Stampa t-test kollu ...

 Sejħa għat-Tifħir lil Alla ...


24 ta’ Ġunju

 

IT-TWELID TA’ SAN ĠWANN BATTISTA

 

Solennità

 

L-1 Għasar

 

V/. O Alla, ejja eħlisni.

R/. Mulej, fittex għinni.

 

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah.

 

INNU

 

Naddafna Ġwanni, mit-tinġis tal-ħtija,

biex ngħannu b’xufftejn safja t-tifħir tiegħek,

u nfaħħru llum bil-ferħ l-għemil ta’ l-għaġeb

li sebbaħ ħajtek.

 

Ġie l-anġlu t’Alla w ħabbar lil missierek

twelidek, ismek u l-missjoni tiegħek,

u l-ġieħ li kellek sa mill-ġuf imħejji

quddiem il-Għoli.

 

Kien tqil biex jemmen din il-wegħda kbira,

u lsienu żammlu w ma setax jitkellem;

iżd’int, meta twelidt, erġajt raddejtlu

il-kelma f’fommu.

 

Kont għadek qed tissawwar, moħbi u sieket,

u ż-żjara tas-Sultan bil-ferħ imlietek,

għall-merti tagħkom, ommijietkom xandru

misteri għolja.

 

Ħa jfaħħru l-anġli u l-qaddisin tas-sema

lit-Tliet Persuni, Alla wieħed, Sidna:

fiċ-ċokon tagħna, nitolbuh il-maħfra

u l-barka tiegħu. Ammen.

 

SALMODIJA

 

Ant. 1: Eliżabetta tat iben lil Żakkarija: Ġwanni l-Battista, ir-raġel kbir u prekursur tal-Mulej.

 

Salm 112 (113)

 

Faħħru, qaddejja tal-Mulej, *

faħħru isem il-Mulej.

Ikun imbierek isem il-Mulej, *

minn issa u għal dejjem!

 

Minn tlugħ ix-xemx sa nżulha *

ikun imfaħħar isem il-Mulej!

Għoli fuq il-ġnus kollha l-Mulej, *

ogħla mis-smewwiet hu sebħu.

Min hu bħall-Mulej, Alla tagħna, †

li qiegħed fl-għoli? *

Hu li jħares 'l isfel, lejn is-smewwiet

 u lejn l-art.

 

Hu li jqajjem mit-trab l-imsejken, *

u jerfa' mill-miżbla l-fqajjar,

biex mal-kbarat iqiegħdu, *

mal-kbarat tal-poplu tiegħu.

Il-mara bla wlied iqegħedha f'darha, *

jagħmilha omm ferħana b'uliedha.

 

 Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *

 u lill-Ispirtu s-Santu.

 Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *

 u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

 

Ant. 1: Eliżabetta tat iben lil Żakkarija: Ġwanni l-Battista, ir-raġel kbir u prekursur tal-Mulej.

Ant. 2: Ġwanni, il-prekursur tal-Mulej, twieled minn mara bla tfal u mdaħħla fiż-żmien.

 

Salm 145 (146)

 

Faħħar, ruħ tiegħi, il-Mulej!

Infaħħar il-Mulej tul ħajti kollha; *

għanni lil Alla tiegħi kemm indum ħaj.

 

La tittamawx fil-kbarat, *

għax il-bniedem ma jsalvakomx.

Malli toħroġ ruħu, lejn l-art jerġa' jmur; *

jintemmu dakinhar ħsibijietu.

 

Hieni min f'Alla ta' Ġakobb isib l-għajnuna tiegħu, *

min għandu t-tama fil-Mulej, Alla tiegħu,

li għamel is-sema, l-art u l-baħar, *

u kull ma jinsab fihom;

hu li jżomm kelmtu għal dejjem, †

li jagħmel ħaqq lill-maħqurin, *

u jagħti l-ħobż lill-imġewwħin.

 

Il-Mulej li jeħles lill-imjassrin; *

il-Mulej li jiftaħ għajnejn l-għomja;

il-Mulej li jerfa' lill-milwijin; *

il-Mulej li jħobb lill-ġusti;

il-Mulej li jħares lill-barranin; †

hu li jżomm lill-iltim u lill-armla, *

imma lill-ħżiena jħarbtilhom triqathom.

 

Il-Mulej isaltan għal dejjem; *

Alla tiegħek, Sijon, minn nisel għal nisel.

 Glorja.

 

Ant. 2: Ġwanni, il-prekursur tal-Mulej, twieled minn mara bla tfal u mdaħħla fiż-żmien.

Ant. 3: Fost ulied in-nisa ħadd ma qam akbar minn Ġwanni l-Battista.

 

Kantiku (Ef 1:3-10)

 

Imbierek Alla u Missier Sidna Ġesù Kristu, *

li mliena b'kull xorta ta' barka spiritwali,

 fis-smewwiet fi Kristu.

Hekk hu għażilna fih, †

sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja, *

biex inkunu qaddisa u bla tebgħa 

 quddiemu fl-imħabba.

Iddestinana li nkunu għalih ulied adottivi †

permezz ta' Ġesù Kristu; *

skond ma għoġob lir-rieda tiegħu, *

 

 għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu, *

 li biha mliena fl-Għażiż tiegħu.

 

Fih aħna għandna l-fidwa, bid-demm tiegħu, *

il-maħfra tad-dnubiet,

skond l-għana tal-grazzja tiegħu, *

li biha fawwarna fl-għerf u l-għaqal kollu:

 

hu għarrafna l-misteru tar-rieda tiegħu, †

skond il-pjan li għoġbu jfassal fih minn qabel, *

u li kellu jseħħ meta tasal il-milja taż-żminijiet;

 

 jiġifieri, li kollox jinġabar taħt Ras waħda, li hu Kristu, *

kull ma hu fl-art u kull ma hu fis-sema.

 Glorja lill-Missier.......

 

Ant. 3: Fost ulied in-nisa ħadd ma qam akbar minn Ġwanni l-Battista.

 

LEZZJONI QASIRA Atti 13:23-25

 

Alla minn-nisel ta’ David skond il-wegħda tiegħu, ġieb lil Iżrael salvatur, li hu Ġesù. Qabel il-miġja tiegħu, Ġwanni deher ixandar magħmudija ta’ ndiema lill-poplu kollu ta’ Iżrael. U meta kien wasal fi tmiem il-ħidma tiegħu, Ġwanni qal: Jien m’iniex dak li intom taħsbu li jien: dan ġej warajja, u jien anqas jistħoqqli nħoll il-qorq ta’ riġlejh.

 

RESPONSORJU QASIR

 

R/. Ħejju t-triq tal-Mulej, * Iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu. Ħejju.

V/. Warajja ġej wieħed aqwa minni għax kien qabli. * Iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu. Glorja. Ħejju.

 

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:

Żakkarija daħal ġewwa fis-santwarju tal-Mulej, u deherlu l-anġlu Gabrijel wieqaf in-naħa tal-lemin ta’ l-artal ta’ l-inċens.

 

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, *

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi,

għax hu xeħet għajnejh

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. *

Iva, minn issa ‘l quddiem

kull nisel jibda jsejjaħli hienja.

 

Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; *

qaddis hu l-isem tiegħu.

Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien *

fuq dawk li jibżgħu minnu.

 

Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, *

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom.

Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, *

u għolla ċ-ċkejknin.

Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, *

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn.

Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, *

għax ftakar fil-ħniena tiegħu

- bħalma wiegħed lil missirijietna - *

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem.

 

Glorja.

 

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:

Żakkarija daħal ġewwa fis-santwarju tal-Mulej, u deherlu l-anġlu Gabrijel wieqaf in-naħa tal-lemin ta’ l-artal ta’ l-inċens.

 

PREĊI

 

Alla għażel lil Ġwanni l-Battista u bagħtu jħabbar lill-bnedmin li s-saltna tal-Messija waslet. Imqanqlin bil-ferħ, nitolbuh u ngħidulu:

Mulej, mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.

Int sejjaħt lil Ġwanni sa minn ġuf ommu biex iħejji t-triq għal-Ibnek:

- sejjaħ ukoll lilna ħa nimxu wara l-Mulej kif mexa qablu hu.

Int dawwalt lil Ġwanni biex jagħraf lill-Ħaruf ta’ Alla:

- agħmel li l-Knisja tiegħek turih lid-dinja, u li jagħrfuh ukoll il-bnedmin ta’ llum.

Int għoġbok tagħmel li Ġwanni jiċkien u Kristu jikber:

- għallimna nagħtu postna lill-oħrajn, biex int turi ruħek.

