewtiku ta' San Blas, Ħaż-Żebbuġ. 24/06/2022.

Jalla kull familja tibqa' tkun skola ta' mħabba. Messaġġ ta' kuraġġ lill-familji Maltin u Għawdxin fl-okkażjoni tal-laqgħa importanti li l-Papa Franġiksu nieda għall-familji kollha tad-dinja. 24/06/2022.

M'hemmx għalfejn nintroduċu l-abort biex insalvaw l-omm. Omelija fis-Solennità tat-Twelid ta' San Ġwann Battista. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/06/2022.

Omelija fil-Pontifikal ta' Filgħaxija tal-Festa tas-Sejħa tal-Madonna lil Karmni Grima. Santwarju Ta' Pinu, Għarb. 22/06/2022.

It-triq id-dejqa ta' Ġesù fiha d-diffikultajiet imma twasslek. Omelija tat-Tlieta tat-tnax-il ġimgħa ta' matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/06/2022.

Ersqu għat-tqarbin. Omelija fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm Għażiż tal-Mulej. Katidral tal-Imdina. 19/06/2022.

Living for brotherly love, tolerance and mutual acceptance. Message from the Archbishop in memory of Lassana Cisse. Mariam Al-Batool Mosque, Paola. 16/06/2022.

Il-kelma ta' Ġesù twassalna għal-libertà vera. Omelija tat-Tlieta tal-ħdax-il ġimgħa ta' matul is-sena. Knisja tas-Seminarju, f'tal-Virtù, ir-Rabat. 14/06/2022.

Il-ħajja umana tibda mit-tnissil u rridu nirrispettawha, hi min hi u hi f'liema ċirkustanza hi. Omelija tal-Ħamis tal-għaxar ġimgħa ta' matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/06/2022.

X'qegħdin nagħmlu bil-poter li ksibna? Omelija tat-Tlieta tal-għaxar ġimgħa ta' matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/06/2022.

Spirtu s-Santu, kun il-faraġ tagħna. Omelija fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 05/06/2022.

Imħabba u tolleranza mhux piki fil-festi. Omelija tal-Ħamis tas-seba' ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/06/2022.

 

Mejju 2022

Vokazzjoni mimlija tbatija li timbuttaha għall-karità. Omelija tal-Festa taż-Żjara tal-Imqaddsa Verġni Marija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 31/05/2022.

Niċċelebraw ir-realtà li Alla magħna. Omelija fis-Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema. Knisja l-Qadima tas Salvatur, Lija. 29/05/2022.

Nużaw il-ġid tagħna biex inkomplu l-missjoni tal-Mulej. Omelija fil-Festa tal-Madonna tal-Karità. Kolleġġjata ta' San Pawl Nawfragu, Valletta. 27/05/2022.

Il-ħbiberija ma' Ġesù tilliberak. Omelija tat-Tlieta tas-sitt ġimgħa tal-Għid. Knisja tas-Seminarju, f'Tal-Virtù, Rabat. 24/05/2022.

Is-saċerdozju hu li tingħaqad mal-offerta ta' Ġesù. Omelija tat-Tlieta tal-ħames ġimgħa tal-Għid - Quddiesa mas-saċerdoti l-ġodda. Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, Mellieħa. 17/05/2022.

Ilqgħu lil uliedkom bħalma jilqagħhom Alla l-Missier li ħalaqhom. Omelija fil-Ħames Ħadd tal-Għid. Katidral ta' San Pawl, Mdina. 15/05/2022.

Titilfux il-paċi. Omelija fl-ordinazzjoni saċerdotali ta' Dun Sean Abela, Dun Jean Claude Attard u Patri Robert Calleja OFM Conv.. Katidral ta' San Pawl, Mdina. 14/05/2022.

Ġesù hu l-ewwel appostlu, il-mibgħut tal-Missier biex jurina l-qalb ta' Alla li hu missier. Omelija tal-Ħamis tar-raba' ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/05/2022.

Il-paċi li jagħtina l-Mulej minn issa hi t-togħma tal-ġenna. Omelija tat-Tlieta tar-raba' ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/05/2022.

Il-bżonn tal-manswetudni fil-familji u fis-soċjetà tagħna. Omelija fil-Quddiesa tal-Festa ta' San Ġorġ Preca. L-Awditorjum tal-MUSEUM, Blata l-Bajda. 09/05/2022.

Il-Parlament għandu d-dover jagħti liġijiet li jkunu espressjoni tar‑raġuni, l‑ordni u l‑ġid komuni. Omelija fl-okkażjoni tal-ftuħ tal-Erbatax-il Parlament. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 07/05/2022.

Inħeġġiġkom tersqu lejn il-mejda li ħejja Ġesù. Omelija tal-Ħamis tat-tielet ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/05/2022.

Omelija tal-Festa ta' San Filippu u San Ġakbu, Appostli. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/05/2022.

Insiru mexxejja kbar bħal San Publiju. Omelija fil-Festa ta' San Publiju. Knisja Parrokkjali, Floriana. 01/05/2022.

 

April 2022

Tiddejqux tammettu li għandkom bżonn 'il Mulej. Omelija f'Ordinazzjoni Djakonali. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 30/04/2022.

When we feel surrounded by darkness, injustice, oppression and by violence we realise that it is not the hand of God. Homily during a Mass for the delegates for Catechesis of the European Bishops' Conferences (CCEE). The Oratory at St John's Co-Cathedral, Valletta. 29/04/2022.

L-Arċisqof mexxa onlajn ir-Ruzarju meditat, organizzat mill-Worldpriests.com u li fih ħadu sehem persuni minn bosta pajjiżi u minn kontinenti differenti. 28/04/2022.

Il-missjunarju veru hu dak li jpoġġi l-għażla quddiem il-libertà tal-bniedem. Omelija tal-Ħamis tat-tieni ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/04/2022.

Nippruvaw nifhmu l-kobor tal-qawmien ta' Ġesù mill-imwiet. Omelija tat-Tlieta tat-tieni ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/04/2022.

Kif inhu differenti Kristu Rxoxt? Omelija tat-Tlieta fl-Ottava tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/04/2022.

Tibżgħux tkomplu twasslu l-Aħbar it-Tajba. Omelija lis-saċerdoti li qed jiċċelebraw 60 sena saċerdozju. Dar tal-Kleru, Birkirkara. 18/04/2022.

The joy of Pope Francis. An article that was first published in the Sunday Times of Malta. 17/04/2022.

Inħallu lil Alla jkellem lil qalbna. Omelija tal-Quddiesa Stazzjonali tal-Għid il-Kbir tal-Mulej. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 17/04/2022.

Infittxu l-fwieħa tal-maħfra u l-paċi. Omelija fil-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 16/04/2022.

Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta' Sbiħ il-Jum f'Sibt il-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/04/2022.

Illum nitolbu maħfra għall-kompliċità tagħna mal-inġustizzji. Omelija fit-Tifkira Solenni tal-Mewt tal-Mulej fil-Ġimgħa l-Kbira. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 15/04/2022.

Talb tal-Uffiċċju tal-Qari u t-Tifħir ta' Sbiħ il-Jum fil-Ġimgħa l-Kbira. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/04/2022.

Ma niċħdux l-għatx li hemm fina għall-imħabba. Omelija tal-Quddiesa tat-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 14/04/2022.

Li nkunu qrib Alla ġġagħlna nkunu wkoll viċin mal-poplu qaddis tagħna. Omelija tal-Quddiesa tat-tberik taż-żjut f'Ħamis ix-Xirka. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 14/04/2022.

Il-Mulej hu ħafna ikbar mit-tradimenti tagħna. Omelija tat-Tlieta tal-Ġimgħa Mqaddsa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/04/2022.

Nuru gratitudni u devozzjoni bħal ħut Lazzru. Omelija tat-Tnejn tal-Ġimgħa Mqaddsa. Knisja ta' Ġieżu, Valletta. 11/04/2022.

X'inhi l-missjoni ta' Ġesù? Isalva lili u lilek. Omelija fiċ-ċelebrazzjoni ta' Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal- Mulej. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 10/04/2022.

Riflessjoni għal Ħadd il-Palm 2022. 09/04/2022.

F'Jum id-Duluri, nifhmu u napprezzaw it-tenerezza tal-Madonna. Omelija f'Jum id-Duluri. Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, Mellieħa. 08/04/2022.

Ersaq lejn il-qawwa li jagħti Ġesù għall-maħfra ta' dnubietna. Omelija tal-Ħamis tal-ħames ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/04/2022.

Stqarrija mill-Isqfijiet ta' Malta u Għawdex wara ż-Żjara tal-Papa Franġisku f'Malta. 05/04/2022.

Ġesù min hu għalija? Statwa tal-kartapesta? Omelija tat-Tlieta tal-ħames ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/04/2022.

Riflessjoni għall-Ħames Ħadd tar-Randan 2022. 01/04/2022.

 

Marzu 2022

Nisimgħu u nilqgħu lill-Papa fostna. Messaġġ waqt il-preżentazzjoni 'Ilkoll Aħwa'. Kulleġġ Missjunarju ta' San Pawl, Rabat. 29/03/2022.

Riflessjoni għar-Raba' Ħadd tar-Randan 2022. 26/03/2022.

Jitkejjel lilna kif inkejlu ma' xulxin. Omelija tat-Tlieta tat-tielet ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/03/2022.

Irridu nieħdu paċenzja bina nfusna u l-ewwel paċenzja trid teħodha bik innifsek. Omelija tat-Tielet Ħadd tar-Randan. Santwarju tal‑Madonna tal‑Mellieħa, Mellieħa. 20/03/2022.

Heing prepared, especially during Lent, is to rediscover the beauty of the Lord's patience and mercy. Homily during a Mass for foreign Catholics living in Malta. St. Paul's Cathedral, Mdina. 19/03/2022.

Riflessjoni għat-Tielet Ħadd tar-Randan 2022. 19/03/2022.

Kien kuxjenza li ċċaqlaqna. Omelija f'Quddiesa b'suffraġju għal ruħ Dun Peter Serracino Inglott fl-10 anniversarju minn mewtu. Knisja tal-Erwieħ, Tarxien. 17/03/2022.

Hemm għalfejn jidhrulna affarijiet mid-dinja l-oħra biex nikkonvertu? Omelija tal-Ħamis tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/03/2022.

Mulej saffina minn kull frugħa. Omelija tat-Tlieta tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/03/2022.

Kif nistgħu nagħmlu għażliet tajba? Omelija tat-Tieni Ħadd tar-Randan. Faċilità Korrettiva ta' Kordin, Paola. 13/03/2022.

Riflessjoni għat-Tieni Ħadd tar-Randan 2022. 12/03/2022.

Il-Mulej qed iqanqalna biex nagħmlu att ta' fidi fih. Omelija tal-Ħamis tal-ewwel ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/03/2022.

Il-gradwazzjoni tagħkom trid tkun ukoll messaġġ ta' tama. Omelija fil-Quddiesa għall-gradwati l-ġodda tal-Università ta' Malta. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 08/03/2022.

Talb li jdaħħalna f'relazzjoni intima mal-Mulej. Omelija tat-Tlieta tal-ewwel ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/03/2022.

Ħadd ma jirbaħ it-tentazzjoni jekk mhux għal xi mħabba ikbar. Omelija tal-Ewwel Ħadd tar-Randan. Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja, Żabbar. 06/03/2022.

Riflessjoni għall-Ewwel Ħadd tar-Randan. 05/03/2022.

Jekk tagħmel xi ħaġa bi mħabba, it-togħma tinbidel. Omelija tal-Ħamis wara l-Erbgħa tal-Irmied. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/03/2022.

Il-qalb tiegħi hi kamp ta' inġustizzja jew ta' paċi? Omelija fl-Erbgħa tal-Irmied u talb u sawm għall‑Ukrajna. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 02/03/2022.

Il-Mulej ipattilna b'familja kbira ħafna. Omelija tal-Quddiesa b'suffraġju għal ruħ l-Arċisqof Ġużeppi Mercieca. Katidral ta' San Pawl, l-Imdina. 01/03/2022.

L-Arċisqof jitlob għall-paċi minn gwerra li qed tħalli l-vittmi fuq iż-żewġ naħat. Omelija tat-Tlieta tat-tmien ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/03/2022.

 

Frar 2022

Nilqgħu fostna l-Għannej tal-Ħniena. Ittra Pastorali għar-Randan 2022.

Kif għandna nġibu ruħna mal-għedewwa tagħna? Omelija fis-Seba' Ħadd matul is-sena u Jum il-festa tal-Qaddisin ta' Fatima. Santwarju tal-Madonna ta' Fatima, Gwardamanġa, 20/02/2022.

Nitolbok li jkollok qalb ta' missier, li tirriffjuta tiġġudika jew tikkundanna. Omelija fil-Quddiesa tal-bidu tal-ħidma pastorali ta' Dun Ronnie Zammit bħala kappillan tal-Parroċċa ta' Santa Luċija. Knisja Parrokkjali ta' San Piju X, Santa Luċija. 19/02/2022.

Archbishop Charles Scicluna describes an upcoming meeting of Bishops and Mayors of the Mediterranean as an opportunity for dialogue. Vatican News. 17/02/2022.

Bilanċ bejn il-fiduċja f'Alla u li nagħmlu dak li hemm bżonn. Omelija tat-Tlieta tas-sitt ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/02/2022.

Min iwissik, iħenn għalik. Omelija fis-Sitt Ħadd matul is-sena. Kappella ta' San Pawl Nawfragu, San Pawl tat-Tarġa, Naxxar. 13/02/2022.

L-imħabba li għallimna Pawlu hi mibnija fuq il-laqgħa tagħna ma' Ġesù u t-tħabbira tal-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta. Omelija tal-Pontifikal fis-Solennità ta' San Pawl Missierna, Patrun ta' Malta. Kolleġġjata ta' San Pawl Nawfragu, Valletta. 10/02/2022.

It-tradizzjonijiet sbieħ tagħna ħadu post il-Kelma t'Alla? Omelija tat-Tlieta tal-ħames ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/02/2022.

Il-Mulej qed jagħtikom missjoni fl-imħabba ta' bejnietkom. Omelija fil-Ħames Ħadd matul is-sena. Knisja ta' Sant'Agata, Rabat. 06/02/2022.

Id-dilka tal-morda ġġib ħafna barka u fejqan spiritwali. Omelija tal-Ħamis tar-raba' ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/02/2022.

L-inkwiet u t-tama tal-ġenituri għal uliedhom. Omelija tat-Tlieta tar-raba' ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/02/2022.

 

Jannar 2022

Il-Knisja għandha tkompli titkellem. Omelija fir-raba' Ħadd matul is-sena. Kappella tal-Oratorju tas-Salesjani ta' Dun Bosco, Sliema. 30/01/2022.

Ix-xogħol tat-Tribunal ikompli jesprimi l-viċinanza tal-Knisja fejn hemm feriti kbar. Messaġġ fl‑inawgurazzjoni tas‑Sena Ġudizzjarja tat‑Tribunali tal‑Knisja tal‑Provinċja Ekkleżjastika Maltija. Il-Palazz tal-Arċisqof, il-Belt Valletta. 28/01/2022.

Il-Mulej jinsisti li d-dawl li jpoġġi fil-Knisja ma jinħebiex. Omelija tal-Ħamis tat-tielet ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/01/2022.

San Ġużepp jgħallimna l-vera umanità li tindokra d-dinjità ta' kull persuna. Messaġġ waqt li ġie mniedi 'Il-ktieb ta' San Ġużepp: ġabra ta' studji'. Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana. 26/01/2022.

Il-Knisja hi l-familja ta' Ġesù, ta' dawk li laqgħuh f'ħajjithom. Omelija tal-Festa tal-Konverżjoni tal-Appostlu Missierna San Pawl. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/01/2022.

Fih dehret il-grazzja, il-ħniena u l-paċenzja ta' Alla. Omelija f'Quddiesa wara li l‑fdalijiet ta' Bro Louis Camilleri FSC tqiegħdu f'qabar fil‑kappella tal‑Kulleġġ Stella Maris. Kappella tal-Kulleġġ Stella Maris, il-Gżira. 24/01/2022.

Il-konverżjoni ta' San Pawl hi l-bidu tal-konverżjoni tagħna. Omelija fil-Quddiesa tat-Traslazzjoni lejlet il-festa tal-konverżjoni ta' San Pawl u għoti tal-Ministeru tal-Lettorat. Katidral ta' San Pawl, Mdina. 22/01/2022.

Qegħdin inħallu l-Mulej jgħallimna l-lingwaġġ tal-imħabba? Omelija fit-tieni Ħadd matul is-sena. Knisja ta' San Martin ta' Tour, Baħrija. 16/01/2022.

Sibu mument biex titolbu flimkien. Omelija għall-koppji li se jiżżewġu fl‑2022. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 15/01/2022.

Li kulħadd ikollu daru hu wkoll kontribut għad-dinjità tal-bniedem. Messaġġ fil-konferenza stampa dwar it-twaqqif tal-Fondazzjoni għal Akkomodazzjoni Affordabbli. 14/01/2022.

Kellmu lill-Mulej dejjem; fil-ferħ u fin-niket. Omelija tal-Ħamis tal-ewwel ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/01/2022.

Il-qawwa ta' Ġesù li tfejjaqna u teħlisna mix-Xitan. Omelija tat-Tlieta tal-ewwel ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/01/2022.

Il-magħmudija tal-ħniena tal-Mulej. Omelija fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Santwarju tal-Madonna ta' Pompej, Marsaxlokk. 09/01/2022.

Il-paċenzja tagħmel l-imħabba konkreta. Omelija għall-koppji li żżewġu fl-2020 u l-2021. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 08/01/2022.

Nitlobkom maħfra. Omelija tal-Ħamis ta' wara l-Epifanija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/01/2022.

Il-kelma bla għemil tkun vojta. Omelija tat-Tlieta ta' wara l-Epifanija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/01/2022.

Ersqu lejn il-Mulej għax hu jħenn għalikom fid-dgħufija u l-faqar tagħkom. Omelija fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej u l-għoti tal-Ministeru tal-Akkolitat. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 02/01/2022.

Għażla ta' rikreazzjoni li tibni u tagħti bidu ġdid.melija fl-Ewwel tas-Sena, Solennità tal-Imqaddsa Omm Alla Marija u Jum Dinji tal‑Paċi. Dar tal-Providenza, Siġġiewi. 01/01/2022.

 

Sena 2021

Diċembru 2021

Iħenn għalina Alla, u jberikna. Omelija fil-Quddiesa ta' Radd il‑Ħajr lil Alla fi tmiem is-sena. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 31/12/2021.

L-għerf tal-anzjani tagħna. Omelija fis-sitt jum fl-ottava tal-Milied. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/12/2021.

Il-qtil tal-innoċenti qatt ma ġab barka fuq id-dinja. Omelija fil-Festa tal-Qaddisin Innoċenti Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/12/2021.

To whom shall we go? An article published in the Sunday Times of Malta on 26th December 2021.

Nitolbu lill-Familja Mqaddsa biex tiddefendi lil uliedna. Omelija fil-Festa tal-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi. Katidral ta’ San Pawl, Imdina. 26/12/2021.

Omelija fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesu Kristu. Katidral ta’ San Pawl, Imdina. 25/12/2021.

Is-sinjal ta’ bidu ġdid. Omelija fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesu Kristu - Quddiesa ta' Nofsillejl. Katidral ta’ San Pawl, Imdina. 24/12/2021.

Għasel ta’ ħlewwa u ħniena ssawwab fuq id-dinja. Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-Milied 2021.

F’dawn il-jiem nakkumpanjaw il-Mulej li ġej fostna. Omelija tar-4 Ħadd tal-Avvent. Kappella ta' Marija Omm Alla fl-Isptar Mater Dei, l-Imsida. 19/12/2021.

Żomm idejk miftuħa għall-faqar ta’ min hu għatxan għall-ħniena t’Alla. Omelija fil-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Dun Louis bħala prepostu arċipriet tal-Parroċċa ta’ Birkirkara. Kolleġġjata Bażilika Sant’Elena, Birkirkara. 11/12/2021.

Leħen il-ħabib hu l-leħen ta’ Ġesù. Omelija tat-Tifkira tal-Imqaddsa Verġni Marija ta’ Loreto. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/12/2021.

Ġużeppi: is-salvatur tas-Salvatur. Omelija fl-okkażjoni tal-għeluq tas-Sena Ġużeppina. Knisja ta’ Ġieżu, Rabat. 07/12/2021.

Ir-ragħaj man-nagħaġ fil-presepju hu xbieha tal-Mulej. Omelija fit-Tifkira ta’ San Ambroġ, Isqof u Duttur tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/12/2021.

Mingħajr ġustizzja ma jkollniex paċi. Omelija tat-2 Ħadd tal-Avvent. Knisja tal-Madonna tal-abbandunati, Wardija. 05/12/2021.

San Ġużepp. Missier veru. Kumment fuq San Ġużepp, Sena Ġużeppina 2021.

San Ġużepp. Bniedem Realista u fidil, Kumment fuq San Ġużepp. Sena Ġużeppina 2021.

San Ġużepp. Bniedem bħalna. Kumment fuq San Ġużepp. Sena Ġużeppina 2021.

Inkunu ta’ spalla għal tant nies li għandhom bżonn. Messaġġ waqt żjara fl-uffiċini temporanji tal-Malta Community Chest Fund Foundation fil-Belt Valletta. 01/12/2021.

 

Novembru 2021

Indrì afdat bl-iżjed ħsibijiet importanti ta’ Ġesù. Omelija tal-Festa ta’ Sant’Andrija, Appostlu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/11/2021.

Dun Annett: raġel ta’ eżempju rispettat madwar id-dinja. Omelija fil-Quddiesa ta’ għeluq l‑10 anniversarju mill‑mewt tal‑Isqof Annetto. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/11/2021.

L-Isqof Annetto Depasquale: bniedem ta’ ħafna virtujiet. Diskors waqt Serata kommemorattiva f’għeluq l-10 anniversarju mill-mewt tal-Isqof Annetto Depasquale. Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 29/11/2021.

Iridna nistennewh b’għajnejna miftuħa. Omelija tal-1 Ħadd tal-Avvent (Sena Ċ). Kappella ta' Marija Addolorata fiċ-Ċimiterju ta' Ħad-Dingli, 28/11/2021.

Nawguralkom qalb għarfa li tagħraf il-bżonn uman. Omelija tal-Quddiesa għall-gradwati l-ġodda tal-MCAST. Katidral ta’ San Ġwann, Valletta. 25/11/2021.

Sta Katerina ħalliet ħajjitha biex ma tiċħadx lil Ġesù. Omelija tat-Tifkira ta’ Santa Katerina ta’ Lixandra, verġni u martri . Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/11/2021.

Nippromwovu soċjetà li tgħożż u tieħu ħsieb dak li jkun. Messaġġ fil-ftuħ taċ-ċentru terapewtiku ‘Tal-Ibwar’ immexxi minn Caritas Malta. Ċentru tal-Ibwar, Siġġiewi. 23/11/2021.

L-ikbar preparazzjoni għat-tmiem hi li tgħix fil-paċi. Omelija tat-Tifkira tal-Papa San Klement I. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/11/2021.

