IL-KTIEB TAL-PROVERBJI

 

Ara l-ktieb f'format għall-istampa  .... >

 

1. L-isem u s-suġġett tal-ktieb

 

[Prov:1:1] Il-proverbji ta' Salamun bin David sultan ta' Iżrael:

[Prov:1:2] biex jagħrfu l-bnedmin l-għerf u t-tagħlim,

biex jifhmu kliem l-għaqal,

[Prov:1:3] biex jieħdu tagħlim tajjeb,

skond il-ġustizzja, id-dritt u s-sewwa;

[Prov:1:4] biex jingħata d-dehen liċ-ċkejknin,

l-għerf u l-għaqal liż-żgħażagħ.

[Prov:1:5] Jisma' wkoll l-għaref, u jżid l-għerf tiegħu,

u min jifhem jitgħallem aktar,

[Prov:1:6] biex jifhem il-proverbji u t-tixbihat,

u xi jgħidu l-għorrief u l-kliem mistur tagħhom.

[Prov:1:7]  Il-biża' tal-Mulej hu l-bidu ta' l-għerf;

l-għerf u t-tagħlim il-boloh imaqdruhom.

[Prov:1:8] Isma', ibni, kliem missierek,

u twarrabx tagħlim ommok;

[Prov:1:9] dawn huma għalik kuruna sabiħa fuq rasek,

u kullana ta' ġieħ madwar għonqok.

 

Aħrab il-ħżiena

 

[Prov:1:10] Ibni, jekk iħajjruk il-ħżiena,

toqgħodx għalihom.

[Prov:1:11] Jekk jgħidulek,"Ejja magħna;

nissajjaw ħa nxerrdu d-dmija,

nistaħbew ħa naħbtu għal min hu bla ħtija;

[Prov:1:12] nibilgħuhom bħal Art l-Imwiet,

ħajjin u sħaħ, bħal dawk li jmorru fil-ħofra;

[Prov:1:13] nsibu kull ġid u għana,

nimlew djarna bil-priża;

[Prov:1:14] itfa' xortik magħna,

ikollna lkoll but wieħed."

[Prov:1:15] Ibni, tmurx magħhom fi triqthom,

warrab riġlejk minn mogħdijiethom;

[Prov:1:16] għax riġlejhom għall-ħażen jiġbdu,

u għat-tixrid tad-demm jgħaġġlu.

[Prov:1:17] Għalxejn tifrex ix-xibka,

fejn kull għasfur jista' jaraha.

[Prov:1:18] Iżda dawn għal demmhom stess jissajjaw,

u għalihom infushom jonsbu.

[Prov:1:19] Din hi x-xorti ta' min jistagħna

                                                              bid-dnewwa,

il-qligħ li jikseb ineħħilu ħajtu.

 

Is-sejħa ta' l-għerf

 

[Prov:1:20] L-għerf jgħajjat fit-triqat,

leħnu jgħolli fl-imsieraħ,

[Prov:1:21] isejjaħ fil-bidu ta' triq kollha storbju,

ixandar fid-daħla ta' bibien il-belt:

[Prov:1:22] "Intom, boloh, kemm se ddumu tħobbu

                                                                      l-bluha?

Kemm se jdumu l-insolenti jitgħaxxqu  bl-insolenzi

                                                                    tagħhom,

u l-boloh jobogħdu t-tagħlim?

[Prov:1:23] Agħtu widen għat-twiddib tiegħi;

jien se nsawwab ħsibijieti fuqkom,

se ngħarraf kliemi lilkom.

[Prov:1:24] Talli sejjaħtilkom, u intom ma ridtux

                                                                    tisimgħu,

meddejt idejja lejkom, u ħadd ma ta kas;

[Prov:1:25] talli warrabtu fil-ġenb kull parir tiegħi,

u xejn ma ridtu t-twiddib tiegħi;

[Prov:1:26] jien ukoll nidħak għall-ħsara tagħkom,

nidħak bikom meta jaqbadkom il-biża';

[Prov:1:27] meta jaqa' fuqkom bħal tempesta l-biża',

u bħal riefnu tiġi fuqkom il-ħsara,

meta l-hemm u d-dwejjaq jaħkmukom.

[Prov:1:28] Mbagħad isejjħuli, imma jien ma

                                                             nweġibhomx;

ifittxuni, imma ma jsibunix.

[Prov:1:29] Għax huma t-tagħlim jobogħduh,

u l-biża' tal-Mulej ma jriduhx;

[Prov:1:30] għax  il-pariri tiegħi ma laqgħuhomx,

u maqdru t-twiddib kollu tiegħi.

[Prov:1:31] Mela ħa jieklu frott għemilhom,

u jixbgħu bl-għemejjel tagħhom.

[Prov:1:32] L-ebusija ta' moħħhom nieqes toqtolhom,

u l-bruda tal-boloh teqridhom.

[Prov:1:33] Imma min jisma' lili jgħix moħħu mistrieħ,

bla ebda tfixkil, bla biża' tal-ħsara."

 

2. Il-ġid ta' l-għerf

 

[Prov:2:1] Ibni, jekk int tilqa' kliemi, u

taħżen ġo fik il-kmandamenti tiegħi

[Prov:2:2] billi tagħti widen għall-għerf,

u tħalli lil moħħok jifhem sewwa;

[Prov:2:3] jekk issejjaħ l-għerf,

u tgħolli leħnek għall-fehma t-tajba;

[Prov:2:4] jekk tfittex l-għerf bħall-fidda,

u tħaffer għalih bħal teżor moħbi;

[Prov:2:5] mbagħad tifhem il-biża' tal-Mulej,

u ssib it-tagħrif ta' Alla.

[Prov:2:6] Għax il-Mulej jagħti l-għerf,

minn fommu ġej it-tagħrif u d-dehen.

[Prov:2:7] Hu jaħżen l-għajnuna għal min hu sewwa,

hu tarka għal min jimxi bla ħtija;

[Prov:2:8] hu jħares it-triqat tal-ġusti,

u jgħasses it-triq tat-twajbin tiegħu.

[Prov:2:9] Mbagħad int tifhem il-ħaqq u s-sewwa,

u timxi f'kull triq li hi tajba.

[Prov:2:10] Għax l-għerf jidħollok f'moħħok,

u t-tagħrif ikun l-għaxqa ta' qalbek.

[Prov:2:11] L-għaqal jgħasses fuqek,

il-fehma tajba tħarsek,

[Prov:2:12] teħilsek minn triq il-ħażen,

minn nies ta' kliem il-għawġ;

[Prov:2:13] li tilfu t-triq it-tajba,

biex jimxu f'toroq mudlama;

[Prov:2:14] li l-hena tagħhom jagħmlu l-ħażen,

l-għaxqa tagħhom il-ħażen mill-agħar;

[Prov:2:15] nies li triqathom mgħawwġa,

u l-mixi tagħhom barra mit-triq.

[Prov:2:16] Jeħilsek l-għerf minn mart ħaddieħor,

mill-mara barranija li tmelles bi kliemha,

[Prov:2:17] li twarrab sieħeb żgħożitha,

u tinsa l-patt li għamlet ma' Alla tagħha;

[Prov:2:18] darha lejn il-mewt nieżla,

u l-mixi tagħha lejn Art l-Imwiet;

[Prov:2:19] ħadd ma jmur għandha u jerġa' lura,

jew jerġa' jaqbad triq il-ħajja.

[Prov:2:20] Int, mela, imxi fi triq it-tajbin,

u żomm ma' mogħdijiet il-ġusti;

[Prov:2:21] għax it-tajbin jgħammru fl-art,

u n-nies sewwa joqogħdu fiha;

[Prov:2:22] imma l-ħżiena mill-art jitqaċċtu,

u l-qarrieqa jinqalgħu minnha.

 

3. Il-ġmiel ta' ħajja sewwa

 

[Prov:3:1] Ibni, tinsiex it-tagħlim tiegħi,

iżda żomm f'qalbek il-kmandamenti tiegħi;

[Prov:3:2] għax għomor twil u ħafna snin,

u riżq tajjeb iġibulek.

[Prov:3:3] It-tjieba u l-fedeltà tħallihomx iħalluk;

ma' għonqok orbothom; iktibhom f'qalbek.

[Prov:3:4] Hekk issib xorti u isem tajjeb

quddiem Alla u l-bnedmin.

[Prov:3:5] Ittama fil-Mulej b'qalbek kollha,

u tafdax fl-għaqal tiegħek.

[Prov:3:6] Fih aħseb f'kull ma tagħmel,

u hu jwittilek triqatek.

[Prov:3:7] Toqgħodx taħseb kemm inti għaref,

imma ibża' mill-Mulej u warrab mill-ħażen.

[Prov:3:8] Ħa jkun dan is-saħħa ta' ġismek,

u d-duwa għal għadmek.

[Prov:3:9] Weġġaħ lill-Mulej b'ġidek,

u bl-ewwel dħul tal-qligħ tiegħek;

[Prov:3:10] u jimtlew bil-qamħ l-imħażen tiegħek,

u l-imgħasar bl-inbid ifuru.

[Prov:3:11] Ibni, tistmerrx it-tagħlim tal-Mulej,

u tiddejjaqx bit-twiddib tiegħu,

[Prov:3:12] għax il-Mulej iwiddeb lil min iħobb,

u jgħakkes 'l ibnu l-maħbub.

[Prov:3:13] Hieni min isib l-għerf,

u l-bniedem li jikseb id-dehen,

[Prov:3:14] għax qligħ l-għerf jiswa aktar mill-fidda,

u l-ġid li jġiblu hu aħjar mid-deheb.

[Prov:3:15] L-għerf hu egħżeż mill-ħaġar prezzjuż,

kull ma tixtieq qalbek ma jiswiex daqsu.

[Prov:3:16] Għomor twil f'idu l-leminija,

għana u ġieħ fix-xellugija.

[Prov:3:17] Fihom għaxqa triqatu,

kollha sliem mogħdijietu.

[Prov:3:18] Hu siġra tal-ħajja għal min iħaddnu;

hieni hu min iżomm sħiħ miegħu.

[Prov:3:19] Bl-għerf il-Mulej waqqaf l-art,

bid-dehen saħħaħ is-smewwiet;

[Prov:3:20] bl-għerf tiegħu nfetħu qigħan il-baħar,

u s-sħab iraxxax il-qtar tan-nida.

[Prov:3:21] Ibni, żomm l-għaqal u l-qjies,

twarrabhomx minn quddiem għajnejk;

[Prov:3:22] huma jkunu l-ħajja ta' ruħek,

u t-tiżjin ta' għonqok.

[Prov:3:23] Mbagħad timxi bla biża' fi triqtek,

u ma jogħtrux riġlejk.

[Prov:3:24] Jekk tmur torqod, ma jkollokx għax tibża';

xħin timtedd, jiġik ħelu l-irqad.

[Prov:3:25] Tibżax meta tara l-boloh jitwerwru,

jew tiġi fuqhom il-ħsara tal-ħżiena,

[Prov:3:26] għax il-Mulej ikun maġenbek,

u jħarislek riġlek biex ma tinqabadx.

 

L-imġiba mal-proxxmu

 

[Prov:3:27] Min ħaqqu l-ġid tiċħadhulux,

meta dan tista' tagħmlu.

[Prov:3:28] Tgħidx lil għajrek: "Mur, u erġa' ejja;

nagħtik għada," meta għandek mnejn tagħtih.

[Prov:3:29] Tfassalx il-ħsara kontra għajrek,

hu u jserraħ bit-tama fik.

[Prov:3:30] Titlewwimx ma' ħaddieħor għal xejn

                                                                        b'xejn,

jekk ma għamillek l-ebda deni.

[Prov:3:31] Tgħirx għall-bniedem vjolenti,

u titħajjarx timxi fuq xi mġiba tiegħu;

[Prov:3:32] għax min jimxi bl-imgħawweġ jistkerrhu

                                                                      l-Mulej,

imma f'idejh huma dawk li jimxu bis-sewwa.

[Prov:3:33] Is-saħta tal-Mulej f'dar il-ħżiena,

imma hu jbierek djar it-tajbin.

[Prov:3:34] Min iżeblaħ lill-oħrajn jistmellu l-Mulej,

imma lit-twajbin jagħtihom il-grazzja.

[Prov:3:35] L-għorrief jirtu l-ġieħ,

imma l-boloh jiksbu l-għajb.

 

4. Tagħlim ta' missier

 

[Prov:4:1] Isimgħu, uliedi, it-tagħlim ta' missier,

qisu li titgħallmu  l-għaqal;

[Prov:4:2] għax jien tagħlim tajjeb nagħtikom;

għalhekk tinsewx twissijieti.

[Prov:4:3] Kont għadni tifel ma' missieri,

żgħir u waħdieni taħt għajnejn ommi.

[Prov:4:4] Hu kien jgħallimni u jgħidli:

"Żomm kliemi b'qalbek kollha;

ħares il-kmandamenti tiegħi, u jkollok il-ħajja.

[Prov:4:5] Ikseb l-għerf, ikollok id-dehen,

tinsihomx, u titwarrabx minn kliem fommi.

[Prov:4:6] Twarrbux minnek, u hu jżommok,

ħobbu, u hu jieqaf miegħek.

[Prov:4:7] L-aqwa ħaġa, li tikseb l-għerf;

ikseb id-dehen akkost ta' kollox.

[Prov:4:8] Għożżu, u hu jżommok fl-għoli,

tgħannaq miegħu, u jkunlek ta' ġieħ.

[Prov:4:9] Iqegħedlek fuq rasek kuruna sabiħa,

jitfa' fuqek tiżjin kollu ġmiel."

[Prov:4:10] Isma' ibni, u ilqa' kliemi,

u joktru s-snin ta' ħajtek.

[Prov:4:11] Jien nurik it-triq ta' l-għerf,

immexxik fil-mogħdija tas-sewwa.

[Prov:4:12] Fil-mixi tiegħek ma ssibx xi jfixklek,

u jekk tiġri, ma taqax.

[Prov:4:13] Żomm mat-tagħlim, u tħallih qatt,

ħarsu sewwa, għax hu ħajtek.

[Prov:4:14] Taqbadx il-mogħdija tal-ħżiena,

timxix fit-triq ta' min jagħmel id-deni.

[Prov:4:15] Aħrabha, tgħaddix minnha;

mur fuq naħa oħra, u ibqa' sejjer.

[Prov:4:16] Għax il-ħżiena ma jorqdux, jekk ma

                                                       jagħmlux id-deni,

itirilhom ngħashom, jekk ma jwaqqgħux lil xi ħadd.

[Prov:4:17] Huma jieklu ħobż il-ħażen,

u jixorbu nbid  il-vjolenza.

[Prov:4:18] Imma triq it-tajbin bħal dawl iż-żerniq,   

li jżid jitqawwa sal-milja tal-jum.

[Prov:4:19] Triq il-ħżiena bħal dalma kbira,

lanqas biss jilmħu dak li jġegħelhom jaqgħu.

[Prov:4:20] Ibni, agħti widen għal kliemi,

iftaħ widnejk għal dak li ngħid jien.

[Prov:4:21] Tħallihomx iwarrbu minn quddiem

                                                                    għajnejk,

żommhom fil-qiegħ ta' qalbek.

[Prov:4:22] Għax huma l-ħajja għal min isibhom,

u s-saħħa għal ġismu kollu.

[Prov:4:23] Ħares lil qalbek bir-reqqa kollha,

għax minnha ġejja l-ħajja.

[Prov:4:24] Warrab minnek ħażen il-fomm,

biegħed minnek qerq ix-xufftejn.

[Prov:4:25] Żomm għajnejk dritti quddiemek,

u ħarstek 'il quddiem itfagħha.

[Prov:4:26] Ara fejn titfa' riġlek fi triqtek,

u li triqatek kollha jkunu tajba.

[Prov:4:27] Tgħawwiġx 'l hawn u 'l hemm,

u warrab riġlejk mill-ħażen.

 

5. Aħrab il-mara żienja

 

[Prov:5:1] Ibni, agħti kas għerfi,

agħti widen għal tagħlimi,

[Prov:5:2] biex tagħraf iżżomm il-qjies,

u kliemek ikun mogħni bl-għerf.

