Hosegħa

Hosegħa

IL-KTIEB TAL-PROFETA HOSEGĦA

1. Il-Profeta sinjal ta’ l-imħabba ta’ Alla għall-poplu tiegħu

[Hos:1:1] Il-kelma tal-Mulej li ġiet lil Hosegħa bin Beri, fi żmien Għużżija, Ġotam, Aħaż u Ħeżekija, slaten ta’ Ġuda, u fi żmien Ġerobogħam bin Ġowas, sultan ta’ Iżrael.

[Hos:1:2] Meta fil-bidu l-Mulej tkellem permezz ta’ Hosegħa, qallu: “Mur, ħu b’martek mara żienja, ħa jkollok ulied iż-żína, għax l-art żniet billi twarrbu mill-Mulej.”

[Hos:1:3] U mar u ħa b’martu lil Gomer bint Diblajm, u tqalet u wilditlu tifel. [Hos:1:4] U l-Mulej qallu: “Semmih Ġeżragħel, għaliex ftit ieħor, u jien nitħallas għad-demm ta’ Ġeżragħel minn dar Ġeħu, u ntemm is-saltna ta’ dar Iżrael: [Hos:1:5] meta jasal il-jum inkisser il-qaws ta’ Iżrael fil-wied ta’ Ġeżragħel.’

[Hos:1:6] U reġgħet tqalet u wildet tifla; u l-Mulej qallu: “Semmiha Lo-ruħama, għaliex m’iniex se nħobb aktar id-dar ta’ Iżrael, m’iniex se naħfrilhom aktar. [Hos:1:7] Imma nħobb id-dar ta’ Ġuda, u nsalvahom bil-Mulej Alla tagħhom, u mhux bil-qaws, jew bis-sejf, jew bil-lanza, jew biż-żiemel, jew bir-rikkieba. [Hos:1:8] U fatmet ‘il dik li kien jisimha Lo-ruħama u reġgħet tqalet, u wildet tifel. [Hos:1:9] U qal il-Mulej: “Semmih Lo-għammi, għax intom m’intomx il-poplu tiegħi u jiena m’iniex Alla tagħkom.

2. It-tiġdid tal-poplu

[Hos:2:1] U jiġri li l-għadd ta’ wlied Iżrael ikun bħar-ramel tal-baħar li ma jitkejjilx u lanqas jingħadd.
U jiġri li fil-post fejn kienu jgħidulhom:
‘M’intomx il-poplu tiegħi,’
jibdew jgħidulhom:
‘Intom ulied Alla l-ħaj’.
[Hos:2:2] Mbagħad ulied Ġuda
u wlied Iżrael jinġemgħu flimkien,
u jaħtru kap wieħed għalihom
u jitilgħu mill-art:
għax kbir ikun jum Ġeżragħel.
[Hos:2:3] Għidu lil ħutkom subjien, ‘Għammi’,
u lil ħutkom bniet, ‘Ruħama’.

Id-dnub ta’ Gomer

[Hos:2:4] “Tlewwmu ma’ ommkom! Tlewwmu
magħha!
għax hi m’hijiex marti,
u jien m’iniex żewġha.
Ħa twarrab iż-żína tagħha
minn fuq wiċċha,
u l-adulterji tagħha minn ħobbha.
[Hos:2:5] Li ma nneżżagħhiex għarwiena,
u nagħmilha bħal dakinhar li twieldet,
u nġibha bħad-deżert u nagħmilha bħal art niexfa,
u noqtolha bil-għatx.
[Hos:2:6] Lanqas għal uliedha ma nħenn
għax huma wlied iż-żína;
[Hos:2:7] għax ommhom żniet.
Dik li wildithom waqgħet fl-għajb
għax hi qalet: ‘Jiena mmur wara ħbiebi
għax huma tawni l-ikel u l-ilma,
is-suf u l-għażel,
iż-żejt u x-xorb tiegħi.’
[Hos:2:8] Għalhekk nagħlqilha triqitha bix-xewk,
nibnilha ħajt madwarha,
biex ma ssibx mogħdija.
[Hos:2:9] Tmur tiġri wara ħbiebha, u ma tilħaqhomx;
tmur tfittixhom u ma ssibhomx.
U tgħid: ‘Nerġa’ lura għand l-ewwel żewġi,
għaliex kont aħjar f’dak iż-żmien minn issa.’
[Hos:2:10] Hi ma għarfitx li kont jien
li tajtha l-qamħ u l-inbid u ż-żejt,
u kattartilha l-fidda u d-deheb
li bihom għamlu ‘l Bagħal.
[Hos:2:11] “Għalhekk nerġa’ nieħu lura
l-qamħ tiegħi f’waqtu,
l-inbid tiegħi f’waqtu,
nieħu lura s-suf u l-għażel tiegħi
li kienu jgħattu l-għera tagħha;
[Hos:2:12] nikxef l-għajb tagħha quddiem ħbiebha,
u ħadd ma jeħlisha minn idejja.
[Hos:2:13] U ntemm il-ferħ kollu tagħha,
il-festi, il-qamar ġdid,
is-Sibtijiet u l-btajjel kollha tagħha.
[Hos:2:14] Nagħmel ħerba d-dwieli u t-tin tagħha,
li għalihom qalet: ‘Dawn huma l-ħlas li tawni
ħbiebi’,
nagħmilhom masġar fejn jirgħu l-bhejjem ar-raba’.
[Hos:2:15] Nġegħelha tħallas għall-jiem kollha
li fihom offriet l-inċens quddiem Bagħal,
u żżejjnet bid-deheb u l-ġawhar u ġriet wara
ħbiebha;
u lili nsietni,” jgħid il-Mulej.

