Lamentazzjonijiet

Lamentazzjonijiet

IL-KTIEB TAL-LAMENTAZZJONIJIET

1. Il-ħerba ta’ Ġerusalemm

[Lam:1:1] Ah! Kif inhi weħidha,
il-belt li kienet tiżgħed bin-nies!
Saret bħal armla
l-kbira fost il-ġnus!
Is-sidt fost l-ibliet,
il-ħaraġ ikollha tħallas.

[Lam:1:2] Billejl tibki biki tad-demm,
dmugħha jġelben ma’ ħaddejha.
Lil ħadd m’għandha jfarraġha,
minn fost l-egħżeż tagħha;
ħbiebha ttradewha,
u sarulha għedewwa.

[Lam:1:3] Tela’ Ġuda minħabba l-għaks,
u l-jasar iebes,
jgħammar fost il-ġnus
bla ma jsib mistrieħ.
Dawk kollha li ġrew warajh
laħquh meta kien fl-hemm.

[Lam:1:4] It-toroq ta’ Sijon jibku,
għall-festi ħadd m’għadu jmur.
Bibienha kollha ħerba;
il-qassisin jitniehdu;
ix-xebbiet tagħha mnikkta,
u hi mgħargħra fl-imrar.

[Lam:1:5] Dawk li ħaqruha marru minn fuq,
stagħnew l-għedewwa tagħha.
Il-Mulej għakkisha
minħabba l-kotra ta’ dnubietha.
It-tfal tagħha marru fl-eżilju,
misjuqa mill-għadu tagħhom.

[Lam:1:6] U għeb minn fuq bint Sijon
ġmielha kollu,
il-kbarat tagħha saru bħaċ-ċriev,
il-mergħa ma sabux;
telqu bla saħħa,
quddiem is-sewwieq tagħhom.

[Lam:1:7] Ġerusalemm tiftakar,
f’jiem l-hemm u l-imrar tagħha,
fil-ġid għażiż li kien tagħha,
sa mill-qedem żminijiet,
meta l-poplu tagħha waqa’ f’idejn l-għadu,
u ħadd ma kien hemm biex jgħinha.
Rawha l-għedewwa tagħha
u ddieħku b’qerditha.

Dnub Ġerusalemm

[Lam:1:8] Ġerusalemm dinbet bil-kbir,
għalhekk saret ħaġa moqżieża;
stmellewha dawk li kienu jfaħħruha,
għax raw l-għera tagħha.
Hi stess titkarrab,
u ddawwar wiċċha ‘l hemm.

[Lam:1:9] It-tinġis ma’ djulha,
ma ħasbet qatt fi tmiemha.
Għalhekk waqgħetha tgħaġġbek,
ħadd m’għandha min isalvaha.
“Ħares, Mulej, lejn il-miżerja tiegħi,
għax l-għadu għelibni.”

[Lam:1:10] L-għadu medd idejh
għall-ġid kollu l-għażiż tagħha.
Rat il-ġnus deħlin fis-santwarju tagħha,
li int kont għedt ma jidħlux fih
waqt il-ġemgħat tiegħek.

[Lam:1:11] Il-poplu kollu tagħha jokrob,
u jfittex il-ħobż.
Jibdlu ġidhom l-għażiż ma’ l-ikel,
sabiex jinħjew.
“Ħares, Mulej, ara sewwa,
kif sfajt imkagħbra.

[Lam:1:12] U intom ilkoll li għaddejjin mit-triq,
ħarsu sewwa u araw,
jekk hawnx hemm bħal hemmi,
li waqa’ fuqi;
li bih il-Mulej għabbieni
fil-jum ta’ saħnet għadbu.

[Lam:1:13] Xeħetli n-nar mill-għoli,
nifidli sa ġo għadmi.
firex xibka għal riġlejja
u ġagħalni nerġa’ lura;
u għamel minni ħerba sħiħa,
għamilli qalbi sewda,
mifnija l-jum kollu.