Int ridt li l-martirju tal-Battista jkun rahan sħiħ tas-sewwa:

- agħmel li qatt ma nonqsu mix-xhieda tagħna għall-verità.

Ftakar f’ħutna l-mejtin kollha kollha, l-aktar dawk li ħabbew lill-Prekursur ta’ Ibnek:

- agħtihom is-saltna tad-dawl u s-sliem.

 

Missierna

 

Talba

 

 Agħtina, o Alla li tista’ kollox, li nimxu fit-triq tas-salvazzjoni skond it-twissijiet ta’ San Ġwann Battista li ħejja t-triq għall-Mulej, biex hekk naslu żgur għand dak li kien imħabbar minnu: Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

 

Għeluq

 

Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

Ammen.

 

 

 

 

 

TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM

WARA L-I GĦASAR TAL-ĦDUD U

TAS-SOLENNITAJIET

 

V. O Alla, ejja eħlisni.

R. Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

 

Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.

Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ-

ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil-

Quddiesa.

 

ATT PENITENZJALI

l.. Issir l-istedina għall-penitenza.

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:

Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,

u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,

bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:

iħabbtu fuq sidirhom

ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.

Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,

lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,

u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R/. Ammen.

 

Jew

 

II. Issir l-istedina gĦall-penitenza.

 

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. ImbagĦad jingĦad:

V. Ħenn għalina, Mulej

R. Għax dnibna kontra tiegħek.

V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.

R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.

 

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R. Ammen.

 

Jew

 

III. Issir l-istedina għall-penitenza.

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn:

Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.

R. Mulej, ħniena.

Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.

R. Kristu ħniena.

Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.

R. Mulej, ħniena.

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R. Ammen.

 

INNU

 

Wara dan il-jum li tajtna,

nitolbuk, ħallieq ta’ kollox,

biex fit-tjieba kbira tiegħek

tgħasses fuqna u tieqaf magħna.

 

Fik u bik jistrieħu qlubna,

jibqgħu jħossu l-kenn ta’ mħabbtek,

sabiex għada minn filgħodu

jisbħu jgħannu l-glorja tiegħek.

 

Bierek jiemna b’saħħa tajba,

żid il-ħeġġa ta’ ħajjitna,

u bid-dija tiegħek dawwal

dlam il-lejl li riesaq fuqna.

 

Isma’ talbna, Missier twajjeb,

w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,

li ta’ dejjem hi saltnatkom

ma’ l-Ispirtu faraġ tagħna. Ammen.

 

SALMODIJA

 

Barra Ż.GĦ.:

Ant.1: Ħenn għalija, Mulej, u isma’ talbi.

 

Ż.GĦ.:

Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

 

Salm 4

 

Radd ta’ ħajr

 

Il-Mulej wera tjieba kbira ma’ dak li hu qajjem mill-imwiet. (S. Wistin)

 

Weġibni, meta nsejjaħlek, *

Alla tal-ġustizzja tiegħi;

oħroġni fil-wisa' meta nkun imdejjaq, *

ħenn għalija u isma' talbi.

 

Intom, bnedmin, kemm se ddumu twebbsu qalbkom? *

Għax tħobbu l-frugħa u tfittxu l-gideb?

Kunu afu li l-Mulej wera tjieba kbira miegħi; *

jismagħni l-Mulej meta nsejjaħlu.

 

Triegħdu bil-biża', u la tidinbux; *

aħsbu f'qalbkom bil-lejl, u isktu! 

Offru s-sagrifiċċji li għandkom tagħmlu, *

u ittamaw fil-Mulej.

 

Ħafna jgħidu: "Min jurina r-riżq?" *

Ixħet fuqna, Mulej, id-dawl ta' wiċċek.

Int nissilt l-hena f'qalbi, *

aktar mill-kotra tal-qamħ u l-inbid tagħhom.

Nimtedd u norqod minnufih fis-sliem, *

għax int waħdek, Mulej, fis-sod tqegħedni.

 Glorja.

 

Barra Z.GĦ.:

Ant.1: Ħenn għalija, Mulej, u isma’ talbi.

Ant.2: Bierku l-Mulej fil-ljieli.

 

Salm 133 (134)

 

It-talb ta’ filgħaxija fit-tempju

Faħħru lil Alla tagħna, intom il-qaddejja kollha tiegħu, intom li tibżgħu minnu, iż-żgħar u l-kbar. (Apok 19:5)

 

Ejjew, bierku l-Mulej, †

qaddejja kollha tal-Mulej, *

intom li toqogħdu f'dar il-Mulej.

Erfgħu idejkom lejn it-tempju, *

u bierku l-Mulej fil-ljieli.

 

Ibierkek il-Mulej minn Sijon, *

hu li għamel is-sema u l-art!

Glorja.

 

Ant.2: Bierku l-Mulej fil-ljieli.

 

Z.GĦ:

Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

 

LEZZJONI QASIRA Dewt 6:4-7

 

Isma', Iżrael: Wieħed hu l-Mulej, il-Mulej Alla tagħna. Ħobb, mela, lill-Mulej, Alla tiegħek, b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'saħħtek kollha. Żomm f'qalbek dawn it-twissijiet li jiena qiegħed nagħtik illum ; għallimhom lil uliedek u kellimhom fuqhom, sew meta tkun f'darek, sew meta timxi barra t-triq, sew meta tkun se timtedd, u sew meta tqum.

 

RESPONSORJU QASIR

 

Barra żmien il-Għid:

R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.

V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.

 

- f’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:

Ant. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; ħa nifirħu u nithennew fih! Hallelujah.

 

Fi żmien il-Għid:

R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.

V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.

 

Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u

nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah).

 

KANTIKU EVANĠELIKU Lq. 2,29-32

 

Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel

 

Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *

imur fis-sliem, skond kelmtek;

għaliex għajnejja raw *

is-salvazzjoni tiegħek,

li int ħejjejt *

għall-popli kollha:

dawl biex idawwal il-ġnus, *

u glorja tal-poplu tiegħek Israel.

 

Glorja.

 

Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u

nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah).

 

Talba

Ejja żurna, Mulej, f’dan il-lejl li ġej fuqna, biex għada mas-sebħ inqumu bil-qawwa tiegħek, u nifirħu bil-qawmien ta’ Kristu Ibnek, li jgħix u jsaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Ammen.

 

Jew, fis-solennitajiet barra l-Ħdud:

Nitolbu. Żur, Mulej, lil din id-dar, u biegħed minnha kull tnassis tal-għadu;

jgħammru fiha l-anġli qaddisa tiegħek, biex iħarsuna u jżommuna fis-sliem; u

xerred dejjem il-barka tiegħek fuqna. Bi Kristu Sidna. R. Ammen.

 

Wara t-talba tingħad il-barka:

Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.

R. Ammen.

 

Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda

mill-antifoni tal-Madonna.

 

Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,

int bieb illi jagħti għas-sema,

int kewkba tal-baħar, Marija!

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,

għajnuna tal-poplu l-maħtur,

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek

fis-siegħa li lqajt it-tislima

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,

kif qabel, hekk wara t-tnissil.

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.

 

jew

 

Is-sliem, o Sultana

tas-sema, Sidt l-anġli;

int l-għerq u l-bieb safi

mnejn ġie dawl id-dinja.

O Verġni glorjuża,

ta’ ġmiel u sbuħija,

is-sliem għalik! Itlob

lil Kristu għalina.

 

jew

 

Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.

Lilek ingħajjtu,

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.

Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu

f’dan il-wied ta’ dmugħ.

 

Ejja, mela, avukata tagħna,

dawwar lejna

dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;

u wrina, wara dan it-turufnament,

lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.

 

jew

 

Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,

Omm qaddisa ta’ Alla:

la twarrabx minn quddiemek

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,

u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,

o Verġni glorjuża u mbierka.

 

 

 

 

 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja.

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek.

 

Salm 94 (95)

 

Ant. Ġwanni feraħ x’ħin uriena l-Ħaruf ta’ Alla: ejjew nadurawh.

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,

ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna!

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,

ngħannulu b'għajat ta' ferħ.

 

Ant. Ġwanni feraħ x’ħin uriena l-Ħaruf ta’ Alla: ejjew nadurawh.

 

Għax Alla kbir hu l-Mulej,

sultan kbir fuq l-allat kollha.

F'idejh huma qigħan l-art,

tiegħu huma qċaċet l-għoljiet.

Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;

tiegħu l-art, għax b'idejh saret.

 

Ant. Ġwanni feraħ x’ħin uriena l-Ħaruf ta’ Alla: ejjew nadurawh.

 

Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna!

Għaliex hu Alla tagħna,

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.

