Iddeċiedu qabel ma jibda jgħajjat il-ġebel

Għeżież żgħażagħ, f’idejkom issa d-deċiżjoni li tgħajtu, f’idejkom biex tiddeċiedu favur l-Osanna tal-Ħadd u hekk ma taqgħux fis-“Sallbu!” tal-Ġimgħa… U f’idejkom biex ma tibqgħux ħalqkom magħluq. Jekk l-oħrajn jisktu, jekk aħna l-anzjani u r-responsabbli – ħafna drabi korrotti – nibqgħu siekta, jekk id-dinja tiskot u titlef il-ferħ, qed nistaqsikom: intom se tgħajtu?

Ara l-Omelija kollha tal-Papa f'Ħadd il-Palm ...

Mhux lili ibku, iżda lilkom infuskom u lil uliedkom

Ħadd il-Palm, 25 ta' Marzu 2018: Iċ-ċentru tal-messaġġ nisrani għall-ewwel insara, u suppost għalina wkoll, ma kienx mibni biss fuq it-traġedja tal-Ġimgħa l-Kbira imma wkoll fuq il-Qabar Vojt ta’ Ħadd il-Għid. Ma kienx biss fuq il-mewt ta’ Kristu, imma wkoll fuq il-qawmien tiegħu mill-imwiet. Għal dawk li jemmnu l-Ġimgħa Mqaddsa mhix ċelebrazzjoni ta’ mewt imma waħda ta’ qawmien u ħajja.

Ara l-Kumment Editorjali u  tista' tikkumenta inti wkoll ...

IL-PAPA FIL-PRE-SINODU TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ

Intom mistednin għax il-kontribut tagħkom huwa indispensabbli. Neħtiġukom biex inħejju s-Sinodu li f’Ottubru se jġib flimkien lill-Isqfijiet biex jiddiskutu t-tema: Iż-żgħażagħ, il-fidi u d-dixxerniment vokazzjonali. ...  Esprimu ruħkom bla ħabi, bil-libertà kollha, dan għidtu u ntennih.

Ara d-diskors kollu tal-Papa liż-żgħażagħ ...

AĦBARIJIET ►

AVVIŻI ►

NITLOBU R-RUŻARJU KULJUM

ŻIDIET RIĊENTI ▼

Ċelebrazzjoni Djoċesana tat-Triq tas-Salib mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna l-Erbgħa, 28 ta' Marzu 2018 mill-Floriana għall-Belt Valletta.   Test tal-Meditazzjinijiet.  

Ktejjeb bl-Antifona u l-Kant.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus f'Ħadd il-Palm. 25/03/2018.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa ta' Ħadd il-Palm. 25/03/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Ħadd il-Palm. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 25/03/2018.


Omeliji tal-Papa Benedittu XVI f'Ħamis ix-Xirka tas-snin 2006-2008. - Ara l-paġna tal-Papa Benedittu XVI.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesù (Ta' Ġieżu) fl-okkażjoni tal-festa ta' Marija Addoloratai.  23/03/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Knisja ta' San Ġakbu, Victoria, Għawdex fl-okkażjoni tal-festa ta' Marija Addolorata. 23/03/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa li ċċelebra fl-MCAST, ir-Raħal Ġdid fl-okkażjoni tal-Festa tad-Duluri. 23/03/2018.


Iċ-Ċelebrazzjoni tal-Arċisqof Charles J. Scicluna matul il-Ġimgħa Mqaddsa.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-quddiesa tal-funeral tal-Kan. Joe Portelli, fil-Bażilika ta' San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 22/03/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal-funeral ta' Mons. Charles Vella, Fundatur tal-Moviment ta' Kana. 22/03/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-anniversarju tal-mewt tal-Arċisqof Ġużeppi Mercieca. 21/03/2018.


Redemptoris Custos. Eżortazzjoni Appostolika dwar il-persuna u l-missjoni ta' San Ġużepp fil-ħajja ta' Kristu u tal-Knisja. 15/08/1989.


It-Tqarbin. L-14-il katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-quddiesa. Udjenza Ġenerali. 21/03/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku fil-Pre-Sinodu taż-Żgħażagħ. Iż-żgħażagħ, il-fidi u d-dixxerniment vokazzjonali. 19/03/2018.


Omelija tal-Papa Franġisku fl-Ordinazzjoni Episkopali ta' tliet isqfijiet ġodda fosthom Mons. Alfred Xuereb. 19/03/2018.


Omelija tal-Vigarju Ġenerali Mons. Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tal-Pussess ta' Dun Simon Scibberas bħala Kappillan tal-Parroċċa tal-Imsida. 19/03/2018.


