Għanja tal-Għanjiet

Għanja tal-Għanjiet

IL-KTIEB TA’ L-GĦANJA TA’ L-GĦANJIET

Titlu u daħla

1. [Għan:1:1] L-Għanja ta’ l-Għanjiet ta’ Salamun.

L-għarusa

[Għan:1:2] Ħa jiġi jbusni bil-bewsiet ta’ fommu.
Mħabbtek hija oħla mill-inbid;
[Għan:1:3] fwiħatek fihom għaxqa għar-riħa tagħhom,
ismek żejt li jitferragħ,
għalhekk iħobbuk, lilek, ix-xebbiet.
[Għan:1:4] Iġbidni wrajk, ejja niġru!
Lili s-sultan daħħalni ġewwa,
fil-kmamar tiegħu;
ejjew nifirħu, ej’ nithennew bik.
Bil-ferħ infakkru mħabbtek
wisq aktar mill-inbid.
Iva, għandhom raġun iħobbuk!

L-ewwel taqsima ta’ l-għanja

L-għarusa

[Għan:1:5] Jien samra, imma sbejħa,
bniet ta’ Ġerusalemm,
bħat-tined ta’ Kedar,
bħall-purtieri ta’ Salma.
[Għan:1:6] Oh! La tqisux il-lewn samrani tiegħi:
dak għax ħarqitni x-xemx.
L-ulied ta’ ommi xegħlu wisq għalija,
ġew iqegħduni għassa fuq id-dwieli,
lili, li d-dielja tiegħi, li hi tiegħi,
għassa tagħha ma qgħadtx!
[Għan:1:7] Inti, li qalbi tħobbok, fittex għidli:
fejn tmur biex tirgħa l-merħla,
fejn, f’nofsinhar, teħodha biex tistrieħ?
Biex ma negħjiex niġġerra
wara l-merħliet ta’ sħabek!

Il-kor

[Għan:1:8] Jekk dan int ma tafux,
l-isbaħ fost in-nisa,
mur mnejn għaddiet il-merħla,
u irgħa l-gidjien tiegħek
ħdejn l-għerejjex tar-rgħajja.

L-għarus

[Għan:1:9] Lid-debba tiegħi f’karru tal-Fargħun
marbuta
nxebbhek jiena, maħbuba tiegħi.
[Għan:1:10] Ħelwin huma ħaddejk bejn dawk
l-imsielet,
għonqok bil-ġiżirani.
[Għan:1:11] Ħnienaq tad-deheb nagħmlulek,
u wkoll żibeġ tal-fidda.

Djalogu bejn l-għarajjes

[Għan:1:12] Waqt li s-sultan fuq id-divan kien
qiegħed,
l-ispika tiegħi tat il-fwieħa tagħha.
[Għan:1:13] Il-maħbub tiegħi borża mirra għalija,
bejn ħobbejja mqiegħda.
[Għan:1:14] Il-maħbuba tiegħi għanqud ward tal-
ħenna
fid-dwieli ta’ Għajn-geddi.
[Għan:1:15] Kemm int sabiħa, maħbuba tiegħi,
kemm int sabiħa!
Għajnejk qishom ħamiema.
[Għan:1:16] U int, kemm int sabiħ, maħbub tiegħi,
int ħelu tabilħaqq! Tassew, sodditna l-ħdura.
[Għan:1:17] It-travi tad-dar tagħna huma taċ-ċedru,
bis-saqaf taċ-ċipress.

2. [Għan:2:1] Jiena r-ranġisa ta’ Saron,
il-ġilju tal-widien.
[Għan:2:2] Bħal ġilju qalb ix-xewk,
hekk hi l-maħbuba tiegħi fost ix-xebbiet.

[Għan:2:3] Tuffieħa qalb is-siġar tal-foresta
hekk huwa l-maħbub tiegħi qalb iż-żgħażagħ.
Kollni mixtieqa qgħadt bilqiegħda f’dellu,
u ħelu hu l-frott tiegħu għal togħomti.
[Għan:2:4] Daħħalni fil-kantini ta’ l-inbid,
l-istendard tiegħu fuqi hi l-imħabba.
[Għan:2:5] Ejjew għinuni bil-ftajjar taż-żbib,
aħjuni bit-tuffieħ,
għax imradt bl-imħabba.
[Għan:2:6] – Bi driegħu tax-xellug iwieżen rasi,
u bil-lemin jgħannaqni.