 

Ant. Ġwanni feraħ x’ħin uriena l-Ħaruf ta’ Alla: ejjew nadurawh.

 

M'hux li kontu llum tisimgħu leħnu!

"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,

bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert,

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,

għalkemm raw dak li jien għamilt.

 

Ant. Ġwanni feraħ x’ħin uriena l-Ħaruf ta’ Alla: ejjew nadurawh.

 

Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;

u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,

u triqati ma jagħrfux.'

Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:

Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!"

 

Ant. Ġwanni feraħ x’ħin uriena l-Ħaruf ta’ Alla: ejjew nadurawh.

 

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,

 U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

 

Ant. Ġwanni feraħ x’ħin uriena l-Ħaruf ta’ Alla: ejjew nadurawh.

 

 

 

 

 

UFFIĊĊJU TAL-QARI

 

V/. O Alla, ejja eħlisni.

R/. Mulej, fittex għinni.

 

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah.

 

INNU

 

Kont għadek tfajjel met’għażilt tinqata’

mill-għagħa tal-bliet u tgħix f’deżert imwarrab,

biex taħrab kull ma seta’ jtebba l-bjuda

ta’ ruħek safja.

 

Fuq ġismek il-qaddis tfajt satra ħarxa

tax-xagħar tal-ġemel, ħżiem tal-ġild ma’ qaddek;

b’għasel selvaġġ u ġradijiet kont tikser

is-sawma tiegħek.

 

Il-ġemgħa tal-profeti li ġew qablek

ħabbru mill-bogħod ix-Xemx li kellha żżurna:

imm’int mill-qrib urejt lil dak li jneħħi

id-dnub tad-dinja.

 

Fost kemm bnedmin fid-dinja wildu n-nisa,

ħadd aqwa minnek, ħadd ma sebqek, Ġwanni,

li stħaqqlek tgħammed bl-ilma ‘l min jaħsilna

bil-Magħmudija.

 

Ħa jfaħħru l-anġli u l-qaddisin tas-sema

lit-Tliet Persuni, Alla wieħed, Sidna:

fiċ-ċokon tagħna, nitolbuh il-maħfra

u l-barka tiegħu. Ammen.

  

SALMODIJA

 

Ant. 1: Il-Mulej mill-ġuf sejjaħli, minn ħdan ommi ftakar f’ismi.

 

Salm 20 (21):2-8, 14

 

Mulej, bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan; *

kemm jithenna bir-rebħa tiegħek!

Ix-xewqa ta' qalbu int qtajthielu, *

ma ċħadtlux it-talba ta' fommu.

Għax inti lqajtu bil-barka u r-riżq, *

kuruna ta' deheb fin qegħedtlu fuq rasu.

Il-ħajja talbek, u int tajthielu, *

għomor twil minn żmien għal żmien.

 

Kbir hu sebħu bir-rebħa li tajtu; *

ġieħ u ġmiel int tqiegħed fuqu.

Lilu tagħti barkiet għal dejjem, *

tferrħu u thennih bis-sebħ ta' wiċċek.

Għalhekk is-sultan fil-Mulej jittama, *

għall-ħniena ta' l-Għoli qatt ma jitħarrek.

 

Tkabbar, Mulej, bil-qawwa tiegħek! *

Ħa ngħannu u nfaħħru s-saħħa tiegħek.

 Glorja.

 

Ant. 1: Il-Mulej mill-ġuf sejjaħli, minn ħdan ommi ftakar f’ismi.

Ant. 2: Il-Mulej għamilli fommi xabla msinna, taħt id-dell ta’ idu ħbieni.

 

Salm 91 (92)

 

I

 

Tajjeb li nfaħħru l-Mulej, *

li ngħannu lil ismek, inti l-Għoli,

Inxandru fil-għodu t-tjieba tiegħek, *

u billejl il-fedeltà tiegħek,

fuq l-għaxar kordi u fuq l-arpa, *

u bid-daqq taċ-ċetra.

 

Għax inti, Mulej, ferraħtni b'għemilek; *

għal għemil idejk jien ngħanni bil-ferħ.

 

Kemm huma kbar, Mulej, l-għemejjel tiegħek, *

kemm huma għolja ħsibijietek!

Il-bniedem bla moħħ ma jagħrafhomx, *

u l-iblah ma jifhimhomx.

Mqar jekk iħaddru bħall-ħaxix il-ħżiena, *

u jwarrdu dawk kollha li jagħmlu l-ħażen,

lkoll għad jinqerdu għal dejjem. *

Imma inti, Mulej, għal dejjem fl-għoli.

Glorja.

 

Ant. 2: Il-Mulej għamilli fommi xabla msinna, taħt id-dell ta’ idu ħbieni.

Ant. 3: Din hi x-xhieda li ta Ġwanni: Min ġej warajja hu qabli.

 

II

 

Għax l-għedewwa tiegħek, Mulej, †

l-għedewwa tiegħek jintilfu; *

jitferrxu dawk kollha li jagħmlu l-ħażen.

Imma lili daqs gendus saħħaħtni, *

żejt ifuħ sawwabtli fuqi.

Għajnejja jaqgħu fuq l-għedewwa tiegħi, *

widnejja jisimgħu bit-telfa

 tal-ħżiena li qamu għalija.

 

Il-bniedem ġust bħall-palma jħaddar, *

bħal ċedru tal-Libanu jikber.

Imħawwlin f'dar il-Mulej, *

iħaddru fil-btieħi tat-tempju ta' Alla tagħna.

Sa fi xjuħithom il-frott jagħmlu, *

kollhom ħajja u ħdura,

biex ixandru li ġust hu l-Mulej, il-blata tiegħi, *

u ebda qerq ma jinsab fih.

 Glorja.

 

Ant. 3: Din hi x-xhieda li ta Ġwanni: Min ġej warajja hu qabli.

 

V/. Dan ġie bħala xhieda, biex jixhed għad-dawl.

R/. Biex bih kulħadd jemmen.

 

LEZZJONI 1

 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija Ġer 1:4-10. 17-19

 

Alla jsejjaħ lil Ġeremija

 

Il-Mulej kellimni u qalli: “Qabel ma sawwartek fil-ġuf, għaraftek; qabel ma ħriġt minn ħdan ommok, qaddistek. Jien qegħedtek profeta fuq il-ġnus." Jien weġibt: "Ah, Sidi Mulej! Arani. ma nafx nitkellem, għadni żgħir."

U l-Mulej weġibni: "Tgħidx, 'Għadni żgħir'. Int tmur kull fejn nibagħtek, u tgħid kull ma nordnalek. La tibżax minnhom, għax jiena miegħek biex neħilsek," – Din kelma tal-Mulej.

U l-Mulej ħareġ idu u messli fommi; u qalli l-Mulej: "Ara, qegħedtlek kliemi fuq fommok. Ara, jiena llum qegħedtek fuq il-ġnus u s-saltniet, biex taqla' u ġġarraf, biex teqred u tħott, biex tibni u tħawwel."

 Ħażżem ġenbejk, qum u għidilhom kull ma ordnajtlek. La tibżax minnhom, għax inkella nbeżżgħek jien quddiemhom. Arani, illum se nagħmel minnek belt fortizza, kolonna tal-ħadid, ħajt tal-bronż, kontra l-pajjiż kollu, kontra s-slaten ta' Ġuda, u l-prinċpijiet tiegħu, kontra l-qassisin tiegħu u l-poplu kollu tal-pajjiż. Huma jeħduha kontrik, imma ma jagħmlulek xejn, għax jien inkun miegħek, - kelma tal-Mulej – biex neħilsek minnhom."

 

RESPONSORJU Ġer 1:5. 9b-10a

 

R/. Qabel ma sawwartek fil-ġuf, għaraftek; qabel ma ħriġt minn ħdan ommok, qaddistek. * Jien qegħedtek profeta fuq il-ġnus.

V/. Ara, qegħedtlek kliemi fuq fomook; ara, jiena llum qegħedtek fuq il-ġnus u s-saltniet. * Jien qegħedtek profeta fuq il-ġnus.

  

LEZZJONI II

 

Qari mid-Diskorsi ta’ l-isqof Santu Wistin

 

Leħen jgħajjat fid-deżert

 

 Il-Knisja tagħti ġieħ lit-twelid ta’ Ġwanni u tiċċelebrah b’ċertu mod. Fost il-missirijiet ta’ l-imgħoddi, ma hemm ħadd li niċċelebraw it-twelid tiegħu bis-solennità. Niċċelebraw it-twelid ta’Ġwanni, u niċċelebraw it-twelid ta’ Kristu: dan ma jistax jonqos, u jekk forsi ma għandniex ħila nfissru tajjeb din il-ġrajja, tant hu kbir il-ġieħ li jistħoqqilha, ikun aktar ta’ ġid jekk naħsbu fuqha sewwa. Twieled Ġwanni minn xwejħa li ma setax ikollha tfal, u twieled Kristu minn xbejba verġni.

