Mikea

IL-KTIEB TAL-PROFETA MIKEA

1. [Mik:1:1] Il-kelma tal-Mulej li ġiet lil Mikea, minn Moreset, fi żmien Ġotam, Aħaż u Ħeżekija, slaten ta’ Ġuda, li kellu dehriet dwar Samarija u Ġerusalemm.

Tehdid u kundanni

[Mik:1:2] Isimgħu, popli kollha,
agħti widen, art u kull ma fik:
Sidi l-Mulej ikun xhud kontrikom,
is-Sid mit-tempju mqaddes tiegħu!
[Mik:1:3] Għax, ara, il-Mulej ħiereġ mill-għamara
tiegħu,
se jinżel u jirfes fuq l-għoljiet ta’ l-art;
[Mik:1:4] il-muntanji jdubu taħtu,
u l-widien jinħallu,
bħax-xema’ quddiem in-nar,
bħall-ilma mitluq għan-niżla.
[Mik:1:5] Dan kollu minħabba d-dnub ta’ Ġakobb,
u minħabba l-ħtija ta’ dar Iżrael.
X’inhu d-dnub ta’ Ġakobb?
M’hux Samarija?
U x’inhi l-ħtija ta’ dar Ġuda?
M’hux Ġerusalemm?
[Mik:1:6] Lil Samarija nagħmilha borġ ġebel fir-raba’,
għalqa fejn ixettlu d-dwieli;
il-ġebel tagħha narmih fil-wied,
u nikxfilha s-sisien tagħha.
[Mik:1:7] L-istatwi tagħha kollha jitfarrku,
il-qligħ tagħha kollu jinbala’ fin-nar,
l-idoli tagħha kollha neqridhomlha;
għax minn qligħ in-nisa żienja ġabrithom,
u kiri tan-nisa żienja jerġgħu jsiru.

Tilwim dwar l-ibliet fil-lbiċ ta’ Ġuda

[Mik:1:8] Fuq hekk nibki u nolfoq,
immur imnażża’ u għeri,
noqgħod nibki bħax-xakalli,
u nnewwaħ bħan-ngħama.
[Mik:1:9] Għax il-ġerħa tagħha m’hemmx fejqan
għaliha,
u messet ukoll lil Ġuda,
laħqet sal-bieb tal-poplu tiegħi,
sa lil Ġerusalemm.
[Mik:1:10] Tgħiduhiex f’Gatt;
tibku xejn;
f’Bet-legħafra tmiegħku fit-trab!
[Mik:1:11] Għaddi ‘l hemm, int li tgħammar f’Safir;
dawk li jgħammru f’Sanan
ma ħarġux mill-belt.
Bet-esel inqabdet sa mis-sisien tagħha,
sa mill-post qawwi tagħha.
[Mik:1:12] Qiegħda tnin bix-xewqa għall-ġid
dik li tgħammar f’Marot;
imma mingħand il-Mulej niżlet il-ħsara
f’bieb Ġerusalemm.
[Mik:1:13] Orbot iż-żiemel ġerrej fil-karru,
int li tgħammar f’Lakis;
int il-bidu tad-dnub għal bint Sijon,
għax fik instabu d-dnubiet ta’ Iżrael.
[Mik:1:14] Għalhekk ikollok tagħti r-rigali tat-tluq
lil Moreset-gat.
Bet-akżib tkun gidba
għas-slaten ta’ Iżrael.
[Mik:1:15] Għad nerġa’ nġib fuqek ‘il min jirbħek,
int li tgħammar f’Maresa;
sa Għadullam għad tasal,
il-glorja ta’ Iżrael.
[Mik:1:16] Tfartas u tqarweż,
għal ulied l-għaxqa tiegħek,
il-qargħa tiegħek daqs ta’ ajkla,
għax ittieħdu fl-eżilju ‘l bogħod minnek!

