Laikos

 

Aktar Talbiet tal-Quddiesa ...

 

Talbiet tal-Quddies għar-Randan

 Minn Ras ir-Randan sa Sibt il-Palm
 

L-ERBGĦA TAL-IRMIED

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

Int tħobb il-ħlejjaq kollha, Mulej,

u ma tistmerr xejn minn kulma għamilt;

inti tagħlaq għajnejk għad-dnubiet tal-bnedmin,

biex huma jindmu u taħfrilhom,

għaliex inti Mulej, Alla tagħna.

Ara Għerf 11:2,23

 

KOLLETTA

Agħtina, Mulej, li nibdew bis-sawm imqaddes

it-taħriġ għat-taqbida tagħna bħala dixxipli ta’ Kristu,

ħalli nitwettqu bil-qawwa tar-rażan

u nissieltu tajjeb kontra l-ispirti tal-ħażen.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

B’solennità kbira, Mulej,

sejrin noffrulek is-sagrifiċċju fil-bidu tar-Randan:

nitolbuk li, b’għemil ta’ ndiema u mħabba,

inrażżnu fina l-ġibdiet ħżiena

u nitnaddfu minn dnubietna,

ħalli nitħejjew kif jixraq

biex niċċelebraw il-passjoni ta’ Kristu Ibnek,

li jgħix u jsaltan għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

Min jaħseb lejl u nhar fuq il-liġi tal-Mulej

jagħmel il-frott tiegħu fi żmienu.

Salm 1:2-3

 

TALBA WARA T-TQARBIN

Agħmel, Mulej, li s-sagrament li rċevejna

jkun ta’ għajnuna għalina,

biex is-sawm tagħna jkun jogħġbok

u jiswielna għall-fejqan ta’ ruħna.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 


 

IL-ĦAMIS WARA L-IRMIED

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

Insejjaħ ’l Alla, u hu jisma’ leħni,

jeħlisni minn dawk li jaħbtu għalija.

Ixħet fuq il-Mulej l-inkwiet tiegħek

u hu jżommok.

Ara Salm 54:17-20,23

 

KOLLETTA

Agħtina, Mulej, id-dawl tiegħek

qabel ma nibdew il-ħidmiet tagħna,

u għinna aħna u nagħmluhom

biex kulma nagħmlu jkun jibda minnek

u fik jintemm.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

Fil-ħniena tiegħek, Mulej,

ħares lejn l-offerti li qegħedna fuq l-altar tiegħek:

agħtina l-maħfra tiegħek,

biex b’dawn l-offerti nagħtu ġieħ lil Ismek.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

Oħloq fija qalb safja , o Alla

u spirtu qawwi ġedded fija.

Salm 50:12

 

TALBA WARA T-TQARBIN

O Alla li tista’ kollox,

inti tajtna l-barka tad-don qaddis tiegħek;

fiċ-ċokon tagħna nitolbuk li, b’dan l-istess don,

insibu dejjem il-maħfra u s-salvazzjoni.

Bi Kristu Sidna.

Amen.


 

IL-ĠIMGĦA WARA L-IRMIED

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

Ismagħni, Mulej, u ħenn għalija,

kun, Mulej, l-għajnuna tiegħi.

Salm 29:11

 

KOLLETTA

Fit-tjieba tiegħek, Mulej,

għinna nkomplu l-għemil ta’ ndiema li bdejna,

biex it-tgħakkis tagħna tal-ġisem

iseħħilna nagħmluh b’fehma safja.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

Noffrulek, Mulej, is-sagrifiċċju

f’dan iż-żmien tar-Randan imqaddes,

biex, bil-qawwa tiegħu,

il-fehmiet tagħna jsiru jogħġbuk

u jseħħilna b’ħeffa akbar inżommu l-qies f’kollox.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

Triqatek, Mulej, għarrafni.

Il-mogħdijiet tiegħek għallimni.

Salm 24:4

 

TALBA WARA T-TQARBIN

Nitolbuk, o Alla li tista’ kollox,

biex, bis-sehem li ħadna f’dawn il-misteri qaddisa,

inpattu għal dnubietna

u nitħejjew sewwa għall-għajnuna tat-tjieba tiegħek.

Bi Kristu Sidna.

Amen.


 

IS-SIBT WARA L-IRMIED

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

Weġibna, Mulej, għax mill-aħjar tjubitek,

dur lejna, Mulej, fil-kobor tal-ħniena tiegħek.

Salm 68:17

 

KOLLETTA

O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox,

fil-ħniena tiegħek ara kemm aħna dgħajfin,

u midd il-leminija setgħana tiegħek biex tħarisna.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

Ilqa’, Mulej, is-sagrifiċċju ta’ tpattija u tifħir

li aħna sejrin noffrulek,

u agħmel li, bis-saħħa tiegħu nindafu minn ħtijietna,

biex noffrulek ukoll ruħna

imħejjija kif jogħġob lilek.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

“Ħniena nistenna, u mhux sagrifiċċju”,

jgħid il-Mulej;

“għax mhux lill-ġusti ġejt insejjaħ

iżda lill-midinbin”.

Mt 9:13

 

TALBA WARA T-TQARBIN

Inti saħħaħtna, Mulej, bid-don tal-ħajja tas-sema;

agħmel li din it-tqarbina,

li għalissa hija għalina misteru,

tagħtina l-għajnuna għall-ħajja ta’ dejjem.

Bi Kristu Sidna.

Amen.


 

L-1 ĦADD TAR-RANDAN

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

Hu jsejjaħli u jiena nwieġbu;

neħilsu u nerfagħlu ġieħu:

b’għomor twil nimlieh.

Salm 90:15-16

 

KOLLETTA

O Alla li tista’ kollox,

bit-taħriġ ta’ kull sena matul ir-Randan imqaddes

agħtina li nifhmu dejjem iżjed il-misteru ta’ Kristu,

u li b’ħajja xierqa niksbu l-frott tiegħu.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

Agħmel, Mulej, li niġġeddu dejjem f’ħajjitna

biex noffrulek kif jixraq dan is-sagrifiċċju,

ħalli bih inqaddsu l-bidu ta’ dan iż-żmien qaddis

li jħejjina għaċ-ċelebrazzjoni tal-misteru tal-Għid.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix,

iżda b’kull kelma li toħroġ minn fomm Alla.

Mt 4:4

jew:

Bir-rix tiegħu jgħattik,

u taħt ġwenħajh tistkenn.

Salm 90:4

 

TALBA WARA T-TQARBIN

Aħna tqarbinna, Mulej, bl-ikel tas-sema,

li bih nitħeġġu fil-fidi, nissaħħu fit-tama,

u nitqawwew fl-imħabba;

għallimna nħossu l-bżonn li nieklu

lil dak li hu tassew il-ħobż ħaj,

u li ngħixu tabilħaqq

b’kull kelma li toħroġ minn fommok.

Bi Kristu Sidna.