[Lam:1:14] Niseġ madmad minn dnubieti,
b’idejh stess baramhom;
taqqluli għonqi.
Neħħieli saħħti;
rħieni l-Mulej f’idejhom;
ma niflaħx inqum.

L-abbandun ta’ Ġerusalemm

[Lam:1:15] “Iddieħak bil-qalbiena tiegħi,
Sidi li kien ġo nofsi;
sejjaħ kontrija ġemgħa
biex ifarrak iż-żgħażagħ tiegħi;
għaffeġ is-Sid bħalkieku f’magħsar,
ix-xebba, bint Ġuda.

[Lam:1:16] Għalhekk jien imbikkija,
u d-dmugħ iġelben minn għajnejja;
għax tbiegħed minni
min isabbarni u jaħjini.
Uliedi ħerba
għax rebaħ l-għadu.”

Lam:1:17] Sijon meddet idejha,
imma m’hemmx min ifarraġha.
l-Mulej ordna għal Ġakobb,
i l-ġirien tiegħu jdawwruh;
saret Ġerusalemm,
koċċ qżież ġo nofshom.

[Lam:1:18] “Ġust hu l-Mulej,
għax jien irvellajt kontra kelmtu.
Isimgħu, mela, popli lkoll kemm intom,
u araw in-niket tiegħi;
ix-xebbiet u ż-żgħażagħ tiegħi
fl-eżilju lkoll marru.

[Lam:1:19] Il-maħbubin tiegħi sejjaħtilhom,
imma huma daħku bija.
Il-qassisin u l-anzjani tiegħi fil-belt intemmu,
huma u jfittxu l-ikel,
biex jerġgħu jieħdu r-ruħ.

[Lam:1:20] Ara, Mulej, xi dwejjaq għandi,
mbaqbqa ġewwinija,
mħawwda qalbi ġewwa fija,
għax ma ridt nisma’ b’ebda mod.
Barra teqred ‘l ulied ix-xabla,
u ġewwa l-mewt.

[Lam:1:21] Isimgħuni nitniehed,
u ħadd ma jsabbarni.
Semgħu l-għedewwa bil-ħsara tiegħi,
u ferħu b’kull ma int għamiltli.
Ġib il-jiem li int ħabbart,
ħalli jiġrilhom bħali.
[Lam:1:22] Ħa jiġi quddiemek il-ħażen kollu
tagħhom,
u għamlilhom kif għamilt lili
għal dnubieti kollha,
għax l-ilfiq tiegħi kbir,
u qalbi nfniet.”

2. Il-ġudizzju ta’ Alla

[Lam:2:1[ Kif saħħab f’għadbu
Sidi ‘l bint Sijon!
Mis-sema waddab ma’ l-art
il-ġmiel ta’ Iżrael
U ma ftakarx f’mirfes riġlejh,
f’jum il-korla tiegħu.
[Lam:2:2] Il-Mulej Sidi, mingħajr ebda ħniena,
qered l-għamajjar kollha ta’ Ġakobb;
fil-korla tiegħu ġarraf
il-fortizzi ta’ Ġuda.
Xeħet ma’ l-art u żeblaħ
is-saltna u l-kbarat tagħha.
[Lam:2:3] Farrak fis-saħna ta’ għadbu,
il-qawwa kollha ta’ Iżrael;
ġibed lura lemintu
minn quddiem l-għadu.
U xegħel għal Ġakobb bħan-nar iħeġġeġ
u jiekol kull ma hemm madwaru.

[Lam:2:4] Ġibed il-qaws tiegħu bħal għadu,
medd lemintu bħal avversarju,
u qatel kull ma jogħġob l-għajn.
Fuq l-għarix ta’ Sijon,
sawwab bħan-nar is-saħna tiegħu.
[Lam:2:5] Sidi sar qisu l-għadu;
bela’ lil Iżrael;
qered il-palazzi tiegħu,
bela’ l-fortizzi tiegħu,
u kattar lil bint Ġuda
il-krib u t-tnehid.
[Lam:2:6] Ħarbat bħal ġnien l-għarix tiegħu,
ġarraf il-post tal-festi tiegħu.
Nessa l-Mulej f’Sijon
il-festi u s-sibtijiet.
Stmell, fil-qilla ta’ għadbu,
slaten u qassisin.