2. Kontra n-negozju inġust

[Mik:2:1] Ħażin għalihom dawk li jfasslu l-ħsara,
dawk li jsawwru d-deni fuq soddithom!
U jagħmluh mas-sebħ fil-għodu,
għax idejhom għandhom is-setgħa.
[Mik:2:2] Jekk jitlebilbu għall-għelieqi, jisirquhom;
jekk għad-djar, jaħtfuhom;
jagħmlu l-vjolenza fuq raġel u daru,
fuq is-sid u ġidu.
[Mik:2:3] Għalhekk dan jgħid il-Mulej:
“Ara, kontra din ir-razza ta’ nies
qed infassal ħsibijiet ta’ ħsara,
li ma teħilsux għonqkom minnha,
u ma tibqgħux timxu raskom merfugħa,
għax ikun żmien ħażin.”
[Mik:2:4] Dakinhar tiġu f’ilsien in-nies,
jgħannulkom għanja tal-biki u jgħidulkom:
“Aħna misruqin serqa għall-aħħar:
sehem il-poplu tiegħu qiegħed jitqies bil-ħbula,
m’hemm ħadd biex iroddhulu lura;
ir-raba’ tagħna sar sehem min seraqna.”
[Mik:2:5] Għalhekk għalikom ma jkunx hemm
min jixħet il-ħabel tal-qjies bix-xorti
fil-ġemgħa tal-Mulej.

Il-profeta li jhedded bil-ħsara

[Mik:2:6] “Ixxerrdux xnigħat!” ixandru huma;
“Aħbarijiet bħal dawn m’għandhomx jixxandru!
Ebda għajb m’hu se jaqa’ fuqna.”
[Mik:2:7] Jaqaw id-dar ta’ Ġakobb misħuta?
Jaqaw il-Mulej tilef sabru?
Dawn huma għemejjel tiegħu?
Kliemu m’huwiex kliem ta’ ġid
ma’ min jimxi dritt?”
[Mik:2:8] Intom li qomtu bħala għedewwa
għall-poplu tiegħi,
lill-bniedem fis-sliem
tneżżgħuh mill-mantar tiegħu,
lil min ikun għaddej b’rasu mistrieħa,
bħallikieku priża tal-gwerra.
[Mik:2:9] In-nisa tal-poplu tiegħi tgerrxuhom
minn djarhom fejn ikunu għal qalbhom.
Lil uliedhom tneħħulhom
il-ġieħ li jien tajthom għal dejjem.
[Mik:2:10] “Qumu u morru, għidulhom,
dan m’hux post il-mistrieħ!”
Għal kull ħaġa ta’ xejn
tieħdu rahan bla qjies.
[Mik:2:11] Jekk jgħaddi bniedem fieragħ,
kollu gideb u qerq,
u jgħid: “Nħabbarlek inbid u xorb,”
dan isir il-profeta ta’ dan il-poplu.

Wegħda ta’ tiġdid

[Mik:2:12] Niġbrok, Ġakobb, kollok kemm int,
niġbor il-fdal ta’ Iżrael,
nqegħedhom flimkien bħal nagħaġ f’maqjel,
bħal merħla f’nofs ta’ mergħa,
geġwiġija ta’ nies, bla ma jibżgħu minn ħadd.
[Mik:2:13] Jitla’ quddiemhom dak li jiftaħ it-triq,
jiftaħ it-triq, jgħaddu mill-bieb u joħorġu minnu,
u jgħaddi s-sultan tagħhom quddiemhom,
il-Mulej fir-ras tagħhom.

3. Għall-kbarat li jaħqru l-poplu

[Mik:3:1] Mbagħad jien għedt:
“Issa isimgħu, kbarat ta’ Ġakobb,
u mexxejja tad-dar ta’ Iżrael!
M’hux lilkom imiss li tagħrfu l-ġustizzja?
[Mik:3:2] Intom għedewwa tat-tjieba u ħbieb
tal-ħażen,
li tisolħulhom il-ġilda minn fuqhom,
u laħamhom minn fuq għadamhom?
[Mik:3:3] Dawn huma li jieklu laħam il-poplu tiegħi;
iqaxxruhom u jfarrkulhom għadamhom;
iqattgħuhom qishom laħam għall-borom,
bħal biċċa laħam f’kazzola,
[Mik:3:4] u mbagħad jgħajjtu lill-Mulej.
Iżda hu ma jweġibhomx;
hu jaħbi wiċċu minnhom f’dak iż-żmien,
talli kull ma għamlu għamluh ħażin.

Għall-profeti mixtrija

[Mik:3:5] Hekk jgħid il-Mulej dwar il-profeti,
li jtellfu t-triq lill-poplu tiegħi;
li jgħidu Paċi!”
jekk ikollhom xi jgerrmu bi snienhom,
imma jħejju gwerra qaddisa
għal min ma jagħtihom xejn għal ħalqhom.
[Mik:3:6] Għalhekk ikollkom lejl fuqkom
u ma tarawx dehriet;
ikollkom dlam fuqkom
mingħajr tħabbir;
u tgħib ix-xemx għall-profeti,
u jiddallam għalihom il-jum.
[Mik:3:7] Mbagħad il-veġġenti jkollhom mniex jistħu.
il-ħabbara jħammru wiċċhom,
u lkoll jibdew jgħattu xufftejhom,
għax ebda tweġiba ma jkollhom minn Alla.
[Mik:3:8] Imma jien, jien mimli bil-qawwa,
bl-ispirtu tal-Mulej,
bil-ġustizzja u l-kuraġġ,
biex nuri ‘l Ġakobb id-dnub tiegħu,
u l-ħtijiet tiegħu lil Iżrael.