[Għan:2:7] Bniet ta’ Ġerusalemm, nitlobkom b’ħerqa,
f’ġieħ l-għażżiela jew iċ-ċriev tar-raba’,
la tqajjmux, le, la tqajjmux l-imħabba,
qabel ma jogħġob lilha.

It-tieni taqsima ta’ l-għanja

L-għarusa

[Għan:2:8] Leħen il-maħbub tiegħi:
arah, hu ġej,
aqbeż fuq il-muntanji,
jitqâbeż fuq l-għoljiet.
[Għan:2:9] Il-maħbub tiegħi qisu xi għażżiela,
jew ferħ iċ-ċriev.
Hemm huwa, wieqaf,
wara l-ħajt tagħna,
iħares minn ġot-tieqa,
u jgħarrex wara l-gradi tal-ħadid.
[Għan:2:10] Qabad jitkellem hu, il-maħbub tiegħi,
u qiegħed jgħidli:
“Maħbuba tiegħi, qum,
ejja, sabiħa tiegħi!
[Għan:2:11] Għax, ara, għaddiet ix-xitwa,
spiċċat ix-xita, marret.
[Għan:2:12] Fuq l-art ġa deher il-ward,
iż-żmien ta’ l-għana wasal,
fuq artna nstama’ leħen il-gamiem.
[Għan:2:13] Diġà beda mit-tin ħiereġ il-frott,
n-nwar tad-dwieli jxerred riħa ħelwa.
Maħbuba tiegħi, qum,
ejja, ġmiel tiegħi!
[Għan:2:14] Ħamiema tiegħi ġewwa x-xquq tal-blat,
moħbija ġo xi rdum,
urini wiċċek,
semmagħli leħnek,
għax leħnek ħlejju,
u sbejjaħ wiċċek.
[Għan:2:15] Aqbdulna l-volpijiet,
il-frieħ tal-volpijiet,
dawk li jeqirdu d-dwieli,
għaliex id-dwieli tagħna ħarġu n-nwar.”
[Għan:2:16] Hu tiegħi l-maħbub tiegħi, jiena tiegħu,
li jirgħa qalb il-ġilji.
[Għan:2:17] Qabel ma taqa’ s-sirda
u d-dellijiet jaħarbu,
dur ‘l hawn …! Maħbub tiegħi,
kun ixbah lill-għażżiela,
inkella ‘l ferħ iċ-ċriev,
fuq il-muntanji ta’ Beter.

3. [Għan:3:1] Matul il-lejl fuq soddti
jien fittixt lil dak li qalbi tħobb.
Fittixtu; ma sibtux!
[Għan:3:2] “Ħa nqum, għalhekk, u mmur indur
mal-belt,
u fit-triqat u l-pjazez
noqgħod infittex il-maħbub ta’ qalbi.”
Fittixtu; ma sibtux!
[Għan:3:3] Ltaqgħu miegħi mbagħad in-nies ta’
l-għassa,
dawk li mal-belt iduru.
Rajtuh xejn lill-maħbub ta’ qalbi?
[Għan:3:4] Bilkemm ilħaqt għaddejthom
li ma sibtx lill-maħbub ta’ qalbi.
Żammejtu, u le ma nitilqu,
qabel ma nkun daħħaltu fid-dar t’ommi,
fil-kamra wkoll ta’ dik illi nisslitni.

L-għarus

[Għan:3:5] Bniet ta’ Ġerusalemm, nitlobkom b’ħerqa,
f’ġieħ l-għażżiela jew iċ-ċriev tar-raba’,
la tqajjmux, le, la tqajjmux l-imħabba,
qabel ma jogħġob lilha.