 Il-missier ma emminx li kien se jitwilidlu Ġwanni, u lsienu żammlu; l-omm emmnet li kien se jitwildilha Kristu, u nisslitu bil-fidi. Jien diġà għedtilkom x’se naraw flimkien, diġà għedtilkom fuqiex se nitħaddtu; imma għedtilkom dan minn qabel, u jekk aħna la għandna ħila u lanqas żmien biżżejjed biex niflu misteru hekk kbir fl-irqaqat kollha tiegħu, ikun aħjar jekk jgħallimkom dak li jkellimkom ġewwa fikom, ukoll meta ma nkunux magħkom aħna, dak li fuqu taħsbu b’tjieba kbira, dak li lqajtu f’qalbkom, dak li sirtu tempju tiegħu.

 Ġwanni qisu t-tarf bejn iż-żewġ testmenti, il-qadim u l-ġdid. Il-Mulej stess xehed għalih li hu qisu t-tarf, għax qal: Il-liġi u l-profeti sa Ġwanni. Tah ġieħ bħala rappreżentatnt tal-ġejjieni. Bħala dak li qiegħed jidher għall-imgħoddi, twieled mix-xjuħ: bħala dak li jidher għall-ġejjieni, ixxandar bħala profeta sa minn ġuf ommu. Kien għadu ma twelidx: ġiet Marija, u qabeż bil-ferħ f’ġuf ommu. Intwera sa minn ġuf ommu, intwera sa minn qabel ma twieled; ixxandar bħala prekursur ta’ dak li kien għadu anqas biss rah b’għajnejh. Dawn huma misteri ta’ Alla; aħna l-bnedmin dgħajfa wisq biex nifhmuhom. Mbagħad twieled, tawh ismu, u lsien missieru nħall. Qis dawn il-ġrajja, u orbothom mat-tifsira tagħhom.

 Żakkarija jiskot u ma jistax jitkellem; jitwieled Ġwanni, il-prekursur tal-Mulej, u jiftaħlu fommu. Xi jfisser dan is-skiet ta’Żakkarija: Ifisser li l-profezija kienet għadha ma seħħitx, kienet għadha qisha moħbija u magħluqa sa ma jixxandar Kristu. Ġie Kristu, u l-għeluq tagħha nfetaħ; ma baqgħetx aktar moħbija meta wasal dak li kien ilu mħabbar. Il-ftuħ ta’ fomm Żakkarija fi twelid Ġwanni nistgħu nqabbluh mat-tiċrit tal-velu tat-tempju fil-mewt ta’ Kristu fuq is-salib. Kieku Ġwanni xandar lilu nnifsu, fomm Żakkarija ma kienx jinfetaħ. Dan il-fomm infetaħ għax il-leħen twieled; infatti Ġwanni, li ġa kien qiegħek ixandar il-Mulej, meta staqsewh Int min int? wieġeb: Jiena l-leħen ta’ wieħed jgħajjat fid-deżert. Ġwanni ma kienx ħlief leħen iżda l-Mulej fil-bidu kien il-Verb, il-Kelma. Ġwanni kien il-leħen għal ftit taż-żmien, Kristu l-Kelma li kienet ġa eterna fil-bidu.

 

RESPONSORJU Lq 1:76-77

 

R/. Inti tfajjel tissejjaħ profeta ta’ Alla l-Għoli; * Għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu.

V/. Biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, bil-maħfra ta’ dnubiethom. * Għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu.

 

INNU LILEK, O ALLA, INFAĦĦRU.

 

Lilek, o Alla, infaħħru: * lilek b’Mulej nistqarru.

Lilek Missier ta’ dejjem, * id-dinja kollha tqimek.

Lilek l-anġli kollha, *

 Lilek is-smewwiet u l-qawwiet kollha tagħhom,

Lilek il-kerubini u s-serafini *

 Ixandruk bla heda:

 

Qaddis, * Qaddis, * Qaddis *

 Il-Mulej Alla ta’ l-eżerċti.

Is-smewwiet u l-art mimlija *

 bil-kobor tas-sebħ tiegħek.

Lilek tfaħħar *

 Il-ġemgħa glorjuża ta’ l-Appostli.

Lilek ifaħħar *

 l-għadd sabiħ tal-Profeti.

Lilek ifaħħru *

 il-qtajja’ tal-martri rebbieħa kollhom bjuda.

Mad-dinja kollha * il-Knisja mqaddsa tistqarr fik:

il-Missier * ta’ kobor bla qjies

l-Iben tiegħek miqjum, * veru u waħdieni

u l-Ispirtu s-Santu, * id-Difensur

 

Kristu, * inti s-Sultan glorjuż.

Inti minn dejjem * Bin il-Missier.

Int, biex teħles lill-bniedem, *

 ma stmerrejtx tinżel f’ġuf ta’ Verġni.

Int ħriġt rebbieħ fuq is-setgħa tal-mewt, *

 u ftaħt is-saltna tas-smewwiet għal min jemmen.

Int qiegħed fil-leminija ta’ Alla, *

 fis-sebħ tal-Missier.

Aħna nemmnu *

 li int għad terġa’ tiġi bħala mħallef.

Nitolbuk għalhekk li tgħin lill-qaddejja tiegħek, *

 li int fdejt b’demmek il-għażiż.

Agħmel li nissieħbu mal-qaddisin tiegħek *

 fil-glorja ta’ dejjem.

 

Salva lill-poplu tiegħek, Mulej, *

 bierek lill-wirt tiegħek.

Kun ir-ragħaj tagħhom, *

 erfagħhom għal dejjem.

Minn jum għall-ieħor * aħna nberkuk;

u nfaħħru ismek għal dejjem, *

 u għal dejjem ta’ dejjem.

Agħmel, Mulej, li llum *

 inħarsu ruħna minn kull dnub.

Ħenn għalina, Mulej, * ħenn għalina.

Ħa tkun fuqna, Mulej, it-tjieba tiegħek, *

 kif fik hi t-tama tagħna.

Fik, Mulej, jien nistkenn: *

 ma jkolli qatt għax ninfixel.

 

TALBA

 

Agħtina, o Alla li tista’ kollox, li nimxu fit-triq tas-salvazzjoni skond it-twissijiet ta’ San Ġwann Battista li ħejja t-triq għall-Mulej, biex hekk naslu żgur għand dak li kien imħabbar minnu: Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

 

Inbierku l-Mulej.

R/. Inroddu ħajr lil Alla.

 

 

 

 

 

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM

 

V/. O Alla, ejja eħlisni.

R/. Mulej, fittex għinni.

 

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah.

 

 

INNU

 

Int hieni, Ġwanni, bl-ogħla merti mżejjen,

ħajtek bla nikta w mewtek xhieda sħiħa;

għażilt b’għamartek id-deżert, int, l-aqwa

fost il-profeti.

 

Il-ġusti l-oħra kattru l-frott, kull wieħed

tletin, sittin, u ħadu l-ħlas imwiegħed;

int mija tajt, u Sidek għoġbu jħallsek

tliet darbiet iżjed.

 

Għalhekk bil-ħeġġa nitolbuk li tneħħi

minn qlubna l-ġebel żonqri li jfixkilna,

tiddritta w twitti kull mogħdija mgħawwġa

u mħarbta tagħna.

 

Biex min ħalaqna w fi tjubitu fdiena,

xħin jiġi, jsibna poplu mħejji sewwa,

jagħtina d-dawl u jmexxi l-passi tagħna

fit-triq tal-paċi.

 

Ħa jfaħħru l-anġli u l-qaddisin tas-sema

lit-Tliet Persuni, Alla wieħed, Sidna:

fiċ-ċokon tagħna, nitolbuh il-maħfra

u l-barka tiegħu. Ammen.

 

SALMODIJA

 

Ant. 1: Inti ssemmih Ġwanni, u jkun hemm bosta li jifirħu bit-twelid tiegħu.

 

Salm 62 (63), 2-9

 

Alla, Alla tiegħi int; *

lilek ħerqan infittex.

Ruħi bilgħatx għalik, †

għalik imxennaq jiena, *

bħal art niexfa, maħruqa, bla ilma.

Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek, *

biex nitgħaxxaq bis-setgħa u l-glorja tiegħek.