Nixtiequ naraw lil Ġesù.  Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-Ħames Ħadd tar-Randan. 18/03/2018.


Soċjetà li taċċetta l-abort hija soċjetà omiċida. Diskors tal-Isqof Mons. Mario Grech waqt laqgħa f'Dar Ġużeppa Debono, Għawdex. 17/03/2018.


Temmnu li jeżisti x-xitan?  Diskors tal-Papa Franġisku waqt iż-Żjara Pastorali tiegħu fi Pietralcina. 17/03/2018.


Talb, ċkunija, għerf. Omelija tal-Papa Franġisku waqt iż-Żjara Pastorali tiegħu f'San Giovanni Rotondo. 17/03/2018.

Ara wkoll ...


Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-quddiesa tal-pussess ta' Dun Martin Cardona  bħala Kappillan ta' Ħal Kirkop. 17/03/2018.


Librett tal-Ordinazzjoni Episkopali tal-Mons. Alfred Xuereb mill-Papa Franġisku li ser issir nhar it-Tnejn, 19 ta' Marzu 2018 fil-5.00pm.


Il-Missierna u l-Qsim tal-Ħobż. It-Tletax-il Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. Udjenza Ġenerali. 14/03/2018.


Omelija tal-Papa Franġisku fiċ-Ċelebrazzjoni tal-Penitenza. 09/03/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tar-Raba' Ħadd tar-Randan. 11/03/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa ta' San Girgor il-Kbir. Santwarju Parrokkjali tal-Madonna tas-Sokkors. Kerċem. 11/03/2018.


Xbieha ħajja ta' Ġesu fil-proxxmu. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Parrokkjali tal-Isla.  09/03/2018.


Il-Bolla Appostolika li permezz tagħha l-Papa Franġisku ħatar lil Monsinjur Alfred Xuereb bħala Nunzju għall-Korea u l-Mongolia u Arċisqof Titulari ta' Amanthea. 26/02/2018.


It-Tnax-il Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. It-Talba Ewkaristika (2). Udejnza Ġenerali. 07/03/2018.


Placuit Deo. Ittra tal-Kongregazzjoni tad-Duttrina tal-Fidi fuq xi aspetti tas-salvazzjoni fit-tagħlim Nisrani. 22/02/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-Tielet Ħadd tar-Randan. 04/03/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-għoti tal-Lettorat lil tliet Seminaristi. 04/03/2018.


Ngħożżu d-dar ta' Alla u minnha nirċievu l-enerġija. Omelija tal-Vigarju Ġenerali Mons. Joe Galea Curmi fil-Knisja ta' Marija Mtellgħa s-Sema, Bubaqra. 03/03/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-funeral tas-Surmast Joseph Vella.  03/03/2018.


Il-Papa Franġisku żar dar għal ħabsin, ommijiet li għandhom it-tfal żgħar. 02/03/2018.


Digriet mill-Kongregazzjoni tal-Kult Divin dwar iċ-Ċelebrazzjoni tal-Verġni Mqaddsa Marija Omm il-Knisja fil-Kalendarju Ġenerali Ruman. 11/02/2018.


Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Marzu 2018.


Il-Ħdax-il Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. Il-Liturġija tal-Ewkaristija. Il-preżentazzjoni tad-doni.  28/02/2018.


Is-Sirja Laboratorju tal-krudeltà.  Ittra lill-Poplu ta' Alla mill-Isqof ta' Għawdex Mons. Mario Grech dwar it-traġedja tal-Poplu Sirja. 28/02/2018.


Kif ikun konfessur tajjeb? Diskors tal-Papa Franġisku lil dawk li ħadu sehem fit-28 kors organizzat mill-Penitenzerija Appostolika. 17/03/2017.


It-Trasfigurazzjoni hi dehra li tantiċipa dik tal-Għid. Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-Tieni Ħadd tar-Randan. 25/02/2018.


Ittra miftuħa mill-Isqof Mario Grech lill-Forzi Armati ta' Malta wara żjara li għamlilhom. 22/02/2018.


Ngħożżu dak li hu sabih u tajjeb.  Ittra Pastorali tal-Isqfijiet Maltin għar-Randan 2018. 10/02/2018.


Dominicae Cenae. Ittra tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar il-Misteru u l-Kult tal-Ewkaristija. 24/02/1980.


Għaliex il-Ħajja hi tant iebsa? Diskors tal-Papa Franġisku lil grupp Żgħażagħ Rumeni f'laqgħa li saret fil-Vatikan fl-4 ta' Jannar 2018.  Publikat 20/02/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-400 anniversarju mit-twaqqif tal-Parroċċa tal-Qrendi. 18/02/2018.


