Stampa t-test kollu ...

 Sejħa għat-Tifħir lil Alla ...


Il-Ħadd wara Għid il-Ħamsin

IT-TRINITÀ QADDISA

 

SOLENNITÀ

 

L-1 Għasar

 

V/. O Alla, ejja eħlisni.

R/. Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

 

INNU

 

Trinità, bla qjies u waħda,

mingħajr tmiem, kif mingħajr bidu,

kollox minnek, kollox tmexxi,

kollox qiegħed taħt setegħtek.

 

Inti waħdek, u ħadd ħliefek,

ħajja hienja fik innifsek:

safja w bla taħlit, u tħaddan

l-art u s-sema b’kull ma fihom.

 

Int, Missier, il-għajn tal-grazzja;

Iben, dija ta’ Missierek;

Spirtu s-Santu, li ġej minnhom,

inti d-dawl u l-ogħla mħabba.

 

Minnek, Trinità ħanina,

waħdek l-aqwa w l-ewwel Bidu,

minnek ġej kull ma jeżisti,

kull sbuħija w ġmiel u tjieba.

 

Niżżuk ħajr għax, lilna msejkna,

ħtart b’uliedek adottivi;

nitolbuk li wkoll tagħmilna

tempji ndaf u xierqa tiegħek.

 

O dawl ħaj, agħtina niġu

fis-smewwiet mas-serafini,

ħa nroddulek ħajr, imħabba,

qima, sebħ, tifħir għal dejjem. Ammen.

 

SALMODIJA

 

Ant. 1: Glorja lilek, Alla wieħed fi tliet Persuni ndaqs, glorja lilek minn dejjem, issa, u għal dejjem.

 

Salm 112 (113)

 

Faħħru, qaddejja tal-Mulej, *

faħħru isem il-Mulej.

Ikun imbierek isem il-Mulej, *

minn issa u għal dejjem! 

Minn tlugħ ix-xemx sa nżulha *

ikun imfaħħar isem il-Mulej!

 

Għoli fuq il-ġnus kollha l-Mulej, *

ogħla mis-smewwiet hu sebħu. 

Min hu bħall-Mulej, Alla tagħna, †

li qiegħed fl-għoli? *

Hu li jħares 'l isfel, lejn is-smewwiet

 u lejn l-art.

 

Hu li jqajjem mit-trab l-imsejken, *

u jerfa' mill-miżbla l-fqajjar,

biex mal-kbarat iqiegħdu, *

mal-kbarat tal-poplu tiegħu.

Il-mara bla wlied iqegħedha f'darha, *

jagħmilha omm ferħana b'uliedha.

 

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *

u lill-Ispirtu s-Santu.

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

 

Ant. 1: Glorja lilek, Alla wieħed fi tliet Persuni ndaqs, glorja lilek minn dejjem, issa, u għal dejjem.

Ant. 2: Imbierka t-Trinità Qaddisa, Alla wieħed fih innifsu; infaħħruh, għax wera t-tjieba tiegħu magħna.

 

Salm 147 (147B)

 

Sebbaħ, Ġerusalemm, il-Mulej; *

faħħar 'l Alla tiegħek, Sijon!

 

Hu jsaħħaħ l-istaneg ta' bwiebek, *

u jbierek ġewwa fik 'l uliedek.

Hu jqiegħed fis-sliem it-trufijiet ta' artek, *

u lilek bl-aħjar qamħ ixebbgħek.

Hu jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu; *

bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu.

 

Jibgħat is-silġ bħas-suf; *

ixerred bħar-rmied il-ġlata.

Jitfa' s-silġ bħal frak tal-ħobż; *

u jagħqad l-ilma bil-kesħa tiegħu.

Isamma' kelmtu, u jinħall is-silġ; *

jonfoħ ir-riħ tiegħu, u jiġri l-ilma!

 

Hu jxandar kelmtu lil Ġakobb, *

l-liġijiet u d-digrieti tiegħu lil Iżrael. 

Ma għamel hekk ma' ebda poplu; *

lil ħadd ma għarraf id-digrieti tiegħu.

Glorja.

 

Ant. 2: Imbierka t-Trinità Qaddisa, Alla wieħed fih innifsu; infaħħruh, għax wera t-tjieba tiegħu magħna.

Ant. 3: Ġieħ u glorja għal dejjem ta’ dejjem lil Alla, wieħed fi tliet Persuni, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu.

 

Kantiku (Ef 1:3-10)

 

Imbierek Alla u Missier Sidna Ġesù Kristu, *

 li berikna b'kull xorta ta' barka spiritwali,

fis-smewwiet fi Kristu.

Hekk hu għażilna fih, †

sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja, *

biex inkunu qaddisa u bla tebgħa 

quddiemu fl-imħabba.

Iddestinana minn qabel li nkunu għalih ulied adottivi †

permezz ta' Ġesù Kristu; *

hekk għoġob lir-rieda tajba tiegħu, 

għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu, *

li biha mliena fil-Maħbub tiegħu.

 

Fih aħna għandna l-fidwa, bid-demm tiegħu, *

il-maħfra tad-dnubiet,

skond l-għana tal-grazzja tiegħu. *

li biha fawwarna fl-għerf u l-għaqal kollu:

hu għarrafna l-misteru tar-rieda tiegħu; †

skond il-pjan li għoġbu jfassal fih minn qabel, *

u li kellu jseħħ meta tasal il-milja taż-żminijiet;

 

jiġifieri, li kollox jinġabar taħt Ras waħda,

li hu Kristu, *

 kull ma hu fis-sema u kull ma hu fl-art.

 Glorja.

 

Ant. 3: Ġieħ u glorja għal dejjem ta’ dejjem lil Alla, wieħed fi tliet Persuni, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu.

 

LEZZJONI QASIRA Rum 11:33-36

 

Kemm huma kbar l-għana, l-għerf u l-għaqal ta’ Alla! Kemm tassew ħadd ma jista’ jgħarbel il-ġudizzji tiegħu u jifhem it-triqat tiegħu! Għax min qatt għaraf moħħ il-Mulej? Għax min qatt għaraf moħħ il-Mulej? Min qatt kien il-kunsillier tiegħu? Min qatt kien hu l-ewwel li tah xi ħaġa hekk li jkun ħaqqu l-ħlas tagħha? Kollox ġej minnu, kollox permezz tiegħu kollox għalih. Lilu l-glorja għal dejjem ta’ dejjem! Ammen.

 

RESPONSORJU QASIR

 

R/. Inbierku l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. * Infaħħruh għal dejjem. Inbierku.

V/. Lil Alla waħdu l-ġieħ u l-glorja. * Infaħħruh għal dejjem. Glorja. Inbierku.

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:

Inroddulek ħajr, o Alla, wieħed u l-għoli, natura waħda u qaddisa fit-Trinità vera tal-Persuni.

 

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, *

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi,

għax hu xeħet għajnejh

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. *

Iva, minn issa ‘l quddiem

kull nisel jibda jsejjaħli hienja.

 

Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; *

qaddis hu l-isem tiegħu.

Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien *

fuq dawk li jibżgħu minnu.

 

Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, *

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom.

Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, *

u għolla ċ-ċkejknin.

Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, *

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn.

Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, *

għax ftakar fil-ħniena tiegħu

- bħalma wiegħed lil missirijietna - *

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem.

Glorja.

 

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:

Inroddulek ħajr, o Alla, wieħed u l-għoli, natura waħda u qaddisa fit-Trinità vera tal-Persuni.

 

PREĊI

 

Il-Missier, bil-qawwa ta’ l-Ispirtu s-Santu, għall-imħabba tagħna għamel lil Kristu Ibnu bniedem ħaj li jagħti l-ħajja. Nagħtu glorja lil Alla, wieħed fi tliet Persuni, u ngħidu:

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.

Missier, Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, f’isem Ibnek ibgħat l-Ispirtu s-Santu, id-Difensur, fil-Knisja tiegħek:

- biex iħarisha u jżommha magħquda ħaġa waħda fl-imħabba u fil-verità sħiħa..

Mulej, ibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħek biex jagħmlu dixxipli lill-ġnus kollha:

- billi jgħammduhom fl-isem tal-Missier u ta’ l-Iben u ta’ l-Ispirtu s-Santu, u jgħallmuhom u jwettquhom fil-fidi.

Mulej, għin lil dawk kollha li huma ppersegwitati minħabba l-isem ta’ Ibnek:

- agħtihom l-Ispirtu tal-verità ħa jqegħdilhom kliemu fuq fommhom, kif wegħedna Kristu.