Omelija tal-Quddiesa tal-gradwazzjoni tal-korsijiet tal-Istitut tal-Formazzjoni Pastorali. Katidral tal-Imdina, Imdina. 22/11/2021.

Il-verità hi l-proġett ta’ mħabba ta’ Alla għalina. Omelija fis-Solennità ta’ Kristu Sultan tal-ħolqien kollu. Bażilika ta’ Kristu Re, Paola. 21/11/2021.

Nafdaw f’dak "li ħabbna, li ħallna minn dnubietna bis-saħħa ta’ demmu." Omelija tas-Solennità ta’ Sidna Ġesù Kristu, Sultan tal-Ħolqien kollu. Knisja Parrokkjali ta’ Santa Katerina, Żejtun. 21/11/2021.

Il-konsagrazzjoni ta’ dan l-artal hu sinjal ta’ tama. Omelija fl-okkażjoni tal-konsagrazzjoni tal-artal. Kappella mal-Kunvent tas-Sorijiet Agostinjani, Qormi. 20/11/2021.

Il-Knisja, waqt li tilqa’, trid titlob maħfra wkoll. Messaġġ lill-Assemblea Djoċesana 2021. Sala taċ-Ċentru ta’ Animazzjoni u Komunikazzjoni, Birkirkara. 18/11/2021.

Immaġina ‘l Ġesù jaqbdek minn idek u jerfgħek meta tkun f’diffikultà. Omelija tat-Tifkira tad-Dedikazzjoni tal-Bażilika ta’ San Pietru u ta’ San Pawl. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/11/2021.

Messaġġ fl-okkażżjoni tat-tberik ta’ proprjetà tal-Knisja f’Ħal Safi li nbidlet f’ċentru li se joffri servizz ta’ respite lejl u nhar lill-persuni bid-dimensja. 17/11/2021.

Il-konverżjoni tal-qalb hi sinjal ta’ salvazzjoni. Omelija tat-Tlieta tat-tlieta u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/11/2021.

Mhix il-gwerra biss hi strument tal-mewt. Omelija tat-33 Ħadd matul is-sena u Jum it-Tifkira. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 14/11/2021.

L-Arċipriet irid ikun pont li jgħaqqadna mal-qalb ta’ Ġesù. Omelija fil-Quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Dun Joseph Mizzi bħala arċipriet tal-Parroċċa tar-Rabat. Kolleġġjata Bażilika ta’ San Pawl, Rabat. 13/11/2021.

San Martin stqarr il-fidi tiegħu bl-imħabba matul ħajtu. Omelija fit-Tifkira ta' San Martin ta' Tours. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/11/2021.

L-għerf hu dak li jżewweġ il-moħħ u l-qalb. Omelija mal-gradwati l-ġodda tal-Università. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 10/11/2021.

Il-vera purifikazzjoni tat-tempju tippurifika l-fidi tagħna. Omelija fil-Quddiesa b'suffraġju għal ruħ isqfijiet, saċerdoti u reliġjużi li ħallew din id-dinja. Katidral ta' San Pawl, Imdina. 09/11/2021.

Ġesù hu t-tempju li minnu joħroġ l-ilma frisk li jagħti l-ħajja. Omelija tal-Festa tad-Dedikazzjoni tal-Bażilka tal-Lateran. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/11/2021.

Mhux il-paroli fl-imħabba imma l-għixien tal-imħabba. Omelija fil-Quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali ta' Dun Albert Buhagiar bħala arċipriet tal-Parroċċa ta' Ħaż-Żebbuġ. Knisja Parrokkjali ta' San Filep ta' Agira, Ħaż-Żebbuġ. 07/11/2021.

Mhux x'tagħti imma kemm tagħti mill-qalb. Omelija tat-32 Ħadd matul is-sena. Kappella taċ-Ċimiterju, Siġġiewi. 07/11/2021.

A true life of service. Homily during a Mass in which Fra Francis Vassallo makes his solemn vows as Knight of the Order of St John. St John's Co-Cathedral, Valletta. 04/11/2021.

Il-fidi trid tkun l-għażla tiegħek magħmula b'intelliġenza. Omelija fil-Quddiesa tal-75 anniversarju tal-Iskola St Michael. L-Iskola St Michael, Santa Venera. 04/11/2021.

Dan il-jum ifakkarna li l-Mulej se jħabbat ukoll fuq il-bieb tagħna. Omelija fit-Tifkira tal-Mejtin Kollha. Knisja taċ-Ċimiterju tal-Erwieħ, Ħal Tarxien. 02/11/2021.

It-triq għall-qdusija: li nfittxu wiċċ il-Mulej. Omelija fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha u l-kandidatura ta' żewġ seminaristi. Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 01/11/2021.

 

Ottubru 2021

Parlamentari li jfittxu l-interess u l-ġid ta' kulħadd. Omelija fil‑100 anniversarju mit‑twaqqif tal‑Parlament Malti. Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 31/10/2021.

L-appostli huma dixxipli u frott tat-talb ta' Ġesù. Omelija tal-Festa ta' San Xmun u San Ġuda, Appostli. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/10/2021.

Is-saltna t'Alla hi proċess li jsir fis-silenzju. Omelija tat-Tlieta tat-tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/10/2021.

Xi jsejħilna nagħmlu Ġesù? Omelija tat-Tletin Ħadd matul is-senau l-Ġurnata Misjunarja. Santwarju tal-Madonna ta' Atoċja (tas-Samra), Ħamrun. 24/10/2021.

Mhux biss formazzjoni għaż-żgħażagħ imma esperjenza ta' Knisja. Messaġġ fl-okkażżjoni tat-tberik taċ-Ċentru Parrokkjali Santu Rokku,Valletta. 22/10/2021.

Education and solidarity: the roots and principles of democracy. Message on the launch of the photojournalism exhibition 'People Power'. 22/10/2021.

Bilanċ bejn il-ħin fuq is-social media u l-ħin ma' sħabna. Diskors waqt żjara lill-istudenti u t-tmexxija tal-MCAST f'Raħal Ġdid. 22/10/2021.

Quddiesa u tnedija tal-ktieb 'Sliem Għalik Ġużeppi Bin David' miktub minn Patri Martin Mamo. Knisja Parrokkjali ta' San Ġużpepp, il-Kalkara. 20/10/2021.

Messaġġ liċ-chaplains u r-religious counsellors fl-iskejjel. 21/10/2021.

Il-prezz li nħallsu biex nimxu wara Ġesù. Omelija tal-Ħamis tad-disgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/10/2021.

Tajjeb li nixxenqu għall-ġenna imma nibdewha minn hawn. Omelija tat-Tlieta tad-disgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/10/2021.

Nimxu flimkien bħala Knisja waħda fi vjaġġ wieħed. Omelija tal-Quddiesa fil-ftuħ tal-mixja djoċesana għas-Sinodu tal-Isqfijiet. Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, Mellieħa. 17/10/2021.

Inwasslu lill-proxxmu tagħna għand Ġesù. Omelija fit-Tifkira ta' San Kallistu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/10/2021.

Ir-riċetta għal qalb safja. Omelija tat-Tlieta tat-tmienja u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/10/2021.

Dak li għandek lest taqsmu ma' ħaddieħor? Omelija tal-Quddiesa tat-28 Ħadd matul is-sena. Santwarju tal-Madonna tas-Samra, il-Ħamrun. 10/10/2021.

Il-fraternità mhix biss ta' sentiment u rieda, imma wkoll deċiżjoni. Omelija fil-Quddiesa fl-okkażjoni tat-twaqqif tal-fraternità Ġesù u Marija. Knisja Parrokkjali ta' Sant' Anna, Wied il-Għajn. 07/10/2021.

L-Armata hija garanzija li nibqgħu pajjiż ċivilizzat. Omelija f'Jum il-Forzi Armati mill-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 06/10/2021.

Omelija fit-Tifkira ta' Santa Marija Fawstina Kowalska. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/10/2021.

L-għatx biex inkunu f'ambjent ta' mħabba. Omelija tas-27 Ħadd ta' matul is-Sena u fl-ewwel Jum tal-Uffiċjali Korrettivi. Katidral ta' San Pawl, l-Imdina. 03/10/2021.

Xewka għal min ma jridx iħallas għat-taħwid tiegħu u tama għal min irid jgħix sew. Omelija fil-ftuħ tas-Sena Forensi. Konkatidral ta' Ġwann, Valletta. 01/10/2021.

 

Settembru 2021

Messaġġ mill-Arċisqof lill-istudenti u l-edukaturi kollha fil-bidu ta' sena skolastika ġdida. 28/09/2021.

Infittxu f'kollox il-ġustizzja. 0melija tal-Quddiesa tal-Pontifikal Statali f'Jum l-Indipendenza. Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 21/09/2021.

Min irid ikun mexxej irid ikun qaddej. Omelija tal-25 Ħadd matul is-sena. Knisja ż-Żgħira ta' San Sebastjan, Ħal Qormi. 19/09/2021.

Hi traġedja li affarijiet orribbli jsiru f'isem Alla. Omelija tal-Quddiesa fil-jum ta' talb u sawm għall-Afganistan. Kappella tal‑Junior College, l‑Imsida. 16/09/2021.

Nadurawk, o Ġesù, u nberkuk, għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Omelija tal-Quddiesa tal-Festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes. Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesù (Ta' Ġieżu), Valletta. 14/09/2021.

Il-fedeltà fiż-żwieġ irħisa? Omelija tal-24 Ħadd matul is-sena. Knisja tal-Vitorja, Ħal Qormi. 12/09/2021.

Infiqu u nikbru flimkien. Omelija tas-Solennità tat-Twelid tal-Verġni Mqaddsa Marija. Bażilika Minuri ta' Marija Bambina, Isla. 08/09/2021.

Min hu l-għadu tagħna llum? Omelija fil-Pontifikal statali lejlet il-festa tal-Vitorja. Bażilika Minuri ta' Marija Bambina, Isla. 07/09/2021.

Fuq il-passi tat-tnax-il appostlu. Omelija tal-Quddiesa tat-Tlieta tat-tlieta u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/09/2021.

 

Awwissu 2021

Omelija tal-Quddiesa tal-Ħamis tal-Wieħed u Għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/08/2021.

Aħna ltqajna ma' Ġesù? Omelija tal-Quddiesa tal-Festa ta' San Bartilmew, Appostlu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/08/2021.

It-tagħlim ta' Ġesù ma jinbidel qatt. Omelija tal-21 Ħadd matul is-sena. Knisja ta' San Ġużepp Ħaddiem, ix-Xemxija. 22/08/2021.

Il-Mulej jistieden lil kulħadd. Omelija tal-Quddiesa tal-Ħamis tal-Għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/08/2021.

It-teżor veru hu l-paċi tal-qalb. Omelija tal-Quddiesa tat-Tlieta tal-Għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/08/2021.

B'ħarsitna fuq Marija niftakru li l-Mulej għażilha bħala ommna, għax għażilna bħala wliedha. Omelija tas-Solennità tal-Imqaddsa Verġni Marija Mtellgħa s-Sema. Bażilika Minuri, Mosta. 15/08/2021.

Għad irridu nibdew naħsdu l-frott ta' din l-għotja ta' imħabba kbira ta' Fr Nicholas. Omelija fil-Quddiesa Funerali ta' Dun Nicholas Cachia. Knisja Parrokkjali tas-Siġġiewi, Malta. 13/08/2021.

Maħfra mill-qalb. Omelija tal-Quddiesa tal-Ħamis tad-Dsatax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/08/2021.

Inkunu qaddejja għal xulxin. Omelija fil-Quddiesa tal-Festa ta' San Lawrenz, Djaknu u Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/08/2021.

L-Ewkarstija tgħallimna li hemm kontinwazzjoni bejn din il-ħajja u l-ġenna. Omelija tad-19-il Ħadd matul is-sena. Knisja ta' San Ġużepp Ħaddiem, ix-Xemxija. 08/08/2021.

Ninsġu n-newl li jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. Omelija tal-Quddiesa tal-Festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej. Knisja Parrokkjali tas-Salvatur, Lija. 06/08/2021.

Naċċettaw ir-rieda ta' Alla bla tgergir. Omelija tal-Quddiesa tal-Ħamis tat-Tmintax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/08/2021.

Ġesù għandu l-qawwa jfejjaqna u jsalvana. Omelija tal-Quddiesa tat-Tlieta tat-Tmintax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/08/2021.

Messaġġ fl-inawgurazzjoni tal-pittura ta' San Lawrenz. Knisja Parrokkjali ta' San Lawrenz, il-Birgu. 01/08/2021.

 

Lulju 2021

Il-Mulej iwegħedna ħajja ta' dejjem fis-sliem bla turufnament. Omelija tal-Quddiesa tat-Tifkira ta' Santa Marta, Santa Marija u San Lazzru. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/07/2021.

Ma tistax tħobb lil Alla u tobgħod lil bniedem xbieha t'Alla. Omelija tal-Quddiesa tat-Tlieta tas-Sbatax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/07/2021.

Napprezzaw l-għerf tan-nanniet tagħna. Omelija tas-17-il Ħadd matul is-sena u tal-ewwel Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani. Knisja ta' Sant' Anna, Wied il-Għajn. 25/07/2021.

Stedina biex niftħu tieqa fuq realtà lil hinn minn dik li qed naraw. Messaġġ fl-inawgurazzjoni tar‑restawr tal‑oratorju fil‑Konkatidral u l‑ftuħ tal‑Caravaggio Wing. Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 21/07/2021.

Il-Familja ta' Ġesù hi kull min jagħmel ir-rieda tal-Missier. Omelija tal-Quddiesa tat-Tlieta tas-Sittax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/07/2021.

Il-paċenzja hi l-lingwa tal-imħabba. Omelija fil-Quddiesa tal-okkażjoni tal-100 sena mit-twaqqif tal-Knisja tal-Bidnija. Knisja tas-Sagra Familja, Bidnija. 18/07/2021.

Omelija fil-Quddiesa tal-bidu tal-ħidma pastorali ta' Papàs Martin Zammit bħala l-kappillan tal-parroċċa Griega-Kattolika ddedikata lil Sidtna Marija ta' Damasku. Knisja ta' San Nikola, il-Belt Valletta. 18/07/2021.

Hemm qawwa kbira f'li tagħder u tħenn. Omelija tal-Quddiesa tat-Tifkira ta' San Bonaventura, Isqof u Duttur tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/07/2021.

X'responsabbiltajiet għandna bħala soċjetà? Omelija tal-Quddiesa tat-Tifkira ta' San Enriku. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/07/2021.

Nagħmlu għażliet li jkunu ta' legalità, ġustizzja u integrità. Omelija tal-Quddiesa ta' Jum il-Pulizija. Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 12/07/2021.

Kun int iż-żejt li l-Mulej iferra' fuq il-komunità tiegħek. Omelija fil-Quddiesa tal-bidu tal-ħidma pastorali ta' Patri Joseph Mamo OFM Conv. bħala kappillan tal-Parroċċa ta' San Pawl il-Baħar. Knisja Parrokkjali tal-Madonna tad-Duluri, San Pawl il-Baħar. 11/07/2021.

Li tindem tfisser li tbiddel il-mentalità tiegħek. Omelija fil-festa ta' San Benedittu, patrun tal-Ewropa. Knisja ta' Sant'Anna fil-Monasteru ta' Santa Skolastika, Birgu. 11/07/2021.

Refugees who suffer because of 'man's inhumanity to man'. Message for the book launch 'Dying to Live – Stories from Refugees on the Road to Freedom', The Archbishop's Curia, Floriana. 08/07/2021.

L-imħabba vera ma toħnoqx. Omelija tal-Quddiesa tat-Tifkira ta' Santa Marija Goretti, Verġni u Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/07/2021.

Nisimgħu lil min qed ikellimna f'isem il-Mulej. Omelija tal-14-il Ħadd matul is-sena. Kappella tad-Dar tal-Providenza, Siġġiewi. 04/07/2021.

Il-Beatu Nazju Falzon: mudell ta' kif ngħixu u nħobbu. Omelija tal-Quddiesa tat-Tifkira tal-Beatu Nazju Falzon. Knisja ta' Ġieżu, il-Belt Valletta. 01/07/2021.

 

Ġunju 2021

M'intomx weħidkom! Omelija fil-Quddiesa ta' Jum il-Gradwazzjoni tal-Caritas. Knisja Parrokkjali ta' San Ġiljan, San Ġiljan. 30/06/2021.

It-tama ta’ Pietru u Pawlu fil-Mulej. Omelija tal-Quddiesa tas-Solennità ta’ San Pietru u San Pawl, Appostli. Katidral ta’ San Pawl, L-Imdina. 29/06/2021.

Mulej, int taf kollox. Omelija fil-Quddiesa tal-Vġili tas-Solennità ta’ San Pietru u San Pawl. Katidral ta’ San Pawl, Imdina. 28/06/2021.

Bis-setgħa tal-qawmien tiegħu mill-imwiet jiżra’ fina ż-żerriegħa tal-ħajja ta’ dejjem. Omelija tat-13-il Ħadd matul is-sena. Kappella ta’ Santa Ubaldeska, Raħal Ġdid. 27/06/2021.

It-twelid ta’ Ġwanni l-Battista: il-mument fejn iseħħu l-wegħdiet ta’ Alla. Omelija fis-Solennità tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/06/2021.

Il-missjoni ta’ Ġwanni l-Battista: jgħin il-missirijiet jiskopru mill-ġdid il-paternità tagħhom. Omelija fil-Quddiesa tal-vġili tas-solennità tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 23/06/2021.

Stedina biex qalbna tfur bit-tama. Omelija fil-Pontifikal Solenni ta’ Filgħaxija tal-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 22/06/2021.

Kif għandha tkun l-imħabba ta’ kull missier? Omelija tat-12-il Ħadd matul is-sena. Kappella ta’ Santa Ubaldeska, Raħal Ġdid. 20/06/2021.

Ġid lil kulħadd, deni lil ħadd. Omelija tal-Quddiesa tat-Tlieta tal-Ħdax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/06/2021.

Kriżi ta’ umanità u ta’ fidi? Messaġġ fl-Aġġornament tal-Kleru 2021. 14/06/2021.

Il-bżonn li nitgħallmu nistennew liż-żerriegħa tikber. Omelija tal-11-il Ħadd matul is-sena. Kappella ta’ Santa Ubaldeska, Raħal Ġdid. 13/06/2021.

Inpoġġu l-għeruq tagħna fl-imħabba. Omelija tal-Quddiesa tas-Solennità tal-Qalb Imqaddsa ta' Ġesu'. Kappella tar-Residenza San Vincenz de Paul, il-Marsa. 11/06/2021.

Se nħallu r-rabja tirkibna? Omelija tal-Quddiesa tal-Ħamis tal-Għaxar ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/06/2021.

Mulej, saffi kull għemil tajjeb tagħna. Omelija tal-Quddiesa tat-Tlieta tal-Għaxar ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/06/2021.

L-Ewkaristija: L-ikel u x-xorb tar-ruħ tagħna. Omelija tas-Solennità tal-Ġisem u d-Demm Għażiż tal-Mulej. Katidral ta’ San Pawl, Mdina. 06/06/2021.

Identità li tinsab bejn art u baħar: il-periklu li ningħalqu fina nfusna. Diskors waqt il-laqgħa fuq livell nazzjonali “L-istat tan-nazzjon”. Palazz Verdala, il-Buskett. 04/06/2021.

Omelija tal-Quddiesa tal-Erbgħa tad-Disa’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/06/2021.

Ma nistgħu nieklu xejn misruq. Omelija tal-Quddiesa tat-Tlieta tad-Disa’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/06/2021.

 

Mejju 2021

Għotja ta’ ispirazzjoni. Omelija fil-Quddiesa tal-professjoni temporanja ta’ Lorna Cassar mal‑Qaddejja taċ‑Ċenaklu. Kappella tad‑Dar tal‑Kleru, Birkirkara. 31/05/2021.

Irridu nagħtu l-għajnuna kollha lin-nisa li jinsabu f’diffikultà waqt it-tqala. Omelija tas-Solennità tat-Trinita’ Qaddisa. Kappella tal-Madonna tal-Mirakli, Ħal Lija. 30/05/2021.

Inħarsu mill-qalb. Omelija tal-Quddiesa tal-Ħamis tat-Tmien ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/05/2021.

Għandna għatx kbir għall-hena u l-ferħ. Omelija f'Quddiesa għall-edukaturi u l-għalliema. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb, Għawdex. 25/05/2021.

Ir-relevanza ta' San Duminku fis-soċjetà tal-lum. Omelija f'Quddiesa bħala parti miċ-ċelebrazzjoni f'għeluq it-800 sena mill-mewt ta' San Duminku. Knisja ta' San Duminku u l-Verġni Mbierka, ir-Rabat. 24/05/2021.

L-Ispirtu s-Santu jfakkrek fil-verità li hi ħniena t'Alla. Omelija fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 23/05/2021.

San Bernardinu: il-predikatur li għallem lin-nies iħobbu lil Ġesù. Omelija tal-Quddiesa b'tifkira ta' San Bernardinu ta' Siena. Knisja tas-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù. 20/05/2021.

San Duminku: promotur tat-tagħlim vera tad-dinjità tal-persuna umana. Omelija fil-quddiesa tal‑ewwel Tlieta ta’ San Duminku, bħala parti miċ‑ċelebrazzjoniijiet f’għeluq it‑800 sena mill‑mewt ta’ San Duminku. Knisja tal‑Lunzjata, il‑Birgu. 18/05/2021.

Aħna ħaġa waħda ma’ Ġesù. Omelija tas-Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema. Kappella tal-Madonna tal-Mirakli, Ħal Lija. 16/05/2021.

Itolbu li l-imħabba tagħkom għal Ġesù ma tinxef qatt. Omelija tal-Quddiesa l-ordinazzjoni djakonali ta' Sean Abela u Jean Claude Attard. Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja, Ħaż-Żabbar. 15/05/2021.

Il-ġuf tal-omm huwa post għażiż u qaddis; fih tikber il-ħajja umana. Omelija f’Quddiesa flimkien mas-saċerdoti novelli fil-festa tal-Madonna ta’ Fatima. Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. 13/05/2021.

Min jobgħod lill-bniedem, jobgħod lil Alla. Omelija tal-Quddiesa tat-Tlieta tas-Sitt ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/05/2021.

Nagħtu liż-żgħażagħ tagħna tagħlim sabiħ u mhux okkażjonijiet ta’ vizzju. Omelija tal-Quddiesa tal-Festa ta’ San Ġorġ Preca. Awditorju tad-Dar Ġenerali tal-MUSEUM, Blata l-Bajda. 10/05/2021.

Jekk tifhem il-qalb tal-omm, tibda tifhem il-qalb ta’ Alla. Omelija tas-Sitt Ħadd tal-Għid, f'Jum l-Omm u l-inawgurazzjoni ta' xelter għan-nisa vittmi ta' vjolenza. Knisja ta' Ġesù Nazzarenu, iż-Żejtun. 09/05/2021.

Wasslu lill-poplu tagħna biex jemmen, jittama u jħobb. Omelija tal-Quddiesa tal-Ordinazzjoni ta' erba' Saċerdoti ġodda. Bażilika Minuri ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid. 08/05/2021.