Amen.
IT-TNEJN WARA L-1 ĦADD TAR-RANDAN

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

Bħal għajnejn il-qaddejja lejn id sidhom,

hekk għajnejna lejn il-Mulej, Alla tagħna,

sa ma jkollu ħniena minna.

Ħenn għalina, Mulej, ħenn għalina.

Salm 122:2-3

 

KOLLETTA

Reġġagħna lura lejk,

o Alla, Salvatur tagħna,

u saħħaħ lil ruħna bit-tagħlim qaddis tiegħek,

biex it-taħriġ tagħna matul ir-Randan imqaddes

ikun ta’ ġid għalina.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

Ilqa’, Mulej, din l-offerta

li bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek,

u agħmel li bl-għajnuna tal-grazzja tiegħek,

hija tqaddes il-ħajja tagħna,

u taqlgħalna l-maħfra u l-ħniena tiegħek.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

“Tassew, ngħidilkom,

kulma għamiltu ma’ wieħed

mill-iżgħar fost dawn ħuti,

għamiltuh miegħi”, jgħid il-Mulej.

Ejjew, imberkin minn Missieri,

ħudu b’wirt tagħkom is-Saltna

li tħejjiet għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja”.

Mt 25:40,34

 

TALBA WARA T-TQARBIN

Agħmel, Mulej, li din it-tqarbina mqaddsa

tkun għalina ta’ għajnuna u ta’ salvazzjoni

kemm fir-ruħ u kemm fil-ġisem,

biex, bil-grazzja tiegħek,

il-fejqan ta’ ruħna jkun sħiħ.

Bi Kristu Sidna.

Amen.
IT-TLIETA WARA L-1 ĦADD TAR-RANDAN

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

Mulej, int kont għalina kenn

minn nisel għal nisel:

minn dejjem ta’ dejjem int, o Alla.

Salm 89:1-2

 

KOLLETTA

Ħares, Mulej, lejn din il-familja tiegħek,

u agħmel li r-ruħ tagħna titħeġġeġ bix-xewqa tiegħek,

aħna u nitrażżnu u nżommu l-qies

fil-ħtiġijiet tal-ġisem.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

O Alla ħallieq li tista’ kollox,

ilqa’ dawn l-offerti li ġibna quddiemek,

mill-frott li inti nnifsek tajtna fi tjubitek;

int, li pprovdejthomlna bħala għajnuna

fil-ħtiġijiet tagħna ta’ din il-ħajja,

fil-ħniena tiegħek agħmel li issa jinbidlu

f’għajnuna għalina għall-ħajja ta’ dejjem.

Bi Kristu Sidna.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

Weġibni meta nsejjaħlek

oħroġni fil-wisa’ meta nkun imdejjaq,

ħenn għalina u isma’ talbi.

Salm 4:2

 

TALBA WARA T-TQARBIN

Bis-saħħa tal-misteri qaddisa li bihom tqarbinna,

rażżan fina, Mulej, il-ġibdiet tal-art

u għallimna nħobbu l-ħwejjeġ tas-sema.

Bi Kristu Sidna.


 

L-ERBGĦA WARA L-1 ĦADD TAR-RANDAN

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

Ftakar fit-tjieba u l-ħniena tiegħek, Mulej,

għax huma minn dejjem;

ma jifirħux l-għedewwa tagħna minħabba fina:

eħlisna, o Alla ta’ Iżrael,

mid-dwejjaq kollha tagħna.

Salm 24:6,3,22

 

KOLLETTA

Bi tjieba u ħniena, Mulej,

ħares lejn il-qima tal-poplu tiegħek,

biex aħna, li qegħdin inrażżnu l-ġisem

u niċċaħħdu fil-ħtiġijiet tiegħu,

inqawwu lir-ruħ tagħna

bil-frott tal-għemejjel tajba.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

Mill-frott li inti tajtna, Mulej,

aħna ġibna dawn l-offerti

biex nikkonsagrawhom lil ismek;

bħalma inti tibdilhom għalina f’sagrament,

hekk ukoll agħmel

li jkunu għalina ta’ fejqan għal dejjem.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

Ħa jifirħu dawk li jafdaw fik, Mulej,

ħa jithennew għal dejjem, u ħarishom.

Salm 5:12

 

TALBA WARA T-TQARBIN

Int qatt ma tieqaf titmagħna, o Alla,

bil-kelma u bis-sagramenti tiegħek:

agħmel nitolbuk,

li dan l-ikel qaddis li tagħtina

jġibilna l-ħajja ta’ dejjem.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 


 

IL-ĦAMIS WARA L-1 ĦADD TAR-RANDAN

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

Mulej, agħti widen lil kliemi

agħti kas it-tnehid tiegħi.

Isma’ l-għajat tat-talb tiegħi,

sultan tiegħi u Alla tiegħi.

Salm 5:2-3

 

KOLLETTA

Agħmel, Mulej,

li ħsiebna jkun dejjem f’dak li hu sewwa

ħa nagħmluh bil-ħeġġa ta’ qalbna,

biex aħna, li mingħajrek ma aħna xejn,

iseħħilna ngħixu kif jogħġob lilek.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

Fil-ħniena tiegħek, Mulej,

agħti widen għat-talb umli tagħna:

ilqa’ l-offerti li qegħdin nagħmlulek,

u reġġa’ lura lejk il-qlub tagħna lkoll.

Bi Kristu Sidna.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

Min jitlob jaqla’; min ifittex isib;

u min iħabbat, jiftħulu.

Mt 7:8

 

TALBA WARA T-TQARBIN

Mulej Alla tagħna,

inti tajtna dawn il-misteri qaddisa

biex isaħħu fina t-tiġdid tagħna;

agħmel li jkunu għalina ta’ fejqan

għal issa u għal li ġej.

Bi Kristu Sidna.


 

IL-ĠIMGĦA WARA L-1 ĦADD TAR-RANDAN

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

Min-niket tiegħi eħlisni, Mulej,

ara n-niket u d-diqa tiegħi,

u aħfirli ħtijieti kollha.

Salm 24:17-18

 

KOLLETTA

Agħmel, Mulej, li l-fidili tiegħek

jitħejjew kif jixraq għall-festi tal-Għid,

biex aħna li b’qalb imħeġġa

lqajna li nrażżnu l-ġisem f’dawn il-jiem tar-Randan,

niksbu minn dan it-taħriġ

frott kbir fir-ruħ ta’ kulħadd.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

Fil-ħniena tiegħek, Mulej,

ilqa’ s-sagrifiċċju li sejrin noffrulek,

li bih, fil-kobor ta’ tjubitek,

għoġbok taħfrilna ħtijietna

u tagħtina s-salvazzjoni.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

Daqskemm jien ħaj, jgħid il-Mulej,

jien ma rridx il-mewt tal-ħażin,

iżda li jerġa’ jdur minn ħżunitu u jgħix.

