Esdra

Esdra

IL-KTIEB TA’ ESDRA

1. L-eżiljati jerġgħu lura ( 538 QK )

[Esd:1:1] Fl-ewwel sena ta’ Ċiru, sultan tal- Persja, biex iseħħ dak li kien qal il-Mulej minn fomm Ġeremija, il-Mulej qanqal lil Ċiru, sultan tal-Persja, biex joħroġ proklama fis-saltna tiegħu kollha, saħansitra bil-miktub, li tgħid: [Esd:1:2] “Hekk jgħid Ċiru s-sultan tal-Persja: ‘Il-Mulej, Alla tas-smewwiet, tani s-saltniet kollha ta’ l-art, u qabbadni nibnilu tempju f’Ġerusalemm, belt ta’ Ġuda. [Esd:1:3] Kull min hemm fostkom mill-poplu kollu tiegħu, ħa jkun miegħu Alla tiegħu! Ħa jitla’ Ġerusalemm, belt ta’ Ġuda, u jibni t-tempju tal-Mulej, Alla ta’ Iżrael. Hu Alla li qiegħed Ġerusalemm. [Esd:1:4] U kull min fadal mill-poplu tiegħu, qiegħed fejn qiegħed, ħa jgħinuh in-nies tal-post b’fidda, deheb, ġid, bhejjem, u offerti oħra minn rajhom lit-tempju ta’ Alla, li hemm f’Ġerusalemm.”

[Esd:1:5] Il-kapijiet ta’ djar missirijiethom ta’ Ġuda u ta’ Benjamin, il-qassisin u l-Leviti, u dawk kollha li Alla qanqalhom, qamu għalhekk biex jitilgħu Ġerusalemm ħa jibnu t-tempju tal-Mulej hemmhekk. [Esd:1:6] Barra kull xorta ta’ offerti li għamlu minn rajhom, dawk kollha li kienu joqogħdu madwarhom tawhom ukoll kull xorta ta’ offerti ta’ fidda u deheb, ġid u bhejjem, u offerti ta’ valur kbir.

[Esd:1:7] U s-sultan Ċiru ħareġ l-oġġetti tat-tempju tal-Mulej li Nabukodonosor kien ġieb minn Ġerusalemm biex qegħedhom fit-tempju ta’ l-allat tiegħu. [Esd:1:8] Ħariġhom Ċiru, sultan tal-Persja, permezz ta’ Mitredat, it-teżorier, u dan għaddhom quddiem Sesbassar, il-prinċep ta’ Ġuda. [Esd:1:9] Din hi l-lista tagħhom: tletin bieqja tad-deheb, elf bieqja tal-fidda, disgħa u għoxrin ċensier, [Esd:1:10] tletin reċipjent tad-deheb, erba’ mija u għaxar reċipjenti tal-fidda ta’ xorta oħra, elf reċipjent ieħor. [Esd:1:11] Ir-reċipjenti tad-deheb u tal-fidda kienu ħamest elef u erba’ mija. Sesbassar ħa miegħu dan kollu meta talla’ lill-eżiljati minn Babilonja lejn Ġerusalemm.

2. Il-lista ta’ l-eżiljati li reġgħu lura

[Esd:2:1] Dawn huma n-nies tal-provinċja li telgħu mill-jasar ta’ l-eżilju. Nabukodonosor, sultan ta’ Babilonja, kien eżiljahom fil-Babilonja; huma reġgħu lura Ġerusalemm u Ġuda, kulħadd lejn il-belt tiegħu. [Esd:2:2] Dawn ġew ma’ Żerubbabel, Ġożwè, Neħemija, Xeraja, Regħlaja, Mordekaj, Bilsan, Misfar, Bigwaj, Reħum, u Bagħana.

L-għadd ta’ nies li reġgħu lura kienu hekk: [Esd:2:3] Ulied Pargħos kienu elfejn, mija u tnejn u sebgħin; [Esd:2:4] ulied Sefatija, tliet mija u tnejn u sebgħin; [Esd:2:5] ulied Araħ, seba’ mija u ħamsa u sebgħin; [Esd:2:6] ulied Paħat-mowab, jiġifieri ulied Ġożwè u Ġowab, elfejn, tmien mija u tnax; [Esd:2:7] ulied Għalam, elf, mitejn u erbgħa u ħamsin; [Esd:2:8] ulied Żattu, disa’ mija u ħamsa u erbgħin; [Esd:2:9] ulied Żakkaj, seba’ mija u sittin; [Esd:2:10] ulied Bani, sitt mija u tnejn u erbgħin; [Esd:2:11] ulied Bebaj, sitt mija u tlieta u għoxrin; [Esd:2:12] ulied Għażgad, elf, mitejn u tnejn u għoxrin; [Esd:2:13] ulied Adonikam sitt mija u sitta u sittin; [Esd:2:14] ulied Bigwaj, elfejn, sitta u ħamsin; [Esd:2:15] ulied Għadin, erba’ mija u erbgħa u ħamsin; [Esd:2:16] ulied Ater, jiġifieri ulied Ħeżekija, tmienja u disgħin; [Esd:2:17] ulied Besaj, tliet mija u tlieta u għoxrin; [Esd:2:18] ulied Ġoraħ, mija u tnax; [Esd:2:19] ulied Ħasum, mitejn u tlieta u għoxrin; [Esd:2:20] ulied Gibbar, ħamsa u disgħin; [Esd:2:21] ulied Betlehem kienu mija u tlieta u għoxrin; [Esd:2:22] in-nies ta’ Netufa, sitta u ħamsin, [Esd:2:23] in-nies ta’ Għanatot, mija u tmienja u għoxrin; [Esd:2:24] ulied Bet-għażmawet, tnejn u erbgħin; [Esd:2:25] ulied Kirjat-ġegħarim, Kefira u Birot, seba’ mija u tlieta u erbgħin; [Esd:2:26] ulied Rama u Geba, sitt mija u wieħed u għoxrin; [Esd:2:27] in-nies ta’ Mikmas, mija u tnejn u għoxrin, [Esd:2:28] in-nies ta’ Betel u Għaj, mitejn u tlieta u għoxrin; [Esd:2:29] ulied Nebu kienu tnejn u ħamsin; [Esd:2:30] ulied Magbis, mija u sitta u ħamsin; [Esd:2:31] ulied Għelam l-ieħor, elf, mitejn u erbgħa u ħamsin; [Esd:2:32] ulied Ħarim, tliet mija u għoxrin; [Esd:2:33] ulied Lod, Ħadid u Onu, seba’ mija u ħamsa u għoxrin; [Esd:2:34] ulied Ġeriko, tliet mija u ħamsa u erbgħin; [Esd:2:35] ulied Sena kienu tlitt elef, sitt mija u tletin.

[Esd:2:36] Il-qassisin: ulied Ġedajja, mid-dar ta’ Ġożwè, kienu disa’ mija u tlieta u sebgħin; [Esd:2:37] ulied Immer, elf u tnejn u ħamsin; [Esd:2:38] ulied Pasħur, elf, mitejn u sebgħa u erbgħin; [Esd:2:39] ulied Ħarim, elf u sbatax.

[Esd:2:40] Il-Leviti: ulied Ġożwè u Kadmijel, ulied Ħodawija, kienu erbgħa u sebgħin.

[Esd:2:41] Il-kantanti: ulied Asaf kienu mija u tmienja u għoxrin.

[Esd:2:42] Il-purtinara tat-tempju: ulied Sallum, ulied Ater, ulied Talmon, ulied Għakkub, ulied Ħatita, ulied Sobaj, lkoll flimkien kienu jgħoddu mija u disgħa u tletin.