Is-sliem li ma jeħodulna ħadd. Omelija tal-Quddiesa tal-Erbgħa tar-Raba’ ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/05/2021.

Mulej, tħallini qatt, jekk jogħġbok, ninfired minnek. Omelija tal-Ħames Ħadd tal-Għid. Kappella tal-Madonna tal-Mirakli, Ħal Lija. 02/05/2021.

 

April 2021

Il-libertà tassew hi ta’ min jagħżel it-tajjeb. Omelija f’Quddiesa ta’ ringrazzjament mal-Iscouts u l-Girl Guides. Knisja tas-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù. 25/04/2021.

Taqtax qalbek! Tgħallem afda fil-ħniena tal-Mulej! Omelija tar-Raba’ Ħadd tal-Għid u Jum il-Vokazzjonijiet. Kappella taċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet fis-Seminarju tal-Arċisqof, tal-Virtù, Rabat. 25/04/2021.

Il-fidi fil-qawmien għall-ħajja. Omelija tal-Quddiesa tal-Ħamis tat-Tielet ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/04/2021.

Ġesù: il-ħobż li jtaffi l-ġuħ tal-umanità. Omelija tal-Quddiesa tat-Tlieta tat-Tielet ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/04/2021.

Lura fil-knejjes biex niċċelebraw il-qsim tal-ħobż: l-Ewkaristija. Omelija tat-Tielet Ħadd tal-Għid u Jum il-Karità. Kappella tas-Sorijiet ta’ Madre Tereża, Bormla. 18/04/2021.

Stedina mill-Arċisqof għall-Ħadd li ġej. 14/04/2021.

Il-martri se jkunu dejjem magħna, aħna x’għażla ser nagħmlu? Omelija tal-Quddiesa tat-Tifkira ta' San Martin I. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/04/2021.

Il-paċi fil-qalb tigi mill-maħfra u l-ħniena ta’ Alla. Omelija tal-Quddiesa tat-Tieni Ħadd tal-Għid. Santwarju tal-Ħniena Divina, San Pawl tat-Tarġa, in-Naxxar. 11/04/2021.

Il-quddiesa mhux ta’ quddiem it-televixin imma li ngħixuha fil-komunità tagħna. Omelija fil-Quddiesa tal-Festa ta' San Girgor. Knisja l-qadima ta' Santa Katarina, Iż-Żejtun. 07/04/2021.

Nagħrfu lil Kristu Rxoxt f’ħutna. Omelija tal-Quddiesa tat-Tlieta fl-Ottava tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/04/2021.

Mulej, ibqa’ magħna. Omelija fl-Għid tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 04/04/2021.

Lejl ta’ tama u kuraġġ. Omelija fil-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 03/04/2021.

Sibt il-Għid: Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/04/2021.

Il-ġimgħa l-Kbira: It-Triq tas-Salib. Is-Seminarju tal-Virtù, Rabat. 02/04/2021.

F’din il-ġimgħa l-Kbira niftakru f’min qed isofri fis-silenzju. Omelija fl-Azzjoni Liturġika tal‑Passjoni u l‑Mewt tal‑Mulej. Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 02/04/2021.

ll-ġimgħa l-Kbira: Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/04/2021.

Id-dritt li tqim lil Alla ħaj hu essenzjali iktar mill-banka tal-lottu u s-supermarkets. Omelija fit-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej. Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 01/04/2021.

L-offerta tagħna hi f’bieqja mxaqqgħa; mix-xquq jiddi d-dawl tal-ħniena tal-Mulej. Omelija fil-Quddiesa tal-Griżma bit-tberik taż-żjut. Katidral ta' San Pawl, l-Imdina. 01/04/2021.

 

Marzu 2021

Riflessjonijiet għall-Ħdud tar-Randan 2021.

Tagħti ħajtek għal Ġesù? Omelija tal-Quddiesa tat-Tlieta tal-ġimgħa Mqaddsa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/03/2021.

Nafu lil Ġesù? Jien ma’ Ġesù? Omelija ta' Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej. Katidral ta' San Pawl, l-Imdina. 28/03/2021.

Dak li l-Madonna għamlet ma’ Ġesù, aħna nistgħu nagħmluh ukoll. Omelija fit-Tifkira ta’ Marija Addolorata. Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu), il-Belt Valletta. 26/03/2021.

Riflessjoni għar-Randan 2021 – Is-Sitt Ħadd. 25/03/2021.

L-‘iva’ tal-omm u tal-Iben. Omelija fis-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/03/2021.

Nifhmu tassew min hu Ġesù permezz tat-talb. Omelija tat-Tlieta tal-Ħames ġimgħa tar-Randan, tifkira tal-Isqof San Turibio ta’ Mogrovejo. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/03/2021.

X’nistgħu nitgħallmu mit-tbatija ta’ Ġesù? Omelija tal-Ħames Ħadd tar-Randan. Katidral ta' San Pawl, l-Imdina. 21/03/2021.

San Ġużepp: qalb li tħobb fis-silenzju u tobdi. Omelija fis-Solennita’ ta’ San Ġużepp. Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu), Rabat. 19/03/2021.

Xi glorja qed infittxu? Tagħna jew tal-Mulej? Omelija tal-Ħamis tar-Raba’ ġimgħa tar-Randan, Tifkira ta’ San Ċirillu ta’ Ġerusalemm. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/03/2021.

Ġesù, għandi bżonnok; fejjaqni. Omelija tat-Tlieta tar-Raba’ ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/03/2021.

Riflessjoni għar-Randan 2021 – Il-Ħames Ħadd. 15/03/2021.

Inkunu soċjetà li ma tibżax mid-dawl ta’ Ġesù. Omelija tar-Raba’ Ħadd tar-Randan. Kappella taċ-Ċentru Terapewtiku ta' San Blas, Ħaż-Żebbuġ. 14/03/2021.

Riflessjoni għar-Randan 2021 – Ir-Raba' Ħadd. 12/03/2021.

Mument ta’ sfida biex infittxu l-vera imħabba għal xulxin. Omelija tal-ġimgħa tat-Tielet ġimgħa tar-Randan. Bażilika Minuri ta’ Marija Bambina, L-Isla. 12/03/2021.

Lil Alla nobduh għax iħobbna mhux għax jikkastigana. Omelija tat-Tlielet Ħadd tar-Randan. Kappella tal-Bon Pastur, Ħal Balzan. 07/03/2021.

Riflessjoni għar-Randan 2021 – It-Tielet Ħadd. 05/03/2021.

Paternità f'isem Ġesù. Omelija tat-Tlieta tat-Tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/03/2021.

 

Frar 2021

L-ebda bniedem u l-ebda setgħa ma jħassru d-dinjità tagħna. Quddiesa tat-Tieni Ħadd tar-Randan bis-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Kappella tat-Trasfigurazzjoni fil-Faċilità Korretiva ta' Kordin. 28/02/2021.

Iftħu qalbkom għall-fqir. Quddiesa f’għeluq il-120 anniversarju tal-Kunsill Studenti Universitarji. Knisja tal-Ġiżwiti, il-Belt Valletta. 25/02/2021.

Itolbu u jingħatalkom. Omelija fit-Tifkira tal-Beata Adeodata Pisani. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/02/2021.

Riflessjoni għar-Randan 2021 – It-Tieni Ħadd. 26/02/2021.

Fir-Randan irridu naħfru u nitolbu maħfra mill-qalb. Omelija fit-Tifkira ta' San Polikarpu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/02/2021.

Omelija tal-Ewwel Ħadd tar-Randan. Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja, Ħaż Żabbar. 21/02/2021.

Riflessjoni għar-Randan 2021 – L-Ewwel Ħadd. 19/02/2021.

Nibdu soċjeta’ ta’ għożża u solidarjeta'. Ittra Pastorali mill-Isqfijiet għar-Randan 2021. 18/02/2021.

Fejn qiegħda qalbi? Omelija f'Ras ir-Randan. Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni (Sarria), Floriana. 17/02/2021.

Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/02/2021.

Nitolbu maħfra għal meta ma naċċettawx l-iżbalji ta’ ħaddieħor. Quddiesa tas-Sitt Ħadd matul is-sena. Knisja ta' San Bartilmew Appostlu u l-Madonna tal-Bon Kunsill, Ħal Tarxien. 14/02/2021.

Ngħaqqdu t-tbatija tagħna mas-salib ta’ Ġesù. Omelija f'Jum il-Morda u mill-ewwel dehra tal-Madonna f'Lourdes. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/02/2021.

Għażiż Missierna Pawlu, keċċi minn ġo nofsna kull mard, kull għelt għal ruħna. Quddiesa fil-Pontifikal tal‑festa ta' San Pawl Missierna, Patrun ta' Malta. Kolleġġjata ta' San Pawl Nawfragu, il‑Belt Valletta. 10/02/2021.

Xi jfisser it-talb għalina? Quddiesa tal-Ħames Ħadd matul is-sena. Knisja ta’ San Bartilmew Appostlu u l-Madonna tal-Bon Kunsill, Ħal Tarxien. 07/02/2021.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar l-Ewwel Jum Internazzjonali tal-Fraternità Umana. 04/02/2021.

Is-sagrament tad-Dilka tal-Morda jsaħħaħ l-ispirtu u l-ġisem, u jaħfer id-dnubiet. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/02/2021.

Qalb safja hija dik il-qalb li taf tagħder u tħenn. Omelija fil-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej u Jum il-Ħajja Kkonsagrata. Kunvent tas-Sorijiet Klarissi, San Ġiljan. 02/02/2021.

 

Jannar 2021

Il-mibgħeda tax-Xitan u l-paċi tal-Mulej. Quddiesa tar-Raba’ Ħadd matul is-sena. Knisja ta’ San Girgor, iż-Żejtun. 31/01/2021.

Ġesù ġie bħala dawl. Omelija fit-tifkira ta' San Tumas t'Aquino. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/01/2021.

Inkunu bħal San Pawl u niltaqgħu ma’ Ġesù. Omelija fil-festa tal-Konverżjoni ta' San Pawl u Jum l-Iskola. Il-Kappella taċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet fis-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù. 25/01/2021.

Meta tqis il-kriżi li qegħdin fiha, tara kemm hawn frugħa madwarna imma wkoll affarijiet għeżież. Omelija fil-Quddiesa ta’ lejlet il-festa tal-Konverżjoni ta’ San Pawl. Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 24/01/2021.

Il-kuraġġ li tkun xhud ta’ Ġesù Kristu. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/01/2021.

Alla ma jinsiex l-imħabba li nuru għal xulxin. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/01/2021.

It-tliet kelmiet li jagħtina San Ġwann illum. Quddiesa tat-Tieni Ħadd matul is-sena. Knisja ta’ Santa Katarina, iż-Żejtun. 17/01/2021.

Vlogg tal-Arċisqof: San Ġużepp jgħallimna kif nipproteġu lil xulxin. 15/01/2021.

Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/01/2021.

Il-Mulej jeħlisna mill-ħakma tax-xitan u mid-dnub personali tagħna. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/01/2021.

Grazzi – Jekk jogħġbok – Aħfirli. Messaġġ lill-koppji li żżewġu fl-2020.

Mgħammdin fil-Mulej. Quddiesa fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Knisja ta’ San Girgor, iż-Żejtun. 10/01/2021.

Il-qalb ta’ Ġesù: Qalb ta’ mogħdrija kbira. Omelija fit-tifkira ta' San Raymond ta' Penjafort. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/01/2021.

Għadna napprezzaw l-għeruq tagħna? Quddiesa f'għeluq il-100 sena minn meta l-knisja ġiet elevata għal bażilika minuri. Bażilika Minuri ta' Marija Bambina, l-Isla. 03/01/2021.

Nilqgħu lil Ġesù b'qalb safja. Quddiesa fis-Solennita' tal‑Epifanija tal-Mulej bl-għoti tal-Ministeru tal-Lettorat u l-Akkolitat. Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 03/01/2021.

Id-Dar tal-Providenza hi sinjal li kapaċi nieħdu ħsieb lil xulxin. Quddiesa fl-Ewwel tas-Sena, Solennita' ta' Marija Omm Alla u Jum Dinji tal-Paċi. Id-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi. 01/01/2021.

 

Sena 2020

Diċembru 2020

Inħennu għal xulxin bid-deċiżjonijiet li nieħdu. Quddiesa ta’ Radd il‑Ħajr lil Alla fi tmiem is-sena. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 31/12/2020.

Mulej, ħenn għalina. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 31/12/2020.

Lest tagħti ħajtek biex tkun xhud ta’ Ġesù? Omelija fit-tifkira ta' San Tumas Becket. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/12/2020.

A fatherhood for our times. An article published on the Times of Malta. 27/12/2020.

Iż-żwieġ hu l-għotja tagħna nfusna. Quddiesa fil-Festa tal-Familja Mqaddsa. Kappella ta' Sant Antnin f'Manoel Island. 27/12/2020.

Naħfru lil min għamlilna d-deni. Omelija. Kappella tal-Madonna ta’ Lourdes, Floriana. 26/12/2020.

L-imħabba libera tal-Mulej. Quddiesa Pontifikali fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu. Katidral tal-Imdina. 25/12/2020.

Il-ħlewwa, l-istedina ta’ dan il-Milied. Quddiesa ta’ Nofsillejl. Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 24/12/2020.

Il-Milied huwa għanja tal-ħajja fil-ġuf tal-omm. L‑ewwel għasar solenni tal‑Milied u l‑Quddiesa tal‑Vġili. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 24/12/2020.

It-Twelid tat-Tabib tar-ruħ. Il-messaġġ tal-Milied. 24/12/2020.

Il-festa tad-dawl. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/12/2020.

Iż-żewġ ommijiet li jitkellmu bl-istess lingwaġġ. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/12/2020.

Dan il-Milied niftħu qalbna għall-Mulej. Quddiesa tar-Raba’ Ħadd tal-Avvent. Kappella tal-Isptar Mater Dei, l-Imsida. 20/12/2020.

Biex tkun ir-ragħaj fil-parroċċa tiegħek u tgħin lil kull fjamma tnemnem tikber. Quddiesa tat-Tielet Ħadd tal-Avvent u l-pussess ta’ Dun Andrew Schembri bħala l-kappillan il-ġdid tal-parroċċa ta’ Ħal Għaxaq. Kappella ta’ Santu Kristu, Ħal Għaxaq. 13/12/2020.

In a world of fake news and fake leaders, we need the true light. Mass followed by the investiture ceremony of the Sovereign Military and Hospitaller Order of St John of Jerusalem, of Rhodes and of Malta. St John’s Co-Cathedral, Valletta. 12/12/2020.

Nagħmlu sforz biex ngħixu f’armonija u paċi. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/12/2020.

Messaġġ f'Quddiesa ta’ radd il-ħajr tal-Kardinal Mario Grech. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 09/12/2020.

M’għandniex għalfejn nibżgħu, il-ħniena tal-Mulej hi kbira! Omelija fis-Solennita’ tat-Tnissil Bla Tebgħa tal-Verġni Mqaddsa Marija. Kappella tal-Kunċizzjoni, San Ġiljan. 08/12/2020.

Kif se nħejju t-triq tal-Mulej? Quddiesa tat-Tieni Ħadd tal-Avvent u tal-pussess ta’ Dun Gordon Refalo bħala l-kappillan il-ġdid tal-parroċċa tal-Gżira. Kappella ta’ Sant Antnin ta’ Padova, Manoel Island. 06/12/2020.

Kunu politiċi li tħaddnu politika ta’ mħabba u tama. Quddiesa f’għeluq il-100 sena mit-twaqqif tal-Partit Laburista. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 02/12/2020.

Il-mistoqsijiet li għandna nistaqsu fil-bidu tal-Avvent. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/12/2020.

 

Novembru 2020

Ejjew nistennew lill-Mulej bil-ferħ. Quddiesa tal-Ewwel Ħadd tal-Avvent. Kappella ta’ Wied Għammieq, il-Kalkara.29/11/2020.

L-Arċisqof Charles Scicluna jifraħ lill-Kardinal Mario Grech. 28/11/2020.

“Ma ħaqqnix li int tismagħni; imma kun ħanin, u lili f’nar ta’ dejjem qatt titfagħni”. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/11/2020.

Il-Knisja f’Malta hi grata lejn Oliver. Omelija fil-Quddiesa tal-funeral ta’ Prof. Oliver Friggieri. Il-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 25/11/2020.

Ngħożżu kull mument mal-għeżież tagħna. Omelija fit-tifkira ta’ Sant’Andrija Dûng Lac u sħabu l-martri u t-tmien anniversarju mill-ordinazzjoni episkopali tal-Arċisqof. Knisja tal-Lunzjata, l-Imdina. 24/11/2020.

L-Arċisqof dwar l-Enċiklika Fratelli tutti. Omelija fiċ-Ċelebrazzjoni djoċesana tas-Solennita’ ta’ Kristu Sultan. Bażilika Minuri ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid. 22/11/2020.

Inti maħluq għall-ġenna! Quddiesa tas-Solennita’ ta’ Kristu Sultan tal-ħolqien kollu. Kappella ta’ Wied Għammieq, il-Kalkara. 22/11/2020.

Nitlob u nbierek lill-edukaturi kollha li b’kuraġġ kbir jgħidulna x’inhu tassew ta’ ġid għalina. Omelija Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 19/11/2020.

Bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva l-mitluf. Quddiesa b’suffraġju għall-isqfijiet u saċerdoti u reliġjużi. Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 17/11/2020.

X’nitgħallmu minn Żakkew? Omelija fit-tifkira ta' Santa Eliżabetta tal-Ungerija. Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 17/11/2020.

Il-qligħ ma jitkejjilx bil-flus imma b’dak li jwassalna għall-hena ta’ Alla. Quddiesa tat-33 Ħadd tas-Sena u l-Jum Dinji tal-Foqra. Kappella ta’ Wied Għammieq, il-Kalkara. 15/11/2020.

M’hemmx bżonn affarijiet spettakolari biex niltaqgħu mal-Mulej. Omelija fit-tifkira ta’ San Ġosafat, isqof u martri. Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 12/11/2020.

Liberi minn kull frugħa tad-dinja. Omelija fit-tifkira tal-Papa San Ljun il-Kbir. Kappella tal-Madonna ta’ Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 10/11/2020.

Fedeltà lejn il-Papa. Omelija fil-festa tad-dedikazzjoni tal-Bażilika ta’ San Ġwann tal-Lateran f’Ruma. Kappella tal-Madonna ta’ Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 09/11/2020.

Bla memorja ma nimxu qatt ’il quddiem. Quddiesa f’Jum it-Tifkira. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 08/11/2020.

Nilqgħu l-istedina tal-Mulej. Omelija fit-tifkira ta' San Martín de Porres. Kurja tal-Arċisqof. 03/11/2020.

It-tama fil-Mulej iżżommna magħqudin. Quddiesa fit-Tifkira tal-Mejtin Kollha b'mod speċjali għall-vittmi tal-COVID-19, fiċ-Ċimiterju tal-Addolorata, Raħal Ġdid. 02/11/2020.

Ma nieqfu qatt infittxu wiċċ il-Mulej. Quddiesa fis-Solennita tal-Qaddisin Kollha u l-kandidatura ta’ tliet seminaristi fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 01/11/2020.

 

Ottubru 2020

Aħna ma’ Erodi jew ma’ Ġesù? Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 29/10/2020.

Inkunu bħaż-żerriegħa tal-mustarda u l-ħmira. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 27/10/2020.

"Dawk il-flus huma misħuta!" - L-Arċisqof lil dawk li jipprattikaw l-użura. Quddiesa tat-30 Ħadd fil-kappella tal-Madonna tal-Ħlas, Ħal Qormi. 25/10/2020.

Messaġġ tal-Arċisqof lill-istudenti tal-Kulleġġ San Injazju. 23/10/2020.

Nirrispettaw il-kuxjenza tagħna u ta’ ħaddieħor. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 23/10/2020.

Il-maħfra hija preċiżament dik li tippermettilna nsegwu l-ġustizzja mingħajr ma naqgħu fi spirali ta’ vendetta jew l-inġustizzja li ninsew. Omelija fil-quddiesa fit-3 anniversarju mill-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia. Knisja tal-Familja Mqaddsa, Bidnija. 16/10/2020.

Messaġġ għall-Ġurnata Missjunarja 2020.

L-umoriżmu u l-imħabba ta' Santa Tereża ta' Avila. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 15/10/2020.

Is-sbuħija ta' ġewwa. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 13/10/2020.

Missier li qatt ma jaqta' qalbu minna. Quddiesa tat-28 Ħadd tas-Sena fil-kappella tal-Madonna tal-Ħlas, Ħal Qormi. 11/10/2020.

Support for people with mental health problems. Statement by the Bishops of Malta and Gozo on World Mental Health Day. 09/10/2020.

Il-Mulej ma jħarisx lejn it-tikketti, iħares lejn qalbna. Quddiesa tat-318 anniversarju tad-dedikazzjoni tal-Katidral, fil-Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 08/10/2020.

Vlog dwar l-Enċiklika soċjali tal-Papa Franġisku “Fratelli tutti”. 07/10/2020.

Sib il-bilanċ bejn ix-xogħol u t-talb. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 06/10/2020.

L-imħabba mhix pussess imma rigal. Quddiesa tas-27 Ħadd tas-Sena mill-Kappella tal-Madonna tal-Providenza, is-Siġġiewi. 04/10/2020.

L-ubbidjenza hija att ta’ mħabba lejn il-pajjiż, id-demokrazija tagħna, u d-dinjità ta’ kull persuna. Quddiesa f’Jum il-Forzi Armati, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 02/10/2020.

Diskors fil-konferenza internazzjonali online dwar il-bioetika u l-ħames sensi. 01/10/2020.

Is-sentenza tal-imħallef u d-deċiżjoni tal-maġistrat m’għandhomx jiġu biss mix-xjenza imma wkoll mill-kuxjenza ta’ kull wieħed. Quddiesa fil-ftuħ tas-Sena Forensi 2020-2021 fil-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 01/10/2020.

 

Settembru 2020

Rispett għal-libertà tal-iskejjel tagħna u ta' kull individwu. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 29/09/2020.

Aħna nilqgħukom biex nibnu d-dar komuni tagħna flimkien. Quddiesa tal-Ħadd mill-Knisja Parrokkjali ta’ Marija Annunzjata, Ħal Balzan. 27/09/2020.

Trid tara lil Ġesù? Ibda billi tarah f'ħutek. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 24/09/2020.

Qalbna titħassar meta ma nkunux kapaċi jkollna ħniena. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 22/09/2020.

Seba' prinċipji għall-fejqan. Quddiesa Pontifikali Statali fil-festa Nazzjonali ta’ Jum l-Indipendenza fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 21/09/2020.

Il-Mulej jixxennaq biex jaħfrilna, u jfejjaq u jippurifika lir-ruħna. Quddiesa bil-konsagrazzjoni tal-artal il-ġdid u l-barka tal-pulptu l-ġdid u s-siġġu taċ-ċelebrant, fil-Bażilika Minuri ta’ San Pawl, Rabat. 20/09/2020.