[Prov:5:3] Xufftejn il-mara żienja għasel iqattru,

u kliemha mieles aktar miż-żejt;

[Prov:5:4] imma fl-aħħar hi morra daqs l-assenzju,

taqta' daqs sejf b'żewġt ixfar.

[Prov:5:5] Lejn il-mewt jinżlu riġlejha,

lejn qiegħ l-art jieħu l-mixi tagħha.

[Prov:5:6] Ma tagħtix kas triq il-ħajja,

'l hawn u l'hemm timxi, m'għandhiex kwiet.

[Prov:5:7] Imma, ibni, isma' lili,

titbigħedx minn kliem fommi.

[Prov:5:8] Żomm triqtek 'il bogħod minnha,

u tersaqx qrib bieb darha,

[Prov:5:9] biex ma titlifx ġieħek quddiem ħaddieħor;

u lanqas titlaq sninek lil xi ħadd bla ħniena,

[Prov:5:10] biex ma jitpaxxewx b'ġidek il-barranin,

u frott xogħlok imur f'dar ħaddieħor.

[Prov:5:11] U int toqgħod tokrob fl-aħħar ta' ħajtek,

huma u jintemmu laħmek u ġismek.

[Prov:5:12] Mbagħad tgħid: "Kemm kont nobogħdu

                                                                   t-tagħlim,

u ma kontx naħmel it-twiddib!

[Prov:5:13] Ma smajtx kliem min ried jgħallimni,

ma tajtx widen lil min kien iwissini.

[Prov:5:14] Kont wasalt biex nitlef kollox

quddiem il-laqgħa tal-ġemgħa!"

[Prov:5:15] Ixrob l-ilma mill-bir tiegħek,

u l-ilma ġieri min-nixxiegħa tiegħek.

[Prov:5:16] Trid l-ilma ta' l-għajn tiegħek jixxerred

                                                                         barra,

u n-nixxigħat ta' l-ilma f'nofs it-triq?

[Prov:5:17] Żommhom għalik waħdek,

isseħibx lil ħaddieħor miegħek.

[Prov:5:18] Tkun imbierka l-għajn tiegħek,

mart żgħożitek! Ifraħ biha.

[Prov:5:19] Hi bħal ċerva għażiża, bħal għażżiela

                                                                         ħelwa.

Jimliek dejjem bl-għaxqa ż-żegħil tagħha,

issaħħrek bla heda mħabbitha.

[Prov:5:20] Għaliex tiġġennen, ibni, wara mara oħra,

u tħaddan miegħek mara żienja?

[Prov:5:21] Quddiem il-Mulej l-imġiba tal-bniedem;

il-Mulej jgħasses il-mixi kollu tiegħu.

[Prov:5:22] Il-ħażin bi ħżunitu jinqabad,

u bil-ħbula ta' ħtijietu jintrabat;

[Prov:5:23] jintemm minħabba n-nuqqas ta' għaqal,

jintilef minħabba l-bluha kbira tiegħu.

 

6. La tintrabatx

 

[Prov:6:1] Ibni, jekk għamilt tajjeb għal ħaddieħor,

jekk tajt rahan għal min hu barrani,

[Prov:6:2] jekk inqbadt bi kliem fommok,

u tħabbilt b'xi wegħda li għamilt;

[Prov:6:3] agħmel dan, ibni, biex issalva,

għax int waqajt f'idejn ħaddieħor;

mur malajr, u ffittah,

[Prov:6:4] tagħtix mistrieħ lil għajnejk,

lanqas irqad lil xfar għajnejk.

[Prov:6:5] Eħles bħal għażżiela mix-xibka,

bħal għasfur minn id in-nassab.

 

La titgħażżinx

 

[Prov:6:6] Mur għand in-nemla, ja għażżien,

ara kif tgħix, u tgħallem minnha.

[Prov:6:7] M'għandhiex min hu fuqha,

la għassies u lanqas ħâkem;

[Prov:6:8] madankollu taħżen ikilha fis-sajf,

tħejji għajxienha fi żmien il-ħsad.

[Prov:6:9] Kemm se ddum rieqed, ja għażżien?

Meta se tqum minn ngħasek?

[Prov:6:10] Daqqa torqod, daqqa tongħos,

daqqa tistrieħ b'idejk marbuta,

[Prov:6:11] u jiġi fuqek bħal ħalliel il-faqar,

u bħal wieħed ġellied l-għaks.

 

La taqlax ġlied

 

[Prov:6:12] Bniedem brikkun, min hu ħażin,

jimxi bit-tagħwiġ ta' kliemu:

[Prov:6:13] jegħmeż għajnejh, iħabbat riġlejh,

jagħmel sinjali b'subgħajh,

[Prov:6:14] moħħu kif se jagħmel il-ħsara,

il-ħin kollu jaqla' l-ġlied.

[Prov:6:15] Għalhekk għal għarrieda tiġi fuqu l-ħsara,

f'daqqa waħda jinqered u ma jqumx iżjed.

 

X'jobgħod Alla

 

[Prov:6:16] Sitt ħwejjeġ jobgħod il-Mulej,

sebgħa huma li ma jaħmilhomx:

[Prov:6:17] għajnejn merfugħa, lsien giddieb,

idejn li jxerrdu demm bla ħtija,

[Prov:6:18] qalb li trawwem ħsibijiet qarrieqa,

riġlejn li jiġru ħfief għall-ħażen,

[Prov:6:19] fomm li jixhed bil-qerq il-gideb,

u bniedem li jaqla' l-ġlied bejn l-aħwa.

 

Aħrab il-mara żienja

 

[Prov:6:20] Ħares, ibni, ordnijiet missierek,

u twarrbux tagħlim ommok.

[Prov:6:21] Żommhom dejjem marbutin ma' qalbek,

dendilhom madwar għonqok.

[Prov:6:22] Huma jmexxuk fil-mixi tiegħek,

iħarsuk meta tkun rieqed,

ikellmuk meta tqum.

[Prov:6:23] Għax l-ordni musbieħ u l-liġi dawl,

u t-twiddib tat-tagħlim hu t-triq tal-ħajja.

[Prov:6:24] Huma jħarsuk minn mart ħaddieħor,

mill-kliem ħelu tal-mara mitlufa.

[Prov:6:25] Tixxennaqx f'qalbek għal sbuħitha,

tħallihiex taqbdek b'ħarset għajnejha.

[Prov:6:26] Għax mara żienja b'biċċa ħobż tixtriha,

iżda mara miżżewwġa tiswielek ħajtek.

[Prov:6:27] Jista' xi ħadd iġorr in-nar f'ħobbu,

u ħwejġu ma jinħarqulux?

[Prov:6:28] Jista' xi ħadd jimxi fuq il-ġamar,

u saqajh ma jinxtwewlux?

[Prov:6:29] Hekk jiġrilu min imur għand mart

                                                                  ħaddieħor;

kull min jersaq lejha jpattiha qares.

[Prov:6:30] M'hux kulħadd jistmell il-ħalliel,

li jisraq biex jixba' għax ikun bil-ġuħ?

[Prov:6:31] Jekk jinqabad, għal seba' darbiet iħallas,

ikollu jagħti l-ġid kollu ta' daru.

[Prov:6:32] Hekk min jiżni hu bniedem bla moħħ,

jeqred lilu nnifsu min jagħmel hekk.

[Prov:6:33] Swat u mistħija jkollu,    

u l-għajb tiegħu ma jitħassar qatt;

[Prov:6:34] għax l-għira tgħaddab lil żewġha,

li ma jaħfirhilux meta tiġih is-siegħa;

[Prov:6:35] ma jilqa' ebda tpattija;

ebda ħlas, kbir kemm ikun kbir, ma jberrdu.

 

7. Attent mill-mara żienja

 

[Prov:7:1] Ibni, ħares kliemi,

u żomm ġo fik il-kmandamenti tiegħi.

[Prov:7:2] Ħares il-kmandamenti tiegħi u jkollok

                                                                      il-ħajja,

għożż tagħlimi bħal ħabbet għajnek.

[Prov:7:3] Orbothom ma' subgħajk,

iktibhom fuq qalbek.

[Prov:7:4] Lill-għerf għidlu: "Inti ħija",

u lid-dehen sejjaħlu ħabib tal-qalb,

[Prov:7:5] biex huma jħarsuk mill-mara żienja,

mill-mara barranija li ssaħħar bi kliemha.

[Prov:7:6] Kont qiegħed fit-tieqa ta' dari,

nħares mill-grada tat-tieqa,

[Prov:7:7] u rajt fost il-boloh,

lmaħt fost iċ-ċkejknin, żagħżugħ bla moħħ,

[Prov:7:8] għaddej mit-triq ħdejn  il-kantuniera ta'

                                                                         darha,

miexi lejn in-naħa tad-dar tagħha,

[Prov:7:9]  fil-għaxija, fi tmiem il-jum,

xħin kien dieħel il-lejl u joktor id-dlam.

[Prov:7:10] U ħarġet mara tiltaqa' miegħu,

liebsa ta' żienja, qalbha kollha qerq.

[Prov:7:11] Kollha storbju u bla sabar;

m'għandhomx kwiet f'darha riġlejha;

[Prov:7:12] issa fit-triq, issa fil-pjazez,

f'kull rokna ssibha tistenna.

[Prov:7:13] Qabditu u bisitu,

u bil-wiċċ tost kollu qaltlu:

[Prov:7:14] "Kelli noffri sagrifiċċju tas-sliem,

u llum raddejt il-wegħdiet tiegħi;

[Prov:7:15] għalhekk ħriġt niltaqa' miegħek,

ħriġt infittxek, u issa sibtek.

[Prov:7:16] Frixt l-għata fuq is-sodda tiegħi,

lożor tal-kulur b'ħajt ta' l-Eġittu;

[Prov:7:17] fewwaħt soddti bil-mirra,

u friexi bis-sabbâra u l-kannella.

[Prov:7:18] Ejja, ħa niskru bl-għaxqa ta' l-imħabba,

nitpaxxew bl-imħabba sa filgħodu.

[Prov:7:19] Żewġi mhux qiegħed id-dar,

telaq għal vjaġġ fil-bogħod;

[Prov:7:20] ħa miegħu borża bil-flus;

ma jiġix id-dar qabel il-qamar mimli."

[Prov:7:21] Bi kliemha qarrieqi ħajjritu,

bil-kliem ħelu tagħha waqqgħetu.

[Prov:7:22] Iblah li hu, mar warajha,

bħal gendus sejjer għall-qatla,

bħal ċerv marbut rabta sewwa,

[Prov:7:23] sakemm vleġġa tinfidlu fwiedu;

bħal għasfur jittajjar lejn ix-xibka,

bla ma jaf li hemm ħajtu fin-nofs.

[Prov:7:24] Għalhekk, issa, ibni, isma' minni,

agħti widen għal kliem fommi.

[Prov:7:25] Tħallix qalbek titħajjar minn imġibitha,

tilwix lejn triqatha;

[Prov:7:26] għax ħafna huma li rebħet u waqqgħet,

bla għadd dawk li hi qatlet.

[Prov:7:27] Triq lejn qiegħ l-art hi darha,

tieħdok lejn għamajjar il-mewt.

 

8. Is-sejħa ta' l-għerf

 

[Prov:8:1] M'huwiex isejjaħ l-għerf

u d-dehen m'huwiex qiegħed jgħajjat?

[Prov:8:2] Fil-quċċata ta' l-għoljiet matul it-triq,

qagħad l-għerf f'salib it-toroq,

[Prov:8:3] ħdejn il-bieb, quddiem il-belt,

fid-daħla tal-bieb jgħajjat bil-qawwa:

[Prov:8:4] "Lilkom, nies, qiegħed insejjaħ,

għall-bnedmin hi l-għajta tiegħi.

[Prov:8:5] Tgħallmu, ċkejknin, l-għaqal;

nies bla moħħ, ifhmu daqsxejn.

[Prov:8:6] Isimgħu, għax ħwejjeġ kbar se ngħidilkom,

kliem is-sewwa se joħroġ minn fommi;

[Prov:8:7] għax fommi jitkellem is-sewwa;

u xufftejja jistmellu l-gideb.

[Prov:8:8] Kliem fommi hu kollu sewwa,

ma fih ebda tidwir jew tagħwiġ.

[Prov:8:9] Kollu dritt għal min għandu d-dehen,

kollu sewwa għal min għandu l-għerf.

[Prov:8:10] It-tagħlim tiegħi ilqa', u mhux il-fidda,

u l-għerf aktar mid-deheb safi;

[Prov:8:11] għax l-għerf aħjar mill-qroll aħmar,

m'hu xejn ħdejh il-ħaġar prezzjuż.

[Prov:8:12] Jien, l-għerf, ngħix ma' l-għaqal,

u nimxi bil-ħsieb u l-qjies.

[Prov:8:13] Il-biża' tal-Mulej jobgħod il-ħażen.

Kburija, ksuħat, għemejjel ħżiena,

kliem ta' ħsara jien nobgħodhom.

[Prov:8:14] Jiena għandi l-fehma u l-għaqal,

jiena għandi d-dehen u l-qawwa.

[Prov:8:15] Bil-ħila tiegħi jsaltnu s-slaten,

u  l-mexxejja jagħmlu liġijiet tajba.

[Prov:8:16] Bil-ħila tiegħi jaħkmu l-ħakkiema,

u l-kbarat imexxu l-art.

[Prov:8:17] Jiena nħobb lil min iħobbni,

jien, min ifittixni jsibni.

[Prov:8:18] Tiegħi huma l-għana u l-ġieħ,

il-ġid bla tarf u s-saħħa.

[Prov:8:19] Il-frott tiegħi aħjar mid-deheb fin,

u d-dħul tiegħi aqwa mill-fidda magħżula.

[Prov:8:20] Jien fit-triq tal-ġustizzja nimxi,

mill-mogħdijiet tas-sewwa ngħaddi,

[Prov:8:21] nagħti l-ġid lil dawk li jħobbuni,

u nimlielhom il-ħażniet tagħhom.

[Prov:8:22] Il-Mulej kellu lili sa mill-bidu ta' għemilu,

sa minn qabel l-eqdem għemejjel tiegħu.

[Prov:8:23] Sa minn dejjem twaqqaft,

mill-bidu, qabel ma nbdiet id-dinja.

[Prov:8:24] Kien għad m'hemmx  l-ibħra l-kbar, meta

                                                                 tnissilt jien,

kien għad m'hemmx għejun inixxu l-ilma;

[Prov:8:25] qabel ma tqiegħdu l-muntanji,

qabel l-għoljiet jien twelidt.

[Prov:8:26] Kien għadu ma għamilx l-art bir-raba'

                                                                      tagħha,

u lanqas l-ewwel traba ta' l-art.

[Prov:8:27] Meta ħejja s-smewwiet jien kont hemm,

meta ħażżeż dawra fuq wiċċ il-baħar kbir,

[Prov:8:28] meta saħħaħ is-smewwiet hemm fuq,

u qiegħed fis-sod in-nixxigħat ta' qiegħ il-baħar;

[Prov:8:29] meta ħażżeż trufijiet il-baħar,

biex l-ilmijiet ma jaqbżux trufhom;

meta qiegħed sisien l-art,

[Prov:8:30] jien kont maġenbu bħala tfajjel,

l-għaxqa tiegħu, jum wara ieħor,

nitliegħeb il-ħin kollu quddiemu;

[Prov:8:31] nitliegħeb fuq l-art imħejjija

                                                          għall-bnedmin,

nitgħaxxaq b'ulied il-bnedmin.

[Prov:8:32] U issa wliedi, isimgħu lili:

henjin dawk li jimxu fi triqati.

[Prov:8:33] Isimgħu t-tagħlim u tiksbu l-għerf,

u twarrbux it-tagħlim.

[Prov:8:34] Hieni l-bniedem li jismagħni,

li jishar kuljum wara biebi,

li jgħasses kuljum ma' l-għatba ta' biebi;

[Prov:8:35] għax min isib lili jsib il-ħajja,

u jikseb l-imħabba tal-Mulej;

[Prov:8:36] iżda min jitlef lili, hu jbati;

kull min jobgħod lili jħobb il-mewt."