Mħabba mill-ġdid

[Hos:2:16] “Għalhekk, araw, jiena se niġbidha,
neħodha fid-deżert u lil qalbha nkellem.
[Hos:2:17] Minn hemm nagħtiha lura
l-għelieqi tad-dwieli li kellha,
u wied Għakor ikunilha bieb għat-tama.
Hemmhekk hi twieġeb bħal fi żmien żgħożitha,
bħal fi żmien ħruġha minn art l-Eġittu.
[Hos:2:18] U jiġri f’dak il-jum,
oraklu tal-Mulej,
li hi ssejjaħli: ‘Żewġi’;
lili ma ssejjaħlix ‘Sidi’, iżjed.
[Hos:2:19] Nneħħilha minn fommha isem il-Bagħalim
u isimhom ma ssemmihx aktar.
[Hos:2:20] U f’dak il-jum nagħmel patt għalihom
mal-bhejjem tar-raba’ u mat-tjur ta’ l-ajru
ma’ l-annimali li jitkaxkru ma’ l-art,
u nkisser minn fuq l-art
il-qaws, ix-xabla u l-gwerra;
kulħadd jorqod moħħu mistrieħ.
[Hos:2:21] “Għal dejjem ngħarrsek miegħi,
ngħarrsek miegħi fis-sewwa u l-ħaqq, fl-imħabba
u l-ħniena,
[Hos:2:22] b’rabta fidila jiena ngħarrsek miegħi,
u int tagħraf lill-Mulej.
[Hos:2:23] F’dak il-jum, oraklu tal-Mulej,
is-smewwiet ikollhom tweġiba mingħandi,
[Hos:2:24] u l-art ikollha tweġiba mingħandhom;
u l-qamħ u l-inbid u ż-żejt ikollhom tweġiba
mill-art,
u Ġeżragħel ikollu tweġiba mingħandhom.
[Hos:2:25] U niżirgħu għalija fl-art,
u nħobb lil ‘Lo-ruħama’,
u lil ‘Lo-għammi’ ngħidlu: ‘Inti l-poplu tiegħi’
u hu jgħidli: ‘Alla tiegħi’.”

3. Il-maħfra ta’ Gomer

[Hos:3:1] U qalli l-Mulej: “Erġa’ mur, u ħobb il-mara, maħbuba minn żewġha, li ħallietu biex tingħaqad ma’ rġiel oħra; l-istess kif il-Mulej iħobb ‘l ulied Iżrael, għalkemm huma jduru lejn allat oħra u jħobbu l-ftajjar taż-żbib.” [Hos:3:2] U xtrajtha għal ħmistax-il biċċa tal-fidda u xkora u nofs xgħir, [Hos:3:3] u għedtilha: “Int tibqa’ miegħi għal żmien twil, ma tiżnix u ma tkunx ta’ xi raġel ieħor; u hekk ukoll jien nagħmel miegħek.”

[Hos:3:4] Għaliex ulied Iżrael jibqgħu għal żmien twil bla sultan u bla prinċep, bla sagrifiċċju u bla plieri, bla efod u bla terafim. [Hos:3:5] Mbagħad ulied Iżrael jerġgħu lura jfittxu lill-Mulej, Alla tagħhom, u lil David, is-sultan tagħhom; jersqu jitriegħdu quddiem il-Mulej, jersqu biex jieħdu l-ġid tal-Mulej fil-jiem li għad iridu jiġu.

4. Id-dnubiet ta’ Iżrael

[Hos:4:1] Isimgħu l-kelma tal-Mulej,
ulied Iżrael.
Għax il-Mulej għandu kawża
man-nies tal-pajjiż.
Għax m’hemmx fedeltà u lanqas tjieba;
m’hemmx għarfien ta’ Alla fl-art;
[Hos:4:2] ħalf u gideb, qtil u serq;
u kotra ta’ adulterji,
vjolenza fil-pajjiż, u delitt fuq ieħor.
[Hos:4:3] Għalhekk il-pajjiż għad jibki,
u jinfena kull min jgħammar fih;
il-bhejjem tax-xagħri,
u t-tajr ta’ l-ajru,
u mqar il-ħut ukoll jinqered.
[Hos:4:4] Madankollu ħadd m’għandu jitlewwem,
ħadd m’għandu jipprotesta:
il-ġlieda tiegħi miegħek, qassis.
[Hos:4:5] Int togħtor binhar,
u jogħtor miegħek billejl
il-profeta wkoll,
u jien neqridlek ‘l ommok.
[Hos:4:6] Jinqered il-poplu tiegħi
minħabba n-nuqqas ta’ għarfien.
U billi inti warrabt l-għarfien,
nwarrbek jien milli tkun qassis għalija.
Talli int insejt il-liġi ta’ Alla tiegħek,
jien wkoll ninsa lil uliedek.
[Hos:4:7] Aktar ma kotru,
aktar dinbu kontrija.
Imma jien inbiddel il-glorja tagħhom f’għajb.
[Hos:4:8] Jieklu minn fuq dnub il-poplu tiegħi,
mxennqa għal ħżunithom.
[Hos:4:9] Poplu u qassis l-istess jiġrilhom.
Jien nikkastiga mġibtu,
u għemilu nreġġa’ għal fuqu.
[Hos:4:10] Għad jieklu, u ma jixbgħux,
jiżnu u ma joktrux.
Għax warrbu lill-Mulej,
biex marru jgħożżu ż-żína.
[Hos:4:11] L-inbid ġdid u l-qadim itellfu l-għaqal.
[Hos:4:12] Il-poplu tiegħi jmur jistħarreġ l-għuda
tiegħu,
u l-ħatar tiegħu iħabbarlu;
għax l-ispirtu taż-żína tellifhom it-triq,
u żnew u tbiegħdu minn Alla tagħhom.
[Hos:4:13] Joffru s-sagrifiċċji fuq il-qċaċet
tal-muntanji,
u jaħarqu l-inċens fuq l-għoljiet,
taħt il-ballut, il-luq u t-terebint,
għax dellhom tajjeb.
Għalhekk bnietkom jiżnu,
u n-nisa ta’ wliedkom adulteri.

