Sofonija

Sofonija

IL-KTIEB TAL-PROFETA SOFONIJA

1. Il-kelma tal-Mulej li ġiet lil Sofonija bin Kusi, bin Gedalija, bin Amarija, bin Ħeżekija, fi żmien Ġosija bin Amon, sultan ta’ Ġuda.

Jum il-Mulej f’Ġuda

[Sof:1:2] “Se niknes kollox minn fuq wiċċ l-art,”
oraklu tal-Mulej,
[Sof:1:3] “bnedmin u bhejjem neqred,
neqred it-tjur tas-sema u l-ħut tal-baħar,
u n-nies il-ħżiena nġibhom fix-xejn;
nqaċċat il-bniedem minn fuq wiċċ l-art,”
oraklu tal-Mulej.
[Sof:1:4] “Idi tilħaq lil Ġuda,
u lin-nies kollha ta’ Ġerusalemm.
U minn dal-post inqaċċat
kull ma għad hawn minn Bagħal,
sa l-istess isem tal-qassisin tiegħu;
[Sof:1:5] u ‘l dawk li fuq il-bjut
jaduraw lill-eżerċtu tas-smewwiet;
lil dawk li jaduraw, iva, lill-Mulej,
imma jaħilfu bl-isem ta’ Milkom;
[Sof:1:6] lil dawk li ma baqgħux wara l-Mulej,
lil dawk li xejn ma jfittxu lill-Mulej,
xejn ma jqisuh.”
[Sof:1:7] Il-Mulej Sidi, żommu s-skiet quddiemu,
għaliex Jum il-Mulej jinsab fil-qrib.
Għax il-Mulej ġa ħejja s-sagrifiċċju,
u ġa qaddishom il-mistiedna tiegħu.
[Sof:1:8] U f’jum is-sagrifiċċju tal-Mulej,
jiġri li “Nikkastiga l-kapijiet
u wlied is-slaten,
dawk kollha lebsin bħall-barranin.
[Sof:1:9] Dakinhar, iva,
jien nikkastiga ‘l kull min jaqbeż l-għatba,
u ‘l min id-dar ta’ sidu
bil-vjolenza u l-qerq jimlieha.”
[Sof:1:10] “U jiġri dakinhar,”
oraklu tal-Mulej,
“illi minn Bieb il-Ħut tinstema’ għajta,
u tasal karba mill-Kwartier il-Ġdid,
u ħoss ta’ l-għaġeb jiġi mill-għoljiet.
[Sof:1:11] Okorbu, nies li tgħammru fil-Maktes,
għax ġens in-neguzjanti kollu nqered,
u kollha tqaċċtu dawk li jiżnu l-fidda!
[Sof:1:12] U jiġri f’dak iż-żmien, f’Ġerusalemm,
nagħmel tfittxija kif imiss bid-dawl,
u nikkastiga n-nies
li, inkallati fit-tartru maħmuġ tagħhom,
joqogħdu jgħidu f’qalbhom:
‘Ma jagħmel il-Mulej la ġid, lanqas deni!’
[Sof:1:13] Ġidhom għad jisirquhulhom,
djarhom isiru ħerba;
jibnu djar, iżda ma jgħammrux fihom;
iħawwlu dwieli, u nbid ma jeħdux minnhom.”

Jum il-Mulej

[Sof:1:14] Il-Jum il-kbir tal-Mulej fil-qrib!
Fil-qrib, u riesaq b’ħeffa li ma bħalha!
Jum il-Mulej l-għajta tiegħu twerwrek,
tintrafa’ mbagħad bħal għajta ta’ gwerrier.
[Sof:1:15] Hu jum ta’ korla dak il-Jum,
jum ta’ dwejjaq u niket,
jum ta’ qerda u diqa,
jum ta’ dlam u swied,
jum imsaħħab u ta’ ċpar magħqud;
[Sof:1:16] il-jum għad-daqq tat-tromba
u għall-għajat tal-gwerra
kontra l-ibliet fortizzi u s-swar għoljin.
[Sof:1:17] U jiena nibgħat dwejjaq fuq in-nies,
u jterrqu qishom għomja,
għax ħtew kontra l-Mulej.
Demmhom bħat-trab jixxerred,
u l-iġsma tagħhom jintremew bħaż-żibel.
[Sof:1:18] La l-fidda tagħhom lanqas dehebhom
ma jkun jista’ jeħlishom
f’jum il-korla tal-Mulej.
Fin-nar imħeġġeġ ta’ qilltu
tintemm l-art kollha,
għax qerda jagħmel, u tassew ta’ l-għaġeb,
minn kull min jgħammar fl-art.