[Esd:2:43] L-ilsiera tat-tempju: ulied Siħa, ulied Ħaxufa, ulied Tabgħot, [Esd:2:44] ulied Keros, ulied Sigħaħa, ulied Padon, [Esd:2:45] ulied Lebana, ulied Ħagaba, ulied Għakkub, [Esd:2:46] ulied Ħagab, ulied Salmaj, ulied Ħanan, [Esd:2:47] ulied Giddel, ulied Gaħar, ulied Raja, [Esd:2:48] ulied Resin, ulied Nekoda, ulied Ġażżim, [Esd:2:49] ulied Għużża, ulied Paseħa, ulied Besaj, [Esd:2:50] ulied Asna, ulied Megħunim, ulied Nefusin, [Esd:2:51] ulied Bakbuk, ulied Ħakufa, ulied Ħarħur, [Esd:2:52] ulied Baslut, ulied Meħida, ulied Ħarsa, [Esd:2:53] ulied Barkos, ulied Sisera, ulied Tamaħ, [Esd:2:54] ulied Nesijaħ, ulied Ħatifa.

[Esd:2:55] Ulied il-qaddejja ta’ Salamun: ulied Sotaj, ulied Ħassoferet, ulied Peruda, [Esd:2:56] ulied Ġagħala, ulied Darkon, ulied Giddel; [Esd:2:57] ulied Sefatija, ulied Ħattil, ulied Pokret-ħasbajim, ulied Ami. [Esd:2:58] L-ilsiera tat-tempju u wlied il-qaddejja ta’ Salamun ilkoll flimkien kienu jġibu tliet mija u tnejn u disgħin.

[Esd:2:59] Kien hemm dawk li telgħu minn Tel-melaħ, Tel-ħarsa, Kerub, Addan, u Immer, mingħajr ma setgħu jgħidu liema kienet dar missierhom u x’kien in-nisel tagħhom, jekk kinux minn Iżrael jew le. [Esd:2:60] Dawn kienu: ulied Delaja, ulied Tobija, u wlied Nekoda, b’kollox sitt mija u tnejn u ħamsin. [Esd:2:61] Minn ulied il-qassisin kien hemm ulied Ħabajja, ulied Ħakkos, ulied Barżillaj, li kien ħa b’martu waħda mill-bniet ta’ Barżillaj il-Gilgħadi, u beda jissejjaħ b’isimhom. [Esd:2:62] Dawn fittxew isimhom fir-reġistri ta’ l-arblu tar-razza, imma ma sabuhx; għalhekk ġew imneħħija minn mal-qassisin għax imniġġsa. [Esd:2:63] U l-gvernatur qalilhom biex ma jiklux mill-ikel qaddis sa ma jkun hemm qassis li jikkonsulta lil Alla bl-Urim u t-Tummim.

[Esd:2:64] Il-ġemgħa kollha f’daqqa kienet ta’ tnejn u erbgħin elf, tliet mija u sittin ruħ. [Esd:2:65] Dawn barra l-qaddejja tagħhom, rġiel u nisa, li kienu sebat elef, tliet mija u sebgħa u tletin, u barra l-kantanti tagħhom, rġiel u nisa, li kienu mitejn. [Esd:2:66] Iż-żwiemel tagħhom kienu jgħoddu seba’ mija u sitta u tletin; il-bgħula tagħhom, mitejn u ħamsa u erbgħin; [Esd:2:67] l-iġmla tagħhom, erba’ mija u ħamsa u tletin; u l-ħmir tagħhom sitt elef, seba’ mija u għoxrin.

[Esd:2:68] U meta xi wħud mill-kapijiet tal-familji waslu ħdejn it-tempju tal-Mulej f’Ġerusalemm, minn rajhom għamlu offerti lit-tempju ta’ Alla ħalli jerġa’ jitla’ fil-post fejn kien qabel. [Esd:2:69] Skond ma kienu jistgħu, taw lit-teżor li kienu qegħdin jiġbru għall-bini, wieħed u sittin elf darik tad-deheb, ħamest elef mina tal-fidda, u mitt libsa tal-qassisin.

Esd:2:70] U l-qassisin, il-Leviti u biċċa mill-poplu, qagħdu Ġerusalemm, imma l-kantanti, il-purtinara tat-tempju, u l-ilsiera tat-tempju, marru joqogħdu fl-ibliet tagħhom. L-Iżraelin kollha marru joqogħdu fl-ibliet tagħhom.

3. Jerġa’ jibda l-kult

[Esd:3:1] Ulied Iżrael kienu fl-ibliet tagħhom, imma meta wasal is-seba’ xahar iltaqgħu lkoll Ġerusalemm, [Esd:3:2] u qamu Ġożwè bin Ġosadak u ħutu l-qassisin, u Żerubbabel bin Sijaltijel u ħutu, u bnew l-artal ta’ Alla ta’ Iżrael biex joffru fuqu sagrifiċċji tal-ħruq skond kif hemm miktub fil-liġi ta’ Mosè, il-bniedem ta’ Alla. [Esd:3:3] Għalkemm kienu jibżgħu mill-ġnus ta’ l-artijiet ta’ madwarhom, waqqfu l-artal fuq is-sisien li kellu qabel, u offrew fuqu bhejjem għall-ħruq b’sagrifiċċju lill-Mulej fil-għodu u fil-għaxija. [Esd:3:4] U għamlu l-festa ta’ l-Għerejjex skond kif inhu miktub. Minn jum għall-ieħor, kienu jaħarqu bhejjem sħaħ b’sagrifiċċju; l-għadd tas-sagrifiċċji kien dak preskritt għal kull jum mil-Liġi. [Esd:3:5] Wara dan offrew sagrifiċċji ma jaqtgħu xejn, sagrifiċċji ta’ nhar il-qamar ġdid u sagrifiċċji taż-żminijiet qaddisa tal-Mulej. Kien hemm ukoll min, minn rajh, offra sagrifiċċju lill-Mulej. [Esd:3:6] Mill-ewwel jum tas-seba’ xahar bdew joffru bhejjem għall-ħruq b’sagrifiċċju lill-Mulej, imma s-sisien tat-tempju kienu għadhom ma tqegħdux.

Il-bini tat-tempju ( 535 QK )

[Esd:3:7] Mbagħad taw il-flus lill-bennejja u lill-mastrudaxxi. Taw ukoll ikel, xorb u żejt lin-nies ta’ Tir u Sidon, biex iġibu bil-baħar injam taċ-ċedru mil-Libanu sa Ġaffa skond il-permess li kien tahom Ċiru, sultan tal-Persja. [Esd:3:8] Fit-tieni xahar tat-tieni sena minn mindu kienu ġew f’dar Alla f’Ġerusalemm, Żerubbabel bin Sijaltijel, Ġożwè bin Ġosadak, il-bqija ta’ ħuthom il-qassisin, il-Leviti, u dawk kollha li kienu ġew Ġerusalemm mill-eżilju, bdew ix-xogħol, u qabbdu l-Leviti minn għoxrin sena ‘l fuq biex jieħdu ħsieb ix-xogħol fuq it-tempju tal-Mulej. [Esd:3:9] U qamu flimkien Ġożwè u wliedu u ħutu, Kadmijel u wliedu, ulied Ġuda, ulied Ħenadad u wliedhom u ħuthom il-Leviti, biex imexxu l-ħaddiema fil-bini tat-tempju ta’ Alla. [Esd:3:10] Meta l-bennejja qiegħdu s-sisien tat-tempju tal-Mulej, il-qassisin, libsin l-ilbies sagru, resqu bit-trombi, u l-Leviti, ulied Asaf, resqu biċ-ċimbali, biex ifaħħru lill-Mulej skond l-ordnijiet ta’ David, sultan ta’ Iżrael. [Esd:3:11] U kantaw għanjiet ta’ tifħir u ta’ radd il-ħajr lill-Mulej “għax hu tajjeb, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu” għal Iżrael. U l-poplu kollu għajjat għajta kbira ta’ tifħir lill-Mulej, għax kienu tqiegħdu s-sisien tat-tempju tal-Mulej [Esd:3:12] Ħafna mill-qassisin, mil-Leviti, u mill-kapijiet tad-djar ta’ missirijiethom u x-xjuħ, li kienu raw it-tempju li kien hemm qabel, bkew b’leħen għoli meta tqiegħdu s-sisien il-ġodda tat-tempju tal-Mulej; imma ħafna oħrajn għajjtu għajat kbir ta’ ferħ. [Esd:3:13] Għalhekk ħadd ma sata’ jagħraf l-għajat ta’ ferħ mill-għajat ta’ biki tal-poplu; il-poplu kien qiegħed jgħajjat għajat kbir, u leħnu kien jinstama’ mill-bogħod.

