Segretarjat għal-Lajċi, Malta.

L-AVVENT GĦAND IL-KAPUĊĊINI, FLORIANA

Lectio Divina dwar l-Evanġelju tal-Ħadd minn Patri Martin Micallef

Il-Komunità tal-Patrijiet Kapuċċini f’Malta qed torganizza erba’ laqgħat ta’ Lectio Divina għal matul l-Avvent 2015.  Il-predikatur se jkun Patri Martin Micallef OFMcap u l-laqgħat isiru fil-knisja tal-Kapuċċini fil-Floriana.  Kull Lectio Divina ser tkun dwar l-Evanġelju tal-Ħdud tal-Avvent u ssir dejjem il-Ħamis ta’ qabel bejn l-4.00 u l-5.00 ta’ wara nofsinhar.  Kulħadd huwa mistieden.  Għal aktar dettalji ara l-programm minn hawn […]

Kif id-dixxipli ltaqgħu ma' Kristu fit-toroq tal-Palestina, aħna nistgħu niltaqgħu miegħu fil-paġni tal-Evanġelju.

 

AKTAR RIŻORSI GĦAL MATUL IL-ĠUBLEW TAL-ĦNIENA

Il-Ħniena u l-Mogħdrija fit-Testment il-Ġdid

"Kristu huwa wiċċ il-ħniena tal-Missier".  Bi skop li nkomplu noffru aktar għajnuna kemm personali kif ukoll pastorali, qed nippublikaw bil-Malti lista estensiva ta’ referenzi għal testi bibliċi mit-Testment il-Ġdid li għandhom bħala tema l-ħniena u l-mogħdrija.  [...]

IL- POŻIZZJONI TAL-KNISJA DWAR IL-LIĠI TA’ PROKREAZZJONI UMANA ASSISTITA

Il-ħarsien tal-embriju uman u l-interessi leġittimi tat-tarbija.

 L-Att dwar il-Protezzjoni tal-Embriju (2012) m’għandux jiġi emendat.

 It-tagħrif xjentifiku prevalenti u r-riżultati miksuba lokalment fit-trattament bl-IVF fil-fatt juru L-introduzzjoni tal-iffriżar tal-embriji f’rabta mal-proċeduri ta’ IVF f’Malta la hu meħtieġ u lanqas jagħmel sens. 

 M’hemm l-ebda evidenza li l-liġi tal-UE u d-deċiżjonijiet tal-ECHR qed jitolbu xi bidla fl-Att dwar il-Protezzjoni tal-Embriji (2012).

 L-ittestjar ġenetiku tal-pre-impjantazzjoni se jwassal, kważi dejjem, għas-selezzjoni, ir-rifjut u l-ħela tal-embriji.

 L-involviment ta’ terzi persuni jikkumplika l-proċess, joħloq dilemmi fuq min huma l-veri ġenituri u jwassal għal kwistjonijiet serji etiċi, legali u psiko-soċjali.

Dawn ta' hawn fuq huma biss uħud mill-konlużjonijiet.  Fil-Laikos tista’ taqra ...

Sommarju Eżekuttiv u Dokument ta' Pożizzjoni [...]

Executive Summary and Position Paper [...]

50 SENA MID-DIGRIET TAL-KONĊILJU DWAR IL-LAJĊI

Il-Konċilju jinterpella kull ġenerazzjoni ta’ Rgħajja u  Lajċi

F’messaġġ tiegħu fil-50 anniversarju mid-digriet tal-Konċilju Vatikan II dwar il-vokazzjoni u l-missjoni tal-lajċi, il-Papa Franġisku qal li nistgħu ngħidu li t-tagħlim tal-Konċilju wassal biex tikber l-formazzjoni tal-lajċi fil-Knisja, u din il-ħaġa tat ħafna frott. Iżda l-Konċilju Vatikan II, bħal kull Konċilju ieħor, jinterpella lil kull ġenerazzjoni ta’ rgħajja u lajċi, għax hu don bla qies tal-Ispirtu s-Santu li rridu nilqgħuh bi gratitudni u b’sens ta’ responsabbiltà: dak kollu li tana l-Ispirtu s-Santu u li ġie mgħoddi lilna mill-Knisja rridu dejjem nifhmuh mill-ġdid, nassimilawh u nwettquh!   [...]