L-adulterji ta’ Iżrael

[Hos:4:14] Ma nikkastigax ‘il bnietkom għax jiżnu, lanqas in-nisa ta’ wliedkom għax adulteri. Għax l-irġiel stess iwarrbu man-nisa żienja, u joffru s-sagrifiċċju man-nisa tas-santwarji, u hekk jintemm poplu bla għaqal.

[Hos:4:15] Jekk żienja int, Iżrael,
tħallix ‘il Ġuda jaqa’ fil-ħtija.
La tmorrux Gilgal
u la titilgħux Bet-awen,
u la taħilfux: “Daqs kemm hu ħaj il-Mulej.”
[Hos:4:16] Bħal għoġla rasha iebsa,
webbset rasha Iżrael:
Jista’ issa jirgħahom il-Mulej,
bħallikieku ħrief fil-mergħat wiesgħa?
[Hos:4:17] Efrajm issieħeb ma’ l-allat,
erħilu waħdu.
[Hos:4:18] Legilgu kemm felħu,
u żnew kemm riedu.
Ħabbew l-għajb aktar minn ġieħhom.
[Hos:4:19] Riefnu għad jaħtafhom taħt ġwinħajh,
u huma għad jistħu mill-artali tagħhom.

5. [Hos:5:1] Isimgħu dan, qassisin,
agħtu widen, dar Iżrael;
u isma’, dar is-sultan,
għalikom hemm il-ħaqq.
Intom sirtu nasba f’Misfa,
u xibka mifruxa fuq it-Tabor.
[Hos:5:2] U l-midinbin niżlu fil-qiegħ ta’ ħżunithom,
imma jien nikkastigahom ilkoll.
[Hos:5:3] Jien naf lil Efrajm,
u Iżrael m’huwiex moħbi minni.
Għax issa Efrajm żena,
u Iżrael tniġġes.
[Hos:5:4] L-għemejjel tagħhom ma jħalluhomx
jerġgħu lura lejn Alla tagħhom.
Għax l-ispirtu taż-żína fihom,
u lill-Mulej ma jagħrfuhx.
[Hos:5:5] Il-kburija ta’ Iżrael tixhed kontrieh,
Efrajm jitfixkel fi ħżunietu;
u magħhom jitfixkel Ġuda wkoll.
[Hos:5:6] Bl-imrieħel u l-baqar imorru
jfittxu lill-Mulej,
imma ma jsibuhx,
għax warrab minnhom.
[Hos:5:7] Qarrqu bil-Mulej,
għax wildu wlied iż-żína.
Il-qamar ġdid jeqridhom,
u magħhom ir-raba’ tagħhom.
[Hos:5:8] Doqqu t-tromba f’Gibgħa,
u t-trumbetta f’Rama.
Agħtu l-allarm lil Bet-awen:
‘Ġejjin għalik, Benjamin!’
[Hos:5:9] Efrajm isir ħerba
f’jum il-kastig;
għat-tribujiet ta’ Iżrael,
ngħarraf dak li għandu jseħħ.
[Hos:5:10] Il-prinċpijiet ta’ Ġuda
saru bħal dawk li jħarrku
s-sinjali tal-miżrugħ fir-raba’.
Fuqhom għad insawwab,
bħall-ilma s-saħna tiegħi.
[Hos:5:11] Efrajm maħqur, jeddu mżeblaħ,
għax mar minn rajh wara x-xejn.
[Hos:5:12] Jien bħall-kamla għal Efrajm;
bħas-susa għal dar Ġuda.
[Hos:5:13] Malli ra Efrajm il-marda tiegħu,
u Ġuda l-ġerħa tiegħu,
Efrajm mar għand l-Assirja,
u Ġuda bagħat għas-sultan il-kbir;
imma dan ma jistax ifejjaqkom,
u lanqas ineħħilkom il-ġerħa.
[Hos:5:14] Għax jien bħal iljun għal Efrajm,
u ferħ ta’ ljun għad-dar ta’ Ġuda.
Jien, jien li naħtaf il-priża u nitlaq,
naqbadha bla ħadd ma jaħtafhieli.