Missier li tista’ kollox, agħmel li l-bnedmin kollha jagħrfu lilek u l-Verb u l-Ispirtu s-Santu:

- biex jemmnu li int Alla wieħed, jittamaw fik u jħobbuk.

Missier il-ħajjin, xierek lil ħutna l-mejtin fil-glorja tiegħek:

- fejn Ibnek isaltan miegħek flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, it-tlieta Alla wieħed għal dejjem.

 

Missierna

 

Talba

 

O Alla Missier, inti bgħatt fid-dinja l-Kelma tal-Verità u l-Ispirtu tal-Qdusija, u wrejtna l-misteru tiegħek ta’ l-għaġeb; agħtina li nistqarru l-fidi vera billi nemmnu fit-Trinità Qaddisa, u naduraw Alla wieħed fis-setgħa u l-kobor tiegħu. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

 

Għeluq

Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

Ammen.

  

 

 

 

 

TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM

WARA L-I GĦASAR TAL-ĦDUD U

TAS-SOLENNITAJIET

 

V. O Alla, ejja eħlisni.

R. Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

 

Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.

Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ-

ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil-

Quddiesa.

 

ATT PENITENZJALI

l.. Issir l-istedina għall-penitenza.

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:

Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,

u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,

bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:

iħabbtu fuq sidirhom

ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.

Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,

lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,

u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R/. Ammen.

 

Jew

II. Issir l-istedina għall-penitenza.

 

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħad:

V. Ħenn għalina, Mulej

R. Għax dnibna kontra tiegħek.

V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.

R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.

 

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R. Ammen.

 

Jew

III. Issir l-istedina għall-penitenza.

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn:

Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.

R. Mulej, ħniena.

Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.

R. Kristu ħniena.

Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.

R. Mulej, ħniena.

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R. Ammen.

 

INNU

 

Wara dan il-jum li tajtna,

nitolbuk, ħallieq ta’ kollox,

biex fit-tjieba kbira tiegħek

tgħasses fuqna u tieqaf magħna.

 

Fik u bik jistrieħu qlubna,

jibqgħu jħossu l-kenn ta’ mħabbtek,

sabiex għada minn filgħodu

jisbħu jgħannu l-glorja tiegħek.

 

Bierek jiemna b’saħħa tajba,

żid il-ħeġġa ta’ ħajjitna,

u bid-dija tiegħek dawwal

dlam il-lejl li riesaq fuqna.

 

Isma’ talbna, Missier twajjeb,

w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,

li ta’ dejjem hi saltnatkom

ma’ l-Ispirtu faraġ tagħna. Ammen.

 

SALMODIJA

 

Barra Ż.GĦ.:

Ant.1: Ħenn għalija, Mulej, u isma’ talbi.

 

Ż.GĦ.:

Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

 

Salm 4

 

Radd ta’ ħajr

 

Il-Mulej wera tjieba kbira ma’ dak li hu qajjem mill-imwiet. (S. Wistin)

 

Weġibni, meta nsejjaħlek, *

Alla tal-ġustizzja tiegħi;

oħroġni fil-wisa' meta nkun imdejjaq, *

ħenn għalija u isma' talbi.

 

Intom, bnedmin, kemm se ddumu twebbsu qalbkom? *

Għax tħobbu l-frugħa u tfittxu l-gideb?

Kunu afu li l-Mulej wera tjieba kbira miegħi; *

jismagħni l-Mulej meta nsejjaħlu.

 

Triegħdu bil-biża', u la tidinbux; *

aħsbu f'qalbkom bil-lejl, u isktu! 

Offru s-sagrifiċċji li għandkom tagħmlu, *

u ittamaw fil-Mulej.

 

Ħafna jgħidu: "Min jurina r-riżq?" *

Ixħet fuqna, Mulej, id-dawl ta' wiċċek.

Int nissilt l-hena f'qalbi, *

aktar mill-kotra tal-qamħ u l-inbid tagħhom.

Nimtedd u norqod minnufih fis-sliem, *

għax int waħdek, Mulej, fis-sod tqegħedni.

 Glorja.

 

Barra Z.GĦ.:

Ant.1: Ħenn għalija, Mulej, u isma’ talbi.

Ant.2: Bierku l-Mulej fil-ljieli.

Salm 133 (134)

 

It-talb ta’ filgħaxija fit-tempju

 

Faħħru lil Alla tagħna, intom il-qaddejja kollha tiegħu, intom li tibżgħu minnu, iż-żgħar u l-kbar. (Apok 19:5)

 

Ejjew, bierku l-Mulej, †

qaddejja kollha tal-Mulej, *

intom li toqogħdu f'dar il-Mulej.

Erfgħu idejkom lejn it-tempju, *

u bierku l-Mulej fil-ljieli.

 

Ibierkek il-Mulej minn Sijon, *

hu li għamel is-sema u l-art!

Glorja.

 

Ant.2: Bierku l-Mulej fil-ljieli.

 

Z.GĦ:

Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

 

LEZZJONI QASIRA Dewt 6:4-7

 

Isma', Iżrael: Wieħed hu l-Mulej, il-Mulej Alla tagħna. Ħobb, mela, lill-Mulej, Alla tiegħek, b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'saħħtek kollha. Żomm f'qalbek dawn it-twissijiet li jiena qiegħed nagħtik illum ; għallimhom lil uliedek u kellimhom fuqhom, sew meta tkun f'darek, sew meta timxi barra t-triq, sew meta tkun se timtedd, u sew meta tqum.

 

RESPONSORJU QASIR

 

Barra żmien il-Għid:

R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.

V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.

 

F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:

Ant. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; ħa nifirħu u nithennew fih! Hallelujah.

Fi żmien il-Għid:

R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.

V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.

 

Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u

nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah).

 

KANTIKU EVANĠELIKU Lq. 2,29-32

 

Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel

 

Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *

imur fis-sliem, skond kelmtek;

għaliex għajnejja raw *

is-salvazzjoni tiegħek,

li int ħejjejt *

għall-popli kollha:

dawl biex idawwal il-ġnus, *

u glorja tal-poplu tiegħek Israel.

 

Glorja.

 

Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u

nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah).

 

Talba

Ejja żurna, Mulej, f’dan il-lejl li ġej fuqna, biex għada mas-sebħ inqumu bil-qawwa tiegħek, u nifirħu bil-qawmien ta’ Kristu Ibnek, li jgħix u jsaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Ammen.

 

Jew, fis-solennitajiet barra l-Ħdud:

Nitolbu. Żur, Mulej, lil din id-dar, u biegħed minnha kull tnassis tal-għadu;

jgħammru fiha l-anġli qaddisa tiegħek, biex iħarsuna u jżommuna fis-sliem; u

xerred dejjem il-barka tiegħek fuqna. Bi Kristu Sidna. R. Ammen.

 

Wara t-talba tingħad il-barka:

Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.

R. Ammen.

 

Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda

mill-antifoni tal-Madonna.

 

Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,

int bieb illi jagħti għas-sema,

int kewkba tal-baħar, Marija!

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,

għajnuna tal-poplu l-maħtur,

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek

fis-siegħa li lqajt it-tislima

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,

kif qabel, hekk wara t-tnissil.

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.

 

jew

 

Is-sliem, o Sultana

tas-sema, Sidt l-anġli;

int l-għerq u l-bieb safi

mnejn ġie dawl id-dinja.

O Verġni glorjuża,

ta’ ġmiel u sbuħija,

is-sliem għalik! Itlob

lil Kristu għalina.

 

jew

 

Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.

Lilek ingħajjtu,

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.

Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu

f’dan il-wied ta’ dmugħ.

Ejja, mela, avukata tagħna,

dawwar lejna

dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;

u wrina, wara dan it-turufnament,

lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.

 

Jew

 

Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,

Omm qaddisa ta’ Alla:

la twarrabx minn quddiemek

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,

u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,

o Verġni glorjuża u mbierka.

 

 

 

 

 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja.

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek.

 

Salm 94 (95)

 

Ant. Naduraw lil Alla veru, wieħed fit-Trinità Qaddisa, tliet Persuni f’Alla wieħed.

 

Ejjew, ħa nfaħħru bil-hena l-Mulej,

ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna!

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,

ngħannulu b'għajat ta' ferħ.

 

Ant. Naduraw lil Alla veru, wieħed fit-Trinità Qaddisa, tliet Persuni f’Alla wieħed.

 

Għax Alla kbir hu l-Mulej,

sultan kbir fuq l-allat kollha.

F'idejh huma qigħan l-art,

tiegħu huma qċaċet l-għoljiet.

Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;

tiegħu l-art, għax b'idejh saret.