4. Is-Samaritani jfixklu l-bini tat-tempju

[Esd:4:1] Mela semgħu l-għedewwa ta’ Ġuda u Benjamin li dawk li ġew mill-eżilju kienu qed jibnu tempju lill-Mulej, Alla ta’ Iżrael; [Esd:4:2] u resqu fuq Żerubbabel u l-kapijiet tad-djar ta’ missirijiethom u qalulhom: “Ħa nibnu magħkom it-tempju tal-Mulej, għax aħna wkoll inqimu lil Alla tagħkom, imma għadna ma offrejna l-ebda sagrifiċċju minn mindu Esar-ħaddun, sultan ta’ l-Assirja, ġiebna hawnhekk.” [Esd:4:3] U weġbuhom Żerubbabel, Ġożwè u l-bqija tal-kapijiet tad-djar ta’ missirijiethom ta’ Iżrael: “M’hux sewwa li aħna u intom nibnu flimkien it-tempju ta’ Alla tagħna. Aħna t-tempju lill-Mulej, Alla ta’ Iżrael, nibnuh weħidna, għax hekk ordnalna Ċiru, is-sultan tal-Persja.” [Esd:4:4] Mbagħad in-nies ta’ l-art bdew jaqtgħu qalb in-nies ta’ Ġuda u jissikkawhom biex ma jkomplux jibnu t-tempju. [Esd:4:5] U krew xi nies kontrihom biex bil-parir tagħhom iġibu fix-xejn il-pjan tan-nies ta’ Ġuda. Dan dam sejjer minn żmien Ċiru, sultan tal-Persja, sa żmien Darju, sultan tal-Persja.

[Esd:4:6] Meta kien isaltan Assweru, sewwasew fil-bidu tas-saltna tiegħu, kitbu lis-sultan biex jixlu lin-nies ta’ Ġuda u Ġerusalemm. [Esd:4:7] Fi żmien Artasersi, mbagħad, Bislam, Mitredat, Tabel, u l-bqija ta’ sħabhom, kitbu ittra lis-sultan tal-Persja; din l-ittra kienet miktuba bl-Aramajk u mfissra mill-Aramajk. [Esd:4:8] Reħum, il-kmandant, u Simsaj, is-segretarju, kitbu ittra kontra Ġerusalemm lil Artasersi, is-sultan. [Esd:4:9] L-ittra mbagħad intbagħtet minn Reħum, il-kmandant, Simsaj, is-segretarju, u l-bqija ta’ sħabhom: l-imħallfin, il-gvernaturi, l-uffiċjali, il-Persjani, in-nies ta’ Uruk u ta’ Babilonja, in-nies ta’ Susa, jiġifieri l-Għelamin, [Esd:4:10] il-bqija tal-ġnus li kien ġieb il-kbir u nobbli Osnaffar, u qegħedhom fl-ibliet tas-Samarija, u fil-bqija ta’ l-ibliet in-naħa l-oħra ta’ l-Ewfrat.

[Esd:4:11] Din hija l-kopja ta’ l-ittra li bagħtu:

“Lil Artasersi, is-sultan: mill-qaddejja tiegħek, in-nies li joqogħdu n-naħa l-oħra ta’ l-Ewfrat.

[Esd:4:12] “Is-sultan għandu jkun jaf li l-Lhud, li telgħu minn ħdejk biex jiġu Ġerusalemm, reġgħu qegħdin jibnu din il-belt mill-agħar li qatt ma toqgħod għal ħadd. Dalwaqt jispiċċaw jibnu l-ħitan, u qegħdin isewwu s-sisien tagħha. [Esd:4:13] Is-sultan għandu jkun jaf ukoll li, jekk din il-belt terġa’ tinbena u jilħaq jispiċċa x-xogħol fuq il-ħitan tagħha, ma jħallsux iktar tribut, taxxa, u ħaraġ, u dan jagħmel ħsara għat-teżor tas-sultan. [Esd:4:14] Billi aħna nieklu mill-ikel tal-palazz, m’hux sewwa li aħna noqogħdu naraw unur is-sultan imżeblaħ; għalhekk qegħdin nibagħtu ngħarrfu lis-sultan b’kollox. [Esd:4:15] Ħa jsir tiftix, mela, fil-kotba fejn missirijietek kienu jżommu t-tifkiriet tagħhom. Hemmhekk għandek issib li din il-belt ma toqgħod għal ħadd, iżżeblaħ is-slaten u l-provinċji, u minn żminijiet tal-qedem kien hemm dejjem min ixewwex fiha. Għalhekk din il-belt kienu qerduha. [Esd:4:16] Aħna rridu ngħarrfu lis-sultan li, jekk din il-belt terġa’ tinbena u jilħaq jispiċċa x-xogħol fuq il-ħitan tagħha, l-artijiet li hemm in-naħa l-oħra ta’ l-Ewfrat ma jibqgħux tiegħek.”

[Esd:4:17] U s-sultan bagħat din it-tweġiba:

“Lil Reħum, il-kmandant, lil Simsaj, is-segretarju, lill-bqija ta’ sħabhom li joqogħdu s-Samarija, u lill-bqija ta’ dawk li joqogħdu n-naħa l-oħra ta’ l-Ewfrat: is-sliem!

[Esd:4:18] “L-ittra li bgħattulna nqrat u tfissritli quddiemi. [Esd:4:19] Mbagħad jien tajt ordni, u sar tiftix u nstab li din il-belt minn dejjem qamet kontra s-slaten, u kien hemm rewwixti u tixwix fiha. [Esd:4:20] U kien hemm slaten setgħana f’Ġerusalemm li kienu jaħkmu wkoll fuq l-inħawi kollha tan-naħa l-oħra ta’ l-Ewfrat; kienu jiġbru wkoll taxxa, tribut, u ħaraġ. [Esd:4:21] Oħroġ għalhekk digriet biex twaqqaf lil dawn in-nies. Din il-belt m’għandhiex terġa’ tinbena sa ma noħroġ digriet ieħor. [Esd:4:22] Oqgħod attent li ma tonqosx li tagħmel dan. Għaliex għandu jibqa’ jikber id-deni, u jkun imżeblaħ is-sultan?”

[Esd:4:23] Kif il-kopja ta’ l-ittra tas-sultan Artasersi nqrat lil Reħum, il-kmandant, lil Simsaj, is-segretarju, u lill-bqija ta’ sħabhom, dawn telqu jgħaġġlu għal għand il-Lhud ta’ Ġerusalemm u bis-saħħa u l-forza waqqfuhom mix- xogħol li kienu qegħdin jagħmlu. [Esd:4:24] Hekk waqaf ix-xogħol tal-bini tat-tempju ta’ Alla f’ Ġerusalemm, u dam wieqaf sat-tieni sena tas-saltna ta’ Darju, sultan tal-Persja.