It-tielet taqsima ta’ l-għanja

[Għan:3:6] X’inhuwa dan li tiela’ mid-deżert,
bħal sħaba ta’ duħħan,
mimli bir-riħa tfuħ ta’ mirra u inċens,
b’kull fwieħa tal-merkanti?
[Għan:3:7] Ara, l-lettiga, dik ta’ Salamun!
Sittin raġel qalbiena hemm madwarha,
magħżula minn fost l-aqwa ta’ Iżrael.
[Għan:3:8] Lkoll kemm huma jħaddmuh sewwa s-sejf
mħarrġin sew fil-gwerra.
Kull wieħed minnhom għandu s-sejf fuq ġenbu,
għall-biża’ ta’ xi ħasda tul il-lejl.
[Għan:3:9] Is-sultan Salamun għalih innifsu
tron għamel mill-injam tal-Libanu.
[Għan:3:10] Tal-fidda għamilhom il-kolonni tiegħu,
id-dahar u l-ġnub tad-deheb,
is-siġġu ksieh bil-porpra,
l-isfond intarsjat bl-ebbanu ġo fih.
[Għan:3:11] Ejjew, bniet ta’ Ġerusalemm, ejjew,
araw, bniet ta’ Sijon,
is-sultan Salamun,
b’dik il-kuruna li xidditlu ommu nhar
l-għerusija tiegħu,
fil-jum tal-ferħ ta’ qalbu.

L-għarus

4. [Għan:4:1] Kemm int sabiħa, maħbuba tiegħi,
kemm int sabiħa!
Għajnejk qishom ħamiem
minn wara l-istar tiegħek.
Dak xagħrek merħla mogħoż
imewwġu mal-muntanji ta’ Gilgħad.
[Għan:4:2] Dawk snienek qishom merħla nagħaġ
imġiżża
telgħin wara l-ħasil.
Kull waħda minnhom hemm tewmija magħha,
ma hemm mingħajrha ebda waħda minnhom.
[Għan:4:3] Ħajta ħamra dagħmiena huma xufftejk,
id-diskors tiegħek ħelu.
Ħaddejk biċċtejn rummien
minn wara l-istar tiegħek.
[Għan:4:4] Għonqok, torri ta’ David,
li nbena ħalli fih jintrefgħu l-armi.
Elf tarka hemm fih imdendla,
tarkiet tal-qalbenin, lkoll kemm huma.
[Għan:4:5] Jixbah lil żewġt ifrieħ taċ-ċerva sidrek,
ulied tewmin t’għażżiela,
li jirgħu qalb il-ġilji.
[Għan:4:6] Qabel ma taqa’ s-sirda
u d-dellijiet jaħarbu,
lejn il-muntanja rrid immur tal-mirra,
lejn ta’ l-inċens l-għoljiet.

[Għan:4:7] Kollok sabiħa, maħbuba tiegħi,
u tebgħa fik ma hemmx!

[Għan:4:8] Ejja minn fuq il-Libanu, għarusa tiegħi,
ejja mil-Libanu għad-daħla tiegħek.
Ħares minn fuq il-qċaċet ta’ Amana,
minn fuq dawk ta’ Senir u ta’ Ħermon,
minn dawk l-għerien tal-ljuni,
muntanji tal-ljupardi.

[Għan:4:9] Inti sraqtli lil qalbi, għarusa tiegħi,
inti sraqtli lil qalbi, oħti,
sa b’ħarsa waħda tiegħek,
sa b’waħda biss mill-ġawhar ta’ fuq għonqok!
[Għan:4:10] Mħabbtek kemm hi ħelwa,
oħti, għarusa,
kemm hi aħjar imħabbtek mill-inbid!
Riħet fwiħatek oħla minn kull balzmu!
[Għan:4:11] Xufftejk, għarusa tiegħi, iqattru għasel
safi,
u taħt ilsienek għasel u ħalib.
Riħet l-ilbiesi tiegħek bħal dik tal-Libanu.
[Għan:4:12] Ġnien magħluq tajjeb int, oħti, għarusa
tiegħi,
ġnien magħluq tajjeb, għajn issiġillata.
[Għan:4:13] Jinbet ġnien tar-rummien minn ilmijietek,
flimkien ma’ l-ogħla ħxejjex:
il-ward tal-ħenna, u l-ispika,
[Għan:4:14] spika u żagħfran,
qasab ifuħ, kannella,
kull siġra ta’ l-inċens,
mirra, sabbara,
u l-aqwa balzmi kollha.
[Għan:4:15] Int għajn tal-ġonna,
int ġiebja t’ilma ġieri,
nieżel mil-Libanu!

