Segretarjat għal-Lajċi, Malta.


IL-ĠISEM BLA ĦAJJA TAT-TIFEL SIRJAN

L-aħħar sinjal qawwi ta' Indifferenza Globizzata

Il-Ħamis, 3 ta' Settembru 2015: Il-ġisem bla ħajja ta' Aylan Kurdi, t-tifel ckejken ta' sentejn li l-baħar radd lill-art sar l-aħħar sinjal qawwi tal-indifferenza globalizzata li tant ilu jwissi dwarha l-Papa Franġisku.  It-tfajjel Sirjan, misjub wiċċu 'l isfel f'xifer ix-xatt tat-Turkija, kien bħal donnu rieqed, fil-qagħda li jħobbu jorqdu tant tfal żgħar, imma t-traġedja hi li ġismu kien bla ħajja, bil-mewġiet ħfief tal-baħar iħabbtu ma wiċċu. Huwa kien liebes T-short aħmar u qalziet qasir blu, waqt li f'riġlejh kellu żarbun żgħir maqful b'ċinga tal-velkro. Fit-tieni ritratt huwa jidher fuq ix-xelluq ma' ħuh akbar minnu.  [...]


INDULĠENZA GĦALL-ĠUBLEW STRAORDINARJU TAL-ĦNIENA

Tista’ tinkiseb ukoll għall-għeżież mejtin

Issa li qed joqrob il-Ġublew Staordinarju tal-Ħniena, nista’ niffoka fuq xi punti li nemmen li għandna nieqfu fuqhom biex nagħmlu mod li ċ-ċelebrazzjoni tas-Sena Mqaddsa tkun għal kull min jemmen tabilħaqq żmien ta’ laqgħa mal-ħniena ta’ Alla.  Fil-fatt, hi xewqa tiegħi li l-Ġublew ikun esperjenza ħajja ta’ kemm il-Missier hu qrib tagħna, hekk li bħal donnu jrid imissina b’idu ħelwa, biex isaħħaħ il-fidi ta’ kull min jemmen u hekk titqawwa dejjem iżjed ix-xhieda li jagħti.  [...]


IL-PAPA FRANĠISKU WAQT L-ANGELUS

Li nosservaw il-liġijiet bir-reqqa jkun bla effett jekk qalbna ma tinbidilx

Il-Ħadd, 30 ta' Awwissu 2015, Pjazza San Pietru: "L-istess bħalma kien jiġri lill-Fariżej ta’ dak iż-żmien, għalina wkoll jeżisti l-periklu li nħossuna f’postna, jew agħar minn hekk, aħjar mill-oħrajn, għax li nosservaw ir-regoli, id-drawwiet, anki jekk imbagħad ma nħobbux il-proxxmu, għandna qalb iebsa, suppervi u mkabbrin bina nfusna.  Li nosservaw il-liġijiet bir-reqqa jkun kollu bla effett jekk qalbna ma tinbidilx u l-atteġġjamneti tagħna ma jsirux konkreti: irridu ninfetħu għal-laqgħa ma’ Alla u mal-Kelma tiegħu, bit-talb, billi nfittxu l-ġustizzja u l-paċi, ngħinu lill-foqra, lid-dgħajfa, lill-magħkusin." [...]


SAN ĠWANNI PAWLU II DWAR IS-SAGRAMENT TAL-PENITENZA

Ittra Appostolika dwar xi aspett tas-Sagrament tal-Penitenza

"Għandi f’moħħi issa, li nagħmel kuraġġ u fl-istess waqt stedina qawwija, lil Ħuti Isqfijiet u permezz tagħhom lill-presbiteri kollha li jagħtu ħajja ġdida u mmedjata lis-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni. Din hija ħtieġa ta’ karita awtentika u ġustizzja pastorali tassew."

Riżorsa pastorali oħra li minkejja li għaddew 13-il sena tista' tkun ta' għajnuna għal matul il-Ġublew  tal-Ħniena.   [...]

Ara wkoll il-paġna tal-Ġublew tal-Ħniena b'diversi riżorsi [...]


IL-KAWŻA TA' HENRY U INEZ CASOLANI

Beda l-proċess djoċesan u publikazzjoni ta' editti

Il-Ħadd, 30 ta' Awwissu 2015. Knisja ta' San Duminku, Rabat, Malta.