Eżek 33:11

 

TALBA WARA T-TQARBIN

Tqarbinna, Mulej, bis-sagrament imqaddes tiegħek;

nitolbuk li, bis-saħħa tiegħu,

nitnaddfu mid-dnubiet l-imgħoddija u niġġeddu,

ħalli jkollna sehem mill-ġid

tal-misteru tas-salvazzjoni.

Bi Kristu Sidna.

Amen.


 

IS-SIBT WARA L-1 ĦADD TAR-RANDAN

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

Il-liġi tal-Mulej perfetta, tagħti l-ħajja;

ix-xhieda tal-Mulej hi sewwa,

u tgħallem lil min ma jafx.

Salm 18:8

 

KOLLETTA

Dawwar qlubna lejk, o Missier ta’ dejjem,

u agħmel li nagħtu ruħna għas-servizz tiegħek

billi nfittxu dejjem

dak li waħdu hu meħtieġ

u nagħmlu għemejjel ta’ mħabba.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

Ġeddidna, Mulej,

b’dawn il-misteri qaddisa tiegħek,

biex, bil-qawwa tagħhom,

ikun jistħoqqilna l-ġid li niksbu bihom.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

Kunu perfetti, jgħid il-Mulej,

bħalma hu perfett Missierkom

li hu fis-smewwiet.

Mt 5:48

 

TALBA WARA T-TQARBIN

Xerred dejjem fuqna, Mulej, il-grazzja tiegħek

u ġeddidna b’dawn il-misteri qaddisa:

int, li għallimtna l-preċetti tiegħek,

agħtina dejjem l-għajnuna u s-salvazzjoni.

Bi Kristu Sidna.

Amen.


 

IT-2 ĦADD TAR-RANDAN

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

“Ejja”, għidt f’qalbi, “fittex ’il wiċċu”.

Jiena wiċċek infittex, Mulej;

la taħbix wiċċek minni.

Salm 26:8-9

jew:

Ftakar fil-ħniena u t-tjieba tiegħek, Mulej,

għax huma minn dejjem;

ma jifirħux l-għedewwa tagħna minħabba fina:

eħlisna, o Alla ta’ Iżrael,

mid-dwejjaq kollha tagħna.

Salm 24:6,3,22

 

KOLLETTA

O Alla, int tridna nisimgħu lil Ibnek il-għażiż:

itmagħna bl-ikel tal-kelma tiegħek,

u agħmel li nsaffu l-għajnejn ta’ ruħna

ħalli nithennew bid-dehra tal-glorja tiegħek.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

Il-Vittma li sejrin noffrulek, Mulej,

tnaddafna minn ħtijietna

u tqaddisna fir-ruħ u l-ġisem

biex niċċelebraw kif jixraq il-misteri tal-Għid.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

Dan hu Ibni l-għażiż,

li fih sibt il-għaxqa tiegħi;

isimgħu lilu.

Mt 17:5

 

TALBA WARA T-TQARBIN

Bil-ħrara kollha rroddulek ħajr, Mulej,

għal din it-tqarbina li għamilna

li biha, sa minn din id-dinja stess,

tagħtina sehem mill-ħwejjeġ tas-sema.

Bi Kristu Sidna.

Amen.


 

IT-TNEJN WARA T-2 ĦADD TAR-RANDAN

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

Eħlisni, Mulej, u ħenn għalija.

Jien b’riġli wieqaf fil-wita:

fil-ġemgħat infaħħar il-Mulej.

Salm 25:11-12

 

KOLLETTA

O Alla, int ikkmandajtna nrażżu l-ġisem

biex infejqu r-ruħ;

agħtina l-qawwa li nitbiegħdu minn kull dnub,

biex minn qalbna jseħħilna nħarsu l-kmandamenti

li fit-tjieba tiegħek għoġbok tagħtina.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

Fil-ħniena tiegħek, Mulej,

ilqa’ t-talb tagħna,

u eħlisna mill-ġibdiet ta’ din l-art,

int li ssejħilna biex naqduk

f’dawn il-misteri qaddisa.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

Ħennu, bħalma hu ħanin Missierkom,

jgħid il-Mulej.

Lq 6:36

 

TALBA WARA T-TQARBIN

Mulej, agħmel li din it-tqarbina

tnaddafna minn ħtijietna

u tgħinna nġarrbu l-hena tas-sema.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 


 

IT-TLIETA WARA T-2 ĦADD TAR-RANDAN

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

Agħti d-dawl lil għajnejja, Mulej

li ma naqax fir-raqda tal-mewt,

li ma jgħidx l-għadu tiegħi: “Għelibtu!”.

Salm 12:4-5

 

KOLLETTA

Fil-ħniena tiegħek bla tmiem,

ħares, Mulej, il-Knisja tiegħek;

u, billi l-bniedem jiġġarraf mingħajrek,

agħtih dejjem l-għajnuna tiegħek

biex jitbiegħed minn kull deni.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

Taffi, Mulej, il-korla tiegħek għalina

u qaddisna b’dawn il-misteri,

biex ninfatmu mid-drawwiet ħżiena tagħna

u niksbu d-doni tas-sema.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

Inxandar għeġubijietek kollha.

Nifraħ u nithenna bik,

ngħanni lil ismek, int Alla l-Għoli.

Salm 9:2-3

 

TALBA WARA T-TQARBIN

Nitolbuk, Mulej,

biex l-ikel li ħadna mill-mejda mqaddsa

jqawwina ħalli ngħixu ħajja aktar tajba

u jagħtina dejjem l-għajnuna tal-ħniena tiegħek.

Bi Kristu Sidna.


 

L-ERBGĦA WARA T-2 ĦADD TAR-RANDAN

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

La tħallinix, Mulej,

Alla tiegħi, titbegħidx minni;

fittex agħtini l-għajnuna.

Salm 37:22-23

 

KOLLETTA

Ħares, Mulej, lill-familja tiegħek

u żomm sħiħ fiha t-tagħlim

li hija tikseb bl-għemejjel tajba tagħha;

ibqa’ farraġha bl-għajnuna tiegħek,

sa ma twassalha fl-hena tas-sema.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

Fil-ħniena tiegħek, Mulej,

ħares lejn il-Vittma li sejrin noffrulek;

u, għall-qima li qegħdin nagħtuk,

urina t-tjieba tiegħek

u ħollna mill-irbit ta’ dnubietna.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

Bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi ,

imma biex jaqdi

u jagħti ħajtu b’fidwa għall-kotra.

Mt 20:28

 

TALBA WARA T-TQARBIN

Mulej Alla tagħna,

int tajtna dan is-sagrament imqaddes

bħala rahan tal-ħajja ta’ dejjem;

agħmel li hu jkun għalina ta’ għajnuna

għas-salvazzjoni tagħna.

Bi Kristu Sidna.

Amen.


 

IL-ĦAMIS WARA T-2 ĦADD TAR-RANDAN

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

Għarbilni, o Alla, u agħraf qalbi,

ara iniex miexi fi triq ħażina,

u mexxini fit-triq ta’ dejjem.