L-għarusa

[Għan:4:16] Qum, tramuntana,
riħ isfel, ejja,
onfoħ fuq il-ġnien tiegħi,
ħalli s-siġar tal-balzmu tiegħu jqattru!
Ħa jiġi l-maħbub tiegħi fil-ġnien tiegħu
u jiekol mill-frott tiegħu kollu benna!

5. L-għarus

[Għan:5:1] Jien ġejt fil-ġnien tiegħi,
oħti, għarusa tiegħi,
niġbor il-mirra tiegħu, u l-balzmu wkoll,
niekol ix-xehda tiegħi, u wkoll l-għasel,
nixrob mill-inbid tiegħi, u l-ħalib tiegħi.
Kulu, ħbieb tiegħi,
għeżież, ixorbu u iskru!

Ir-raba’ taqsima ta’ l-għanja

L-għarusa

[Għan:5:2] Jiena rieqda, iva, iżda qalbi tishar.
Leħen il-maħbub tiegħi! Qed iħabbat:
“Oħti, ħabiba tiegħi, ejja iftaħli,
ħamiema tiegħi, int bla nuqqas!
Rasi mimlija nida,
in-nokkli bin-nida ta’ billejl.”
[Għan:5:3] Jien ġa neħħejt minn fuqi l-libsa tiegħi,
kif nerġa’ nxiddha?
Jiena ġa ħsilt riġlejja,
u kif nerġa’ nħammiġhom?
[Għan:5:4] Mbagħad il-maħbub tiegħi daħħal idu
mir-rewwieħa tal-bieb;
ħassejt tregħid ġo fija minħabba fih.
[Għan:5:5] Qomt jiena stess niftaħ lill-maħbub tiegħi;
u idejja qattru l-mirra
subgħajja l-mirra safja,
fuq maqbad il-lukkett.
[Għan:5:6] Lill-maħbub tiegħi jiena stess mort ftaħtlu
iżda l-maħbub kien diġà dar u telaq!
Ħassejtni ruħi ħierġa minħabba fih.
Fittixtu, u ma sibtux,
sejjaħtlu, u ma weġibx!
[Għan:5:7] Ltaqgħu miegħi mbagħad in-nies ta’
l-għassa,
dawk li mal-belt iduru,
u tawni s-swat, ġerrħuni,
ħaduli sa l-mantell
l-għassiesa tas-swar.
[Għan:5:8] Bniet ta’ Ġerusalemm, nitlobkom b’ħerqa,
jekk intom issibuh il-maħbub tiegħi,
x’sejrin tgħidulu?
Li mradt bl-imħabba.

Il-kor

[Għan:5:9] X’inhu aħjar mill-bqija l-maħbub tiegħek,
l-isbaħ fost in-nisa?
X’inhu aħjar mill-bqija l-maħbub tiegħek,
biex inti qed titlobna hekk bil-ħerqa?

L-għarusa

[Għan:5:10] Il-maħbub tiegħi abjad u ħamrani,
jagħrfuh fost għaxart elef;
[Għan:5:11] rasu hi deheb mill-ifjen,
bħall-palm in-nokkli tiegħu,
u suwed daqs iċ-ċawl.
[Għan:5:12] Għajnejh bħal ħamimiet
maġenb nixxiegħa ilma,
jinħaslu fil-ħalib,
qegħdin ħdejn fawwara.
[Għan:5:13] Ħaddejh ħmiemel tal-balzmu,
mixtliet ta’ ħxejjex ifuħu ħafna.
Xufftejh qishom ġilji,
iqattru mirra safja.
[Għan:5:14] Idejh boċċi tad-deheb,
b’ħaġar għani ta’ Tarsis imwaħħal fihom.
U ħdanu biċċa avorju
miksi bis-saffiri.
[Għan:5:15] Riġlejh bħal żewġ kolonni tar-rħam
abjad,
mqiegħda fuq sisien ta’ deheb mill-ifjen.
Is-sura tiegħu bħal tal-Libanu,
maestuża bħaċ-ċedri.
[Għan:5:16] Kliemu kollu ħlewwa;
u kollox jgħaxxqek fih.
Dan huwa l-maħbub tiegħi, dan ħabibi,
bniet ta’ Ġerusalemm.