Omm turina l-imħabba ta’ Alla li ma tistax tinftiehem. Quddiesa mill-Kappella tal-Madonna tal-Providenza, Siġġiewi. 20/09/2020.

Il-lingwaġġ tal-imħabba huwa dak li jgħinek tifhem. Quddiesa fl-ewwel anniversarju tal-ftuħ taċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet tas-Seminarju, is-Seminarju, Tal-Virtù, Rabat. 19/09/2020.

Ommna Marija, xhieda tat-tbatija b’tama u qawwa. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 15/09/2020.

Rispett sħiħ lejn l-ugwaljanza fid-diversità. Stqarrija mill-isqfijiet ta’ Malta u Għawdex dwar l-abbozz ta’ liġi dwar l-ugwaljanza. 15/09/2020.

Is-salib ta’ Ġesù hu rifless ta’ kull virtù. Quddiesa fil-festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes fil-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (ta’ Ġieżu), il-Belt Valletta. 14/09/2020.

Il-Mulej jgħallimna: taħfrux spiss imma aħfru dejjem. Quddiesa tal-24 Ħadd tas-Sena fid-Dar tal-Providenza fil-55 anniversarju mit-twaqqif tagħha fis-Siġġiewi. 13/09/2020.

Ħobb lill-għedewwa tiegħek billi taħfrilhom. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 10/09/2020.

Omm it-Tama. Quddiesa fil-festa ta’ Marija Bambina mill-Kolleġġjata tan-Naxxar. 08/09/2020.

L-akbar providenza. Quddiesa tal-Ħadd mill-Kappella tal-Madonna tal-Providenza. 06/09/2020.

Il-Mulej jistedinna mhux biss biex nafdawh imma wkoll biex inkunu x-xhieda tiegħu. Omelija f'Quddiesa fil-140 anniversarju mit-twaqqif tal-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù, St Francis School, Msida. 03/09/2020.

Messaġġ tal-Arċiaqof għall-Ġurnata Missjunarja 2020.

M’għandniex naqtgħu qalbna mill-ħniena ta’ Alla. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 03/09/2020.

Ejjew nagħmlu eżami tal-kuxjenza dwar il-kura tagħna tal-ħolqien. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 01/09/2020.

 

Awwissu 2020

Jekk qed titlef il-flus għax int onest, qed iġġorr is-salib tiegħek. Quddiesa mill-Kappella ta’ Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli. 30/08/2020.

Ħu ħsieb tiegħek innifsek, tal-oħrajn u tal-ħolqien. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 27/08/2020.

L-edukazzjoni tgħinna nnaddfu lilna nfusna mill-għanqbut tal-injoranza u t-tbajja' tal-preġudizzju. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 25/08/2020.

Il-bieb għall-fejqan infetaħ minn San Publiju għalina l-Maltin. Omelija fil-Quddiesa tal-festa ta’ San Publiju, fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Publiju, Floriana. 23/08/2020.

Min hu Ġesu' għalik? Quddiesa mill-Kappella ta’ Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli. 23/08/2020.

Fuq l-passi ta’ San Leonardu: Ngħinu u nilqgħu kull tip ta’ priġunieri. Omelija fil-Quddiesa tal-Festa ta' San Anard, jew San Leonardu, fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Leonardu, Ħal Kirkop. 22/08/2020.

Il-Munita tad-deheb li l-Mulej jagħtina. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 21/08/2020.

Ġesù jridna nkunu sinjuri fl-imħabba u mhux fil-ġid materjali Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 18/08/2020.

Għandna nkomplu ninsistu mal-Mulej anke jekk inħossu li qed jinjorana. Quddiesa mill-Kappella ta’ Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli. 16/08/2020.

F'dan iż-żmien ejjew induru lejn il-Madonna għas-saħħa tal-morda, imma wkoll għall-komfort ta' dawk milquta. Quddiesa fis-solennità tat-Tlugħ tal-Beata Verġni Marija, fil-Bażilika Minuri ta’ Santa Marija, il-Mosta. 15/08/2020.

Rużarju u Att ta’ konsagrazzjoni lill-Verġni Marija fis-Santwarju tal-Madonna tas-Saħħa fil-Knisja ta’ San Franġisk, ir-Rabat. 15/08/2020.

Ir-rebħa tal-Madonna fuq il-mewt hija sinjal li l-imħabba dejjem rebbieħa. Quddiesa Pontifikali fis-Solennita' tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Mqaddsa Marija fil-Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 15/08/2020.

Il-merti tal-umilta' u l-maħfra. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 13/08/2020.

Ejjew nilqgħu lit-tfal bħala rigal veru. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 11/08/2020.

Afdah u l-Mulej jgħinek. Quddiesa mill-Kappella ta' Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli. 09/08/2020.

San Duminku ġġieled għal din il-fidi, għall-fidi tal-uniċità tal-persuna umana. Quddiesa fil-Festa ta' San Duminku fil‑Knisja Parrokkjali ta' Portu Salvu (San Duminku), il‑Belt Valletta. 08/08/2020.

It-Tabib tar-ruħ tagħna. Quddiesa Pontifikali fil-Festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej mill-Knisja Parrokkjali tas-Salvatur, Ħal Lija. 06/08/2020.

Ejjew niftakru fir-ragħajja li ġew qabilna. Omelija f'Quddiesa b'sufraġju għar-ruħ tal-Isqof Baldassare Cagliares (li kien l-ewwel isqof Malti) fil-Palazz tal-Arċisqof, il-Belt Valletta. 04/08/2020.

Nuru ġenerożità mhux biss bejnietna iżda wkoll lejn il-barranin anke f'dan il-mument ta' sfida. Quddiesa mill-Kappella ta' Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli. 02/08/2020.

Mill-ikel materjali l-Mulej jagħtina ikel spiritwali. Omelija f'Quddiesa tal-festa ta' San Pietru fil-ktajjen u l-konsagrazzjoni tal-artal il-ġdid, fil-Knisja Parrokkjali tal-Ktajjen ta' San Pietru, Birżebbuġa. 01/08/2020.

 

Lulju 2020

Irridu niġbdu ħabel wieħed. Quddiesa ta' ringrazzjament għall-frontliners fil-qasam tas-saħħa fil-Bażilika ta' Kristu Re, Raħal Ġdid. 30/07/2020.

Thank you for bringing the missionary ideal back on the agenda of the Church in Malta. Incardination Mass of two priests from the ICPE Mission at the Chapel at The Archbishops Seminary, Tal-Virtù. 29/07/2020.

Mulej Ġesù, tħallini qatt ninfired minnek. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 28/07/2020.

Titlu li jġib ir-responsabbiltà Omelija fil-Quddiesa tal‑festa ta' Kristu Re, fil‑Knisja Parrokkjali ta' Kristu Re, Raħal Ġdid. Fil‑Quddiesa l‑Arċisqof qara d‑digriet uffiċjali tal‑Papa li jeleva din il‑knisja għal Bażilika Minuri. 26/07/2020.

L-għażla li l-Mulej jagħtina. Quddiesa mill-Kappella tal-Madonna tal-Fidwa, Selmun. 26/07/2020.

It-talb iwassal għall-imħabba. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 23/07/2020.

Aħna lkoll ommijiet ta' Ġesù permezz tal-imħabba ta' bejnietna. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 21/07/2020.

Li tkun paċenzjuż tagħmlek persuna aħjar. Quddiesa mill-Kappella tal-Madonna tal-Fidwa, Selmun. 19/07/2020.

L-Omm li tħobb, tħaddan, tinterċedi u tieħu ħsiebna. Quddiesa u pellegrinaġġ fil-festa tal-Madonna tal-Karmnu, fil-Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta. 16/07/2020.

L-Ispirtu s-Santu huwa dak li jibdel l-offerti modesti tagħna. Omelija f'Quddiesa tat-80 anniversarju tal-adorazzjoni perpetwa, fil-Knisja tal-Ispirtu s-Santu, Żejtun. 14/07/2020.

Fejn se twassalna l-fidi tagħna? Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 14/07/2020.

Min aħna aħna biex niddubitaw il-fiduċja f'San Ġużepp? Quddiesa Pontifikali fil-festa ta' San Ġużepp fil-Knisja Parrokkjali San Leonardu, Ħal Kirkop. 12/07/2020.

Intom il-garanzija taċ-ċittadini li ħadd mhu 'l fuq mil-liġi. Quddiesa f'Jum il-Pulizija fil‑Konkatidral ta' San Ġwann, il‑Belt Valletta. 10/07/2020.

Xhieda ta’ Ġesù sal-aħħar qatra ta’ demm. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 09/07/2020.

Ir-ragħaj jintbagħat biex ixandar il-Kelma ta’ Alla u biex ikun il-fejqan u l-ħarsa tal-Mulej. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 07/07/2020.

Dak li hu madmad isir ħelu, dak tqil isir ħafif ma’ Ġesù. Quddiesa mill-Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 05/07/2020.

Tibżgħux mill-imħabba; mingħajrha ħajjitna ssir wied xott. Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr mas-saċerdoti li għadhom kemm ġew ordnati fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. 04/07/2020.

Mons. Arthur Said Pullicino: saċerdot li baqa’ leali sal-aħħar. Quddiesa b’suffraġju għar-ruħ ta’ Mons. Arthur Said Pullicino, fil-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu Stilla tal-Baħar, Tas-Sliema. 03/07/2020.

Alla jsir parti minn ħajtek u jittrasformaha malli jaħfer dnubietek. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 02/06/2020.

 

Ġunju 2020

B’dan iż-żejt aħna nibgħatukom fid-dinja biex tkunu jdejn Ġesù li jħaddnu l-umanità. Quddiesa tal-Ordinazzjoni Presbiterali mill-Knisja ta' Raħal Ġdid. 29/06/2020.

Tiġdid tal-wegħdiet saċerdotali bl-għajnuna u l-ħniena tal-Mulej li joħorġu mill-ħarsa ta’ mħabbtu. Quddiesa tat-tberik taż-żjut bit-tiġdid tal-wegħdiet saċerdotali fis-solennità ta’ San Pietru u San Pawl mill-Katidral tal-Imdina. 28/06/2020.

Sunday Mass from St Paul’s Parish Church, Rabat. 28/06/2020.

Ġesù qed jinkuraġġina biex inħobbuh u nafdawh. Quddiesa tal-Ħadd mill-Knisja Arċipretali Kolleġġjata ta' San Pawl, ir-Rabat. 28/06/2020.

Id-djakonat mhuwiex pass ieħor fis-saċerdozju; huwa mod ta' ħajja. Quddiesa tal-Ordinazzjoni Djakonali mill-Knisja Parrokkjali taż-Żejtun. 27/06/2020.

Ibqgħu kuruna ta' unur bil-preżenza tagħkom fit-tempju tal-Immakulata Kunċizzjoni. Quddiesa mill-Knisja tal-Kunċizzjoni ta' Bormla. 25/06/2020.

Il-kelma ta' Ġesù kienet ġejja minn Qalbu, u għalhekk setgħet tassew tmiss il-qlub tan-nies. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 25/06/2020.

Ġesù jgħid la taħarbux u la tibżgħux mill-bieb id-dejjaq. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 23/06/2020.

"Merħba": Il-kelma li għandha tidwi f'qalbna għal xulxin. Omelija fil-Pontifikal tal-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta' Pinu fuq iz-Zuntier tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 22/06/2020.

Sunday Mass from St Paul's Parish Church, Rabat. 21/06/2020.

Il-Martri huma dawk li ma kinux jistħu jistqarru lill-Mulej qabel kulħadd. Quddiesa tal-Ħadd mill-Knisja Arċipretali Kolleġġjata ta' San Pawl, ir-Rabat. 21/06/2020.

Kif jista' Alla ma jaċċettakx kif int, kif ħolqok Hu? Quddiesa fis-Solennità tal-Qalb Imqaddsa ta' Ġesù mill-Bażilika tal-Isla. 19/06/2020.

Meta nitolbu l-Missierna mhux biss qed nitolbu għalina nfusna imma wkoll għal ħutna. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 18/06/2020.

L-imħabba tgħinna nagħżlu sew fi żminijiet ta' prova u nħallsu lura l-ħażin bit-tajjeb. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof.16/06/2020.

Nitolbu għal familji Nsara sabiex jgħożżu r-rigal tat-tfal bħala vera barka. Omelija f'Quddiesa fil-Knisja Kolleġġjata ta' San Lawrenz, il-Birgu. 15/06/2020.

We pray that we may bring love and not betrayal with our words, and that we may receive the sacred Body and Blood of Christ with a pure heart. Sunday Mass from St Paul's Parish Church, Rabat. 14/06/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill-Knisja Arċipretali Kolleġġjata ta' San Pawl, ir-Rabat. 14/06/2020.

Messaġġ fil-Jum Dinji tad-Donaturi tad-Demm. 13/06/2020.

Nitolbu li l-Knisja tibqa' tiżżejjen mill-Mulej minn qlub tassew missjunarji. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 11/06/2020.

Ġesù jridna nkunu komunità li tgħin lid-dinja teħles minn dak kollu li jikkawża t-taħsir. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 09/06/2020.

Tniedija tad‑dokument 'Knisja Waħda, Vjaġġ Wieħed'. 07/06/2020.

With the intercession of St Paul, let us ask for the gift to understand that God loves us. Sunday Mass from St Paul's Grotto, Rabat. 07/06/2020.

Ejjew nitolbu lil San Pawl li l-imħabba tagħna tkun parti minn katina ta 'solidarjetà li permezz tagħha l-umanità tagħna tiddi. Quddiesa tal-Ħadd mill-Grotta ta' San Pawl, ir-Rabat. 07/06/2020.

Int rigal għad-dinja u għall-umanità, kif int Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 04/06/2020.

Messaġġ tal-Arċisqof Scicluna lill-adolexxenti li qed jippreparaw għas-sagrament tal-Griżma. 03/06/2020.

Ejjew nagħtu lil Alla dak li jistħoqqlu, aħna nappartjenu lil Alla, mhux lill-politikant, ir-re, jew l-imperatur. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 02/06/2020.

 

Mejju 2020

The Spirit of the Lord is a good friend, he is there to be our guide and counsellor. Pentecost Sunday Mass from the Shrine of Our Lady of Mellieħa, Mellieħa. 31/05/2020.

Quddiesa ta' Għid il-Ħamsin fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, Mellieħa. 31/05/2020.

Messaġġ mill-Arċisqof lill-adolexxenti li qed iħejju għas-Sagrament tal-Griżma, fil-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 30/05/2020.

Ġesù jitlob fuqna u għalina għad-don tal-għaqda. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 28/05/2020.

Aħna niglorifikaw lil Ġesù billi nsegwu l-kmandamenti tiegħu. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 26/05/2020.

Sunday Mass from the Shrine of Our Lady of Mellieħa, Mellieħa. 24/05/2020.

Irrid nerfa' qalbi lejn il-Mulej għax hu miegħi fid-divinità, il-qawwa u l-imħabba. Quddiesa tal-Ħadd mis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. 24/05/2020.

Rita, magħżula mill-Mulej biex tkun tixbah it-tbatija tiegħu. Quddiesa fil-Festa ta' Santa Rita ta' Cascia fil‑Knisja Parrokkjali ta' Santu Wistin, il‑Belt Valletta. 22/05/2020.

Vlogg tal-Arċisqof: Ħames snin minn Laudato si'. 21/05/2020.

Meta n-niket jinbidel f'ferħ. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 21/05/2020.

Ġesù huwa preżenti magħna permezz tal-Ispirtu s-Santu. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 19/05/2020.

The Lord gave the commandments as a gift to his people as a guideline for freedom and love. Sunday Mass from the Shrine of Our Lady of Mellieħa, Mellieħa. 17/05/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. 17/05/2020.

Il-ħbiberija vera hija bbażata fuq l-imħabba. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 14/05/2020.

Il-Paċi: l-ikbar rigal li jagħtina Ġesù. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 12/05/2020.

From our mothers we have learnt the way, wisdom about life and received the gift of life. Sunday Mass from the Shrine of Our Lady of Mellieħa, Mellieħa. 10/05/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. 10/05/2020.

Vlogg tal-Arċisqof: Jum l-Omm 'fil-Ħlewwa ta' Mejju'. 09/05/2020.

San Ġorġ Preca insista fuq il-ħtieġa li nitgħallmu naħfru lil xulxin. Quddiesa fil-festa ta' San Ġorġ Preca fil‑Kappella ta’ Sidtna Marija tal‑Midalja Mirakoluża, il‑Blata l‑Bajda. 09/05/2020.

Il-ħila tal-Verġni Marija li tgħożż u żżomm il-Kelma tal-Mulej. Quddiesa, Supplika lill-Madonna ta’ Pompej u Rużarju mill-Knisja ta' M'Xlokk. 08/05/2020.

L-hena tagħna se tkun li nifhmu li rridu nimxu fuq il-passi Tiegħu. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 07/05/2020.

Il-Mulej mhux se jħalli lilna anke meta nidnbu. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 05/05/2020.

Mass from the Seminary, Rabat. 03/05/2020.

Ġesù ta ħajtu biex isalvana u jiddefendina min-nassa tax-xitan Quddiesa mis-Seminarju, ir-Rabat. 03/05/2020.

 

April 2020

It-tagħlim ta' Ġesù huwa rilevanti biex narawh fil-proxxmu tagħna. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 30/04/2020.

Il-viżjonijiet ma jżidu xejn ma' dak li l-Mulej irid jiżvela lilna. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 28/04/2020.

The Lord will not abandon us. Mass from Church of St Francis, Ħamrun. 26/04/2020.

Quddiesa mill-Knisja ta' San Franġisk, il-Ħamrun. 26/04/2020.

Talba lil San Publiju. 25/04/2020.

Vlogg tal-Arċisqof: Kuraġġ u ġenerożità. 25/04/2020.

Il-Magħmudija tagħna: spirtu ta' maħfra, rikonċiljazzjoni u mħabba. Omelija mill‑Kurja tal-Arċisqof. 20/04/2020.

The Lord is inviting us to truth which is not against the natural sciences but goes beyond. Sunday Mass from the Church of St Francis of Assisi, Ħamrun, 19/04/2020.

Quddiesa mill-Knisja ta' San Franġisk t'Assisi, il-Ħamrun. 19/04/2020.

Messaġġ mill-Arċisqof Charles Scicluna fit-30 tax-xahar mill-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia.

Dawk li niltaqgħu magħhom jagħrfu l-paċi ta' Ġesù ġewwa fina? Omelija mill‑Kurja tal-Arċisqof. 16/04/2020.

F'kull Quddiesa nħallu lill-Mulej jiftħilna qalbna għall-Iskrittura. Omelija mill‑Kurja tal-Arċisqof. 15/04/2020.

Our heart of flesh. An article that was first published in The Times of Malta on 15 April 2020.

Ġesù jsejħilna "ħutu" għax permezz tal-mewt u l-qawmien tiegħu rrikonċiljana bejnietna u mal-Missier. Omelija mill‑Kurja tal-Arċisqof. 14/04/2020.

Il-Mulej qed isejħilna biex nirrestawraw kollox kif kien u nagħmlu ħajjitna safja u sewwa. Quddiesa Solenni tal-Għid il-Kbir tal-Mulej fil-Kurja tal-Arċisqof. 12/04/2020.

Vlogg mill-Arċisqof: Għid ta’ Tama. 12/04/2020.

L-Għid huwa vjaġġ mill-mewt għall-ħajja, minn qalb tal-ġebla għal qalb tal-laħam. Il-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet fil-Kurja tal-Arċisqof. 11/04/2020.

Lill-Kurċifiss tiegħi. Kantiku mill-Arċisqof oriġinarjament miktub għal nhar l-Imnarja, 29 ta’ Ġunju 1977. 11/04/2020.

Liturġija tas-Sigħat f'Sibt il-Għid fil-Kurja tal-Arċisqof. 11/04/2020.

Via Crucis f’Jum il-ġimgħa l-Kbira fil-Kurja tal-Arċisqof. 10/04/2020.

Il-passjoni tal-Mulej tkun għalina għajn ta' saħħa u fejqan. Azzjoni Liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej f'Jum il-ġimgħa l-Kbira fil-Kurja tal-Arċisqof. 10/04/2020.

Liturġija tas-Sigħat fil-ġimgħa l-Kbira fil-Kurja tal-Arċisqof. 10/04/2020.

Is-Seba’ waqfiet ma’ Ġesù. Mument ta’ talb u riflessjoni f’Ħamis ix-Xirka mill‑Katidral ta’ San Pawl, l‑Imdina. 09/04/2020.

Ejjew ngħixu s-sinifikat profond tal-ħasil tas-saqajn billi nieħdu ħsieb xulxin. Quddiesa u Adorazzjoni f'Ħamis ix-Xirka 2020. 09/04/2020.

Vlog tal-Arċisqof: Messaġġ lis-saċerdoti f'Ħamis ix-Xirka – ġimgħa Mqaddsa 2020. 09/04/2020.

Liturġija tas-Sigħat f'Ħamis ix-Xirka fil-Kurja tal-Arċisqof. 09/04/2020.

Alla jagħtina l-qawwa permezz tal-maħfra tiegħu. Omelija fil-Kurja tal-Arċisqof. 07/04/2020.

Kull min jiltaqa' magħna jara l-ħidma qawwija tal-grazzja u l-maħfra li l-Mulej jagħtina? Omelija fil-Kurja tal-Arċisqof. 06/04.2020.

Messaġġ għat-tfal għall-ġimgħa Mqaddsa. 06/04/2020.

Id-demm innoċenti ta' Ġesù jeħlisna u jagħmilna ġusti. Quddiesa f'Ħadd il-Palm mill-Kurja tal-Arċisqof. 05/04/2020.

F'Sibt tal-Għid nerġgħu niċħqu d-dlam u nilqgħu id-dawl li hu Kristu Ġesù. Quddiesa fil-Kurja tal-Arċisqof. 04/04/2020.

Ejjew nitolbu biex inkunu tistgħu norganizzaw pellegrinaġġ nazzjonali fil-festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib (14 ta 'Settembru). Omelija  f'Jum id-Duluri minn Ta' Ġieżu, Valletta. 03/04/2020.

Dan iż-żmien huwa opportunità biex nisimgħu iktar lill-Mulej. Omelija fil-Kurja tal-Arċisqof. 02/04/2020.

 

Marzu 2020

Aħna kif aħna quddiem Alla, ejjew inħarsu lejn il-Mulej merfugħ 'l fuq għalina u minnu nieħdu s-saħħa, il-ħelsien tassew, is-salvazzjoni. Omelija fil-Kurja tal-Arċisqof. 31/03/2020.

Xi dritt għandna biex nitfgħu l-ewwel ġebla? Omelija fil-Kurja tal-Arċisqof. 30/03/2020.

Messaġġ ta' kuraġġ lill-ħaddiema u l-pazjenti fl-Isptar Mater Dei. 30/03/2020.

L-irxoxt ta' Lazzru huwa xhieda tal-qawwa ta' Ġesù. Quddiesa fil-Knisja ta' San Franġisk, il-Ħamrun. 29/03/2020.

Ejjew inħejju biex nirċievu d-don tal-fidwa li ried jagħtina Ġesù. Omelija fil-Kurja tal-Arċisqof. 27/03/2020.