Ndiema u tiġdid

[Hos:5:15] Nerġa’ lura lejn posti,
sakemm ma jħallsux għal dnubhom,
u ma jfittxux ‘il wiċċi,
u fin-niket tagħhom ma jfittxunix
u jgħidu:

6. [Hos:6:1] “Imxi, ħa nerġgħu lura għand il-Mulej,
għax huwa tertaqna, imma se jdewwina,
hu sawwat, imma se jinfaxxalna l-ġrieħi.
[Hos:6:2] Wara jumejn jerġa’ jagħtina l-ħajja,
mbagħad fit-tielet jum jerġa’ jqajjimna,
sabiex quddiemu ngħixu.
[Hos:6:3] Nagħrfu l-Mulej, u nfittxu nagħrfuh iżjed,
daqs kemm hu żgur is-sebħ, hekk il-ħruġ tiegħu;
hu jiġi bħalma tiġi x-xita fuqna,
bħax-xita mwaħħra illi ssaqqi l-art.”
[Hos:6:4] U x’naqbad nagħmel jien bik, Efrajm?
X’se naqbad nagħmel bik, Ġuda?
It-tjieba tagħkom qisha s-sħab ta’ l-għodwa,
tixbah lin-nida li tinxtorob kmieni.
[Hos:6:5] Għalhekk inġarthom jiena bil-profeti,
u bi kliem fommi qtilthom,
u l-ħaqq tiegħi joħroġ qisu dawl.
[Hos:6:6] Għaliex jiena tjieba rrid, mhux sagrifiċċju;
li tagħrfu ‘l Alla rrid, u mhux vittmi maħruqa.
[Hos:6:7] Iżda huma bħal Adam kisru l-patt,
u ma baqgħux fidili lejja.
[Hos:6:8] Gilgħad hi belt ta’ nies li jagħmlu l-ħażen,
kollha rfis bid-demm.
[Hos:6:9] Bħal ġemgħa ħallelin jistennew bniedem,
qatgħa ta’ qassisin miftiehma,
jaqbżu u joqtlu fit-triq ta’ Sikem;
għamlu għemil li jkexkex.
[Hos:6:10] F’Betel rajt ħwejjeġ li jwaħħxu,
hemm Efrajm jagħtiha għaż-żína, u Iżrael jitniġġes.
[Hos:6:11] Ġuda, għalik ukoll għad inħejji l-ħsad.

7. Il-ħażen ta’ Iżrael

Kull meta rrid inraġġa’ x-xorti tal-poplu tiegħi.
[Hos:7:1] Meta rrid infejjaq lil Iżrael,
nsib quddiemi l-ħtija ta’ Efrajm,
u l-ħażen ta’ Samarija:
qarrieq għemilhom,
bħall-ħallelin jidħlu fid-djar,
u bħall-briganti jisirqu minn barra.
[Hos:7:2] Qatt ma jieqfu jaħsbu li jien naf
ħżunithom kollha;
għemilhom kollu ta’ madwarhom,
kollu quddiem għajnejja.
[Hos:7:3] Bil-ħażen tagħhom iferrħu s-sultan,
u bil-qerq tagħhom il-prinċpijiet.
[Hos:7:4] Lkoll mixgħula bl-għadab,
bħal forn imkebbes
li l-furnar ma jrewwaħlux in-nar,
minn xħin jagħġen sakemm l-għaġna togħla.
[Hos:7:5] F’jum is-sultan tagħna,
il-prinċpijiet tegħlibhom is-saħna ta’ l-inbid,
u hu idu jagħti lin-nies qarrieqa.
[Hos:7:6] Qalbhom bħal forn taħraq bit-tnassis;
l-għadab tagħhom billejl jorqod,
u mas-sebħ iħeġġeġ bħal nar ilebleb.
[Hos:7:7] Lkoll mixgħula bħal forn imqabbad,
u jikkunsmaw il-mexxejja tagħhom.
Is-slaten kollha tagħhom waqgħu,
u ħadd minnhom ma sejjaħli.

L-alleanzi mal-barranin

[Hos:7:8] Efrajm mal-ġnus jitħallat,
Efrajm bħal ftira mhux imqallba.
[Hos:7:9] Il-barranin kilulu saħħtu,
u hu ma ntebaħx.
Ix-xagħar abjad ukoll traxxax fuqu,
u anqas intebaħ bih.
[Hos:7:10] Is-suppervja ta’ Iżrael tixhed kontrieh;
imma huma ma jerġgħux lura lejn il-Mulej,
Alla tagħhom;
minkejja dan kollu ma jfittxuhx.
[Hos:7:11] Efrajm sar qisu ħamiema,
belha u bla għaqal;
lill-Eġittu jsejjaħ,
u lejn l-Assirja jmur.
[Hos:7:12] Huma u sejrin,
nifrex ix-xbiek fuqhom,
u bħat-tajr tas-sema nniżżilhom;
nikkastigahom minħabba ħżunithom.
[Hos:7:13] Gwaj għalihom li ħarbu minni,
saħta fuqhom, għax irvellaw kontrija.
Jiena kieku nifdihom,
imma huma m’hux ħlief jigdbu kontrija.
[Hos:7:14] Qatt ma sejjħuli minn qalbhom,
meta joqogħdu jnewwħu fuq friexhom.
Għall-qamħ u l-inbid iqattgħu ġisimhom,
u jirvellaw kontrija.
[Hos:7:15] Jiena kont li saħħaħtilhom dirgħajhom,
imma huma bdew ifasslu l-ħażen kontrija.
[Hos:7:16] U jduru lejn ix-xejn,
qishom qaws li jfalli.
Taħt ix-xabla għad jaqgħu prinċpijiethom,
minħabba tlaqliq ilsienhom.
Dan ikun l-għajb tagħhom
fl-art ta’ l-Eġittu.