 

Ant. Naduraw lil Alla veru, wieħed fit-Trinità Qaddisa, tliet Persuni f’Alla wieħed.

 

Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna!

Għaliex hu Alla tagħna,

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.

 

Ant. Naduraw lil Alla veru, wieħed fit-Trinità Qaddisa, tliet Persuni f’Alla wieħed.

 

 

M'hux li kontu llum tisimgħu leħnu!

"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,

bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert,

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,

għalkemm raw dak li jien għamilt.

 

Ant. Naduraw lil Alla veru, wieħed fit-Trinità Qaddisa, tliet Persuni f’Alla wieħed.

 

Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;

u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,

u triqati ma jagħrfux.'

Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:

Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!"

 

Ant. Naduraw lil Alla veru, wieħed fit-Trinità Qaddisa, tliet Persuni f’Alla wieħed.

 

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,

 U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

 

Ant. Naduraw lil Alla veru, wieħed fit-Trinità Qaddisa, tliet Persuni f’Alla wieħed.

 

 

 

 

 

UFFIĊĊJU TAL-QARI

 

V/. O Alla, ejja eħlisni.

R/. Mulej, fittex għinni.

 

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah.

 

INNU

 

Il-ġemgħa kbira tal-henjin fis-sema

b’tifħir tistqarrek Alla w Mulej wieħed:

il-Missier għoli, l-Verb imnissel minnu,

u d-Difensur, l-Ispirtu.

 

M’hemmx moħħ maħluq, o Trinità Qaddisa,

li jista’ jifhem x’int u x’inhi ħajtek;

iżd’int għal dejjem thenni l-ulied tiegħek

bid-dehra u s-sebħ ta’ wiċċek.

 

Imbierek int, Ħallieq setgħan tad-dinja,

int li bid-Dawl ta’ dejjem tmexxi kollox,

u li bil-ħeġġa ta’ l-Imħabba eterna

tkebbes il-qlub ta’ ħbiebek.

 

Mal-qtajja’ tas-smewwiet ninsġulek innu

ta’ ferħ u glorja, b’radd ta’ ħajr u qima;

u nitolbuk tħejjilna post għal dejjem

fis-sliem u l-hena tiegħek. Ammen.

 

SALMODIJA

 

Ant. 1: Kun fostna, Alla wieħed li tista’ kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu.

  

Salm 8

 

Mulej, Sid tagħna, *

kemm hu kbir ismek fl-art kollha!

 

Int qegħedt is-sebħ tiegħek *

‘il fuq mis-smewwiet.

Int, li s-sebħ tiegħek jgħannih *

fomm it-tfal u t-trabi tal-ħalib;

int, li bnejt sur kontra l-għedewwa, *

biex iġġib fix-xejn l-għadu u 'l min iqum kontrik.

 

Inħares lejn is-smewwiet, għemil subgħajk, *

il-qamar u l-kwiekeb li int qegħedt fihom!

X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih, *

bin il-bniedem, biex taħseb fih?

Ftit inqas mill-allat għamiltu,

bis-sebħ u l-ġmiel żejjintu, *

qegħedtu fuq l-għemejjel kollha ta' idejk!

Kollox taħt riġlejk qegħedtlu: *

in-nagħaġ u l-baqar kollha, sa l-bhejjem tax-xagħri;

l-għasafar ta' l-ajru u l-ħut tal-baħar, *

dak kollu li jterraq fil-baħar.

 

Mulej, Sid tagħna, *

kemm hu kbir ismek fl-art kollha!

Glorja.

 

Ant. 1: Kun fostna, Alla wieħed li tista’ kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu.

Ant. 2: Il-Missier hu mħabba, l-Iben hu grazzja, l-Ispirtu s-Santu hu għaqda: Trinità hienja!

 

Salm 32 (33)

 

I

 

Għannu, ġusti, bil-ferħ lill-Mulej; *

jixirqilhom ifaħħruh in-nies sewwa.

Faħħru l-Mulej bid-daqq taċ-ċetra; *

għannulu fuq l-arpa b'għaxar kordi.

Għannulu għanja ġdida; *

għajjtu bil-ferħ, doqqulu bis-sengħa.

 

Għax sewwa hi l-kelma tal-Mulej, *

kollox bil-fedeltà huwa għamel.

Hu jħobb id-dritt u s-sewwa; *

bit-tjieba tal-Mulej mimlija l-art.

Bil-kelma tal-Mulej saru s-smewwiet, *

u b'nifs fommu t-tiżjin kollu tagħhom.

Bħal f'ġarra l-ilmijiet ġabar, *

u l-ibħra kbar fi mħażen.

 

Ħa tibża' mill-Mulej l-art kollha; *

jitbeżża' minnu kull min jgħammar fid-dinja.

Għax hu tkellem, u hi saret; *

hu ordna, u hi twaqqfet.

Il-Mulej ixejjen il-fehmiet tal-ġnus, *

ifixkel il-ħsibijiet tal-popli.

Imma l-fehma tal-Mulej tibqa' għal dejjem, *

minn żmien għal żmien il-ħsibijiet ta' moħħu.

 Glorja.

 

Ant. 2: Il-Missier hu mħabba, l-Iben hu grazzja, l-Ispirtu s-Santu hu għaqda: Trinità hienja!

Ant. 3: Il-Missier hu l-verità, verità l-Iben, u verità l-Ispirtu s-Santu: Trinità hienja!

 

II

 

Hieni l-ġens li l-Mulej hu Alla tiegħu, *

il-poplu li hu għażel b'wirtu.

Mill-għoli tas-smewwiet iħares il-Mulej, *

u jara l-bnedmin kollha;

mill-post fejn jgħammar jistħarreġ *

fuq dawk kollha li jgħixu fuq l-art.

Hu jsawwar il-qalb ta' kull wieħed, *

u jagħraf għemilhom kollu.

 

Ma jagħmel xejn is-sultan bl-eżerċtu tiegħu kollu, *

anqas ma jeħlisha l-gwerrier bil-ħila kollha tiegħu.

Xejn ma jiswa ż-żiemel għar-rebħa, *

b'saħħtu kollha 'l ħadd ma jeħles.

Araw, għajnejn il-Mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, *

fuq dawk li jittamaw fit-tjieba tiegħu,

biex jeħilsilhom mill-mewt ħajjithom, *

u jaħjihom fi żmien il-ġuħ.

 

Ruħna tixxennaq għall-Mulej; *

hu l-għajnuna u t-tarka tagħna.

Fih jinsab l-hena ta' qalbna, *

fl-isem qaddis tiegħu t-tama tagħna.

Ħa tkun, Mulej, it-tjieba tiegħek fuqna, *

kif fik hi t-tama tagħna.

 Glorja.

 

Ant. 3: Il-Missier hu l-verità, verità l-Iben, u verità l-Ispirtu s-Santu: Trinità hienja!

 

V/. Bil-kelma tal-Mulej saru s-smewwiet.

R/. U b’nifs fommu t-tiżjin kollu tagħhom.

 

LEZZJONI 1

 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin 1 Kor 2:1-16

 

Il-misteru kbir tar-rieda ta’ Alla

 

Meta jiena wasalt għandkom, ħuti, ma ġejtx inħabbrilkom il-Misteri ta' Alla bi kliem kbir jew għaref. Ma ppretendejtx li kont naf xi ħaġa fostkom, ħlief ’il Kristu Ġesù, u 'l dan imsallab. U jien ġejt għandkom dgħajjef, imbeżża' u mriegħed; il-kelma u l-aħbar tiegħi ma kinux imlibbsa bil-kliem qawwi ta' l-għerf imma bil-wiri ta' l-ispirtu u l-qawwa, sabiex il-fidi tagħkom timbena mhux fuq l-għerf tal-bniedem imma fuq il-qawwa ta' Alla.

Aħna ngħallmu l-għerf lil dawk li huma perfetti, imma mhux l-għerf ta' din id-dinja, anqas l-għerf tal-prinċpijiet ta' din id-dinja, li ser jintemmu fix-xejn. Ngħallmu l-għerf ta' Alla moħbi f'misteru, li Alla fassal qabel iż-żmien, għall-glorja tagħna. Ebda wieħed mill-mexxejja ta' din id-dinja ma għarfu; kieku għarfuh, qatt ma kienu se jsallbu l-Mulej tal-glorja. Imma, bħalma hu miktub, aħna nħabbru "dak li għajn qatt ma rat u widna qatt ma semgħet, u dak li qatt ma tnissel f'qalb il-bniedem, dak Alla lesta għal dawk li jħobbuh”. 