 

9. L-għerf u l-bluha

 

[Prov:9:1] L-għerf bena d-dar tiegħu,

waqqaf is-seba' kolonni tagħha;

[Prov:9:2] qatel il-bhejjem imsemmna,

ħejja l-inbid u l-mejda tiegħu.

[Prov:9:3] U bagħat il-qaddejja jxandru l-istedina

minn fuq l-imkejjen għolja tal-belt:

[Prov:9:4] "Min hu ċkejken ħa jiġi għandi!"

U lil min hu bla moħħ jgħidlu:

[Prov:9:5] "Ejjew, kulu l-ħobż tiegħi

u ixorbu l-inbid li ħejjejt għalikom.

[Prov:9:6] Warrbu l-bluhat tagħkom, u tgħixu,

u timxu 'l quddiem fl-għaqal."

[Prov:9:7] Min iwissi lill-insolenti, jaħbatlu ħażin,

min iwiddeb il-ħażin, jaqla' t-tagħjir.

[Prov:9:8] Twiddibx lill-insolenti, għax jobogħdok;

widdeb l-għaref, u jħobbok.

[Prov:9:9] Għallem lill-għaref, u jsir iżjed għaref;

għarraf lill-ġust, u iżjed jitgħallem.

[Prov:9:10] Il-biża' tal-Mulej hu l-bidu ta' l-għerf,

u li tagħraf lill-Qaddis hu d-dehen;

[Prov:9:11] għax bija jitkattrulek jiem ħajtek,

u jiżdidulek snin għomrok.

[Prov:9:12] Jekk int għaref, lilek jiswa,

jekk int insolenti, int biss tbati.

[Prov:9:13] Il-bluha hi mara mferfxa,

moħħ ir-riħ u ma taħsibhiex.

[Prov:9:14] Tintefa' f'bieb darha,

bilqiegħda fl-għoli fil-belt,

[Prov:9:15] issejjaħ lil min ikun għaddej,

hu u sejjer dritt għal triqtu:

[Prov:9:16] "Min hu belhieni, jidħol hawn";

u tgħid lil min hu bla moħħ:

[Prov:9:17] "Ħelu hu l-ilma misruq,

u tajjeb il-ħobż meħud bil-moħbi."

[Prov:9:18] U dak ma jindunax li hemm il-mejtin,

li l-mistednin tagħha huma f'qiegħ l-art.

 

10. Il-proverbji ta' Salamun

 

[Prov:10:1] Il-proverbji ta' Salamun:

Iben għaref iferraħ lil missieru,

iben iblah inikket 'l ommu.

[Prov:10:2] Ma fihx qligħ l-għana bid-dnewwa,

mill-mewt jinħeles min jimxi bis-sewwa.

[Prov:10:3] Ma jħallix il-Mulej il-ġust bil-ġuħ,

iżda jġib fix-xejn xewqat il-ħżiena.

[Prov:10:4] Id l-għażżien iġġib fuqu l-faqar,

imma id il-bieżel iġġiblu l-għana.

[Prov:10:5] Bil-għaqal hu min jaħżen fis-sajf,

imma għajb għalih min jorqod fil-ħsad.

[Prov:10:6] Barkiet jinżlu fuq ras il-ġust,

imma fomm il-ħżiena jaħbi l-vjolenza.

[Prov:10:7] It-tifkira tal-ġust titbierek,

imma isem il-ħżiena jitħassar.

[Prov:10:8] Min hu tassew għaref jilqa'

                                                         l-kmandamenti,       

iżda min hu iblah fi kliemu jiġi fil-għali.

[Prov:10:9] Min jimxi dritt, jimxi sod,

iżda min jgħawweġ triqatu jinqabad.

[Prov:10:10] Min jagħlaq għajnejh għall-ħażen, iġib

                                                                   l-inkwiet,

iżda min iwiddeb fil-beraħ, iġib is-sliem.

[Prov:10:11] Fomm il-ġust hu għajn tal-ħajja,

imma fomm il-ħżiena jaħbi d-dnewwa.

[Prov:10:12] Il-mibegħda tqanqal il-ġlied,

imma l-imħabba tgħatti kull ħtija.

[Prov:10:13] L-għerf jinsab fuq fomm min jifhem,

imma l-bastun għal dahar min hu bla moħħ.

[Prov:10:14] In-nies bil-għaqal jaħżnu l-għerf,

imma kliem l-iblah iqarreb il-qerda.

[Prov:10:15] Ġid l-għani hu l-belt qawwija tiegħu,

faqar il-foqra hu l-qerda tagħhom.

[Prov:10:16] Xogħol il-ġust iwassal għall-ħajja,

qligħ il-ħażen jintemm fid-dnub.

[Prov:10:17] Min jilqa' t-tagħlim, hu fi triq il-ħajja,

iżda min iwarrab it-twiddib, jitlef t-triq.

[Prov:10:18] Min jgħid il-gideb jaħbi l-mibegħda,

min iqassas fuq l-oħrajn hu iblah.

[Prov:10:19] Il-kliem żejjed m'hux nieqes mill-ħtija;

meqjus fi kliemu min hu bil-għaqal.

[Prov:10:20] Lsien il-ġust fidda magħżula;

moħħ il-ħżiena ftit li xejn jiswa.

[Prov:10:21] Xufftejn il-ġust jgħallmu lil ħafna,

imma l-boloh jintemmu għax bla moħħ.

[Prov:10:22]    Il-barka tal-Mulej iġġib l-għana,

u xejn ma jżid magħha t-taħbit tagħna.

[Prov:10:23] Il-gost tiegħu l-iblah jagħmel il-ħażen,

imma l-hena ta' l-għaref li jimxi bil-għaqal.

[Prov:10:24] Dak li minnu l-ħażin jibża', jiġi fuqu,

imma tinqatgħalhom xewqithom lit-tajbin.

[Prov:10:25] Tgħaddi t-tempesta, u jgħib il-ħażin,

imma l-ġust jibqa' fis-sod għal dejjem.

[Prov:10:26] Bħall-ħall għas-snien u bħad-duħħan

                                                           għall-għajnejn,

hekk hu l-għażżien għal min jibagħtu jaqdih.

[Prov:10:27] Il-biża' tal-Mulej ikattar l-għomor,

imma l-ħżiena għomorhom qasir.

Prov:10:28] It-tajbin jistennew u jithennew,

imma l-ħżiena jittamaw għalxejn.

[Prov:10:29] Il-Mulej hu sur għal min jimxi sewwa,

imma hu qerda għal min jagħmel il-ħażen.

[Prov:10:30] Il-bniedem ġust qatt ma jitħarrek,

imma l-ħżiena ma jdumux fuq l-art.

[Prov:10:31] Minn fomm il-ġust joħroġ l-għerf,

imma l-ilsien qarrieq jinqata' barra.

[Prov:10:32] Fomm il-ġust jgħid dak li jingħoġob,

imma fomm il-ħżiena jitkellem bil-qerq.

 

11. [Prov:11:1] Miżien falz jobogħdu l-Mulej

imma jogħġbu l-użin tajjeb.

[Prov:11:2] Fejn tidħol il-kburija, jidħol l-għajb;

imma l-umli jkollhom l-għerf.

[Prov:11:3] L-onestà tmexxi n-nies sewwa,

imma l-brikkuni jinqerdu bit-tagħwiġ tagħhom.

[Prov:11:4] Għal xejn ma jiswa l-ġid f'jum l-għadab,

imma l-ġustizzja teħles mill-mewt.

[Prov:11:5] Il-ġustizzja lit-tajbin tħarsilhom triqthom,

imma l-ħażin bi ħżunitu jaqa'.

[Prov:11:6] Il-ġustizzja tan-nies sewwa teħlishom,

imma l-brikkuni f'xewqathom jinqabdu.

[Prov:11:7] Malli jmut il-ħażin, ma jibqagħlux tama,

u xewqat il-ħżiena jintemmu fix-xejn.

[Prov:11:8] Il-bniedem ġust jinħeles mill-għawġ,

u minfloku l-ħażin jintefa' fih.

 

Il-ġid komuni

 

[Prov:11:9] Bi kliemu l-ħażin jagħmel ħsara 'l għajru,

imma l-ġusti bil-għaqal jinħelsu.

[Prov:11:10] B'ġid il-ġusti tifraħ il-belt,

u tgħajjat bil-ferħ għall-qerda tal-ħżiena.

[Prov:11:11] Bil-barka tat-tajbin tinbena l-belt,

imma tiġġarraf b'fomm il-ħżiena.

[Prov:11:12] Min hu bla moħħ imaqdar 'l għajru,

min hu bil-għaqal joqgħod kwiet.

[Prov:11:13] Min ilablab jikxef ħwejjeġ moħbija,

imma min hu ta' min jafdah iżomm sigriet.

[Prov:11:14] Fejn m'hemmx min imexxi sewwa jaqa'

                                                                      l-poplu;

fejn hemm ħafna mexxejja tajba, hemm il-kwiet.

[Prov:11:15] Min jagħmel tajjeb għal ħaddieħor hu

                                                                           jbati;

min jobgħod jirhan ikun fiż-żgur.

[Prov:11:16] Mara ħelwa ġieħ ikollha;

mara għadu tas-sewwa t-tmaqdir.

L-għażżenin jiftaqru,

imma l-beżlin jistagħnu.

[Prov:11:17] Min hu ħanin ġid lilu nnifsu jagħmel,

imma ħsara jġib fuqu nnifsu l-kiefer.

[Prov:11:18] Il-ħażin ħlasu jkun fieragħ,

imma min jiżra' s-sewwa qligħ tajjeb ikollu.

[Prov:11:19] Min iżomm mas-sewwa jkollu l-ħajja,

imma min jimxi bil-ħażen jimxi lejn il-mewt.

[Prov:11:20] Nies ta' qlub mgħawwġa jistmellhom

                                                                     il-Mulej,

imma jitgħaxxaq b'dawk li triqthom dritta.

[Prov:11:21] Oqgħod żgur: il-ħażin ma jeħlishiex;

imma wlied il-ġust meħlusa jkunu.

[Prov:11:22] Bħal ħolqa tad-deheb fi mnieħer ħanżir,

hi mara sabiħa imma bla għaqal.

[Prov:11:23] It-tama tat-tajbin fil-ġid tintemm,

imma l-ħżiena ħlief qerda m'għandhomx jistennew.

[Prov:11:24] Hawn min iqassam minn ġidu u aktar

                                                                    jistagħna;

u hawn min irekken u jgħix ta' fqir.

[Prov:11:25] Min jagħti bil-qalb ikollu l-barka,

u min ixabba' l-oħrajn ikollu bix-xaba'.

[Prov:11:26] Min jaħbi l-qamħ jisħtuh in-nies,

imma 'l dak li jbigħu jberkuh.

[Prov:11:27] Min iħabrek għall-ġid ikun milqugħ

                                                                         tajjeb,

imma min ifittex id-deni, deni jsib.

[Prov:11:28] Min iserraħ fuq ġidu jispiċċa biex jaqa',

imma l-ġusti bħal werqa jħaddru.

[Prov:11:29] Min iħarbat daru jiret ir-riħ,

u l-iblah isir qaddej l-għaqli.

[Prov:11:30] Il-frott tal-ġust hu siġra tal-ħajja,

imma d-dnewwa tneħħi l-ħajja.

[Prov:11:31] Jekk il-ġust jitħallas fuq din l-art,

kemm aktar il-midneb u  l-ħażin!

 

12. [Prov:12:1] Min iħobb id-dixxiplina,iħobb

                                                                  it-tagħlim,

imma min jobgħod iċ-ċanfir hu bla moħħ.

[Prov:12:2] Min hu tajjeb jaqla' ħniena mingħand  

                                                                     il-Mulej,

imma l-brikkun ikun ikkundannat.

[Prov:12:3] Il-ħżiena ma jkunu qatt fis-sod,

imma għerq il-ġusti ma jinqala' b'xejn.

[Prov:12:4] Mara tinqala' l-foħrija ta' żewġha,

mara bla ġieħ bħal taħsir f'għadmu.

[Prov:12:5] Ħsibijiet il-ġusti skond is-sewwa,

imma fehmiet il-ħżiena kollha qerq.

[Prov:12:6] Bi kliemhom il-ħżiena jonsbu għall-ħajja,

imma kliem it-tajbin iġib il-ħelsien.

[Prov:12:7] Il-ħżiena jintrebħu u jintemmu,

imma nisel it-tajbin jibqa' sħiħ.

[Prov:12:8] Bniedem bil-għaqal ta' min ifaħħru,

bniedem ta' qalb mgħawwġa ta' min jistmerru.

[Prov:12:9] Aħjar wieħed fqajjar li jaqla' kemm jgħix,

minn wieħed kburi li m'għandux ħobż.

[Prov:12:10] Il-ġust jieħu ħsieb sa l-bhima tiegħu,

imma l-ħażin qalbu kiefra.

[Prov:12:11] Min jaħdem l-għalqa tiegħu jiekol  

                                                                  bix-xaba',

min jagħtiha għall-frugħat hu bla moħħ.

[Prov:12:12] Id-dar b'saħħitha tal-ħażin tiġġarraf,

imma nisel it-tajbin iżomm sħiħ sa l-aħħar.

[Prov:12:13] Il-ħażin jinqabad mill-qerq ta' kliemu,

imma l-ġust jeħles mill-għawġ.

[Prov:12:14] Bi kliem fommu jirnexxi l-bniedem,

u bix-xogħol ta' idejh ikollu l-ħlas.

[Prov:12:15] Triqtu l-iblah jaraha tajba,

imma l-għaref jieħu parir ħaddieħor.

[Prov:12:16] L-iblah malajr juri s-saħna tiegħu,

imma l-għaqli jaħbi l-għajb li jħoss.

[Prov:12:17] Min iħobb is-sewwa jixhed is-sewwa,

imma min jixhed ħażin hu kollu qerq.

[Prov:12:18] Min iqassas b'ilsienu jinfed bħal sejf,

imma lsien l-għorrief idewwi.

[Prov:12:19] Kliem is-sewwa jżomm sħiħ għal dejjem,

imma l-ilsien giddieb għomru qasir.

[Prov:12:20] Il-qerq fil-qalb ta' min ifassal il-ħsara,

u l-hena f'dawk li jfittxu l-ġid.

[Prov:12:21] L-ebda ħsara ma tiġi fuq il-ġust,

imma l-ħżiena kollhom għawġ.

[Prov:12:22] Jistmell il-Mulej lil min hu giddieb,

imma jitgħaxxaq b'min jagħmel is-sewwa.

[Prov:12:23] Bniedem għaqli jaħbi għerfu,

imma l-iblah ixandar bluhitu.

[Prov:12:24] Min hu bieżel jimxi 'l quddiem,

imma l-għażżien jibqa' qaddej.

[Prov:12:25] L-inkwiet ikiddha qalb il-bniedem,

imma kelma tajba tferraħha.

[Prov:12:26] Il-ġust jaħrab mill-ħażen,

imma triq il-ħżiena tmexxihom ħażin.

[Prov:12:27] L-għażżien ma jaqbadx x'jiekol,

imma l-ħabrieka jiksbu ħafna ġid.

[Prov:12:28] Triq is-sewwa twassal għall-ħajja,

imma l-ħażina tieħu għall-mewt.

 

13. [Prov:13:1] Iben bil-għaqal jisma' tagħlim

                                                                    missieru,

imma  l-insolenti ma joqgħodx għaċ-ċanfir.

[Prov:13:2] Min jagħmel il-ġid bi kliemu, ġid ikollu,

imma ħsieb il-qarrieq iwassal għall-vjolenza.

[Prov:13:3] Min jgħasses kliemu jħares ħajtu,

min jgħid wisq jiġi fl-għali.

[Prov:13:4] Ix-xewqa ta' l-għażżien tibqa' bla temma,

imma l-beżlin ikollhom bix-xaba'.

[Prov:13:5] Min hu ġust jobgħod il-gideb,

il-ħażin jiżra' l-għajb u l-mistħija.