Titħabbar il-qerda ta’ Sijon

[Mik:3:9] Isimgħu dan, mela,
kbarat tad-dar ta’ Ġakobb,
u mexxejja tad-dar ta’ Iżrael,
li għandkom mibegħda għall-ġustizzja,
u tħassru kull ma hu sewwa,
[Mik:3:10] li tibnu ‘l Sijon bid-demm,
u lil Ġerusalemm bil-ħażen.
[Mik:3:11] Il-kapijiet tagħha jinxtraw biex jagħmlu
l-ġustizzja,
il-qassisin tagħha jridu l-ħlas biex jgħallmu,
il-profeti tagħha jridu l-flus biex jeħbru.
U madankollu jistrieħu fuq il-Mulej u jgħidu:
“M’huwiex fostna l-Mulej?
Ħsara ma tiġix fuqna!”
[Mik:3:12] Għalhekk, minħabba fikom,
Sijon għad tinħarat bħal għalqa,
borġ ġebel għad issir Ġerusalemm,
u l-muntanja tat-tempju għolja kollha siġar.

4. Il-Mulej għad isaltan f’Sijon

[Mik:4:1] Għad jiġri fl-aħħar jiem
li l-għolja ta’ dar il-Mulej
togħla ‘l fuq mill-qċaċet tal-muntanji,
u tintrefa’ ‘l fuq mill-għoljiet.
Lejha għad jiġu l-popli kollha,
[Mik:4:2] kotra sħiħa ta’ ġnus għad jiġu u jgħidu:
“Immorru u nitilgħu fuq l-għolja tal-Mulej,
lejn id-dar ta’ Alla ta’ Ġakobb,
biex jgħallimna triqatu,
biex aħna nimxu fi triqtu.
Għax minn Sijon toħroġ il-liġi,
u l-kelma tal-Mulej minn Ġerusalemm.”
[Mik:4:3] U jkun hu l-imħallef ta’ ħafna popli,
f’idejh ikun id-destin ta’ ġnus setgħana,
mqar l-aktar imbiegħda.
Ix-xwabel tagħhom idewwbuhom f’sikek,
u l-lanez tagħhom fi mnieġel.
Il-ġnus ma jisiltux ix-xwabel għal xulxin,
u ma jitħarrġux aktar għall-gwerra.
[Mik:4:4] Imma kull wieħed jintasab taħt id-dielja
tiegħu,
u taħt is-siġra tat-tin tiegħu;
u ma jkunx hemm min iwerwirhom,
għax fomm il-Mulej ta’ l-eżerċti tkellem.
[Mik:4:5] Għax il-popli kollha jimxu
kull wieħed f’isem l-alla tiegħu;
imma aħna nimxu
f’isem il-Mulej, Alla tagħna,
għal dejjem ta’ dejjem.

Il-merħla mxerrda għad tinġabar f’Sijon

[Mik:4:6] “Dakinhar, oraklu tal-Mulej,
jien niġma’ z-zopop,
u niġbor l-imkeċċijin
u ‘l dawk li jien kont ħqart.
[Mik:4:7] U z-zopop nagħmilhom fdal,
l-imwarrba nagħmilhom ġnus setgħana.”
U l-Mulej isaltan fuqhom
fil-muntanja Sijon,
minn issa u għal dejjem.
[Mik:4:8] U int, Torri tal-Merħla,
Għolja ta’ bint Sijon,
tasallek u tiġik is-saltna ta’ l-imgħoddi,
is-saltna ta’ bint Ġerusalemm.

Assedju, turufnament u ħelsien ta’ Sijon

[Mik:4:9] Issa għalfejn dan il-biki kollu?
Ma hemmx sultan ġo fik?
Jaqaw il-kunsillier tiegħek għab,
biex qabdek uġigħ il-mara fil-ħlas?
[Mik:4:10] Tkagħweġ bl-uġigħ, bint Sijon,
nfaqa’ bil-biki, bħal mara fil-ħlas,
għax issa se toħroġ barra mill-belt,
u tibda tgħammar fil-kampanja.
Inti se tmur Babilonja:
hemm teħles, hemm jifdik il-Mulej
minn idejn l-għedewwa tiegħek.

