Segretarjat għal-Lajċi, Malta.

 Qed ngħixu flimkien il-Ġublew tal-Ħniena jibda.  Skopri aktar dwaru ... 

MESSAĠĠ TAL-PAPA GĦAR-RANDAN 2016

L-opri tal-ħniena fil-mixja tal-Ġublew

Il-ħniena ta’ Alla tibdel il-qalb tal-bniedem u ddewqu mħabba fidila li hekk tagħmel lilu wkoll kapaċi jħenn.  Hu miraklu dejjem ġdid li l-ħniena divina tista’ ddawwal bih il-ħajja ta’ kull wieħed u waħda minna, tqanqalna għall-imħabba tal-proxxmu, u tagħti l-ħajja lil dawk li t-tradizzjonijiet tal-Knisja ssejjaħ l-opri tal-ħniena korporali u spiritwali.  Huma jfakkruna li l-fidi tagħna tissarraf f’atti konkreti u ta’ kuljum, biex ngħinu lill-proxxmu tagħna fil-ġisem u fir-ruħ, u li fuqhom għad isir ħaqq minna  [...]

PAĠNA TA' RIŻORSI PASTORALI GĦAR-RANDAN

Fil-Librerija tal-Laikos tista’ ssib taqsima li fiha bosta riżorsi pastorali li jistgħu jintużaw matul ir-Randan fosthom ukoll testi differenti tal-Via Sagra,  bosta talb u devozzjonijiet oħra relatati, messaġġi mill-Papiet u mill-Isqfijiet, kif ukoll meditazzjonijiet, riflessjonijiet spiritwali minn diversi kontributuri, kif ukoll sussidju għar-Randan fil-Ġublew tal-Ħniena.

Mill-Librerija tal-Laikos - Riżorsi għar-Randan [...]

SUSSIDJU GĦAR-RANDAN FIL-ĠUBLEW TAL-ĦNIENA

Tagħlim, ċelebrazzjonijiet u talb mal-poplu

It-tieni parti tas-sussidju għall-Ġublew tal-Ħniena maħruġ mill-Uffiċċju tal-Katekeżi tad-Djoċesi ta' Għawdex. Din il-parti hi ddedikata għal żmien ir-Randan. Hemm madwar 130 paġna ta' tagħlim, ta' ċelebrazzjonijiet u ta' talb mal-poplu. Jolqtu lill-poplu in ġenerali, liż-żgħażagħ u lit-tfal u jistgħu jiġu faċilment adattati. Grazzi kbira lill-kontributuri li għamlu ħafna sagrifiċċji biex jgħinu fis-sussidju. 

Kopja tas-sussidju [...]

Lectio Divina - Riżorsi dwar din l-esperjeza li biha l-Kelma ta' Alla miktuba ssir talba. 

LECTIO DIVINA (13)

In-Nagħġa Mitlufa u d-Drakma Mitlufa

“Il-Ħniena ta’ Alla mhix gomma li tħassar id-dnubiet, imma ġuf li jwelled mill-ġdid."  Din kienet waħda mir-riflessjonijiet li għamel Fr Paul Sciberras waqt il-Lectio Divina li mexxa l-bieraħ fil-kappella tal-Kurja tal-Arċisqof fil-Floriana.  Dawn il-laqgħat organizzati mis-Segretarjat għal-Lajċi għal matul il-Ġublew tal-Ħniena qed isiru kull nhar ta’ Ġimgħa bejn 6.45pm u 7.45pm. Kelliema oħra minbarra Fr Paul qed ikunu, Fr Stefan Attard, Patri Martin Micallef OFMcap u Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna.   Kulħadd huwa mistieden.

Ara filmat ta’ din il-Lectio Divina u ta’ dawk li saru qabel […]

IT-TALB, IS-SAWM U L-KARITA' MATUL IR-RANDAN

Nigglorifika lil Alla jew lili nnifsi?

F’dan il-video qasir, Fr Stefan Attard jitkellem dwar il-prattika tas-sawm, tat-talb u tal-karità matul ir-Randan.  Iżda meta Ġesù jitkellem dwar dawn, huwa ma jgħidx “Jekk issum, jekk titlob, jew jekk tagħti karità” imma huwa jgħid “Meta issum, meta titlob u meta tagħti karità”, għaliex għalina dawn għandhom ikunu prattika normattiva.  Madankollu aħna ma nistgħux nagħmlu dawn l-affarijiet biex nimpressjonaw lil Alla għax Huwa jara x’hemm fil-fond tal-qalb.

Ara aktar videos tar-Randan [...]

IL-PAPA JIKTEB MESSAĠĠ LILL-ADOLEXXENTI GĦALL-ĠUBLEW TAL-ĦNIENA

Nikbru fil-ħniena bħall-Missier

Din tagħkom hi età ta’ bidliet inkredibbli, fejn kollox jidher possibbli u impossibbli fl-istess ħin.  Intennilkom b’ħafna qawwa: “Ibqgħu sħaħ fil-mixja tal-fidi tagħkom, b’tama soda fil-Mulej.  Hawn qiegħed is-sigriet tal-mixja tagħna!  Hu jagħtina l-kuraġġ li nimxu kontra l-kurrent.  Isimgħu sew: li tmur kontra l-kurrent, dan jagħmel tajjeb lill-qalb; imma trid il-kuraġġ biex tmur kontra l-kurrent u Hu jagħtina dan il-kuraġġ!  [...]