LECTIO DIVINA B'SILTIET DWAR IL-ĦNIENA (3)

Patri Martin Micallef OFMcap b'silta minn San Mark

Il-Ġimgħa, 13 ta’ Nov 2015:  Illum fil-Kurja fil-Floriana, Il-Patri Kappuċċin Martin Micallef mexxa Lectio Divina b'silta mill-Evanġelju skont San Mark, (4:35-41) li tippreżentalna lil Ġesù jsikket it-tempesta fuq il-baħar.  Din kienet it-tielet minn sensiela ta’ 32 laqgħa, kollha b’tema marbuta mal-Ġublew tal-Ħniena.   Il-laqgħat li huma organizzati mis-Segretarjat għal-Lajċi qed ikunu rekordjati u trasmessi dirett mill-Media Centre. Wara jkunu disponibbli kollha fuq il-Laikos.

Tista' tara filmat ta' din il-Lectio Divina u oħrajn minn hawn [...]

ĠRAJJIET IL-KNISJA - VIDJOS QOSRA TA' ANQAS MINN ĦAMES MINUTI

L-Ewwel Kruċjata

Wieħed illum jistagħġeb bil-kbir kif id-dixxipli ta’ Vanġelu tal-Imħabba setgħu qatt jitwebblu bl-idea ta’ kruċjata! Imma l-istorja tinftiehem l-aħjar meta tinqara fi żmienha!  L-ebda Nisrani ma ried jara s-santwarji tal-Art Imqaddsa f’idejn l-infidili. Għalihom ‘kruċjata’ kienet l-aħjar idea biex wieħed iżomm safja dawn il-postijiet qaddisa fuq l-art!

Klikkja fuq hawn jew fuq l-istampa  [...]

IS-SINODU TAL-ISQFIJIET DWAR IL-FAMILJA

Id-dokument finali tal-Isqfijiet lill-Papa Franġisku, issa wkoll bil-Malti

Wara kull Sinodu, l-Isqfijiet preżenti jippreżentaw lill-Papa, relazzjoni dwar il-konklużjonijiet tas-Sinodu biex wara li jkun għamel ir-riflessjoni tiegħu, huwa nnifsu jippublika dokument bid-deċiżjonijiet u l-eżortazzjonijiet tiegħu dwar dak li jkun ġie diskuss mill-Isqfijiet.  Kif kien għamel ukoll wara s-Sinodu strordinarju tal-2014, il-Papa Franġisku ried li anke dan id-dokument, ippreżentat lilu mil-Isqfijiet jkun ukoll publikat.    Dak li kitbu l-isqfijiet lill-Papa dwar il-familja, issa tista’ taqrah kollu bil-Malti mill-Laikos. […]

 

IL-PAPA FRANĠISKU FL-ANGELUS

Kif m’għandhomx ikunu s-segwaċi ta’ Kristu ...

Is-silta tal-Evanġelju ta’ dan il-Ħadd tinqasam f’żewġ partijiet: waħda li tiddeskrvi kif m’għandhomx ikunu s-segwaċi ta’ Kristu; fl-oħra ningħataw ideal eżemplari ta’ kif ikun in-Nisrani.  ...  Ġesù, illum, jgħid lilna wkoll li l-qies tal-ġudizzju mhux il-kwantità imma l-milja.  Hemm differenza bejn il-kwantità u l-milja.  Jista’ jkollok ħafna flus, imma tkun tħossok vojt: mhemmx milja f’qalbek.  Aħsbu, matul dil-ġimgħa, fid-differenza li hemm bejn il-kwantità u l-milja.  [...]

RIKONĊILJAZZJONI U PENITENZA

Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu II

Għaddew wieħed u tletin sena mill-publikazzjoni mill-Papa Ġwanni Pawlu II ta' din l-Eżortazzjoni Appostolika post-sinodali, imma dak li kien kiteb dan il-Papa Qaddis, illum jidher aktar f'waqtu u meħtieġ minn dakinhar li kitbu. 

Wara li xi xhur ilu konna ppublikajna bil-Malti, l-Enċiklika tal-istess Papa, Dives in Misericordia, dwar il-Ħniena ta' Alla, illum qed nippublikaw din l-Eżortazzjoni minħabba l-importanza kbira tagħha speċjalment għall-Ġublew tal-Ħniena li ser jibda fit-8 ta' Diċembru li ġej.