[Lam:2:7] Stkerrah il-Mulej l-artal tiegħu,
ċaħad is-santwarju tiegħu.
Telaq f’idejn l-għedewwa
s-swar u l-palazzi tagħha.
F’dar il-Mulej kien hemm għajat,
bħal f’jum ta’ festa.

[Lam:2:8] Il-Mulej għamel ħsieb li jġarraf,
s-swar ta’ bint Sijon.
Medd il-ħabel tal-kejl,
u idu ma waqfitx mit-tiġrif.
Xeħet il-vistu fuq is-sur u l-ħajt quddiemu,
u ġġarrfu t-tnejn f’salt wieħed.
[Lam:2:9] Bwiebha ntradmu fl-art,
kisser u farrak l-iżbarri tagħha.
Is-sultan u l-prinċpijiet tagħha mxerrda fost il-ġnus.
M’hemmx aktar Liġi,
u l-profeti tagħha wkoll,
m’għandhomx aktar dehriet
mingħand il-Mulej.
[Lam:2:10] Bilqiegħda fl-art u siekta,
ix-xjuħ ta’ bint Sijon;
it-trab tefgħu fuq rashom,
libsu l-ixkejjer;
u niżżlu rashom fl-art
ix-xebbiet kollha ta’ Ġerusalemm.
[Lam:2:11] Nfnew bid-dmugħ għajnejja,
u qalbi mħawwda;
wiedi ma’ l-art imxerred,
għax bint il-poplu tiegħi ħerba waħda;
u fil-pjazez tal-belt it-tfal u t-trabi
nfnew bla saħħa.

[Lam:2:12] “Fejn huwa l-ħobż u l-inbid?”
Staqsew lil ommijiethom,
xħin bħal midruba kienu jinfnew
fil-pjazez tal-belt,
u ruħhom kienet ħierġa
fi ħdan ommhom.

[Lam:2:13] X’naqbad ngħid għalik?
Ma’ min inxebbhek,
bint Ġerusalemm?
Ma’ min inqabblek, u kif nista’ nfarrġek,
xebba, bint Sijon?
Għax kbira l-ġerħa daqs il-baħar,
Min jista’ jfejjqek?

Il-profeti foloz

[Lam:2:14] Kellhom għalik dehriet ta’ qerq u frugħa
dawk il-profeti tiegħek,
li ma kixfulekx ħżunitek,
biex jeħilsuk mill-hemm li waqa’ fuqek,
imma qalulek biss dehriet giddieba,
kollha qerq u tagħwiġ.

[Lam:2:15] Iċapċpulek idejhom
dawk kollha li jgħaddu mit-triq.
Isaffrulek u jxejjru rashom
għal bint Ġerusalemm u jgħidu:
“Din hi l-belt li kienu jgħidulha:
‘Kollha ġmiel, għaxqet id-dinja’.”
[Lam:2:16] Fetħulek fommhom l-għedewwa kollha
tiegħek.
Saffrulek u għażgħżu snienhom,
u bdew jgħajjtu: “Blajnieha!
Dan hu l-jum li konna nistennew;
lħaqnieh u rajnieh!”

[Lam:2:17] Il-Mulej għamel li kien ħaseb,
il-kelma tiegħu żammha,
li kien lissen sa mill-qedem:
ġarraf bla ma ħenn.
Ferraħ lill-għadu tiegħek bik,
u għolla l-qawwa ta’ l-għedewwa.
[Lam:2:18] Għajjat lill-Mulej Sidi!
Bint Sijon tniehed,
u xerred lejl u nhar
id-dmugħ bħal xmara.

Mingħajr mistrieħ ta’ xejn,
tħallihomx jieqfu lil għajnejk mill-biki.
[Lam:2:19] Qum billejl u għajjat
xħin is-sahriet ikunu se jibdew;
xerred bħall-ilma qalbek
quddiem il-Mulej Sidi;
erfa’ idejk lejh u itolbu
għall-ħajja tat-tfal tiegħek,
mifnija bil-ġuħ f’salib it-toroq.