It-Tentazzjoni, l-Aħbar it-Tajba, il-Fidi.  Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-Ewwel Ħadd tar-Randan. 18/02/2018.


Messaġġ tal-Isqof Mario Grech lis-Saċerdoti ta' Għawdex waqt nofstanhar ta' spiritwalità fil-bidu tar-Randan. 17/02/2018.


Omelija tal-Vigarju Ġenerali Fr Joe Galea Curmi waqt quddiesa għall-impjegati tal-Kurja, tal-Caritas u tat-Tribunal Ekkleżjastiku. 16/02/2018.


Komunità magħquda u b'qalb kbira. Omelija tal-Vigarju Ġenerali Mons. Joe Galea Curmi fl-okkażjoni tal-400 anniversarju tal-Parroċċa Santa Marija, Qrendi. 16/02/2018.


Siltiet minn konverżazzjonijiet li kellu l-Papa Franġisku mal-Ġiżwiti fiċ-Ċilì u fil-Perù. Aleteia, 15/02/2018.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tat-Translazzjoni tal-Ikona tas-Salus Populi Romani. Bażilika Santa Maria Maggiore. 28/01/2018.


Ieqaf ftit. Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa tat-Tqegħid tar-Rmied.  Bażilika ta' Santa Sabina. 14/02/2018.


L-Għaxar Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. Il-Kredu u t-Talbiet Universali.  Udjenza Ġenerali. 14/02/2018.


Dan ir-Randan irid jibda mill-Qalb. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Ras ir-Randan. 14/02/2018.


Ir-Randan żmien ta' namur.  Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-Erbgħa tar-Rmied. 14/02/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-għoti tal-Ministeru tal-Lettorat lil ħames Seminaristi fis-Seminarju. 12/02/2018.


Il-Papa jfakkar fil-Ġublew tal-Ħniena. Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tas-Sitt Ħadd matul is-Sena. 11/02/2018.


Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-33 Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2018. Tibżax, Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla. 11/02/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja ta' San Pawl Milqi, Burmarrad. 10/02/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal-pussess ta' Fr Gordon Refalo bħala Kappillan ta' Ħal Għaxaq. 09/02/2018.


Id-Disa' Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. Il-Vanġelu u l-Omelija.  Udjenza Ġenerali. 07/02/2018.


Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2018. Joktor il-ħażen u għalhekk l-imħabba tibred f'ħafna. 01/11/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-Ħames Ħadd matul is-Sena. 04/02/2018.


Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech fl-okkażjoni ta’ Jum il-Ħajja. 04/02/2018.


Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex, Mons. Mario Grech fil-Festa ta’ San Ġwann Bosco. 04/04/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa waqt il-Viżta Pastorali tiegħu fil-parroċċa ta' Ħal Balzan. 04/02/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Viżta Pastorali f'Ħal Balzan. Il-Komunità Nisranija trid tħoss l-urġenza li twassal il-Kelma ta' Ġesù lill-ġenerazzjonijiet li telgħin. 03/02/2018.


Il-Video tal-Papa Franġisku bl-intenzjoni tiegħu għat-talb matul ix-xahar ta' Frar 2018.


Marialis Cultus. Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Pawlu VI publikata fit-2 ta' Frar 1974.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tal-Preżentazjoni tal-Mulej. It-22 Jum Dinji tal-Ħajja Kkonsagrata. 02/02/2018.


Omelija tal_Arċisqof Charles j, Scicluna f'Jum il-Ħajja Konsagrata. Kappella tal-Monasteru tas-Sorijiet Klarissi, San Ġiljan. 02/02/2018.


Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex, Mons. Mario Grech fil-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. 02/02/2018.


Il-Fehma tal-Papa Franġsku għat-talb matul Frar 2018.  Sabiex dawk kollha li għandhom xi tip ta' poter, sew materjali, politiku jew spiritwali jirreżistu l-ġibda tal-korruzzjoni. 01/02/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-50 anniversarju mit-twaqqif tal-parroċċa tal-Gwardamanġa. 01/02/2018.


Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-preżentazzjoni tal-ktieb, 'Enrico Dandrai. 01/02/2018.


Lista ta' ċelebrazzjonijiet liturġiċi tal-Arċisqof Charles J. Scicluna matul ix-xahar ta' Frar 2018.


 Żidiet eqdem ...

KULTURA FAVUR IL-ĦAJJA ►

 

IS-SINODU TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ 2018 ►

 

SEGWI STAZZJONIJIET KATTOLIĊI

  Kif tista' tiddiskuti l-qtil tal-innoċenti?