Fi żminijiet diffiċli, bħala Kattoliċi aħna msejħin li nkunu dawl għal ħaddieħor. Omelija fil-Kurja tal-Arċisqof. 26/03/2020.

Vlogg tal-Arċisqof: Direttivi tal-Isqfijiet dwar iċ-ċelebrazzjonijiet reliġjużi fix-xhur li ġejjin. 25/03/2020.

Alla jsalvana mhux mill-bogħod imma bħala wieħed minna. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 25/03/2020.

Il-Mulej qed jistedinna nbiddlu ħajjitna - huwa f'idejna li nbiddluha. Omelija fil-Kurja tal-Arċisqof. 24/03/2020.

Fil-wied tal-mewt Alla hu d-dawl tagħna. Quddiesa mill-Knisja ta' San Franġisk, il-Ħamrun. 22/03/2020.

San Ġużepp - il-magħżul li jħares il-ħajja u l-missjoni ta' Ġesù. Quddiesa fis-Solennita' ta' San Ġużepp mil-Knisja Santa Marija ta' Ġesu', ir-Rabat. 19/03/2020.

Is-sagrifiċċju li qed jintalab minna fil-preżent għandu jkun espressjoni ta' mħabba lejn xulxin. Quddiesa u t-Talba tar-Rużarju fil-Kurja tal-Arċisqof. 18/03/2020.

Ejjew ma naqtgħux qalbna mill-ħniena ta 'Alla. Quddiesa u t-Talba tar-Rużarju fil-Kurja tal-Arċisqof. 17/03/2020.

Ejjew nobdu d-direttivi li ngħataw biex nagħtu eżempju, ninkoraġġixxu u nipproteġu lil xulxin. Quddiesa u t-Talba tar-Rużarju fil-Kurja tal-Arċisqof. 16/03/2020.

Time to refocus on what really matters in life. An article published on the Times of Malta. 15/03/2020.

Ejjew nużaw dan il-mument biex inqimu lil Alla "fl-ispirtu u fil-verità". Quddiesa mill-Knisja ta' San Franġisk, il-Ħamrun. 15/03/2020.

Vlogg lis-saċerdoti u r-reliġjużi: Nafdaw f'idejn Sidtna Marija. 14/03/2020.

Meta Ġesù jgħallimna naħfru, hu wkoll jgħallimna nitolbu maħfra. Quddies mill-Kurja tal-Arċisqof. 14/03/2020.

Is-sawm qatt ma kien maħsub biex jikkastiga lill-bniedmin iżda biex jgħinhom iħobbu aħjar. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 13/03/2020.

Vlogg tal-Arċisqof: Talb u miżuri fil‑knejjes biex titrażżan u titwaqqaf il‑Coronavirus. 09/03/2020.

Dinjità u tama mġedda għall-vittmi tal-vjolenza domestika. Messaġġ waqt inawgurazzjoni tal-wirja 'The Voice of Survivors Through Art' fl-Isptar Mater Dei, l-Imsida. 06/03/2020.

Li nħossuna siguri fi djarna. Omelija fil-quddiesa tal-funeral ta' Miriam Pace fis-Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta. 05/03/2020.

Messaġġ fl-okkażżjoni tal-ftuħ mill-ġdid tal-Kripta tal-Gran Mastru tal-Ordni ta' San Ġwann fil-Kon-Katidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 03/03/2020.

Il-pedament dejjem tkun il-Kelma tal-Mulej. L-Arċisqof ta l‑Ministeru tal‑Lettorat lil żewġ seminaristi, fis‑Seminarju tal‑Arċisqof, Tal‑Virtù, Rabat. 02/03/2020.

 

Frar 2020

Ir-Randan huwa l-istaġun tar-rebbiegħa tar-ruħ, meta aħna nitwieldu mill-ġdid. Omelija f'Quddiesa tal-Erbgħa tal-Irmied fil-Kappella tal-Madonna ta’ Manresa, fil-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 26/02/2020.

Stewards of the innocent. An article first published on the Times of Malta on 23rd February 2020.

The important presence of charity and solidarity by the Maltese Catholic Action – The Archbishop. Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Azzjoni Kattolika fil-Gżejjer Maltin. 18/02/2020.

Ittra Pastorali mill-isqfijiet Maltin dwar il-vjaġġ appostoliku f’Malta mill-qdusija tiegħu l-Papa Franġisku - Ejjew nilqgħu b’qalb kbira lill-Papa Franġisku. 15/02/2020.

Archbishop’s Vlog: “They showed unusual kindness”. 10/02/2020.

Mass on the feast of St Paul’s Shipwreck. Pontifikal Solenni fil-festa tan-Nawfraġju ta’ Missierna San Pawl, fil-Knisja Arċipretali ta’ San Pawl Nawfragu, il-Belt Valletta. 10/02/2020.

 

Jannar 2020

Jekk aħna Nsara veri, irridu nittrattaw lil xulxin u lil kull bniedem b’dinjità, rispett u mħabba. L-Isqfijiet jiltaqgħu mal-membri tal-Kunsill Ekumeniku Malti u l-Kummissjoni Ekumenika Djoċesana fil-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. Messaġġ mingħand l-Arċisqof. 25/01/2020.

Fil-konverżjoni ta’ San Pawl hemm il-bidu tal-konverżjoni tagħna. Omelija fil-Quddiesa tal-Konverżjoni ta’ Missierna San Pawl fil-Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 25/01/2020.

Naħdmu flimkien għall-ġid komuni b’mod speċjali favur min għandu l-iżjed bżonn. Messaġġ tal-Arċisqof fil-ftuħ tad-Dar Alberto Marvelli f’Dar Alberto Marvelli, Raħal Ġdid. 25/01/2020.

Servizz Ekumeniku Djoċesan fil-ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara 2020 fejn fiha l-Arċisqof għamel riflessjoni Biblika fil-Pro-Katidral ta’ San Pawl, il-Belt Valletta. 24/01/2020.

Il-ħtieġa li tilqa’ lin-nies bi “ħlewwa liema bħalha” għadha tgħodd sal-lum. L-Arċisqof jiltaqa’ mar-residenti tal-Laboratorju tal-Paċi fil-Laboratorju tal-Paċi, Ħal Far. 21/01/2020.

Il-Mulej ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi. Omelija fil-Quddiesa tal-ordinazzjoni djakonali ta' Andrew Camilleri fir-residenza ta’ St Vincent de Paule, Ħal Luqa. 20/01/2020.

Agħmel li l-ħarsa tiegħek tkun il-ħarsa ta’ Ġesù: ħarsa kollha verità, ħniena u mogħdrija. Omelija f'Quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Patri Josef Pace bħala kappillan tal-Parroċċa ta’ San Pawl il-Baħar fil-Knisja Parrokkjali ta’ Marija Addolorata, San Pawl il-Baħar. 19/01/2020.

Nibqgħu soċjetà li tgħożż l-ħajja u niddefenduha anke fil-ġuf. Omelija f'Quddiesa għall-fratellanzi u l-għaqdiet Ġużeppini f'Malta fis-Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta. 19/01/2020.

Fuq kull bieb li tħabbat u jiftħulek, qis li tkun il-mibgħut ta' Kristu Ġesù. Omelija f'Quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali tal-Arċipriet David Cilia bħala kappillan tal-Parroċċa ta' San Pawl Nawfragu fil-Knisja Parrokkjali ta' San Pawl Nawfragu, il-belt Valletta. 18/01/2020.

Vlogg tal-Arċisqof: Il-ġimgħa ta' Talb għall-Għaqda fost l-Insara 2020. 18/01/2020.

Aqdi lil dan il-poplu għażiż u jkun hu stess il-faraġ u l-ferħ ta' qalbek. Omelija fil-Quddiesa tal-Pussess ta' Patri Andrew Galea, il-kappillan il-ġdid tal-parroċċa tal-Qawra fil-Knisja Parrokkjali San Franġisk t'Assissi, il-Qawra. 12/01/2020.

Omelija f'Quddiesa għall-koppji li żżewġu matul l-2019, fil-Konkatidral ta' San Ġwann. 11/01/2020.

Bniedem tassew għaref li apprezza l-umanità u tbissmilha. Omelija f'Quddiesa praesente cadavere b'suffraġġju tal-Kardinal Prospero Grech fil-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina. 09/01/2020.

Naħdmu flimkien f'isem it-Trinità Mqaddsa. Messaġġ fl-Epifanija ċelebrata mill-Ortodossi f'Malta fix-Xatt ta' Ta' Xbiex. 05/01/2020.

Nibnu d-dar komuni tagħna. An article first appeared in The Sunday Times of Malta on 5th January 2020.

Omelija fil-Quddiesa tal-Epifanija li matulha tħabbru l-festi tal-Mulej għas-sena 2020 u laqa' żewġ seminaristi bħala kandidati għas-saċerdozju, fil-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 05/01/2020.

L-Arċisqof Chares J. Scicluna ċċelebra Quddiesa għall‑għarajjes li ser jiżżewġu din is‑sena fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta organizzata mill-Moviment ta' Kana. 04/01/2020.

L-Arċisqof iċċelebra Quddiesa fis-Solennità ta’ Marija Omm Alla u l-Jum Dinji tal-Paċi, fid-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi. 01/01/2020.

 

Sena 2019

Diċembru 2019

Omelija f'Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fi tmiem is-sena bil-kant tad-Te Deum, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 31/12/2019.

Tempji li jibqgħu d-dar tal-komunità tal-poplu ta’ Alla. Quddiesa f’għeluq it-350 anniversarju mit-tqegħid tal-ewwel ġebla tal-Knisja ta’ Ħal Balzan fil-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 26/12/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Twelid tal-Mulej Ġesù. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 25/12/2019.

Niċċelebraw it-twelid tal-Iben t’Alla li ma ġiex biex jikkundanna jew jiġġudika imma biex isalva. L-għasar tal-Milied solenni, segwit mill-Quddiesa tal-Vġili fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 24/12/2019.

Jekk nixtiequ nagħtu tama lil xulxin irridu nitolbu li nsiru poplu mħeġġeġ għall-għemil it-tajjeb. Il-Quddiesa Solenni tat-Twelid Ġesù fil-Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 24/12/2019.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-Milied 2019. 24/12/2019.

Okkażjoni biex nagħżlu t-tajjeb u nwarrbu l-ħażin. Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-pubbliku waqt l-iskambju tal-awgurju tal-Milied u s-Sena l-Ġdida fil-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 22/12/2019.

Umanità li tgħaqqadna. This article first appeared in The Malta Independent. 22/12/2019.

Nitlob biex is-soċjetà Maltija tibqa’ akkoljenti. Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-Kap tal-Oppożizzjoni fl-iskambju tal-awguri tal-Milied u s-Sena l-Ġdida fil-Palazz tal-Arċisqof, il-Belt il-Valletta. 19/12/2019.

Il-Parlament hu l-post fejn il-poplu jgħaddi l-istituzzjonijiet u l-governanza mill-aqwa skrutinju. Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-Ispeaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti fl-iskambju tal-awguri tal-Milied u s-Sena l-Ġdida fil-Palazz tal-Arċisqof, il-Belt Valletta. 19/12/2019.

Il-verità, anke jekk mhux komda, naffaċċjawha, imma mbagħad irridu nħarsu 'l quddiem. Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-Prim Ministru u l-Kabinett fl-iskambju tal-awguri tal-Milied u s-Sena l-Ġdida fil-Palazz tal-Arċisqof, il-Belt Valletta. 19/12/2019.

Transparency is now being implemented at the highest level. The Archbishop interprets the latest Rescript published on Tuesday, 17 December 2019 in an interview with Vatican Radio – Vatican News. 18/12/2019.

M'hemmx ħniena vera mingħajr verità. Il-Messaġġ tal-Awguri tal-Milied lill-impjegati tal-Kurja fil-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 16/12/2019.

L-Avvent ifakkarna li għandna bżonn lil Alla. Quddiesa tal-Avvent għall-impjegati tal-Kurja fil-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 16/12/2019.

Omelija f'Quddiesa għall‑familji organizzata mill‑GRUFAN fil-festa tas-Sagra Familja, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. 14/12/2019.

Tħaddan il-faqar biex tkun sinjura quddiem il-Mulej. Omelija f'Quddiesa tal-Professjoni Solenni ta’ Sr Sarah Rayan fil-Knisja ta’ Santa Tereża ta’ Ġesù, Bormla. 09/12/2019.

L-imħabba: it-triq li twassal biex noħorġu minn din id-dinja b’qalb safja. Omelija f'Quddiesa fl-20 anniversarju mit-twaqqif mill-Parroċċa tal-Ibraġ fil-Knisja Parrokkjali ta’ Marija Immakulata, Omm il-Knisja, Tal-Ibraġ. 08/12/2019.

Il-Kunċizzjoni: prova li għal Alla m’hemm xejn li ma jistax isir. Omelija f'Quddiesa fl-okkażjoni tal-15-il anniversarju mit-twaqqif tal-parroċċa ta’ Pembroke fil-Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Rxoxt, Pembroke. 07/12/2019.

Omelija f'Quddiesa għall-istudenti tal-iskejjel tal-Istat, tal-Knisja u Indipendenti fil-bidu tal-kampanja 'Milied Flimkien', fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 06/12/2019. 

Omelija f'Quddiesa fejn ġie inawgurat il-pavimentar tal-irħam ġdid tal-Knisja ta’ Loreto, il-Gudja. 04/12/2019.

Messaġġ fis-70 sena ta’ ħidma dedikata lill-emigranti Maltin u l-barranin li jfittxu l-ażil f’Malta. Imnedija l-bijografija dwar Mons. Philip Calleja f’Dar l-Emigrant, il-Belt Valletta. 04/12/2019.

 

Novembru 2019

Riflessjoni fiċ-Ċelebrazzjoni Djoċesana ta' Kristu Re li saret fil-Konkatidral ta' San Ġwann. 24/11/2019.

Messaġġ fi tmiem l-Assemblea Djoċesana 2019 'Knisja Waħda, Vjaġġ Wieħed' fiċ-Ċentru Animazzjoni u Komunikazzjoni, Birkirkara. 22/11/2019.

Il-Kunċizzjoni: sinjal tal-imħabba tagħna lejha, lejn Binha Ġesù u lejn il-proxxmu tagħna. Omelija f'Quddiesa fit-tifkira tal-75 sena anniversarju mindu l-istatwa tal-Kunċizzjoni ttieħdet lura Bormla wara t-Tieni Gwerra Dinjija fil-Knisja Parrokkjali ta' Kristu Re, Raħal Ġdid. 16/11/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: Il-ġudizzju f'idejn Alla. 08/11/2019.

Iż-żerriegħa li jmissna qegħdin niżirgħu. This article was first published on The Times of Malta. 06/11/2019.

Tliet seminaristi jirċievu l-Ministeru tal-Akkolitat. Omelija f'Quddies fejn fiha l-Arċisqof ta l-Ministeru tal-Akkolitat lil tliet seminaristi fis-seminajru tal-Arċisqof, Tal-Virtù, ir-Rabat. 04/11/2019.

Nitlobkom tagħmlu ħilitkom biex tkunu komunità li tilqa'. Omelija fil-Quddiesa tal-Pussess tal-Kapillan P. Dominic Mangani OFM fil-Parroċċa tas-Santissima Trinità, il-Marsa. 03/11/2019.

Jekk hemm post jistenniena huwa l-ġenna. Omelija f'Quddiesa tal-Pontifikal tal-Mejtin Kollha fil-Knisja Parrokkjali tas-Salvatur, Ħal Lija. 02/11/2019.

Nitlob maħfra tal-ħitan li bnejna biex nifirdu l-mejtin tagħna. Omelija f'Quddiesa fil‑Knisja taċ‑Ċimiterju tal‑Addolorata, Raħal Ġdid. 02/11/2019.

Nifirħu fil-fidi tax-xirka tal-qaddisin. Omelija f'Quddiesa fil‑festa tal‑Qaddisin Kollha, fil‑Konkatidral ta' San Ġwann, il‑Belt Valletta. 01/11/2019.

 

Ottubru 2019

Imbierka l-għuda li minnha joħroġ is-sewwa. Omelija f'Quddiesa Solenni ta' Radd il-Ħajr għall-Ordinazzjoni Episkopali tal-Arċisqof Antoine Camilleri, fil-Knisja Arċipretali ta' Stella Maris, Tas-Sliema. 26/10/2019.

San Pawl għaqqad lil Malta u l-Greċja biż-żjara tiegħu bħala appostlu. Omelija f'Quddiesa fl-okkażjoni tal-200 anniversarju mill-wasla tal-ewwel immigranti Maltin fil-Greċja, fil-Kappella ta’ San Kalcedonju, fil-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 26/10/2019.

Il-Konsagrazzjoni ta’ tempju ġġedded fina l-konsagrazzjoni tagħna bħala Nsara. Omelija f'Quddiesa tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja ż-Żgħira fil-Parroċċa ta’ San Sebastjan, Ħal Qormi. 25/10/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: Kontra l-vjolenza. 25/10/2019.

Against Violence. An article that was first published on the Times of Malta. 25/10/2019.

Adelaide Cini… mitt sena wara. Omelija f'Quddiesa fl-okkażjoni tal-mitt sena mill-eżumazzjoni u t-trasport tal-fdalijiet tal-Venerabbli Adelaide Cini miċ‑ċimiterju ta’ Santa Marija Addolorata għall‑istitut “Ta’ Ċini” li kienet waqqfet u fejn tinsab midfuna. 15/10/2019.

Midjunin lejn is-Sorijiet Agostinjani. Omelija f'Quddiesa fis-Sala tal-Iskola Santa Monika, Birkirkara fl-okkażjoni tal-125 Anniversarju tal-preżenza tas-sorijiet Agostinjani f’Malta. 13/10/2019.

Grazzi mhux bil-paroli biss imma bil-fatti. L-Arċisqof amminstrata l-Griżma lill-adolexxenti fil-Knisja Parrokkjali tal-Madonna ta’ Pompeii, Marsaxlokk. 12/10/2019.

Quddiesa għall-membri tal-Forzi Armati ta’ Malta f’Jum l-Armata, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 02/10/2019.

Quddiesa għall-membri tal-ġudikatura fil-ftuħ tas-Sena Forensi 2019-2020 fl-Oratorju tal-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 01/10/2019.

 

Settembru 2019

Ċerimonja u Quddiesa fil-festa ta' San Mikiel Arkanġlu u fl-okkazjoni tal-għoti tal-Istitut Adelaide Cini lil Hospice Malta, fl-Istitut Adelaide Cini, Sta Venera. 29/09/2019. 

Ngħaddu x-xhieda ta’ Ġesù lil uliedna u lil ulied uliedna. Quddiesa, tberik ta’ artal ġdid u preżentazzjoni tat-trabi fil-festa tal-Madonna tal-Mellieħa fil-Bitħa tas-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, il-Mellieħa. 22/09/2019.

Quddiesa Pontifikali f’Jum l‑Indipendenza fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 21/09/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: L-Indipendenza ta’ Malta. 21/09/2019.

Ġesù jifhem li l-midneb hu mitluf u jeħtieġ li jinstab. Omelija fil-Parroċċa ta’ St Patrick’s il-Belġju. Għal din il-Quddiesa kienet mistiedna wkoll il-komunità Maltija fi Brussell. 15/09/2019.

Ċelebrazzjoni Segretarjat Edukazzjoni Nisranija – SfCE. 11/09/2019.

Il-Vitorja tfisser ukoll li Alla ma jabbandunana qatt. Omelija fil-Kappella tat-Twelid tal-Verġni Marija fil-Forti Sant'Anġlu, il-Birgu, fil-festa solennita' tat-Twelid tal-Verġni Marija. 08/09/2019.

Festa li tfakkarna fl-għeruq tagħna. Omelija fil-Knisja Arċipretali tat-Twelid tal-Verġni Marija, il-Mellieħa fit-Traslazzjoni tar-Relikwa u Pontifikal Statali fis-Solennità tat-Twelid tal-Verġni Marija. 07/09/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: It-Twelid tal-Madonna solennità. 07/09/2019.

Il-Mulej jara l-umiltà tagħna, jigglorifikana hu. Omelija fil-Knisja ta' San Pawl tal-Ħġejjeġ, San Pawl il-Baħar. 01/09/2019.

 

Awwissu 2019

L-importanza li nkunu umli bħall-Madonna. Omelija fin-Novena tal-Festa ta' Marija Bambina mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Arċipretali ta' Marija Bambina, in-Naxxar. 31/08/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: Kelma ta' kuraġġ lis-saċerdoti. 24/08/2019.

It-tama tagħna hi li nintrefgħu minn dnubietna u li bħal Marija ngħaddu mill-mewt għall-ħajja. Omelija fil-Bażilika Minuri ta' Santa Marija Mtellgħa s-Sema, il-Mosta, fil-festa ta' Ommna Mtellgħa s-Sema. 15/08/2019.

Il-Madonna li tiftħilna tieqa fuq l-eternità. L-omelija fil-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina, fl-investitura tal-kanonċi l-ġodda tal-Kapitlu Metropolitan lejlet il-festa ta' Santa Marija Mtellgħa s-Sema. 14/08/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: Magħqudin flimkien fil-festa ta' Santa Marija. 10/08/2019.

 

Lulju 2019

L-umiltà profonda ta' San Gejtanu. Omelija fil-Knisja Parrokkjali, il-Ħamrun, tal-Ewwel Tridu fil-Festa ta' San Gejtanu. 07/08/2019.

L-Evanġelju tal-Glorja ma jaħrabx mis-salib u jara l-wiċċ tal-Mulej fil-proxxmu. Omelija fil-Knisja Parrokkjali ta' Ħal Lija fil-festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej. 06/08/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: Min inaddaf u min iħammeġ. 27/07/2019.

L-Omm tal-Ħniena. Omelija fis-Santwarju Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta fil-festa tal-Imqaddsa Verġni Marija tal-Għolja tal-Karmelu. 16/07/2019.

Inkunu proxxmu għal xulxin. Omelija fil-Knisja Parrokkjali ta' Kristu Re f'Raħal Ġdid, fil-bidu tal-Viżta Pastorali f'Raħal Ġdid. 14/07/2019.

Kunu d-dixxipli u l-qaddejja tal-Mulej. Homily by Archbishop. 13/07/2019.

Vlog tal-Arċisqof: Il-proxxmu tiegħi min hu? 13/07/2019.

Quddiesa f'Jum il-Pulizija 2019. Omelija fl-okkażjoni tal-205 anniversarju mit-twaqqif tal-Korp tal-Pulizija, fil-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 12/07/2019.

Il-parir tal-Arċisqof: Mur itlob u ħajjar lil nies oħra jagħmlu l-istess. Omelija fil-Monasteru ta' Santa Skolastika, il-Birgu, fil-festa ta' San Benedittu, abbati u patrun tal-Ewropa. 11/07/2019.

Il-paniġierku tal-Arċisqof fil-Quddiesa tal-festa tal-Appostlu Missierna San Pawl, fil-Kolleġġjata ta' San Pawl, ir-Rabat. 07/07/2019.