Alla rrivelahulna permezz ta' l-Ispirtu; għax l-Ispirtu jgħarbel kollox, sa fil-qiegħ ta' Alla. Min qatt għaraf dak li hemm moħbi fil-bniedem, jekk mhux l-ispirtu tal-bniedem li hemm fih? Hekk ukoll ħadd ma jagħraf dak li hemm f'Alla ħlief l-Ispirtu ta' Alla.

Aħna ma ħadniex l-ispirtu ta' din id-dinja, imma l-Ispirtu ta' Alla, biex nagħrfu d-doni li Alla għoġbu jagħtina. Dawn il-ħwejjeġ ħabbarnihomlkom bi kliem li ma tgħallimniehx mill-għerf tal-bnedmin, imma mill-Ispirtu, u fissirna ħwejjeġ spiritwali lil nies spiritwali. 

Il-bniedem naturali ma jilqax il-ħwejjeġ ta' l-Ispirtu ta' Alla; għalih huma kollha bluha, ma jistax jifhimhom, għaliex ħadd ma jista' jgħarbilhom jekk mhux bl-Ispirtu. Il-bniedem spiritwali jgħarbel kollox, u lilu ma jgħarblu ħadd.

Min hu dak li jista' jifhem il-ħsieb tal-Mulej biex ikun jista’ jgħallmu? Imma aħna, aħna għandna fina l-ħsieb ta’ Kristu.

 

RESPONSORJU ara Ef 1:17. 18; 1 Kor 2:12a

 

R/. Alla ta’ Sidna Ġesù Kristu, il-Missier tal-glorja, jagħtina Spirtu ta’ għerf li jirrivelahulna biex nagħrfuh sewwa, u jdawwlilna l-għajnejn ta’ qalbna * Biex nagħrfu x’inhi t-tama tas-sejħa tagħna, x’inhu l-għana tal-glorja tal-wirt li tana naqsmu.

V/. Aħna ma ħadniex l-ispirtu ta’ din id-dinja, imma l-Ispirtu ta’ Alla, * Biex nagħrfu x’inhi t-tama tas-sejħa tagħna, x’inhu l-għana tal-glorja tal-wirt li tana naqsmu.

 

LEZZJONI II

 

Qari mill-Ittra ta’ l-isqof San Atanasju

 

Dawl, dija u grazzja mit-Trinità u fit-Trinità

 

Hi ħaġa tajba tfittex li tkun taf sewwa t-tradizzjoni li ġejja mill-ewwel żminijiet, u d-duttrina, u l-fidi tal-Knisja Kattolika; fi kliem ieħor, hi ħaġa tajba tkun taf dak li għallem il-Mulej, li ħabbru l-Appostli, u li għożżew missirijietna. Fuq dan it-tagħlim hi mibnija l-Knisja, u minn jitbiegħed minnu la hu u lanqas jista’ jissejjaħ aktar nisrani, għall-ebda raġuni.

It-Trinità, jiġifieri l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu, hi qaddisa u perfetta, u fiha ma hemm xejn barrani, xejn li m’huwiex divin; fit-Trinità ma hemmx flimkien Persuna li hi l-Ħallieq ta’ kollox u Persuni oħra maħluqa qabel kollox, imma s-setgħa u l-qawwa li taħlaq u tagħmel hi tat-Tliet Persuni kollha flimkien. Fit-Trinita’ n-natura divina hi waħda u l-istess, kif waħda hi l-qawwa u waħda l-ħidma. Għaliex il-Missier bl-Iben fl-Ispirtu s-Santu jagħmel kollox, u hekk jibqa’ veru li Alla hu wieħed fi Tliet Persuni. Għalhekk il-Knisja tħabbar Alla wieħed li hu fuq kollox, b’kollox u f’kollox.

Fuq kollox bħala l-Missier, il-bidu u l-għajn ta’ kollox, b’kollox, jiġifieri bil-Verb, u fl-aħħarnett f’kollox jiġifieri fl-Ispirtu s-Santu.

San Pawl, huwa u jkellem lill-Korintin fuq ħwejjeġ spiritwali, jikteb li kollox ġej mingħand Alla l-Missier bħala l-bidu u r-ras ta’ kollox meta jgħid dan: Hemm diversi doni, imma wieħed hu l-Ispirtu; hemm diversi ministeri, imma l-istess wieħed hu l-Mulej; hemm diversi ħidmiet, imma l-istess Alla, li jaħdem kollox f’kulħadd.

Dak l-Ispirtu s-Santu jqassam lil kull wieħed, jingħata mill-Missier bl-Iben, għax kull ma hu tal-Missier hu ta’ l-Iben ukoll, u għalhekk dak li jingħata mill-Iben fl-Ispirtu s-Santu, hu tassew don tal-Missier. Hekk ukoll, meta l-Ispirtu s-Santu hu fina, hu fina wkoll il-Verb li tahulna, u fil-Verb hemm ukoll il-Missier, u b’hekk iseħħu dawn il-kelmiet: Niġu jiena u l-Missier u ngħammru għandu. Fejn hemm id-dawl hemm ukoll id-dija tiegħu, u fejn hemm id-dija hemm ukoll il-qawwa u l-ġmiel tiegħu.

Dan San Pawl jgħallmu fit-tieni ittra tiegħu lill-Korintin: Il-grazzja ta’ Sidna Ġesù Kristu, l-imħabba ta’ Alla u l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu tkun magħkom ilkoll. Il-grazzja hi l-ġmiel u l-qawwa u tingħatalna bħala don mit-Trinità Qaddisa, jiġifieri l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. U kif tingħatalna l-grazzja mill-Missier bl-Iben, ma jistax ma jingħatalniex id-don ta’ l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu. Imseħbin fih, għandna l-imħabba tal-Missier, il-grazzja ta’ l-Iben u l-għaqda ta’ l-Ispirtu s-Santu.

 

RESPONSORJU

 

R/. Imbierku l-Missier, u l-Iben, u l-Ispirtu s-Santu, * Infaħħruh u ngħolluh għal dejjem.

V/. Imbierek Alla fil-firxa tas-smewwiet, ta’ min ifaħħru u jsebbħu għal dejjem. * Infaħħruh u ngħolluh għal dejjem.

 

 

INNU LILEK, O ALLA, INFAĦĦRU.

 

Lilek, o Alla, infaħħru: * lilek b’Mulej nistqarru.

Lilek Missier ta’ dejjem, * id-dinja kollha tqimek.

Lilek l-anġli kollha, *

Lilek is-smewwiet u l-qawwiet kollha tagħhom,

Lilek il-kerubini u s-serafini *

Ixandruk bla heda:

 

Qaddis, * Qaddis, * Qaddis *

Il-Mulej Alla ta’ l-eżerċti.

Is-smewwiet u l-art mimlija *

bil-kobor tas-sebħ tiegħek.

Lilek tfaħħar *

Il-ġemgħa glorjuża ta’ l-Appostli.

Lilek ifaħħar *

l-għadd sabiħ tal-Profeti.

Lilek ifaħħru *

il-qtajja’ tal-martri rebbieħa kollhom bjuda.

Mad-dinja kollha * il-Knisja mqaddsa tistqarr fik:

il-Missier * ta’ kobor bla qjies

l-Iben tiegħek miqjum, * veru u waħdieni

u l-Ispirtu s-Santu, * id-Difensur

 

Kristu, * inti s-Sultan glorjuż.

Inti minn dejjem * Bin il-Missier.

Int, biex teħles lill-bniedem, *

 ma stmerrejtx tinżel f’ġuf ta’ Verġni.

Int ħriġt rebbieħ fuq is-setgħa tal-mewt, *

 u ftaħt is-saltna tas-smewwiet għal min jemmen.

Int qiegħed fil-leminija ta’ Alla, *

 fis-sebħ tal-Missier.

Aħna nemmnu *

 li int għad terġa’ tiġi bħala mħallef.

Nitolbuk għalhekk li tgħin lill-qaddejja tiegħek, *

 li int fdejt b’demmek il-għażiż.

Agħmel li nissieħbu mal-qaddisin tiegħek *

 fil-glorja ta’ dejjem.

 

Salva lill-poplu tiegħek, Mulej, *

 bierek lill-wirt tiegħek.

Kun ir-ragħaj tagħhom, *

 erfagħhom għal dejjem.

Minn jum għall-ieħor * aħna nberkuk;

u nfaħħru ismek għal dejjem, *

 u għal dejjem ta’ dejjem.

Agħmel, Mulej, li llum *

 inħarsu ruħna minn kull dnub.

Ħenn għalina, Mulej, * ħenn għalina.