Ara l-Eżortazzjoni Appostolika, Rikonċiljazzjoni u Penitenza [...]

Ara aktar riżorsi għall-Ġublew tal-Ġniena [...]

L-ENĊIKLIKA LAUDATO SI' ...

Il-Papa Franġisku dwar l-għożża tad-dar komuni

Minn San Franġisk għall-Papa Franġisku ...

 Dak li qed jiġri lid-dar tagħna ...

 L-Evanġelju tal-ħolqien ...

 L-għerq uman tal-kriżi ekoloġika ...

 Ekoloġija integrali ...

 Xi linji ta’ orjentament u azzjoni ...

 Edukazzjoni spiritwali u ekoloġika ...

Ara l-Enċiklika bil-Malti flimkien ma’ bosta riżorsi dwarha  [...]

AWDJO

L-Enċiklika Laudato Si'  issa wkoll moqrija bil-Malti f'format mp3 [...]

 

 

 

 

SEGWI FUQ IL-MOBILE TIEGĦEK ... 

 Il-Brevjar ta' kuljum ...

 It-Testment il-Ġdid ...

 L-Enċiklika, Laudato si' ...

L-EVANĠELJU TAL-JUM   [...]

 

QADDISIN MATUL IS-SENA

B'ħajjithom ixandru l-għeġubijiet ta' Kristu u jagħtu eżempju lilna. 

Ara l-qaddis/a li nfakkru llum  [...]

Ara dawk imfakkra f'jiem oħra [...]

IR-RUŻARJU JUM B'JUM MATUL IL-ĠIMGĦA

ŻIDIET RIĊENTI ...

 Katekeżi tal-Papa Franġisku. Familja - Il-Bieb li jilqa'. Udjenza Ġenerali, 18/11/2015.

 Ħniena u mogħdrija fit-Testment il-Ġdid.  Referenzi ta' testi bibliċi għall-użu personali jew pastorali.

 Diskors tal-Papa Franġisku. Angelus tal-33 Ħadd matul is-Sena B. 15/11/2015.

 Prokreazzjoni Umana Assistita. Dokument ta' Pożizzjoni u Sommarju Ezekuttiv. 14/11/2015. [bil-Malti]  / [bl-Ingliż]

 Katekeżi mill-Papa Franġisku dwar il-Familja fl-Udjenza Ġenerali. 11/11/2015.

 Omelija tal-Papa Franġisku f'Firenze. In-nies min qed tgħid li huwa Bin il-Bniedem. 10/11/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku f'Firenze. Umaneżimu ġdid fi Kristu Ġesù. 10/11/2015.

 Omelija tal-Papa Franġisku waqt quddiesa u ordinazzjoni episkopali fil-Lateran. 09/11/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-32 Ħadd matul is-sena. 08/11/2015.

 Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja. Aħfer il-ħtijiet. 04/11/2015.

 Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddiesa b'sufraġju għall-Kardinali u Isqfijiet li mietu fl-aħħar sena. 03/11/2015.

 Messaġġ għall-Jum Dinji tal-Immigranti u tar-Refuġjati 2016, "Emigranti u refuġjati jsejħulna. It-tweġiba tal-Vanġelu tal-ħniena",. 12/09/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-solennità tal-Qaddisin Kollha. 01/11/2015.

 Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. 01/11/2015.

 L-Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul ix-xahar ta' Novembru 2015.

 L-Għożża tad-Dar Komuni.  Il-5 programm from l-Enċiklika tal-Papa Franġisku, Laudato Si'. 31/10/2015.

 Il-Konċilju ta' Kalċedonja. Video clip qasir fis-sensiela, Ġrajjiet il-Knisja. 31/10/2015.

 Lectio Divina dwar il-Ħniena minn Dun Pawl Sciberras (Lq 6:27-38).  30/10/2015.

 Il-Kelma tal-Ħajja għax-xahar ta' Novembru 2015. Li jkunu lkoll ħaġa waħda. 30/10/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku lill-Assoċjazzjonijiet ta' Radju Marija. 29/10/2015.

 Udjenza Ġenerali tal-Papa Franġisku Inter-reliġjuża f'għeluq il-50 sena tan-Nostra Aetate. 28/10/2015.