5. Il-bini tat-tempju ( 520-515 QK )

[Esd:5:1] Ħarġu mbagħad il-profeta Ħaggaj u l-profeta Żakkarija bin Għiddu jħabbru kontra l-Lhud li kien hemm f’Ġuda u f’Ġerusalemm f’isem Alla ta’ Iżrael, li kien magħhom. [Esd:5:2] U meta Żerubbabel bin Sijaltijel u Ġożwè bin Ġosadak qabdu jibnu t-tempju ta’ Alla f’Ġerusalemm, il-profeti ta’ Alla kienu magħhom jagħmlulhom il-qalb. [Esd:5:3] F’dak iż-żmien ġew għandhom Tattenaj, il-gvernatur ta’ l-inħawi n-naħa l-oħra ta’ l-Ewfrat, Setar-bożnaj, u sħabhom, u staqsewhom: “Min takom il-permess tibnu dan il-tempju u ttellgħu dan il-bini?” [Esd:5:4] U staqsewhom ukoll: “X’jisimhom dawk in-nies li qed itellgħu dan il-bini?” [Esd:5:5] Imma Alla tagħhom kien b’għajnejh fuq il-kapijiet tal-Lhud. U ħadd ma sata’ jwaqqafhom qabel ma ntbagħat rapport lil Darju u mbagħad waslet it-tweġiba mingħandu fuq din il-kwistjoni.

[Esd:5:6] Din hi l-kopja ta’ ittra li Tattenaj, gvernatur ta’ l-inħawi tan-naħa l-oħra ta’ l-Ewfrat, Setar-bożnaj, u sħabhom l-uffiċjali tan-naħa l-oħra ta’ l-Ewfrat, bagħtu lis-sultan Darju. [Esd:5:7] Bagħtulu ittra, fejn kitbulu hekk:

“Lil Darju s-sultan: Kull sliem! [Esd:5:8] Is-sultan għandu jkun jaf li aħna morna fil-provinċja tal-Lhudija, fit-tempju ta’ Alla l-kbir. Dan qiegħed jinbena b’ġebel kbir, u qiegħed jitqiegħed injam mal-ħitan tiegħu. Dan ix-xogħol qegħdin jagħmluh b’reqqa kbira, u dawk li qed jagħmluh qegħdin imexxuh ‘il quddiem sewwa. [Esd:5:9] Aħna kellimna lill-kapijiet, u staqsejniehom, ‘Min takom il-permess tibnu dan it-tempju u ttellgħu dan il-bini?’ [Esd:5:10] Tlabniehom ukoll l-ismijiet ta’ dawk responsabbli biex nibagħtu ngħarrfuk; ridna niktbu l-ismijiet ta’ dawk li qegħdin imexxu kollox.

[Esd:5:11] “U huma weġbuna b’dan il-kliem: ‘Aħna l-qaddejja ta’ Alla tas-sema u l-art, u qegħdin nibnu t-tempju li kien diġà mibni minn żmien ilu ħafna; kien sultan kbir ta’ Iżrael li bnieh u lestieh. [Esd:5:12] Imma missirijietna nkurlaw lil Alla tas-smewwiet u hu tahom f’idejn Nabukodonosor, il-Kaldew, sultan tal-Babilonja li kien qered it-tempju u ħa l-poplu fl-eżilju. [Esd:5:13] Imma fl-ewwel sena ta’ Ċiru, sultan tal-Babilonja, dan ħareġ digriet biex nerġgħu nibnu dan it-tempju ta’ Alla.

[Esd:5:14] Saħansitra l-oġġetti tad-deheb u tal-fidda tat-tempju ta’ Alla li Nabukodonosor kien ħareġ mit-tempju ta’ Ġerusalemm biex ħadhom fit-tempju tal-Babilonja; dawn is-sultan Ċiru ħariġhom mit-tempju tal-Babilonja, u tahom lil wieħed jismu Sesbassar, li kien ħatru gvernatur. [Esd:5:15] U qallu: ‘Ħu dawn l-oġġetti; itlaq u ħudhom miegħek għat-tempju ta’ Ġerusalemm, u t-tempju ta’ Alla għandu jinbena fil-post fejn kien qabel.’ [Esd:5:16] Dan Sesbassar ġie, u qiegħed is-sisien tat-tempju ta’ Alla f’Ġerusalemm, u ilhom minn dakinhar jibnuh, imma għadhom ma lestewhx. [Esd:5:17] U issa, jekk is-sultan jogħġbu, ħa jsir tiftix fl-arkivji li s-sultan għandu hemmhekk, fil-Babilonja, biex naraw jekk hemmx xi proklama li kien ħareġ is-sultan Ċiru biex jinbena dan it-tempju ta’ Alla f’Ġerusalemm. Jekk jogħġbu, mbagħad, is-sultan jibgħat jgħarrafna fuq din il-kwistjoni.”

6. [Esd:6:1] Mbagħad, fuq ordni tas-sultan Darju, fittxew fl-arkivji fejn jintrefgħu d-dokumenti fil-Babilonja. [Esd:6:2] U sabu romblu f’Ekbatana, il-fortizza li hemm fil-provinċja tal-Medi; fih kien hemm miktub hekk:

“B’tifkira

[Esd:6:3] “Fl-ewwel sena tas-saltna tiegħu s-sultan Ċiru ħareġ proklama fuq it-tempju ta’ Alla f’Ġerusalemm:

It-tempju għandu jerġa’ jinbena bħala post fejn isiru sagrifiċċju u jinġiebu vittmi għall-ħruq. L-għoli tiegħu ikun sittin driegħ u l-wisa’ sittin driegħ [Esd:6:4] bi tliet filati ġebel kbir u filata injam. L-ispejjeż tiegħu jitħallsu mit-teżor tas-sultan. [Esd:6:5] Barra minn hekk, jingħataw lura l-oġġetti tad-deheb u tal-fidda tat-tempju ta’ Alla li Nabukodonosor kien ħareġ mit-tempju ta’ Ġerusalemm u ġarr miegħu lejn Babilonja. Dawn jittieħdu fit-tempju ta’ Ġerusalemm, u kull oġġett jitqiegħed lura f’postu. Għandkom tqiegħdu kollox fit-tempju ta’ Alla.’

[Esd:6:6] “Issa int, Tattenaj, gvernatur ta’ l-inħawi tan-naħa l-oħra ta’ l-Ewfrat, int, Setar-bożnaj, u sħabkom l-uffiċjali ta’ l-inħawi tan-naħa l-oħra ta’ l-Ewfrat: żommu ruħkom ‘il bogħod minn hemm. [Esd:6:7] Ħallu x-xogħol fuq dan it-tempju ta’ Alla jibqa’ miexi; ħallu l-gvernatur u l-kapijiet tal-Lhud jibnu dan it-tempju ta’ Alla fil-post li kellu qabel. [Esd:6:8] U nordna b’digriet: Dan hu li għandkom tagħmlu għall-kapijiet tal-Lhud għall-bini ta’ dan it-tempju ta’ Alla: l-ispejjeż għandhom jitħallsu lil dawn in-nies bla waqfien mit-taxxi tan-naħa l-oħra ta’ l-Ewfrat, li huma propjetà tas-sultan. [Esd:6:9] U dak kollu li hu meħtieġ għas-sagrifiċċji lil Alla tas-smewwiet – għoġiela, mtaten, ħrief, qamħ, melħ, nbid, u żejt – għandu jibqa’ jingħata lilhom bla waqfien minn jum għall-ieħor skond ma jitolbu l-qassisin ta’ Ġerusalemm. [Esd:6:10] Hekk, dawn joffru sagrifiċċji li jogħġbu lil Alla tas-smewwiet, u jitolbu għas-sultan, u għal uliedu biex Alla jagħtihom ħajja twila. [Esd:6:11] U nordna wkoll b’digriet li, jekk xi ħadd ibiddel din l-ordni għandhom idendluh ma’ arblu li jkunu qalgħu mid-dar tiegħu stess u jagħmlu miżbla minn daru. [Esd:6:12] Jalla dak Alla li għażel dak il-post biex ismu jgħammar fih, jeqred lil kull sultan jew poplu li jerfa’ idejh u jbiddel jew jeqred dan it-tempju ta’ Alla f’Ġerusalemm. Jien, Darju, nordna dan b’digriet. Ħa jkun obdut kollu kemm hu.”

