Naħum

Naħum

IL-KTIEB TAL-PROFETA NAĦUM

Ktieb id-dehra ta’ Naħum minn Elkos.

Salm. Il-korla tal-Mulej

[Naħ:1:2] Il-Mulej hu Alla għajjur u jaf jitħallas,
il-Mulej jitħallas u jixgħel bil-korla,
il-Mulej jitħallas mill-avversarji tiegħu
isorr il-korla għall-għedewwa tiegħu.
[Naħ:1:3] Il-Mulej tqil biex jagħdab, għalkemm kbir
fil-qawwa.
Il-Mulej ma jaħfirhiex lill-ħati.
Triqtu tinsab fir-riefnu u fit-tempesta,
is-sħab hu t-trab tal-passi tiegħu.
[Naħ:1:4] Hu jċanfar l-ibħra u jinxfu,
u x-xmajjar kollha jbattal.
Basan jidbiel quddiemu mal-Karmel,
fil-Libanu tisfar il-ħdura kollha.
[Naħ:1:5] Quddiemu taqbad rogħda lill-muntanji,
l-għoljiet idubu.
Quddiemu l-art titqanqal
u d-dinja u kull min jgħammar fiha.
[Naħ:1:6] Quddiem qilltu min se jieqaf?
Min jista’ jżomm bil-korla mkebbsa tiegħu?
L-għadab tiegħu bħan-nirien jitferrex,
mqar il-blat jitfarrak trab quddiemu.
[Naħ:1:7] Twajjeb, iva, il-Mulej,
fortizza f’jum l-għawġ:
hu jieħu ħsieb dawk li fih jistkennu.
[Naħ:1:8] Iżda b’għargħar ta’ ilma,
hu jġib fix-xejn lil min iqum kontrieh,
u jiġri sa fid-dlam wara l-għedewwa.

Oraklu kontra Ninwè

[Naħ:1:9] X’intom taħsbu ġo moħħkom kontra
l-Mulej?
Se jagħmel qerda sħiħa;
kull min iqum kontrieh ma jqumx darbtejn.
[Naħ:1:10] U bħal meta faxx xewk jagħtuh in-nar,
hekk in-nar jikolhom bħat-tiben niexef.
[Naħ:1:11] Minnek kien ħareġ dak li niseġ
id-deni kontra l-Mulej, ix-xitan Beljal.
[Naħ:1:12] Hekk jgħid il-Mulej:
“Għad li qawwija, u kotrana ħafna,
iżd’huma jkunu maħsuda, u jgħibu.
U għad li jien għakkistek,
iżda ma ngħakksikx iktar.
[Naħ:1:13] Minn fuqek issa nkisser il-madmad tiegħu
u nqaċċat l-irbit tiegħek.”
[Naħ:1:14] Dan hu illi l-Mulej ordna għalik:
“Ma jkunx hemm aktar nisel li jġib ismek,
minn dar allatek jien għad neqred
kull xbieha mnaqqxa, u kull xbieha mdewwba;
nħaffer qabrek, għax int kollok għajb.”

2. Oraklu dwar Ġuda

[Naħ:2:1] Ara, fuq il-muntanji
hemm ir-riġlejn
ta’ min iġib l-aħbarijiet it-tajba,
ta’ min is-sliem ixandar!
Agħmel bil-ferħ il-festi tiegħek, Ġuda,
u rodd wegħdietek,
għax ma jżidx jgħaddi minnek ix-xitan Beljal,
ntemm għalkollox.
[Naħ:2:3] Għax ġedded il-Mulej
id-dielja ta’ Ġakobb,
u d-dielja t’Iżrael,
li l-ħallelin żarmawhom
u ħassru l-friegħi tagħhom.