Salm 138:23-24

 

KOLLETTA

O Alla, inti tħobb is-safa

u troddhulna mill-ġdid jekk nitilfuh;

mexxi lejk il-qalb tagħna

bl-Ispirtu Qaddis tiegħek,

biex inkunu qawwija fil-fidi

u ħabrieka fl-għemil it-tajjeb.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

Bis-sagrifiċċju li sejrin noffrulek,

qaddes, Mulej, l-għemil tagħna ta’ qima,

biex dak li qegħdin nistqarru

bit-taħriġ tagħna ta’ tjieba f’dan ir-Randan

iħalli l-frott ukoll fir-ruħ tagħna.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

Henjin dawk li triqthom bla ħtija,

li jimxu fil-liġi tal-Mulej.

Salm 118:1

 

TALBA WARA T-TQARBIN

O Alla, agħmel li dan is-sagrifiċċju li offrejnielek

jibqa’ jaħdem fina bil-ħidma qaddisa tiegħu

u li nwettquh bl-għemil it-tajjeb tagħna.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 


 

IL-ĠIMGĦA WARA T-2 ĦADD TAR-RANDAN

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

Fik, Mulej, jien nistkenn;

ma jkolli qatt għax nirgħex!

Oħroġni mix-xibka li ħbew għalija,

għax inti l-qawwa tiegħi.

Salm 30:2,5

 

KOLLETTA

O Alla li tista’ kollox,

nitolbuk li l-ħeġġa qaddisa tagħna għat-tgħakkis

teħlisna minn dnubietna,

ħalli naslu b’ruħ safja

għall-festi tal-Għid li ġejjin.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

Xerred fuqna, o Alla, il-ħniena tiegħek,

biex tħejjina sew

għaċ-ċelebrazzjoni ta’ dawn il-misteri qaddisa,

ħalli nieħdu sehem fihom bil-qima kollha.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

Alla ħabbna

u bagħat lil Ibnu bħala tpattija għal dnubietn

1 Ġw 4:10

 

TALBA WARA T-TQARBIN

Irċevejna, Mulej,

ir-rahan tas-salvazzjoni ta’ dejjem;

agħmel, nitolbuk, li aħna nħabirku tajjeb għaliha

biex niksbu l-hena ta’ dejjem.

Bi Kristu Sidna.

Amen.


 

IS-SIBT WARA T-2 ĦADD TAR-RANDAN

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

Twajjeb u ħanin il-Mulej,

idum biex jagħdab, u kollu tjieba.

Twajjeb ma’ kulħadd il-Mulej,

tjubitu fuq kulma għamel.

Salm 144:8-9

 

KOLLETTA

O Alla, inti tagħtina mezzi qaddisa

biex, sa minn din l-art stess,

iddaħħalna f’sehem fil-ħwejjeġ tas-sema;

kun int li tmexxina f’din il-ħajja,

u wassalna f’dak id-dawl li fih inti tgħammar.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

Nitolbuk, Mulej,

biex, permezz ta’ dan is-sagrament imqaddes,

ikollna l-frott tal-fidwa tagħna,

ħalli nrażżnu l-ġibda tagħna għall-ħażen

u naslu għall-premju tas-salvazzjoni.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

Kien meħtieġ, ibni, li nagħmlu festa u nifirħu,

għax ħuk kien mejjet u reġa’ qam,

kien mitluf u nstab.

Lq 15:32

 

TALBA WARA T-TQARBIN

It-tqarbina mqaddsa li għamilna, Mulej,

twassal il-ħidma tagħha fil-qiegħ ta’ qalbna

u b’qawwa kbira timliena b’kull ġid.

Bi Kristu Sidna.


 

IT-3 ĦADD TAR-RANDAN

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

Għajnejja dejjem fil-Mulej,

għax hu mix-xbiek jaqlagħli riġlejja.

Dur lejja u kun twajjeb miegħi,

għax jiena fqajjar u waħdi.

Salm 24:15-16

jew:

Meta nkun tqaddist f’nofskom

niġmagħkom mill-artijiet kollha;

u nroxx fuqkom ilma safi,

u tissaffew mit-tinġis kollu tagħkom;

u nqiegħed ġo fikom ruħ ġdida,

jgħid il-Mulej.

Eż 36:23-26

 

KOLLETTA

O Alla, kull ħniena u tjieba ġejja minnek;

inti wrejtna illi s-sawm u t-talb u l-għoti ta’ karità lill-foqra

jagħtuna l-qawwa kontra d-dnub;

ħares, fit-tjieba tiegħek, lejn din l-istqarrija umli ta’ ħtijietna,

biex aħna, li l-kuxjenza tagħna ttaqqalna,

ikollna dejjem l-għajnuna tal-ħniena tiegħek.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

Taffi, Mulej, il-korla tiegħek

b’dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek;

u, bħalma aħna qegħdin nitolbuk

biex taħfrilna dnubietna,

għinna biex naħfru

lil min, fost ħutna, hu ħati għalina.

Amen.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

Meta jkun inqara l-Evanġelju tas-Samaritana:

Il-Mulej jgħid: “Min jixrob l-ilma li nagħtih jien

isir fih għajn tnixxi l-ilma li jasal

sal-ħajja ta’ dejjem”.

Ġw 4:14

Meta jkun inqara Evanġelju ieħor:

L-għasfur isib fejn jgħammar,

u l-ħuttafa ssib il-bejta ħdejn l-altari tiegħek,

Mulej tal-eżerċti, Sultan tiegħi u Alla tiegħi.

Henjin dawk li jgħammru f’darek;

huma jfaħħruk għal dejjem.

Salm 83:4-5

 

TALBA WARA T-TQARBIN

Ħadna, Mulej, ir-rahan tal-ħwejjeġ tas-sema,

li għadhom moħbijin għal għajnejna,

u sa minn din l-art imtlejna b’ikel spiritwali;

fiċ-ċokon tagħna nitolbuk

biex dak li qiegħed iseħħ ġewwa fina taħt il-velu tal-misteru,

inwettquh bl-għemejjel tajba tagħna.

Bi Kristu Sidna.

Amen.


 

IT-TNEJN WARA T-3 ĦADD TAR-RANDAN

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

Tixxennaq u tinfena ruħi

għat-tempju tal-Mulej;

ngħanni ferħan b’ruħi u ġismi lil Alla l-ħaj.

Salm 83:3

 

KOLLETTA

Kun dejjem twajjeb, Mulej, mal-Knisja tiegħek,

żommha safja u wettaqha,

u, billi mingħajrek ma tistax tibqa’ sħiħa,

mexxiha dejjem bil-grazzja tiegħek.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

Nitolbuk, Mulej, biex din l-offerta,

li qegħdin nagħmlulek

bħala qaddejja tiegħek,

inti tbiddilhielna fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna.

Bi Kristu Sidna.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

Faħħru l-Mulej, intom ġnus kollha,

għax kbira hi t-tjieba tiegħu.