8. Il-kulti foloz u l-politika ħażina

[Hos:8:1] Lejn xufftejk ressaq it-tromba,
int li tgħasses fuq dar il-Mulej.
Għax kisru l-patt tiegħi,
u dinbu kontra l-liġi tiegħi.
[Hos:8:2] Lili jsejjħu u jgħidu:
“Aħna nagħrfuk, Alla ta’ Iżrael!”
[Hos:8:3] Iżrael stmerr it-tajjeb,
l-għadu għad jagħmel għal warajh.
[Hos:8:4] Huma ħatru slaten f’Iżrael,
iżda dan ma kienx ġej minni;
għażlu prinċpijiet, bla ma kont naf jien.
Il-fidda u d-deheb tagħhom
dewwbuhom f’idoli għall-qerda tagħhom stess.
[Hos:8:5] Nistmerru l-għoġol tiegħek, Samarija.
Il-korla tiegħi xegħlet għalik.
Kemm se jdumu wlied Iżrael,
bla ħila li jissaffew?
[Hos:8:6] Dak għamlu raġel tas-sengħa;
dak m’huwiex Alla.
L-għoġol ta’ Samarija għad isir frak.
[Hos:8:7] Ladarba huma jiżirgħu r-riħ,
għad jaħsdu r-riefnu.
Il-qamħ ma jsebbilx,
ma joħroġx dqiq minnu;
u jekk isir, jibilgħuh il-barranin.
[Hos:8:8] Iżrael inbala’!
Issa qegħdin fost il-ġnus
bħal biċċa tagħmir bla ħajr.
[Hos:8:9] Għax huma telgħu l-Assirja,
waħdu bħal ħmar selvaġġ;
Efrajm kera l-ħbieb.
[Hos:8:10] U wkoll jekk isibuhom qalb il-ġnus,
jien dalwaqt niġborhom,
u jieqfu għal ftit milli jidilku
slaten u prinċpijiet.
[Hos:8:11] Efrajm kattar l-artali biex jidneb,
artali biex jidneb saru għalih.
[Hos:8:12] Kieku kelli niktiblu bl-eluf il-liġijiet tiegħi,
kieku jqisuhom liġijiet tal-barranin.
[Hos:8:13] Jistgħu joffru l-vittmi u jieklu l-laħam,
lill-Mulej ma jogħġbuh xejn.
Għad jiftakar fi ħżunithom
u ħtijiethom jikkastigahom.
Lejn l-Eġittu għad jerġgħu jmorru.
[Hos:8:14] Iżrael nesa lil min għamlu,
u bena palazzi;
Ġuda kattar l-ibliet fortizzi.
Imma jien għad nitlaq in-nar fi blietu,
u dan jibla’ l-fortizzi tiegħu.

9. L-eżilju

[Hos:9:1] La tifraħx Iżrael,
la taqbisx bil-ferħ bħall-ġnus.
Inti żnejt u tlaqt lil Alla tiegħek,
ħabbejt ħlas iż-żína fuq kull qiegħa tal-qamħ.
[Hos:9:2] Il-qiegħa u l-magħsar ma jitimgħuhomx,
u l-inbid ġdid għad jonqoshom.
[Hos:9:3] Ma jibqgħux jgħammru f’art il-Mulej;
imma Efrajm jerġa’ jmur lejn l-Eġittu,
u ikel imniġġes jieklu fl-Assirja.
[Hos:9:4] Ma jsawwbux libazzjonijiet ta’ l-inbid
f’ġieħ il-Mulej;
lanqas jogħġbuh is-sagrifiċċji tagħhom.
Ikilhom bħall-ikel tal-vistu,
kull min jiekol minnu jitniġġes,
ħobżhom jaqtgħalhom il-ġuħ
imma ma jidħolx f’dar il-Mulej.
[Hos:9:5] X’se tagħmlu f’jum il-festa,
f’jum għid il-Mulej?
[Hos:9:6] Għax, arahom, meta jaħarbu mill-ħerba;
jiġborhom l-Eġittu,
u Menfi għad tidfinhom.
Il-ħurrieq għad jiret il-fided għeżież tagħhom,
u l-għollieq jikber fl-għerejjex tagħhom.
[Hos:9:7] Waslu jiem il-kastig,
wasal żmien il-ħlas.
Ħa jkun jaf Iżrael,
jekk hux iblah il-profeta,
jew miġnun il-bniedem tar-ruħ!
Kbira hi ħżunitek,
u bla qjies il-mibegħda tiegħek.
[Hos:9:8] Il-profeta hu l-għassies ta’ Efrajm,
il-poplu ta’ Alla tiegħi,
imma hemm in-nasba tan-nassab fi triqtu,
u l-mibegħda f’dar Alla tiegħi.
[Hos:9:9] Għoddsu sal-qiegħ fi ħżunithom,
bħal fi żmien Gibgħa.
Imma għad jiftakar fi ħżunithom,
u jikkastiga ħtijiethom.
[Hos:9:10] Bħall-għeneb fid-deżert sibt lil Iżrael;
bħall-bikri tat-tina
fl-ewwel żmien tagħha,
jien rajt lil missirijietkom.
Huma ġew Bagħal-pegħor,
u kkonsagraw ruħhom lil dak il-mistkerraħ,
u sfaw mistkerrha bħal min ħabbew.
[Hos:9:11] Efrajm bħal għasfur, ġieħhom itir,
u jkunu mingħajr wild,
bla tqala, bla tnissil.
[Hos:9:12] U mqar jekk irabbu l-ulied,
nħallihom bla tfal,
sakemm ma jifdal ħadd.
Għax tassew, ħażin għalihom
meta jien inwarrab minnhom.
[Hos:9:13] Efrajm, kif rajtu, kien bħal Tir,
mxettel f’post sabiħ.
Imma Efrajm għad joħroġ ‘l uliedu għall-qatla.
[Hos:9:14] Agħtihom, Mulej,
u x’se tagħtihom?
Agħtihom ġuf bla frott
u isdra niexfa qoxqox.
[Hos:9:15] Ħżunithom kollha f’Gilgal,
u hemm bdejt nistmellhom.
Minħabba l-ħażen ta’ għemilhom,
minn dari nkeċċihom.
Ma nħobbhomx aktar,
għax il-prinċpijiet tagħhom kollha rvellaw.
[Hos:9:16] Efrajm midrub,
għeruqhom niexfa,
frott ma jagħmlux.
Mqar jekk jildu,
jien noqtlilhom l-għożża ta’ ġufhom.
[Hos:9:17] Ikeċċihom Alla tiegħi,
għax ma semgħux minnu,
u jkunu jiġġerrew fost il-ġnus.