[Lam:2:20] “Ħares, Mulej, u ara!
Lil min għamilt dan?
Għandhom in-nisa jieklu ‘l uliedhom,
it-trabi tad-dirgħajn?
Għandhom jinqatlu fit-tempju ta’ Sidi,
il-qassis u l-profeta?

[Lam:2:21] Minxura fl-art fil-pjazez
it-tfal u x-xjuħ,
ix-xbejbiet u ż-żgħażagħ tiegħi,
waqgħu mejta taħt ix-xabla.
Qtilthom f’jum is-saħna tiegħek,
Qtilt bla ma ħennejt.

[Lam:2:22] Int sejjaħt bħal f’jum f’xi festa,
il-biża’ tiegħi minn kullimkien.
U f’jum il-korla tal-Mulej
ma kien hemm ħadd,
li ħarab jew ħelisha.
‘Il min qandilt u rabbejt,
qeridhom l-għadu tiegħi.”

3. It-tiġrib tal-profeta u l-poplu

[Lam:3:1] Jiena l-bniedem li ġarrabt l-hemm
taħt ħatar qilltu.

[Lam:3:2] Lili sâqni u mexxieni,
fid-dlam bla ebda dawl.

[Lam:3:3] Kontrija jdawwar u jerġa’,
il-jum kollu idejh.

[Lam:3:4] Tertaqli laħmi u ġildi,
farrakli għadmi.

[Lam:3:5] Bena madwari u dawwarni
bl-imrar u l-hemm.

[Lam:3:6] Ġagħalni ngħammar fid-dlamijiet,
bħall-mejtin minn żmien il-qedem.

[Lam:3:7] Dawwarni b’ħajt li ma noħroġx;
għabbieni bi ktajjen tqal.

[Lam:3:8] Mqar jekk ngħajjat u nsejjaħ l-għajnuna,
it-talba tiegħi joħnoq.

[Lam:3:9] Mbarrali t-triq b’ġebel minġur,
għawwiġli mogħdijieti.

[Lam:3:10] Ors jissajjali kien għalija,
ljun mistoħbi.

[Lam:3:11] Ħariġni mit-triq u qattagħni bċejjeċ,
u miżerja għamel minni.

[Lam:3:12] Ġibed il-qaws tiegħu,
u waqqafni b’mira għall-vleġġa.

[Lam:3:13] Waħħalli fil-kliewi l-vleġeġ
ulied il-barżakka tiegħu.

[Lam:3:14] Sirt daħk il-poplu kollu,
l-għanja tagħhom il-jiem kollha.

[Lam:3:15] Fawwarni bl-imrar,
sakkarni bl-assenzju.

[Lam:3:16] Taħanli biż-żrar snieni,
u ġagħalni nitmiegħek fit-trab.

[Lam:3:17] Ruħi nqatgħet mis-sliem,
il-ġid insejtu.

[Lam:3:18] Jien għedt: “Marret saħħti;
hekk ukoll it-tama tiegħi fil-Mulej!”

It-tama f’Alla

[Lam:3:19] Il-ħsieb ta’ hemmi u inkwieti,
assenzju u mrar!

[Lam:3:20] Tiftakar ruħi u taħseb,
u tinfena ġewwa fija.

[Lam:3:21] Dan jien nhewden f’qalbi,
biex b’hekk nittama.

[Lam:3:22] Il-ħniena tal-Mulej bla tmiem;
tjubitu ma tonqos qatt.

[Lam:3:23] Jiġġeddu kull filgħodu,
kbira l-fedeltà tiegħek.

[Lam:3:24] “Sehmi hu l-Mulej,” tgħid ruħi,
“għalhekk nittama fih.”

[Lam:3:25] Tajjeb il-Mulej ma’ min jistennieh,
mar-ruħ li tfittxu.