Ġw 1:14

 

TALBA WARA T-TQARBIN

It-tqarbina li għamilna bis-sagrament tiegħek, Mulej,

tnaddafna f’ruħna

u tgħaqqadna bejnietna.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 


 

IT-TLIETA WARA T-3 ĦADD TAR-RANDAN

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

Insejjaħlek, għax int tweġibni, o Alla;

ressaq widintek lejja, isma’ kliemi.

Bħal ħabba tal-għajn ħarisni,

għad-dell ta’ ġwenħajk kenninni.

Salm 16:6-8

 

KOLLETTA

Twarrab qatt minna, Mulej, il-grazzja tiegħek,

li biha nagħtu ruħna għas-servizz imqaddes tiegħek

u naqilgħu dejjem l-għajnuna tas-sema.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

Nitolbuk, Mulej,

biex il-vittma tas-salvazzjoni li sejrin noffrulek

tnaddafna minn ħtijietna

u taqlgħalna l-ħniena tiegħek.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

Mulej, min jgħammar fid-dar tiegħek?

Min joqgħod fuq l-għolja mqaddsa tiegħek?

Min jgħix bla ħtija u jagħmel it-tajjeb.

Salm 14:1-2

 

TALBA WARA T-TQARBIN

It-tqarbina mqaddsa li għamilna, Mulej,

tagħtina l-ħajja, issaffina minn ħtijietna,

u tħarisna minn kull ħażen.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 


 

L-ERBGĦA WARA T-3 ĦADD TAR-RANDAN

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

Żomm sħiħ il-mixi tiegħi

skont il-wegħda tiegħek,

u ebda deni ma jaħkem fuqi.

Salm 118:133

 

KOLLETTA

Agħtina, Mulej,

li bil-ħarsien tar-Randan nikbru fl-għerf,

u nitgħajxu bl-ikel tal-kelma tiegħek,

biex nagħrfu nitrażżnu b’ħajja qaddisa,

ningħataw lilek b’qalbna kollha,

u nkunu dejjem magħqudin qalb waħda fit-talb.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

Ilqa’, Mulej, it-talb u l-offerti

li l-poplu tiegħek qiegħed jagħmillek,

u biegħed minn kull għawġ

lilna li qegħdin niċċelebraw il-misteri tiegħek.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

Int tgħallimni t-triq tal-ħajja, Mulej,

hemm il-milja tal-ferħ quddiemek.

Salm 15:11

 

TALBA WARA T-TQARBIN

Qaddisna, Mulej, b’dan l-ikel tas-sema li ħadna,

u żommna ’l bogħod minn kull qerq,

biex ikun jistħoqqilna kulma wegħedtna.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 


 

IL-ĦAMIS WARA T-3 ĦADD TAR-RANDAN

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

Jiena s-salvazzjoni tal-poplu, jgħid il-Mulej.

Kull meta jsejħuli fid-dwejjaq tagħhom,

jiena nismagħhom,

u nkun il-Mulej tagħhom għal dejjem.

 

KOLLETTA

Fiċ-ċokon tagħna, Mulej, nitolbu l-kobor tiegħek,

biex, aktar ma qiegħed jersaq il-jum

tal-festa solenni tas-salvazzjoni tagħna,

aktar nitħejjew tajjeb

biex niċċelebraw bil-qima kollha l-misteru tal-Għid.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

Naddaf, Mulej, lill-poplu tiegħek

minn kull tinġis u ħażen,

biex l-offerta tiegħu tkun togħġbok;

u biegħdu mill-qerq ta’ kull hena fiergħa,

int li wegħidtu l-hena tassew.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

Int tajt il-preċetti tiegħek

biex inħarsuhom bir-reqqa.

Ħa jżomm sħiħ il-mixi tiegħi

fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek.

Salm 118:4-5

 

TALBA WARA T-TQARBIN

Mulej, inti titmagħna b’dan is-sagrament imqaddes;

fit-tjieba tiegħek, agħtina dejjem l-għajnuna,

biex, bis-saħħa ta’ dawn il-misteri qaddisa

u bl-imġiba tagħna,

niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 


 

IL-ĠIMGĦA WARA T-3 ĦADD TAR-RANDAN

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

Ħadd mhu bħalek fost l-allat, Mulej,

għax kbir int u għemejjel tal-għaġeb tagħmel;

int waħdek Alla!

Salm 85:8,10

 

KOLLETTA

Fit-tjieba tiegħek, Mulej,

sawwab fi qlubna l-grazzja tiegħek,

ħa tgħinna nrażżnu l-ġibda tagħna għall-ħażen

u tqawwina biex inħarsu l-kmandamenti tiegħek.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

Fil-ħniena tiegħek, Mulej,

ħares lejn id-doni li qegħdin nikkonsagrawlek,

biex ikunu jogħġbuk

u jiswew lilna għas-salvazzjoni tagħna.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

Li tħobb ’l Alla b’qalbek kollha,

u tħobb lil għajrek bħalek innifsek,

huwa aqwa minn kull sagrifiċċju.

ara Mk 12:12,33

 

TALBA WARA T-TQARBIN

Agħmel, Mulej, li l-grazzja qawwja tiegħek

taħdem sa fl-għeruq ta’ ruħna u ġisimna,

biex, b’fidi sħiħa niksbu għalkollox

il-misteri qaddisa li fihom ħadna sehem.

Bi Kristu Sidna.

Amen.


 

IS-SIBT WARA T-3 ĦADD TAR-RANDAN

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

Bierek, ruħ tiegħi, il-Mulej,

u la tinsiex il-ġid kollu li għamel miegħek,

hu li jaħfer dnubietek kollha.

Salm 102:2-3

 

KOLLETTA

Il-ħarsien tar-Randan imqaddes, Mulej,

jimla lil ruħna bil-ferħ;

nitolbuk biex, bis-sehem sħiħ tagħna

fil-misteru tal-Għid,

nithennew bil-frott kollu tiegħu.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

Int, o Alla, bil-grazzja tiegħek,

issaffi r-ruħ u l-qalb tagħna

biex nersqu kif jixraq għall-misteri qaddisa tiegħek;

agħmel, nitolbuk,

li, aħna u nirċevuhom mingħandek

bis-solennità kollha,

irroddulek il-qima tagħna fis-sewwa.

Bi Kristu Ibnek.

Amen.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

Il-pubblikan, wieqaf fil-bogħod,

beda jħabbat fuq sidru u jgħid:

“O Alla ħenn għalija l-midneb”.

Lq 18:13

 

TALBA WARA T-TQARBIN

O Alla ħanin,

int qatt ma tieqaf tagħtina l-misteri qaddisa tiegħek

biex twassalna għall-perfezzjoni;

agħmel li aħna niċċelebrawhom

bil-qima kollha ta’ qalbna

u nilqgħuhom dejjem f’fidi sħiħa.

Bi Kristu Sidna.

Amen.