 

Ġunju 2019

Nilbsu l-armatura ta' Alla biex nissieltu l-ħażen. Omelija fil-Quddiesa tal-festa ta' San Ġorġ Martri, fil-Kolleġġjata ta' San Ġorġ Martri, Ħal Qormi. 30/06/2019.

Omelija fil-Quddiesa Pontifikali fis‑solennità tal‑martirju ta' San Pietru u San Pawl, flimkien mal‑Kapitlu Metropolitan, fil‑Katidral tal‑Imdina. 29/06/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: Festi Nsara jew pagani. 28/06/2019.

L-imħabba tgħin liż-żgħażagħ jaċċettaw il-konsegwenzi tal-għażliet tagħhom. Il-messaġġ tal-Arċisqof fiċ-Ċentru Terapewtiku ta' San Blas, Ħaż-Żebbuġ f'Ċerimonja ta' Gradwazzjoni organizzata minn Caritas Malta bit-tema 'Wirt ta' Mħabba'. 26/06/2019.

Omelija tal-Quddiesa fl-okkażjoni tal-festa tat-twelid ta' San Ġwann il-Battista, fil-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 24/06/2019.

Omelija tal‑Arċisqof fil-Pontifikal tas‑Solennità tal‑Ġisem u d‑Demm Imqaddes ta' Ġesù (Corpus Christi) fil‑Katidral tal‑Imdina. 23/06/2019.

Omelija fil-Pontifikal tal-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta' Pinu, fis-Santwarju tagħha f'Għawdex. 22/06/2019.

Imxu bl-eżempju u mhux dokumenti. Archbishop addresses the Polish bishops' plenary assembly in Wałbrzych. 14/06/2019.

L-omelija tal-Arċisqof fil-bidu tal-Viżta Pastorali fil-Birgu. Omelija fil-Knisja Parrokkjali, il-Birgu fil-bidu tal-Viżta Pastorali fil-Birgu u l-għoti tal-Ewwel Tqarbina. 16/06/2019.

Aħna lkoll bnedmin. Message by Archbishop Charles J. Scicluna during 'The Good Neighbourhood Dinner'. 11/06/2019.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Għid il-Ħamsin 2019. Omelija f'Quddiesa fil-festa tal-Għid il‑Ħamsin fil‑Konkatidral ta' San Ġwann, il‑Belt Valletta. Matulha amministra s‑Sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof lill‑adolexxenti tal‑parroċċi tal‑Belt u l‑parroċċa ta' Ġesù Nazzarenu ta' Tas‑Sliema. 09/06/2019.

Sette Giugno: L-Arċisqof jappella lill-Maltin biex ma joħolqux vittmi bl-inġustizzja u bl-odju ta' bejniethom. L-Arċisqof ċċelebra Quddiesa b'suffraġju għall-vittmi tas-Sette Giugno 1919, fil-Knisja taċ-Ċimiterju ta' Sidtna Marija Addolorata f'Raħal Ġdid, f'għeluq il-mitt sena mill-ġrajja. 07/06/2019.

Ittra Pastorali ta' Għid il-Ħamsin. 07/06/2019.

Kun strument li permezz tiegħu Ġesù jsejjaħ lil kull wieħed u waħda minna. Omelija fil-Quddiesa tal-pussess ta' Dun Josef Mifsud, l-arċipriet il-ġdid tal-parroċċa tas-Siġġiewi, fil-Knisja Parrokkjali, is-Siġġewi. 02/06/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: Ċiviltà ta' mħabba u rispett. 01/06/2019.

 

Mejju 2019

Inawgurati l-istudios il-ġodda ta' Radju Marija. L-inawgurazzjoni timmarka wkoll l-24 sena minn meta jxandar Radju Marija f'Malta. Messaġġ tal-okkażjoni mill-Arċisqof. 31/05/2019.

Il-persuni ta' kulur li qegħdin magħna mhumiex mistednin, imma huma parti minna. The Archbishop's address during the open dialogue 'Lassana Cisse – A story of racial hatred: Responding with Peace' organised by the Faculty for Social Wellbeing of the University of Malta, Lecture Theatre 1, University of Malta, Tal-Qroqq. 24/05/2019.

Il-messaġġ tal-Arċisqof fit-tberik tan-niċċa tal-Madonna taħt il-pont tal-Kappara, il-Gżira. 22/05/2019.

Kull persuna għandha dinjità … niftħu qalbna għal kulħadd. Omelija f'quddiesa li matulha ġie amministrat is-Sagrament tal-Griżma u l-Ewwel Tqarbina f'San Miguel Resource Centre, Pembroke. 22/05/2019.

Il-mużika turik li s-sbuħija se ssalva d-dinja. Messaġġ tal-Arċisqof fil-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina  waqt The Archbishop's Charity Concert. 19/05/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: Caritas Malta b'servizz ieħor ta' tama lill-pajjiż. 18/05/2019.

L-Arċisqof ibierek ġebla kommemorattiva taċ-ċentru terapewtiku l-ġdid ta' Caritas Malta. Messaġġ tal-okkażżjoni f'"Tal Ibwar". 17/05/2019.

Għandna ħajja waħda … ngħixuha tajjeb! Omelija f'għeluq it-300 sena mill-mewt ta' San Ġwann Battista de La Salle, fil-Kulleġġ De La Salle, il-Birgu. 15/05/2019.

Fejn ikun hemm Ġesù aħna nkunu protetti. Omelija fil-Knisja Parrokkjali ta' San Ġużepp Ħaddiem, Birkirkara li tinkludi s-Sagrament tal-Magħmudija. 13/05/2019.

Alla huwa ħafna ikbar mill-knejjes li nibnu. Omelija fil-Knisja Parrokkjali, iż-Żejtun f'għeluq il-275 sena mid-dedikazzjoni tal-knisja lil Santa Katarina. 10/05/2019.

Omelija tal-Ordinazzjoni Djakonali li fiha ħames seminaristi ġew ordati djakni, fil-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 12/05/2019.

Konferenza tal-aħbarijiet mill-Arċisqof Scicluna fil-Vatikan. 09/05/2019.

Il-parir tal-Arċisqof lill-kappillan il-ġdid ta' Ħ'Attard. Omelija tal-Arċisqof fil-Knisja Parrokkjali, Ħ'Attard. 05/05/2019.

Ngħidu le għall-vjolenza: Nitgħallmu nirreaġixxu għal min irid itellifna l-valuri li ħaddan Publiju. Omelija fil-Pontifikali tal-festa ta' San Publiju, fil-Knisja Parrokkjali, Floriana. 05/05/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: San Publiju u l-patrimonju Malti. 05/05/2019.

Soċjetà li ma twarrabx is-sinjal tas-salib. Omelija li matulha tbierek il-Kurċifiss Ta' Ġieżu, fil-Knisja ta' Santa Marija Ta' Ġesu', il-Belt Valletta. 03/05/2019.

 

April 2019

Ressqu l-merħla lejn il-Mulej bil-ħlewwa u l-umiltà. Omelija f'Quddiesa flimkien mal-erba' saċerdoti l-ġodda, fis-Santwarju tal-Madonna, il-Mellieħa. 29/04/2019.

Il-ħniena li tfejjaqna. Omelija fil-festa tal-Ħniena Divina, fis‑Santwarju Ħniena Divina, San Pawl Tat‑Tarġa. 28/04/2019.

Kull min imiss miegħek irid ifiq u mhux iweġġa. Omelija tal-pussess ta' Dun Charlon Muscat, il-kappillan il-ġdid tal-parroċċa ta' San Ġuzepp Ħaddiem. 27/04/2019.

Agħtu ħajjitkom biex il‑ferħ tagħkom fil‑Mulej ma jonqosx. Omelija fl-Ordinazzjoni Presbiterali ta' erba' saċerdoti ġodda, fil-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 27/04/2019.

Fl-Għid titwieled il-fidi. Omelija tal-Quddiesa Stazzjonali tal‑Għid il-Kbir tal‑Mulej, fil‑Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 21/04/2019.

Illum il-Mulej irid iġeddidna. Omelija fil-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet fil‑Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 20/04/2019.

Vlogg tal-Arċisqof - L-elementi tal-qerda jsiru l-elementi tas-salvazzjoni. 20/04/2019.

L-Azzjoni Liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Fit-tbatija ta' Ġesù naraw id-disprezz tal-umanità għall-verità u għall-ħajja. Omelija fil-Konkatidral ta' San Ġwann. 19/04/2019.

Illum huwa l-jum ta' min għandu l-għatx għal Ġesù mingħajr ma jaf. Omelija f'Ħamis ix-Xirka filgħaxija fil‑Konkatidral ta' San Ġwann - it‑Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej. 18/04/2019.

Min jiltaqa' magħna qed jiltaqa' ma' xhud tal-fidwa ta' Alla? Omelija fil‑Quddiesa taż-Żjut, fil‑Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 18/04/2019.

Dawn il-jiem qaddisa huma tifkira ħajja ta' dak kollu li għamel għalina l-Mulej Ġesù. Ċelebrazzjoni ta' Ħadd il-Palm - Omelija tal-Quddiesa fil‑Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 14/04/2019.

Qiegħed nisma' l-Kelma ta' Alla? Qiegħed inwettaqha? Omelija tal-Quddiesa f'Jum id-Duluri għall-impjegati tal-APS Bank fil-Knisja Parrokkjali, is-Swatar. 12/04/2019.

Quddiesa fil-Festa ta' San Vincenz Ferreri. 05/04/2019.

Il‑figura tal‑President tar‑Repubblika hija mogħtija lilna u aħna bi pjaċir nilqgħuha bħala sinjal tal‑għaqda ta' bejnietna. Quddiesa Għal Art Twelidna fl-inawgurazzjoni tal-President il-ġdid tar-Repubblika ta' Malta, l-E.T. Dr George Vella. 04/04/2019.

 

Marzu 2019

Il-ftuħ tal-proċess djoċesan tal-kawża għall-beatifikazzjoni u għall-kanonizzazzjoni ta' Brother Louis Camilleri F.S.C. Ċelebrazzjoni u Quddiessa kienu fil‑Konkatidral ta' San Ġwann, il‑Belt Valletta. 31/03/2019.

Titbegħidx mill-qrar, ersaq lejn il-qrar. Pellegrinaġġ u Quddiesa bl-istatwa ta' Ġesù Redentur fl-Isla. 29/03/2019.

Fik sibna ragħaj ta’ qalb ħelwa u umli. Messaġġ tal-Arċisqof f'għeluq il-50 sena mill-ordinazzjoni presbiterali ta' Mons. Pawlu Cremona u Mons. George Frendo. 24/03/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: Niċċelebraw il-vokazzjonijiet saċerdotali, reliġjużi u missjunarji. 22/03/2019.

Inkunu pontijiet ta' umiltà u maħfra bħalma kien Mons. Ġużeppi Mercieca. Quddiesa fit-tielet anniversarju mill-mewt tal-Arċisqof Emeritu Ġużeppi Mercieca. 21/03/2019.

Il-vera tifsira tas-sawm fir-Randan. Quddiesa matul l-irtir tar-Randan għall-impjegati tal-Kurja, il-Caritas u t-Tribunal Ekkleżjastiku fid-Dar Porziuncola, Baħar iċ-Ċagħaq.

Nitgħallmu mill-Madonna naffaċċjaw il-ħajja kif tkun. Omelija tal-Quddiesa wara l-pellegrinaġġ penitenzjali ta' Ħadd in-Nies fis-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja, Ħaż-Żabbar. 10/03/2019.

Ittra Pastorali għar-Randan 2019: Tibżgħux tieħdu lil Marija għandkom. 09/03/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: Tibżgħux tieħdu lil Marija għandkom. 07/03/2019.

Il-Mulej jitlobna li t-triq li qbadna jkollha bħala xhud, lill-Missier. L-Arċisqof fil-quddiesa fl-Erbgħa tal-Irmied fil-Konkatidral ta' San Ġwann. 06/03/2019.

'Taqtgħux qalbkom mid-dgħufija tagħkom ... kunu intom!' Omelija tal-Arċisqof lis-seminaristi li rċevew il-Ministeru tal-Lettorat fis-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù. 04/03/2019.

 

Frar 2019

L-Arċisqof Scicluna jwiegħed li se jipproteġi l-minuri "akkost ta' kollox". It-tieni preżentazzjoni tas-summit dwar il-protezzjoni tal-minuri fil-Knisja. 21/02/2019.

Taking Responsibility and Prevention of Abuse. Diskors fil-Vatikan, fl-ewwel jum tas-summit dwar il-protezzjoni tal-minuri fil-Knisja. 21/02/2019.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna intervistat minn TV Kanadiż, Salt and Light fil-programm, Witness. 20/02/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: Ir-responsabbiltà u d-determinazzjoni tal-Knisja għall-protezzjoni tal-minuri. 20/02/2019.

X’se ngħaddu lil uliedna? Mużewijiet jew fidi ħajja? Omelija fil-Knisja Parrokkjali ta' San Pawl Nawfragu, il-Belt Valletta. 10/02/2019.

Vlogg tal-Arċisqof. San Pawl, l-Ewkaristija u l-Quddiesa tal-Ħadd. 10/02/2019.

Nitolbu biex il-Mulej ikun għalina u għas-soċjetà tagħna d-dawl, il-glorja u s-salvazzjoni. Omelija fil-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 02/02/2019.

 

Jannar 2019

Ejjew ninbidlu iżjed f’dixxipli tal-Mulej. Omelija waqt Quddiesa fil-Vġili tal-festa tal-Konverżjoni ta' San Pawl. Katirdal ta' San Pawl, l-Imdina. 26/01/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: Xhieda ta' ekumeniżmu ta' karità. 25/01/2019.

Noqogħdu lura milli neqirdu dak li hu sabiħ għas-skapitu tal-flus. Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt it-tnedija tal-ktieb "The Apostolato of the Conventual Church of St John in Valletta" u l-inawgurazzjoni tar-restawr fuq il-pittura ta' San Ġwann minn Mattia Preti. 24/01/2019.

L-Arċisqof fil-bidu tal-Viżta Pastorali f'Santa Luċija. 20/01/2019.

M'hemmx ġustizzja jekk m'hemmx rispett lejn il-verità. Diskors fl-Inawgurazzjoni tas-Sena Ġudizzjarja tat-Tribunali Ekkleżjastiċi. Tribunal Metropolitan, Il-Belt Valletta. 23/01/2019.

Inutli nqim statwa tal-injam u f'qalbi nobgħod lil xi ħadd. Omelija waqt Quddiesa fil-festa liturġika ta' San Sebastjan. Knisja Parrokkjali ta' San Sebastjan. 20/01/2019.

Ippreparaw għat-tieġ b'mod spiritwali. Quddiesa għall-koppji għarajjes li ser jiżżewġu matul din is-sena, fil-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 19/01/2019.

It-tagħlima li l-martri ta' dixxendenza Maltija tagħti lill-Insara. Omelija fil-festa tal-Magħmudija ta' Sidna Ġesù Kristu u radd il-ħajr lil Alla tal-beatifikazzjoni ta' Sor Angele-Marie Littlejohn. Knisja Parrokkjali Għargħur. 13/01/2019.

Il-ferħ u l-entużjażmu taż-żgħażagħ missjunarji. 09/01/2019.

Nitolbu biex il-ministeru tiegħek ikompli jkun dawl għall-ġnus. Omelija f'Quddiesa tal-20 anniversarju tal-episkopat tan-Nunzju Appostoliku Mons. Alessandro D'Errico. Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 06/01/2019.

Qlubkom erfgħuhom 'l fuq lejn il-Mulej. Omelija f'Quddiesa tal-Epifanija. Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 06/01/2019.

Id-deheb, l-inċens u l-mirra fil-ħajja tal-miżżewġin. Omelija waqt Quddiesa għall-koppji li żżewġu matul l-2018. Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta.05/01/2019.

L-Arcisqof Charles J. Scicluna fi żjara fuq il-Vapur Seawatch. 05/01/2019.

Nibdew is-sena billi nagħrfu li għandna bżonn lill-Mulej. Omelija waqt Quddiesa fis-Solennità ta' Marija Omm Alla u l-Jum Dinji tal-Paċi. Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi. 01/01/2019.

 

Sena 2018

Diċembru 2018

Omelija Lejlet l-Ewwel tas-Sena. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 31/12/2018.

Vlogg tal-Arċisqof Charles J. Scicluna: Sena ta’ solidarjetà man-nisa. 26/12/2018.

Jalla f’dan il-post issiru iktar midħla tal-Mulej. Omelija waqt Quddiesa mar-residenti tal-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin. 26/12/2018.

Omelija waqt Quddiesa fis‑Solennità tat‑Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 25/12/2018.

Il-Messaġġ tal-Milied mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. 24/12/2018.

Omelija waqt Quddiesa ta' nofsilejl fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu. Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 24/12/2018.

Bħala komunità Nisranija rridu nkunu xhieda tad-dinjità tal-bniedem. Messaġġ fl-awguri lill-pubbliku. Kurja tal-Arċisqof, Furjana. 23/12/2018.

Milied ta’ solidarjetà. Messaġġ waqt Milied Flimiek. Pjazza Tritoni, il-Belt Valletta. 20/12/2018.

F’San Ġwann hemm it-tama li l-umanità se teħles mid-dlam. Omelija waqt Quddiesa tal-Milied mal-ħaddiema tal-Kurja. Kappella tal-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 19/12/2018.

Dan il-Milied nippruvaw insibu ħin għalina nfusna. Messaġġ waqt  l-awguri tal-Milied lilll-impjegati tal-Kurja u r-rapprezentanti tal-entitajiet tal-Arcidjoċesi ta’ Malta. 19/12/2018.

Omelija waqt Quddiesa f’għeluq il-75 sena mill-mewt tal-Isqof Mauro Caruana. Knisja Parrokkjali ta’ San Girgor il-Kbir, Tas-Sliema. 16/12/12018.

Omelija waqt Quddiesa għall-familji organizzata mill-GRUFAN. Konkatidral ta’ San Ġwann. 15/12/2018.

Vlogg tal-Arċisqof Charles J. Scicluna: La tibżax mill-isfidi, mill-mard u mid-diżappunt. 13/12/2018.

Kif se nħoss lill-Mulej miegħi dan il-Milied? Omelija waqt Quddiesa għall-istudenti li jattendu skejjel tal-Istat, tal-Knisja u dawk Indipendenti. Konkatidral ta’ San Ġwann. 10/12/2018.

Il-merħla mhijiex tagħna imma hija ta’ Ġesù. Omelija waqt Quddiesa fl-għoti tal-pussess ta’ Dun George Schembri bħala kappillan il-ġdid. Knisja Parrokkkajli tal-Imġarr. 08/12/2018.

Omelija fil-festa tal-Kunċizzjoni. Knisja Parrokkjali tal-Immakulata Kunċiżżjoni, il-Ħamrun. 08/12/2018.

Omelija waqt Quddiesa f'għeluq il-150 sena tas-Sorijiet tal-Karità. Konkatidral ta’ San Ġwann. 01/12/2018.

 

Novembru 2018

Ir-rakkont ta’ Għemmaws fiċ-ċentru tal-viżjoni pastorali tal-Arċidjoċesi. Messaġġ fi tmiem l-Assemblea Djoċesana. 26/11/2018.

Omelija waqt iċ-ċelebrazzjoni djoċesana fil-festa ta’ Kristu Re. Konkatidral ta’ San Ġwann. 25/11/2018.

Kif nistgħu nimxu fuq l-eżempju ta’ Santa Katarina? Omelija waqt Quddiesa f’għeluq il-200 tal-istatwa ta’ Santa Katarina fiż-Żurrieq. Knisja Arċipretali, iż-Żurrieq. 25/11/2018.

Stedina għall-festa ta’ Kristu Re 2018. 22/11/2018.

In-nies jistaqsu l-eżistenza ta’ Alla minħabba l-krudeltà tal-bniedem. Omelija waqt Quddiesa Pontifikali fil-f’għeluq il-100 anniversarju mit-tmiem tal-Ewwel Gwerra Dinjija. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 11/11/2018.

Omelija waqt Quddiesa fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mit-twaqqif ta’ Caritas Malta. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 09/11/2018.

Omelija waqt Quddiesa b’suffraġju għall-erwieħ tal-isqfijiet, saċerdoti u reliġjużi li ħallewna matul is-sena. Katidral tal-Imdina. 6/11/2018.

Il-Knisja qed tħares lejkom b’tama. Omelija waqt Quddiesa Lli fiha ħames seminaristi ġew istitwiti fil-Ministeru tal-Akkolitat. Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù, ir-Rabat. 05/11/2018.

Sew jekk ngħixu, sew jekk immutu, aħna tal-Mulej. Omelija waqt Quddiesa fit-tifkira tal-mejtin kollha. Knisja taċ-Ċimiterju tal-Addolorata, Raħal Ġdid. 02/11/2018.

Liema triq twassal għall-qdusija? Omelija waqt Quddiesa fil-festa tal-Qaddisin Kollha. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 01/11/2018.

 

Ottubru 2018

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Novembru 2018. 31/10/2018.

Il-messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-Ġurnata Missjunarja. 21/10/2018.

Messaġġ mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-ewwel anniversarju mill-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia. 16/10/2018.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jindirizza konferenza tal-aħbarijiet dwar is-Sinodu tal-Isqfijiet fil-Vatikan. 08/10/2018.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Ottubru 2018. 01/10/2018.

Inkunu qaddejja tal-ġustizzja u niddefendu lill-poplu mill-arroganza tal-poter u mill-inġustizzja.  Omelija waqt Quddiesa fil-ftuħ tas-Sena Forensi. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 01/10/2018.

 

Settembru 2018

Omelija waqt Quddies f'għeluq il-100 anniversarju tal-Parroċċa u l-inkurunazzjoni tal-istatwa titulari. Santwarju tal-Madonna tas-Sacro Cuor, Tas-Sliema. 29/09/2018.

X’għamel San Vinċenz de Paule meta qala’ daqqa ta’ ħarta? Omelija waqt Quddiesa fil-festa ta’ San Vinċenz de Paule. Residenza tal-Anzjani San Vinċenz de Paul, Ħal Luqa. 27/09/2018.

Rispett sħiħ lejn l-għalliema u qatt kompliċi ta’ inġustizzja. Messaġġ lill-istudenti fl-okkażjoni ta’ sena skolastika ġdida. 25/09/2018.

Kif jixtieqna niftakruh San Ġorġ Preca? Omelija waqt Quddiesa fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni u t-tberik tal-istatwa ta’ San Ġorġ Preca. Parroċċa tas-Swatar. 23/09/2018.

Solidarjetà. Omelija waqt Quddiesa f’Jum l-Indipendenza 2018.  Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 21/09/2018.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar is-sejħa tal-Papa lill-Konferenzi Episkopali tad-dinja. 17/09/2018.

Omelija waqt Quddiesa fi tmiem tal-konferenza Plexus organizzata mill-MCYN. Motherhouse tas-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl, ir-Rabat. 09/09/2018.

Nitlob lill-Verġni Marija biex tnissel fis-soċjetà Maltija kuxjenza soċjali. Quddiesa Pontifikali fil‑festa tat‑Twelid tal‑Verġni Marija. Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. 08/09/2018.

Nibnu djarna fuq il-blat. Ittra Pastorali mill-Isqfijiet fil-Bambina. 08/09/2018.