 Intervista mat-Teologu Patri Giovanni Cavalcoli OP dwar it-tqarbin lid-divorzjati. 17/10/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-30 Ħadd matul is-sena. 25/10/2015.

 Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddiesa tal-għeluq tas-Sinodu dwar il-Familja. 25/10/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku f'għeluq ħidmet is-Sinodu dwar il-familja. 24/10/2015.

 Relazzjoni Finali tas-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja mogħtija lill-Papa Franġisku. 24/10/2015.

 Messaġġ tal-Papa Franġisku fil-50 anniversarju tad-digriet tal-Konċilju Vatikan II, Apostolicam Actuositatem. 22/10/2015.

 Il-Familja - Fedeltà u Mħabba. Katekeżi tal-Papa Franġisku waqt l-Udjenza Ġenerali. 21/10/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 18/10/2015.

 Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddiesa tal-Kanonizzazzjoni ta' erba' Qaddisin ġodda. 18/10/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fil-50 anniversarju mit-twaqqif tas-Sinodu tal-Isqfijet. 17/10/2015.

 Wegħdi lit-Tfal. Katekeżi oħra tal-Papa Franġisku dwar il-Familja. Udjenza Ġenerali, 14/10/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-28 Ħadd matul is-Sena. 11/10/2015.

 Il-Knisja strument ta' Medjazzjoni Pastorali. Intervent tal-Isqof Mario Grech fis-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja. 10/10/2015.

 Spirtu ta' Familja. Udjenza Ġenerali. Katekeżi mill-Papa Franġisku dwar il-Familja. 07/10/2015.

 Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja. Introduzzjoni mill-Papa Franġisku. 05/10/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus as-27 Ħadd matul is-Sena. 04/10/2015.

 Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja. Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tal-ftuħ. 04/10/2015.

 Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja. Diskors tal-Papa Franġisku fil-Velja ta' Talb għall-Familja. 03/10/2015.

 Reconciliatio et Paenitentia, Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar Rikonċiljazjoni u Penitenza.

 Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul Ottubru 2015.

Żidiet oħra li saru qabel

FIL-KNISJA KATTOLIKA

BEJN IS-SNIN 2014 U 2016

  Ġublew tal-Ħniena [...]

  Sena tal-Ħajja Kkonsagrata [...]

  Sinodu dwar il-Familja [...]

 

IL-KELMA TA' ALLA F'JUM IL-MULEJ

Il-Ħadd, 22 ta' Novembru 2015,  Kristu Sultan, l-Aħħar Ħadd

 Stampi animati bl-awdjo minn Joyce u Raymond Zammit.

 Riflessjoni minn Dun Pawl Camilleri.

 Ħsieb minn Fr Hayden Williams OFMCap.

 

IL-PAPA ĠWANNI PAWLU II

  It-Teoloġija tal-Ġisem [...]

  Katekeżi dwar Ġesù Kristu  [...]

 

 

L-AĦĦAR AVVIŻI -

 Iċ-Ċentru ta’ Spiritwalità Injazjana ppublika l-programm ta’ attivitajiet għas-sena 2015-2016.  Ara aktar dettalji minn hawn   […]        -        Inkella fittex hawn  [...]


 Lectio Divina dwar il-Ħniena ta' Alla, fil-Kappella San Bert, Ħal Tarxien, kull nhar ta' Tnejn bejn is-6.45 u 7.45 pm. Jibdew, it-Tnejn 5 ta' Ottubru 2015. Imexxi Joe Farrugia.


 Irtir fil-Kampanja. Immexxi minn Claire Camilleri u Maria Theresa Portelli.  Fid-dar tal-irtiri, f'Mount St Joseph.


GĦAŻLA MINN PAĠNI OĦRA TAL-LAIKOS ...

 Appostolat tal-Lajċi, Għawdex [...]

 Dwar Kotba b'tema reliġjuża [...]

 Evangelii Gaudium [...]

 Ġrajjiet il-Knisja [...]

 Il-Kelma tal-Ħajja [...]

 Korsijiet ta' Formazzjoni [...]

 Raġel u Mara Ħalaqhom [...]

 Santi Padri - Wirt Missirijiet il-Knisja [...]

 Santi Padri - Kitbiet Missirijiet il-Knisja bl-Ingliż [...]