 

IR-4 ĦADD TAR-RANDAN

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

Ifirħu lil Ġerusalemm, u thennew biha,

intom ilkoll ħbieb tagħha; aqbżu bil-ferħ,

intom ilkoll li qsamtu swied il-qalb magħha:

hekk intom tifirħu u timtlew bil-faraġ tagħha.

Iż 66:10-11

 

KOLLETTA

O Alla, int b’mod tal-għaġeb

terġa’ tħabbeb miegħek lill-bniedem

permezz tal-Verb tiegħek;

agħmel li l-poplu Nisrani

jitħejja b’qima kbira u fidi mħeġġa

biex jiċċelebra l-festa solenni tal-Għid.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

Bil-ferħ ta’ qalbna, Mulej,

noffrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa ta’ dejjem;

miċ-ċokon tagħna nitolbuk il-grazzja

li nqimuh b’fidi sħiħa u noffruhulek kif jixraq

għas-salvazzjoni tad-dinja.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

Meta jkun inqara l-Evanġelju tal-Imwieled agħma:

Il-Mulej dilikli għajnejja,

u mort, inħsilt, u ġejt nara, u emmint f’Alla.

Ara Ġw 9:11

Meta l-Evanġelju jkun tal-Iben il-Ħali:

Jeħtieġ nifirħu, ibni,

għax ħuk kien mejjet u reġa’ qam

kien mitluf u nstab.

Lq 15:32

Meta jkun inqara Evanġelju ieħor:

Ġerusalemm, mibnija bħal belt,

magħquda ħaġa waħda!

Lejha t-tribù jitilgħu, it-tribù tal-Mulej,

biex, skont il-liġi ta’ Iżrael, ifaħħru isem il-Mulej.

Salm 121:3-4

 

TALBA WARA T-TQARBIN

O Alla, inti ddawwal lil kull bniedem li jiġi fid-dinja;

dawwal il-qlub tagħna bid-dija tal-grazzja tiegħek,

biex dejjem inħobbuk tassew

u nżommu bla heda ħsibijietna

f’dak biss li jogħġob lilek.

Bi Kristu Sidna.

Amen.


 

IT-TNEJN WARA R-4 ĦADD TAR-RANDAN

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

Jien fil-Mulej nittama.

Nifraħ u nithenna għat-tjieba tiegħek,

int li rajt l-hemm tiegħi.

Salm 30:7-8

 

KOLLETTA

O Alla, inti ġġedded id-dinja

bis-sagramenti tiegħek tal-għaġeb;

agħmel li l-Knisja tikseb kull ġid

minn dawn il-mezzi tal-ħajja ta’ dejjem,

u li qatt ma tkun nieqsa

mill-għajnuna tiegħek għall-ħajja ta’ issa.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

Nitolbuk, Mulej, biex niksbu l-frott

tas-sagrifiċċju li noffrulek,

ħalli f’din id-dinja neħilsu mill-ġibdiet tad-dnub

u niġġeddu bil-ġid tal-ħajja tas-sema.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

Inqiegħed ruħi ġo nofskom,

u nagħmel li timxu skont il-kmandamenti tiegħi

u li żżommu l-preċetti tiegħi

u tħarsuhom, jgħid il-Mulej.

Eż 26:27

 

TALBA WARA T-TQARBIN

Is-sagramenti tiegħek, Mulej,

jagħtuna l-ħajja, iġedduna u jqaddsuna,

u jwassluna fil-ħajja ta’ dejjem.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 


 

IT-TLIETA WARA R-4 ĦADD TAR-RANDAN

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

Intom li bikom l-għatx,

ejjew għall-ilma, jgħid il-Mulej;

intom ukoll li ma għandkomx flus,

ejjew, ixorbu ferħana.

Iż 55:1

 

KOLLETTA

It-taħriġ qaddis tar-Randan, Mulej,

iħejji sewwa l-qlub tal-fidili tiegħek,

biex jilqgħu kif jixraq il-misteri tal-Għid

u jxandru b’tifħir is-salvazzjoni tiegħek.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

Mill-ġid li inti nnifsek tajtna, Mulej,

inressqu quddiemek dawn l-offerti

bħala xhieda tal-għajnuna

li tagħtina permezz tal-ħlejjaq tiegħek

f’din il-ħajja li tgħaddi,

u biex bihom ikollna l-fejqan għall-ħajja ta’ dejjem.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi, xejn ma jonqosni.

F’mergħat kollhom ħdura jqegħidni,

ħdejn l-ilma fejn nistrieħ, jeħodni.

Salm 22 1-2

 

TALBA WARA T-TQARBIN

Fit-tjieba tiegħek, Mulej, naddaf ir-ruħ tagħna,

u ġeddidna bis-sagramenti tas-sema,

biex hekk ikollna l-għajnuna tiegħek

fil-bżonnijiet tagħna tar-ruħ u tal-ġisem

issa u għal li ġej.

Bi Kristu Sidna.

Amen.


 

L-ERBGĦA WARA R-4 ĦADD TAR-RANDAN

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

Jien lilek nitlob, Mulej;

meta jogħġbok, o Alla, weġibni,

fil-kobor ta’ tjubitek

u skont il-wegħda tas-salvazzjoni tiegħek.

Salm 68:14

 

KOLLETTA

O Alla, inti tagħti l-premju lit-tajbin għall-merti tagħhom,

u l-maħfra lill-midinbin għall-indiema tagħhom;

fiċ-ċokon tagħna nitolbuk tħenn għalina,

biex nistqarru li aħna ħatja,

u b’hekk naqilgħu l-maħfra ta’ dnubietna.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

Nitolbuk, Mulej,

biex is-sagrifiċċju li noffrulek

inaddafna bil-qawwa tiegħu

mid-dnubiet tagħna tal-imgħoddi,

iwettaqna fil-ħajja tal-grazzja,

u jmexxina ’l quddiem fit triq tas-salvazzjoni.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

Alla bagħat lil Ibnu fid-dinja

mhux biex jagħmel ħaqq minnha,

imma biex bih hija ssalva.

Ġw 3:17

 

TALBA WARA T-TQARBIN

Nitolbuk, Mulej, biex id-doni tas-sema li rċevejna

ma tħallix li jkunu l-kundanna tagħna,

għax lilna, fidili tiegħek,

inti tajthomlna b’rahan tal-ħajja.

Bi Kristu Sidna.

Amen.


 

IL-ĦAMIS WARA R-4 ĦADD TAR-RANDAN

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

Tifraħ il-qalb ta’ dawk li jfittxu l-Mulej!

Ħabirku biex tagħrfu l-Mulej u l-qawwa tiegħu,

fittxu ’l wiċċu l-ħin kollu.