  Il-Papa Franġisku dwar kultura tal-mewt.

  L-Arċisqof Charles dwar il-ħajja fil-ġuf.

  L-isqof Mario dwar soċjetà omiċida.

  Laikos for Life Video Channel.

Aktar ...

  Ittra tal-Papa bit-tema tas-Sinodu.

  Id-Dokument Preparatorju.

 

 

 

Aktar ...

IL-FEHMA TAL-PAPA GĦAT-TALB MATUL MARZU

Biex il-Knisja tapprezza l-urġenza tat-taħriġ fid-dixxerniment spiritwali sew fuq livell personali kif ukoll fuq livell komunitarju.

L-10 Kmandamenti tas-Sewwieqa

Fid-dawl tal-inċidenti traġiċi fit-toroq tagħna ġbarna xi linji gwida minn dokument tal-Knisja li jitkellem fost ħwejjeġ oħra dwar is-sewqan.

Kompli ...

MILL-ARKIVJU TA' 

MGR VICTOR GRECH

Mill-arkivju vast ta' Mgr Victor Grech, il-kelma tiegħu ...

 

JIKTBILNA PATRI MARIO ATTARD

Mill-esperjenzi li jkollu fil-ħidma tiegħu fl-isptar ...

 

ĦSIBIJIET MINN PATRI  PHILIP CUTAJAR

Patri Philip Cutajar dwar id-djalogu inter-reliġjuż  ...

 

QADDISIN IKELLMUNA  MINN JOE FENECH

Pass pass għal kull jum tal-ġimgħa fuq kliem il-qaddisin ...

 

ANGELO XUEREB

 SOĊJU TAL-MUSEUM

Soċju tal-MUSEUM  jaqsam riflessjonijiet magħna ...

 

REFLECTIONS BY GEORGE CALLEJA

Short yet deep reflections to inspire and encourage ...

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta

IL-BIBBJA

It-Testment il-Qadim

It-Testment il-Ġdid

Tagħrif dwar il-Bibbja

 

IL-PAPA FRANĠISKU

Indiċi Ġenerali

Katekeżi dwar il-Familja

Katekeżi dwar il-Ħniena

Amoris Lætitia

Evangelii Gaudium

Laudato Si'

Lumen Fidei

 

SORSI OĦRA

Missirijiet il-Knisja

Papiet Oħra

Konċilji tal-Knisja

Katekiżmu tal-Knisja

Liġi Kanonika tal-Knisja

IL-KNISJA F'MALTA

L-Arċisqof Charles Scicluna

L-Arċidjoċesi ta' Malta

 

 

IL-KNISJA F'GĦAWDEX

L-Isqof Mario Grech

Id-Djoċesi ta'Għawdex

Lajċi Għawdex

 

 

LITURĠIJA

Il-Brevjar ta' kuljum

Aktar dwar il-Brevjar

Il-Quddiesa

Is-Sagramenti

Ordo Sena Liturġika 2017-8

Kalendarju Universalis

 

Talb u Devozzjonijiet

XI TEMI TA' INTERESS

Blog minn Fr Mario Attard OFMcap

Dun Ġwann Caruana mill-Brażil

Ewtanasja

Ġublew tal-Ħniena

Lectio Divina

Riżorsi bil-lingwa tas-sinjali Maltija

Temi diversi oħra

 

 

 

PUBLIKAZZJONIJIET

Flimkien, Kulleġġ tal-Kappilani

Il-Kelma tal-Ħajja, Fokolarini

Kitbiet mir Rivista Pastor

Il-Leħen. Gazzeta publikata mill-AKM

Newsheet Għaqdiet, Għawdex

Newletter tas-Soċjeta Patristika Maltija

Rivista, Madonna ta' Pinu

Sussidji, Kummissjoni Teoloġika

It-Triq. Grupp ta' talb fost il-Ħaddiema

AWDJO - VIDJO

EWTN TV

Radjijiet u Arkivju Awdjo

Riżorsi Vidjo

Skeda ta' Trażmissjonijiet live

Tliet minuti kuljum mal-Kristofri

Video Channel

 

MEDIA SOĊJALI

Blog

Facebook

Twitter

Ħolqa ma' siti oħra

 

 

AKTAR MIL-LAIKOS

Aħbarijiet mid-Dinja Nisranija

Agħmel kuntatt magħna

Arkivju tal-Laikos

Avviżi Komunitarji

Indiċi tal-Librerija

Tagħrif dwar Riżorsi Ġodda

 

Laikos TV - Testing

Streaming Test