Segretarjat għal-Lajċi, Malta.

DISKORS TAL-PAPA FRANĠISKU LILL-KORP DIPLOMATIKU

Is-sitwazzjoni migratorja gravi li għandna quddiemna

Vatikan, 11 ta' Jannar 2016: L-ispirtu individwalista hu art fertili biex jikber dak is-sens ta’ indifferenza lejn il-proxxmu, li jwassalna biex nittrattawh bħala sempliċi oġġett li jinxtara u jinbigħ, li jimbuttana biex ma ninteressawx ruħna fl-umanità u jispiċċa biex lill-persuna jagħmilha beżżiegħa u ċinika.  Forsi mhux dawn huma s-sentimenti li spiss ikolla fil-konfront tal-foqra, tal-emarġinati, ta’ minn hu tal-aħħar fis-soċjetà?  U kemm għandna min hu tal-aħħar fis-soċjetà!  Fost dawn qed naħseb fuq kollox fil-migranti, bit-tgħabija tagħhom ta’ diffikultajiet u tbatija, li jħabbtu wiċċhom magħhom kull jum huma u jfitxxu, kultant b’disperazzjoni, post fejn jgħixu fil-paċi u bid-dinijità.  [...]

IL-PAPA JGĦAMMED XI TRABI FIL-FESTA TAL-MAGĦMUDIJA TAL-MULEJ

L-akbar wirt li intom tistgħu tħallu lil uliedkom hi l-fidi

Intom tlabtu l-fidi.  Il-Knisja, meta tagħtikom ix-xemgħa mixgħula, se tgħidilkom biex tieħdu ħsieb tal-fidi ta’ dawn it-trabi.  U, fl-aħħar, tinsewx li l-akbar wirt li intom tistgħu tħallu lil uliedkom hi l-fidi.  Araw li ma tintilifx, li tkabbruha u tħalluha b’wirt.

Filmat taċ-ċerimonja flimkien mal-omelija  bil-Malti [...]

FIS-SENA TAL-ĠUBLEW TAL-ĦNIENA:  IL-MAĦFRA

Minn gangster li jwerwer għal xhud tal-maħfra ta' Alla

Wara tfulija diffiċli ħafna, John Pridmore spiċċa ssieħeb f’gang u kien qed jgħix ħajja ta’ kriminalità organizzata, meta jum wieħed, tfajjel ta’ xi 15-il sena resaq lejh ġo lift, ħares f’għajnejh u bla biża ta’ xejn qallu, “Ġesù jħobbok”.  Xahrejn wara John ikkonverta u llum idur l-iskejjel u s-swali jagħti xhieda dwar il-ħniena u l-maħfra ta’ Alla.

Ara recording tax-xhieda ta’ John Pridmore […]

Lectio Divina - Riżorsi dwar din l-esperjeza li biha l-Kelma ta' Alla miktuba ssir talba. 

LECTIO DIVINA (9)

Il-parabbola tas-Sammaritan it-Tajjeb

Parabbola li nafuha lkoll, imma meta smajt lil Dun Pawl Sciberras jaqrha, jimmedita fuqha u jitlob propju biha, stħajjiltni qed nismagħha għall-ewwel darba.  Wara, bosta minn dawk li kienu miegħi stqarrew l-istess.

Ara filmat ta' din il-laqgħa ta' Lectio Divina u dawk ta' qabel [...]

DIRETTORJU OMELETIKU

L-omelija hi l-kejl li bih ir-Ragħaj jista’ jqis kemm hu qrib tal-poplu

L-omelija hi l-kejl li bih ir-Ragħaj jista’ jqis kemm hu qrib u kemm għandu ħila jidħol f’laqgħa mal-poplu tiegħu.  Fil-fatt, nafu li l-fidili jagħtuha importanza kbira; u huma, bħall-istess ministri ordnati, spiss ibatu, tal-ewwel biex jisimgħu u l-oħrajn biex jipprietkaw.  Din hi ħaġa ta’ swied il-qalb.  L-omelija tista’ tkun tabilħaqq esperjenza qawwija u hienja tal-Ispirtu, laqgħa kollha faraġ mal-Kelma, għajn kostanti ta’ tiġdid u maturità.  (Evangelii Gaudium 135)

Għajnuna għas-Saċerdoti fit-tħejjija tal-Omelija. Issa bil-Malti [...]

MESSAĠĠ TAL-PAPA FRANĠISKU GĦALL-JUM DINJI TAL-PACI (1 ta' Jannar 2016)

Irbaħ l-indifferenza u ikseb il-paċi.