Salm 104:3-4

 

KOLLETTA

Fiċ-ċokon tagħna, Mulej, nitolbu l-ħniena tiegħek

biex nuru l-indiema tagħna

billi nbiddlu ħajjitna u nitħarrġu b’għemejjel tajba,

u biex b’qalb safja nibqgħu sħaħ

fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek,

ħalli b’hekk nitħejjew sewwa għall-festi tal-Għid.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

Agħmel, o Alla li tista’ kollox,

li s-sagrifiċċju li noffrulek

inaddaf lilna, bnedmin dgħajfa, minn kull ħażen,

u jkun dejjem il-ħarsien qawwi tagħna.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

Inqiegħed il-liġi tiegħi fihom u niktibha f’qalbhom;

u jiena nkun Alla tagħhom,

u huma jkunu l-poplu tiegħi, jgħid il-Mulej.

Ġer 31:33

 

TALBA WARA T-TQARBIN

It-tqarbina li għamilna, Mulej,

issaffina u teħlisna minn kull dnub,

biex il-kuxjenza tagħna tinħall minn kull irbit ta’ ħtija

u, bil-grazzja tiegħek, niksbu fejqan sħiħ.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 


 

IL-ĠIMGĦA WARA R-4 ĦADD TAR-RANDAN

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

B’ismek, o Alla, salvani;

agħmilli ħaqq bil-qawwa tiegħek.

Isma’, o Alla, it-talba tiegħi,

agħti widen għal kliem fommi.

Salm 53:3-4

 

KOLLETTA

O Alla, int ħejjejt għalina għajnuna xierqa

biex nirbħu dejjem aktar in-nuqqas ta’ ħila tagħna;

agħmel li nilqgħu bil-ferħ il-frott tat-tiġdid tagħna,

u bil-qawwa tiegħu, li taħdem fina,

ngħixu ħajja tajba.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

Agħtina, o Alla li tista’ kollox,

li s-sagrifiċċju li noffrulek

inaddafna bil-qawwa tiegħu tal-għaġeb

u jwassalna aktar safja għand dak li waqqfu għalina,

Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li jgħix u jsaltan għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

Fi Kristu għandna l-fidwa bid-demm tiegħu,

il-maħfra tad-dnubiet,

skont l-għana tal-grazzja tiegħu.

Efes 1:7

 

TALBA WARA T-TQARBIN

Agħmel, Mulej,

li, bħalma nħallu warajna l-imgħoddi tagħna

u nidħlu f’ħajja ġdida,

hekk ukoll nitnaddfu mid-dnubiet qodma tagħna

u niġġeddu b’fehmiet qaddisa.

Bi Kristu Sidna.

Amen.


 

IS-SIBT WARA R-4 ĦADD TAR-RANDAN

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

Imwieġ tal-mewt ħakmuni,

ħbula tal-imwiet dawruni:

fl-hemm tiegħi lill-Mulej sejjaħt,

sama’ leħni mit-tempju tiegħu.

Salm 17:5-7

 

KOLLETTA

Fil-ħniena tiegħek, Mulej,

kun int li tmexxi ’l qlub tagħna,

għax mingħajrek ma nistgħux nogħġbuk.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

Ilqa’ bis-sliem l-offerti tagħna, Mulej,

u ġiegħel lir-rieda tagħna tilqa’ r-rieda tiegħek,

ukoll jekk ma tridx toqgħod għalik.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

Konna mifdija bid-demm għażiż ta’ Kristu,

bħal ħaruf bla ħtija u bla tebgħa.

1 Piet 1:19

 

TALBA WARA T-TQARBIN

Agħtina l-grazzja, Mulej,

li s-sagramenti tiegħek inaddfuna,

u li, bil-ħidma tagħhom fina, insiru nogħġbuk.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 


 

IL-5 ĦADD TAR-RANDAN

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

Agħmel ħaqq minni int, Mulej,

u min-nies bla tjieba ddefendi l-kawża tiegħi;

min-nies qarrieqa u ħżiena eħlisni.

Inti l-kenn tiegħi, o Alla.

Salm 122:2-3

 

KOLLETTA

Mulej Alla tagħna:

agħtina l-għajnuna tiegħek

biex, bil-ħeġġa kollha ta’ qalbna,

ngħixu b’dik l-istess imħabba li wriena Ibnek

meta kien mogħti għall-mewt għalina.

Hu, li hu Alla,

u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu,

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

O Alla li tista’ kollox, agħti widen għat-talb tagħna,

u, bis-saħħa tas-sagrifiċċju li noffrulek,

naddaf lill-qaddejja tiegħek

li mingħandek ħadu t-tagħlim tal-fidi Nisranija.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

Meta jkun inqara l-Evanġelju ta’ Lazzru:

Il-Mulej jgħid:

Kull min jgħix u jemmen fija, dan ma jmut qatt.

Ġw 11:26

Meta jkun inqara l-Evanġelju tal-adultera:

Ħadd ma kkundannak, mara? Ħadd, Sidi.

Mela anqas jien ma nikkundannak:

mil-lum ’il quddiem tidnibx iżjed.

Ġw 8:10-11

Meta jkun inqara Evanġelju ieħor:

Fis-sewwa, fis-sewwa ngħidilkom,

jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut,

hi tibqa’ waħedha;

imma jekk tmut, tagħmel ħafna frott.

Ġw 12:24-25

 

TALBA WARA T-TQARBIN

O Alla li tista’ kollox,

lilna li nitqarbnu bil-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu

għoddna dejjem fost il-membri tiegħu:

Hu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta’ dejjem.


 

IT-TNEJN WARA L-5 ĦADD TAR-RANDAN

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

Ħenn għalija, o Alla, għax qegħdin ikasbruni,

il-jum kollu jagħmlu għalija u jagħfsu fuqi.

Salm 55:2

 

KOLLETTA

O Alla, bi grazzja tiegħek liema bħalha,

aħna nistagħnew b’kull barka;

agħtina li nwarrbu l-imgħoddi tagħna,

u ninbidlu fi bnedmin ġodda, ħalli nitħejjew tajjeb

għas-saltna glorjuża tas-sema.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

Agħtina, nitolbuk, Mulej

li, aħna u niċċelebraw il-misteri qaddisa tiegħek,

noffrulek bil-ferħ ir-ruħ tagħna,

imnaddfa bit-tgħakkis ta’ ġisimna.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

Meta jkun inqara l-Evanġelju tal-adultera:

Ħadd ma kkundannak, mara? Ħadd, Sidi.

Mela anqas jien ma nikkundannak:

mil-lum ’il quddiem tidnibx iżjed.

Ġw 8:10-11

Meta jkun inqara Evanġelju ieħor:

Jiena d-dawl tad-dinja, jgħid il-Mulej:

min jiġi warajja ma jimxix fid-dlam,

iżda għandu d-dawl tal-ħajja.

Ġw 8:12

 

TALBA WARA T-TQARBIN

Is-sagramenti tiegħek, Mulej,

imlewna bil-barka u l-qawwa;

agħmel li bihom

neħilsu dejjem mill-ġibdiet ħżiena tagħna

u nimxu wara Kristu biex nersqu lejk bil-ħeffa.

Bi Kristu Sidna.

Amen.


 

IT-TLIETA WARA L-5 ĦADD TAR-RANDAN

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

Ittama fil-Mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek,

ittama fil-Mulej.