6. Il-Kor

[Għan:6:1] Fejn mar il-maħbub tiegħek,
l-isbaħ fost in-nisa?
Fejn mar il-maħbub tiegħek,
biex aħna nfittxuh miegħek?

L-għarusa

[Għan:6:2] Il-maħbub tiegħi niżel fil-ġnien tiegħu,
ħdejn il-ħmiemel tal-balzmu,
ħalli fil-ġonna jirgħa,
u jaqta’ l-ġilji.
[Għan:6:3] Jien tal-maħbub, u tiegħi l-maħbub tiegħi
li jirgħa qalb il-ġilji.

Il-ħames taqsima ta’ l-għanja

L-għarus

[Għan:6:4] Int ħelwa, bħal Tirsa, maħbuba tiegħi,
inti sabiħa, bħal Ġerusalemm.
[Għan:6:5] Dawwar għajnejk minn fuqi,
għax isaħħruni.
Dak xagħrek merħla mogħoż,
imewwġu mal-muntanja ta’ Gilgħad.
[Għan:6:6] Dawk snienek merħla nagħaġ
telgħin wara l-ħasil.
Kull waħda minnhom hemm tewmija magħha,
ma hemm mingħajrha ebda waħda minnhom.
[Għan:6:7] Ħaddejk biċċtejn rummien
minn wara l-istar tiegħek.
[Għan:6:8] Rġejjen hemm sittin,
tmenin hemm konkubini,
xebbiet bla għadd.
[Għan:6:9] Imma waħda biss il-ħamiema tiegħi,
waħda l-perfetta tiegħi.
Hi l-waħdanija t’ommha,
hi biss l-għażiża ta’ dik li wilditha.
Rawha x-xebbiet, qalulha li hi hienja,
rġejjen, konkubini, lkoll faħħruha:
[Għan:6:10] “Min hija dik li tielgħa bħaż-żerniq,
sabiħa donnha l-qamar,
tiddi bħax-xemx,
tal-biża’ bħall-eżerċtu lest għat-taqbida?”
[Għan:6:11] Fil-ġnien tal-ġewż inżilt,
sabiex inħares lejn tal-wied il-ħdura,
biex nara jekk id-dielja hix qed tarmi,
jekk ir-rummien diġà ħariġx in-nwar.
[Għan:6:12] Jien stess ma nafx, imma refgħetni
xewqti
għal fuq il-karru flimkien mal-prinċep.

7. Il-Kor

[Għan:7:1] Erġ’ejja, erġ’ejja, Sulamija,
erġ’ejja, erġ’ejja, ħalli nħarsu lejk!

L-għarus

Xi tridu tħarsu lejn is-Sulamija
bħal f’żifna ta’ żewġ kori?
[Għan:7:2] Kemm huma sbieħ riġlejk fis-sandli
tiegħek,
bint ta’ prinċep!
Id-dawra ta’ ġenbejk qisha ħannieqa,
xogħol id wieħed tas-sengħa.
[Għan:7:3] Żokortok tazza tonda,
minn fejn l-inbid imħawwar qatt ma jonqos.
Il-ħodon tiegħek qisu għamra qamħ,
bil-ġilji mdawwar.
[Għan:7:4] Jixbah lil żewġt ifrieħ taċ-ċerva sidrek,
ulied tewmin t’għażżiela,
[Għan:7:5] Dak għonqok qisu torri ta’ l-avorju.
Għajnejk donnhom l-għadajjar ta’ Ħesbon,
f’bieb Bat-rabbim.
Torri tal-Libanu nqisu mnieħrek,
li qiegħed għassa jħares lejn Damasku.
[Għan:7:6] Rasek ‘il fuq, xebbahtha lill-Karmel,
xagħar rasek donnu porpra;
sultan baqa’ maqbud fin-nokkli.
[Għan:7:7] Kemm int sabiħa u kemm tassew int ħelwa,
mħabba fost l-għaxqiet!
[Għan:7:8] Fis-sura għolja tiegħek qisek palma,
sdierek l-għenieqed tagħha.
[Għan:7:9] U jien għedt: “Ħa mmur nitla’ mat-tamra,
naqbad mal-friegħi tagħha.
Ħa jkunu sdierek bħal għenieqed l-għeneb,
u riħet nifsek tkun bħal tat-tuffieħ;
[Għan:7:10] u t-togħma tiegħek bħall-aħjar inbid?”