10. Il-qerda ta’ l-idolatrija

[Hos:10:1] Iżrael dielja kollha friegħi,
tagħmel ħafna frott.
Aktar ma kellu frott,
aktar bena artali.
Aktar ma kienet tagħti l-art,
aktar sebbaħ il-plieri sagri.
[Hos:10:2] Qalbhom mifruda fiha nfisha,
u issa jkollhom ipattu.
Hu Alla li se jkissrilhom l-artali,
u jfarrkilhom il-plieri sagri tagħhom.
[Hos:10:3] Għax issa huma jgħidu:
“M’hemmx sultan għalina.
Aħna ma nibżgħux mill-Mulej.
X’jista’ jagħmlilna s-sultan?”
[Hos:10:4] Kollhom tpaċpiċ,
jiffirmaw ftehim bil-ħalf fil-vojt;
u l-ġustizzja tinbet bħal ħaxix morr
fir-raddi tar-raba’.
[Hos:10:5] Għall-għoġol ta’ Bet-awen
jitkexkxu n-nies ta’ Samarija;
għax għad jibki l-poplu tiegħu,
u jitniehdu l-qassisin tiegħu
għax għab minnu ġmielu.
[Hos:10:6] Lilu wkoll jeħduh fl-Assirja,
bħal offerta lis-sultan il-kbir.
Efrajm jaqa’ fl-għajb,
u Iżrael jistħi minn fehmietu.
[Hos:10:7] Ntemmet Samarija;
is-sultan tagħha bħal laqxa f’wiċċ l-ilma.
[Hos:10:8] Jiġġarrfu s-santwarji
fuq l-għoljiet tal-ħażen,
id-dnub ta’ Iżrael;
xewk u għollieq għad jinbet
fuq l-artali tagħhom.
Għad jgħidu lill-muntanji: “Għattuna”
u lill-għoljiet: “Ordmuna”.
[Hos:10:9] Sa minn żmien Gibgħa dnibt, o Iżrael!
Hemm baqgħu f’dak il-ħażen.
Ma laħqithomx il-gwerra f’Gibgħa,
[Hos:10:10] minħabba wlied il-ħażen?
Jien niġi u nikkastigahom.
Jinġemgħu kontrihom il-ġnus,
biex jikkastigawhom għaż-żewġ dnubiet.
[Hos:10:11] Efrajm kien għoġla mħarrġa,
tħobb id-dris.
Imma jiena għabbejt madmad
fuq għonqha s-sabiħ,
u rbatt lil Efrajm għall-ħrit.
Ġuda għad jaħrat, u Ġakobb ixattab.
[Hos:10:12] Iżirgħu għalikom il-ġustizzja,
u taħsdu l-frott tat-tjieba.
Agħżqu l-art mistrieħa,
għax wasal żmien li tfittxu l-Mulej.
Sakemm jiġi u jibgħat
ix-xita tas-sewwa fuqkom.
[Hos:10:13] Imma intom żrajtu l-ħażen,
u ħsadtu l-għawġ,
u jkollkom tieklu frott il-gideb,
għax int fdajt fl-imriekeb tiegħek,
fil-kotra tal-qalbenin tiegħek.
[Hos:10:14] Tqum għagħa fost il-poplu tiegħek,
u l-fortizzi tiegħek isiru ħerba,
bħalma Salman qered lil Bet-arbel,
f’jum it-taqtigħa,
meta l-omm kienet misħuqa ma’ wliedha.
[Hos:10:15] Hekk nagħmlilkom, dar Iżrael,
minħabba kobor ħżunitek.
Mas-sebħ jinqered is-sultan ta’ Iżrael.