Alla m’hux indifferenti!  Alla jimpurtah mill-bnedmin, Alla ma jitlaqhomx waħidhom!  Fil-bidu ta’ din is-sena ġdida, nixtieq insieħeb b’din il-konvinzjoni qawwija tiegħi l-awguri ta’ barkiet kotrana u ta’ paċi, fis-sinjal tat-tama, għall-ġejjieni ta’ kull bniedem, ta’ kull familja, poplu u nazzjon tad-dinja, kif ukoll tal-Kapijiet ta’ l-Istat u tal-Gvern u tal-Mexxejja tar-reliġjonijiet.  Ejjew ma nitilfux it-tama li s-sena 2016 tarana lkoll impenjati b’saħħa u fiduċja, fuq diversi livelli, biex inwettqu l-ġustizzja u naħdmu għall-paċi. [...]

 Il-Ġublew tal-Ħniena jibda fit-8 ta' Diċembru li ġej.  Skopri aktar dwaru ... 

INĦENNU BĦALL-MISSIER

Ittra Pastorali fil-bidu tal-Ġublew tal-Ħniena

Inħennu bħall-Missier. Dan hu l-messaġġ importanti li jrid iwasslilna l-Ġublew għas-Sena tal-Ħniena li nieda l-Papa Franġisku. Hu Ġesù nnifsu li jagħmlilna din is-sejħa: “ħennu bħal ma hu ħanin Missierkom” (Lq 6:36). ...

 Il-ħniena: espressjoni tal-imħabba ta’ Alla

 Il-ħniena: espressjoni tal-imħabba li naqsmu ma’ ħutna

 Espressjoni konkreta: il-ħarsien tal-ħlejjaq l-iżjed dgħajfa

 Espressjoni konkreta: il-ħarsien tal-ħolqien

 Espressjoni konkreta: il-maħfra tal-għedewwa

 L-opri tal-ħniena u l-balzmu tal-ħniena

Awdjo tal-pastorali [...]

It-test kollu tal-Pastorali [...]

ĠUBLEW STRAORDINARJU TAL-ĦNIENA

Ftuħ tal-Bieb tal-Ħniena fil-Knisja f'Malta

Il-ftuħ tal-Bieb tal-Ħniena tal-Knisja Lokali ser issir minn Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna fil-Katidral tal-Imdina, il-Ħadd, 13 ta’ Diċembru. Dakinhar l-Arċisqof ser imexxi proċessjoni mill-Knisja ta’ San Mark , r-Rabat li timxi lejn il-pjazza tal-Katidral fejn issir iċ-ċerimonja tal-ftuh tal-Bieb tal-Katidral u wara konċelebrazzjoni solenni bis-sehem tal-kleru preżenti.  Dettalji oħra jitħabbru aktar tard. 

Fil-bidu ta’ dan il-Ġublew tal-Ħniena, li ser jibda fit-8 ta’ dan ix-xahar, Solennità tal-Immakulata, kulħadd huwa mħeġġeg li jieħu sehem.

Ara l-paġna b’riżorsi dwar il-Ġublew tal-Ħniena […]

 

 

 

SEGWI FUQ IL-MOBILE TIEGĦEK ... 

 Il-Brevjar ta' kuljum ...

 It-Testment il-Ġdid ...

 L-Enċiklika, Laudato si' ...

L-EVANĠELJU TAL-JUM   [...]

 

IR-RUŻARJU JUM B'JUM MATUL IL-ĠIMGĦA

ŻIDIET RIĊENTI ...

 Isem Alla hu l-Ħanin, Diskors tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 13/01/2016.

 Diskors tal-Papa Franġisku lill-Korp Diplomatiku akkreditat mas-Santa Sede. 11/01/2016.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fil-festa tal-Magħmudija tal-Mulej. 10/01/2016.

 Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tal-Magħmudija tal-Mulej u ċ-ċelebrazzjoni tal-magħmudija ta' xi trabi. 10/01/2016.

 Mesaġġ tal-Papa Franġisku lill-Adolexxenti għall-Ġublew tal-Ħniena, Nikbru fil-ħniena bħall-Missier. 06/01/2016.

 Talb ta' għeluq il-jum tal-miżżewġin għal kull jum tal-ġimgħa.

 Il-Ġublew tal-Ħniena. Gwida għall-Pellegrin. Ktejjeb ta' tagħtif u talb għall-Ġublew tal-Ħniena.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus f'Jum l-Epifanija tal-Mulej. 06/01/2016.