L-għarusa

Hu jinżel sewwa lejn il-maħbub tiegħi
filwaqt li jkun iċarċar
Fuq ix-xufftejn ta’ dawn li jkunu rieqda.
[Għan:7:11] Jiena tal-maħbub tiegħi
u xewqtu tiġbdu lejja.
[Għan:7:12] Maħbub tiegħi, ejja,
nitilqu lejn l-għelieqi!
Nqattgħu l-lejl fl-irħula;
[Għan:7:13] għada fil-għodu nbakkru lejn id-dwieli,
ħalli naraw ħariġx l-inwar tad-dielja,
u jekk fetaħx iż-żahar;
jekk ir-rummien huwiex qed jarmi l-ward.
Mbagħad nagħtik imħabbti.
[Għan:7:14] Tfewweġ il-mandragora bil-fwieħa
tagħha
kull frott mill-aktar bnin għandna fi bwiebna,
ġdid u qadim,
maħbub tiegħi, jiena rfajtu għalik.

8. [Għan:8:1] M’hux li kont ħija,
li rdajt minn sider ommi!
Għaliex jekk barra kont niltaqa’ miegħek,
kont nista’ nbusek bla ma jregħexni ħadd.
[Għan:8:2] U kont inġagħlek tidħol fid-dar t’ommi,
int kont tħarriġni!
U jiena nbid imħawwar kont nisqik,
għasir ir-rummien tiegħi.
[Għan:8:3] – Bi driegħu tax-xellug iwieżen rasi,
u bil-lemin jgħannaqni.

L-għarus

[Għan:8:4] Bniet ta’ Ġerusalemm, nitlobkom b’ħerqa,
la tqajjmux le, la tqajjmux l-imħabba,
qabel ma jogħġob lilha.

Għeluq: Ir-Rabta

Il-kor

[Għan:8:5] Min hija din li tielgħa mid-deżert,
tielgħa mistrieħa fuq il-maħbub tagħha?

L-Għarusa

Taħt it-tuffieħa jiena ġejt inqajjmek
hemm fejn nisslitek ommok,
hemm fejn batiet bil-ħlas dik li wilditek.
[Għan:8:6] Qegħedni bħal siġill fuq qalbek,
siġill fuq driegħek.
Għaliex bħall-mewt qawwija l-imħabba;
daqs Art l-Imwiet hi kiefra l-għira;
ix-xrar tagħha xrar tan-nar,
nar tal-Mulej.
[Għan:8:7] Ilmijiet kbar m’huma sa jaslu qatt
biex jitfu l-imħabba,
lanqas ix-xmajjar ma jġorruha magħhom.
Il-bniedem li jrid jagħti
l-ġid kollu ta’ daru
biex jixtri l-imħabba
tmaqdir isib.

Żjieda

[Għan:8:8] Oħtna żgħira, u ħobb ma għandhiex.
X’se nagħmlulha lil oħtna dakinhar li jkun hemm
min jistaqsi għaliha?
[Għan:8:9] Jekk inhi sur, nibnulha rampa tal-fidda;
jekk inhi bieb, nagħmlulha injam taċ-ċedru.
[Għan:8:10] “Jiena sur, u sidri bħal torrijiet;
ġa sirt f’għajnejh bħal waħda li sabet is-sliem.”

Id-dwieli ta’ Salamun

[Għan:8:11] Salamun kellu għalqa tad-dwieli
f’Bagħal-ħamon;
din l-għalqa ħallieha f’idejn l-għassiesa,
u kull wieħed kellu jagħtih il-frott tiegħu:
elf biċċa tal-fidda.
[Għan:8:12] L-għalqa tiegħi tad-dwieli,
li hi tiegħi, tinsab quddiemi:
Salamun, l-elf biċċa għalik,
u mitejn għal dawk
li jgħassu l-frott tagħha.

Il-kunsens

[Għan:8:13] Inti li tgħammar fil-ġonna,
sħabi qegħdin b’widnejhom
miftuħa għal leħnek:
semmagħhuli!

[Għan:8:14] Aħrab, maħbub tiegħi,
kun ixbah lill-għażżiela,
inkella ‘l ferħ iċ-ċriev,
fuq il-muntanji kollhom riħa tfuħ.