[Lam:3:26] Tajjeb min jistenna fis-skiet,
is-salvazzjoni tal-Mulej;

[Lam:3:27[ tajjeb għall-bniedem li jerfa’
l-madmad sa minn żgħożitu,

[Lam:3:28] li joqgħod waħdu u sieket,
meta jgħabbihulu l-Mulej;

[Lam:3:29] li qiegħed ħalqu fit-trab,
għandu mnejn jifdal xi tama;

[Lam:3:30] li jagħti ħaddejh lil min isawwtu,
li jimtela biż-żebliħ.

[Lam:3:31] Għax ma jarmix għal dejjem,
lill-bniedem il-Mulej.

[Lam:3:32] Għaliex jekk hu jgħakkes
iħenn skond il-kotra ta’ tjubitu;

[Lam:3:33] għax mhux minn qalbu jgħakkes,
jew iweġġa’ qalb il-bniedem.

[Lam:3:34] Li xi ħadd jisħaq taħt riġlejh
l-ilsiera kollha ta’ l-art;

[Lam:3:35] li tgħawweġ id-dritt ta’ bniedem
quddiem wiċċ l-Għoli;

[Lam:3:36] li tqarraq bi bniedem fil-kawża tiegħu,
dan il-Mulej ma japprovahx.

[Lam:3:37] Min qatt tkellem u seħħet kelmtu,
kieku Sidi ma ordnahiex?

[Lam:3:38] M’hux minn fomm l-Għoli,
joħroġ id-deni u l-ġid?

[Lam:3:39] Għala l-bniedem ħaj igerger,
għall-kastig ta’ dnubu?

Nersqu lejn Alla

[Lam:3:40] Ngħarblu triqatna u nifluhom,
u nerġgħu lura għand il-Mulej.

[Lam:3:41] Ħa ngħollu qlubna u idejna,
lejn Alla fis-smewwiet.

[Lam:3:42] Aħna dnibna u rvellajna,
u int ma ħfirtilniex.

[Lam:3:43] Int tlibbist bl-għadab,
u ġrejt warajna.
Qtiltna bla ma ħennejt.

[Lam:3:44] Nstart fi sħaba,
biex it-talb ma jaqbiżhiex.

[Lam:3:45] Int għamiltna ż-żibel,
l-iskart tal-ġnus.

[Lam:3:46] Ħalqhom fetħu għalina,
l-għedewwa tagħna lkoll.

[Lam:3:47] Biża’ u ħofra kien hemm għalina,
qerda u tkissir.

[Lam:3:48] Gliegel ta’ dmugħ ċarċru minn għajnejja
għat-tifrik ta’ bint il-poplu tiegħi.

[Lam:3:49] Għajni ddemma’ bla ma tehda,
ma tridx tistrieħ,

[Lam:3:50] qabel ma jixref il-Mulej
mis-sema u jara.

[Lam:3:51] Għajnejja jweġġgħuli qalbi,
minħabba x-xorti ta’ bniet belti.

[Lam:3:52] Nasbuli bħal għasfur
l-għedewwa tiegħi għal xejn.

[Lam:3:53] Xeħtuni ħaj ġol-bir,
u waddbu l-ħaġar fuqi.

[Lam:3:54] L-ilmijiet laħqu ‘l fuq minn rasi,
u għedt: “Jien spiċċajt.”

Għajta għall-vendetta

[Lam:3:55] Jien sejjaħt ismek, Mulej,
minn qiegħ il-bir.

[Lam:3:56] Int smajt leħni: “La ssoddx widnejk
għall-għajta tiegħi għall-għajnuna.”

[Lam:3:57] Meta jien sejjaħtlek, int qrobt lejja,
u għedtli: “La tibżax.”

[Lam:3:58] Int ħadt il-kawża tiegħi,
u fdejtli ‘l ħajti.

Lam:3:59] Int rajt id-deni li ġarrabt,
Mulej; għamel ħaqq miegħi.

[Lam:3:60] Rajt int il-vendikazzjoni tagħhom,
ta’ dawk li jmorru kontrija.

[Lam:3:61] Int smajt biż-żebliħ tagħhom,
u bit-tnassis tagħhom kontrija.

