TAQSIMIET DIFFERENTI TA' DIN IL-ĠABRA

Talb Ewkaristiku [...]

Talb u Tifħr lil Alla [...]

Talb lill-Ispirtu s-Santu [...]

Talb Marjan [...]

Talb lil San Ġużepp [...]

Talb lill-Anġli u Qaddisin oħra [...]

Talb ieħor [...]

Talb bl-Ingliż [...]


ĠABRIET OĦRA TA' TALB

Ġabra oħra ta' talb popolari [...]

Talb miġbur mill-Papa Franġisku [...]

Ġabra ta' talb għas-Saċerdoti [...]

Talba Litanika tad-Demm Prezzjuż ta’ Ġesù.


WERREJ  TA' DIN IL-ĠABRA

Talb Ewkaristiku

Anima Christi - Ruħ ta' Kristu

Tantum ergo - Dal-misteru

Psalmus 116 - Salm 116

Invokazzjonijiet

Talba lill-Ewkaristija

Mulej, ibgħat l-għerf

Viżta lil Ġesù Sagramentat (1)

Viżta lil Ġesù Sagramentat (2)

Viżta lil Ġesù Sagramentat (3)

Viżta lil Ġesù Sagramentat (4)

Viżta ta’ billejl lil Ġesù Sagramentat

Talba lil Ġesù Sagramentat

Tqarbina tax-xewqa

 

Talb u Tifħir lil Alla

Missier, f’idejk nintelaq

Talb u tifħir ’l Alla

Talba b'tifkira tal-passjoni u l-mewt ta' Ġesù

Il-Quotidie

Sejħa għat-tifħir ’l Alla

Tifħir lil Alla l-ħallieq

Benedictus

Te Deum

L-Għanja tal-ħlejjaq

Mulej, agħmilni strument tal-paċi tiegħek

Lilek biss inħobb, Mulej

Talba fil-knejjes

Att ta’ konsagrazzjoni lil Kristu

Att ta' konsagrazzjoni lill-Ħniena Divina

Talba lil Ġesù msallab

Qima lil-pjaga fuq l-ispalla ta' Ġesù

L-att ta’ l-indiema

L-att ta’ l-indiema (il-qasir)

L-attijiet il-qosra

 

Talb lill-Ispirtu s-Santu

Talba lill-Ispirtu s-Santu

Sekwenza ta’ l-Ispirtu s-Santu

Ejja, Spirtu s-Santu

Talba ta’ sottomissjoni lill-Ispirtu s-Santu

Talba għall-miġja ta’ l-Ispirtu s-Santu

Novena lill-Ispirtu s-Santu

Att ta’ konsagrazzjoni lill-Ispirtu s-Santu

 

Talb Marjan

Il-misteri tar-Rużarju tal-verġni mqaddsa Marija

Litanija tal-verġni mqaddsa Marija

Litanija lill-Madonna tal-Ħelsien

Angelus

Regina Coeli

Magnificat

Sliem għalik, kewkba tal-baħar

Via matris

Talba lill-verġni mqaddsa Marija (1)

Talba lill-verġni mqaddsa Marija (2)

Talba lill-verġni mqaddsa Marija (3)

Talba lill-verġni mqaddsa Marija (4)

Talba lill-verġni mqaddsa Marija (5)

Invokazzjonijiet lill-verġni mqaddsa Marija

Ftakar, ja l-iżjed ħanina

Insejjaħ lilek, Marija

Konsagrazzjoni lill-verġni mqaddsa Marija

Sub tuum praesidium

Libsa ta’ ġieħ lil Marija

Sliem, bint il-Missier

Talba lill-verġni Marija għall-vokazzjonijiet

Tislima lill-Verġni mbierka

Antiphona B.V.M. Immacolata Conceptio

Fis-Salib il-fidwa tiegħi

 

Talb lil San Ġużepp

Tislima lil San Ġużepp

Talba lil San Ġużepp (1)

Talba lil San Ġużepp (2)

Talba lil San Ġużepp (3)

Talba lil San Ġużepp, ħaddiem

Memorare

Antiphona Sanctae Joseph

 

Talb lil Anġlu u Qaddisin oħra

Talba lill-Arkanġlu San Mikiel

 

Talb Ieħor

Via crucis

It-Talba tal-Komunità

Talba ta’ saċerdot

Talba għas-saċerdoti (1)

Talba għas-saċerdoti (2)

Talba għas-saċerdoti (3)

Talba ta’ seminarista (1)

Talba ta’ seminarista (2)

Talba għall-vokazzjonijiet

Biex iż-żgħażagħ iwieġbu għas-sejħa tal-Mulej

Talba għaż-żgħażagħ

It-triq quddiemi

Talba għall-Missjoni

Talba għall-familji mifrudin

Talba għall-erwieħ

 

Talb bl-Ingliż

Radiating Christ

On studying

An offering

Thoughts in Solitude