 

Il-Ġublew tal-Ħniena tal-Adolexxenti se jkun ċelebrat mill-Vatikan fl-24 ta' April 2016

DIRETTORJU OMELETIKU

L-omelija hi l-kejl li bih ir-Ragħaj jista’ jqis kemm hu qrib tal-poplu

L-omelija hi l-kejl li bih ir-Ragħaj jista’ jqis kemm hu qrib u kemm għandu ħila jidħol f’laqgħa mal-poplu tiegħu.  Fil-fatt, nafu li l-fidili jagħtuha importanza kbira; u huma, bħall-istess ministri ordnati, spiss ibatu, tal-ewwel biex jisimgħu u l-oħrajn biex jipprietkaw.  Din hi ħaġa ta’ swied il-qalb.  L-omelija tista’ tkun tabilħaqq esperjenza qawwija u hienja tal-Ispirtu, laqgħa kollha faraġ mal-Kelma, għajn kostanti ta’ tiġdid u maturità.  (Evangelii Gaudium 135)

Għajnuna għas-Saċerdoti fit-tħejjija tal-Omelija. Issa bil-Malti [...]

 

 

 

SEGWI FUQ IL-MOBILE TIEGĦEK ... 

 Il-Brevjar ta' kuljum ...

 It-Testment il-Ġdid ...

 L-Enċiklika, Laudato si' ...

L-EVANĠELJU TAL-JUM   [...]

 

QADDISIN MATUL IS-SENA

B'ħajjithom ixandru l-għeġubijiet ta' Kristu u jagħtu eżempju lilna. 

Ara l-qaddis/a li nfakkru llum  [...]

Ara dawk imfakkra f'jiem oħra [...]

IR-RUŻARJU JUM B'JUM MATUL IL-ĠIMGĦA

ŻIDIET RIĊENTI ...

Ħsieb f'kull jum tar-Randan 2016 minn Mons. Ġużeppi Farrugia. 10/02/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 07/02/2016.

Ħniena u Ġustizzja. Katekeżi tal-Papa Franġisku fil-Ġublew tal-Ħniena. Udjenza Ġenerali, 03/02/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej u Ġublew tal-Ħajja Kkonsagrata. 02/02/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-Ġublew tal-Ħajja Konsagrata. 01/02/2016.

Rivista "Flimkien" tax-xahar ta' Frar 2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 31/01/2016.

Udjenza Ġubilari. Il-Papa Franġisku dwar Ħniena u Missjoni. 30/01/2016.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-XXIV Jum Dinji tal-Morda 2016.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Ġublew tal-Ħniena. Udjenza Ġenerali. 27/01/2016.

 Il-firdiet ta' bejnietna,ġerħa miftuħa fil-ġisem ta' Kristu. Omelija tal-Papa Franġisku. 25/01/2016.

 Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2016.

 Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-50 Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali. 24/01/2016.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 24/01/2016.

Żidiet oħra li saru qabel

FIL-KNISJA KATTOLIKA

BEJN IS-SNIN 2014 U 2016

  Ġublew tal-Ħniena [...]

  Sena tal-Ħajja Kkonsagrata [...]

  Sinodu dwar il-Familja [...]

 

IL-KELMA TA' ALLA F'JUM IL-MULEJ

L-Ewwel Ħadd tar-Randan - 14 ta' Frar 2016.

 Stampi animati bl-awdjo minn Joyce u Raymond Zammit

 Riflessjoni minn Dun Pawl Camilleri

 Ħsieb minn Fr Hayden Williams OFMCap

 

FIL-LEĦEN IS-SEWWA

tal-Ħadd, 7 ta' Frar 2016

[klikkja hawn]

IL-PAPA ĠWANNI PAWLU II

  It-Teoloġija tal-Ġisem [...]

  Katekeżi dwar Ġesù Kristu  [...]

 

GĦAŻLA MINN PAĠNI OĦRA TAL-LAIKOS ...

 Appostolat tal-Lajċi, Għawdex [...]

 Dwar Kotba b'tema reliġjuża [...]

 Enċiklika tal-Papa Franġisku, Laudato Si' [...]

 Eżortazzjoni Appostolika, Evangelii Gaudium [...]

 Ġrajjiet il-Knisja [...]

 Il-Kelma tal-Ħajja [...]

 Korsijiet ta' Formazzjoni [...]

 Raġel u Mara Ħalaqhom [...]

 Santi Padri - Wirt Missirijiet il-Knisja [...]

 Santi Padri - Kitbiet Missirijiet il-Knisja bl-Ingliż [...]

 Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja 2014-2015 [...]