[Lam:3:62] Xufftejn dawk li qamu għalija u
ħsibijiethom,
il-jum kollu m’humiex ħlief kontrija.

[Lam:3:63] Arahom, meta joqogħdu jew iqumu,
jien l-għanja tagħhom.

[Lam:3:64] Agħtihom li ħaqqhom Mulej,
skond għemil idejhom.

[Lam:3:65] Webbsilhom qalbhom,
ixħet is-saħta tiegħek fuqhom.

[Lam:3:66[ Agħmel għal warajhom fl-għadab tiegħek,
eqridhom minn taħt is-sema,
O Mulej!”

4. Il-ġuħ ta’ Ġerusalemm

[Lam:4:1] Kif ittappan id-deheb,
kif tbiddel id-deheb fin!
Il-ġebel jinsab imxerred
f’ras kull triq.

[Lam:4:2] Ulied Sijon għeżież,
mitqilhom deheb jiswew!
Kif saru issa qishom biċċa xaqquf,
xogħol id il-fuħħar!

[Lam:4:3] Mqar ix-xakalli jagħtu sidirhom,
u jreddgħu l-frieħ tagħhom.
Bint il-poplu tiegħi kiefra
bħan-ngħama fid-deżert.

[Lam:4:4] Lsien it-tarbija tal-ħalib,
weħel mas-saqaf ta’ ħalqha,
minħabba l-għatx;
it-tfal jittallbu l-ikel,
imma ma jagħtihom ħadd.

[Lam:4:5] Dawk li kienu jieklu t-tajjeb,
issa bil-ġuħ fit-toroq;
dawk li kienu mrobbija fil-porpra,
issa jitmiegħku fiż-żibel.

[Lam:4:6] Id-dnub ta’ bint il-poplu tiegħi
akbar mill-ħtija ta’ Sodoma,
li nqalbet f’waqt wieħed,
bla ma ħadd meddilha idejh.

[Lam:4:7] Jiddu aktar mis-silġ kienu prinċpijietha,
bojod aktar mill-ħalib;
ġisimhom aħmar aktar mill-qroll,
persunithom bħas-saffir.

[Lam:4:8] Imma issa wiċċhom iswed aktar mid-dlam,
ma jingħarafx fit-toroq;
ġildithom weħlet ma’ għadamhom,
ibbieset daqs l-għewied.

[Lam:4:9] Ħabtuha aħjar il-maqtulin bix-xabla
minn dawk li nqerdu bil-ġuħ,
li ntemmu bil-mod, bħalkieku midrubin,
minħabba n-nuqqas ta’ wċuħ l-art.

[Lam:4:10] In-nisa, minkejja li ħanina,
sajjru ‘l uliedhom b’idejhom stess,
saru ikilhom,
dakinhar li tkissret bint il-poplu tiegħi.

[Lam:4:11] Il-Mulej temm il-qilla tiegħu,
sawwab saħnet il-korla tiegħu;
u kebbes in-nar f’Sijon,
u qerdilha s-sisien tagħha.

[Lam:4:12] Qatt ma emmnu slaten id-dinja,
u dawk li jgħammru fl-art,
li qatt jidħol gwerrier jew għadu
minn bwieb Ġerusalemm.

Il-profeti foloz

[Lam:4:13] Minħabba ħtijiet il-profeti tagħha,
u dnubiet il-qassisin tagħha,
li xerrdu fiha d-demm tal-ġusti.

[Lam:4:14] Kienu jixxenglu bħal għomja fit-toroq,
u mċappsa kollha demm,
u lbieshom ħadd ma sata’ jmiss.

[Lam:4:15] “Warrbu! Ja mniġġsin!” kienu jgħidulhom;
“Warrbu! Warrbu! La tmissuhomx!”
Għad jaħarbu u jiġġerrew fost il-ġnus,
imma n-nies jgħidu:
“Mkien ma jibqgħu.”

[Lam:4:16] Il-Mulej stess xerridhom,
aktar lejhom ma jħarisx;
ma kienx hemm ġieħ għall-qassisin,
lanqas ħniena għax-xjuħ.