Il-qerda ta’ Ninwè

[Naħ:2:2] Tiela’ l-qerried għalik.
Mur għamel l-għassa mal-fortizzi tiegħek,
żomm taħt għajnejk it-triq,
ħażżem ġenbejk,
saħħaħ u żid qawwietek.
[Naħ:2:4] Mimlija ħmura t-tarka tal-qalbiena tiegħu,
liebsa s-suldati tiegħu l-iskarlatt,
l-azzar tal-karrijiet in-nar itajjar
huma u resqin għall-ħbit
Isulu ż-żwiemel tagħhom fuq riġlejhom,
[Naħ:2:5] taqliba waħda l-karrijiet fit-toroq,
u ‘l hawn u ‘l hemm fil-pjazez jiġġerrew,
id-dehra tagħhom qisha torċi mqabbda,
iżiġġu donnhom beraq.
[Naħ:2:6] L-aħjar suldati jiġu dlonk imsejjħa,
sarbut jaħbat ma’ ieħor,
ilebbtu lejn is-sur,
il-post tal-kenn ġa mħejji.
[Naħ:2:7] Nfetħu bwieb ix-xmajjar,
mqalleb il-palazz taqliba waħda.
[Naħ:2:8] Lil sidtu ‘l barra joħorġuha,
u lsira jeżiljawha.
Jolfqu l-qaddejja tagħha
bħal tnehid il-ħamiem,
u jagħtu fuq sidirhom.
[Naħ:2:9] Ninwè qisha għadira
bl-ilmijiet tagħha ħierġa maħrubin.
“Ieqfu! Ieqfu!”
U ħadd ma jerġa’ lura.
[Naħ:2:10] “Aħtfu l-fidda! Aħtfu d-deheb!
Bla tarf huwa l-ġid tagħha,
minn kull tagħmir prezzjuż issibu fiha!”
[Naħ:2:11] Ħerba, tiġrif u qerda!
Qlub mifnija u rkubbtejn imriegħda,
tkexkix fil-ġenbejn kollha,
u wiċċ kulħadd musfar.

Tehdid kontra l-iljun ta’ Assur

[Naħ:2:12] Fejn huwa għar l-iljuni,
u fejn hi l-bejta ta’ frieħ l-iljuni,
fejn kien imur l-iljun,
u jdaħħal hemm iż-żgħar bla ħadd ma jnaffru?
[Naħ:2:13] Hu kien iqatta’ bċejjeċ għaż-żgħar tiegħu,
kien jifga l-priża u jitma’ n-nisa tiegħu,
jimla l-ħofra bil-prejjeż,
l-għar tiegħu bil-biċċiet li kien iqatta’.
[Naħ:2:14] Ara, jiena kontrik,
oraklu tal-Mulej ta’ l-eżerċti,
il-karrijiet li għandek
duħħan għad nagħmilhomlok;
u frieħ l-iljuni tiegħek
ix-xabla għad tikolhomlok;
il-priża tiegħek
mill-art għad neqridhielek;
anqas qatt iżjed ma jinstama’ leħen
il-messaġġiera tiegħek!