Il-ġnus midrusa fuq il-qiegħa ta’ Sijon

[Mik:4:11] Issa nġemgħu kontra tiegħek
ġnus kotrana, li qegħdin jgħidu:
“Ħa titkasbar,
u ħa jitpaxxew għajnejna b’Sijon.”
[Mik:4:12] Iżd’huma ħsibijiet il-Mulej ma jafuhomx,
il-pjan tiegħu ma għarfuhx;
għax hu ġabarhom qishom qatet fuq il-qiegħa.
[Mik:4:13] Qum, bint Sijon, u idres,
għax il-qarn jien nagħmilhulek tal-ħadid,
dwiefer saqajk nagħmilhomlok tal-bronż,
u inti tfarrak bosta popli,
tħalli għall-Mulej dak li tikseb minnhom,
u ġidhom lil Sid l-art kollha.

Niket u ġieħ għal dar David

[Mik:4:14] Bħalissa int tinsab marsusa wisq,
għalquna f’assedju;
lill-imħallef ta’ Iżrael
qegħdin jagħtuh b’għasluġ fuq ilħitu.

5. [Mik:5:1] Imma int, Betlehem ta’ Efrata,
ċkejkna fost il-familji ta’ Ġuda,
minnek għad joħroġli
dak li jkun prinċep f’Iżrael;
hu għandu l-bidu tiegħu mill-qedem,
sa minn dejjem ta’ dejjem.
[Mik:5:2] Għalhekk il-Mulej jitlaqhom
sa meta teħles dik li hi fl-uġigħ tal-ħlas;
mbagħad il-bqija ta’ ħutu jerġgħu lura
fost ulied Iżrael.
[Mik:5:3] U hu joqgħod jirgħa l-merħla tiegħu
bil-qawwa tal-Mulej,
bil-glorja ta’ isem il-Mulej, Alla tiegħu.
U huma jgħammru fiż-żgur,
għax issa tkun kbira setgħetu,
sa trufijiet l-art.
[Mik:5:4] U dan ikun is-sliem!

Il-Lhud qalbhom qawwija

L-Assirja, jekk tidħl f’pajjiżna,
U jekk tirfes fil-kastelli tagħna,
Nqajjmu għaliha seba’ rgħajja,
U tmien prinċpijiet mill-poplu.
[Mik:5:5] Huma jirgħu ‘l-Assirja bis-sejf,
u l-art ta’ Nimrod bix-xwabel misluta.
U jeħlisna mill-Assirja,
jekk din tidħol f’pajjiżna,
u jekk tirfes fuq artna.

Post il-bqija fost il-ġnus

[Mik:5:6] U jkun il-fdal ta’ Ġakobb fil-ġnus,
fost kotra ta’ popli
bħan-nida li tiġi mill-Mulej,
bħall-irxiex tax-xita fuq il-ħaxix,
li ma jistennew xejn minn ħadd,
lanqas jittamaw fil-bnedmin.
[Mik:5:7] U jkun il-fdal ta’ Ġakobb fil-ġnus fost
kotra ta’ popli,
bħal iljun qalb il-bhejjem tal-foresta,
bħal ferħ ta’ ljun fost merħliet ta’ nagħaġ,
li, meta jgħaddi, jgħaffeġ u jqatta’,
u ħadd ma jeħlisha minn taħt idejh.
[Mik:5:8] Ħa tintrefa’ idek kontra min jeħodha
miegħek,
u jintemmu l-għedewwa kollha tiegħek.

Il-Mulej iwarrab kull tiġrib

[Mik:5:9] U jiġri f’dak il-jum,
oraklu tal-Mulej,
li ntemm iż-żwiemel tiegħek minn ġo nofsok,
neqred il-karrijiet tiegħek,
[Mik:5:10] ntemm il-bliet ta’ pajjiżek,
nġarraf is-swar tiegħek kollha,
[Mik:5:11] ntemm kull seħer minn idek,
u bassara ma jkollokx iżjed;
[Mik:5:12] nkisser il-plieri u l-istatwi tiegħek minn
ġo nofsok,
xbihat allatek nagħmilhom ħerba,
[Mik:5:13] ntemm ix-xbihat tiegħek ta’ l-Asera,
u ma tinxteħetx aktar fl-art
quddiem l-opri ta’ idejk.
[Mik:5:14] U b’korla u saħna kbira nitħallas
mill-ġnus li ma jkunux iridu jisimgħu.