2. Stedina għall-konverżjoni

[Sof:2:1] Inġemgħu, inġabru, ġens bla mistħija,
[Sof:2:2] qabel ma tkunu misħuqin bħall-karfa
wara jum xogħol;
qabel ma l-korla mħeġġa tal-Mulej tilħaqkom;
qabel ma jum il-korla tal-Mulej
jasal għal fuqkom.
[Sof:2:3] Fittxu l-Mulej ilkoll,
intom, l-umli ta’ l-art,
li tagħmlu ordnijietu;
fittxu l-ġustizzja, fittxu l-umiltà:
biex forsi f’jum il-korla tal-Mulej
ikollkom fejn tistkennu.

L-għadu mill-punent: il-Filistin

[Sof:2:4] Għax Gaża għad tkun ħerba,
u Askalon deżert;
Asdod titkeċċa ‘l barra f’nofsinhar,
Għekron titqaċċat.
[Sof:2:5] Ħażin għalikom, nies ta’ qrib il-baħar,
ġens tal-Keretin!
Din hija kelmet il-Mulej kontrikom:
“Għad inbaxxik, art tal-Filistin,
neqirdek qerda,
hekk li ma jibqa’ ħadd min jgħammar fik,
[Sof:2:6] u ssir mergħat, fejn biss rgħajja jirgħu,
art ta’ qrib il-baħar,
u mnadar għall-imrieħel.”
[Sof:2:7] U ssir tal-bqija ta’ dar Ġuda x-xtajta,
u jirgħu fiha,
mbagħad għal filgħaxija
jimteddu ġewwa d-djar ta’ Askalon.
Għax il-Mulej iżurhom, Alla tagħhom,
u jreġġagħhom għal li kienu.

L-għadu mil-lvant: Mowab u Għammon

[Sof:2:8] “Smajt lil Mowab imaqdar,
smajt iż-żebliħ ukoll ta’ wlied Għammon,
kif maqdru l-poplu tiegħi
u tkabbru kontra arthom.
[Sof:2:9] Għalhekk, daqs kemm jien ħaj,”
oraklu tal-Mulej ta’ l-eżerċti,
Alla ta’ Iżrael,
“għax bħal Sodoma jiġri lil Mowab,
u bħal Gomorra lil ulied Għammon:
isiru għalqa bil-ħurrieq miżgħuda,
u moxa kollha melħ,
ħerba għal dejjem.
Fdal il-poplu tiegħi
jeħduhom bi priża;
u l-bqija ta’ ġensi
jiksbuhom bħala wirt.”
[Sof:2:10] Jiġrilhom dan minħabba t-tkabbir
tagħhom,
għax huma maqdru u tkabbru
kontra l-poplu tal-Mulej ta’ l-eżerċti.
[Sof:2:11] Tal-biża’ jkun għalihom il-Mulej,
għax kollha jtemmhom lill-allat ta’ l-art,
jinxteħtu jqimuh, kulħadd fi mkienu,
il-gżejjer kollha tan-nazzjonijiet.

L-għadu min-nofsinhar: l-Etjopja

[Sof:2:12] Intom ukoll, ja poplu ta’ Kus:
“Ikunu dawn minfuda mis-sejf tiegħi.”

L-għadu mit-tramuntana: l-Assirja

[Sof:2:13] U jifrex idu lejn it-tramuntana:
u jeqred lil Assirja;
u jagħmel ħerba waħda minn Ninwè,
art niexfa bħad-deżert.
[Sof:2:14] Ġo nofsha mbagħad jimteddu fl-art
l-imrieħel u bhejjem ta’ kull ġens:
sa l-pellikan u sa l-qanfud jgħammru
fil-kapitelli tagħha;
il-barbaġann fit-tieqa jsamma’ leħnu,
l-għorab fuq l-għatba,
għaliex l-injam taċ-ċedru nqala’ minnha.
[Sof:2:15] Din hija l-belt ferrieħa u b’moħħ mistrieħ,
li f’qalbha kienet tgħid,”Jien biss, ħadd ħliefi”!
Kif saret ħerba, fejn jimteddu l-bhejjem!
Kull min minn ħdejha jgħaddi
jaqbad isaffar u idu jxejjer lejha.

3.Kontra l-poplu ta’ Iżrael

[Sof:3:1] Ħażin għaliha għar-ras iebsa tagħha,
għat-tinġis tagħha,
il-belt li taħqar!
[Sof:3:2] Għas-sejħa ma tatx widen,
lanqas ma qagħdet għat-twiddib li kellha;
hi ma riditx tittama fil-Mulej,
lanqas ma resqet lejn Alla tagħha.
[Sof:3:3] Il-kbarat tagħha f’nofsha ljuni jgħajjtu:
l-imħallfin tagħha lpup ta’ filgħaxija,
li ma jħallux xi jgerrmu sa filgħodu;
[Sof:3:4] fiergħa l-profeti tagħha, nies qarrieqa;
il-qassisin tagħha s-santwarju jipprofanaw,
u jiksru l-liġi.
[Sof:3:5] Il-Mulej ġust f’nofsha,
ma jagħmel ebda ħażen;
ta’ kull filgħodu jxandar il-ġustizzja tiegħu,
bħas-sebħ hu ma jonqosx;
imma l-ħażin ma jaf b’ebda mistħija.