Salm 26:14

 

KOLLETTA

Agħtina, Mulej, li naqdu bla heda r-rieda tiegħek,

biex il-poplu qaddej tiegħek, f’din il-ħajja,

jikber dejjem fit-tjieba u fil-għadd.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

Noffrulek, Mulej, is-sagrifiċċju tas-sliem,

biex, fil-ħniena tiegħek, taħfrilna dnubietna,

u tmexxi l-qlub tagħna li ma għandhomx mistrieħ.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

Meta nintrefa’ mill-art, jgħid il-Mulej,

jiena niġbed il-bnedmin kollha lejja.

Ġw 12:32

 

TALBA WARA T-TQARBIN

Agħtina, o Alla li tista’ kollox,

li naħsbu bla heda fuq il-ħwejjeġ tas-sema,

biex dejjem jistħoqqilna nirċievu

id-doni qaddisa tiegħek.

Bi Kristu Sidna.

Amen.


 

L-ERBGĦA WARA L-5 ĦADD TAR-RANDAN

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

Inti teħlisni mill-għedewwa tiegħi,

tqegħdni fuq min jaħbat għalija,

teħlisni min-nies tad-dnewwa, Mulej.

Salm 17:48-49

 

KOLLETTA

O Alla ħanin, dawwwal il-qlub ta’ wliedek

li tqaddsu bl-għemejjel ta’ ndiema,

u, fit-tjieba tiegħek agħti widen għat-talb umli tagħna,

int li tnissel fina x-xewqa tar-rabta miegħek.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

Noffrulek, Mulej, is-sagrifiċċju mqaddes,

imwaqqaf minnek għall-ġieħ ta’ ismek,

biex, bil-grazzja tiegħek,

ikun jiswa wkoll ta’ għajnuna għalina.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

Alla daħħalna fis-saltna ta’ Ibnu l-għażiż,

li bih għandna l-fidwa, il-maħfra tad-dnubiet.

Kol 1:13-14

 

TALBA WARA T-TQARBIN

Il-misteri qaddisa li rċevejna, Mulej,

ikunu għalina duwa tas-sema,

biex ifejqu lil qlubna mill-ġibdiet ħżiena,

u jwettquna u jħarsuna dejjem.

Bi Kristu Sidna.

Amen.


 

IL-ĦAMIS WARA L-5 ĦADD TAR-RANDAN

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

Kristu hu medjatur ta’ patt ġdid,

biex, wara li seħħet il-mewt għall-fidwa,

dawk li huma msejħa minn Alla

jieħdu l-wirt ta’ dejjem li hu wegħedhom.

Lhud 9:15

 

KOLLETTA

Ieqaf magħna, Mulej, fit-talb umli tagħna,

u żommilna sħiħa t-tama

li aħna nqiegħdu fil-ħniena tiegħek;

naddafna mit-tbajja’ ta’ dnubietna

biex sal-aħħar nibqgħu ngħixu ħajja qaddisa,

u nkunu werrieta tal-wegħdiet tiegħek.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

Ħares bis-sliem, Mulej,

lejn is-sagrifiċċu li noffrulek,

u agħmel li jkun jiswa għalina, biex induru lejk,

u għad-dinja kollha, biex taqla’ s-salvazzjoni.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

Alla lanqas lil Ibnu stess ma ħelisha,

imma tah għalina lkoll, u miegħu tana kollox.

Rum 8:32

 

TALBA WARA T-TQARBIN

Tmajtna, Mulej, bid-don tiegħek,

li bih tagħtina s-salvazzjoni;

bis-saħħa ta’ dan is-sagrament,

li bih tgħajjixna fuq din l-art,

fil-ħniena tiegħek, agħtina wkoll il-ħajja ta’ dejjem.

Bi Kristu Sidna.

Amen.


 

IL-ĠIMGĦA WARA L-5 ĦADD TAR-RANDAN

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

Ħenn għalija, Mulej, għax ninsab fil-hemm;

eħlisni minn id l-għedewwa

u minn dawk kollha li jeħduha kontrija.

Mulej, tħallinix ninfixel, lili li qed insejjaħlek.

Salm 30:10,16,18

 

KOLLETTA

Aħfer, Mulej, il-ħtijiet tal-poplu tiegħek,

u, fit-tjieba tiegħek,

ħollna minn kull irbit ta’ dnub

li fih waqajna ta’ bnedmin dgħajfa li aħna.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

Agħtina, o Alla ħanin, li jkun dejjem jistħoqqilna

naqdu kif jixraq lill-altar tiegħek,

biex, bis-sehem li nieħdu minnu,

naqilgħu s-salvazzjoni tagħna.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

Ġesù tgħabba bi dnubietna sa fuq is-salib,

biex immutu għad-dnubiet

u ngħixu għall-ġustizzja;

bil-ġrieħi tiegħu aħna fiqna.

1 Piet 2:24

 

TALBA WARA T-TQARBIN

It-tqarbina li għamilna, Mulej,

tħarisna bla heda minn kull tiġrib,

u tbegħedna dejjem minn kull ħsara.

Bi Kristu Sidna.

Amen.


 

IS-SIBT WARA L-5 ĦADD TAR-RANDAN

 

ANTIFONA TAD-DĦUL

Mulej, la titbegħidx minni;

qawwa tiegħi, fittex għinni:

jien dudu tal-art, u mhux bniedem,

żebliħ tan-nies, tkasbir tal-poplu.

Salm 21:20,7

 

KOLLETTA

O Alla, inti ssalva lill-bniedem f’kull żmien;

imma issa qiegħed tferraħ lill-poplu tiegħek

b’kotra iżjed kbira ta’ grazzji;

dawwar l-għajnejn tiegħek tal-ħniena

lejn dan il-poplu li int għażilt għalik,

u żomm taħt il-ħarsien u l-għajnuna tiegħek

lil dawk li sejrin jieħdu, jew li diġà ħadu,

it-twelid ġdid bil-Magħmudija.

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna,

li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla,

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

TALBA FUQ L-OFFERTI

O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox,

inti ġġeddidna għall-ħajja ta’ dejjem

bis-sagramenti tal-Magħmudija aħna u nistqarru ismek;

ilqa’ l-offerti u t-talb tal-qaddejja tiegħek, li jittamaw fik,

u agħmel li naraw xewqatna mitmuma u dnubietna maħfura.

Bi Kristu Sidna.

Amen.

 

ANTIFONA TAT-TQARBIN

Kristu kien mogħti biex jiġbor ġemgħa waħda

l-ulied ta’ Alla li kienu mxerrdin.

Ġw 11:52

 

TALBA WARA T-TQARBIN

Fiċ-ċokon tagħna, Mulej, nitolbu l-kobor tiegħek

biex, bħalma inti tgħajjixna

bil-Ġisem u d-Demm imqaddes ta’ Ibnek,

hekk ukoll tagħtina sehem

min-natura tiegħu ta’ Alla.

Bi Kristu Sidna.

Amen.