Omelija waqt Quddiesa lejliet il-Festa ta’ Marija Bambina. Knisja Arċipretali ta’ Marija Bambina, in-Naxxar. 07/09/2018.

Omelija waqt Quddiesa fl-400 anniversarju mill-wasla tal-istatwa tal-Bambina. Bażilika Minuri ta’ Marija Bambina, l-Isla. 04/09/2018.

 

Awwissu 2018

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Settembru 2018. 31/08/2018.

“Kulhadd jista’ jsalva”. Omelija waqt Quddiesa il-festa ta’ San Bartilmew. Knisja Parrokkjali, Ħal Għargħur. 26/08/2018.

“Irridu naghdru u nifhmu lil xulxin, u napprezzaw ir-rieda tajba ta’ xulxin”.   Omelija waqt Quddiesa tal-Magħmudija. Knisja Parrokkjali, f’Burmarrad. 25/08/2018.

Omelija waqt Quddiesa il-festa ta’ Santa Marija. Knisja Parrokkjali, Imġarr. 19/08/2018.

Ma nistgħux inkunu Nsara u ma naħsbux kontinwament f’min għandu bzonn. Omelija waqt Quddiesa fil-festa ta’ Ommna Marija Mtellgħa s-Sema. Bażilika Minuri, il-Mosta. 15/08/2018.

“Alla jħobbna, għażel destin sabiħ għalina”.  Omelija waqt Quddiesa tal-aħħar tridu tal-festa ta’ Santa Marija. Knisja Parrokkjali, il-Qrendi. 13/08/2018.

Aħna rridu niltaqgħu mal-Mulej fil-proxxmu tagħna u fis-sagramenti. Omelija waqt Quddiesa fejn ġie kkonsagrat l-altar il-ġdid. Bażilika Minuri, il-Mosta. 10/08/2018.

“Id-destin tagħna hu li nkunu sbieħ bħas-Salvatur”. Omelija waqt Quddiesa Pontifikali fil-festa tas-Salvatur. Knisja Parrokkjali, Ħal Lija. 06/08/2018.

Bonus Altor (Missier twajjeb). Omelija waqt l-ordinazzjoni episkopali ta’ Mons. Joseph Galea-Curmi, Isqof Awżiljarju ta’ Malta. Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 04/08/2018.

 

Lulju 2018

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Awwissu 2018. 31/07/2018.

Li tkun bażilika tfisser li jkollna qalbna tad-deheb”. Omelija waqt Quddiesa fl-okkażjoni tal-għoti tat-titlu ta’ bażilika minuri lill-knisja tal-Mosta. 29/07/2018.

Permezz tal-immaġini tiegħek, ma naqtgħux qalbna u ma nitbegħdux minnek. Omelija waqt Quddiesa tal-proġett ta’ evanġelizzazzjoni tal-Komunità Abramo bl-isem ta’ ‘L-Akbar Imħabba’. Knisja tal-Erwieħ, Ħal Tarxien. 21/07/2018.

Meta tfittex it-tjubija, l-imħabba, is-sbuħija, is-sewwa, il-verità u l-ġustizzja, tkun qed tfittex lill-Mulej. Omelija waqt Quddiesa fil-Kappella ta’ Santa Marija Maddalena, fuq l-irdum ta’ Ħad-Dingli. 20/07/2018.

Messaġġ waqt il-maratona televiżiva Oħloq Tbissima 2018. Dar San Ġużepp, Santa Venera. 20/07/2018.

Nuru solidarjetà ma’ ħutna fuq il-Baħar Mediterran u nitolbu s-solidarjetà ta’ pajjiżi oħrajn. Omelija waqt Quddiesa fil-festa tal-Madonna tal-Karmnu. Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta. 16/07/2018.

Omelija waqt Quddiesa lejlet il-festa ta’ San Sebastjan. Knisja Parrokkjali San Sebastjan, Ħal Qormi. 14/07/2018.

Omelija waqt Quddiesa ta’ ringrazzjament fl-okkażjoni ta’ Jum il-Pulizija. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 14/07/2018.

Omelija waqt Quddiesa fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Ġużepp. Knisja Parrokkjali San Ġużepp, Imsida. 13/07/2018.

Meta tilqa’ lil min qiegħed fil-periklu tal-mewt, inti jkollok il-barka.  Omelija waqt Quddiesa fil-festa ta' San Benedittu. Monasteru ta’ San Pietru, l-Imdina. 11/07/2018.

 

Ġunju 2018

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Lulju 2018. 30/06/2018.

 Omelija waqt Quddiesa Pontifikali fis‑Solennità ta’ San Pietru u San Pawl. Katidral tal‑Imdina.  29/06/2018.

Stqarrija mill-Isqfijiet Maltin dwar il-każ tal-vapur Lifeline. 27/06/2018.

Omelija waqt Quddiesa Pontifikali tat-twelid ta’ San Gwann.  Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 24/06/2018.

“Persważ li l-Isqof Awżiljarju l-ġdid ikompli jkun ta’ għajnuna fil-ħidma pastorali tad-djoċesi”.  Messaġġ fit-tħabbira tan-nomina ta’ Isqof Awżiljari ġdid. 23/06/2018.

L-Isqof Charles J. Scicluna fil-Pontifikal ta’ Filgħaxija tal-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu. 22/06/2018.

Messaġġ fiċ-ċerimonja annwali tal-gradwazzjoni tal-Caritas għal dawk li temmew b’suċċess il-programm ta’ rijabilitazzjoni mid-droga. Ċentru Terapewtiku ta’ San Blas, Ħaż-Żebbuġ. 20/06/2018.

Laqgħa mal-lajċi, s-saċerdoti u r-reliġjużi ta’ Osorno, Cilì. 16/06/2018.

Stqarrija mill-Isqfijiet Maltin dwar il-każ tal-vapur Aquarius. 20/06/2018.

Omelija waqt Quddiesa fil-festa tal-Qalb ta’ Ġesù. Knisja Parrokkjali, Ħal Lija. 10/06/2018.

Omelija waqt Quddiesa lejlet il‑festa ta’ San Filep ta’ Aġira. Knisja Parrokjali ta’ Ħaż-Żebbuġ.  09/06/2018.

“L-Ewkaristija hija l-ikel tal-pellegrini”. Omelija waqt Quddiesa Pontifikali fis‑Solennità tal‑Ġisem u d‑Demm Imqaddes ta’ Ġesù (Corpus Christi). Katidral ta' San Pawl, tal‑Imdina. 03/06/2018.

 

Mejju 2018

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Ġunju 2018. 31/05/2018.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna mitlub jerġa’ jmur iċ-Ċilì. 31/05/2018.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna ippreżenta l-verżjoni bil-Malti tal-aħħar eżortazzjoni appostolika tal-Papa ‘Gaudete et Exsultate’. 31/05/2018.

“Il-libsa sabiħa ta’ barra hija bħall-qalb sabiha ta’ gewwa”. Omelija waqt Quddiesa għal-tfal li rcevew l-Ewwel Tqarbina. Knisja Parokkjali ta’ San Nikola, is-Siġġiewi. 27/05/2018.

“Jalla ssibu ħbieb li jgħinukom tkunu qaddisin” . Omelija waqt Quddiesa li fiha adolexxenti rċevew is-sagrament tal-Griżma. Knisja Parrokkjali, il-Qawra. 26/05/2018.

Stedina għall-preżentazzajoni tal-Eżortazzjoni Gaudete et Exsultate (Ifirhu u Thennew) bil-Malti. 25/05/2018.

Omelija waqt Quddiesa tal-pussess ta’ Dun Christopher Ellul bħala l-Arċipriet tal-Parroċċa ta’ Marija Annunzjata, Ħal Tarxien.25/05/2018.

“Il-Mulej għażlu biex jagħmel il-frott”. Omelija fil-funeral ta’ Fr Arthur Vella S.J. Parroċċa ta’ Marija Assunta, l-Mosta. 24/05/2018.

“Tibżgħux tkunu u turu li intom Insara.” Omelija waqt Quddiesa li fiha adolexxenti rċevew is-sagrament tal-Griżma. Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta. 20/05/2018.

Omelija waqt Quddiesa li fiha adolexxenti rċevew is-sagrament tal-Griżma. Knisja Parrokkjali, Ibraġ.19/05/2018,

“L-Ispirtu qaddis tal-Mulej huwa wkoll l-ispirtu tal-maħfra”. Omelija waqt Quddiesa f’għeluq il-25 anniversarju ta’ Richmond Foundation. Konkatidral ta San Ġwann, il-Belt Valletta. 19/05/2018.

Omelija waqt Quddiesa mal-membri tal-A.L.P.S. (Association of Lyceum Past Students) Kappella ta’ Sant’Anna, il-Pwales, San Pawl il-Baħar. 12/05/2018.

Omelija waqt Quddiesa fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Ġorġ Preca. Knisja Parrokkjali, Santa Venera. 09/05/2018.

 Omelija waqt Quddiesa f’għeluq l-10 snin tal-Kulleġġ San Injazju. Kulleġġ San Injazju, Tal-Ħandaq. 09/05/2018,

Omelija waqt quddiesa ’Jum id-Devozzjoni lill-Madonna tar-Rużarju ta’ Pompej. Knisja Parrokkjali, Marsaxlokk. 08/05/2018.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jistaqsi: Kif nista’ nsir ħabib ta’ Ġesù? Omelija waqt Quddiesa mat-tfal bħala parti mill-Viżta Pastorali f’Ħal Safi. 06/05/2018.

Omelija waqt Quddiesa fil-bidu tal-Viżta Pastorali f’Ħal Safi. Knisja Parrokkjali, Ħal Safi. 05/05/2018.

Id-devozzjoni lejn il-Madonna trid tgħaqqadna mhux iġġellidna! Omelija waqt Quddiesa tal-pussess ta’ Dun Norman Zammit bħala l-Arċipriet tal-Parroċċa ta’ Marija Assunta, il-Gudja. 04/05/2018.

Int imsejjaħ biex tqanqal is-sejħa ta’ Ġesù fiż-żgħażagħ ta’ Ħad-Dingli. Omelija waqt Quddiesa tal-pussess ta’ Dun Mark Mallia Pawley bħala l-Arċipriet il-ġdid tal-Parroċċa ta’ Ħad-Dingli. 01/05/2018.

L-Omelija waqt Quddiesa tal-pussess ta’ Patri Publius Mair OFM Cap. bħala l-Kappillan tal-Parroċċa Marija Reġina, il-Marsa. 01/05/2018.

 

April 2018

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Mejju 2018. 30/04/2018.

“Il-bieb tal-qalb ta’ Ġesù huwa bieb speċjali għax ma jissakkarx, dejjem imbexxaq”. Omelija waqt  Quddiesa matul il-Viżta Pastorali f’Ħ’Attard. 29/04/2018.

Omelija waqt Quddiesa tal-pussess ta’ Dun Karm Busuttil bħala l-Arċipriet il-ġdid tal-Parroċċa ta’ San Lawrenz, il-Birgu. 29/04/2018.

Messaġġ waqt seminar organizzat mill-UĦM bit-tema: Lealta’, Valuri u Professjonalità. Istitut Kattoliku, Floriana. 27/04/2018.

Omelija waqt  Quddiesa f’għeluq il-170 anniversarju mit-twaqqif tal-Kamra tal-Kummerċ. Sala Agostino Portelli, il-Kamra tal-Kummerċ, il-Belt Valletta. 24/04/2018.

Omelija waqt Quddiesa fil‑Konferenza Ewropea tas‑Sant’ Infanzja. Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta.23/04/2018.

Agħti ħajtek, fittex li l-kelma tiegħek iġġib l-għaqda fil-verità u fil-karità. Omelija waqt l-Ordinazzjoni Djakonali ta’ erba’ djakni ġodda. Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 22/04/2018.

Omelija waqt Quddiesa fil-bidu tal-Viżta Pastorali fil-Parroċċa ta’ Ħ’Attard. Kappella tad-Dar Santa Katerina, Ħ’Attard. 21/04/2018.

Ninsew u nneħħu kull tip ta’ preġudizzju u nemmnu fil-kapaċità tal-bniedem. Messaġġ fl-inawgurazzajoni u tbgerik ta' Dar Charles Miceli, id-dar il-ġdida ta’ Caritas fil-Mosta. 20/04/2018.

Omelija waqt Quddiesa f’għeluq is-sitt xahar mill-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Knisja ta’ San Franġisk ta’ Assisi, il-Belt Valletta. 16/04/2018.

Diskors waqt l-iffirmar tal-ftehim mal-Hospice f’Malta. 16/04/2018.

Omelija waqt Quddiesa tal‑wegħda taċ‑ċelibat ta’ erba’ seminaristi li ser jiġu ordnati djakni. Seminarju tal‑Arċisqof, Tal‑Virtù. 16/04/2018.

Omelija waqt Quddiesa Pontifikali fil‑festa ta' San Publiju. Knisja Parrokkjali, il‑Furjana. 15/04/2018.

Omelija waqt Quddiesa f'għeluq il‑festival għaż‑żgħażagħ 'Encounter', organizzat mill‑MCYN. Park Nazzjonali, Ta' Qali. 14/04/2018.

Omelija waqt Quddiesa tal-pussess ta’ Dun Ewkarist Zammit bħala l-Kappillan il-ġdid tal-Parroċċa ta’San Sebastjan, Ħal Qormi. 14/04/2018.

Wassal għand il-familji tal-Furjana l-imħabba ta’ Ġesù. Omelija waqt Quddiesa tal‑pussess ta' Dun Charles Cini bħala l‑Arċipriet il‑ġdid tal‑Parroċċa San Publiju, il‑Furjana. 11/04/2018.

Omelija waqt Quddiesa mas-Saċerdoti ġodda. Santwarju tal-Madonna, Mellieħa. 10/04/2018.

Omelija waqt Quddiesa fis-Solennita’ tat-Tħabbira tal-Mulej. Il-Lunzjata Rabat. 09/04/2018.

Omelija fil-festa tal-Ħniena Divina. Santwarju tal-Ħniena Divina, San Pawl tat-Tarġa. 08/04/2018.

L-ikbar hniena hija li taħfer lill-għedewwa.  Omelija fil-festa tal-Ħniena Divina. Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 08/04/2018.

Omelija fil-festa tal-Ħniena Divina. Kappela tal-Isptar Mater Dei, Tal-Qroqq. 08/04/2018.

Omelija waqt tal‑Ordinazzjoni Presbiterali ta' żewġ djakni djoċesani u seba' reliġjuzi. Konkatidral ta' San Ġwann, il‑Belt Valletta. 07/04/2018.

Omelija waqt Quddiesa fis-Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta. 04/04/2018.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul April 2018. 1/04/2018.

The Church’s Youthfulness Renewed. Artiklu li deher fil-Malta Independent. 1/04/2018.

Omelija waqt Quddiesa Stazzjonali tal‑Għid il‑Kbir tal‑Mulej. Konkatidral ta’ San Ġwann. 1/04/2018.

 

Marzu 2018

Illum tiġġedded iż-żgħożija tal-Knisja. Omelija fil-Vġili tal‑Għid. Konkatidral ta' San Ġwann, il‑Belt Valletta. 31/03/2018.

Omelija waqt l‑Azzjoni Liturġika tal‑Passjoni u l‑Mewt tal‑Mulej. Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. 30/03/2018.

Omelija waqt Quddiesa tal‑Ikla tal‑Mulej. Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 29/03/2018.

“Aħna mibgħuta fid-dinja biex inkunu dawl u ħmira ħhal kull Nisrani”.  Omelija waqt Quddiesa tal‑Griżma. Konkatidral ta’San Ġwann, il‑Belt Valletta. 29/03/2018.

Omelija waqt Quddiesa ta' ringrazzjament mas-Sorijiet tal-Monasteru tal-Qaddisa Omm Alla, ir-Rabat. 28/03/2018.

Żjara lill-pruġunieri żgħażagħ. Faċilità Korrettiva tal-CoRRS, l-Imtaħleb. 28/03/2018.

Inkomplu nitolbu għaż-żgħażagħ tagħna. Omelija waqt Via Sacra Djoċesana. 28/03/2018.

L-għotja kbira ta’ ħniena u mħabba aħna se nilqugħa? Omelija waqt ċelebrazzjoni ta' Ħadd il-Palm. Konkatidral ta’San Ġwann, il-Belt Valletta. 25/03/2018.

Omelija waqt Quddiesa f'Jum id-Duluri. Knisja ta Santa Marija ta’Ġesù, il-Belt Valletta. 23/03/2018.

Fil-Madonna naraw tbatijiet attwali. Omelija f'Quddiesa f'Jum id-Duluri. MCAST, Raħal Ġdid.  23/03/2018.

Ċelebrazzjonijiet mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul il-ġimgħa Mqaddsa 2018. 22/03/2018.

Il-familja hija l-vera ċentru tas-soċjetà. Omelija  fil-Quddiesa tal-funeral ta’ Mons. Charles Vella, fundatur tal-Moviment Ta’ Kana. Knisja Parrokkjali San Girgor, tas-Sliema. 22/03/2018.

Omelija waqt Quddiesa b'sufraġju tal-Arċisqof Ġużeppi Mercieca. Knisja Parrokkjali, Żejtun. 21/03/2018.

Omelija waqt Quddiesa tal‑pussess ta' Dun Martin Cardona bħala Kappillan ġdid tal‑Parroċċa ta’Ħal Kirkop. 17/03/2018.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar il-ħajja fil-ġuf. 13/03/2018.

Omelija waqt Quddiesa fl-okkażjoni tal-50 anniversarju ta' Savio College, Ħad-Dingli. 11/03/2018.

Omelija waqt Quddiesa wara pellegrinaġġ bl‑istatwa devota ta’Ġesù Redentur. Bażilika ta' Marija Bambina, l‑Isla. 09/03/2018.

Ittra Pastorali għar-Randan 2018 għat-Tfal. 05/03/2018.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi  mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Marzu 2018. 01/03/2018.

 

Frar 2018

Ittra Pastorali tal-Isqfijiet għar-Randan 2018. 24/02/2018.

Dan ir-Randan irid jibda mill-qalb. Omelija waqt Quddiesa tal‑Erbgħa tal‑Irmied. Konkatidral ta’San Ġwann, il‑Belt Valletta. 15/02/2018.

Jekk trid tkun ħabib tal-Kelma, għixha! Omelija waqt Quddiesa tal‑Ministeru tal‑Lettorat ta' ħames seminaristi. Seminarju tal‑Arċisqof, Tal‑Virtù. 12/02/2018.

Omelija waqt Quddiesa fil-festa ta’San Pawl Nawfragu. Knisja ta’San Pawl Milqi, Burmarrad. 10/02/2018.

Omelija waqt Quddiesa tal‑pussess ta' Dun Gordon Refalo bħala Kappillan ġdid tal‑Parroċċa ta’Ħal Għaxaq. 09/02/2018.

Sib ftit ħin ta’ silenzju kuljum u nġabar quddiem Kurċifiss. Omelija waqt Quddiesa waqt Vista Pastorali. Knisja Parrokkjali, Ħal Balzan.  04/02/2018.

Omelija waqt Quddiesa fil-bidu ta' Vista Pastorali. Knisja Parrokkjali, Ħal Balzan 03/02/2018.

“It-triq tad-dawl hija wkoll it-triq tas-salib”.  Omelija waqt Quddiesa fil‑festa tal‑Preżentazzjoni tal‑Mulej. Kappella tal‑Monasteru tas‑Sorijiet Klarissi, San Ġiljan. 02/02/2018.

Ir-rwol tal-Knisja kif għandu jinbidel? Intervista fuq Radju RTK. 01/02/2018.

“Aħna aħwa ta’ xulxin imma b’mod differenti”. Omelija waqt Quddiesa fl‑okkażjoni tal‑50 anniversarju mit‑twaqqif tal‑Parroċċa tal‑Madonna ta’ Fatima, Gwardamanġa. 01/02/2018.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jippreżenta l-ktieb ‘Enrico Dandreia’. 01/02/2018.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi  mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Frar 2018. 01/02/2018.

 

Jannar 2018

Ma nistgħux nagħlqu widnejna għall-karba ta’ min jitlef ħajtu fil-Mediterran. Stqarrija tal-Isqfijiet Maltin. 31/01/2018.

Omelija waqt Quddiesa tal-funeral tal-Isqof Emanuel Barbara O.F.M. Cap. Katidral ta' San Pawl, l-Imdina. 27/01/2018.

Omelija waqt Pontifikal Solenni fil‑festa tan‑Nawfraġju ta’Missierna San Pawl. Knisja ta' San Pawl Nawfragu, il‑Belt Valletta. 27/01/2018.

Omelija waqt Quddiesa tal-funeral Isqof Sylvester Carmel Magro O.F.M. Katidral ta' San Pawl, l‑Imdina. 22/01/2018.

Omelija waqt Quddiesa tal‑pussess ta' Kan. Dun Joseph Mizzi bħala Kappillan ġdid tal‑Parroċċa ta Santa Luċija. 21/01/2018.

Messaġġ għall-ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara 2018. Bażilika ta' Marija Bambina, l-Isla. 19/01/2018.

Omelija fil-funeral ta’ Fr Teddy Cumbo. 17/01/2018.

Omelija waqt Quddiesa fil‑bidu tal‑Viżta Pastorali. Knisja Parrokkjali tal‑Qawra. 14/01/2018.

Tħallux it-tieġ inessikom iż-żwieġ. Omelija waqt Quddiesa għall‑koppji li ser jiżżewġu matul l‑2018. Konkatidral ta' San Ġwann, il‑Belt Valletta. 13/01/2018.

Omelija waqt Quddiesa tal-Epifanija li matulha laqa’ 4 seminaristi bħala kandidati għas-saċerdozju. 07/01/2018.

Omelija waqt Quddiesa fl‑anniversarju tat‑tieni dehra mistika ta’San Gejtanu. Parroċċa ta’San Gejtanu, il‑Ħamrun. 06/01/2018.

“Qum! Ħa jiddi wiċċek! Id-dawl tiegħek wasal!” (Is 60,1). Omelija waqt il-funeral tal-Isqof Adeodato Micallef. Konkatidral ta' San Ġwann, il‑Belt Valletta. 06/01/2018.

Il-Kappillan huwa rigal ta’ Alla. Omelija waqt Quddiesa tal‑pussess ta' Kan. Dun Michael Zammit bħala Kappillan ġdid tal‑Parroċċa ta’Ħal Luqa. 05/01/2018.

Omelija waqt  Quddiesa fl-uffiċċini tal-Aġenzija Appoġġ għall‑impjegati tal‑Fondazzjoni għal Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali. 05/01/2018.

Ejjew inkunu soċjetà li nafu nhennu, naħfru u nbierku lil xulxin. Omelija waqt Quddiesa fis‑Solennità ta’Marija Omm Alla u l‑Jum Dinji tal‑Paċi. Dar tal‑Providenza, is‑Siġġiewi. 01/01/2018.

 

Sena 2017

Diċembru 2017

Il-Milied jgħallimna li ma nistgħux inċedu għat-tentazzjoni taċ-ċiniżmu. 31/12/2017.