11. Il-ħniena ta’ Alla ma tonqos qatt

[Hos:11:1] “Meta kien tfajjel Iżrael ħabbejtu,
u mill-Eġittu sejjaħt lil ibni.
[Hos:11:2] Imma aktar ma sejjaħtilhom,
aktar tbiegħdu minni;
offrew sagrifiċċji lil Bagħalim,
u baħħru quddiem l-idoli.
[Hos:11:3] Kont jien li ‘l Efrajm għallimtu jimxi,
rfajthom fuq dirgħajja,
iżd’huma m’għarfux kemm kont ħadt ħsiebhom!
[Hos:11:4] Bi ħbula ta’ bnedmin jien ġbidthom,
b’rabtiet ta’ mħabba;
u kont għalihom bħal min jerfa’ tarbija ma’ ħaddejh,
u lejha mmil nitmagħha.
[Hos:11:5] Ikollhom jerġgħu lura lejn l-Eġittu,
l-Assirja ssaltan fuqhom,
għax ma ridux jerġgħu lura lejja.
[Hos:11:6] Is-sejf jgħaddi bil-qilla mill-ibliet tagħhom,
u jeqred lil uliedhom,
u jagħmel ħerba mill-fortizzi tagħhom.
[Hos:11:7] Il-poplu mġarrab għax tbiegħed minni:
isejjħu ‘l Bagħal, u ma jweġibhomx.
[Hos:11:8] Kif! Jien se nwarrbek minni, Efrajm?
Iżrael, se nerħik?
Kif! Jien se nwarrab lilek minni bħal Adma,
nagħmlek bħal Sebojim?
Daret għalija qalbi, tqanqlet bil-bosta ħnienti.
[Hos:11:9] Le, ma nħaddimx il-korla mħeġġa tiegħi;
le, ma nerġax inġib fix-xejn ‘l Efrajm,
għax Alla jien, u mhux bniedem,
jien f’nofsok il-Qaddis;
jien ma niġix biex neqred.
[Hos:11:10] Għax jimxu wara l-Mulej,
li bħal iljun jgħajjat;
jgħajjat u wliedu jiġu jiġru mill-punent;
[Hos:11:11] iħaffu mill-Eġittu bħal għasfur,
u bħal ħamiema jgħaġġlu minn art l-Assirja;
u jagħtihom li jgħammru fi djarhom,”
oraklu tal-Mulej.

12. L-infedeltà ta’ Iżrael

[Hos:12:1] Dawwarni bil-gideb Efrajm,
u bil-qerq id-dar ta’ Iżrael;
u Ġuda għadu jtalla’ u jniżżel dwar Alla,
Alla l-Qaddis u l-fidil.
[Hos:12:2] Efrajm jirgħa r-riħ,
u jiġri wara x-xlokk kuljum;
u jżid fil-gideb u l-qerq.
Jagħmel patt ma’ l-Assirja
u lejn l-Eġittu jġorr iż-żejt.
[Hos:12:3] Il-Mulej għandu xi jgħid ma’ Iżrael
u jikkastiga lil Ġakobb għal imġibtu,
u jroddlu skond għemilu.
[Hos:12:4] F’ġuf ommu qabad għarqub ħuh,
u fl-aqwa tiegħu ssara ma’ Alla.
[Hos:12:5] Issara ma’ l-anġlu u għelbu,
beka u talbu l-ħniena,
F’Betel sab lil Alla;
u hemm Alla tkellem miegħu,
[Hos:12:6] il-Mulej, Alla ta’ l-eżerċti,
Jaħweh ismu:
[Hos:12:7] “Bil-għajnuna ta’ Alla tiegħek,
int terġa’ lura fl-għerejjex tiegħek:
ħares it-tjieba u l-ġustizzja,
u ttama dejjem f’Alla tiegħek.”
[Hos:12:8] Kangħan għandu f’idu miżien ħażin,
u jħobb iqarraq.
[Hos:12:9] U Efrajm qal: “Isma’, jien stagħnejt,
ksibt il-ġid għalija!”
Imma milli daħħal xejn ma jibqagħlu,
minħabba l-ħażen li għamel.
[Hos:12:10] Jiena l-Mulej Alla tiegħek
sa mill-art ta’ l-Eġittu.
Nerġa’ nqiegħdek tgħammar taħt it-tined
bħal fil-jiem tal-laqgħa.
[Hos:12:11] U kellimt lill-profeti
u kattart id-dehriet;
u permezz tal-profeti
nitkellem bil-parabboli.
Hos:12:12] Jekk f’Gilgħad hemm il-ħażen,
żgur għad jiġu fix-xejn.
F’Gilgal imbagħad offrew il-gniedes.
L-artali tagħhom isiru gzuz tal-ġebel
fir-raddi tar-raba’.
[Hos:12:13] U Ġakobb ħarab lejn ir-raba’ ta’ Aram,
u Iżrael ħadem għal mara,
u għal mara għamilha ta’ għassies.
[Hos:12:14] U permezz ta’ profeta talla’ l-Mulej
lil Iżrael mill-Eġittu,
u permezz ta’ profeta kien imħares.
[Hos:12:15] Imma Efrajm lill-Mulej inkorla sewwa,
għalhekk demmu jitwaddab fuqu,
u Sidu jroddlu l-għajb tiegħu.