[Prov:13:6] Min jimxi bis-sewwa jitħares mis-sewwa,

imma l-ħażin bi ħżunitu jiġġarraf.

[Prov:13:7] Hawn min jagħmilha ta' għani u

                                                          m'għandu xejn;

u hawn min jagħmilha ta' fqir u għandu ħafna.

[Prov:13:8] L-għani b'ġidu jifdi lilu nnifsu,

imma l-fqir m'għandux biex jinfeda.

[Prov:13:9] Dawl  il-ġust jiddi bil-qawwa,

imma jintefa musbieħ il-ħżiena.

[Prov:13:10] Min hu moħħu ħafif iġib il-ġlied bi

                                                                      kburitu,

min jieħu l-parir isib l-għerf.

[Prov:13:11] Il-ġid miksub ta' malajr, malajr jinħela,

imma min jiġma' ftit ftit, ikattar ġidu.

[Prov:13:12] It-tama mtawwla tmarrad il-qalb,

imma xewqa maqtugħa hi bħal siġra  tal-ħajja.

[Prov:13:13] Min iwarrab kelma tajba jgħarraq lilu

                                                                        nnifsu,

min iweġġaħ il-kmand ikollu ħlas tajjeb.

[Prov:13:14] Tagħlim l-għaref hu għajn il-ħajja

għal min irid jeħles mix-xibka tal-mewt.

[Prov:13:15] Min hu bil-għaqal jirbaħ l-imħabba,

min jimxi bil-qerq jiġġarraf.

[Prov:13:16] L-għaqli jagħmel kollox bi ħsieb,

imma l-iblah juri fil-beraħ bluhitu.

Prov:13:17] Ambaxxatur ħażin jaqla' l-inkwiet,

messaġġier tajjeb iġib il-kwiet.

[Prov:13:18] Faqar u għajb fuq min iwarrab it-tagħlim,

imma ġieħ ikollu min jilqa' t-twiddib.

[Prov:13:19] Xewqa maqtugħa tferraħ il-qalb;

il-boloh ma jħobbux jitbiegħdu mill-ħażin.

[Prov:13:20] Min jagħmilha ma' l-għaref, isir għaref,

min imur mal-boloh, jaqa' fl-hemm.

[Prov:13:21] Il-midinbin riżqhom ħażin,

u l-ġusti jitħallsu bil-ġid.

[Prov:13:22] Ġid it-tajjeb jgħaddi b'wirt għal ulied

                                                                         uliedu,

imma ġid il-midneb jirtuh il-ġusti.

[Prov:13:23] L-art mhix maħduma tista' tgħajjex

                                                                       lill-fqir,

imma dan ma jsirx minħabba  l-inġustizzja.

[Prov:13:24] Min iżomm lura l-bastun jobgħod lil ibnu,

imma min iħobbu jieħu ħsieb iwiddbu.

[Prov:13:25] Il-ġust jiekol u jixba',

imma l-ħżiena jibqgħu bil-ġuħ.

 

14.  [Prov:14:1] Għerf il-mara jibnilha darha

u bluhitha b'idejha ġġarrafha.

[Prov:14:2] Min jimxi bis-sewwa għandu l-biża'

                                                                   tal-Mulej,

min jimxi bl-imgħawweġ jistmerru.

[Prov:14:3] Kliem l-iblah hu bastun għal dahru,

imma xufftejn l-għorrief il-ħarsien tagħhom.

[Prov:14:4] Fejn m'hemmx il-baqar, m'hemmx

                                                                     il-qamħ;

b'saħħet il-gendus jinkisbu l-uċuħ tajba.

[Prov:14:5] Xhud tajjeb ma jgħidx il-falz,

imma xhud qarrieq gideb jgħid.

[Prov:14:6] Għalxejn l-insolenti jfittex l-għerf,

imma ħafif it-tagħlim għal min hu bil-għaqal.

[Prov:14:7] Tagħmilhiex ma' min hu iblah,

għax ma titgħallimx l-għerf minn fommu.

[Prov:14:8] B'għerfu l-għaqli jsib it-triq it-tajba,

imma bluhiet il-boloh ħażin tmexxihom.

[Prov:14:9] Il-boloh jibqgħu fil-ħtija,

imma t-tajbin ikollhom l-għaxqa ta' Alla.

[Prov:14:10] Qalb il-bniedem tagħraf l-imrar tagħha,

u ħadd barra minnha ma jissieħeb fil-ferħ tagħha.

[Prov:14:11] Dar il-ħżiena tiġġarraf,

imma l-għamara  tat-tajbin tiġi 'l quddiem.

[Prov:14:12] Xi ħadd jista' jaħseb li triqtu dritta,

iżda mbagħad tmiemha jwassal għall-mewt.

[Prov:14:13] Mqar fid-daħk titnikket il-qalb,

u l-ferħ jintemm fin-niket.

[Prov:14:14] Il-ħażin jixba' bi frott għemilu,

u t-tajjeb jiekol minn għemejjel idejh.

[Prov:14:15] Min hu nieqes minn moħħu jemmen

                                                                        kollox,

min moħħu jilħaqlu jara sewwa qabel jemmen.

[Prov:14:16] L-għaref jaħsibha sewwa u jitbiegħed

                                                                   mid-deni,

imma l-iblah jibqa' għaddej moħħu mistrieħ.

[Prov:14:17] Min hu bla sabar bluhat jagħmel,

min hu tal-ħsieb jaf jistenna.

[Prov:14:18] Il-boloh bluhat jirtu,

imma l-għaqlin jiżżejjnu bl-għerf.

[Prov:14:19] Il-ħżiena jbaxxu rashom quddiem

                                                                    it-tajbin,

u jitbaxxew il-midinbin wara bieb il-ġusti.

[Prov:14:20] Lill-fqir lanqas qrabatu ma jriduh,

imma l-għani għandu ħafna ħbieb.

[Prov:14:21] Ħażin jagħmel min imaqdar lil għajru,

imma hieni hu min iħenn għall-fqir.

[Prov:14:22] Min jagħmel id-deni, m'hux żbalji

                                                                     jagħmel?

Min jagħmel il-ġid għandu t-tjieba u l-fedeltà.

[Prov:14:23] Kull xogħol fih il-qligħ,

imma l-kliem biss faqar iġib.

[Prov:14:24] L-għaqal hu ġieħ l-għorrief,

u l-bluha tiżjin il-boloh.

[Prov:14:25] Min jixhed is-sewwa jsalva l-ħajja,

imma l-giddieb hu traditur.

[Prov:14:26] Tama qawwija jkollu min għandu

                                                        l-biża' tal-Mulej,

u wliedu wkoll isibu l-kenn.

[Prov:14:27] Il-biża' tal-Mulej hu għajn tal-ħajja,

bih wieħed jeħles mix-xibka tal-mewt.

[Prov:14:28] Kbir hu s-sultan li għandu poplu kbir,

sultan bla poplu ma jiswa għal xejn.

[Prov:14:29] Min għandu s-sabar jimxi b'għaqal kbir,

min jisbel malajr bluhat kbar jagħmel.

[Prov:14:30] Mistrieħ il-moħħ hu ħajja għall-ġisem,

imma l-għira tħassarlu l-għadam.

[Prov:14:31] Min jgħakkes il-fqir imaqdar lil min

                                                                        ħalqu,

imma min iħenn għall-imsejken iweġġħu.

[Prov:14:32] Il-ħażin jiġġarraf bi ħżunitu,

it-tajjeb jistkenn fi tjubitu.

[Prov:14:33] L-għerf jgħammar f'moħħ min hu

                                                                 bil-għaqal,

imma ma ssibux f'qalb il-boloh.

[Prov:14:34] Is-sewwa jkabbar ġieħ il-poplu,

imma d-dnub iwaqqgħu fl-għajb.

[Prov:14:35] Is-sultan jinġibed lejn il-qaddej

                                                                 bil-għaqal,

imma jistmerr il-qaddej bla ħila.

 

15. Il-proverbji ta' Salamun

 

[Prov:15:1] Tweġiba ħelwa ttaffi l-korla,

kelma iebsa tqajjem l-għadab.

[Prov:15:2] Lsien l-għorrief ixerred it-tagħlim;

fomm il-boloh iferragħ il-bluha.

[Prov:15:3] Kullimkien iħarsu għajnejn il-Mulej,

jgħassu fuq il-ħżiena u fuq it-tajbin.

[Prov:15:4] Lsien ħelu bħal siġra tal-ħajja,

imma lsien ħażin imewwet il-qalb.

[Prov:15:5] L-iblah jistmell tagħlim missieru;

bil-għaqal hu min jaf jilqa' t-twiddib.

[Prov:15:6] F'dar il-ġust hemm ġid kbir,

imma qligħ l-inġust iġib l-għawġ.

[Prov:15:7] Xufftejn għorrief ixerrdu t-tagħlim;

minn qalb il-boloh joħroġ il-qerq.

[Prov:15:8] Il-Mulej jistkerrah is-sagrifiċċju tal-ħżiena,

imma jitgħaxxaq bit-talba tat-tajbin.

[Prov:15:9] Il-Mulej jistkerrah l-imġiba tal-ħżiena,

imma jħobb 'il min ifittex is-sewwa.

[Prov:15:10] Tbeżbiża ħarxa jrid min joħroġ barra

                                                                      mit-triq;

min jobgħod it-twiddib il-mewt isib.

[Prov:15:11] Qiegħ l-Art u l-Imwiet quddiem

                                                       għajnejn il-Mulej;

kemm aktar qlub il-bnedmin.

[Prov:15:12] L-insolenti ma jħobbx lil min iwiddbu,

u ma jmurx għand l-għorrief.

[Prov:15:13] Il-qalb ferħana tagħmel il-wiċċ daħkan,

imma l-qalb imnikkta tmewwet ir-ruħ.

[Prov:15:14] Min hu bil-għaqal ifittex it-tagħlim,

imma l-boloh jirgħu fil-bluha.

[Prov:15:15] L-imsejken għomru kollu fid-dwejjaq,

imma qalb il-hieni dejjem festa.

[Prov:15:16] Aħjar ikollok il-ftit bil-biża' tal-Mulej,

milli jkollok teżor kbir bl-inkwiet tiegħu.

[Prov:15:17] Aħjar platt ħaxix mogħti bl-imħabba,

minn gendus smin bil-mibegħda miegħu.

[Prov:15:18] Min jagħdab ħafna jġib l-inkwiet,

min jimxi bis-sabar isikket il-ġlied.

[Prov:15:19] Triq l-għażżien hi kollha xewk,

imma l-mogħdija tal-bieżla hi triq tajba.

[Prov:15:20] Iben bil-għaqal iferraħ 'il missieru,

imma l-iblah ikasbar 'l ommu.

[Prov:15:21] Min hu bla moħħ jifraħ bil-bluha;

min hu bil-għaqal jimxi sewwa.

[Prov:15:22] Tifsil ta' xogħol bla ħsieb jisfa' fix-xejn,

imma bil-pariri ta' ħafna jmur tajjeb.

[Prov:15:23] Jifraħ min jaf jagħti tweġiba tajba;

kelma f'waqtha, kemm hi sabiħa!

[Prov:15:24] Triq l-għaref tieħdu 'l fuq lejn il-ħajja,

u tbiegħdu mill-mewt ta' taħt l-art.

[Prov:15:25] Il-Mulej iġarraf dar il-kburin,

imma jżomm sħaħ ħitan l-armla.

[Prov:15:26] Il-Mulej jistkerrah ħsibijiet il-ħżiena,

imma jitgħaxxaq bi kliem it-tajbin.

[Prov:15:27] Ir-rgħib għall-qligħ inkwiet f'daru jġib,

imma min jobgħod it-tixħim jgħix aħjar.

[Prov:15:28] Moħħ il-ġust jaħsibha qabel iwieġeb,

imma lsien il-ħżiena jinfexx fil-ħażen.

[Prov:15:29] Il-Mulej jitbiegħed mill-ħżiena,

imma jisma' talb il-ġusti.

[Prov:15:30] Wiċċ imdawwal iferraħ il-qalb,

u aħbar tajba ssaħħaħ l-għadam.

[Prov:15:31] Min jilqa' t-twiddib għall-ġid,

jagħmilha ma' l-għorrief.

[Prov:15:32] Min iwarrab it-tagħlim imur kontra

                                                             tiegħu nnifsu,

imma min jisma' t-twiddib jikseb id-dehen.

[Prov:15:33] Il-biża' tal-Mulej hu tagħlim l-għerf;

u biex tasal għall-ġieħ, trid tiċċekken.

 

16. [Prov:16:1] Il-bniedem jista' jfassal ħsibijietu,

imma l-Mulej iqegħedlu l-kliem fuq ilsienu.

[Prov:16:2] Kull ma jagħmel il-bniedem hu safi

                                                                  f'għajnejh,

imma l-Mulej jaf x'tiswa qalbu.

[Prov:16:3] Ħalli f'idejn il-Mulej il-ħidma tiegħek,

u jseħħu ħsibijietek.

[Prov:16:4] Kull m'għamel il-Mulej, għamlu bi ħsieb,

saħansitra l-ħażin għal jum il-hemm.

[Prov:16:5] Il-Mulej jistmell lil kull min hu mkabbar;

illum jew għada, ma jeħlishiex.

[Prov:16:6] Bit-tjieba u l-fedeltà tpatti għall-ħtija;

u bil-biża' tal-Mulej taħrab il-ħażen.

[Prov:16:7] Min jogħġob lill-Mulej bl-imġiba tiegħu,

ukoll ma' l-għedewwa jżomm is-sliem.

[Prov:16:8] Aħjar il-ftit bis-sewwa,

minn ħafna qligħ bl-inġustizzja.

[Prov:16:9] Il-bniedem jaħseb u jfassal triqtu,

imma l-Mulej imexxih minnha.

[Prov:16:10]  Il-kelma ta' Alla fuq fomm is-sultan,

ma jiżbaljax, hu u jaqta' l-ħaqq.

[Prov:16:11] L-istasija u l-miżien huma tal-Mulej,

xogħlu, kull użin, li jinżamm fil-borża.

[Prov:16:12] Hu għajb għas-slaten li jagħmlu d-deni,

għax it-tron tagħhom fuq il-ġustizzja biss iserraħ.

[Prov:16:13] Kliem il-ġust jogħġob lis-slaten;

huma jħobbu lil min jgħid is-sewwa.

[Prov:16:14] L-għadab ta' sultan sinjal tal-mewt,

u l-bniedem għaref jaf iberrdu.

[Prov:16:15] Wiċċ hieni ta' sultan jagħtik il-ħajja,

u ħnientu bħal sħaba xita tar-rebbiegħa.

[Prov:16:16] Li tikseb l-għerf aħjar mid-deheb,

li tikseb id-dehen aħjar mill-fidda.

[Prov:16:17] Triq il-ġusti m'hijiex triq il-ħażen;

min iħares triqtu jsalva ħajtu.

[Prov:16:18] Qabel  il-qerda tiġi l-kburija,

u qabel il-waqgħa t-tkabbir.

[Prov:16:19] Aħjar tiċċekken mal-fqajrin,

milli taqsam il-priża mal-kburin.

[Prov:16:20] Min jagħti widen għall-Kelma jmur tajjeb;

hieni hu min jafda fil-Mulej!

[Prov:16:21] Min għandu d-dehen hu bniedem

                                                                 bil-għaqal,

min jitkellem bil-ħlewwa hu qawwi fi kliemu.

[Prov:16:22] Min għandu l-għerf għandu għajn

                                                                    tal-ħajja,

imma l-boloh jissawwtu bi bluhathom.

[Prov:16:23] Moħħ l-għaref iqegħedlu l-għaqal

                                                                fuq fommu,

u jkattarlu l-qawwa ta' kliemu.

[Prov:16:24] Il-kliem ħelu bħal xehda għasel,

hu ħlewwa tar-ruħ u saħħa tal-ġisem.

[Prov:16:25] Hemm min jaħseb li triqtu dritta,

mbagħad tmiemha jwasslu għall-mewt.

[Prov:16:26] Il-ħaddiem jaħdem għax irid jiekol,

għax il-ġuħ iġiegħlu jaħdem.