Għax it-tjieba tiegħek aħjar mill-ħajja, *

xufftejja jxandru t-tifħir tiegħek.

 

Għalhekk inbierkek tul ħajti kollha; *

ngħolli jdejja u nsejjaħ ismek.

Bħal b’ikel mill-aħjar li jsemmen nimtela, *

u jgħannilek fommi b’xufftejn ferrieħa,

meta, mimdud fuq friexi, fik niftakar, *

u naħseb fuqek fis-sahriet tal-lejl.

Għax int kont għajnuna għalija, *

għad-dell ta’ ġwenħajk ngħanni bil-ferħ.

Miegħek tingħaqad ruħi, *

int tweżinni bil-leminija tiegħek.

Glorja.

 

Ant. 1: Inti ssemmih Ġwanni, u jkun hemm bosta li jifirħu bit-twelid tiegħu.

Ant. 2: Hu ġej qabel il-Mulej, mimli bl-ispirtu u l-qawwa ta’ Elija, biex ilesti għall-Mulej poplu mħejji sewwa.

 

Kantiku (Dan 3,57-88.56)

 

Bierku, għemejjel kollha tal-Mulej, il-Mulej, *

faħħruh u għolluh għal dejjem.

Bierku, anġli tal-Mulej, il-Mulej; *

bierku, smewwiet, il-Mulej.

Bierku, ilmijiet kollha ta’ fuq is-sema, il-Mulej; *

bierku, setgħat kollha, il-Mulej.

Bierku, xemx u qamar, il-Mulej; *

bierku, kwiekeb tas-sema, il-Mulej.

 

Bierku, xita u nida kollha, il-Mulej; *

bierku, irjieħ kollha, il-Mulej.

Bierku, nar u sħana, il-Mulej; *

bierku, bard u ksieħ, il-Mulej.

Bierku, nida u borra, il-Mulej; *

bierku, silġ u bard, il-Mulej.

Bierku, ġlata u silġ, il-Mulej; *

bierku, iljieli u ġranet, il-Mulej.

Bierku, dawl u dlam, il-Mulej; *

bierku, beraq u sħab, il-Mulej.

 

Ħa tbierek l-art il-Mulej, *

ħa tfaħħru u tgħollih għal dejjem.

Bierku, muntanji u għoljiet, il-Mulej; *

bierku, kull ma jinbet fl-art, il-Mulej.

Bierku, għejun, il-Mulej; *

bierku, ibħra u xmajjar, il-Mulej.

Bierku, ħut kbir u kull ma jżiġġ fl-ilma, il-Mulej; *

bierku, tjur kollha ta’ l-ajru, il-Mulej.

Bierku, bhejjem u mrieħel kollha, il-Mulej; *

bierku, ulied il-bnedmin, il-Mulej.

 

Bierek, Iżrael, il-Mulej, *

faħħruh u għolluh għal dejjem.

Bierku, qassisin tal-Mulej, il-Mulej; *

bierku qaddejja tal-Mulej, il-Mulej.

Bierku, spirti u rwieħ tal-ġusti, il-Mulej; *

bierku, qaddisin u intom ta’ qalb umli, il-Mulej.

Bierku, Ħananija, Għażarija u Misael, il-Mulej, *

faħħruh u għolluh għal dejjem.

Inbierku l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu; *

infaħħruh u ngħolluh għal dejjem.

Imbierek int, Mulej, fil-wisa’ kollu tas-sema, *

ta’ min jgħollik u jsebbħek fuq kollox għal dejjem.

 

Fl-aħħar ta’ dan il-kantiku l-Glorja ma tingħadx.

 

Ant. 2: Hu ġej qabel il-Mulej, mimli bl-ispirtu u l-qawwa ta’ Elija, biex ilesti għall-Mulej poplu mħejji sewwa.

Ant. 3: Int, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ Alla l-Għoli, għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu.

 

Salm 149

 

Għannu lill-Mulej għanja ġdida: *

fil-ġemgħa ta’ ħbiebu t-tifħir tiegħu

Ħa jifraħ Iżrael bil-Ħallieq tiegħu, *

u jithennew ulied Sijon bis-sultan tagħhom

Ħa jfaħħru biż-żfin l-isem tiegħu, *

bid-daqq tat-tanbur u taċ-ċetra!

Għax il-Mulej jitgħaxxaq bil-poplu tiegħu, *

u jsebbaħ lill-fqajrin bir-rebħa.

 

Bil-glorja jithennew ħbiebu, *

u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom!

It-tifħir ta’ Alla jkun fuq fommhom, *

u sjuf b’żewġt ixfar f’idejhom,

biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus, *

u jagħtu l-kastig lill-popli,

jorbtu bil-ktajjen is-slaten tagħhom, *

bi rbit tal-ħadid il-kbarat tagħhom,

jagħmlu minnhom il-ħaqq miktub għalihom: *

dan hu ġieħ għall-ħbieb tiegħu kollha.

 

Ant. 3: Int, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ Alla l-Għoli, għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu.

 

LEZZJONI QASIRA Mal 3:23-24

 

Arawni, se nibgħatilkom lil Elija l-profeta qabel ma jasal jum il-Mulej, kbir u tal-biża’. U jdawwar qalb il-missirijiet lejn uliedhom u qalb l-ulied lejn missirijiethom, li ma niġix naħbat għall-art u nħalliha tinqered.

 

RESPONSORJU QASIR

 

R/. Hu jkun kbir quddiem il-Mulej, * U jimtela bl-Ispirtu s-Santu. Hu jkun.

V/. Jiġi qabel il-Mulej biex ilestilu poplu mħejji sewwa. * U jimtela bl-Ispirtu s-Santu. Glorja. Hu jkun.

 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:

Żakkarija nfetaħlu fommu, u beda jħabbar u jgħid: Ikun imbierek Alla ta’ Iżrael.

Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,

u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *

f’dar David, qaddej tiegħu,

bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,

biex isalvana mill-għedewwa tagħna *

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.

B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,

fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *

li jagħtina

li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *

naqduh bla biża’

tul ħajjitna kollha, *

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.

U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,

biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *

bil-maħfra ta’ dnubiethom,

ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,

ħa jdawwal lil dawk li jinsabu

fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *

ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *

u lill-Ispirtu s-Santu,

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:

Żakkarija nfetaħlu fommu, u beda jħabbar u jgħid: Ikun imbierek Alla ta’ Iżrael.

 

PREĊI

 

Kristu bagħat qablu li Ġwanni, il-Prekursur tiegħu, biex iħejji t-triq tal-Mulej. B’fiduċja kbira nitolbuh:

Xemx tal-ġustizzja, ejja żurna mill-għoli.

Int qabbiżt bil-ferħ lil Ġwanni fil-ġuf ta’ Eliżabetta:

- agħtina li dejjem nifirħu bil-miġja tiegħek f’din id-dinja.

Int, bil-kelma u l-eżempju tal-Battista, urejtna t-triq ta’ l-indiema:

- rattbilna qalbna u reġġagħna lura lejn il-kmandamenti tas-saltna tiegħek.

Int għażilt bniedem biex ixandrek:

- ibgħat bnedmin fid-dinja kollha ħa jxandru l-Evanġelju tiegħek.

Int ridt titgħammed minn Ġwanni fil-Ġordan biex hekk ittemm is-sewwa kollu:

- agħmel minna ħaddiema ħabrieka għall-ġustizzja tas-saltna tiegħek.

 

Missierna

 

Talba

 

Agħtina, o Alla li tista’ kollox, li nimxu fit-triq tas-salvazzjoni skond it-twissijiet ta’ San Ġwann Battista li ħejja t-triq għall-Mulej, biex hekk naslu żgur għand dak li kien imħabbar minnu: Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

 

Għeluq

Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen.

 

 

 

 

 

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM

 

V/. O Alla, ejja eħlisni.

R/. Mulej, fittex għinni.

 

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah.

 

Fid-Disgħa ta’ filgħodu

 

INNU

 

Spirtu s-Santu, li int Alla

wieħed mal-Missier u l-Iben,

ejja xxerred ġewwa fina,

ħalli bik ilkoll timliena.

 

Bi kliem fommna, b’qalbna w ruħna,

nerfgħu lejk it-tifħir tagħna;

int kebbisna b’nar imħabbtek,

u nxerduh fl-oħrajn madwarna.

 

Kun id-dawl li jtina l-għarfa

tal-Missier u l-Iben tiegħu:

żomm qawwija l-fidi tagħna

fik, l-Ispirtu li ġej minnhom. Ammen.

 

Ant. Dan ikun kbir quddiem il-Mulej, u jimtela bl-Ispirtu s-Santu sa minn ġuf ommu.