 Omelija tal-Papa Frangisku fis-solennità tal-Epifanija tal-Mulej. 06/01/2016.

 Nemmen fl-Imħabba. Messaġġ video milll-Papa Franġisku dwar id-djalogu inter-reliġjuż. 06/01/2016.

 Flimkien. Magażin mill-Kulleġġ tal-Kappillani. Jannar 2016.

 Diskors  tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 03/01/2016.

 Omelija tal-Papa Franġisku fil-Ftuħ tal-Bieb Imqaddes f'Santa Maria Maggiore. 01/01/2016.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 01/01/2016.

 Omelija tal-Papa Franġisku. Omelija fis Solennità tal-Imqaddsa Marija Omm Alla.01/01/2016.

 Direttorju Omeletiku mill-Kongregazzjoni għall-Kult Divin u d-Dixxiplina tas-Sagramenti. Verżjoni bil-Malti.

 Omelija tal-Papa Franġisku fl-Ewwel Għasar ta' tmiem is-Sena 2015. 31/12/2015.

 Udjenza Ġenerali tal-Papa Franġisku. Il-Milied tal-Ġublew tal-Ħniena. 30/12/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus. Familja Mqaddsa. 27/12/2015.

 Omelija tal-Papa Frangisku waqt quddiesa għall-Familja. Festa tal-Familja Mqaddsa. 27/12/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus. Festa ta' San Stiefnu. 26/12/2015.

 Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku. Milied 2015, 25/12/2015.

 Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddies tal-Milied f'nofs il-lejl. 25/12/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku lill-Impjegati kollha tas-Santa Sede. 21/12/2015.

 Diskors tal-Papa Franġsku waqt il-preżentazzjoni tal-awguri tal-Milied tal-Kurja Rumana. 21/12/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus. Ir-Raba' Ħadd tal-Avvent. 20/12/2015.

Żidiet oħra li saru qabel

FIL-KNISJA KATTOLIKA

BEJN IS-SNIN 2014 U 2016

  Ġublew tal-Ħniena [...]

  Sena tal-Ħajja Kkonsagrata [...]

  Sinodu dwar il-Familja [...]

 

IL-KELMA TA' ALLA F'JUM IL-MULEJ

 It-Tieni Ħadd matul is-Sena Ċ - 17 ta' Jannar 2016.

 Stampi animati bl-awdjo minn Joyce u Raymond Zammit.

 Riflessjoni minn Dun Pawl Camilleri.

 Ħsieb minn Fr Hayden Williams OFMCap.

 

FIL-LEĦEN IS-SEWWA

tal-Ħadd, 10 ta' Jannar 2016

[klikkja hawn]

IL-PAPA ĠWANNI PAWLU II

  It-Teoloġija tal-Ġisem [...]

  Katekeżi dwar Ġesù Kristu  [...]

 

 

L-AĦĦAR AVVIŻI -

 Iċ-Ċentru ta’ Spiritwalità Injazjana ppublika l-programm ta’ attivitajiet għas-sena 2015-2016.  Ara aktar dettalji minn hawn   […]        -        Inkella fittex hawn  [...]


 Lectio Divina dwar il-Ħniena ta' Alla, fil-Kappella San Bert, Ħal Tarxien, kull nhar ta' Tnejn bejn is-6.45 u 7.45 pm. Jibdew, it-Tnejn 5 ta' Ottubru 2015. Imexxi Joe Farrugia.


 Irtir fil-Kampanja. Immexxi minn Claire Camilleri u Maria Theresa Portelli.  Fid-dar tal-irtiri, f'Mount St Joseph.


GĦAŻLA MINN PAĠNI OĦRA TAL-LAIKOS ...

 Appostolat tal-Lajċi, Għawdex [...]

 Dwar Kotba b'tema reliġjuża [...]

 Enċiklika tal-Papa Franġisku, Laudato Si' [...]

 Eżortazzjoni Appostolika, Evangelii Gaudium [...]

 Ġrajjiet il-Knisja [...]

 Il-Kelma tal-Ħajja [...]

 Korsijiet ta' Formazzjoni [...]

 Raġel u Mara Ħalaqhom [...]

 Santi Padri - Wirt Missirijiet il-Knisja [...]

 Santi Padri - Kitbiet Missirijiet il-Knisja bl-Ingliż [...]

 Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja 2014-2015 [...]