[Prov:16:27] Min ma jiswa għal xejn ħsara biss

                                                                     jagħmel,

kliemu hu bħal nar iħeġġeġ.

[Prov:16:28] Min iħobb l-inkwiet iġib il-ġlied,

u min ifesfes jifred il-ħbieb.

[Prov:16:29] Il-bniedem vjolenti jiġbed lil għajru

                                                                      miegħu,

u jqabbdu triq ħażina.

[Prov:16:30] Min jagħmeż għajnejh jaħseb il-ħażin,

min iross xufftejh jistieden id-deni.

[Prov:16:31] Ix-xagħar abjad kuruna ta' ġieħ,

li tinkiseb b'ħajja tajba.

[Prov:16:32] Min għandu s-sabar aħjar mill-qalbieni,

min jitrażżan aħjar mir-rebbieħ ta' belt.

[Prov:16:33] Ix-xorti tintafa' f'ħoġorna,

iżda hu l-Mulej li jtellagħha.

 

17.  [Prov:17:1] Aħjar loqma ħobż niexfa bis-sliem,

minn dar mimlija bl-ikel u l-ġlied.

[Prov:17:2] Qaddej bil-għaqal jikkmanda iben bla

                                                                           ġieħ,

u jaqsam il-wirt ma' l-aħwa.

[Prov:17:3] Il-fidda tissaffa fil-griġjol u d-deheb

                                                                      fin-nar,

imma qlub il-bnedmin iġarrabhom il-Mulej.

[Prov:17:4] Il-ħażin iħobb jisma' kliem il-qerq,

u l-giddieb jagħti widen għall-ilsien ħażin.

[Prov:17:5] Min jidħak bil-fqir ikasbar lil min ħalqu;

min jifraħ bid-deni jħallas għalih.

[Prov:17:6] Ulied l-ulied huma l-ġieħ tax-xjuħ,

u l-kburija ta' l-ulied missirijiethom.

[Prov:17:7] Il-kliem sabiħ ma jixraqx lil min hu iblah;

kemm aktar ma jixraqx il-gideb lil min hu kbir.

[Prov:17:8] Rigal min ixaħħam bħal seħer fl-għajnejn,

bih wieħed jirnexxi kull fejn imur.

[Prov:17:9] Min jistor il-ħtija jżomm l-imħabba,

imma min itenniha jikser il-ħbiberija.

[Prov:17:10] Ċanfira waħda tolqot aktar lill-għaqli,

minn mitt daqqa lill-iblah.

[Prov:17:11] Il-ħażin iqum kontra min għandu

                                                                    s-setgħa,

imma mbagħad messaġġier aħrax jintbagħat għalih.

[Prov:17:12] Aħjar tħabbat wiċċek ma' orsa li ħadulha

                                                                        l-frieħ,

milli ma' l-iblah fis-siegħa ta' bluhatu.

[Prov:17:13] Min irodd id-deni għall-ġid,

id-deni ma jwarrabx minn daru.

[Prov:17:14] Il-bidu tal-ġlied bħal żbroff ta' l-ilma,

warrab qabel tibda xi ġlieda.

[Prov:17:15] Kemm min jeħles il-ħażin u kemm min

                                                    jikkundanna l-ġust,

it-tnejn jistmellhom il-Mulej.

[Prov:17:16] X'jiswew il-flus f'id l-iblah?

Se jixtri bihom l-għerf, jekk m'għandux moħħ?

[Prov:17:17] Il-ħabib iħobbok kull ħin,

bħal ħuk imwieled għal żmien l-hemm.

[Prov:17:18] Min hu bla moħħ jidħol garanti,

u jagħmel tajjeb għal ħaddieħor.

[Prov:17:19] Min iħobb il-ġlied iħobb id-dnub;

min jagħmel bieb għoli jistieden it-tiġrif.

[Prov:17:20] Il-qalb qarrieqa ma ssibx kwiet,

u l-ilsien ħażin jiġi fl-għali.

[Prov:17:21] Missier l-iblah għali jkollu,

m'għandux biex jifraħ b'iben bla moħħ.

[Prov:17:22] Qalb ferħana tagħti s-saħħa,

ruħ imnikkta tmewwet il-ġisem.

[Prov:17:23] Il-ħażin jieħu r-rigali bil-moħbi,

biex ma jaqtax il-ħaqq skond is-sewwa.

[Prov:17:24] L-għaqli jżomm l-għerf quddiem

                                                                    għajnejh,

imma l-iblah idawwar għajnejh kullimkien.

[Prov:17:25] Iben iblah hu l-għali ta' missieru,

u l-imrar ta' ommu li wilditu.

[Prov:17:26] M'hux sewwa tikkastiga 'l min hu bla

                                                                           ħtija;

ħażin li ssawwat nies ta' ġieħ.

[Prov:17:27] Min għandu l-għerf kliemu meqjus,

min għandu l-għaqal moħħu kalm.

[Prov:17:28] Lill-iblah ukoll, jekk jiskot, jaħsbuh

                                                                       għaref,

u b'għaqli jgħodduh, jekk iżomm fommu sieket.

 

18. [Prov:18:1] Min irid jinfired mill-oħrajn jara

                                                                      x'jaqla',

u għal kull xejn jiġġieled.

[Prov:18:2] L-iblah ma jħobbx jimxi bl-għaqal,

irid biss juri fehemtu.

[Prov:18:3]  Il-ħażen iġib it-tmaqdir miegħu;

jiġi l-għajb fuq min jitlef ġieħu.

[Prov:18:4] Kliem l-għaref bħal ilma fond,

għajn l-għerf nixxiegħa ta' ilma ħaj.

[Prov:18:5] M'hux sewwa raġun tagħti lill-ħażin,

biex tagħti tort lill-ġust fil-ħaqq.

[Prov:18:6] Kliem l-iblah jaqla' l-inkwiet,

kliem fommu jġib il-ġlied.

[Prov:18:7] Bi kliemu l-iblah jiġġarraf,

fommu xibka għalih innifsu.

[Prov:18:8] Kliem ix-xewwiex bħal ikel bnin,

li jinżel sa qiegħ l-istonku.

[Prov:18:9] Min jitnikker fuq xogħlu,

jiġi ħu dak li jġarraf.

[Prov:18:10] Isem il-Mulej hu torri qawwi;

fih jistkenn il-ġust b'moħħu mistrieħ.

[Prov:18:11] Ġid l-għani hu belt qawwija għalih;

jistħajjlu sur għoli madwaru.

[Prov:18:12] Il-bniedem jitkabbar, sakemm ma jaqax,

biex tasal għall-ġieħ, trid tiċċekken.

[Prov:18:13] Min iwieġeb qabel ma jisma',

bluha jagħmel u mistħija jkollu.

[Prov:18:14] Min hu ta' kuraġġ jiflaħ għall-mard,

imma min qalbu maqtugħa, biex jintrefa'?

[Prov:18:15] Moħħ miftuħ jikseb l-għerf;

l-għorrief jagħtu widen għat-tagħlim.

[Prov:18:16] Min jagħti r-rigali jiftaħ it-triq quddiemu,

u jibqa' dieħel sa quddiem il-kbar.

[Prov:18:17] Min jitkellem l-ewwel taħsbu għandu

                                                                        raġun,

sakemm ħaddieħor jgħarblu u jistaqsih.

[Prov:18:18] Bix-xorti twaqqaf il-ġlied,

u taqta' min għandu raġun f'tilwima kbira.

[Prov:18:19] Ħuk imweġġa' jsir għalik bħal belt

                                                                qawwija,

u l-ġlied iebes daqs bieb ta' fortizza.

[Prov:18:20] Bi frott kliemu jixba' l-bniedem,

bi kliem fommu jaqla' x'jiekol.

[Prov:18:21] Fis-setgħa ta' lsien il-mewt u l-ħajja,

min jinqeda bih tajjeb jiekol minn frottu.

[Prov:18:22] Min isib mara jsib il-ġid,

u jikseb il-barka tal-Mulej.

[Prov:18:23] Il-fqir jitlob bil-ħniena,

u l-għani jwieġeb bil-herra.

[Prov:18:24] Hemm ħbieb ta' l-isem biss;

ħabib tassew jintrabat miegħek aktar minn ħuk.

 

19.  [Prov:19:1] Aħjar fqir li jgħix bla ħtija,

minn wieħed għani li jqarraq bi kliemu.

[Prov:19:2] M'hix tajba l-ħeġġa mingħajr il-ħsieb;

u min jimxi bl-għaġla jitlef triqtu.

[Prov:19:3] Bi bluhatu l-bniedem jgħarraq ħajtu,

u mbagħad jeħodha kontra l-Mulej.

[Prov:19:4] L-għana jiġbed ħafna ħbieb,

imma l-fqir sa ħabibu jitilqu.

[Prov:19:5] Min jixhed il-falz ma jibqax bla kastig,

u min ilissen il-gideb ma jeħlishiex.

[Prov:19:6] Ħafna jfittxu jinħabbu ma' min hu idejh

                                                                      miftuħa,

kulħadd ħabib ta' min iħobb jagħti.

[Prov:19:7] Lill-fqir sa ħutu jaħarbuh;

kemm aktar ħbiebu jitbiegħdu minnu!

Ifittixhom bi kliemu, imma kollu għalxejn.

[Prov:19:8] Min jikseb id-dehen iħobb lilu nnifsu,

min jgħożż l-għaqal ikollu r-riżq.

[Prov:19:9] Min jixhed il-falz ma jibqax bla kastig,

u min ilissen il-gideb jintilef.

[Prov:19:10] Ma jixraqlux lill-iblah il-lussu;

kemm anqas lill-ilsir li jaħkem fuq il-kbarat!

[Prov:19:11] Bniedem  bil-għaqal idum ma jagħdab,

hu ġieħ għalih jagħlaq għajnejh għall-offiża.

[Prov:19:12] L-għadab ta' sultan bħal għajta ta' ljun.

imma ħnientu bħal nida fuq il-ħaxix.

[Prov:19:13] Iben iblah hu l-għali ta' missieru,

u mara ġellieda bħall-ilma jqattar dejjem.

[Prov:19:14] Id-dar u l-għana wirt il-missirijiet,

imma mara bil-għaqal hi don tal-Mulej.

[Prov:19:15] L-għażż iġib in-ngħas,

u l-għażżien ibati  l-ġuħ.

[Prov:19:16] Min iħares il-liġi jħares lilu nnifsu;

min imaqdar il-kelma ta' Alla jmut.

[Prov:19:17] Min iħenn għall-fqir ikun qed jislef

                                                                    lill-Mulej,

u hu jroddhulu bi ħlas tajjeb.

[Prov:19:18] Widdeb 'l ibnek dment li hemm tama

                                                                        għalih;

imma tkunx daqshekk aħrax li twasslu għall-mewt.

[Prov:19:19] Min jagħdab iżżejjed ibati hu;

u jekk teħilsu mill-kastig, jagħmel agħar.

[Prov:19:20] Isma' l-parir u ilqa' t-tagħlim,

biex ikollok l-għerf sa l-aħħar ta' ħajtek.

[Prov:19:21] Wieħed jista' jfassal ħafna ħsibijiet,

imma dak li jseħħ hu l-ħsieb tal-Mulej.

[Prov:19:22] Il-bniedem jiġbdek bi tjubitu;

aħjar tkun fqir milli giddieb.

[Prov:19:23]    Il-biża' tal-Mulej iwassal għall-ħajja;

min jimtela bih ma jilħqux id-deni.

[Prov:19:24] L-għażżien idaħħal idu fil-platt,

u mank ireġġagħha lura lejn ħalqu.

[Prov:19:25] Jekk issawwat il-vjolenti, jitgħallem

                                                                 iċ-ċkejken,

widdeb l-għaqli, u hu jifhmek u jitgħallem.

[Prov:19:26] Min jgħakkes lil missieru u jkeċċi 'l barra

                                                                     'l ommu,

hu iben bla ġieħ u kollu għajb.

[Prov:19:27] Tisma' xejn it-tagħlim, ibni,

la trid titwarrab minn kliem l-għerf.

[Prov:19:28] Xhud ħażin jidħak bil-ġustizzja,

u fomm il-ħżiena jibla' l-qerq.

[Prov:19:29] Għall-vjolenti hemm il-kundanna,  

u s-swat għal dahar il-boloh.

 

20. Il-proverbji ta' Salamun

 

[Prov:20:1] L-inbid jagħmlek vjolenti, u x-xorb

                                                          qawwi storbjuż;

m'huwiex għaqli min jingħata għalihom.

[Prov:20:2] Għadab is-sultan bħal għajta ta' ljun;

min jiksirha miegħu, hemm ħajtu fin-nofs.

[Prov:20:3] Hu ġieħ għal bniedem li jitbiegħed

                                                                  mill-ġlied;

kull min hu iblah jistieden it-tilwim.

[Prov:20:4] L-għażżien ma jaħdimx ir-raba' fil-ħarifa;

mbagħad għal xejn ifittex fi żmien il-ħsad.

[Prov:20:5] Il-ħsieb f'moħħ il-bniedem bħall-ilma

                                                                   f'bir fond;

min moħħu jilħaqlu jaf joħroġhulu.

[Prov:20:6] Ħafna jiftaħru bi tjubithom;

imma min jista' jsib wieħed sinċier?

[Prov:20:7] Hu   l-ġust li jimxi bir-reqqa;

henjin uliedu li jiġu warajh!

[Prov:20:8] Sultan li joqgħod fuq it-tron tal-ħaqq,

ixejjen il-ħażen bil-ħarsa t'għajnejh.

[Prov:20:9] Min jista' jgħid: 'Jien qalbi safja;

jien nadif minn ħtijieti?'

[Prov:20:10] Użin doppju u kejl doppju,

it-tnejn jobgħodhom il-Mulej.

[Prov:20:11] Mqar tifel jingħaraf minn għemilu,

jekk hux safi u tajjeb f'imġibtu.

[Prov:20:12] Il-widna li tisma' u l-għajn li tara,

it-tnejn  il-Mulej għamilhom.

[Prov:20:13] Tħobbx l-irqad, għax tiftaqar;

iftaħ għajnejk, u jkollok ħobż bix-xaba'.

[Prov:20:14] Imaqdar biss jaf ix-xerrej,

u jmur jiftaħar b'dak li jkun xtara.

[Prov:20:15] Hemm id-deheb u ħaġar prezzjuż

                                                                    bil-kotra,

imma kliem l-għerf hu egħżeż minnhom.

[Prov:20:16] Żommlu lbiesu 'l min jagħmel tajjeb għal

                                                                  ħaddieħor,

żommhomlu b'rahan għal min hu barrani.

[Prov:20:17] Ħelu l-ħobż maqlugħ bis-serq,

iżda mbagħad jimlielek ħalqek biż-żrar.

[Prov:20:18] Il-ħsibijiet jirnexxu bil-parir tajjeb,

u agħmel il-gwerra wara ħafna ħsieb.

[Prov:20:19] Min ipaċpaċ ħafna ma jżommx sigriet;

tagħmilhiex ma' min ilablab wisq.

[Prov:20:20] Min jisħet 'il missieru u 'l ommu,

jintfielu d-dawl fl-aqwa tad-dlam.

[Prov:20:21] Il-ġid miksub bl-għaġla mill-ewwel,

ma jkollux barka fi tmiemu.

[Prov:20:22] Tgħidx: 'Ħa nrodd id-deni b'deni'

imma stenna li l-Mulej jeħilsek hu.

[Prov:20:23] Użin doppju jobogħdu l-Mulej,

miżien falz m'hux sewwa quddiemu.

[Prov:20:24] Il-ħajja tal-bniedem imexxiha l-Mulej;

u kif jista' l-bniedem jifhem triqtu?

[Prov:20:25] Jidħol f'xibka min jagħmel wegħda

                                                                  bl-għaġla,

għax imbagħad jerġa' jibdielu.

[Prov:20:26] Sultan għaref itajjar il-ħżiena,

u minn fuqhom jgħaddi r-romblu.

[Prov:20:27] Ir-ruħ fil-bniedem hi dawl il-Mulej,

li jgħarrex il-moħbiet kollha tal-qalb.