 

F’Nofsinhar

 

INNU

 

Mexxej qawwi, Alla veru,

Inti kollox tqassam sewwa:

jisbaħ jum, tagħnih bid-dija;

f’nofsu żżejnu b’dawl iħaġġeġ.

 

Iżda itfi l-għadab fina,

taffi s-sħana ta’ kull deni,

agħti s-saħħa ‘l min hu dgħajjef,

ġib is-sliem tassew fi qlubna.

 

Isma’ talbna, Missier twajjeb,

w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,

li ta’ dejjem hi saltnatkom

ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen.

 

Ant. Malli smajt f’widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija qabżet u tqanqlet bil-ferħ fil-ġuf tiegħi.

 

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar

 

INNU

 

Alla, int, li fik innifsek

m’hemmx tibdil lill-ħlejjaq trieġi:

lil kull siegħa tal-ġurnata

tqis id-dawl li jkun imissha.

 

Ibagħtilna lejla tajba,

fejn il-ħajja qatt ma tonqos,

imma tersaq lejn il-glorja,

li tkun ħlas ta’ mewt qaddisa.

 

Isma’ talbna, Missier twajjeb,

w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,

li ta’ dejjem hi saltnatkom

ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen.

 

Ant. Dan it-tifel hu kbir quddiem il-Mulej; u tassew, id il-Mulej miegħu.

 

Fid-disgħa ta’ filgħodu

 

Salm 117 (118)

 

I

 

Faħħru l-Mulej, għaliex hu tajjeb, *

għax għal dejjem it-tjieba tiegħu!

Ħa jgħidu wlied Iżrael: *

"Għal dejjem it-tjieba tiegħu."

Ħa tgħid dar Aron: *

"Għal dejjem it-tjieba tiegħu."

Ħa jgħidu dawk li jibżgħu mill-Mulej: *

"Għal dejjem it-tjieba tiegħu."

 

Sejjaħt il-Mulej fid-dwejjaq tiegħi; *

 u l-Mulej weġibni, u ħariġni fil-wisa'.

La l-Mulej miegħi, m'għandix għax nibża'; *

x'jista' jagħmilli l-bniedem?

Il-Mulej miegħi, hu l-għajnuna tiegħi, *

u nħares b'wiċċi minn quddiem

lejn l-għedewwa tiegħi.

 

Aħjar tiskenn fil-Mulej *

milli tittama fil-bnedmin.

Aħjar tiskenn fil-Mulej *

milli tittama fil-kbarat.

Glorja.

 

II

 

Il-ġnus kollha dawwruni; *

imma f'isem il-Mulej irbaħthom.

Dawwruni, minn kull naħa rassewni; *

imma f'isem il-Mulej irbaħthom.

Bħan-naħal daru miegħi, †

bħan-nar tax-xewk madwari jħeġġu; *

imma f'isem il-Mulej irbaħthom.

B'saħħithom kollha imbuttawni biex naqa'; *

imma l-Mulej tani l-għajnuna.

Qawwa tiegħi u għana tiegħi l-Mulej; *

hu kien għalija s-salvazzjoni tiegħi.

Għajat ta' ferħ u rebħ fl-għerejjex tat-tajbin: *

il-leminija tal-Mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila!

 

Il-leminija tal-Mulej 'il fuq merfugħa, *

il-leminija tal-Mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila!

Ma mmutx, imma nibqa' ngħix, *

u nħabbar l-għemejjel tal-Mulej.

Ħaqarni tassew il-Mulej, *

iżda ma telaqnix għall-mewt.

Glorja.

 

III

 

Iftħuli l-bibien tal-ġustizzja; *

ħa nidħol minnhom u nrodd ħajr lill-Mulej.

Dan hu bieb il-Mulej; *

il-ġusti jidħlu minnu.

 

Niżżik ħajr talli weġibtni *

u kont għalija s-salvazzjoni tiegħi.

Il-ġebla li warrbu l-bennejja *

saret il-ġebla tax-xewka.

Bis-saħħa tal-Mulej seħħ dan: *

ħaġa ta' l-għaġeb f'għajnejna.

Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; *

ħa nifirħu u nithennew fih!

 

Ejja, nitolbuk, Mulej, salvana! *

Ejja, nitolbuk, Mulej, agħtina r-riżq!

Imbierek minn ġej f'isem il-Mulej! *

Inberkukom minn dar il-Mulej.

 

Jaħweh hu Alla; hu d-dawl tagħna. *

Tqassmu f'purċissjoni, bil-friegħi f'idejkom, *

sa ħdejn l-artal.

Alla tiegħi int, jien niżżik ħajr; *

Alla tiegħi, jien lilek inkabbar.

 

Faħħru l-Mulej, għaliex hu tajjeb, *

għax għal dejjem it-tjieba tiegħu!

Glorja.

 

Fid-Disgħa ta’ filgħodu

 

Ant. Dan ikun kbir quddiem il-Mulej, u jimtela bl-Ispirtu s-Santu sa minn ġuf ommu.

 

LEZZJONI QASIRA Iż 49:1

 

Isimgħuni, ġżejjer, agħtuni widen, popli mbiegħda: il-Mulej mill-ġuf sejjaħli, minn ħdan ommi ftakar f’ismi.

 

V/. Rajt l-Ispirtu nieżel u jieqaf fuqu.

R/. Dan hu li jgħammed bl-Ispirtu s-Santu.

  

F’nofsinhar

 

Salm 122 (123)

 

Lejk nerfa' għajnejja, *

int li tgħammar fis-smewwiet.

 

Ara, bħal għajnejn il-qaddejja lejn id sidhom; *

bħal għajnejn il-qaddejja lejn id sidtha;

hekk għajnejna lejn il-Mulej, Alla tagħna, *

sa ma jkollu ħniena minna.

 

Ħenn għalina, Mulej, ħenn għalina, *

għax mitmugħa sax-xaba' bit-tagħjir.

Mxebbgħa għall-aħħar ruħna *

biż-żebliħ ta' l-għonja, bit-tagħjir tal-kburin.

 Glorja.

 

Salm 123 (124)

 

Li ma kienx il-Mulej magħna *

 - ħa jgħid hekk Iżrael –

li ma kienx il-Mulej magħna, *

meta qamu għalina n-nies,

ħajjin kienu jibilgħuna, *

meta nxtegħlu bl-għadab għalina.

 

L-ilma kien jgħarraqna, *

il-wied kien jgħaddi minn fuqna;

minn fuqna kien jgħaddi *

mewġ ta' l-ilma qawwi.

 

Imbierek il-Mulej, *

li ma telaqniex priża għal snienhom.

Ħajjitna bħal għasfur ħelset mix-xbiek tan-nassaba. *

Ix-xibka tqattgħet, u aħna ħrabna.

 

L-għajnuna tagħna f'isem il-Mulej, *

li għamel is-sema u l-art.

 Glorja.

 

Salm 124 (125)

 

Min jittama fil-Mulej hu bħall-għolja ta' Sijon, *

li qatt ma titħarrek, imma fis-sod għal dejjem.

Bħalma l-għoljiet iduru madwar Ġerusalemm, *

hekk il-Mulej madwar il-poplu tiegħu,

 minn issa u għal dejjem.

Ma jkun qatt ix-xettru tal-ħżiena

fuq l-art, wirt il-ġusti, *

 biex ma jiġrix li l-ġusti

jmiddu jdejhom għall-ħażen.

 

Agħmel il-ġid, Mulej, lit-tajbin *

u lil dawk ta' qalbhom safja.

Imma 'l dawk li jgħawwġu triqthom †

jitlaqhom il-Mulej ma' dawk li jagħmlu l-ħażen.

Sliem għal Iżrael!

 Glorja.

 

F’Nofsinhar

 

Ant. Malli smajt f’widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija qabżet u tqanqlet bil-ferħ fil-ġuf tiegħi.

 

LEZZJONI QASIRA ara Iż 49:5a-6b

 

Il-Mulej minn ħdan ommi għamilni qaddej tiegħu; hu qalli: Jien nagħmel minnek dawl għall-ġnus, biex is-salvazzjoni tiegħi sa truf l-art tinfirex.

 

V/. Il-Mulej mill-ġuf sejjaħli.

R/. Minn ħdan ommi ftakar f’ismi.

  

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar

 

Salm 125 (126)

 

Meta l-Mulej reġġa' lura l-imjassra ta' Sijon, *

konna qisna mitlufa f'ħolma;

mbagħad bid-daħk imtela fommna, *

u bl-għajat ta' ferħ ilsienna.

