L-Eżortazzjoni moqrija bil-Malti

Issa tista' mhux biss taqra bil-Malti l-Eżortazzjoni tal-Papa Franġisku dwar is-sejħa għall-qdusija, imma tista' wkoll tismagħa tkun moqrija f'recording tassew professjonali.  Issib ukoll Werrej Tematiku estensiv li kien publikat biss mal-edizzjoni Maltija.

Ara l-Eżortazzjoni bil-Malti ...

Katina ta' Rużarju madwar id-dinja għall-Qdusija tas-Saċerdoti ...

Il-Ġimgħa 8 ta' Ġunju 2018, Festa tal-Qalb ta' Ġesù, Malta u Għawdex ser jingħaqdu ma' aktar minn 169 pajjiż ieħor biex flimkien indawwru d-dinja b'katina ta' Rużarju għall-Qdusija tas-Saċerdoti.

Dakinhar segwi dirett il-jum kollu minn fuq il-Laikos u itlob magħna inti wkoll.

Ara aktar dettalji ...

Argumenti għall-Eżistenza ta' Alla

X'argumenti hemm fuq l-eżistenza ta' Alla, u x'post jieħdu dawn fil-ħajja tal-fidi f'Alla? Fr Mark Sultana jagħti ħarsa fuq ftit mill-iktar argumenti magħrufin għall-eżistenza t'Alla, u jirriffletti fuq kif ir-raġuni umana mhix miċħuda fit-tfittxija tagħna għal Alla.

Kumment Kattoliku: Ara l-lista kollha ...

AĦBARIJIET ►

AVVIŻI ►

NITLOBU R-RUŻARJU KULJUM

ŻIDIET RIĊENTI ▼

Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. 20/05/2018.


Is-Sitt Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Magħmudija. Imlibbsa mill-ġdid bi Kristu. 16/05/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fis-Solennità tat-Tlugħ tal-Mulej fis-Sema. 13/05/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt quddiesa mal-Membri tal-A.L.P.S (Association of Lyceum Past Students). 12/05/2018.


Omelija tal-Vigarju Ġenerali fl-okkażjoni tal-31 anniversarju mill-mewt ta' Mons. Mikiel Azzopardi. 12/05/2018.


Gaudete et Exsultate. Ifirħu u Thennew. Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku dwar is-Sejħa għall-Qdusija llum. 19/03/2018.


Messaġġ tal-Kongregazzjoni għall-Kleru fl-okkażjoni tal-Jum il-Qdusija tal-Kleru li ser jitfakkar fit-8 ta' Ġunju 2018.


Novena lill-Ispirtu s-Santu.  Disa' filmati minn Fr Ħayden għal matul id-disa' t'ijiem qabel Għid il-Ħamsin. Novena tibda 11 ta' Mejju 2018.


Diskors tal-Papa Franġisku f'laqgħa mal-Komunità tal-Moviment tal-Fokolari f'Loppiano. 10/05/2018.


Tnissil mill-ġdid. il-Ħames Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Magħmudija.  Udjenza Ġenerali. 09/05/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kulleġġ San Injazju, Tal-Ħandaq. 09/05/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta' San Ġorġ Preca. 09/05/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Madonna ta' Pompej. Marsaxlokk. 08/05/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli tas-Sitt Ħadd tal-Għid. 06/05/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Viżta Pastorali tiegħu f'Ħal Safi. 06/05/2018.


L-Ewkaristija Ħobż tal-Ħajjin. Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-għeluq tal-Kwaraturi Mqaddsa, Victoria, Għawdex. 06/05/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa parrokkjali ta' San Ġużepp. Bażilika ta' Marija Bambina, Ix-Xagħra. 06/05/2018.