[Esd:6:13] Mbagħad Tattenaj, il-gvernatur ta’ l-inħawi tan-naħa l-oħra ta’ l-Ewfrat, Setar-bożnaj, u sħabhom, għamlu kull ma kien bagħat jgħidilhom is-sultan Darju. [Esd:6:14] Il-kapijiet tal-Lhud komplew jibnu u jmexxu x-xogħol ‘il quddiem imħeġġin mill-profeta Ħaggaj u mill-profeta Żakkarija bin Għiddu. U lestew il-bini kif ordnalhom Alla ta’ Iżrael, u kif kienu ordnawlhom Ċiru, u Darju, u Artasersi, slaten tal-Persja. [Esd:6:15] Dan it-tempju lestewh fit-tlieta tax-xahar ta’ Adar, fis-sitt sena tas-saltna tas-sultan Darju. [Esd:6:16] U wlied Iżrael, il-qassisin, il-Leviti, u l-bqija ta’ dawk li kienu ġew lura mill-eżilju, kollhom ferħana għamlu l-festa tal-konsagrazzjoni ta’ dan it-tempju. [Esd:6:17] U għall-konsagrazzjoni ta’ dan it-tempju offrew b’sagrifiċċju mitt gendus, mitejn muntun, erba’ mitt ħaruf; u għal dnubiet Iżrael kollu offrew tnax-il gidi skond kemm kienu tribujiet ta’ Iżrael. [Esd:6:18] Mbagħad qassmu l-qassisin skond it-taqsimiet tagħhom u l-Leviti fil-ġemgħat tagħhom għas-servizz ta’ Alla f’Ġerusalemm, kif inhu miktub fil-Liġi ta’ Mosè.

Il-festa ta’ l-Għid ( 515 QK )

[Esd:6:19] Dawk li ġew lura mill-eżilju għamlu l-festa ta’ l-Għid fl-erbatax ta’ l-ewwel xahar. [Esd:6:20] Il-qassisin u l-Leviti ssaffew flimkien, u għax kienu safja setgħu joqtlu l-ħaruf ta’ l-Għid għal dawk kollha li kienu ġew lura mill-eżilju u għal ħuthom il-qassisin, u għalihom stess. [Esd:6:21] Mbagħad kielu minnu wlied Iżrael li kienu ġew lura mill-Eżilju, u dawk kollha li kienu nqatgħu mit-tinġis tan-nies ta’ l-art, biex ifittxu lill-Mulej, Alla ta’ Iżrael. [Esd:6:22] U kollhom ferħana għamlu l-festa ta’ l-Ażżmi għal sebat ijiem, għax il-Mulej kien imliehom bil-ferħ u dawwar lejhom qalb is-sultan ta’ l-Assirja, li għenhom fil-bini tat-tempju ta’ Alla, Alla ta’ Iżrael.

7. Il-missjoni ta’ Esdra

[Esd:7:1] Wara dawn il-ġrajja, meta kien qiegħed isaltan Artasersi, sultan tal-Persja, kien hemm wieħed jismu Esdra li kien jiġi bin Xeraja, bin Għażarija, bin Ħilkija, [Esd:7:2] bin Sallum, bin Sadok, bin Aħitub, [Esd:7:3] bin Amarija, bin Għażarija, bin Merajot, [Esd:7:4] bin Żeraħija, bin Għużżi, bin Bukki, [Esd:7:5] bin Abisugħa, bin Fineħas, bin Elgħażar, bin Aron, il-qassis il-kbir.

[Esd:7:6] Dan Esdra tala’ minn Babilonja; kien skriba jaf tajjeb il-Liġi ta’ Mosè li kienet ġiet mogħtija mill-Mulej, Alla ta’ Iżrael. Billi id il-Mulej kienet fuqu, is-sultan kien jagħtih kull ma kien jitolbu. [Esd:7:7] Fis-seba’ sena mindu beda jsaltan Artasersi telgħu Ġerusalemm xi wħud minn ulied Iżrael, xi qassisin, xi Leviti, xi kantanti, xi wħud mill-purtinara tat-tempju u xi lsiera tat-tempju. [Esd:7:8] Esdra ġie Ġerusalemm fil-ħames xahar tas-seba’ sena mindu kien ilu jsaltan Artasersi. [Esd:7:9] Kien qatagħha li jitlaq minn Babilonja fil-bidu ta’ l-ewwel xahar, u wasal imbagħad fil-bidu tal-ħames xahar Ġerusalemm għax l-id ħanina ta’ Alla kienet fuqu. [Esd:7:10] Esdra kien ingħata minn qalbu għall-istudju tal-Liġi tal-Mulej, għall-osservanza tagħha, u għat-tagħlim tad-digrieti u l-preċetti tagħha lil Iżrael.

L-editt ta’ Artasersi

[Esd:7:11] Esdra kien skriba jaf sewwa l-kliem tal-kmandamenti tal-Mulej u tal-liġijiet tiegħu għal Iżrael.

Din hija kopja ta’ l-ittra tas-sultan Artasersi lil Esdra, il-qassis u l-iskriba, mgħallem tal-kmandamenti tal-Mulej u l-preċetti tiegħu għal Iżrael:

[Esd:7:12] “Artasersi, sultan tas-slaten, lil Esdra, qassis u skriba tal-Liġi ta’ Alla tas-smewwiet: sliem sħiħ!

[Esd:7:13] “Nordna b’digriet li jekk xi ħadd fis-saltna tiegħi mill-poplu ta’ Iżrael, mill-qassisin tiegħu, mil-Leviti tiegħu, juri xewqtu li jmur Ġerusalemm miegħek, ħa jmur. [Esd:7:14] Jien qiegħed nibagħtek minn ħdejja flimkien ma’ seba’ kunsillieri tiegħi biex, skond il-Liġi ta’ Alla tiegħek li għandek f’idek, tara fiex inhuma l-Lhud u fiex inhi Ġerusalemm. [Esd:7:15] Qiegħed nibagħtek ukoll biex tieħu miegħek il-fidda u d-deheb, li jien qiegħed noffri flimkien mal-kunsillieri tiegħi minn rajna lil Alla ta’ Iżrael, li joqgħod f’Ġerusalemm, [Esd:7:16] u biex tieħu miegħek ukoll il-fidda u d-deheb li tista’ ssib fil-provinċja kollha ta’ Babilonja flimkien ma’ l-offerti li l-poplu u l-qassisin joffru minn rajhom għat-tempju ta’ Alla f’Ġerusalemm. [Esd:7:17] Ħu ħsieb ixtri b’dawn il-flus għoġiela, mtaten, ħrief, u offerti ta’ ikel u xorb, biex toffrihom fuq l-artal fit-tempju ta’ Alla tagħkom f’Ġerusalemm. [Esd:7:18] Bil-bqija tal-fidda u tad-deheb, agħmlu dak li jidhrilkom li hu tajjeb, int u ħutek, skond kif jogħġob lil Alla tagħkom. [Esd:7:19] U l-oġġetti li jagħtuk għas-servizz fit-tempju ta’ Alla tagħkom, qegħedhom kollha quddiem Alla f’Ġerusalemm. [Esd:7:20] U l-bqija tal-ħwejjeġ meħtieġa għat-tempju ta’ Alla tiegħek li int tħossok li għandek tagħti, oħroġhom mit-teżor tas-sultan.