Mbagħad bdew jgħidu fost il-ġnus: *

"Kbir f'għemilu l-Mulej magħhom!"

Kbir f'għemilu l-Mulej magħna! *

U aħna bil-ferħ imtlejna.

 

Biddel, Mulej, xortina, *

bħall-widien tan-Negeb!

Dawk li jiżirgħu fid-dmugħ *

jaħsdu bl-għana ta' ferħ.

 

Huma u sejrin, imorru jibku, *

iġorru ż-żerriegħa għaż-żrigħ.

Iżda huma u ġejjin lura, jiġu b'għana ta' ferħ, *

iġorru l-qatet f'idejhom.

 Glorja.

 

Salm 126 (127)

 

Jekk il-Mulej ma jibnix id-dar, *

għalxejn jitħabtu l-bennejja.

Jekk il-Mulej ma jħarisx il-belt, *

għalxejn jishar l-għassies.

 

Ma jiswielkom xejn li tbakkru, †

 jew li ddumu ma tistrieħu

u li tieklu ħobż it-tbatija; *

 għax hu jipprovdi lill-għeżież tiegħu.

 

Ara, wirt il-Mulej huma l-ulied, *

ħlas tiegħu hu frott il-ġuf.

Bħal vleġeġ f'id il-ġellied, *

hekk huma wlied iż-żgħożija.

Hieni l-bniedem li għandu l-ħorġa mimlija bihom! *

 Ma jinfixilx meta jiltaqa'

ma' l-għedewwa f'bieb il-belt.

 Glorja.

 

Salm 127 (128)

 

Hieni kull min jibża' mill-Mulej, *

kull min jimxi fit-triqat tiegħu!

Mix-xogħol ta' idejk inti tiekol; *

hieni int, u riżqek tajjeb!

Martek tkun bħal dielja għammiela *

 fl-irkejjen ta' darek;

uliedek bħal xitel taż-żebbuġ *

madwar il-mejda tiegħek.

 

Ara, kif ikun imbierek il-bniedem *

li jibża' mill-Mulej!

Ibierkek il-Mulej minn Sijon! *

Jalla tara l-ġid ta' Ġerusalemm tul ħajtek kollha!

Jalla tara wlied uliedek! *

Sliem għal Iżrael!

 Glorja.

 

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar

 

Ant. Dan it-tifel hu kbir quddiem il-Mulej; u tassew, id il-Mulej miegħu.

T6

LEZZJONI QASIRA Iż 49:7b

 

Dan għad jarawh is-slaten u jqumu, jarawh il-prinċpijiet u jinxteħtu wiċċhom fl-art, minħabba l-Mulej li jkun żamm kelmtu, minħabba l-Qaddis ta’ Iżrael li jkun għażlek.

 

V/. Qegħedtlek kliemi fuq fommok.

R/. Qegħedtek fuq il-ġnus u s-saltniet.

 

Talba

 

Agħtina, o Alla li tista’ kollox, li nimxu fit-triq tas-salvazzjoni skond it-twissijiet ta’ San Ġwann Battista li ħejja t-triq għall-Mulej, biex hekk naslu żgur għand dak li kien imħabbar minnu: Ibnek Ġesù Kristu Sidna. Ammen.

 

Inbierku l-Mulej

R/. Inroddu ħajr lil Alla.

 

 

 

 

 

IT-II GĦASAR

 

V/. O Alla, ejja eħlisni.

R/. Mulej, fittex għinni.

 

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah.

 

INNU

 

Naddafna Ġwanni, mit-tinġis tal-ħtija,

biex ngħannu b’xufftejn safja t-tifħir tiegħek,

u nfaħħru llum bil-ferħ l-għemil ta’ l-għaġeb

li sebbaħ ħajtek.

 

Ġie l-anġlu t’Alla w ħabbar lil missierek

twelidek, ismek u l-missjoni tiegħek,

u l-ġieħ li kellek sa mill-ġuf imħejji

quddiem il-Għoli.

 

Kien tqil biex jemmen din il-wegħda kbira,

u lsienu żammlu w ma setax jitkellem;

iżd’int, meta twelidt, erġajt raddejtlu

il-kelma f’fommu.

 

Kont għadek qed tissawwar, moħbi u sieket,

u ż-żjara tas-Sultan bil-ferħ imlietek,

għall-merti tagħkom, ommijietkom xandru

misteri għolja.

 

Ħa jfaħħru l-anġli u l-qaddisin tas-sema

lit-Tliet Persuni, Alla wieħed, Sidna:

fiċ-ċokon tagħna, nitolbuh il-maħfra

u l-barka tiegħu. Ammen.

 

SALMODIJA

 

Ant. 1: Kien hemm raġel mibgħut minn Alla, jismu Ġwanni.

 

Salm 14 (15)

 

Mulej, min jgħammar fid-dar tiegħek? *

Min joqgħod fuq l-għolja mqaddsa tiegħek?

 

Min jgħix bla ħtija u jagħmel it-tajjeb, *

min jgħid is-sewwa f'qalbu;

min ma jqassasx bi lsienu, †

ma jagħmilx deni lil ġaru, *

u ma jgħajjarx lil għajru;

min ma jistmax lill-bniedem ħażin, *

imma jweġġaħ lil dawk li jibżgħu mill-Mulej;

min iwiegħed u jżomm kelmtu; †

min jislef u ma jitlobx imgħax, *

u ma jieħu xejn kontra min hu bla ħtija.

 

Min jagħmel dan, *

qatt ma jitħarrek.

 Glorja.

 

Ant. 1: Kien hemm raġel mibgħut minn Alla, jismu Ġwanni.

Ant. 2: Dan ġie biex jixhed għall-verità.

 

Salm 111 (112)

 

Hieni l-bniedem li jibża' mill-Mulej, *

li jitgħaxxaq ħafna bil-kmandamenti tiegħu!

Kbar fuq l-art ikunu wliedu; *

nisel it-tajbin ikun imbierek.

Ġid u għana jkunu f'daru; *

għal dejjem tibqa' l-ġustizzja tiegħu.

 

Dawl fid-dlam ifeġġ għat-tajbin; *

twajjeb u ħanin hu l-bniedem sewwa.

Tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef, *

li jmexxi ħwejġu bir-reqqa.

 

Għax il-bniedem ġust qatt ma jitfixkel; *

għal dejjem tibqa' t-tifkira tiegħu.

Xejn ma jibża' minn aħbar ħażina; *

qalbu qawwija bit-tama fil-Mulej.

Qalbu qawwija, m'għandux m’niex jibża', *

sa ma jara mxejjen l-għadu tiegħu.

Iqassam u jagħti lill-foqra; †

għal dejjem tibqa' l-ġustizzja tiegħu; *

rasu merfugħa bil-ġieħ.

 

Jarah il-ħażin u jinkedd, †

jheżheż snienu u jtertaq qalbu. *

Imma x-xewqa tal-ħżiena tibqa' bla temma.

Glorja.

 

Ant. 2: Dan ġie biex jixhed għall-verità.

Ant. 3: Ġwanni kien musbieħ jixgħel u jiddi.

 

Kantiku Apok 15:3-4

 

 Kbar u ta' l-għaġeb l-għemejjel tiegħek, *

 Mulej, Alla li tista' kollox;

 sewwa u veri t-triqat tiegħek, *

 Sultan tal-ġnus.

 

 Min, Mulej, ma jibżax minnek? *

 Min ma jsebbħux?

 Għaliex int waħdek qaddis; †

 il-ġnus kollha jiġu jinxteħtu quddiemek, *

 għax magħrufa saru l-ġudizzji tiegħek.

 Glorja.

 

Ant. 3: Ġwanni kien musbieħ jixgħel u jiddi.

 

LEZZJONI QASIRA Atti 13:23-25

 

 Alla minn nisel ta’ David skond il-wegħda tiegħu, ġieb lil iżrael salvatur, li hu Ġesù. Qabel il-miġja tiegħu, Ġwanni deher ixandar magħmudija ta’ ndiema lill-poplu kollu ta’ Iżrael. U meta kien wasal fi tmiem il-ħidma tiegħu, Ġwanni qal: Jien m’iniex dak li intom taħsbu li jien; dan ġej warajja, u jien anqas jistħoqqli nħoll il-qorq ta’ riġlejh.

 

RESPONSORJU QASIR

 

R/. Ħejju t-triq tal-Mulej, * Iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu. Ħejju.

V/. Warajja ġej wieħed aqwa minni għax kien qabli. * Iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu. Glorja. Ħejju.