Knisja sensittiva lejn il-ġenituri u t-trabi tagħhom. Kitba tal-Vigarju Ġenerali Mons. Joe Galea Curmi fil-Leħen. 06/05/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt laqgħa mal-Aħwa tal-Mixja Neokatekumenali. 05/05/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-bidu tal-Viżta Pastorali tiegħu fil-parroċċa ta' Ħal Safi. 05/05/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku f'laqgħa mal-Membri tal-Ħajja Konsagrata. 04/05/2018.


Ir-Raba' Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Magħmudija. Ghejun ta' ilma ħaj. 02/05/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-pussess ta' Dun Mark Mallia Pawley bħala Arċipriet fil-parrocca ta' Ħad-Dingli. 01/05/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-pussess ta' Patri Publius Mair OFMcap bħala Kappillan fil-Parroċċa ta' Marija Reġina, il-Marsa. 01/05/2018.


Tegħjew qatt b'umiltà tfittxu l-verità. Il-Papa Franġisku  lid-Dirġenti u Ħaddiema tal-ġurnal, Avvenire. 01/05/2018.


Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li se jkunu mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Mejju 2018.


Il-feħma tal-Papa Franġisku għat-talb matul ix-xahar ta' Mejju 2018.


 Żidiet eqdem ...

KATINA TA' RUŻARJU

Katina ta' Rużarju madwar id-dinja kollha għall-Qdusija tas-Sacerdoti. Ħu sehem inti wkoll. Il-Ġimgħa 8 ta' Ġunju 2018.

IL-PAPA LILL-FOKOLARINI ...

"Itlobu għaliha l-grazzja tal-umoriżmu. Hi l-imġiba umana li l-aktar tavviċina l-grazzja t’Alla. L-umoriżmu." 

Mid-Diskors tal-Papa Franġisku lill-Fokolarini  f'Loppiano ...

 

IL-PAPA LIN-NEOKATEKUMENALI

"Morru b'dan il-mod fil-missjoni, qisu ruħkom qegħdin "tilgħabu f’darkom". Għax il-Mulej huwa ta’ ġewwa ma’ kull poplu u jkun ġa żera’ l-Ispirtu tiegħu qabel ma tkunu wasaltu."

Ara diskors kollu tal-Papa ...

 

IL-PAPA LILL-AZZJONI KATTOLIKA

"Timxux b’għajnejkom iħarsu lura, għax taħbtu ġo xi ħajt! Toqogħdux tħarsu lejn il-mera! Hawn ħafna minna koroh, aħjar ma noqogħdux inħarsu lejna nfusna! U toqogħdux komdi f’pultruna, għax dan iħaxxinkom u ħażin għall-kolesterol!' ...

SENSIELA ĠDIDA TA' FILMATI DWAR L-ISTORJA TAL-KNISJA

Publikati sebg]a mill-ewwel sensiela ta' ħdax-il dokumentarju dwar l-Istorja tal-Knisja. Huma preżentati mill-istudjuż tal-Istorja tal-Knisja, Fr Nicholas Doublet u saru fuq inizjattiva tal-LAIKOS. Il-produzzjoni saret minn True Light Catholic Media.

Ara l-filmati ...

IL-PAPA JKELLEM LILL-ĠURNALISTI TAL-AVVENIRE

 

JUM DINJI TAL-KOMUNIKAZZJONI SOĊJALI 2018

Tegħjew qatt b’umiltà tfittxu l-verità ...

Ħadd m’għandu jiddetta l-aġenda tagħkom, ħlief il-foqra, dawk li qegħdin fl-aħħar post, il-batuti ...

Ara d-diskors kollu ...

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali.  It-tema ghal din is-sena hija, "Il-Verità teħliskmom. Fake news u ġurnaliżmu ta' paċi..

Ara l-Messaġġ tal-Papa ...

"Jiena Kristu" - It-tifsira tal-Konsagrazzjoni biż-Żejt

Għaliex il-Bibbja stess, kemm fit-Testment il-Qadim u kemm fit-Testment il-Ġdid tagħmel tant referenzi għaż-żejt?