6. Il-Mulej jagħmel ħaqq mill-poplu tiegħu

[Mik:6:1] Isimgħu, mela, dan li jgħid il-Mulej!
Qum, iddefendi ruħek quddiem il-muntanji,
ħalli l-għoljiet jisimgħu leħnek!
[Mik:6:2] Isimgħu, muntanji, it-tilwima tal-Mulej,
iftħu widnejkom, sisien l-art,
għax din hi tilwima tal-Mulej mal-poplu tiegħu,
ma’ Iżrael għandu xi jgħid:
[Mik:6:3] “X’għamiltlek jiena, poplu tiegħi?
Fiex dejjaqtek? Weġibni.
[Mik:6:4] Għax jien tellajtek mill-art ta’ l-Eġittu,
fdejtek minn dar il-jasar;
jien bgħatt quddiemek ‘il Mosè,
lil Aron u ‘l Mirjam.
[Mik:6:5] Ftakar, iva, poplu tiegħi:
biex kien ħareġ Balak, sultan ta’ Mowab,
u x’wieġbu Balgħam bin Begħor?
Ftakar ma’ xiex iltqajt
minn Sittim sa Gilgal,
ħalli b’hekk tagħraf
l-għemejjel sewwa tal-Mulej.”
[Mik:6:6] “Biex se nersaq quddiem il-Mulej,
u nitbaxxa quddiem Alla l-Għoli?
Se nersaq quddiemu b’sagrifiċċji tal-ħruq
u b’għoġiela ta’ sena?
[Mik:6:7] Il-Mulej se jogħġbuh l-eluf ta’ mtaten,
u l-għaxriet ta’ eluf ta’ widien ta’ żejt?
Se noffrilu ‘l ibni l-kbir
b’sagrifiċċju għad-dnub tiegħi?
Se nagħtih l-ewwel wild tiegħi,
il-frott ta’ ħdani għal ħtijieti?”
[Mik:6:8] Bniedem, huwa wriek x’inhu tajjeb
u x’jistenna minnek il-Mulej:
li tagħmel dak li hu ġust,
li tħobb u tkun ħanin,
u li tkun umli fl-imġiba tiegħek
ma’ Alla tiegħek.”

Għall-qarrieqa tal-belt

[Mik:6:9] Leħen il-Mulej isejjaħ il-belt,
jiswa li wieħed jibża’ minn ismek!
“Isimgħu tribujiet u ġemgħa tal-belt!
[Mik:6:10] Se ninsa jiena dar il-ħażin,
li jiġma’ fiha t-teżori tal-ħażen,
u s-saħta ta’ l-efa mnaqqsa?
[Mik:6:11] U l-miżien ħażin,
u l-borża bil-bċejjeċ foloz ta’ l-użin,
nista’ jien inqishom b’tajba?
[Mik:6:12] L-għonja tagħha m’ għandhomx ħlief
moħqrija
u n-nies tagħha kollhom kliem b’ieħor,
u lsienhom qerq ġo fommhom.
[Mik:6:13] Jien ukoll, mela, nneħħilek saħħtek
bis-swat,
u nagħmlek ħerba għal ħtijietek.
[Mik:6:14] Tibda tiekol bla ma tixba’,
titħalla bl-istonku tiegħek vojt,
twarrab xi ħaġa u ma tfaddal xejn,
u dak li tfaddal nitlaqhulek għax-xabla.
[Mik:6:15] Tiżra’ u ma taħsadx,
tisħaq iż-żebbuġ, u ma tindilikx biż-żejt,
tagħsar l-għeneb, u ma tixrobx inbid.
[Mik:6:16] Int ħarist il-liġijiet ta’ Għomri
u d-drawwiet kollha tad-dar ta’ Aħab,
u mxejt fit-triqat li fasslu huma,
biex nagħmel minnek ħerba,
u ‘l niesek jiddieħku bihom,
u int titgħabba biż-żebliħ tal-ġnus.”