Ilbieraħ l-Arċisqof Charles J. Scicluna mexxa Quddiesa li matulha twaqqaf it-Tribunal li ser jisma’ l-kawżi għall-beatifikazzjoni u għall-kanonizzazzjoni tal-Qaddej ta’ Alla, Henry Casolani u ta’ martu, il-Qaddejja ta’ Alla, Ineż Casolani.  Il-Postulatur taż-żewġ kawżi huwa l-Kanonku Etienne Sciberras, li fil-bidu tal-Quddiesa għamel talba uffiċjali lill-Monsinjur Arċisqof biex iwaqqaf it-Tribunal.  [...]


IL-ĠUBLEW TAL-ĦNIENA U L-EVANĠELIZZAZZJONI

Ir-rigal tal-ħniena huwa t-tħabbira li l-Knisja hi msejħa twassal ...

Il-Papa Franġisku: "Il-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena huwa Sena Mqaddsa biex ikun jidher aktar ċar li r-rigal tal-ħniena huwa t-tħabbira li l-Knisja hi msejħa twassal bil-ħidma tagħha tal-evanġeliżżazzjoni f’daż-żmien ta’ tibdil kbir. Propju dan it-tibdil hu provokazzjoni f’waqtha biex aħna nagħrfu s-sinjali taż-żminijiet li l-Mulej qed joffri lill-Knisja biex ikollha l-ħila – kif dejjem għarfet tagħmel tul elfejn sena – li twassal lil Ġesù Kristu lill-bnedmin ta’ żmienna. Il-missjoni hi dejjem l-istess, imma l-lingwaġġ li bih inħabbru l-Evanġelju jitlob li jkun dejjem aġġornat, b’għaqal pastorali."  [...]


L-UDJENZI ĠENERALI TAL-PAPA FRANĠISKU

Illum il-Papa ta l-100 Udjenzi Ġenerali tiegħu.

L-Erbgħa, 26 ta' Awwissu 2015, Belt tal-Vatikan:  Illum il-Papa Franġsiku ta l-mitt Udjenza Ġenerali minn meta fit-13 ta' Marzu 2013 huwa kien maħtur bħala suċċessur tal-Appostlu Pietru.  Dalgħodu huwa kompla bil-katekeżi dwar il-familja u tkellem dwar il-familja u t-talb.  F'dawn il-laqgħat, il-Papa ġeneralment jagħti sensiela ta' katekeżijiet dwar temi partikolari. 

Fil-bidu tal-pontifikat huwa kien kompla bil-katekeżi li kien beda qablu l-Papa Benedittu XVI dwar il-fidi.  Wara tkellem dwar is-Sagramenti, id-Doni tal-Ispirtu s-Santu, Il-Knisja u matul dawn l-aħħar 27 ġimgħa tkellem dwar il-Familja.   [...]

L-ENĊIKLIKA LAUDATO SI' ...

Il-Papa Franġisku dwar l-għożża tad-dar komuni

Minn San Franġisk għall-Papa Franġisku ...

 Dak li qed jiġri lid-dar tagħna ...

 L-Evanġelju tal-ħolqien ...

 L-għerq uman tal-kriżi ekoloġika ...

 Ekoloġija integrali ...

 Xi linji ta’ orjentament u azzjoni ...

 Edukazzjoni spiritwali u ekoloġika ...

Ara l-Enċiklika bil-Malti flimkien ma’ bosta riżorsi dwarha  [...]

AWDJO

L-Enċiklika Laudato Si'  issa wkoll moqrija bil-Malti f'format mp3 [...]


IT-TKASBIR TAR-RELIĠJON U L-PORNOGRAFIJA

Soċjetà li tiddefendi twemmin jew nuqqas ta’ twemmin reliġjuż.

Verżjoni bil-Malti tal-Position Paper preżentata mill-Isqfijiet Maltin lill-Prim Ministru b'reazzjoni għall-proposti biex ikunu emendati l-liġijiet dwar it-tkasbir tal-reliġjon u dwar il-pornografija. Id-dokument  oriġinali li kien publikat bl-Ingliż tħejja minn grupp ta’ esperti li twaqqaf ad hoc mill-Isqfijiet, bil-għan li jikkontribwixxi għad-diskussjoni.   Ara l-verżjoni bil-Malti   [...]

Minn hawn tista' tara wkoll il-verżjoni oriġinali bl-Ingliż    [...]