[Prov:20:28] It-tjieba u l-fedeltà jħarsuh lis-sultan,

u bil-ħniena jissaħħaħ it-tron tiegħu.

[Prov:20:29] Il-foħrija taż-żgħażagħ hi saħħithom,

u l-bjuda ta' xagħarhom il-ġieħ tax-xjuħ.

[Prov:20:30] Is-swat li jfieri sewwa jfejjaq il-ħsara,

u d-daqqiet inaddfu sa qiegħ il-qalb.

 

21. [Prov:21:1] Qalb is-sultan nixxiegħa ilma

                                                                 f'id il-Mulej;

hu jmexxiha kull fejn jogħġbu.

[Prov:21:2] Kull ma jagħmel il-bniedem hu safi

                                                                  f'għajnejh,

imma l-Mulej jiżinlu qalbu.

[Prov:21:3] Li tagħmel il-ħaqq u s-sewwa

jogħġob lill-Mulej aktar mis-sagrifiċċju.

[Prov:21:4] Għajnejn merfugħa u qalb imkabbra;

dan hu s-sinjal tal-ħżiena, u hu dnub.

[Prov:21:5] Min hu bil-għaqal jaħsibha tajjeb u

                                                                   jirnexxilu;

imma min jgħaġġel jiġi fil-bżonn.

[Prov:21:6] Min jaħżen il-ġid bil-qerq ta' lsienu

bħal duħħan li jgħib u bħal xibka tal-mewt.

[Prov:21:7] Il-vjolenza tal-ħżiena għad teqridhom,

għax ma jridux jagħmlu s-sewwa.

[Prov:21:8] Mgħawwġa hi mġibet il-midneb,

imma dritt għemil il-ġust.

[Prov:21:9] Aħjar tgħix f'rokna fuq bejt,

milli f'dar kbira ma' mara ġellieda.

[Prov:21:10] Qalb il-ħażin tixtieq id-deni;

m'għandux ħniena lanqas minn ħbiebu.

[Prov:21:11] Bit-twiddib tal-vjolenti jitgħallem

                                                                 iċ-ċkejken;

u l-għaref bit-tagħlim ikattar għerfu.

[Prov:21:12] Alla l-ġust iħares lejn dar il-ħażin;

il-ħżiena jitfagħhom fil-ħsara.

[Prov:21:13] Min jagħlaq widnejh għall-għajta tal-fqir,

ħadd ma jwieġbu meta jgħajjat hu.

[Prov:21:14] Għotja bil-moħbi ttaffi l-korla,

rigal minn taħt iberred saħna kbira.

[Prov:21:15] Jifraħ il-ġust meta jsir ħaqq tajjeb,

imma jibżgħu dawk li jagħmlu l-ħażen.

[Prov:21:16] Min joħroġ 'il barra mit-triq ta' l-għaqal,

isib postu fil-ġemgħa tal-mejtin.

[Prov:21:17] Min iħobb  ix-xalar jaqa' fil-faqar;

min iħobb l-inbid u ikel bnin qatt ma jistagħna.

[Prov:21:18] Iħallas il-ħażin għall-fidwa tal-ġust;

u t-traditur għal min hu leali.

[Prov:21:19] Aħjar tgħix waħdek f'deżert,

milli ma' mara ġellieda u inkejjuża.

[Prov:21:20] Teżori prezzjużi u fwieħa jibqgħu f'dar

                                                                     l-għaref,

imma l-iblah iberbaq kollox.

[Prov:21:21] Min jimxi bil-ġustizzja u t-tjieba,

ikollu ħajja u ġieħ.

[Prov:21:22] L-għaref jaħbat għal belt ta' nies

                                                                      qawwija,

u jġarraf is-swar, il-mistrieħ ta' moħħhom.

[Prov:21:23] Min irażżan fommu u lsienu,

iħares mill-għawġ lilu nnifsu.

[Prov:21:24] Arroganti jissejjaħ min hu kburi u fieragħ,

min hu mkabbar u mimli bih innifsu.

[Prov:21:25] Ix-xewqa ta' l-għażżien għall-mewt

                                                                       twasslu,

għax ma jridx imidd idejh għax-xogħol.

[Prov:21:26] Il-jum kollu l-ħażin jixtieq aktar,

imma l-ġust jagħti b'idejh miftuħa.

[Prov:21:27] Is-sagrifiċċju tal-ħżiena jistmellu l-Mulej;

kemm aktar meta jsir b'fehma ħażina.

[Prov:21:28] Min jixhed il-falz jintilef;

iżda min joqgħod għas-sewwa jżomm sħiħ.

[Prov:21:29] Il-ħażin wiċċu sfiq,

u t-tajjeb ħsiebu f'għemilu.

[Prov:21:30] La l-għerf, la d-dehen u lanqas il-fehma

ma jiswew xi ħaġa quddiem il-Mulej.

[Prov:21:31] Jista' jkun lest iż-żiemel għal nhar

                                                                  it-taqbida,

imma r-rebħa tiġi mingħand il-Mulej.

 

22. [Prov:22:1] Aħjar isem tajjeb minn ħafna ġid,

aħjar fama tajba mill-fidda u  d-deheb.

[Prov:22:2] L-għani u l-fqir f'dan huma xorta waħda;

li t-tnejn il-Mulej għamilhom.

[Prov:22:3] Min hu bil-għaqal jara l-għawġ u jwarrab;

min hu moħħu ħafif jidħol fih u jħallas għalih.

[Prov:22:4] Min jiċċekken u jibża' mill-Mulej,

jieħu bi ħlasu għana, ġieħ u ħajja.

[Prov:22:5] Triq il-ħażin hi kollha xewk u għawġ;

min jgħasses fuqu nnifsu jitbiegħed minnhom.

[Prov:22:6] Ħarreġ tifel jimxi fit-triq it-tajba;

ma joħroġx minnha lanqas meta jixjieħ.

[Prov:22:7] L-għani jaħkem fuq il-fqir,

u min jissellef jaqa' f'idejn min silfu.

[Prov:22:8] Min jiżra' d-dnewwa jaħsad  l-għawġ,

u ħatar għadbu jiġi fix-xejn.

[Prov:22:9] Min hu qalbu tajba jkun imbierek,

għax hu jaqsam ħobżu ma' min hu fqir.

[Prov:22:10] Warrab  l-arroganti u jieqaf it-tilwim,

u jintemm il-ġlied u t-tagħjir.

[Prov:22:11] Il-Mulej iħobb lil min hu qalbu safja;

min jitkellem bil-ħlewwa jogħġob lis-sultan.

[Prov:22:12] Il-Mulej iħares it-tagħlim,

u jxejjen kliem il-qarrieq.

[Prov:22:13] L-għażżien jgħid: "Hemm iljun hemm

                                                                          barra;

jekk noħroġ joqtolni f'nofs it-triq."

[Prov:22:14] Kliem il-mara żienja bħal bir bla qiegħ;

fih jaqa' min għandu l-Mulej kontrih.

[Prov:22:15] Il-bluha b'għeruqha fil-qalb ta' kull tifel;

bis-saħħa tat-twiddib taqlagħhielu 'l barra.

[Prov:22:16] It-tagħkis tal-fqir jista' jiswielu ta' ġid;

min jagħti lill-għonja jiġi fil-bżonn.

 

Ġabra oħra ta' għajdut

 

[Prov:22:17] Agħti widen u isma' kliem l-għorrief,

u iftaħ moħħok għal tagħlimi.

[Prov:22:18] Ikun jaqbillek iżżommhom ġo fik,

biex issibhom dejjem lesti f'fommok.

[Prov:22:19] Ħa ngħallmek illum triqat il-Mulej,

biex fih tkun it-tama tiegħek.

[Prov:22:20] Ktibtlek jien tletin proverbju,

kollhom pariri u tagħlim,

[Prov:22:21] biex nurik it-tajjeb u s-sewwa,

ħa tkun taf twieġeb tajjeb lil min bagħtek.

[Prov:22:22] Tisraqx il-fqir għax hu fqir,

u taħqarx l-imsejken fil-qorti;

[Prov:22:23] għax il-Mulej jiddefendi l-kawża

                                                                    tagħhom,

u jeqred lil dawk li jridu jeqirduhom.

[Prov:22:24] Tkunx ħabib ta' min jinkorla,

tagħmilhiex ma' min jisħon malajr,

[Prov:22:25] biex ma tidrax tagħmel bħalu,

u ssib ruħek fil-għawġ.

[Prov:22:26] Tkunx minn dawk li jagħmlu tajjeb għal

                                                                  ħaddieħor,

tidħolx garanti għad-djun tiegħu;

[Prov:22:27] għax jekk ma jkollokx biex tħallas,

sa friexek jeħdulek minn taħtek.

[Prov:22:28] Tneħħix il-ġebel qadim ta' bejn għalqa

                                                                        u oħra,

li missirijietek qegħduhom b'sinjali.

[Prov:22:29] Qatt rajt wieħed imħarreġ fis-sengħa

                                                                        tiegħu?

Dan mas-slaten issibu,

u mhux ma' nies bla isem ta' xejn.

 

23. [Prov:23:1] Meta tkun qed tiekol ma' xi ħadd kbir,

aħseb sewwa min għandek quddiemek;

[Prov:23:2] u jekk int wikkiel ħafna,

agħmel sikkina ma' gerżumtek.

[Prov:23:3] Tixxennaqx għall-ikel bnin tiegħu,

għax hu ikel li jqarraq bik.

[Prov:23:4] Titħabatx biex tikseb il-ġid,

dan il-ħsieb neħħih minn moħħok;

[Prov:23:5] kif titfa' għajnejk fuqu, ikun ġa għadda;

għax żgur irabbi l-ġwienaħ,

u jtir bħal ajkla fl-ajru.

[Prov:23:6] Tikolx il-ħobż ma' min hu xħiħ,

tixxennaqx għall-ikel bnin tiegħu;

[Prov:23:7] għax hu bħal wieħed jgħodd bil-qjies

                                                                       f'qalbu.

Jgħidlek: "Kul u ixrob",

iżda mhux minn qalbu.

[Prov:23:8] Il-bukkun li tiekol taqilgħu,

u tkun ħlejt il-kliem sabiħ tiegħek.

[Prov:23:9] Toqgħodx titkellem ma' min hu iblah,

għax hu jmaqdar il-kliem għaqli tiegħek.

[Prov:23:10] Tneħħix il-ġebel qadim ta' bejn għalqa

                                                                        u oħra,

u tidħolx fir-raba' ta' l-iltiema;

[Prov:23:11] għax min iħarishom qawwi ħafna,

hu jiddefendi kontrik il-kawża tagħhom.

[Prov:23:12] Żomm moħħok fit-tagħlim,

agħti widen għal kliem id-dehen.

[Prov:23:13] Tħallix lit-tifel bla twiddib;

m'hux se jmut għax issawwtu bil-bastun.

[Prov:23:14] Jekk issawwtu bil-bastun,

tkun qed teħilsu mill-mewt.

[Prov:23:15] Ibni, jekk qalbek tħobb l-għerf,

lili wkoll tferraħli qalbi;

[Prov:23:16] nifraħ b'qalbi kollha,

meta minn fommok joħroġ is-sewwa.

[Prov:23:17] Tħallix lil qalbek tgħir għall-midinbin,

iżda ibqa' kuljum fil-biża' tal-Mulej.

[Prov:23:18] Għax hemm ħajja għalik għaż-żmien

                                                                           li ġej,

u t-tama tiegħek ma tkunx fiergħa.

[Prov:23:19] Isma', ibni, u kun bil-għaqal,

u agħraf imxi fit-triq it-tajba.

[Prov:23:20] Tagħmilhiex ma' dawk li jlegilgu l-inbid,

u ma' dawk li għandhom kilba għal-laħam;

[Prov:23:21] għax l-ikel u x-xorb żejjed iwasslu

                                                                  għall-faqar,

u min iħobb l-irqad iċ-ċraret jilbes.

[Prov:23:22] Isma' minn missierek li tak il-ħajja,

u tmaqdarx 'l ommok meta tixjieħ.

[Prov:23:23] Ixtri s-sewwa u terġax tbigħu;

ikseb l-għerf, it-tagħlim u d-dehen.

[Prov:23:24] Missier il-ġust għandu ħafna għax jifraħ,

min għandu ibnu għaref jithenna bih.

[Prov:23:25] Jithennew bik missierek u ommok,

u tifraħ bik dik li wilditek!

[Prov:23:26] Ibni, agħtini qalbek,

u għajnejk jitgħaxxqu bi triqati.

[Prov:23:27] Mara żienja hi bir bla qiegħ,

mara ġerrejja bħal bir dejjaq.

[Prov:23:28] Bħal ħalliel toqgħod tissajja,

u tkattar l-irġiel li jibdlu 'l marthom.

[Prov:23:29] Min hu fl-għali jew fin-niket?

Min hu fil-ġlied u fl-inkwiet?

Min hu msawwat bla ma jaf għaliex?

Min għandu għajnejh ħomor nar?

[Prov:23:30] Dawk li jdumu jixorbu l-inbid,

dawk li jfittxu jduqu x-xorb imħawwar.

[Prov:23:31] Tħarisx lejn l-inbid meta jkun iħammar,

meta jkun itextex fit-tazza.

[Prov:23:32] Jinżillek ħelu, u mbagħad bħal serp

                                                                     jigdmek,

u bħal lifgħa jniggżek.

[Prov:23:33] Għajnejk jaraw kollox bil-maqlub,

u minn moħħok joħroġ kliem imħawwad.

[Prov:23:34] Tkun qisek mimdud fuq wiċċ il-baħar,

bħal wieħed mitluq ma' l-art fuq ġifen.

[Prov:23:35] U thewden: 'Laqtuni, imma ma ħassejtx;

sawwtuni, imma ma weġġajtx.

Xħin niġi f'tiegħi,

nerġa' mmur infittex l-inbid.'

 

24. [Prov:24:1] M'għandekx għalfejn tgħir

                                                              għall-ħżiena

jew tixtieq tagħmilha magħhom;

[Prov:24:2] għax fuq id-dnewwa jaħseb moħħhom,

u kliem l-għawġ joħroġ minn fommhom.

[Prov:24:3] Id-dar bl-għerf tinbena

u bid-dehen tissaħħaħ;

[Prov:24:4] bl-għaqal jimtlew il-kmamar,

b'kull ġid għażiż u jogħġob.

[Prov:24:5] L-għaref aqwa minn wieħed b'saħħtu,

min għandu t-tagħlim aqwa minn dak li jiflaħ;

[Prov:24:6] għax bit-tmexxija għaqlija tintrebaħ

                                                                   il-gwerra,

b'ħafna pariri tinkiseb ir-rebħa.

[Prov:24:7] L-għerf għoli wisq għall-iblah;

f'bieb il-belt l-iblah ma jiftaħx fommu.

[Prov:24:8] Min jaħseb biex jagħmel id-deni,

jissejjaħ bniedem ta' l-għawġ.

[Prov:24:9] Dnubiet huma ħsibijiet l-iblah,

u l-arroganti jistmelluh in-nies.

[Prov:24:10] Jekk int tintreħa fir-riżq it-tajjeb,

x'saħħa għandek fir-riżq il-ħażin?

[Prov:24:11] Lil min hu meħud għall-mewt eħilsu,

lil min hu mkaxkar għall-qatla salvah.

[Prov:24:12] Jekk int tgħid: "Ma kontx naf b'dan";

taħseb li Dak, li jiżen il-qlub, ma jindunax?

Dak li jgħasses fuqek, kollox jaf;

Hu jrodd lil kulħadd skond għemilu.

[Prov:24:13] Ibni, kul l-għasel, għax hu tajjeb,

u l-qtar tax-xehda, għax togħmtu ħelwa.

[Prov:24:14] Kun af li hekk hu l-għerf għalik;

jekk issibu, jiswielek għal li ġej,

u t-tama tiegħek ma tkunx fiergħa.

[Prov:24:15] Toqgħodx tissajja għal fejn joqgħod

                                                                       il-ġust,

tagħmilx ħsara lil daru.

[Prov:24:16] Mqar jekk il-ġust jaqa' seba' darbiet,

                                                   dejjem jerġa' jqum,

imma l-ħżiena mill-ħsara jibqgħu mifxula.