7. Nuqqas ta’ ħaqq kullimkien

[Mik:7:1] Msejken jien! Għax sirt
bħal min irid jiġbor il-frott tas-sajf,
qisni tilqit wara qtigħ l-għeneb:
ebda għanqud ma ssib x’tiekol,
jew xi tina bikrija milli nħobb jien!
[Mik:7:2] Għab il-bniedem twajjeb mill-pajjiż,
u ħadd ġust fost il-bnedmin.
Kulħadd jissajja għad-dmija,
kulħadd jonsob xibka għal sieħbu.
[Mik:7:3] Idejhom qegħdin biex jagħmlu l-ħsara;
il-prinċep u l-imħallef jittallbu rigali,
u l-kbir jitkellem kif jogħġob lilu;
kulħadd iħawwad.
[Mik:7:4] U l-aħjar fosthom qishom xewka,
l-aktar nies sewwa fosthom qishom ħarġa ħurrieq.
Jasal jum l-għases tiegħek,
il-kastig tiegħek,
mbagħad tiġihom it-taħwida.
[Mik:7:5] Tafdawx f’għajrkom,
isserrħux raskom fuq il-ħbieb.
Oqgħod attent li ma tiftaħx fommok
ma’ dik li tistrieħ fi ħdanek.
[Mik:7:6] Għax l-iben imaqdar lil missieru,
il-bint tqum għal ommha,
il-mara kontra omm żewġha,
u l-għedewwa tal-bniedem ikunu nies daru.
[Mik:7:7] Imma jien nittama fil-Mulej,
nistenna ‘l Alla tas-salvazzjoni tiegħi,
Alla tiegħi jismagħni.

Sijon imżebilħa mill-għadu

[Mik:7:8] Tifraħ xejn minħabba fija, għadu tiegħi,
għax jien, jekk waqajt, nerġa’ nqum;
jekk ninsab fid-dlam, Alla d-dawl tiegħi.
[Mik:7:9] Ladarba ħtejt kontra l-Mulej,
jien nissaporti fuqi l-korla tiegħu,
sa ma jaqta’ l-kawża tiegħi
u jagħmel ħaqq miegħi;
mbagħad hu joħroġni għad-dawl
ħa nara l-għemejjel sewwa tiegħu.
[Mik:7:10] Meta dik li hi għadu tiegħi tara dan,
hi tinkesa bil-mistħija,
hi li kienet tgħidli:
“Fejn hu Alla tiegħek?”
Jitpaxxew għajnejja biha;
imma hi tkun mgħaffġa
bħat-tajn tat-triqat.

Jitħabbar it-tiġdid

[Mik:7:11] Ara jum li jerġgħu jinbnew swarek,
il-jum li jitwasslu fil-bogħod trufijietek,
[Mik:7:12] il-jum li jiġu għandek
mill-Assirja u sa mill-Eġittu,
minn Tir u sa min-naħa ta’ l-Ewfrat,
minn baħar sa ieħor u minn muntanja sa oħra.
[Mik:7:13] U l-art issir ħerba,
ħtija ta’ dawk li jgħammru fiha,
minħabba frott għemilhom.

Talba kontra l-ġnus

[Mik:7:14] Irgħa l-poplu tiegħek taħt ix-xettru
tiegħek,
il-merħla, il-wirt tiegħek,
maqtugħa għaliha ġol-foresta,
fil-qalba ta’ ġnejna sabiħa.
Jalla tirgħa f’Basan u f’Gilgħad,
bħal fiż-żmien ta’ dari!
[Mik:7:15] Urina għeġubijietek,
bħal meta ħriġt mill-Eġittu.
[Mik:7:16] Il-ġnus jaraw u jitħawwdu,
minkejja ħilithom kollha;
iqiegħdu idhom fuq fommhom,
widnejhom jittarrxulhom;
[Mik:7:17] jilagħqu t-trab bħas-serp,
bħall-bhejjem li jitkaxkru ma’ l-art;
joħorġu mriegħda mill-moħbiet tagħhom,
lejn il-Mulej, Alla tagħna,
jitkexkxu u jibżgħu quddiemek.

Sejħa għall-maħfra ta’ Alla

[Mik:7:18] Min hu Alla bħalek li jneħħi l-ħażen,
u jaħfer id-dnub lil fdal wirtu?
Hu ma żammx il-korla tiegħu għal dejjem,
għax lilu jogħġbu juri ħniena.
[Mik:7:19] U hu jerġa’ jħenn għalina,
jixħet ħżunitna taħt saqajh,
jarmi ħtijietna kollha f’qiegħ il-baħar.
[Mik:7:20] Ġib ruħek ma’ Ġakobb bil-fedeltà,
bil-ħniena ma’ Abraham,
bħalma ħlift lil missirijietna
minn żmien il-qedem.