Ħa tkun fuqna, Mulej, it-tjieba tiegħek, *

 kif fik hi t-tama tagħna.

Fik, Mulej, jien nistkenn: *

 ma jkolli qatt għax ninfixel.

 

TALBA

 

O Alla Missier, inti bgħatt fid-dinja l-Kelma tal-Verità u l-Ispirtu tal-Qdusija, u wrejtna l-misteru tiegħek ta’ l-għaġeb; agħtina li nistqarru l-fidi vera billi nemmnu fit-Trinità Qaddisa, u naduraw Alla wieħed fis-setgħa u l-kobor tiegħu. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

 

Inbierku l-Mulej.

R/. Inroddu ħajr lil Alla.

 

 

 

 

 

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM

 

V/. O Alla, ejja eħlisni.

R/. Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

 

INNU

 

O Trinità, mill-ogħla tron tal-glorja,

tistmerrx il-għanja ta’ tifħir li wliedek,

b’wiċċhom ma’ l-art quddiemek, f’din il-għodwa

bi mħabba jinsġu.

 

Missier, ħallieq ta’ kollox, waħdek qawwi,

wassalna ħdejk, kif nittamaw u nemmnu,

għax tajtna sehem minn ħajtek u sawwartna

fuq xbieha tiegħek.

 

Int, dija ta’ ġmiel kbir tad-dawl ta’ dejjem,

li ħtartna b’ħutek u seħibtna miegħek,

Bin Alla, żommna fik, bħal friegħi ħajja

 fid-dielja vera.

 

Spirtu Qaddis, imħabba, nar, tjubija,

li b’dawlek qawwi tmexxi l-ħolqien kollu,

ġeddidna dejjem, saħħaħ l-għemil tiegħek

 fil-qiegħ ta’ qalbna.

 

O Trinità, li jogħġbok tgħammar fina,

għaqqadna miegħek b’rabtiet sħaħ ta’ mħabba,

sakemm għal dejjem niġu nfaħħru sebħek

u bik nitgħaxxqu. Ammen.

 

SALMODIJA

 

Ant. 1: Lilek il-ġieħ u s-setgħa, lilek il-glorja u l-qawwa, lilek it-tifħir u l-ferħ, Trinità Qaddisa.

 

Salm 62 (63), 2-9

 

Alla, Alla tiegħi int; *

lilek ħerqan infittex.

Ruħi bilgħatx għalik, †

għalik imxennaq jiena, *

bħal art niexfa, maħruqa, bla ilma.

Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek, *

biex nitgħaxxaq bis-setgħa u l-glorja tiegħek.

Għax it-tjieba tiegħek aħjar mill-ħajja, *

xufftejja jxandru t-tifħir tiegħek.

 

Għalhekk inbierkek tul ħajti kollha; *

ngħolli jdejja u nsejjaħ ismek.

Bħal b’ikel mill-aħjar li jsemmen nimtela, *

u jgħannilek fommi b’xufftejn ferrieħa,

meta, mimdud fuq friexi, fik niftakar, *

u naħseb fuqek fis-sahriet tal-lejl.

Għax int kont għajnuna għalija, *

għad-dell ta’ ġwenħajk ngħanni bil-ferħ.

Miegħek tingħaqad ruħi, *

int tweżinni bil-leminija tiegħek.

Glorja.

 

Ant. 1: Lilek il-ġieħ u s-setgħa, lilek il-glorja u l-qawwa, lilek it-tifħir u l-ferħ, Trinità Qaddisa.

Ant. 2: Jistħoqqlok li l-ħlejjaq kollha tiegħek ifaħħruk, jadurawk u jigglorifikawk, Trinità Qaddisa.

 

Kantiku (Dan 3,57-88.56)

 

Bierku, għemejjel kollha tal-Mulej, il-Mulej, *

faħħruh u għolluh għal dejjem.

Bierku, anġli tal-Mulej, il-Mulej; *

bierku, smewwiet, il-Mulej.

Bierku, ilmijiet kollha ta’ fuq is-sema, il-Mulej; *

bierku, setgħat kollha, il-Mulej.

Bierku, xemx u qamar, il-Mulej; *

bierku, kwiekeb tas-sema, il-Mulej.

 

Bierku, xita u nida kollha, il-Mulej; *

bierku, irjieħ kollha, il-Mulej.

Bierku, nar u sħana, il-Mulej; *

bierku, bard u ksieħ, il-Mulej.

Bierku, nida u borra, il-Mulej; *

bierku, silġ u bard, il-Mulej.

Bierku, ġlata u silġ, il-Mulej; *

bierku, iljieli u ġranet, il-Mulej.

Bierku, dawl u dlam, il-Mulej; *

bierku, beraq u sħab, il-Mulej.

 

Ħa tbierek l-art il-Mulej, *

ħa tfaħħru u tgħollih għal dejjem.

Bierku, muntanji u għoljiet, il-Mulej; *

bierku, kull ma jinbet fl-art, il-Mulej.

Bierku, għejun, il-Mulej; *

bierku, ibħra u xmajjar, il-Mulej.

Bierku, ħut kbir u kull ma jżiġġ fl-ilma, il-Mulej; *

bierku, tjur kollha ta’ l-ajru, il-Mulej.

Bierku, bhejjem u mrieħel kollha, il-Mulej; *

bierku, ulied il-bnedmin, il-Mulej.

 

Bierek, Iżrael, il-Mulej, *

faħħruh u għolluh għal dejjem.

Bierku, qassisin tal-Mulej, il-Mulej; *

bierku qaddejja tal-Mulej, il-Mulej.

Bierku, spirti u rwieħ tal-ġusti, il-Mulej; *

bierku, qaddisin u intom ta’ qalb umli, il-Mulej.

Bierku, Ħananija, Għażarija u Misael, il-Mulej, *

faħħruh u għolluh għal dejjem.

Inbierku l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu; *

infaħħruh u ngħolluh għal dejjem.

Imbierek int, Mulej, fil-wisa’ kollu tas-sema, *

ta’ min jgħollik u jsebbħek fuq kollox għal dejjem.

 

Fl-aħħar ta’ dan il-kantiku l-Glorja ma tingħadx.

 

Ant. 2: Jistħoqqlok li l-ħlejjaq kollha tiegħek ifaħħruk, jadurawk u jigglorifikawk, Trinità Qaddisa.

Ant. 3: Kollox ġej minn Alla, kollox permezz tiegħu, kollox għalih: lilu l-glorja għal dejjem.

 

Salm 149

 

Għannu lill-Mulej għanja ġdida: *

fil-ġemgħa ta’ ħbiebu t-tifħir tiegħuħ

Ħa jifraħ Iżrael bil-Ħallieq tiegħu, *

u jithennew ulied Sijon bis-sultan tagħhom

Ħa jfaħħru biż-żfin l-isem tiegħu, *

bid-daqq tat-tanbur u taċ-ċetra!

Għax il-Mulej jitgħaxxaq bil-poplu tiegħu, *

u jsebbaħ lill-fqajrin bir-rebħa.

 

Bil-glorja jithennew ħbiebu, *

u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom!

It-tifħir ta’ Alla jkun fuq fommhom, *

u sjuf b’żewġt ixfar f’idejhom,

biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus, *

u jagħtu l-kastig lill-popli,

jorbtu bil-ktajjen is-slaten tagħhom, *

bi rbit tal-ħadid il-kbarat tagħhom,

jagħmlu minnhom il-ħaqq miktub għalihom: *

dan hu ġieħ għall-ħbieb tiegħu kollha.

Glorja.

 

Ant. 3: Kollox ġej minn Alla, kollox permezz tiegħu, kollox għalih: lilu l-glorja għal dejjem.

 

LEZZJONI QASIRA 1 Kor 12:4-6

 

Hemm diversi doni, imma wieħed hu l-Ispirtu; hemm diversi ministeri, imma l-istess wieħed hu l-Mulej; hemm diversi ħidmiet, imma l-istess Alla, li jaħdem kollox f’kulħadd.

 

RESPONSORJU QASIR

 

R/. Infaħħruk u nagħtuk glorja. * O Trinità Qaddisa. Infaħħruk.

V/. Inroddulek ħajr għal dejjem ta’ dejjem. * O Trinità Qaddisa. Glorja. Infaħħruk.

 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:

 Tifħir lil Alla wieħed fit-Trinità Qaddisa, li ħalaq u jmexxi kollox; lilu l-barka minn issa u għal dejjem ta’ dejjem.

 

Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,

u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *

f’dar David, qaddej tiegħu,

bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,

biex isalvana mill-għedewwa tagħna *

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.