[Esd:7:21] “Jien, Artasersi, is-sultan, nordna b’digriet lil dawk li jiġbru għat-teżor in-naħa l-oħra ta’ l-Ewfrat: Kull ma jitlobkom Esdra, il-qassis u skriba tal-Liġi ta’ Alla tas-smewwiet, għandkom tagħtuhulu bla tnikkir: [Esd:7:22] sa mitt talent tal-fidda, sa mitt kor qamħ, sa mitt batt inbid, sa mitt batt żejt, u melħ bla qjies. [Esd:7:23] Kull ma jordna Alla tas-smewwiet għandu jsir sewwa għat-tempju ta’ Alla tas-smewwiet, li ma jmurx jagħdab għas-saltna tas-sultan u ta’ wliedu. [Esd:7:24] Għandkom tkunu tafu wkoll li m’huwiex permess li tgħabbu b’taxxi, tribut u ħaraġ, lil xi qassis, Levita, kantant, lil xi ħadd mill-purtinara tat-tempju, lil xi lsir tat-tempju, jew lil xi ħadd minn dawk li jaħdmu fit-tempju.

[Esd:7:25] “U int, Esdra, aħtar maġistrati u mħallfin skond l-Għerf ta’ Alla tiegħek li għandek f’idek, biex jagħmlu l-ħaqq għall-poplu kollu li hemm in-naħa l-oħra ta’ l-Ewfrat, għal kull min jaf il-Liġi ta’ Alla tiegħek. Dawk li ma jafuhiex għallimhielhom. [Esd:7:26] Jekk xi ħadd ma joqgħodx għal-Liġi ta’ Alla tiegħek, li hi l-Liġi tas-sultan ukoll, isir ħaqq sewwa minnu, kemm jekk jaqtgħuhielu għall-mewt, kemm jekk jaqtgħuhielu li għandu jitkeċċa ‘l barra, jew li għandu jitteħidlu ġidu, jew li għandu jiġi mitfugħ il-ħabs.”

Il-vjaġġ ta’ Esdra minn Babilonja għal-Lhudija

[Esd:7:27] Ikun imbierek il-Mulej, Alla ta’ missirijietna, li qanqal lis-sultan biex isebbaħ it-tempju tal-Mulej f’Ġerusalemm, [Esd:7:28] li wera t-tjieba tiegħu miegħi biex nogħġob lis-sultan, lill-kunsillieri tiegħu, u lill-ogħla uffiċjali tas-saltna. Jien għamilt il-qalb, għax id il-Mulej, Alla tiegħi, kienet fuqi, u ġbart madwari xi kapijiet ta’ Iżrael biex intellagħhom miegħi Ġerusalemm.

8. [Esd:8:1] Dawn huma l-kapijiet ta’ djar missirijiethom, skond l-arblu tar-razza tagħhom, li telgħu miegħi minn Babilonja meta kien qiegħed jaħkem is-sultan Artasersi.

[Esd:8:2] Minn ulied Fineħas kien hemm Gersum; minn ulied Itamar, Danjel; minn ulied David, Ħattus; [Esd:8:3] minn ulied Sekanija …; minn ulied Pargħos, Żakkarija li miegħu kien hemm irreġistrati mija u ħamsin raġel; [Esd:8:4] minn ulied Paħat-mowab, Eljeħugħenaj bin Żeraħija, u miegħu mitejn raġel; [Esd:8:5] minn ulied Żattu, Sekanija bin Ġaħżijel, u miegħu tliet mitt raġel; [Esd:8:6] minn ulied Għadin, Għebed bin Ġonatan, u miegħu ħamsin raġel; [Esd:8:7] minn ulied Għelam, Isagħija bin Għatalija, u miegħu sebgħin raġel; [Esd:8:8] minn ulied Sefatija, Żebadija bin Mikiel, u miegħu tmenin raġel; [Esd:8:9] minn ulied Ġowab, Għobadija bin Ġeħijel, u miegħu mitejn u tmintax-il raġel; [Esd:8:10] minn ulied Bani, Selomit bin Ġosifija, u miegħu mija u sittin raġel; [Esd:8:11] minn ulied Bebaj, Żakkarija bin Bebaj, u miegħu tmienja u għoxrin raġel; [Esd:8:12] minn ulied Għażgad, Ġoħanan bin Ħakkatan, u miegħu mija u għaxart irġiel; [Esd:8:13] minn ulied Adonikam, li kienu ta’ l-aħħar, li kien jisimhom Elifelet, Ġegħijel, u Semajja, u magħhom sittin raġel; [Esd:8:14] minn ulied Bigwaj, Għutaj bin Żakkur, u magħhom sebgħin raġel.

[Esd:8:15] Ġbarthom ħdejn ix-xmara li tmur lejn Aħawa, u għaddejna tlitt ijiem hemmhekk taħt it-tined. U ħarist lejn il-poplu u l-qassisin, iżda fosthom Leviti ma sibtx. [Esd:8:16] Għalhekk bgħatt għal Eligħeżer, Arjel, Semajja, Elnatan, Ġarib, Elnatan, Natan, Żakkarija, u Mesullam, kapijiet għaqlin. [Esd:8:17] U bgħatthom għand Iddu, kap ta’ l-inħawi ta’ Kasifija, u għedtilhom x’għandhom jgħidu lil Iddu u lil ħutu, l-ilsiera tat-tempju li kienu joqogħdu fl-inħawi ta’ Kasifija u biex iġibulna ministri għat-tempju ta’ Alla tagħna. [Esd:8:18] U għax Alla kien tajjeb magħna, ġibulna wieħed jinqala’ minn ulied Naħli bin Levi, bin Iżrael, jismu Serebija; dan ġie flimkien ma’ wliedu u ħutu, b’kollox tmintax-il ruħ. [Esd:8:19] Magħhom ġibulna wkoll minn ulied Merari, lil Ħasabija u ‘l ħuh Isagħija u ‘l uliedhom, b’kollox għoxrin ruħ. [Esd:8:20] Mill-ilsiera tat-tempju, li David kien ħatar biex jaqdu lil-Leviti, ġibulna mitejn u għoxrin ilsir. Dawn kollha ġew irreġistrati b’isimhom.

[Esd:8:21] Hemm, mbagħad, ħdejn ix-xmara Aħawa, jien għamilt sejħa lil kulħadd biex isum, ħa numiljaw ruħna quddiem Alla u nitolbuh jagħtina vjaġġ tajjeb, lilna, lil uliedna u ‘l ġid tagħna. [Esd:8:22] Għax jien kont stħajt nitlob lis-sultan jagħtina eżerċtu u kavallerija biex iħarsuna mill-għedewwa matul it-triq. Aħna konna għedna lis-sultan: “Alla tagħna hu ħanin ma’ kull min idur lejh, imma hu qalil fl-għadab tiegħu ma’ kull min jitilqu.” [Esd:8:23] Għalhekk, somna u tlabna lil Alla tagħna, u hu sama’ talbna.

[Esd:8:24] U għażilt tnax mill-kapijiet tal-qassisin, jiġifieri lil Serebija, Ħasabija, u għaxra minn ħuthom, [Esd:8:25] u wiżintilhom il-fidda, id-deheb, l-oġġetti sagri, u l-offerti li kienu taw lit-tempju ta’ Alla tagħna s-sultan, il-kunsillieri tiegħu, l-uffiċjali għolja tiegħu, u l-Iżraelin kollha li kienu joqogħdu hemm. [Esd:8:26] Wiżintilhom f’idejhom stess sitt mija u ħamsin talent tal-fidda, oġġetti tal-fidda jiswew mitt talent, u mitt talent tad-deheb. [Esd:8:27] Għoxrin bieqja tad-deheb jiswew għoxrin darik, u żewġ oġġetti ta’ bronż mill-ifjen jiswew daqs id-deheb. [Esd:8:28] Jiena mbagħad għedtilhom: “Intom ikkonsagrati lill-Mulej. Dawn huma oġġetti sagri, u l-fidda u d-deheb huma offerti li xi wħud għamlu minn rajhom lill-Mulej, Alla ta’ missirijietkom. [Esd:8:29] Ħudu ħsiebhom għalhekk, u ħarsuhom sakemm tiġu biex tiżnuhom fis-swali tat-tempju tal-Mulej quddiem l-ogħla qassisin u Leviti, u quddiem il-kapijiet ta’ Iżrael f’Ġerusalemm.” [Esd:8:30] U l-qassisin u l-Leviti ħadu l-fidda, id-deheb u l-oġġetti sagri li kienu wiżnu biex jeħduhom Ġerusalemm fit-tempju ta’ Alla tagħna.