Il-ġnus jieħdu tagħlima

[Sof:3:6] “Jiena qaċċatt il-ġnus,
saru l-gardjoli tagħhom ħerba waħda,
ħarbatt it-triqat tagħhom,
bla ħadd ma jgħaddi minnhom;
nqerdu bliethom,
bla ebda ruħ u ħadd ma jgħammar fihom.
[Sof:3:7] Għedt jiena: ‘Issa żgur se tibża’ minni,
tilqa’ t-twiddib,
u minn quddiem għajnejha
ma jitneħħiex dak kollu li bih żortha.’
Iżd’huma minnufih
ħassru għemilhom kollu.
[Sof:3:8] “Għalhekk, stennewni,
oraklu tal-Mulej,
għal dakinhar li fih inqum biex nixhed;
għaliex hu digriet tiegħi
li jien niġbor il-ġnus, niġma’ s-saltniet,
sabiex il-qilla tiegħi nixħet fuqhom,
nixħet ix-xrar ta’ l-għadab kollu tiegħi,
għax f’nar il-korla għajjura tiegħi
l-art kollha għad tintemm.

Il-pagani jikkonvertu

[Sof:3:9] “Għax jiena mbagħad lill-popli nerġa’
nagħtihom
diskors bla qerq,
biex isem il-Mulej ilkoll isejjħu,
jaqduh qalb waħda.
[Sof:3:10] Mix-xtajta l-oħra tax-xmajjar f’Kus
sat-truf tat-tramuntana,
jadurani l-poplu mxerred tiegħi
u jġib l-offerta tal-qmuħ tiegħu.

Il-fdal umli ta’ Iżrael

[Sof:3:11] “Int ma tibqax imħawwda dakinhar
għall-għemil kollu tiegħek
li bih qomt kontrija,
għax jiena mbagħad inneħħi minn ġo nofsok
lil dawk fost niesek
li jsibu l-hena tagħhom fil-kburija;
u int ma żżidx titkabbar
fuq l-għolja mqaddsa tiegħi.
[Sof:3:12] U nħalli f’nofsok poplu umli u mċekken.
U f’isem il-Mulej ifittxu l-kenn
[Sof:3:13] dawk li jifdal minn Iżrael.
Ma jagħmlux ħażen, ma jgħidux kliem b’ieħor,
u lsien qarrieq ma jibqax iżjed f’fommhom,
hekk li joqogħdu jirgħu u jistrieħu
bla ma jbeżżagħhom ħadd.”

Innu ta’ ferħ lil Sijon

[Sof:3:14] Għajjat bil-ferħ ta’ qalbek, bint Sijon,
Iżrael, samma’ leħnek!
Infexx fl-hena u ifraħ b’qalbek kollha,
bint Ġerusalemm!
[Sof:3:15] Neħħa l-Mulej minn fuqek is-sentenza
li kellek kontrik,
keċċa l-għedewwa tiegħek.
Is-sultan t’Iżrael, il-Mulej, hu f’nofsok;
ma jkollokx iżjed ħsara minn xiex tibża’.
[Sof:3:16] Dakinhar jgħidu lil Ġerusalemm:
“Tibżax, Sijon,
tħallix idejk jintelqu:
[Sof:3:17] il-Mulej, Alla tiegħek, qiegħed f’nofsok,
gwerrier li jsalva;
minħabba fik jithenna b’hena kbir,
fi mħabbtu jġeddek,
jinfexx minħabba fik f’għajat ta’ ferħ,
[Sof:3:18] bħalkieku f’jum ta’ festa.
Il-ħsara nwarrab minnek,
biex bl-għajb tiegħek ma tibqax mgħobbija.
[Sof:3:19] Ara, jien nagħmel qerda dakinhar
minn kull min ħaqrek,
u nsalva ‘l dawk li għotru,
u nerġa’ nsejjaħ lejja l-imkeċċija,
nqegħedhom għat-tifħir, nagħmlilhom isem
fl-art kollha,
u nreġġagħhom għal li kienu.
[Sof:3:20] Jien f’dak iż-żmien inġibkom,
u f’dak iż-żmien niġmagħkom,
u nagħtikom isem fost il-popli
kollha ta’ l-art u dawn ifaħħrukom
u nreġġagħkom għal li kontu
quddiem għajnejkom stess,” jgħid il-Mulej.