B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,

fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *

li jagħtina

li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *

naqduh bla biża’

tul ħajjitna kollha, *

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.

U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,

biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *

bil-maħfra ta’ dnubiethom,

ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,

ħa jdawwal lil dawk li jinsabu

fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *

ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *

u lill-Ispirtu s-Santu,

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:

Tifħir lil Alla wieħed fit-Trinità Qaddisa, li ħalaq u jmexxi kollox; lilu l-barka minn issa u għal dejjem ta’ dejjem.

  

PREĊI

 

Naduraw u b’ferħ kbir nigglorikaw lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu, u flimkien b’qalb waħda ngħidu:

 Glorja lill-Missier, u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.

Missier Qaddis, aħna ma nafux x’għandna nitolbu kif imiss:

- ibgħat l-Ispirtu s-Santu biex jgħinna fin-nuqqas ta’ ħila tagħna u jidħol għalina quddiemek bit-talb tiegħu.

 Iben ta’ Alla, int tlabt lill-Missier biex jagħti d-Difensur lil-Knisja tiegħek:

- agħmel li hu, l-Ispirtu tal-Verità, jibqa’ magħna għal dejjem.

Ejja Spirtu s-Santu, bid-don tiegħek:

- imliena bil-kotra tal-frott tiegħek.

Missier li tista’ kollox, int bgħatt f’qalbna l-Ispirtu ta’ Ibnek jgħajjat: Abba, Missier:

- mexxina bl-istess Spirtu, biex flimkien ma’ Ibnek inkunu werrieta tiegħek.

Kristu, int bgħatt id-Difensur, li ġej mill-Missier, biex jixhed għalik:

- agħmel li aħna wkoll nixhdu għalik quddiem il-bnedmin.

 

Missierna

 

Talba

 

O Alla Missier, inti bgħatt fid-dinja l-Kelma tal-Verità u l-Ispirtu tal-Qdusija, u wrejtna l-misteru tiegħek ta’ l-għaġeb; agħtina li nistqarru l-fidi vera billi nemmnu fit-Trinità Qaddisa, u naduraw Alla wieħed fis-setgħa u l-kobor tiegħu. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

 

Għeluq

Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen.

 

 

 

 

 

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM

 

V/. O Alla, ejja eħlisni.

R/. Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah

 

Fid-Disgħa ta’ filgħodu

 

INNU

 

Spirtu s-Santu, li int Alla

wieħed mal-Missier u l-Iben,

ejja xxerred ġewwa fina,

ħalli bik ilkoll timliena.

 

Bi kliem fommna, b’qalbna w ruħna,

nerfgħu lejk it-tifħir tagħna;

int kebbisna b’nar imħabbtek,

u nxerduh fl-oħrajn madwarna.

 

Kun id-dawl li jtina l-għarfa

tal-Missier u l-Iben tiegħu:

żomm qawwija l-fidi tagħna

fik, l-Ispirtu li ġej minnhom. Ammen.

 

Ant. Insejjħulek, infaħħruk u nadurawk, Trinità Qaddisa.

 

F’Nofsinhar

 

INNU

 

Mexxej qawwi, Alla veru,

Inti kollox tqassam sewwa:

jisbaħ jum, tagħnih bid-dija;

f’nofsu żżejnu b’dawl iħaġġeġ.

 

Iżda itfi l-għadab fina,

taffi s-sħana ta’ kull deni,

agħti s-saħħa ‘l min hu dgħajjef,

ġib is-sliem tassew fi qlubna.

 

Isma’ talbna, Missier twajjeb,

w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,

li ta’ dejjem hi saltnatkom

ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen.

 

Ant. Int it-tama tagħna, is-salvazzjoni tagħna, il-ġieħ tagħna, Trinità Qaddisa.

 

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar

 

INNU

 

Alla, int, li fik innifsek

m’hemmx tibdil lill-ħlejjaq trieġi:

lil kull siegħa tal-ġurnata

tqis id-dawl li jkun imissha.

 

Ibagħtilna lejla tajba,

fejn il-ħajja qatt ma tonqos,

imma tersaq lejn il-glorja,

li tkun ħlas ta’ mewt qaddisa.

 

Isma’ talbna, Missier twajjeb,

w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,

li ta’ dejjem hi saltnatkom

ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen.

 

Ant. Nistqarru li int dejjem l-istess, fl-essenza, fil-ħajja u fil-fehma.

 

Salm 117 (118)

 

I

 

Faħħru l-Mulej, għaliex hu tajjeb, *

għax għal dejjem it-tjieba tiegħu!

 

Ħa jgħidu wlied Iżrael: *

"Għal dejjem it-tjieba tiegħu."

Ħa tgħid dar Aron: *

"Għal dejjem it-tjieba tiegħu."

Ħa jgħidu dawk li jibżgħu mill-Mulej: *

"Għal dejjem it-tjieba tiegħu."

 

Sejjaħt il-Mulej fid-dwejjaq tiegħi; *

u l-Mulej weġibni, u ħariġni fil-wisa'.

La l-Mulej miegħi, m'għandix għax nibża'; *

x'jista' jagħmilli l-bniedem?

Il-Mulej miegħi, hu l-għajnuna tiegħi, *

u nħares b'wiċċi minn quddiem

lejn l-għedewwa tiegħi.

 

Aħjar tiskenn fil-Mulej *

milli tittama fil-bnedmin.

Aħjar tiskenn fil-Mulej *

 milli tittama fil-kbarat.

Glorja.

 

II

 

Il-ġnus kollha dawwruni; *

imma f'isem il-Mulej irbaħthom.

Dawwruni, minn kull naħa rassewni; *

imma f'isem il-Mulej irbaħthom.

Bħan-naħal daru miegħi,

bħan-nar tax-xewk madwari jħeġġu; *

imma f'isem il-Mulej irbaħthom.

 

B'saħħithom kollha imbuttawni biex naqa'; *

imma l-Mulej tani l-għajnuna.

 

Qawwa tiegħi u għana tiegħi l-Mulej; *

hu kien għalija s-salvazzjoni tiegħi.

Għajat ta' ferħ u rebħ fl-għerejjex tat-tajbin: *

il-leminija tal-Mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila!

Il-leminija tal-Mulej 'il fuq merfugħa, *

il-leminija tal-Mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila.

 

 Ma mmutx, imma nibqa' ngħix, *

u nħabbar l-għemejjel tal-Mulej.

Ħaqarni tassew il-Mulej, *

imma ma telaqnix għall-mewt.

 Glorja.

 

III

 

Iftħuli l-bibien tal-ġustizzja; *

ħa nidħol minnhom u nrodd ħajr lill-Mulej.

 

Dan hu bieb il-Mulej; *

il-ġusti jidħlu minnu.

Niżżik ħajr talli weġibtni *

u kont għalija s-salvazzjoni tiegħi.

 

Il-ġebla li warrbu l-bennejja *

saret il-ġebla tax-xewka.

Bis-saħħa tal-Mulej seħħ dan: *

ħaġa ta' l-għaġeb f'għajnejna.

Dan hu l-jum li għamel il-Mulej;

ħa nifirħu u nithennew fih!

 

Ejja, nitolbuk, Mulej, salvana! *

Ejja, nitolbuk, Mulej, agħtina r-riżq!

Imbierek minn ġej f'isem il-Mulej! *

Inberkukom minn dar il-Mulej.

 

Jaħweh hu Alla; hu d-dawl tagħna. *

Tqassmu f'purċissjoni bil-friegħi f'idejkom

sa ħdejn l-altar.

 

Alla tiegħi int, jien niżżik ħajr, *

Alla tiegħi, jien lilek inkabbar.

 

Faħħru l-Mulej, għaliex hu tajjeb, *

għax għal dejjem it-tjieba tiegħu!

Glorja.

  

Fid-Disgħa ta’ filgħodu

 

Ant. Insejjħulek, infaħħruk u nadurawk, Trinità Qaddisa.

 

LEZZJONI QASIRA 2 Kor 1:21-22

 

Hu Alla li jwettaq sew lilkom u sew lilna fi Kristu, u li kkonsagrana għalih nnifsu; hu li mmarkana wkoll bis-siġill tiegħu u tana b’rahan l-Ispirtu fi qlubna.

 

V/. Idħlu b’għana ta’ ħajr mill-bibien tiegħu.

R/. Sebbħu lil Alla l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu.

 

F’Nofsinhar

 

Ant. Int it-tama tagħna, is-salvazzjoni tagħna, il-ġieħ tagħna, Trinità Qaddisa.