Għaliex il-Knisja Kattolika tuża ż-żejt f'erbgħa mis-sebgħa Sagramenti tagħha?

Għaliex Ġesù Kristu nnifsu huwa msejjaħ bħala l-Midluk ta' Alla?

  Filmat dwar it-tifsira tal-konsagrazzjoni biż-Żejt.

MILL-ARKIVJU TA' 

MGR VICTOR GRECH

Mill-arkivju vast ta' Mgr Victor Grech, il-kelma tiegħu ...

 

JIKTBILNA PATRI MARIO ATTARD

Mill-esperjenzi li jkollu fil-ħidma tiegħu fl-isptar ...

 

ĦSIBIJIET MINN PATRI  PHILIP CUTAJAR

Patri Philip Cutajar dwar id-djalogu inter-reliġjuż  ...

 

QADDISIN IKELLMUNA  MINN JOE FENECH

Pass pass għal kull jum tal-ġimgħa fuq kliem il-qaddisin ...

 

ANGELO XUEREB

 SOĊJU TAL-MUSEUM

Soċju tal-MUSEUM  jaqsam riflessjonijiet magħna ...

 

REFLECTIONS BY GEORGE CALLEJA

Short yet deep reflections to inspire and encourage ...

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta

IL-BIBBJA

It-Testment il-Qadim

It-Testment il-Ġdid

Tagħrif dwar il-Bibbja

 

IL-PAPA FRANĠISKU

Indiċi Ġenerali

Katekeżi dwar il-Familja

Katekeżi dwar il-Ħniena

Amoris Lætitia

Evangelii Gaudium

Laudato Si'

Lumen Fidei

 

SORSI OĦRA

Missirijiet il-Knisja

Papiet Oħra

Konċilji tal-Knisja

Katekiżmu tal-Knisja

Liġi Kanonika tal-Knisja

IL-KNISJA F'MALTA

L-Arċisqof Charles Scicluna

L-Arċidjoċesi ta' Malta

 

 

IL-KNISJA F'GĦAWDEX

L-Isqof Mario Grech

Id-Djoċesi ta'Għawdex

Lajċi Għawdex

 

 

LITURĠIJA

Il-Brevjar ta' kuljum

Aktar dwar il-Brevjar

Il-Quddiesa

Is-Sagramenti

Ordo Sena Liturġika 2017-8

Kalendarju Universalis

 

Talb u Devozzjonijiet

XI TEMI TA' INTERESS

Blog minn Fr Mario Attard OFMcap

Dun Ġwann Caruana mill-Brażil

Ewtanasja

Ġublew tal-Ħniena

Lectio Divina

Riżorsi bil-lingwa tas-sinjali Maltija

Temi diversi oħra

 

 

 

PUBLIKAZZJONIJIET

Flimkien, Kulleġġ tal-Kappilani

Il-Kelma tal-Ħajja, Fokolarini

Kitbiet mir Rivista Pastor

Il-Leħen. Gazzeta publikata mill-AKM

Newsheet Għaqdiet, Għawdex

Newletter tas-Soċjeta Patristika Maltija

Rivista, Madonna ta' Pinu

Sussidji, Kummissjoni Teoloġika

It-Triq. Grupp ta' talb fost il-Ħaddiema

AWDJO - VIDJO

EWTN TV

Radjijiet u Arkivju Awdjo

Riżorsi Vidjo

Skeda ta' Trażmissjonijiet live

Tliet minuti kuljum mal-Kristofri

Video Channel

 

MEDIA SOĊJALI

Blog

Facebook

Twitter

Ħolqa ma' siti oħra

 

 

AKTAR MIL-LAIKOS

Aħbarijiet mid-Dinja Nisranija

Agħmel kuntatt magħna

Arkivju tal-Laikos

Avviżi Komunitarji

Indiċi tal-Librerija

Tagħrif dwar Riżorsi Ġodda

 

Laikos TV - Testing

Streaming Test