JUM DINJI TA’ TALB GĦALL-ĦARSIEN TAL-ĦOLQIEN

Minn din is-sena sa jiġi ċċelebrat fl-1 ta’ Settembru

"Iddeċidejt li nwaqqaf anki fil-Knisja Kattolika l-Jum Dinji ta’ Talb għall-Ħarsien tal-Ħolqien, li, ibda minn din is-sena stess, sa jiġi ċċelebrat fl-1 ta’ Settembru, l-istess kif ilu jseħħ żmien fil-Knisja Ortodossa. ... Bħala Nsara nixtiequ noffru s-sehem tagħna biex tingħeleb il-kriżi ekoloġika li minnha għaddejja l-familja tal-bnedmin.  ... Il-kriżi ekoloġika għalhekk qed issejħilna għal konverżjoni spiritwali qawwija: l-Insara huma msejħa għal konverżjoni ekoloġika ..."   [...]


VATIKAN IL-ĦAMSIN SENA WARA

Niftħu tieqa fuq il-ġrajja li fetħet tieqa fuq il-Knisja

Fit-8 ta’ Diċembru li ġej, il-Knisja Kattolika tfakkar il-50 anniversarju mil-għeluq tal-Konċilju Vatikan II. Imma xogħol il-konċilju ma ntemmx dakinhar, anzi nistgħu ngħidu li dakinhar kien għadu jrid jibda jitwettaq, xogħol li għadu għaddej sallum. 

Fis-sena 2012 meta konna fakkarna l-50 sena mill-bidu tal-konċilju. is-Segretarjat għal-Lajċi ħejja dan il-vidjo dwar Vatikan II.   [...]

 


UDJENZA ĠENERALI MILL-PAPA FRANĠISKU

Miżżewġin li wara falliment irriversibbli daħlu f'rabta ġdida

L-Erbgħa, 5 ta’ Awwissu 2015. Vatikan:  Wara waqfa mill-Udjenzi Ġenerali matul Lulju, illum fl-Awla Pawlu VI, il-Papa Franġisku kompla bil-katekeżi tiegħu dwar il-familja.  Fid-diskors ta’ dalgħodu huwa kompla mat-tema  tal-aħħar laqgħa u tkellem dwar Familji Miġruħa.  “Il-lum nixtieq li nixħtu l-attenzjoni tagħna fuq realtà oħra: kif nieħdu ħsieb ta’ dawk li, wara l-falliment irriversibbli tar-rabta taż-żwieġ tagħhom, daħlu f’rabta ġdida.”   [...]


Tista' ssib il-katekeżijiet l-oħrajn kollha tal-Papa Franġisku  dwar il-familja  billi tiklikkja hawn.    [...]


Jekk hemm xi ħaġa li żgur inti tista’ tkellimna dwarha hija l-familja.  Ħu sehem fid-diskussjoni inti wkoll billi tiktbilna l-fehmiet tiegħek  ...


 

SEGWI FUQ IL-MOBILE TIEGĦEK ... 

 Il-Brevjar ta' kuljum ...

 It-Testment il-Ġdid ...

 L-Enċiklika, Laudato si' ...

ŻIDIET RIĊENTI ...

 Il-Familja - Evanġelizzazzjoni. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 02/09/2015.

 Ittra tal-Papa Franġisku dwar Indulġenza fil-Ġublew tal-Ħniena.  01/09/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-22 Ħadd matul is-Sena. 30/08/2015.

 Ittra Pastorali mill-Isqfijiet Ġużeppi Mercieca u Nikol Cauchi dwar dmirna fil-ħarsien tal-ħolqien u l-ambjent. 07/08/2002.

 Ittra mill-Isqof Mario Grech lit-Tfal fl-okkażjoni tal-Jum Dinji ta’ Talb għall-Ħarsien tal-Ħolqien. 01/09/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa tal-Kunsill Pontifiċju dwar l-Evangelizzazzjoni Ġdida. 29/05/2015.

 Il-100 Udjenza Ġenerali tal-Papa Franġisku. Fiha tkellem dwar Familja u Talb. 26/08/2015.

 Aktar Katekeżijiet mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar Ġesù Kristu miġjuba għall-Malti.

 L-Enċiklika Laudato Si' tal-Papa Franġisku moqrija bil-Malti.  25/08/2015.

 Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi f'Għawdex. Nru 465. Settembru 2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus  tal-21 Ħadd matul is-Sena. 23/08/2015.

 Ċirkulari mill-Isqof Mario Grech dwar l-Ordinazzjoni Episkopali ta' Patri George Bugeja OFM. 22/08/2015.

 Nirritornaw lejn Kristu.  Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa' ta' Santa Marja f'Kemmuna. 22/08/2015.

 Ftuħ tal-proċess tal-Kawza tal-Beatifikazzjoni ta' Henry u Inez Casolani. 21/08/2015.

 Position Paper dwar emendi proposti fil-liġi dwar tkasbir tar-reliġjon u pornografija. [Verżjoni bil-Malti].

 Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja. Udjenza Ġenerali, 19/08/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 16/08/2015.

 Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija. 15/08/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija. 15/08/2015.

 Omelija tal-Papa Benedittu XVI fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija. 15/08/2012.

 Ittra Pastorali tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-festa ta' San Marjija. Duwa tal-Ħniena għall-Familja. 10/08/2015.

 Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja - Festa. Udjenza Ġenerali. 12/08/2015.

 Laqgħa tal-Papa Franġisku mal-Moviment Ewkaristiku taħ-Żgħżagħ. 07/08/2015.

 Ittra tal-Papa Franġisku għat-twaqif ta' Jum Dinji tal-Ħolqien. 06/08/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 09/08/2015.

 Katekeżi mill-Papa Franġisku dwar il-Familja fl-Udjenza Ġenerali. 05/08/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 02/08/2015.

Żidiet oħra li saru qabel

FIL-KNISJA KATTOLIKA

BEJN IS-SNIN 2014 U 2016

  Ġublew tal-Ħniena [...]

  Sena tal-Ħajja Kkonsagrata [...]

  Sinodu dwar il-Familja [...]

 

IL-KELMA TA' ALLA F'JUM IL-MULEJ

Il-Ħadd, 6 ta' Settembru 2015,  23 Ħadd matul is-Sena "B"

 Stampi animati bl-awdjo minn Joyce u Raymond Zammit.

 Riflessjoni minn Dun Pawl Camilleri.

 Ħsieb minn Fr Hayden Williams OFMCap.

 Preżentazzjoni bi slides mis-Segretarjat Liturġija.

IL-PAPA ĠWANNI PAWLU II

  It-Teoloġija tal-Ġisem [...]

  Katekeżi dwar Ġesù Kristu  [...]

 

FIL-LEĦEN IS-SEWWA

TAL-ĦADD, 30 Awwissu 2015

Lokali

 ll-kawża tal-beatifikazzjoni ta' Henry u Inez Casolani

 L-Ordinazzjoni Episkopali ta’ Patri George Bugeja

 Il-knisja parrokkjali ta’ Ħad-Dingli ssir arċipretali

 Il-gurnal tal-Vatikan dwar il-Pastorali tal-Isqof Mario Grech dwar il-Familja

L-effetti li se jkollha l-qasma proposta fil-MEPA

 Mużew ġdid fil-Konkatidral ta’ San Ġwann

Internazzjonali

 Il-ħin għat-talb fil-familja qed jonqos

 Il-Papa Franġisku wasal fil-mitt Udjenza Ġenerali  tiegħu

 It-tbatija tat-tfal ta’ ġenituri divorzjati

 Stennija għaż-żjara tal-Papa fin-Nazzjonijiet Uniti

 Imħabbra dettalji dwar sistema ta’ riserva għall-Ġublew

 Inqas saċerdoti fl-Iskozja

 Sfidi għall-Knisja Kattolika fl-Irlanda

Opinjoni

 Naghtu lil pajjiżna familji verament Insara

 Ftit fuq ħafna 

 Kulħadd għandu post fil-Knisja

 Ghal dejjem ta’ dejjem

 Il-bidu tal-ġurnaliżmu Kattoliku f’pajjiżna

 Sejħa lill-korijiet Maltin għal attivitajiet internazzjonali

 Tieqa fuq il-ħajja

 Ġorġ Mallia lura bir-rumanz Il-Professur Għasfur

 Id-dnub ma jorqodx

 Il-familja mfejqa mil-liġi u mill-ħniena ta’ Alla

 Id-damask u l-lampier

 San Piju mhuwiex relikwija

 It-tajjeb u s-sabiħ f’kull kreatura

 Il-Quddiesa tal-Ħadd tista’ tħalli l-frott mixtieq għat-tfal

 It-Triq tas-Salib tal-innoċenti

 Il-wirt tal-qaddisin

 

Il-ħarġa tal-Ħadd, 30 ta' Awwissu .. [...]

GĦAŻLA MINN PAĠNI OĦRA TAL-LAIKOS ...

 Appostolat tal-Lajċi, Għawdex [...]

 Dwar Kotba b'tema reliġjuża [...]

 Evangelii Gaudium [...]

 Ġrajjiet il-Knisja [...]

 Il-Kelma tal-Ħajja [...]

 Korsijiet ta' Formazzjoni [...]

 Raġel u Mara Ħalaqhom [...]

 Santi Padri - Wirt Missirijiet il-Knisja [...]

 Santi Padri - Kitbiet Missirijiet il-Knisja bl-Ingliż [...]