Segretarjat għal-Lajċi, Malta.

IS-SINODU TAL-ISQFIJIET DWAR IL-FAMILJA

Id-dokument finali tal-Isqfijiet lill-Papa Franġisku, issa wkoll bil-Malti

Wara kull Sinodu, l-Isqfijiet preżenti jippreżentaw lill-Papa, relazzjoni dwar il-konklużjonijiet tas-Sinodu biex wara li jkun għamel ir-riflessjoni tiegħu, huwa nnifsu jippublika dokument bid-deċiżjonijiet u l-eżortazzjonijiet tiegħu dwar dak li jkun ġie diskuss mill-Isqfijiet.  Kif kien għamel ukoll wara s-Sinodu strordinarju tal-2014, il-Papa Franġisku ried li anke dan id-dokument, ippreżentat lilu mil-Isqfijiet jkun ukoll publikat.    Dak li kitbu l-isqfijiet lill-Papa dwar il-familja, issa tista’ taqrah kollu bil-Malti mill-Laikos. […]

 

IL-PAPA FRANĠISKU FL-ANGELUS

Kif m’għandhomx ikunu s-segwaċi ta’ Kristu ...

Is-silta tal-Evanġelju ta’ dan il-Ħadd tinqasam f’żewġ partijiet: waħda li tiddeskrvi kif m’għandhomx ikunu s-segwaċi ta’ Kristu; fl-oħra ningħataw ideal eżemplari ta’ kif ikun in-Nisrani.  ...  Ġesù, illum, jgħid lilna wkoll li l-qies tal-ġudizzju mhux il-kwantità imma l-milja.  Hemm differenza bejn il-kwantità u l-milja.  Jista’ jkollok ħafna flus, imma tkun tħossok vojt: mhemmx milja f’qalbek.  Aħsbu, matul dil-ġimgħa, fid-differenza li hemm bejn il-kwantità u l-milja.  [...]

LECTIO DIVINA B'SILTIET DWAR IL-ĦNIENA (2)

Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna se jmexxi l-Lectio Divina

Il-Ġimgħa, 06 ta’ Nov 2015:  Illum fil-Kurja fil-Floriana, Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna mexxa Lectio Divina b’silta mill-ewwel kapitlu tal-Evanġelju skont San Ġwann.  Din kienet it-tieni waħda f’sensiela ta’ 32 waħda, kollha b’tema marbuta mal-Ġublew tal-Ħniena.   Il-laqgħat li huma organizzati mis-Segretarjat għal-Lajci qed ikunu rekordjati u trasmessi dirett mill-Media Centre. Wara jkunu disponibbli kollha fuq il-Laikos – www.laikos.org.

 

ĠRAJJIET IL-KNISJA (4)

L-Inkurunazzjoni ta' Karlu Manju

Jista’ jkun li sa minn elf u mitejn sena ilu Karlu l-Kbir, jew kif nafuh aħjar Karlu Manju, kien diġà ħolom Unjoni Ewropea kif bosta jixtiequha llum?  Fejn kienet tidħol il-Knisja fil-ħsieb tiegħu?  U x’kienet tfisser  għall-Knisja u għall-Ewropa l-inkurunazzjoni tiegħu bħala Imperatur ġdid ta’ Ewropa ġdida u magħquda mill-Papa Ljun III? Dan huwa s-suġġett tar-raba' vidjo fis-sensiela, Ġrajjiet il-Knisja.

Klikkja fuq hawn jew fuq l-istampa  [...]

RIKONĊILJAZZJONI U PENITENZA

Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu II

Għaddew wieħed u tletin sena mill-publikazzjoni mill-Papa Ġwanni Pawlu II ta' din l-Eżortazzjoni Appostolika post-sinodali, imma dak li kien kiteb dan il-Papa Qaddis, illum jidher aktar f'waqtu u meħtieġ minn dakinhar li kitbu. 

Wara li xi xhur ilu konna ppublikajna bil-Malti, l-Enċiklika tal-istess Papa, Dives in Misericordia, dwar il-Ħniena ta' Alla, illum qed nippublikaw din l-Eżortazzjoni minħabba l-importanza kbira tagħha speċjalment għall-Ġublew tal-Ħniena li ser jibda fit-8 ta' Diċembru li ġej.