L-aħħar jiem tan-nazzjon

[Lam:4:17] Għajnejna nfnew, kemm se ndumu
nħarsu għalxejn għall-għajnuna.
Mill-għases tagħna għarrixna
għall-poplu li ma jistax jgħinna.

[Lam:4:18] Iqisulna l-passi tagħna,
li ma nistgħux nimxu fi triqatna.
Qorob tmiemna, magħduda jiemna,
għax wasal tmiemna.

[Lam:4:19] Ġrew warajna eħfef
mill-ajkli tas-smewwiet.
Ġrew warajna qalb il-muntanji,
issajjawlna fid-deżert.

[Lam:4:20] In-nifs ta’ mnifsejna, il-midluk tal-Mulej,
nqabad fil-ħofor tagħhom.
Taħt id-dell tiegħu ngħidu:
“Nistgħu ngħixu fost il-ġnus.”

[Lam:4:21] Ifraħ u thenna, bint Edom,
int li tgħammar f’art Għus.
Imma għalik ukoll għad jgħaddi l-kalċi,
għad tisker u titgħarwen.

[Lam:4:22] Ntemm dnubek, Bint Sijon,
ma jżommokx iżjed fl-eżilju.
Imma dnubek, bint Edom, jikkastigah;
dnubietek għad jikxifhomlok.

Talba għall-ħniena

[Lam:5:1] Ftakar, Mulej, xi ġralna!
Ħares u ara l-għajb tagħna!
[Lam:5:2] Wirtna għadda għand l-istranġieri;
djarna għand il-barranin.
[Lam:5:3] Sfajna ltiema bla missier,
ommijietna sfaw bħar-romol.
[Lam:5:4] Ilmitna bil-flus nixorbu.
[Lam:5:5] Bil-madmad f’għonqna jsuquna,
il-ħatab tagħna bil-flus jiġina,
nfejna u mistrieħ m’għandniex.
[Lam:5:6] Lejn l-Eġittu middejna idejna,
u lejn l-Assirja biex bil-ħobż nixbgħu.
[Lam:5:7] Dinbu missirijietna u ntemmu lkoll,
u tgħabbejna aħna bi ħżunithom.
[Lam:5:8] Lsiera jaħkmu fuqna,
min jeħlisna m’għandna ‘l ħadd.
[Lam:5:9] Nissugraw ħajjitna biex niksbu ħobżna,
minħabba x-xabla fid-deżert.
[Lam:5:10] Ġildna jikwi bħal forn,
minħabba l-ħruq tal-ġuħ.
[Lam:5:11[ Kasbrulna n-nisa f’Sijon,
ix-xebbiet tagħna fi bliet Ġuda.
[Lam:5:12] Il-prinċpijiet għallquhom b’idejhom,
u wiċċ ix-xjuħ ma tawhx il-ġieħ.
[Lam:5:13] Iż-żgħażagħ tgħabbew bil-mitħna;
it-tfal jogħtru taħt il-ħatab.
[Lam:5:14] Ix-xjuħ ħallew bieb il-belt;
iż-żgħażagħ daqq il-korda.
[Lam:5:15] Il-ferħ ta’ qalbna ntemm;
iż-żfin tagħna f’vistu nbidel.
[Lam:5:16] Il-kuruna fuq rasna waqgħet;
jaħasra għalina għax dnibna!
[Lam:5:17] Għalhekk imradna b’qalbna,
u għajnejna ddallmu.
[Lam:5:18] Għax l-għolja ta’ Sijon ħerba,
ix-xakalli jiġġerrew fiha.
[Lam:5:19] Imma int, Mulej, tibqa’ għal dejjem,
it-tron tiegħek minn żmien għal żmien.
[Lam:5:20] Għaliex sa tinsiena għal dejjem,
tabbandunana għal dan it-tul ta’ żmien?
[Lam:5:21] Reġġagħna, Mulej, lejk, u nerġgħu lura,
ġeddilna jiemna bħal dari.
[Lam:5:22] Jaqaw irmejtna għalkollox?
M’hux biżżejjed għadabt għalina?