[Prov:24:17] Tifraħx meta jaqa' l-għadu tiegħek,

tithenniex f'qalbek meta jogħtor;

[Prov:24:18] jekk jara dan il-Mulej ma jifraħx bik,

u lilu jneħħilu l-korla tiegħu minn fuqu.

[Prov:24:19] Tinkeddx minħabba l-ħżiena,

u tgħirx għal min jagħmel il-ħażen;

[Prov:24:20] għax il-ħżiena m'għandhomx tama għal

                                                                          li ġej,

u d-dawl tal-ħżiena għad jintefa.

[Prov:24:21] Ibni, ibża' mill-Mulej u mis-sultan,

u teħodha qatt kontra tagħhom it-tnejn;

[Prov:24:22] għax għal għarrieda minnhom tiġi

                                                                      l-ħsara,

u l-qerda li minnhom tiġi min jagħrafha?

 

Kliem l-għorrief

 

[Prov:24:23] Dawn ukoll kliem l-għorrief:

m'hux sewwa żżomm ma' dak u ma 'l-ieħor fil-ħaqq.

[Prov:24:24] Min lil ħati jgħidlu: "Int bla ħtija,"

jisħtuh il-popli, jistkerrhuh il-ġnus;

[Prov:24:25] imma dawk li jikkundannaw il-ħati

                                                          riżqhom tajjeb,

ikollhom fuqhom barka bil-kotra.

[Prov:24:26] Min jagħti tweġiba onesta,

daqs kemm kieku jagħti bewsa fuq  ix-xufftejn.

[Prov:24:27] Qis li xogħlok ikun f'postu,

u li jkollok kollox lest għal xogħol ir-raba';

u mbagħad ibni darek.

[Prov:24:28] Tixhidx bla raġuni kontra għajrek,

u tqarraqx bih b'xufftejk.

[Prov:24:29] Tgħidx: "Kif għamilli hu, nagħmillu jien;

nroddlu skond għemilu."

[Prov:24:30] Għaddejt ħdejn l-għalqa ta' wieħed

                                                                    għażżien,

ħdejn l-għalqa tad-dwieli ta' wieħed bla moħħ;

[Prov:24:31] u rajtha kollha ħaxix ħażin,

miksija kollha bil-ħurrieq,

u l-ħitan tagħha mġarrfa.

[Prov:24:32] Ħarist lejha u qgħadt naħseb;

rajtha u ħadt tagħlima:

[Prov:24:33] daqqa tongħos, daqqa torqod,

daqqa torbot idejk biex tistrieħ;

[Prov:24:34] u jiġi fuqek bħal ħalliel il-faqar,

u bħal wieħed armat l-għaks.

 

25. Proverbji oħra ta' Salamun

 

[Prov:25:1] Dawn ukoll proverbji ta' Salamun,

miġbura min-nies ta' Ħeżekija, sultan ta' Ġuda.

[Prov:25:2] Hu ġieħ għal Alla li ħaġa jaħbiha;

imma ġieħ għas-slaten li jikxfuha.

[Prov:25:3] Għolja s-smewwiet u fond qiegħ l-art,

u qalb is-slaten ma titkejjilx.

[Prov:25:4] Saffi mill-ħmieġ il-fidda,

u tkun tajba għal min jaħdimha;

[Prov:25:5] neħħi l-ħżiena minn quddiem is-sultan,

u jitwettaq bil-ġustizzja t-tron tiegħu.

[Prov:25:6] Tersaqx 'il quddiem lejn is-sultan,

toqgħodx fejn joqogħdu l-kbarat;

[Prov:25:7] għax aħjar jgħidulek: "Itla' 'l fuq",

milli jniżżluk 'l isfel quddiem il-kbarat.

Dak li tkun rajt

[Prov:25:8] ixxandrux malajr quddiem kulħadd,

għax x'tagħmel imbagħad, meta fl-aħħar

għajrek iħammarlek wiċċek?

[Prov:25:9] Il-kawża tiegħek aqtagħha ma' għajrek,

imma tikxifx dak li taf fuq ħaddieħor,

[Prov:25:10] li ma jmurx jgħajjrek min jisimgħek,

u t-tebgħa kerha ma tmurx minn fuqek.

[Prov:25:11] Bħal tuffieħ tad-deheb fuq platt tal-fidda,

hi l-kelma li tingħad f'waqtha.

[Prov:25:12] Bħal misluta tad-deheb u bħal kullana

                                                                 tad-deheb,

hi t-twissija ta' l-għaref għal min jismagħha.

[Prov:25:13] Bħall-frisk tas-silġ fi żmien il-ħsad,

hu l-qaddej fidil għal min jibagħtu;

u hu qalb sidu jserraħ.

[Prov:25:14] Bħas-sħab u r-riħ bla xita,

hu min jiftaħar li jagħti u ma jagħti qatt.

[Prov:25:15] Lil min hu kbir bis-sabar tfiehmu,

bil-kelma t-tajba tkisser l-għadam.

[Prov:25:16] Jekk issib l-għasel, kul kemm teħtieġ;

tikolx iż-żejjed għax ikollok taqilgħu.

[Prov:25:17] Toqgħodx ġej u sejjer f'dar ġarek,

għax iddejjqu u jixba' minnek.

[Prov:25:18] Bħal mazza jew sejf jew vleġġa misnuna,

min jixhed ħażin kontra sieħbu.

[Prov:25:19] Bħal sinna mħassra u sieq imfekka,

min jitma fi bniedem ħajjen fi żmien l-inkwiet.

[Prov:25:20] Bħal ħall fuq ġerħa

min joqgħod jgħanni lill-qalb muġugħa.

[Prov:25:21] Jekk l-għadu tiegħek   bil-ġuħ, itimgħu;

jekk inhu bil-għatx, isqih;

[Prov:25:22] hekk tiġmagħlu l-ġamar fuq rasu,

u jkun il-Mulej li jroddlok.

[Prov:25:23] Kif ir-riħ fuq iġib ix-xita,

hekk l-ilsien li jqassas iġib il-ħars bl-ikrah.

[Prov:25:24] Aħjar tgħix f'rokna fuq bejt,

milli f'dar kbira ma' mara ġellieda.

[Prov:25:25] Bħall-ilma frisk għal min hu bil-għatx,

hekk hi aħbar tajba minn art imbiegħda.

[Prov:25:26] Bħal nixxiegħa mdardra u għajn

                                                                   imniġġsa,

hu l-ġust li jaqa' quddiem min hu ħażin.

[Prov:25:27] M'hux tajjeb tiekol ħafna għasel;

hekk ukoll min ifittex ġieħ fuq ieħor.

[Prov:25:28] Bħal belt miftuħa u bla ħitan,

hekk hu l-bniedem li ma jitrażżanx.

 

26. [Prov:26:1] Bħas-silġ fis-sajf u x-xita waqt

                                                                       il-ħsad,

hekk  il-ġieħ lill-iblah ma jixraqlu xejn.

[Prov:26:2] Bħal għasfur maħrub, bħal ħuttafa tittajjar,

saħta għal xejn b'xejn ma sseħħx fis-sema.

[Prov:26:3]  Il-frosta għaż-żiemel, ir-riedni

                                                                għall-ħmar,

u l-ħatar għal dahar il-boloh.

[Prov:26:4] Tweġibx lill-iblah skond bluhatu,

biex ma tkunx bħalu int ukoll.

[Prov:26:5] Wieġeb lill-iblah skond bluhatu,

biex ma jaħsibx li hu xi għaref.

[Prov:26:6] Min jibgħat lill-iblah jagħmillu xi qadja,

ikun qed jaqta' riġlejh u jixrob l-inkwiet.

[Prov:26:7] Bħar-riġlejn imdendla ta' wieħed zopp,

hekk proverbju fuq fomm l-iblah.

[Prov:26:8] Bħal min jorbot iż-żrar ma' l-iżbandola,

hekk hu min jagħti ġieħ lill-iblah.

[Prov:26:9] Bħal xewka f'id wieħed fis-sakra,

hu proverbju fuq fomm l-iblah.

[Prov:26:10] Bħal min itajjar il-vleġeġ fuq kull min

                                                                      jgħaddi,

min jinqeda bl-iblah u s-sakranazz.

[Prov:26:11] Bħal kelb li jerġa' jiekol dak li jaqla',

hekk l-iblah li jtenni bluhatu.

[Prov:26:12] Qatt rajt wieħed jidhirlu li hu għaref?

Hemm aktar tama għall-iblah milli għalih.

[Prov:26:13] L-għażżien jgħid: "Hemm iljun fit-triq!

Hemm iljun f'salib it-toroq!"

[Prov:26:14] Il-bieb idur fuq iċ-ċappetti,

u l-għażżien jitqalleb fuq friexu.

[Prov:26:15] L-għażżien idaħħal idu fil-platt,

u qajla jreġġagħha lura lejn ħalqu.

[Prov:26:16] L-għażżien jidhirlu li hu aktar għaref,

minn sebgħa li jafu jwieġbu sewwa.

[Prov:26:17] Min jindaħal fi ġlied ħaddieħor,

ikun qed jaqbad kelb minn widnejh.

[Prov:26:18] Bħal wieħed miġnun li jwaddab

xrar tan-nar u vleġeġ tal-mewt,

[Prov:26:19] hekk min iqarraq b'ħaddieħor,

mbagħad jgħid: "Dan biex niċċajta."

[Prov:26:20] Jekk ma jkunx hemm ħatab, jintefa n-nar,

u jekk ma jkunx hemm min isefsef, jieqaf il-ġlied.

[Prov:26:21] Bħall-faħam għall-ġamar u l-ħatab

                                                                    għan-nar,

hekk il-ġellied biex ikebbes it-tilwim.

[Prov:26:22] Kliem is-sefsief bħal ikel bnin,

li jinżel sa qiegħ l-istonku.

[Prov:26:23] Kisja tal-fidda fuq biċċa tal-fuħħar,

huma x-xufftejn ħelwin ma' qalb qarrieqa.

[Prov:26:24] Min jobogħdok jinħeba fi kliemu;

f'qalbu jbejjet il-qerq;

[Prov:26:25] jekk ikellmek bil-ħlewwa, temmnux;

f'qalbu għandu seba' saħtiet.

[Prov:26:26] Bil-qerq jaħbi l-mibegħda tiegħu,

imma ħżunitu tinkixef quddiem il-ġemgħa.

[Prov:26:27] Min iħaffer ħofra jaqa' ġo fiha,

min igerbeb blata, tinqaleb fuqu.

[Prov:26:28] Lsien giddieb jobgħod is-sewwa,

u fomm imelles iwassal għat-tiġrif.

 

27. Proverbji oħra ta' Salamun

 

[Prov:27:1] Tiftaħarx bil-jum ta' għada,

għax ma tafx x'se jġib miegħu l-jum.

[Prov:27:2] Ħa jfaħħrek ħaddieħor, iżda mhux

                                                                     fommok;

min hu barrani, iżda mhux xufftejk.

[Prov:27:3] Il-ġebel qawwi u r-ramel tqil,

imma qillet l-iblah itqal minnhom it-tnejn.

[Prov:27:4] Il-qilla kiefra u l-għadab ikaxkar;

imma l-għira min jista' għaliha?

[Prov:27:5] Aħjar ċanfira f'wiċċek,

minn imħabba moħbija.

[Prov:27:6] Is-swat ta' min iħobb, sinċier,

il-bews ta' min jobgħod, qarrieq.

[Prov:27:7] Min hu xebgħan sa  l-għasel idejjqu,

min hu bil-ġuħ kull morr jiġih ħelu.

[Prov:27:8] Bħal għasfur li jitbiegħed mill-bejta,

hekk hu dak li jitbiegħed minn daru.

[Prov:27:9] Il-fwieħa u l-inċens iferrħu l-qalb,

u l-ħlewwa ta' ħabib hena tar-ruħ.

[Prov:27:10] Tinsiex lil ħabibek u 'l ħabib missierek,

tmurx f'dar ħuk meta tkun fl-inkwiet.

Aħjar ġar fil-qrib minn ħuk fil-bogħod.

[Prov:27:11] Kun għaref, ibni, u ferraħli qalbi,

biex inkun nista' nwieġeb lil min jgħajjarni.

[Prov:27:12] Min hu bil-għaqal jara l-għawġ u jwarrab;

min moħħu ħafif jidħol fih u jħallas għalih.

[Prov:27:13] Żommlu lbiesu 'l min jagħmel tajjeb għal

                                                                   ħaddieħor;

żommhomlu b'rahan għal min hu barrani.

[Prov:27:14] Min ibierek lil ġaru b'leħen għoli,

sa minn sbiħ il-jum,

tistħajjlu aktar qiegħed jisħtu.

[Prov:27:15] L-ilma jqattar dejjem f'jum ix-xita,

u mara ġellieda, it-tnejn xorta;

[Prov:27:16] tipprova żżommilha, qisek qed iżżomm

                                                                          ir-riħ,

jew taqbad b'idek iż-żejt.

[Prov:27:17] Kif il-ħadid isinn il-ħadid,

hekk bniedem jirfina lil sieħbu.

[Prov:27:18] Min jieħu ħsieb is-siġra tat-tin jiekol

                                                               minn frottha,

 u min iħares lil sidu jkollu l-ġieħ.

[Prov:27:19] Kif fl-ilma tara wiċċek,

hekk f'qalb ħaddieħor tara qalbek.

[Prov:27:20] Qiegħ l-Art u l-Imwiet qatt ma jimtlew;

hekk qatt ma jixbgħu għajnejn il-bniedem.

[Prov:27:21] Il-fidda tidher bin-nar u d-deheb fil-forn;

u l-bniedem jintwera bil-fomm ta' min ifaħħru.

[Prov:27:22] Lanqas jekk tisħqu f'mehrież lill-iblah,

ma tneħħilu minn fuqu bluhatu.

[Prov:27:23] Agħraf sewwa n-nagħaġ tiegħek,

ħu ħsieb l-imrieħel tiegħek;

[Prov:27:24] għax l-għana ma jibqax għal dejjem,

u lanqas il-ġieħ minn nisel għal ieħor.

[Prov:27:25] Jintemm il-ħaxix u jidher inbiet ieħor,

u jinġabar il-ħaxix ta' l-għoljiet;

[Prov:27:26] il-ħrief jagħtuk x'tilbes,

il-gidjien jiswewlek daqs għalqa;

[Prov:27:27] il-mogħoż jagħtuk ħalib biżżejjed

għall-ikel tiegħek u tan-nies ta' darek,

u għall-għajxien tax-xbejbiet tiegħek.

 

28. [Prov:28:1] Il-ħażin jaħrab għalkemm ħadd ma

                                                                 jiġri warajh;

imma l-ġust qalbieni bħal iljun.

[Prov:28:2] Minħabba l-ħtija ta' pajjiż

ħafna huma l-ħakkiema;

imma b'raġel dehni u għaref,

il-pajjiż iżomm sħiħ fit-tul.

[Prov:28:3] Bniedem setgħan li jgħakkes il-fqar,

bħax-xita bil-qliel li ma tagħtix ħobż.

[Prov:28:4] Dawk li jwarrbu l-Liġi jfaħħru l-ħażin,

imma dawk li jħarsuha jeħduha kontrih.

[Prov:28:5] In-nies ħżiena ma jifhmux fil-ħaqq,

imma dawk li jfittxu l-Mulej kollox jifhmu.

[Prov:28:6] Aħjar il-fqir li jgħix bla ħtija,

mill-għani li jimxi bit-tagħwiġ.

[Prov:28:7] Min iħares il-Liġi hu tifel bil-għaqal,

iżda min jagħmilha mal-wikkiela hu l-għajb

                                                                  ta' missieru.

[Prov:28:8] Min ikattar ġidu bl-imgħax u l-qligħ żejjed,

ikun ifaddal għal dak li jħenn għall-foqra.

[Prov:28:9] Min isodd widnejh biex ma jismax il-Liġi,

Alla wkoll jistmell it-talb tiegħu.