[Esd:8:31] Tlaqna mbagħad minn ħdejn ix-xmara Aħawa fit-tnax ta’ l-ewwel xahar biex immorru Ġerusalemm, u Alla tagħna żamm idu fuqna u ħelisna minn id l-għadu u minn id kull min kien qiegħed għassa tagħna fit-triq. [Esd:8:32] U wasalna Ġerusalemm, u qgħadna hemm tlitt ijiem. [Esd:8:33] Fir-raba’ jum, mbagħad, reġgħu wiżnu l-fidda, id-deheb u l-oġġetti sagri, fit-tempju ta’ Alla tagħna f’idejn Meremot bin Urija, il-qassis. Kien hemm miegħu Elgħasar bin Fineħas, u kien hemm ukoll Ġożabad bin Ġożwè u Nogħadija bin Binnuwi, Leviti. [Esd:8:34] Għaddew u wiżnu kollox, u l-piż ta’ kull oġġett ġie rreġistrat f’dak iż-żmien.

[Esd:8:35] Dawk li ġew lura mill-eżilju, jiġifieri l-eżiljati, offrew bhejjem sħaħ b’sagrifiċċju tal-ħruq lil Alla ta’ Iżrael: tnax-il għoġol għal Iżrael kollu, sitta u disgħin muntun, sebgħa u sebgħin ħaruf, u tnax-il bodbod b’sagrifiċċju tal-purifikazzjoni. Dawn kollha offrewhom b’sagrifiċċju tal-ħruq lill-Mulej.

[Esd:8:36] Għaddew ukoll l-ordnijiet tas-sultan lill-uffiċjali tas-sultan u lill-gvernaturi ta’ l-inħawi n-naħa l-oħra tax-xmara, u dawn għenu lill-poplu u lit-tempju ta’ Alla.

9. Jinħallu ż-żwiġijiet mal-barranin

[Esd:9:1] Meta temmew jagħmlu dan kollu, resqu fuqi l-mexxejja u qaluli: “Il-poplu ta’ Iżrael, il-qassisin, u l-Leviti, m’humiex maqtugħin min-nies ta’ artijiet barranin bil-ħwejjeġ moqżieża tagħhom; m’humiex maqtugħin mill-Kangħanin, mill-Ħittin, mill-Periżżin, mill-Ġebusin, mill-Għammonin, mill-Mowabin, mill-Eġizzjani, u mill-Amurrin. [Esd:9:2] Għax ħadu mill-bniet tagħhom għalihom u għal uliedhom biex iżżewwġuhom, u hekk in-nisel qaddis tħallat man-nies ta’ l-art. F’dan it-tradiment, il-mexxejja u l-kapijiet kienu minn ta’ quddiem.” [Esd:9:3] Kif smajt dal-kliem, ċarratt ħwejġi u l-mantar tiegħi, qattajt xagħri u l-leħja tiegħi, u qgħadt bilqiegħda inkwetat ħafna. [Esd:9:4] Minħabba dan it-tradiment, ngħaqdu miegħi imbagħad dawk kollha li jirrispettaw il-kelma ta’ Alla ta’ Iżrael. U jien bqajt bilqiegħda inkwetat ħafna sas-sagrifiċċju ta’ filgħaxija. [Esd:9:5] Xħin kienu qed joffru s-sagrifiċċju ta’ filgħaxija, jien qomt mill-għajb tiegħi, u bi ħwejġi u l-mantar tiegħi mċarrtin inżilt għarkubbtejja, u ftaħt idejja lejn il-Mulej, Alla tiegħi, [Esd:9:6] u għedt:

“Alla tiegħi, jien inħossni nistħi, u wiċċi ma jagħtinix li nerfa’ ħarsti lejk, Alla tiegħi. Għax dnubietna tant kotru li ninsabu mgħaddsin u rasna fihom, u ħtijietna għolew m’għala s-smewwiet. [Esd:9:7] Minn żmien missirijietna sa llum waqajna fi ħtijiet kbar u minħabba fi dnubietna, aħna, is-slaten tagħna, u l-qassisin tagħna, ġejna mogħtija f’idejn slaten barranin. Dawn darbuna bix-xabla, ħaduna fl-eżilju, ħadulna ġidna, u ġejna fl-għajb li qegħdin fih illum. [Esd:9:8] Imma issa, il-Mulej, Alla tagħna, tana grazzja għal ftit taż-żmien, billi ħallielna fdal u tana fuqiex nafdaw, jiġifieri dan il-post qaddis. B’hekk Alla tagħna ried iferraħna u jgħajjixna għal ftit fl-eżilju tagħna. [Esd:9:9] Għax aħna lsiera; imma Alla tagħna ma nsiniex fl-eżilju tagħna, għax wera l-ħniena tiegħu magħna quddiem is-slaten tal-Persja, meta tana mill-ġdid il-ħajja ħa nerġgħu ntellgħu t-tempju ta’ Alla tagħna, u nerġgħu nibnuh mill-ħerba tiegħu u b’hekk ikollna kenn f’Ġuda u Ġerusalemm. [Esd:9:10] Imma issa, x’nistgħu ngħidu, o Alla tagħna, jekk wara dan kollu nsejna l-kmandamenti tiegħek? [Esd:9:11] Għax inti kkmandajtna, permezz tal-qaddejja tiegħek il-profeti, u għedtilna ‘Intom sejrin biex tieħdu taħt idejkom art imniġġsa b’tinġis il-ġnus ta’ artijiet barranin; il-ħwejjeġ moqżieża tagħhom imlewha bi ħmieġhom minn tarf għal ieħor. [Esd:9:12] Issa, mela, il-bniet tagħkom tagħtuhomx lis-subjien tagħhom biex jiżżewwġuhom, u l-bniet tagħhom teħduhomx għas-subjien tagħkom. Tfittxu qatt is-sliem u l-ġid magħhom, u hekk tkunu b’saħħitkom, tieklu mill-ġid ta’ l-art, u tħalluha ‘l uliedkom b’wirt għal dejjem.’

[Esd:9:13] Wara dak kollu li għadda minn fuqna minħabba fl-għemejjel ħżiena tagħna u fi dnubietna kbar – għalkemm int, Alla tagħna, ikkunsidrajt ħtijietna inqas milli tabilħaqq kienu u ħallejtilna dan il-fdal – [Esd:9:14] u se nerġgħu forsi niksru l-kmandamenti tiegħek u nitħalltu biż-żwieġ mal-ġnus li jagħmlu ħwejjeġ moqżieża? Ma jkunx forsi l-għadab tiegħek għalina hekk kbir li teqridna, u ma jeħlisha ħadd u ma jibqa’ l-ebda fdal? [Esd:9:15] Mulej, Alla ta’ Iżrael, int ġust, għax fadal aħna li ħlisnieha llum. Ara, aħna nistqarru dnubietna quddiemek, għax minħabba fihom ħadd ma jibqa’ wieqaf quddiemek.”