Ara l-Eżortazzjoni Appostolika, Rikonċiljazzjoni u Penitenza [...]

Ara aktar riżorsi għall-Ġublew tal-Ġniena [...]

IL-PAPA FRANĠISKU WAQT L-ANGELUS FIL-FESTA TAL-QADDIDIN KOLLHA

Il-Qaddisin tad-dar ta' ħdejna li mhumiex kanonizzati

Il-qaddisin mhux biss dawk li huma kanoniżżati, imma l-qaddisin, biex ngħidu hekk, “tad-dar ta’ ħdejna”, li bil-grazzja t’Alla għamlu ħilithom kollha biex jipprattikaw l-Evanġelju fil-ħajja ordinarja ta’ kuljum.  Anki aħna ltqajna ma’ wħud minn dawn il-qaddisin: forsi kellna xi ħadd minnhom fil-familja tagħna jew fost ħbiebna jew fost in-nies li nafu.  ... Kemm konna nafu u kemm nafu nies tajbin, u ngħidu: “Imma dal-bniedem qaddis!”, ngħiduha b’mod spontanju.  Dawn huma l-qaddisn “tad-dar ta’ ħdejna”, dawk mhux kanoniżżati imma jgħixu magħna.  [...]

L-ENĊIKLIKA LAUDATO SI' ...

Il-Papa Franġisku dwar l-għożża tad-dar komuni

Minn San Franġisk għall-Papa Franġisku ...

 Dak li qed jiġri lid-dar tagħna ...

 L-Evanġelju tal-ħolqien ...

 L-għerq uman tal-kriżi ekoloġika ...

 Ekoloġija integrali ...

 Xi linji ta’ orjentament u azzjoni ...

 Edukazzjoni spiritwali u ekoloġika ...

Ara l-Enċiklika bil-Malti flimkien ma’ bosta riżorsi dwarha  [...]

AWDJO

L-Enċiklika Laudato Si'  issa wkoll moqrija bil-Malti f'format mp3 [...]

 

 

 

 

SEGWI FUQ IL-MOBILE TIEGĦEK ... 

 Il-Brevjar ta' kuljum ...

 It-Testment il-Ġdid ...

 L-Enċiklika, Laudato si' ...

L-EVANĠELJU TAL-JUM   [...]

 

QADDISIN MATUL IS-SENA

B'ħajjithom ixandru l-għeġubijiet ta' Kristu u jagħtu eżempju lilna. 

Ara l-qaddis/a li nfakkru llum  [...]

Ara dawk imfakkra f'jiem oħra [...]

IR-RUŻARJU JUM B'JUM MATUL IL-ĠIMGĦA

ŻIDIET RIĊENTI ...

 Katekeżi mill-Papa Franġisku dwar il-Familja fl-Udjenza Ġenerali. 11/11/2015.

 Relazzjoni Finali tas-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja mogħtija lill-Papa Franġisku. 24/10/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-32 Ħadd matul is-sena. 08/11/2015.

 Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja. Aħfer il-ħtijiet. 04/11/2015.

 Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddiesa b'sufraġju għall-Kardinali u Isqfijiet li mietu fl-aħħar sena. 03/11/2015.

 Messaġġ għall-Jum Dinji tal-Immigranti u tar-Refuġjati 2016, "Emigranti u refuġjati jsejħulna. It-tweġiba tal-Vanġelu tal-ħniena",. 12/09/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-solennità tal-Qaddisin Kollha. 01/11/2015.

 Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. 01/11/2015.

 L-Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul ix-xahar ta' Novembru 2015.

 L-Għożża tad-Dar Komuni.  Il-5 programm from l-Enċiklika tal-Papa Franġisku, Laudato Si'. 31/10/2015.

 Il-Konċilju ta' Kalċedonja. Video clip qasir fis-sensiela, Ġrajjiet il-Knisja. 31/10/2015.

 Lectio Divina dwar il-Ħniena minn Dun Pawl Sciberras (Lq 6:27-38).  30/10/2015.

 Il-Kelma tal-Ħajja għax-xahar ta' Novembru 2015. Li jkunu lkoll ħaġa waħda. 30/10/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku lill-Assoċjazzjonijiet ta' Radju Marija. 29/10/2015.