 

LEZZJONI QASIRA ara Gal 4:4, 5-6

 

Alla bagħat lil Ibnu, biex ikollna l-adozzjoni. U għax intom ulied, Alla bagħat l-Ispirtu ta’ Ibnu f’qalbna jgħajjat: Abba, Missier!

 

V/. Int hienja u mbierka u glorjuża, o Trinità Qaddisa.

R/. Il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu.

 

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar

 

Ant. Nistqarru li int dejjem l-istess, fl-essenza, fil-ħajja u fil-fehma.

 

LEZZJONI QASIRA Apok 7:12

 

It-tifħir u l-glorja, l-għerf, ir-radd ta’ ħajr u l-ġieħ, il-qawwa u s-saħħa lil Alla tagħna, għal dejjem ta’ dejjem! Ammen.

 

V/. Imbierek int, Mulej, fil-wisa’ kollu tas-sema.

R/. Ta’ min ifaħħrek u jsebbħek għal dejjem.

 

Talba

 

O Alla Missier, inti bgħatt fid-dinja l-Kelma tal-Verità u l-Ispirtu tal-Qdusija, u wrejtna l-misteru tiegħek ta’ l-għaġeb; agħtina li nistqarru l-fidi vera billi nemmnu fit-Trinità Qaddisa, u naduraw Alla wieħed fis-setgħa u l-kobor tiegħu. Bi Kristu Sidna. Ammen.

 

Inbierku l-Mulej

R/. Inroddu ħajr lil Alla.

 

 

 

 

 

IT-II GĦASAR

 

V/. O Alla, ejja eħlisni.

R/. Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

 

INNU

 

Trinità, bla qjies u waħda,

mingħajr tmiem, kif mingħajr bidu,

kollox minnek, kollox tmexxi,

kollox qiegħed taħt setegħtek.

 

Inti waħdek, u ħadd ħliefek,

ħajja hienja fik innifsek:

safja w bla taħlit, u tħaddan

l-art u s-sema b’kull ma fihom.

 

Int, Missier, il-għajn tal-grazzja;

Iben, dija ta’ Missierek;

Spirtu s-Santu, li ġej minnhom,

inti d-dawl u l-ogħla mħabba.

 

Minnek, Trinità ħanina,

waħdek l-aqwa w l-ewwel Bidu,

minnek ġej kull ma jeżisti,

kull sbuħija w ġmiel u tjieba.

 

Niżżuk ħajr għax, lilna msejkna,

ħtart b’uliedek adottivi;

nitolbuk li wkoll tagħmilna

tempji ndaf u xierqa tiegħek.

 

O dawl ħaj, agħtina niġu

fis-smewwiet mas-serafini,

ħa nroddulek ħajr, imħabba,

qima, sebħ, tifħir għal dejjem. Ammen.

  

SALMODIJA

 

Ant. 1: O Trinità vera, kbira u ta’ dejjem, il-Missier, u l-Iben, u l-Ispirtu s-Santu.

 

Salm 109 (110):1-5, 7

 

Il-kelma tal-Mulej lil Sidi: *

"Oqgħod fuq lemin tiegħi,

sa ma nqiegħed l-għedewwa tiegħek *

mirfes taħt riġlejk."

Ix-xettru tal-qawwa tiegħek

jibgħat il-Mulej minn Sijon: *

 aħkem f'nofs l-għedewwa tiegħek.

Tiegħek is-setgħa sa minn twelidek

fuq l-għoljiet imqaddsa, *

sa minn qabel is-sebħ bħan-nida jien nissiltek.

 

Ħalef il-Mulej, u ma jisgħobx bih: *

"Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek!" 

Sidi fuq leminija tiegħek, *

jidrob is-slaten f'jum il-qilla tiegħu.

 

Mill-wied jixrob fi triqtu, *

għalhekk jerfa’ 'l fuq rasu.

 

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *

u lill-Ispirtu s-Santu.

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

 

Ant. 1: O Trinità vera, kbira u ta’ dejjem, il-Missier, u l-Iben, u l-Ispirtu s-Santu.

Ant. 2: Eħlisna, salvana u aħjina, o Trinità Qaddisa.

 

Salm 113A (114)

 

Meta ħareġ Iżrael mill-Eġittu, *

Ġakobb minn poplu ta' lsien barrani,

Ġuda sar is-santwarju tiegħu, *

Iżrael is-saltna tiegħu.

 

Il-baħar rah u ħarab, *

il-Ġordan reġa' lura.

Qabżu bħal kbiex il-muntanji, *

u bħal ħrief il-għoljiet.

 

Xi ġralek, baħar, biex taħrab? *

Xi ġralek, Ġordan, biex terġa' lura?

Xi ġralkom, muntanji, biex taqbżu bħal kbiex, *

u intom, għoljiet, biex taqbżu bħal ħrief?

Triegħed, art, quddiem is-Sid, *

quddiem Alla ta' Ġakobb,

li jbiddel il-blat f'għadira ilma, *

iż-żonqor f'għajn ta' ilma.

 Glorja.

 

Ant. 2: Eħlisna, salvana u aħjina, o Trinità Qaddisa.

Ant. 3: Qaddis, Qaddis, Qaddis il-Mulej, Alla li jista’ kollox, li kien, u li hu, u li ġej.

 

Kantiku ara Apok 19:1-2. 5-7

 

Hallelujah

Is-salvazzjoni u l-glorja u l-qawwa

huma ta’ Alla tagħna, *

(R/. Hallelujah)

għax veri u ġusti huma l-ġudizzji tiegħu.

R/. Hallelujah (hallelujah).

 

Hallelujah

Faħħru lil Alla tagħna,

intom il-qaddejja kollha tiegħu, *

(R/. Hallelujah)

intom li tibżgħu minnu,iż-żgħar u l-kbar!

R/. Hallelujah (hallelujah).

 

Hallelujah

Għax ħa s-saltna l-Mulej, Alla tagħna li jista’ kollox, *

(R/. Hallelujah)

Nifirħu u nithennew, u nagħtuh glorja.

R/. Hallelujah (hallelujah).

Hallelujah

Għax wasal it-tieġ tal-Ħaruf, *

(R/. Hallelujah)

u l-għarusa tiegħu ħejjiet ruħha.

R/. Hallelujah (hallelujah).

Glorja.

 

Ant. 3: Qaddis, Qaddis, Qaddis il-Mulej, Alla li jista’ kollox, li kien, u li hu, u li ġej.

 

LEZZJONI QASIRA Ef 4:3-6

 

 Fittxu li żżommu l-għaqda ta’ l-Ispirtu bir-rabta tas-sliem. Intom ġisem wieħed u ruħ waħda, l-istess kif kontu msejjħa għal tama waħda; Mulej wieħed, fidi waħda, magħmudija waħda; Alla wieħed u Missier ta’ kulħadd, li hu fuq kulħadd, b’kulħadd u f’kulħadd.

 

RESPONSORJU QASIR

 

R/. Inbierku l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. * Infaħħruh għal dejjem. Inbierku.

V/. Lil Alla waħdu l-ġieħ u l-glorja. * Infaħħruh għal dejjem. Glorja. Inbierku.

 

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:

Alla, Missier mhux imnissel, Iben waħdieni, Spirtu s-Santu Paraklitu, Trinità Qaddisa f’Alla wieħed, b’qalbna kollha nroddulek ħajr, infaħħruk u nberkuk: lilek il-glorja għal dejjem!

 

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, *

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi,

għax hu xeħet għajnejh

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. *

Iva, minn issa ‘l quddiem

kull nisel jibda jsejjaħli hienja.

 

Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; *

qaddis hu l-isem tiegħu.

Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien *

fuq dawk li jibżgħu minnu.

Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, *

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom.

Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, *

u għolla ċ-ċkejknin.

Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, *

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn.

Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, *

għax ftakar fil-ħniena tiegħu

- bħalma wiegħed lil missirijietna - *

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem.

Glorja.

 

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:

 Alla, Missier mhux imnissel, Iben waħdieni, Spirtu s-Santu Paraklitu, Trinità Qaddisa f’Alla wieħed, b’qalbna kollha nroddulek ħajr, infaħħruk u nberkuk: lilek il-glorja għal dejjem!

 

PREĊI

 

Il-Missier, bil-qawwa ta’ l-Ispirtu s-Santu, għall-imħabba tagħna għamel lil Kristu Ibnu bniedem ħaj li jagħti l-ħajja. Nagħtu glorja lil Alla, wieħed fi tliet Persuni, u ngħidu:

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.

Missier, Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, f’isem Ibnek ibgħat l-Ispirtu s-Santu, id-Difensur, fil-Knisja tiegħek:

- biex iħarisha u jżommha magħquda ħaġa waħda fl-imħabba u fil-verità sħiħa..