Liż-żgħażagħ tagħna nagħtuhom it-tama u ċ-ċans li jesprimu dak li hemm f’qalbhom – L-Arċisqof. 30/12.2017.

Hemm bżonn naħdmu flimkien biex fuq is-social media nuru iżjed rispett lil xulxin – L-Arċisqof lill-Prim Ministru. 27/12/2017.

Fil-Parlament għandna bżonn naraw eżempju ta’ djalogu ċivili, demokratiku, infurmat u miftuħ – L-Arċisqof lill-iSpeaker. 27/12/2017.

Il-ġustizzja hija bbażata fuq il-verità li ma tħares lejn wiċċ ħadd – L-Arċisqof lill-Ġudikatura. 27/12/2017.

Illum il-ġnus kollha raw is-salvazzjoni ta’ Alla tagħna. 25/12/2017.

Il-Messaġġ tal-Milied mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. 24/12/2017.

Il-messaġġ tal-Milied lill-emigranti mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. 24/12/2017.

Ma nistgħux niftħu qalbna għal Alla mingħajr ma niftħu qalbna għal xulxin. 24/12/2017.

Irid ikollna r-rieda li nilqgħu lil Ġesù f’qalbna – L-Arċisqof. 23/12/2017.

Il-parir tal-Arċisqof lill-koppji: Tinsewx tgħidu ‘grazzi’ lil xulxin. 16/12/2017.

Il-Mulej ifejjaqna bil-fidi tal-ħbieb tagħna – L-Arċisqof. 11/12/2017.

Il-messaġġ tal-Arċisqof waqt il-Viżta Pastorali fil-Parroċċa ta’ Burmarrad. 10/12/2017.

F’dawn il-ġranet tal-Avvent nieħdu ħsieb il-qalb tagħna’ – L-Arċisqof. 09/12/2017.

L-Arċisqof ta l‑pussess lil Mons. Paul C. Vella fil-Parroċċa ta’ Sant’Elena, B'Kara. 08/12/2017.

Fil-Milied taċċetta lil Ġesù f’qalbek b’għażla u mhux bil-parties. 06/12/2017.

L‑Arċisqof amministra s‑Sagrament tal‑Griżma f’Ħal Lija. 03/12/2017.

L-Arċisqof amministra s‑Sagrament tal‑Griżma f’Tas‑Sliema. 03/12/2017.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Diċembru 2017. 01/12/2017.

Il-parir tal-Arċisqof għall-Avvent: Isma’ quddiesa kuljum. 01/12/2017.

 

Novembru 2017

Fis-sbuħija tal-Immakulata Kunċizzjoni aħna naraw tassew il-glorja tal-Mulej u l-qawwa tas-salib. 28/11/2017.

Aħna l-Insara msejħin biex niddefendu l-kultura tal-verità u tal-ħajja. 26/11/2017.

Kun iċ-ċavetta tal-imħabba, tal-mogħdrija u tal-verità. 25/11/2017.

Il-messaġġ tal-Arċisqof Scicluna f’għeluq il-ħames anniversarju mill-ordinazzjoni episkopali tiegħu. 24/11/2017.

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil‑Mosta u jiftaħ l‑Assemblea Djoċesana 2017, fil‑Katekumenju. 24/11/2017.

“Kelma ta’ Ħabib”, it-tieni volum bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. 24/11/2017.

Wara l-isforz tagħkom hemm is-sens ta’ responsabbiltà. 22/11/2017.

Hemm bżonn inkomplu naħdmu biex it-tfal u ż-żgħażagħ tagħna f’Bormla jikbru f’ambjent soċjalment sabiħ. 19/11/2017.

Nifirħu meta naqsmu bejntiena mingħajr għira u pika t-talenti li tana Alla. 18/11/2017.

Qatt tidraw l-Ewkaristija. 13/11/2017.

L-omelija tal-Arċisqof lill-adolexxenti li għamlu l-Griżma fiż-Żurrieq. 12/11/2017.

Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-adolexxenti li għamlu l-Griżma fix-Xgħajra. 12/11/2017.

Nitolbu li fostna ma jinbitx spirtu ta’ vjolenza u mibegħda. 12/11/2017.

Is-suċċess ma jitkejjilx mill-ġid materjali imma minn servizz għall-proxxmu. 09/11/2017.

Fittex għaqda li permezz tagħha tibqa’ titgħallem dwar il-fidi tiegħek. 05/11/2017.

Min irid ikun qaddej tal-poplu jrid ikun ukoll qaddej umli. 04/11/2017.

L-Arċisqof jamministra s‑Sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof fil‑Qrendi. 04/11/2017.

Ħares Mulej lil din l‑art ħelwa. Ħares, Mulej, kif dejjem int ħarist. 03/11/2017.

L-Arċisqof fl-Assemblea Ġenerali tal-Azzjoni Kattolika. 03/11/2017.

Għandkom bżonn tinvestigaw biex aħna nkunu tassew protetti. 03/11/2017.

Nitolbu li l-għeżież mejtin jaraw lil Alla b’ħabib tagħhom. 02/11/2017.

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fit‑Tifkira Solenni tal‑Mejtin kollha, f’Ħal Lija. 02/11/2017.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Novembru 2017. 01/11/2017.

Nistgħu nduqu l-ġenna minn issa meta nitgħallmu fl-iskola tal-umiltà u tal-qaddisin. 01/11/2017.

 

Ottubru 2017

L-Arċisqof Charles Scicluna, “Aktar minn Unjoni tal-Istati, l-Ewropa trid tkun Unjoni tal-Popli”. 31/10/2017.

Kunu strument ta’ ġustizzja mingħajr ma tħarsu lejn l-uċuħ u mingħajr biża’. 25/10/2017.

Ejjew ma nibżgħux imma nibżgħu għal xulxin. 23/10/2017.

Standing up to fear. 22/10/2017.

Il-Messaġġ tal-Arċisqof għall-Jum Dinji tal-Missjoni 2017. 22/11/2017.

Ir-reazzjoni tal-Arċisqof Chjarles J. Scicluna għall-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. 16/10/2017.

Għallmu t-talba tar-Rużarju lit-tfal u ż-żgħażagħ tagħna. 13/10/2017.

F’għeluq iċ-ċentinarju mid‑dehriet ta’ Fatima, l‑Arċisqof mexxa pellegrinaġġ u Quddiesa. 13/10/2017.

L-Omelija tal-Arċisqof f’Minsk, il-Belarussja. 01/10/2017.

 

Settembru 2017

Laqqa’ lil din il-komunità ma’ leħen il-Maħbub. 23/09/2017.

Nippromwovu l-Ġid Komuni – L-Arċisqof f’Jum l-Indipendenza 2017. 21/09/2017.

Hu privileġġ li toffru kenn lill-istudenti. 18/09/2017.

Ħudu ħsieb li din il-knisja tibqa’ d-dar tax-Xlukkajri. 17/09/2017.

Min hu Ġesù għalik? 16/09/2017.

Il-preżenza Agostinjana hija l-ħmira li fis-soċjetà Maltija tagħmel ħafna frott mingħajr ħafna storbju. 14/09/2017.

Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-Maltin f’Sutton, Londra. 10/09/2017.

Irridu nibqgħu ngħaddu l-wirt qaddis tal-fidi u l-valuri tagħna. 09/09/2017.

L-Ewropa qed issofri mill-ġdid minn sentiment ta’ nazzjonaliżmu sfrenat. 08/09/2017.

Ma nistgħux ninsew l-assedji li qed iħabbtuna llum: id-droga u l-prostituzzjoni. 07/09/2017.

L-ulied jibqgħu dejjem don, la dritt u lanqas xi ħaġa li tixtrieha bil-flus. 06/09/2017.

Tibżgħux tkunu dak li intom – L-Arċisqof J. Scicluna lill-iskejjel tal-Knisja. 05/09/2017.

F’Tas-Sliema faqar ġdid: ta’ min jiftaħ it-tieqa u jara biss konkos u siment. 03/09/2017.

Kemm attività tal-bniedem teqred il-ħolqien b’kapriċċ bla rażan. 02/09/2017.

Messaġġ mill-Arċisqof lill-Kardinal Vincent Nichols wara l-mewt tal-Kardinal Cormac Murphy O-Connor. 02/09/2017.

 

Awwissu 2017

Messaġġ mill-Arċisqof Charles Scicluna lill-Kardinal DiNardo b’solidarjetà mar-residenti ta’ Texas. 30/08/2017.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Bormla. 24/08/2017.

Importanti naħdmu għall-għaqda ta’ bejnietna. 22/08/2017.

Quddiem il-qerda tal-mewt, Santa Marija tagħmlilna kuraġġ. 20/08/2017.

Jekk hemm mara li tifhem id-destin kiefer ta’ ħutna jistennew fix-xatt tal-Libja hija l-Madonna. 19/08/2017.

Ilum fl-irxoxt ta’ Marija naraw il-glorja tal-Mulej u nemmnu fih. 15/08/2017.

Nitlob biex il-komunità tara fik ix-xbieha ta’ Ġesù r-Ragħaj it-Tajjeb. 12/08/2017.

Nixtieq li l-Knisja f’Malta taħdem mal-Istat għall-ġid komuni. 10/08/2017.

Nitolbu għal min lill-Knisja jridha marbuta bil-ktajjen tas-silenzju. 02/08/2017.

 

Lulju 2017

Kelma ta’ kuraġġ lin-nanniet mill-Arċisqof. 29/07/2017.

Aħna dixxipli tal-Mulej. 16/07/2017.

Jalla li din il-parroċċa tkun art tajba, li hi u tinżera’ fiha l-Kelma, tagħmel il-frott. 15/07/2017.

Il-Knisja ttenni l-impenn tagħha favur żwieġ bejn raġel u mara. 13/07/2017.

Il-Korp tal-Pulizija għandu bżonn il-ħelsien biex jaqdi dmiru mill-aħjar li jista’. 12/07/2017.

Evitaw dejjem il-kliem iebes għal xulxin u ifirħu flimkien. 12/07/2017.

Nitolbu l-interċessjoni ta’ San Benedittu biex Malta ma tpoġġix lil Alla fit-tieni post. 11/07/2017.

Il-madmad ta’ Ġesù huwa dak li jagħtik id-direzzjoni u l-għajnuna. 09/07/2017.

Nixtieq nafdakom f’idejn il-Madonna biex tieħu ħsiebkom. 04/07/2017.

 

Ġunju 2017

Tibżgħux mill-lupu, tkellmu ċar mingħajr ma tiġġudikaw lil ħadd. 30/06/2017.

Nimxu fuq it-tagħlim li kien sa mill-bidu u mhux fuq il-moda tad-dinja. 29/06/2017.

Permezz tad-djakonija l-Knisja tqajjem tant nies mill-miżerja. 28/06/2017.

L-għażla tagħkom hija kontra l-kurrent. 26/06/2017.

Illum huwa bidu ġdid tas-sehem tagħkom fil-Knisja. 25/06/2017.

Iż-żwieġ jibqa’ l-għaqda dejjiema u esklussiva bejn raġel u mara. 25/06/2017.

Il-messaġġ tal-Arċisqof fil-festa tat-twelid ta’ San Ġwann Battista. 24/06/2017.

Kunu kontabbli lejn il‑kuxjenza, lejn is-soċjetà u lejn Alla. 24/06/2017.

Kif tista’ tkun ġo faċilità korrettiva u xorta tħossok qiegħed fit-triq? 23/06/2017.

Bħala individwi u soċjetà ejjew ma nkejlux ħajjitna fuq il-bread and butter issues. 18/06/2017.

Nirringrazzjaw lill-Mulej għax fl-Ewkaristija tana nutriment spiritwali għall-ħajjitna. 17/06/2018.

Nitolbu maħfra ta’ kemm ħarsina lejn il-but imbagħad lejn il-kuxjenza. 16/06/2017.

Dan hu l-ħoss tas-silenzju, il-ħoss tat-talb. 11/06/2017.

Id-don tal-Ispirtu s-Santu jagħti lill-Knisja li taħfer u li tgħaqqad l-umanità ma’ Alla. 04/06/2017.

Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-adolexxenti li għamlu l-Griżma fil-Mellieħa. 03/06/2017.

M’hemmx għalfejn iċċarrar d-demm biex tkun xhud ta’ Ġesù. 02/07/2017.

 

Mejju 2017

F’qalbhom, iż-żgħażagħ tagħna għandhom il-ħuġġieġa tal-fidi? 29/05/2017.

Ħadd mhu dixxiplu tal-kappillan, tal-isqof jew tal-Papa. Aħna dixxipli ta’ Ġesù. 28/05/2017.

Il-parroċċa tlaqqa’ n-nies ma’ Ġesù biex ħajjithom tkun għatba għall-ġenna. 27/05/2017.

Nemmnu fid-dinjità ta’ kull bniedem. 24/05/2017.

Fl-aħħar tal-ġurnata jien ħabbejt kif ħabbna Ġesù? 21/05/2017.

Ressaq lill-poplu ta’ din il-parroċċa żagħżugħ lejn Alla. 21/05/2017.

Li tkun ma’ Ġesù hi li tirrealizza kemm iħobbok. 20/05/2017.

Min ixandar il-Kelma jrid jagħti ħajtu billi jxandarha dejjem u kullimkien. 19/05/2017.

L-Arċisqof jiltaqa’ mar-residenti ta’ Roseville. 18/05/2017.

Meta fis-soċjetà jinbtu l-veleni tal-korruzzjoni jwasslu għal kunflitti soċjali. 13/05/2017.

Nerfgħu r-responsabbiltà tagħna. 13/05/2017.

L-Arċisqof jindirizza The State of Europe Forum 2017. 08/05/2017.

Il-knisja ta’ Marsaxlokk tingħata t-titlu ta’ Santwarju Marjan. 08/05/2017.

X’hemm isbaħ minn li tgħin lil xi ħadd mingħajr ħafna daqq? 07/05/2017.

Kemm għandna mexxejja fid-dinja? Tagħna l-Insara hu Ġesù. 06/05/2017.

Djalogu jew Djalogi? Stil ta’ ħajja. 05/05/2017.

 

April 2017

L-Arċisqof jkellem lill-awtoritajiet. 30/04/2017.

Omelija tal-Arċisqof fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem. 29/04/2017.

“Ħajjitna tkun sabiħa jekk tkun ħajja ta’ mħabba”. 27/04/2017.

Hi responsabbiltà tagħna li nipproteġu siti sagri mir-rebgħa tal-flus. 24/04/2017.

L-Arċisqof lill-Iscouts u l-Girl Guides. 23/04/2017.

Tant nies li, bħal Tumas, ma jemmnux jekk ma jarawx. 23/04/2017.

“Fuq xiex qed nibnu l-ħajja tagħna? Għadna nittamaw fil-Mulej Ġesù?” 19/04/2017.

“Permezz tal-qrar il-Mulej jagħtina kull darba ċans ġdid”. 17/04/2017.

It-tifsira tal-qawmien mill-imwiet – L-Omelija tal-Arċisqof f’Ħadd il-Għid. 16/04/2017.

L-irxoxt ta’ Ġesù mhuwiex att vjolenti li jimponi ruħu fuq ir-rieda tal-bnedmin. 15/04/2017.

Aħna lkoll sallabna lil Ġesù, aħna lkoll midjunin miegħu. 14/04/2017.

L-Ewkaristija tisfidana biex nippurifikaw u mwessgħu l-imħabba tagħna. 13/04'/2017.

Il-ħajja tas-saċerdot hija wkoll immarkata bit-taqtigħa kontinwa ma’ Satana u l-periklu tar-rifjut. 13/04/2017.

Ejjew niskopru min hu Ġesù bis-sabar, bl-għerf u l-umiltà. 09/04/2017.

 

Marzu 2017

Bil-karattru ġwejjed tiegħu Mons. Mercieca seta’ jħoll il-muntanji ta’ preġudizzji. 20/03/2017.

Ġesù Kristu qered il-mewt u dawwal il-ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelju. 12/03/2017.

Ittra Pastorali – Randan 2017. 11/03/2017.

Il-Mulej huwa l-premju tat-triq ġewwinija, onestà u integra tar-Randan. 01/03/2017.

 

Frar 2017

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Istudenti u l-Istaff tal-Università ta' Malta. 28/02/2017.

Nitolbu lill-Mulej li ngħixu ħajja ta’ nies onesti. 25/02/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tifkira tad-Dmugh tal-Madonna. Knisja tal-Mirakli, Lija. 20/02/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella Familja Mqaddsa, Is-Sghajtar, In-Naxxar. 18/02/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Jum il-Morda. Santwarju ta' Santa Tereza, Birkirkara. 11/02/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Jum il-Hajja. Konkatidral ta' San Gwann, Valletta. 05/02/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Oncology Centre, l-Imsida. 05/02/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ftuh tal-kawza ghall-qdusija ta' Patri Avertan Fenech OC. Katidral tal-Imdina. 02/02/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-50 anniversarju tal-Parrocca Marija Regina, l-Marsa. 01/02/2017.

 

Jannar 2017

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkazjoni tat-800 tal-Ordni Dumnikan. Knisja ta' San Duminku, Rabat. 27/01/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa' tal-Konverzjoni ta' San Pawl. Knisja ta' San Pawl. Birkirkara. 25/01/2017.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna intervistat fuq l-RTK dwar il-kriterji li hargu l-Isqfijiet Maltin lis-Sacerdoti dwar l-applikazzjoni ta' Kapitlu 8 tal-Amoris Laetitia. 24/01/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Jum ir-Refugjati u l-Migranti. Knisja tal-Vitorja, Valletta. 15/01/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal-pussess ta' Fr Denis Schembri, kappillan gdid tal-parrocca tal-Manikata. 14/01/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa li fiha zewg seminaristi kien moghtija l-Ministeru tal-Akkolitat. Seminarju, Tal-Virtù. 09/01/2017.

Kriterji mill-Isqfijiet Maltin ghall-Applikazzjoni ta' Kapitlu VIII tal-Amoris lætitia. 08/01/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Sciucluna fil-quddiesa tal-pussess ta' Dun Mario Mangion bhala Kappillan il-gdid tal-parrocca ta' San Gorg, Hal Qormi. 08/01/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej u l-quddiesa tal-Kandidatura ta' erba' Seminaristi. 08/01/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa celebrata ghall-koppji li zzewgu fl-2016. Konkatidral ta' San Gwann, Valletta, 07/01/2017.

Artiklu tal-Arċisqof Charles J. Scicluna ppublikat fuq is-Sunday Times of Malta. 01/01/2017.

 

Sena 2016

Diċembru 2016

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa ta' nofsillejl tal-Milied. Katidral tal-Imdina. 24/12/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal-pussess ta' Patri Raymond Calleja OC bħala Kappillan tal-Parroċċa tal-Fgura. 23/12/2016.

Messaġġ ta' awguri għall-Milied u s-Sena 2017 mill-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-impjegati tal-Kurja u r-Rappreżentanti tal-entitajiet tal-Arċidjocesi ta' Malta. 23/12/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-Milied. Pjazza Kastilja, Valletta. 20/12/2016.

Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-kunċert mill-Orkestra Filarmonika ta' Malta fil-Bażilika ta' San Paolo fuori le Mura, Ruma. 17/12/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-pussess ta' Dun Luke Seguna, l-kappillan ġdid fil-parroċċa ta' Marsaxlokk. 11/12/2016.Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lir-Residenti Nisa fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin. 11/12/2016

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-Familji. Konkatidral ta' San Gwann, Valletta. 10/12/2016.

Intervista lill-Arċisqof Charles J. Scicluna mill-gażetta, The Malta Independent.

Diskors tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-preżentazzjoni tal-presepju għall-Pjazza San Pietru lill-Papa Franġisku. 09/12/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-Istudenti mill-Iskejjel tal-Istat. Konkatidral ta' San Gwann. Valletta. 06/12/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Iskola Nazzjonali tal-Isports, Pembroke. 05/12/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Università, Tal-Qroqq. 05/12/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-quddiesa tal-pussess ta' Arċipriet ġdid fil-Mosta. 03/12/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-mitt sena mill-mewt tal-Beatu Charles de Foucauld. Konkatidral ta' San Gwann, Valletta. 02/12/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna lil Baned Armati. 01/12/2016.

 

Novembru 2016

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna. Amministrazzjoni tal-Griżma tal-Isqof. Ħal-Luqa. 27/11/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-gradwati l-ġodda. Konkatidral ta' San Gwann. Valletta. 21/11/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-Istudenti tas-sekondarja. Kullegg Sacred Heart, San Ġiljan. 21/11/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fis-Solennità ta' Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. Katidral, Imdina, 20/11/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fis-Santwarju tal-Hniena Divina. Naxxar. 19/11/2016.

Diskors tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt l-Oratorju, Canticum Vitæ fil-Konkatidral ta' San Gwann. 17/11/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna liż-Żgħażagħ. Parroċċa Sant' Elena, Birkirkara. 13/11/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-quddiesa ta' Jum it-Tifkira. Konkatidral ta' San Gwann. Valletta. 13/11/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-okkażjoni tal-Ġublew tal-ħabsin. Faċilità Korrettiva ta' Kordin. 06/11/2016.

Diskors tal-Arċisqof Charles Scicluna fid-Dar tal-Providenza. 04/11/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-quddiesa ta' tifkira tal-Mejtin Kollha. Ċimiterju tal-Addolorata, Raħal Ġdid. 02/11/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. Kon-Katidral ta' San Ġwann, Valletta. 01/11/2016.

 

Ottubru 2016

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt l-amministrazzjoni tas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fil-parroċċa ta' San Ġiljan. 30/10/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Ġublew tal-Familja. Seminarju. 30/10/2016.

Diskors lill-Konferenza Nazzjonali tat-Tiġdid Kariżmatiku Kattoliku. Skola ta' Sant'Agata, Rabat. 30/10/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-Komunità Ġermaniża f'Malta. Knisja ta' San Franġisk, Valletta. 30/10/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Ordinazzjoni ta' ħames Djakni ġodda. Konkatidral ta' San Gwann, Valletta. 28/10/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Amministrazzjoni tas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fil-Baħrija. 23/10/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-okkazjoni tal-1050 anniversarju mill-magħmudija tal-Polonja. Imdina, 22/10/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt l-amministrazzjoni tas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof. 16/10/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt il-quddiesa tal-Wegħda taċ-Ċelebat mis-Seminaristi li ser isiru Djakni. 15/10/2016.

Diskors tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Oratorju tal-Beata Marija Adeodata Pisani. Katidral, Imdina. 14/10/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Pro-Katidral ta' San Pawl. 10/10/2016

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt quddiesa fic-Chaplaincy tal-Università ta' Malta. 03/10/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-ftuħ tas-Sena Forensi. 03/10/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-knisja parrokkjali ta' Haż-Żebbuġ. 02/10/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fiċ-ċelebrazzjoni ekumenika, Undivided. Smart City, Kalkara. 02/10/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Knisja tal-Kunċizzjoni, il-Ħamrun. 01/10/2016.

 

Settembru 2016

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-festa tal-Arkanġli Qaddisa, Kunvent tal-Kapuċċini, Floriana. 29/09/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fi tmiem il-pellegrinaġġ lejn is-Santwarju tal-Madonna fil-Mellieħa. 21/09/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna f'Jum l-Indipe