 Udjenza Ġenerali tal-Papa Franġisku Inter-reliġjuża f'għeluq il-50 sena tan-Nostra Aetate. 28/10/2015.

 Intervista mat-Teologu Patri Giovanni Cavalcoli OP dwar it-tqarbin lid-divorzjati. 17/10/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-30 Ħadd matul is-sena. 25/10/2015.

 Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddiesa tal-għeluq tas-Sinodu dwar il-Familja. 25/10/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku f'għeluq ħidmet is-Sinodu dwar il-familja. 24/10/2015.

 Il-Familja - Fedeltà u Mħabba. Katekeżi tal-Papa Franġisku waqt l-Udjenza Ġenerali. 21/10/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 18/10/2015.

 Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddiesa tal-Kanonizzazzjoni ta' erba' Qaddisin ġodda. 18/10/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fil-50 anniversarju mit-twaqqif tas-Sinodu tal-Isqfijet. 17/10/2015.

 Wegħdi lit-Tfal. Katekeżi oħra tal-Papa Franġisku dwar il-Familja. Udjenza Ġenerali, 14/10/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-28 Ħadd matul is-Sena. 11/10/2015.

 Il-Knisja strument ta' Medjazzjoni Pastorali. Intervent tal-Isqof Mario Grech fis-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja. 10/10/2015.

 Spirtu ta' Familja. Udjenza Ġenerali. Katekeżi mill-Papa Franġisku dwar il-Familja. 07/10/2015.

 Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja. Introduzzjoni mill-Papa Franġisku. 05/10/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus as-27 Ħadd matul is-Sena. 04/10/2015.

 Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja. Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tal-ftuħ. 04/10/2015.

 Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja. Diskors tal-Papa Franġisku fil-Velja ta' Talb għall-Familja. 03/10/2015.

 Reconciliatio et Paenitentia, Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar Rikonċiljazjoni u Penitenza.

 Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul Ottubru 2015.

Żidiet oħra li saru qabel

FIL-KNISJA KATTOLIKA

BEJN IS-SNIN 2014 U 2016

  Ġublew tal-Ħniena [...]

  Sena tal-Ħajja Kkonsagrata [...]

  Sinodu dwar il-Familja [...]

 

IL-KELMA TA' ALLA F'JUM IL-MULEJ

Il-Ħadd, 8 ta' Novembru 2015,  It-Tnejn u Tletin Ħadd

 Stampi animati bl-awdjo minn Joyce u Raymond Zammit.

 Riflessjoni minn Dun Pawl Camilleri.

 Ħsieb minn Fr Hayden Williams OFMCap.

 Preżentazzjoni bi slides mis-Segretarjat Liturġija.

IL-PAPA ĠWANNI PAWLU II

  It-Teoloġija tal-Ġisem [...]

  Katekeżi dwar Ġesù Kristu  [...]

 

 

L-AĦĦAR AVVIŻI -

 Iċ-Ċentru ta’ Spiritwalità Injazjana ppublika l-programm ta’ attivitajiet għas-sena 2015-2016.  Ara aktar dettalji minn hawn   […]        -        Inkella fittex hawn  [...]


 Lectio Divina dwar il-Ħniena ta' Alla, fil-Kappella San Bert, Ħal Tarxien, kull nhar ta' Tnejn bejn is-6.45 u 7.45 pm. Jibdew, it-Tnejn 5 ta' Ottubru 2015. Imexxi Joe Farrugia.


 Irtir fil-Kampanja. Immexxi minn Claire Camilleri u Maria Theresa Portelli.  Fid-dar tal-irtiri, f'Mount St Joseph.


GĦAŻLA MINN PAĠNI OĦRA TAL-LAIKOS ...

 Appostolat tal-Lajċi, Għawdex [...]

 Dwar Kotba b'tema reliġjuża [...]

 Evangelii Gaudium [...]

 Ġrajjiet il-Knisja [...]

 Il-Kelma tal-Ħajja [...]

 Korsijiet ta' Formazzjoni [...]

 Raġel u Mara Ħalaqhom [...]

 Santi Padri - Wirt Missirijiet il-Knisja [...]

 Santi Padri - Kitbiet Missirijiet il-Knisja bl-Ingliż [...]