[Prov:28:10] Min idaħħal it-tajbin fi triq ħażina,

jaqa' fil-ħofra li jkun ħaffer.

Imma min hu bla ħtija jkollu wirt tajjeb.

[Prov:28:11] L-għani jaħseb li hu għaref,

imma l-fqir bil-għaqal jagħrfu sewwa.

[Prov:28:12] Meta jirbħu l-ġusti, ikun hemm ferħ kbir;

imma meta jitilgħu l-ħżiena, in-nies tinħeba.

[Prov:28:13] Min jaħbi ħtijietu ma jiksibx ġid,

Imma min jistqarrhom u jaqtagħhom jaqla' l-ħniena.                                                                          

[Prov:28:14] Hieni l-bniedem li dejjem jibża' minn Alla!

Imma min iwebbes imma qalbu jiġi fl-għali.

[Prov:28:15] Bħal iljun jgħajjat u ors bil-għatx,

hu mexxej ħażin ta' poplu msejken.

[Prov:28:16] Mexxej nieqes minn moħħu jgħakkes

                                                              dejjem aktar;

imma min jobgħod il-qligħ ħażin jgħix għomor twil.

[Prov:28:17] Min xerred demm ħaddieħor,

jiġri lejn il-qabar u ħadd ma jeħilsu.

[Prov:28:18] Min jimxi bis-sewwa jsalva,

imma min jimxi bl-imgħawweġ jaqa' fil-ħofra.

[Prov:28:19] Min jaħdem ir-raba' tiegħu jiekol

                                                                  bix-xaba',

imma min jingħata għall-frugħat jirkbu l-għaks.

[Prov:28:20] Bniedem onest ikollu barka bil-kotra,

imma kastig ikollu min irid jistagħna malajr.

[Prov:28:21] M'hux sewwa tħares lejn l-uċuħ;

għal loqma ħobż tagħmel il-ħażin.

[Prov:28:22] Min hu rgħib irid jistagħna f'qasir żmien,

bla ma jaħseb li għad jilħqu l-għaks.

[Prov:28:23] Jekk twissi lil xi ħadd, fl-aħħar tirbaħ

                                                                   imħabbtu,

aktar minn dak li jżiegħel bih bi kliemu.

[Prov:28:24] Min lil missieru u 'l ommu jisraq u jgħid

                                                               m'hux dnub,

ikun qed jissieħeb mal-ħalliel.

[Prov:28:25] Min hu rgħib iġib il-ġlied,

imma min jittama fil-Mulej jistagħna.

[Prov:28:26] Min jafda fih innifsu hu iblah,

imma min jimxi fit-triq ta' l-għerf jimxi fis-sod.

[Prov:28:27] Min jagħti lill-fqir ma jkun jonqsu xejn,

imma min jagħlaq għajnejh saħtiet ikollu.

[Prov:28:28] Meta jitilgħu l-ħżiena, in-nies tinħeba,

imma meta jaqgħu, joktru t-tajbin.

 

29. [Prov:29:1] Min ikun imwiddeb u jibqa' jwebbes

                                                                           rasu,

malajr jiġġarraf u ma jkollux fejqan.

[Prov:29:2] Meta s-setgħa tkun f'idejn il-ġusti, jifraħ

                                                                     il-poplu,

imma meta jaħkmu l-ħżiena, il-poplu jitniehed.

[Prov:29:3] Min iħobb l-għerf iferraħ lil missieru,

min imur man-nisa żienja jberbaq ġidu.

[Prov:29:4] Is-sultan bil-ġustizzja jżomm l-art sħiħa,

imma jekk jixxaħħam, iġibha fix-xejn.

[Prov:29:5] Min iżiegħel b'ħabibu,

ikun jifrixlu xibka għal riġlejh.

[Prov:29:6] Bi ħżunitu l-ħażin jinqabad f'nassa,

imma l-ġust jiġri u jifraħ.

[Prov:29:7] Il-ġust jagħraf drittijiet il-fqajrin,

imma l-ħażin dan ma jifhmux.

[Prov:29:8] L-arroganti jkebbsu n-nar fil-belt,

imma l-għorrief iberrdu l-qilla.

[Prov:29:9] Jekk l-għaref ikollu xi jgħid ma' l-iblah,

dan erħilu jgħajjat u jidħak bla waqfien.

[Prov:29:10] Il-qattiela jobogħduh lil min hu bla ħtija,

iżda l-ġusti jħarsulu ħajtu.

[Prov:29:11] L-iblah jagħdab b'saħħtu kollha,

imma l-għaref irażżan għadbu.

[Prov:29:12] Jekk mexxej jagħti kas tal-gideb,

il-kbarat tiegħu kollha jkunu ħżiena.

[Prov:29:13] Il-fqir u min jaħqru f'dan jaqblu:

lilhom it-tnejn il-Mulej jagħtihom id-dawl.

[Prov:29:14] Jekk sultan jagħmel ħaqq lill-fqajrin

                                                                  bis-sewwa,

it-tron tiegħu jibqa' għal dejjem.

[Prov:29:15] Il-bastun u t-twiddib jagħmlu l-għorrief;

imma tifel mitluq għal riħu jagħmel għajb lil ommu.                                                                

[Prov:29:16] Sakemm jaħkmu l-ħżiena, joktor il-ħażen,

imma l-ġusti jaraw il-waqgħa tagħhom.

[Prov:29:17] Widdeb lil ibnek, u hu jkun l-hena

                                                                       tiegħek;

ikun l-għaxqa ta' qalbek.

[Prov:29:18] Jekk ma jkunx hemm min iwissi,

il-poplu jsir bla rażan;

mbierek hu min iħares il-Liġi!

[Prov:29:19] Bil-kliem biss ma twiddibx il-qaddej;

għax hu jifhmek, imma ma jobdikx.

[Prov:29:20] Tara xi wieħed dejjem mgħaġġel biex

                                                                     jitkellem?

Hemm aktar tama għall-iblah milli għalih.

[Prov:29:21] Min ifissed il-qaddej minn ċkunitu,

fl-aħħar jispiċċa biex jidħol floku.

[Prov:29:22] Min jagħdab ħafna jqajjem il-ġlied,

u min jisbel jagħmel ħafna żbalji.

[Prov:29:23] Il-kburija ċċekken il-bniedem,

imma min jiċċekken jikseb il-ġieħ.

[Prov:29:24] Min jissieħeb mal-ħalliel jobgħod lilu

                                                                         nnifsu;

meta jkun mitlub jaħlef, ma jikxfux.

[Prov:29:25] Min jibża' mill-bniedem jaqa' fi xkiel;

imma min jittama fil-Mulej ikun fil-kenn.

[Prov:29:26] Ħafna jfittxu l-favuri ta' min hu kbir;

imma l-Mulej biss jagħmel ħaqq mal-bniedem.

[Prov:29:27] Il-ġusti jistmellu 'l min hu ħażin,

u l-ħżiena jistmellu 'l min jimxi sewwa.

 

30. Kliem ta' Agur

 

[Prov:30:1] Kliem ta' Agur bin Ġaki, minn Massa.

Hekk jgħid il-bniedem: "Għejejt, O Alla,

għejejt, O Alla, u nħossni mifni.

[Prov:30:2] Tassew, iblah jien aktar minn kulħadd,

m'għandix fija l-għaqal tal-bniedem.

[Prov:30:3] L-għerf jien ma tgħallimtux,

u 'l Dak li hu Qaddis ma nagħrfux.

[Prov:30:4] Min qatt tala' s-sema u raġa' niżel?

Min ħakem ir-riħ fil-keffa ta' idu?

Min ġabar l-ilma fi ħwejġu?

Min ħażżeż it-trufijiet kollha ta' l-art?

Taf x'jismu, u x'jismu ibnu?

[Prov:30:5] Kull kelma ta' Alla għaddiet mill-prova;

hu tarka għal kull min jistkenn fih.

[Prov:30:6] Iżżid xejn ma' kliemu,

għax hu jċanfrek u jgiddbek.

[Prov:30:7] Dawn it-tnejn jien nitlob mingħandek,

tiċħadhomlix qabel ma mmut:

[Prov:30:8] Biegħed minni l-qerq u l-gideb;

tagħtinix la faqar u lanqas għana,

iżda agħtini    l-ikel li neħtieġ.

[Prov:30:9] Għax jekk ikolli bix-xaba', nista' niċħdek,

u ngħid: "Min hu l-Mulej?"

Jekk niftaqar, nasal biex nisraq

u nkasbar isem Alla.

[Prov:30:10] Tgħidx kontra l-qaddej ma' sidu,

għax hu jisħtek, u tħallasha qares.

[Prov:30:11] Xi wħud jisħtu 'l missierhom,

u 'l ommhom ma jberkuhiex.

[Prov:30:12] Xi wħud jidhrilhom li huma safja,

imma ma tnaddfux minn ħmieġhom.

[Prov:30:13] Oħrajn, kemm għandhom għajnejhom

                                                                  merfugħa,

u x'ħarsa għandhom ta' kburin!

[Prov:30:14] Xi wħud li għandhom snienhom sjuf

u drashom skieken;

jaħtfu l-fqir minn fuq l-art,

u l-imsejken minn fost il-bnedmin.

[Prov:30:15] Is-sangisuga għandha żewġt ibniet,

u dejjem jgħidu: "Tini, tini".

Tlieta huma li qatt ma jixbgħu,

u r-raba', li qatt ma tgħid: "Biżżejjed!":

[Prov:30:16] Art l-Imwiet, il-ġuf bla wlied,

l-art niexfa bl-għatx,

u n-nar li qatt ma jgħid: "Biżżejjed!"

[Prov:30:17] Min jiddieħak b'missieru,

u jagħmel il-ħsieb li ma jismax minn ommu,

wara mewtu jaqlagħlu għajnejh iċ-ċawl,

u jikluh il-frieħ tas-seqer.

[Prov:30:18] Tliet ħwejjeġ huma ta' l-għaġeb għalija,

anzi erbgħa li ma nifhimhomx:

[Prov:30:19] it-triq ta' l-ajkla fl-ajru,             

it-triq tas-serp fuq il-blat,

it-triq tal-ġifen f'nofs ta' baħar,

it-triq ta' raġel lejn xebba.

[Prov:30:20] Din hi l-ħajja tal-mara żienja:

tiekol u timsaħ ħalqha;

mbagħad tgħid: "Ma għamilt xejn ħażin."

[Prov:30:21] Minħabba tlieta titriegħed l-art,

u r-raba' ma tiflaħx għaliha:

[Prov:30:22] lsir li jilħaq sultan,

iblah li jixba' bil-ħobż,

[Prov:30:23] mara tiżżewweġ bla maħbuba,

u qaddejja li tilħaq flok sidtha.

[Prov:30:24] Erba' ħwejjeġ huma l-iżgħar fl-art,

iżda huma wkoll l-aktar għorrief:

[Prov:30:25] in-nemel m'humiex qawwija,

iżda jħejju fis-sajf ikilhom;

[Prov:30:26]  il-fniek selvaġġi huma bla saħħa,

iżda jagħmlu fil-blat il-bejta tagħhom;

[Prov:30:27] il-ġradijiet li m'għandhomx sultan,

iżda kollha jtiru mqassmin fi qtajja';

[Prov:30:28] il-gremxula b'idek taqbadha,

iżda hi tidħol f'dar is-sultan.

[Prov:30:29] Tlieta għandhom mixja sabiħa,

u r-raba' joħroġ b'bixra ta' ġieħ:

[Prov:30:30] l-iljun, l-aqwa fost il-bhejjem,

li xejn ma jreġġgħu lura;

[Prov:30:31] is-serduq wieqaf, il-bodbod,

u s-sultan f'ras il-poplu tiegħu.

[Prov:30:32] Jekk tbellaht għax tkabbart,

jew jekk fassalt il-ħażen, qiegħed idek fuq fommok;

[Prov:30:33] għax jekk tagħsar il-ħalib, toħroġ

                                                                   il-baqta,

jekk tagħsar imnieħrek, joħroġ id-demm,

u jekk tagħsar l-għadab, joħroġ il-ġlied.

 

31. Kliem Lemuwel

 

[Prov:31:1] Kliem Lemuwel, sultan ta' Massa,

li tgħallem mingħand ommu.

[Prov:31:2] X'se ngħidlek, ibni? X'se ngħidlek, bin ġufi?

X”se ngħidlek, bin il-wegħdi tiegħi?     

[Prov:31:3] Taħlix saħħtek man-nisa,

tagħtix ħajtek lil dawk li jgħarrqu s-slaten.

[Prov:31:4] Ma jixraqx li s-slaten jixorbu l-inbid,

u li l-mexxejja jieħdu xorb qawwi.

[Prov:31:5] Jekk ikunu xurbana, jinsew il-liġi,

u jdawwru l-ħaqq kontra kull imsejken.

[Prov:31:6] Ix-xorb qawwi hu għal min hu mdejjaq,

u l-inbid għal min hu qalbu sewda.

[Prov:31:7] Jixrob u jinsa l-faqar tiegħu,

u ma jiftakarx iżjed fl-hemm tiegħu.

[Prov:31:8] Iftaħ fommok għall-imbikkmin,

biex taqbeż għal kull min hu msejken.

[Prov:31:9] Iftaħ fommok u agħmel ħaqq bis-sewwa,

ħares id-drittijiet tal-fqir u l-imsejken.

 

Il-mara għaqlija

 

[Prov:31:10] Mara ta' ħila min isibha?

Tiswa ħafna aktar mill-ġawhar.

[Prov:31:11] Fuqha tistrieħ qalb żewġha,

u dan żgur ikunlu ta' ġid.

[Prov:31:12] Riżq tajjeb iġġiblu, u mhux ħażin,

il-jiem kollha ta' ħajjitha.

[Prov:31:13] Tfittex suf u ħjut tal-qoton,

u taħdmu bil-qalb b'idejha.

[Prov:31:14] Bħal ġifen tal-merkanti,

hi ġġib mill-bogħod ikilha.

[Prov:31:15] Tqum ikun għadu billejl,

tħejji l-ikel għan-nies ta' darha,

u x-xogħol lix-xebbiet tagħha.

[Prov:31:16] Titfa' għajnejha fuq għalqa, u tixtriha;

bil-qligħ ta' idejha tħawwilha dwieli.

[Prov:31:17] Tħażżem ġenbejha bil-qawwa,

u ssaħħaħ għax-xogħol dirgħajha.

[Prov:31:18] Tara r-riżq tax-xogħol tagħha;

lanqas billejl ma titfi l-musbieħ tagħha.

[Prov:31:19] Tmidd idejha għall-magħżel,

jaqbdu d-dussies idejha.

[Prov:31:20] Tiftaħ mal-fqir idejha,

tmidd idejha lejn l-imsejken.

[Prov:31:21] Ma tibżax mis-silġ għan-nies ta' darha,

għax kollha għandhom żewġt ilbiesi.

[Prov:31:22] Ħwejjiġha hi tagħmilhom;

għażel fin u porpra lbiesha.

[Prov:31:23] Żewġha magħruf f'bieb il-belt,

meta joqgħod mal-kbarat tal-pajjiż.

[Prov:31:24] Tinseġ drapp ta' l-għażel u tbigħu;

u tagħti trieħi lill-merkanti.

[Prov:31:25] Tilbes bil-ġieħ u l-qawwa,

tħares daħkana lejn il-ġejjieni.

[Prov:31:26] Kliem l-għerf għandha fuq fommha,

kliem it-tjieba fuq ilsienha.

[Prov:31:27] Ħsiebha fit-tmexxija ta' darha,

minn ħobż l-għażż ma tiekol qatt.

[Prov:31:28] Uliedha jqumu u hienja jsejjħulha;

u żewġha wkoll ifaħħarha u jgħidilha:

[Prov:31:29] "Ħafna nisa wrew ħila kbira

imma inti lkoll għaddejthom."

[Prov:31:30] Qarrieqa l-ħlewwa tal-mara, fiergħa

                                                                   sbuħitha;

mara li tibża' mill-Mulej ta' min ifaħħarha.

[Prov:31:31] Agħtuha mill-frott ta' xogħol idejha.

Ħa jfaħħruha f'bibien il-belt l-għemejjel tagħha.