13. Il-kastig ta’ Efrajm

[Hos:13:1] Meta Efrajm kien jitkellem, kien
ibażża’ n-nies,
għax kien prinċep f’Iżrael:
imma dineb minħabba Bagħal u miet.
[Hos:13:2] U issa baqgħu jidinbu,
u jagħmlu xbihat imdewwba
mill-fided tagħhom;
idoli skond kif ifettlilhom,
kollha xogħol in-nies tas-sengħa.
“Lil dawn,” jgħidulhom, “offru s-sagrifiċċju,”
u n-nies ibusu l-għoġiela!
[Hos:13:3] Għalhekk ikunu bħal sħaba fis-sebħ,
u bħan-nida li tgħib malajr;
bħall-karfa li ttir mill-qiegħa,
u bħad-duħħan ħiereġ mit-tieqa.
[Hos:13:4] U jiena l-Mulej, Alla tiegħek
sa mill-art ta’ l-Eġittu.
Int m’għandek ebda Alla ieħor ħliefi,
U m’hemmx għalik salvatur ieħor għajri.
[Hos:13:5] Jiena paxxejtek fid-deżert,
fl-art tan-nixfa.
[Hos:13:6] Imma aktar ma paxxejthom,
aktar ma mtlew u xebgħu,
aktar tkabbret qalbhom,
u lili insewni.
[Hos:13:7] Nkun għalihom bħal iljun,
bħal ljupard fit-triq ngħassilhom.
[Hos:13:8] Nħebb għalihom bħal orsa
misruqa mill-frieħ tagħha,
u niftħilhom il-qafas ta’ sidirhom,
u nikolhom fil-post bħal iljun,
u bħall-bhejjem selvaġġi niżbranahom.
[Hos:13:9] Jien neqirdek, Iżrael,
mbagħad min jista’ jgħinek?
[Hos:13:10] Fejn hu s-sultan tiegħek biex isalvak?
Fejn huma prinċpijietek biex jaqbżu għalik?
nt kont għedt għalihom:
“Agħtini sultan u prinċpijiet.”
[Hos:13:11] Jien nagħtik sultan f’għadbi,
u nneħħihulek fis-saħna tiegħi.
[Hos:13:12] Misrur il-ħażen ta’ Efrajm,
merfugħ id-dnub tiegħu.
[Hos:13:13] Uġigħ il-ħlas għad jilħqu,
imma hu iben bla għaqal;
għax meta jasal il-waqt,
ma jersaqx lejn fomm il-ġuf.
[Hos:13:14] Neħlishom jien mill-qawwa tax-Xeol?
Jew mill-mewt nifdihom?
Fejn huma l-flaġelli tiegħek, mewt?
Fejn hija l-qerda tiegħek, Xeol?
Il-mogħdrija nħbiet minn għajnejja.
[Hos:13:15] U għax hu bejn l-aħwa jġib il-firda,
għad jiġih riħ mix-xlokk,
riħ tal-Mulej ġej mid-deżert,
u jnixxiflu l-għajn,
u n-nixxiegħa jixxuttalu.
Jisraqlu t-teżor tal-ħwejjeġ prezzjużi.

14. [Hos:14:1] Tpatti, għad tpatti Samarija,
għax qamet kontra Alla tagħha.
Għad jaqgħu taħt ix-xabla,
u jisħqulhom iż-żgħar tagħhom,
u jiftħulhom in-nisa tqal.

Sejħa għall-konverżjoni u wegħda ta’ fejqan

[Hos:14:2] Erġa’ dur, Iżrael, lejn il-Mulej Alla tiegħek,
għax int tfixkilt minħabba fi ħżunitek.
Hos:14:3] Ħudu kliem magħkom,
duru mill-ġdid lejn il-Mulej, u għidulu:
“Int tneħħi l-ħażen kollu:
ilqa’ t-tajjeb, u nroddu frott xufftejna.
[Hos:14:4] L-Assirja ma ssalvaniex,
fuq żiemel aktar ma nirkbux,
lanqas ma ngħidu iżjed ‘Alla tagħna’ lil xogħol idejna.
Għandek l-iltim isib il-ħniena.”
[Hos:14:5] Naħfrilhom, għad li xxewwxu kontrija;
minn qalbi nħobbhom,
għaliex il-korla tiegħi reġgħet lura minn fuqhom.
[Hos:14:6] Jien għad inkun għal Iżrael bħal nida.
Ħa jiftaħ bħal ġilju,
[Hos:14:7] għeruqu jxenxel bħal siġra tal-luq,
jinfirxu r-rimjiet tiegħu,
sbuħitu ta’ siġra taż-żebbuġ,
u jkun ifewwaħ qisu l-Libanu.
[Hos:14:8] U jerġgħu jiġu jgħammru taħt id-dell
tiegħi,
isiru qishom ġnien,
jisbieħu qishom dielja,
nbid tal-Libanu tkun tistħajjilhom.
[Hos:14:9] X’għandi x’naqsam ma’ l-idoli, Efrajm?
Kont jiena li weġibtek, u jien inħarsek;
għalik jien bħal ċipressa dejjem tħaddar,
minni tikseb il-frott.
[Hos:14:10] Kull min hu għaref, jifhem dawn
il-ħwejjeġ;
ħa jagħrafhom kull min hu bil-għaqal,
għax il-Mulej it-triqat tiegħu dritti,
il-ġusti jimxu fihom,
iżda jitfixklu fihom il-midinbin.