3. Tehdid kontra Ninwè għal ħtijietha

[Naħ:3:1] Ħażin għal belt id-dmija, kollha qerq,
mimlija ħtif, u s-serq ma jaqta’ xejn.
[Naħ:3:2] Ħoss il-frosta,
ħoss it-tkarwit tar-roti,
żwiemel ilebbtu ħfief,
karrijiet jaqbżu,
[Naħ:3:3] rikkieba jħebbu għall-għedewwa tagħhom,
ix-xabla tleħħ fid-dija,
il-lanza tilma,
kotra ta’ midrubin,
għadd kbir ta’ maqtulin,
iġsma bla tarf,
kulħadd imfixkel jaqa’ fil-mejtin!
[Naħ:3:4] Ħtija taż-żína kbir tal-mara żienja,
sbuħitha ġmiel li jsaħħar:
li jassret bosta ġnus biż-żína tagħha,
u qerdet popli sħaħ bis-seħer tagħha.
[Naħ:3:5] Ara, jiena kontrik,
oraklu tal-Mulej ta’ l-eżerċti,
jiena ntellagħlek djulek sa fuq wiċċek,
nikxef quddiem il-ġnus il-għera tiegħek
f’wiċċ is-saltniet għawarek għad inberraħ;
[Naħ:3:6] nwaddab il-ħmieġ fuqek,
u ġieħek inwaqqagħlek,
u nagħmel wirja minnek.
[Naħ:3:7] U jiġri mbagħad
li min iħares lejk jitwarrab minnek,
u jgħid: “Ninwè meqruda!
Min se jitħassarha?
Mnejn infittxilha,
min iħenn għaliha?”
[Naħ:3:8] Jaqaw inti aħjar minn No-amon,
li kienet f’xatt ix-xmara?
Madwarha kellha l-baħar,
u bħal imramma tagħha kien il-baħar,
b’sur tagħha l-ilmijiet,
[Naħ:3:9] l-Etjopja l-qawwa tagħha,
u hekk l-Eġittu, qawwa bla tarf;
b’għajnuna kellha ‘l Put u n-nies tal-Libja.
[Naħ:3:10] Iżd’hija wkoll inġarret lejn l-eżilju,
marret itturufnata;
u wliedha ż-żgħar ukoll sefgħu mbiċċra
fi ftuħ kull triq;
għan-nobbli tagħha tefgħu x-xorti,
u rabtu l-kbarat tagħha lkoll bil-ktajjen.
[Naħ:3:11] Għad inti wkoll tintilef minn sensik,
u tkun mifnija
għad inti wkoll tfittex
xi kenn mill-għadu.

Għalxejn titħejja Ninwè

[Naħ:3:12] Sarulek il-fortizzi kollha tiegħek
siġar tat-tin, mimlija frott tal-bikri,
malli tħarrku, jaqa’ f’ħalq min jieklu.
[Naħ:3:13] Arah, il-poplu tiegħek;
int nisa għandek fik!
Nfetħu beraħ bibien artek
quddiem l-għedewwa tiegħek;
l-istaneg tiegħek mikulin min-nar.
[Naħ:3:14] Aħseb biex taħżen l-ilma għall-assedju,
mur saħħaħ il-fortizzi,
agħġen it-tajn,
agħġen it-tafal,
aqbad f’idejk il-forma tal-madum.
[Naħ:3:15] Hemmhekk in-nar għad jieklok
u s-sejf jeqirdek,
jieklok bħall-ġradijiet.
Tista’ toktor bħall-ġrad;
tista’ titkattar daqs l-urieżaq!
[Naħ:3:16] Kabbart l-għadd tan-neguzjanti tiegħek
aktar minn dak tal-kwiekeb tas-smewwiet;
imma l-ġrad joħroġ mill-fosdqa u jittajjar.
[Naħ:3:17] L-għassiesa bħall-urieżaq,
l-uffiċjali tiegħek bħal sħab ta’ ġradijiet,
li jinżlu jgħammru fuq is-swar f’jum kiesaħ.
Titla’ x-xemx u l-ġrad itir u jaħrab,
ma jkun magħruf minn ħadd ‘il fejn imur.
Fejn huma?
[Naħ:3:18] Mela raqdu r-rgħajja tiegħek,
sultan ta’ l-Assirja?
Il-kbarat tiegħek marret għajnhom bihom,
xtered fuq il-muntanji l-poplu tiegħek,
m’hemm ħadd li jerġa’ jiġbru.
[Naħ:3:19] Anqas għall-ħsara tiegħek m’hemm
fejqan,
il-ġerħa tiegħek ma tistax tagħlaqlek.
Dawk kollha li jisimgħu bl-aħbar tiegħek
jinfexxu jċapċpu idejhom kontra tiegħek.
Għax min hu dak li ma ħassux għaddej
minn fuqu bla waqfien id-deni tiegħek?