10. [Esd:10:1] Xħin Esdra kien qiegħed jitlob u jistqarr dnubiet il-poplu b’wiċċu fl-art jibki quddiem it-tempju ta’ Alla, nġabret madwaru ġemgħa kbira ta’ Iżraelin, rġiel, nisa u tfal, lkoll jibku kemm jifilħu. [Esd:10:2] Mbagħad Sekanija bin Ġeħijel, mill-familja ta’ Għelam, qal lil Esdra: “Aħna konna ttradejna lil Alla tagħna, għax iżżewwiġna nisa barranin minn ulied in-nies ta’ l-art, imma minkejja dan għad hemm tama għal Iżrael. [Esd:10:3] Nagħmlu issa patt ma’ Alla tagħna, u nkeċċu n-nisa barranin kollha u ‘l uliedhom skond ma twissina int, sinjur, u dawk li jitriegħdu quddiem dak li Alla tagħna kkmanda. Isir kollox skond kif inhu miktub fil-Liġi. [Esd:10:4] Qum, għax din hi biċċa tiegħek; aħna nkunu miegħek. Agħmel il-qalb u agħmel xi ħaġa.” [Esd:10:5] Esdra mbagħad qam, u ġiegħel lill-kapijiet tal-qassisin, lil-Leviti u lil Iżrael kollu, jaħilfulu li jagħmlu skond ma kien intqal. U huma ħalfulu. [Esd:10:6] Mbagħad Esdra qam minn quddiem it-tempju ta’ Alla, u telaq lejn il-kamra ta’ Ġoħanan bin Eljasib, u għadda l-lejl hemmhekk. Imma ma missx ikel jew xorb, għax sewwed qalbu ħafna minħabba t-tradiment ta’ dawk li kienu ġew lura mill-eżilju.

[Esd:10:7] Mela, il-mexxejja tal-poplu għamlu sejħa f’Ġuda u Ġerusalemm biex jinġabru f’Ġerusalemm dawk kollha li kienu ġew lura mill-eżilju, [Esd:10:8] u wissew li jekk xi ħadd ma jmurx fi żmien tlitt ijiem ġidu kienu jeħduhulu u hu kien jitkeċċa ‘l barra mill-komunità ta’ dawk li ġew lura mill-eżilju. [Esd:10:9] Għalhekk, fi żmien tlitt ijiem l-irġiel kollha ta’ Ġuda u Benjamin inġabru Ġerusalemm; dan kien fl-għoxrin tad-disa’ xahar. Mbagħad il-poplu kollu nġabar fil-misraħ quddiem it-tempju ta’ Alla, u kulħadd kien qiegħed jirtogħod minħabba dak li kien qiegħed jiġri, u minħabba x-xita li kienet nieżla.

[Esd:10:10] U Esdra, il-qassis, qam u qalilhom: “Intom kontu infidili u żżewwiġtu nisa barranin, u hekk komplejtu żidtu mad-dnubiet ta’ Iżrael. [Esd:10:11] Imma issa, roddu ħajr lill-Mulej, Alla ta’ missirijietkom, u agħmlu r-rieda tiegħu, infirdu min-nisa ta’ l-art u min-nisa barranin tagħkom.” [Esd:10:12] U weġbitu l-ġemgħa kollha b’leħen għoli: “Hekk hu, nagħmlu kif qed tgħidilna. [Esd:10:13] Imma hawn folla kbira hawnhekk, u billi hu żmien ix-xita ma nifilħux noqogħdu barra. Dan m’huwiex xogħol ta’ ġurnata jew tnejn, għax f’din il-biċċa konna ħafna li żbaljajna. [Esd:10:14] Ħa joqogħdu l-mexxejja tagħna minflok il-ġemgħa kollha. Kull min, mbagħad, mill-ibliet tagħna żżewweġ mara barranija, jiġi fi żmien stabbilit flimkien max-xjuħ u l-imħallfin ta’ kull belt, sakemm inkunu reġġajna lura minn fuqna l-għadab ta’ Alla għalina minħabba dak li għamilna.” [Esd:10:15] Ġonatan bin Għaxajel u Ġaħżija bin Tikwa biss ma qablux ma’ dan, u Mesullam u Sabtaj, il-Levita, żammew magħhom. [Esd:10:16] Imma dawk li kienu ġew mill-eżilju laqgħu li jagħmlu kif kien intqal. Esdra, il-qassis, għażel għalhekk xi wħud li kienu jiġu l-kapijiet ta’ djar missirijiethom, u ‘l kull wieħed minnhom sejjaħlu b’ismu. Fl-ewwel ta’ l-għaxar xahar qagħdu bilqiegħda biex jistħarrġu dak li kien ġara, [Esd:10:17] u temmew jistħarrġu l-irġiel li kienu żżewwġu nisa barranin fl-ewwel ta’ l-ewwel xahar.

Il-lista ta’ dawk li kienu żbaljaw

[Esd:10:18] Nstab li minn fost il-qassisin kien hemm uħud li kienu żżewwġu nisa barranin. Fost ulied Ġożwè bin Ġosadak u ħutu kien hemm Magħxija, Eligħeżer, Ġarib, u Gedalija. [Esd:10:19] Imma dawn taw il-kelma tagħhom li jibagħtu n-nisa tagħhom; u għax kienu ħatja offrew muntun mill-merħla tagħhom għal dnubiethom. [Esd:10:20] Fost ulied Immer kien hemm Ħanani u Żebadija. [Esd:10:21] Fost ulied Ħarim kien hemm Magħxija, Elija, Semajja, Ġeħijel, u Għużżija; [Esd:10:22] u fost ulied Pasħur kien hemm Eliju-għenaj, Magħxija, Ismagħel, Netanjel, Ġożabad, u Elgħaxa.

[Esd:10:23] Fost il-Leviti kien hemm Ġożabad, Simgħi, Kelaja (jiġifieri Kelita), Petaħija, Ġuda, u Eligħeżer.

[Esd:10:24] Fost il-kantanti kien hemm Eljasib, u fost il-purtinara tat-tempju kien hemm Sallum, Telem, u Uri.

[Esd:10:25] Minn Iżrael, fost ulied Pargħos kien hemm Ramija, Iżżija, Malkija, Mijjamin, Elgħażar, Malkija, u Benaja. [Esd:10:26] Fost ulied Għelam kien hemm Mattanija, Żakkarija, Ġeħijel, Għabdi, Ġeremot, u Elija. [Esd:10:27] Fost ulied Żattu kien hemm Eliju-għenaj, Eljasib, Mattanija, Ġeremot, Żabad, u Għażiża. [Esd:10:28] Fost ulied Bebaj kien hemm Ġeħoħanan, Ħananija, Żabbaj, u Għattaj. [Esd:10:29] Fost ulied Bani kien hemm Mesullam, Malluk, Għadaja, Ġasub, Sijal, u Ġeremot. [Esd:10:30] Fost ulied Paħat-mowab kien hemm Għadna, Kelal, Benaja, Magħxija, Mattanija, Besalel, Binnuwi, u Manassi. [Esd:10:31] Fost ulied Ħarim kien hemm Eligħeżer, Issija, Malkija, Semajja, Simgħon, [Esd:10:32] Benjamin, Malluk, u Semarija. [Esd:10:33] Fost ulied Ħasum kien hemm Mattenaj, Mattatta, Żabad, Elifelet, Ġeremaj, Manassi, u Simgħi. [Esd:10:34] Fost ulied Bani kien hemm Magħdaj, Għamram, u Uwel, [Esd:10:35] Benajja, Bedija, Keluħi, [Esd:10:36] Wanija, Meremot, Eljasib, [Esd:10:37] Mattanija, Mattenaj, u Ġagħsu. [Esd:10:38] Fost ulied Binnuwi kien hemm Simgħi, [Esd:10:39] Selemija, Natan, Għadajja, [Esd:10:40] Maknadbaj, Sasaj, Saraj, [Esd:10:41] Għażarel, Selemija, Semarija, [Esd:10:42] Sallum, Amarija, u Ġużeppi. [Esd:10:43] Fost ulied Nebu kien hemm Ġegħijel, Mattitija, Żabad, Żebina, Ġaddaj, Ġoel, Benaja.

[Esd:10:44] Dawn kollha kienu żżewwġu nisa barranin, imma keċċewhom bit-tfal tagħhom b’kollox.