Mulej, ibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħek biex jagħmlu dixxipli lill-ġnus kollha:

- billi jgħammduhom fl-isem tal-Missier u ta’ l-Iben u ta’ l-Ispirtu s-Santu, u jgħallmuhom u jwettquhom fil-fidi.

Mulej, għin lil dawk kollha li huma ppersegwitati minħabba l-isem ta’ Ibnek:

- agħtihom l-Ispirtu tal-verità ħa jqegħdilhom kliemu fuq fommhom, kif wegħedna Kristu.

Missier li tista’ kollox, agħmel li l-bnedmin kollha jagħrfu lilek u l-Verb u l-Ispirtu s-Santu:

- biex jemmnu li int Alla wieħed, jittamaw fik u jħobbuk.

Missier il-ħajjin, xierek lil ħutna l-mejtin fil-glorja tiegħek:

- fejn Ibnek isaltan miegħek flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, it-tlieta Alla wieħed għal dejjem.

 

Missierna

 

Talba

 

O Alla Missier, inti bgħatt fid-dinja l-Kelma tal-Verità u l-Ispirtu tal-Qdusija, u wrejtna l-misteru tiegħek ta’ l-għaġeb; agħtina li nistqarru l-fidi vera billi nemmnu fit-Trinità Qaddisa, u naduraw Alla wieħed fis-setgħa u l-kobor tiegħu. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

 

Għeluq

Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen.

 

 

 

 

 

TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM

WARA T-II GĦASAR TAL-ĦDUD U

TAS-SOLENNITAJIET

 

V. O Alla, ejja eħlisni.

R. Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

 

Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.

Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ-

ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil-

Quddiesa.

 

ATT PENITENZJALI

l.. Issir l-istedina għall-penitenza.

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:

Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,

u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,

bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:

iħabbtu fuq sidirhom

ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.

Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,

lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,

u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R/. Ammen.

 

Jew

 

II. Issir l-istedina għall-penitenza.

 

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħad:

V. Ħenn għalina, Mulej

R. Għax dnibna kontra tiegħek.

V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.

R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.

 

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R. Ammen.

 

Jew

 

III. Issir l-istedina għall-penitenza.

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn:

Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.

R. Mulej, ħniena.

Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.

R. Kristu ħniena.

Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.

R. Mulej, ħniena.

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R. Ammen.

 

INNU

 

Wara dan il-jum li tajtna,

nitolbuk, ħallieq ta’ kollox,

biex fit-tjieba kbira tiegħek

tgħasses fuqna u tieqaf magħna.

 

Fik u bik jistrieħu qlubna,

jibqgħu jħossu l-kenn ta’ mħabbtek,

sabiex għada minn filgħodu

jisbħu jgħannu l-glorja tiegħek.

 

Bierek jiemna b’saħħa tajba,

żid il-ħeġġa ta’ ħajjitna,

u bid-dija tiegħek dawwal

dlam il-lejl li riesaq fuqna.

 

Isma’ talbna, Missier twajjeb,

w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,

li ta’ dejjem hi saltnatkom

ma’ l-Ispirtu faraġ tagħna. Ammen.

 

SALMODIJA

 

Barra Ż.GĦ.:

Ant. Taħt ġwenħajh, tistkenn; ma tibżax mill-biza’ tal-lejl.

 

Ż.GĦ.:

Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

 

Salm 90

 

Għad-dell tal-Għoli

 

Araw, tajtkom is-setgħa li tirfsu fuq is-sriep u skorpjuni (Lq 10, 19).

 

Int li tgħix għall-kenn tal-Għoli, *

li tgħammar għad-dell ta’ dak li jista’ kollox,

għid lill-Mulej: †

“Kenn tiegħi u qawwa tiegħi int, *

Alla tiegħi, jien fik nittama.”

 

Għax hu jeħilsek mix-xibka tan-nassab, *

u mill-mard tal-mewt.

Bir-rix tiegħu jgħattik, *

u taħt ġwenħajh tistkenn.

Ma tibzax mill-biża’ tal-lejl, *

anqas minn vleġġa li tittajjar bin-nhar,

minn pesta li tixtered fid-dlam, *

jew minn marda li ġġib ħerba f’nofs in-nhar.

 

Elf ruħ jaqgħu maġenbek, *

u għaxart elef fuq lemintek

imma lejk id-deni ma jersaqx, *

għax tarka u korazza l-fedelta’ tiegħu.

Int dan tarah biss b’għajnejk, *

tara l-ħlas li jieħdu l-ħżiena.

Għax int għandek il-Mulej kenn tiegħek, *

għamilt il-Għoli għamara tiegħek.

 

Ebda deni ma jiġrilek, *

ebda ħsara ma tersaq lejn darek.

Għax l-anġli tiegħu hu jibgħatlek, *

u jħarsuk fi triqatek kollha.

Fuq idejhom jerfgħuk, *

li ma taħbatx ma’ xi ġebla riġlek.

Fuq l-iljun u l-lifgħa int timxi, *

ferħ ta’ ljun u serp int tirfes.

 

La tħabbeb miegħi, jien neħilsu: *

la għaraf ismi, jiena nħarsu.

Hu jsejjaħli, u jiena nwieġbu; †

miegħu nkun fid-dwejjaq tiegħu, *

neħilsu u nerfagħlu ġiehu;

u b’għomor twil nimlieh, *

nurih is-salvazzjoni tiegħi.

Glorja.

 

Barra Z.GĦ.:

Ant. Taħt ġwenħajh tistkenn; ma tibżax mill-biża’ tal-lejl.

 

Z.GĦ:

Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

 

LEZZJONI QASIRA Apok 22, 4-5

 

Jaraw wiċċ il-Mulej, u jkollhom ismu fuq ġbinhom. Lejl ma jkunx hemm iżjed, u

ma jkunux jeħtieġu dwal ta’ msiebaħ u dawl tax-xemx, għax il-Mulej Alla jkun

jiddi fuqhom, u huma jsaltnu għal dejjem.

 

RESPONSORJU QASIR

 

Barra żmien il-Għid:

R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.

V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.

 

F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:

Ant. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; ħa nifirħu u nithennew fih! Hallelujah.

 

Fi żmien il-Għid:

R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.

V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.

Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u

nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah).

 

KANTIKU EVANĠELIKU Lq. 2,29-32

 

Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel

 

Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *

imur fis-sliem, skond kelmtek;

għaliex għajnejja raw *

is-salvazzjoni tiegħek,

li int ħejjejt *

għall-popli kollha:

dawl biex idawwal il-ġnus, *

u glorja tal-poplu tiegħek Israel.

 

Glorja.

 

Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u

nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah).

 

Talba

Nitolbu, Mulej, illum iċċelebrajna l-misteru tal-qawmien ta’ Kristu mill-imwiet;

issa nitolbuk il-grazzja li nistrieħu fis-sliem tiegħek u li tbiegħed minnha kull

deni, biex nerġgħu nqumu u nfaħħruk ferħana. Bi Kristu Sidna. R. Ammen.

 

Jew, fis-solennitajiet barra l-Ħdud:

Nitolbu. Żur, Mulej, lil din id-dar, u biegħed minnha kull tnassis tal-għadu;

jgħammru fiha l-anġli qaddisa tiegħek, biex iħarsuna u jżommuna fis-sliem; u

xerred dejjem il-barka tiegħek fuqna. Bi Kristu Sidna. R. Ammen.

 

Wara t-talba tingħad il-barka:

Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.

R. Ammen.

Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda

mill-antifoni tal-Madonna.

 

Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,

int bieb illi jagħti għas-sema,

int kewkba tal-baħar, Marija!

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,

għajnuna tal-poplu l-maħtur,

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek

fis-siegħa li lqajt it-tislima

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,

kif qabel, hekk wara t-tnissil.

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.

 

jew

 

Is-sliem, o Sultana

tas-sema, Sidt l-anġli;

int l-għerq u l-bieb safi

mnejn ġie dawl id-dinja.

O Verġni glorjuża,

ta’ ġmiel u sbuħija,

is-sliem għalik! Itlob

lil Kristu għalina.

 

jew

 

Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.

Lilek ingħajjtu,

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.

Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu

f’dan il-wied ta’ dmugħ.

 

Ejja, mela, avukata tagħna,

dawwar lejna

dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;

u wrina, wara dan it-turufnament,

lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.

 

jew

 

Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,

Omm qaddisa ta’ Alla:

la twarrabx minn quddiemek

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,

u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,

o Verġni glorjuża u mbierka.