TIFKIRA TAL-VERGNI MQADDSA MARIJA

TIFKIRA TAL-VERGNI MQADDSA MARIJA

IS-SIBT TAT-XIII IL-ĠIMGHA MATUL IS-SENA TIFKIRA TAL-VERGNI MQADDSA MARIJA Salmodija tas-Sibt tal-I ġimgha IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA V/. Mulej, iftaħli xufftejja. R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek. Salm 94 (95) Ant. Kristu hu Bin Marija: ejjew nadurawh. Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej, ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna! Nersqu quddiemu b’għana ta’ radd il-ħajr, ngħannulu b’għajat ta’ ferħ. Ant. Kristu hu Bin Marija: ejjew nadurawh. Għax Alla kbir hu l-Mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha. F’idejh huma qigħan l-art, tiegħu…

Read More Read More