 

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:

Twildilna tifel li hu aktar minn profeta, għax għalih is-Salvatur qal: Fost ulied in-nisa ħadd ma qam akbar minn Ġwanni l-Battista.

 

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, *

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi,

għax hu xeħet għajnejh

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. *

Iva, minn issa ‘l quddiem

kull nisel jibda jsejjaħli hienja.

 

Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; *

qaddis hu l-isem tiegħu.

Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien *

fuq dawk li jibżgħu minnu.

 

Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, *

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom.

Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, *

u għolla ċ-ċkejknin.

Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, *

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn.

Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, *

għax ftakar fil-ħniena tiegħu

- bħalma wiegħed lil missirijietna - *

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem.

Glorja.

 

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:

Twildilna tifel li hu aktar minn profeta, għax għalih is-Salvatur qal: Fost ulied in-nisa ħadd ma qam akbar minn Ġwanni l-Battista.

 

PREĊI

 

Alla għażel lil Ġwanni l-Battista u bagħtu jħabbar lill-bnedmin li s-saltna tal-Messija waslet. Imqanqlin bil-ferħ, nitolbuh u ngħidulu:

Mulej, mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.

Int sejjaħt lil Ġwanni sa minn ġuf ommu biex iħejji t-triq għal Ibnek:

- sejjaħ ukoll lilna ħa nimxu wara l-Mulej kif mexa qablu hu.

Int dawwalt lil Ġwanni biex jagħraf lill-Ħaruf ta’ Alla:

- agħmel li l-Knisja tiegħek turih lid-dinja, u li jagrfuh ukoll il-bnedmin ta’ llum.

Int għoġbok tagħmel li Ġwanni jiċken u Kristu jikber:

- għallimna nagħtu postna lill-oħrajn, biex int turi ruħek.

Int ridt li l-martirju tal-Battista jkun rahan sħiħ tas-sewwa:

- agħmel li qatt ma nonqsu mix-xhieda tagħna għall-verità.

Ftakar f’ħutna l-mejtin kollha l-aktar dawk li ħabbew lill-Prekursur ta’ Ibnek:

- agħtihom is-saltna tad-dawl u s-sliem.

 

Missierna

 

Talba

 

Agħtina, o Alla li tista’ kollox, li nimxu fit-triq tas-salvazzjoni skond it-twissijiet ta’ San Ġwann Battista li ħejja t-triq għall-Mulej, biex hekk naslu żgur għand dak li kien imħabbar minnu: Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

 

 

Għeluq

Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen.

 

 

 

 

 

TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM

WARA T-II GĦASAR TAL-ĦDUD U

TAS-SOLENNITAJIET

 

V. O Alla, ejja eħlisni.

R. Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

 

Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.

Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ-

ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil-

Quddiesa.

 

ATT PENITENZJALI

l.. Issir l-istedina għall-penitenza.

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:

Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,

u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,

bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:

iħabbtu fuq sidirhom

ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.

Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,

lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,

u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R/. Ammen.

 

Jew

 

II. Issir l-istedina gĦall-penitenza.

 

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. ImbagĦad jingĦad:

V. Ħenn għalina, Mulej

R. Għax dnibna kontra tiegħek.

V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.

R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.

 

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R. Ammen.

 

Jew

 

III. Issir l-istedina għall-penitenza.

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn:

Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.

R. Mulej, ħniena.

Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.

R. Kristu ħniena.

Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.

R. Mulej, ħniena.

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R. Ammen.

 

INNU

 

Wara dan il-jum li tajtna,

nitolbuk, ħallieq ta’ kollox,

biex fit-tjieba kbira tiegħek

tgħasses fuqna u tieqaf magħna.

 

Fik u bik jistrieħu qlubna,

jibqgħu jħossu l-kenn ta’ mħabbtek,

sabiex għada minn filgħodu

jisbħu jgħannu l-glorja tiegħek.

 

Bierek jiemna b’saħħa tajba,

żid il-ħeġġa ta’ ħajjitna,

u bid-dija tiegħek dawwal

dlam il-lejl li riesaq fuqna.

 

Isma’ talbna, Missier twajjeb,

w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,

li ta’ dejjem hi saltnatkom

ma’ l-Ispirtu faraġ tagħna. Ammen.

 

SALMODIJA

 

Barra Ż.GĦ.:

Ant. Taħt ġwenħajk, tistkenn; ma tibżax mill-biza’ tal-lejl.

 

Ż.GĦ.:

Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

 

Salm 90

 

Għad-dell tal-Għoli

 

Araw, tajtkom is-setgĦa li tirfsu fuq is-sriep u skorpjuni (Lq 10, 19).

 

Int li tgħix għad-dell tal-Għoli, *

li tgħammar għad-dell ta’ dak li jista’ kollox,

għid lill-Mulej: †

“Dell tiegħi u qawwa tiegħi int, *

Alla tiegħi, jien fik nittama.”

 

Għax hu jeħilsek mix-xibka tan-nassab, *

u mill-mard tal-mewt.

Bir-rix tiegħu jgħattik, *

u taħt ġwenħajh tistkenn.

Ma tibzax mill-biża’ tal-lejl, *

anqas minn vleġġa li tittajjar bin-nhar,

minn pesta li tixtered fid-dlam, *

jew minn marda li ġġib ħerba f’nofs in-nhar.

 

Elf ruħ jaqgħu maġenbek, *

u għaxart elef fuq lemintek

imma lejk id-deni ma jersaqx, *

għax tarka u korazza l-fedelta’ tiegħu.

Int dan tarah biss b’għajnejk, *

tara l-ħlas li jieħdu l-ħżiena.

Għax int għandek il-Mulej kenn tiegħek, *

għamilt il-Għoli għamara tiegħek.

 

Ebda deni ma jiġrilek, *

ebda ħsara ma tersaq lejn darek.

Għax l-anġli tiegħu hu jibgħatlek, *

u jħarsuk fi triqatek kollha.

Fuq idejhom jerfgħuk, *

li ma taħbatx ma’ xi ġebla riġlek.

Fuq l-iljun u l-lifgħa int timxi, *

ferħ ta’ ljun u serp int tirfes.

 

La tħabbeb miegħi, jien neħilsu: *

la għaraf ismi, jiena nħarsu.

Hu jsejjaħli, u jiena nwieġbu; †

miegħu nkun fid-dwejjaq tiegħu, *

neħilsu u nerfagħlu ġiehu;

u b’għomor twil nimlieh, *

nurih is-salvazzjoni tiegħi.

Glorja.

 

Barra Z.GĦ.:

Ant. Taħt ġwenħajh tistkenn; ma tibżax mill-biża’ tal-lejl.

 

Z.GĦ:

Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

 

LEZZJONI QASIRA Apok 22, 4-5

 

Jaraw wiċċ il-Mulej, u jkollhom ismu fuq ġbinhom. Lejl ma jkunx hemm iżjed, u

ma jkunux jeħtieġu dwal ta’ msiebaħ u dawl tax-xemx, għax il-Mulej Alla jkun

jiddi fuqhom, u huma jsaltnu għal dejjem.

 

RESPONSORJU QASIR

 

Barra żmien il-Għid:

R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.

V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.

 

F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:

Ant. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; ħa nifirħu u nithennew fih! Hallelujah.

 

Fi żmien il-Għid:

R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.

V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.

 

Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u

nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah).

 

KANTIKU EVANĠELIKU Lq. 2,29-32

 

Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel

 

Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *

imur fis-sliem, skond kelmtek;

għaliex għajnejja raw *

is-salvazzjoni tiegħek,

li int Ħejjejt *

għall-popli kollha:

dawl biex idawwal il-ġnus, *

u glorja tal-poplu tiegħek Israel.

 

Glorja.

 

Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u

nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah).

 

Talba

 

Nitolbu, Mulej, illum iċċelebrajna l-misteru tal-qawmien ta’ Kristu mill-imwiet;

issa nitolbuk il-grazzja li nistrieħu fis-sliem tiegħek u li tbiegħed minnha kull

deni, biex nerġgĦu nqumu u nfaħħruk ferħana. Bi Kristu Sidna. R. Ammen.

 

Jew, fis-solennitajiet barra l-Ħdud:

Nitolbu. Żur, Mulej, lil din id-dar, u biegħed minnha kull tnassis tal-għadu;

jgħammru fiha l-anġli qaddisa tiegħek, biex iħarsuna u jżommuna fis-sliem; u

xerred dejjem il-barka tiegħek fuqna. Bi Kristu Sidna. R. Ammen.

 

Wara t-talba tingħad il-barka:

Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.

R. Ammen.

 

Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda

mill-antifoni tal-Madonna.

 

Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,

int bieb illi jagħti għas-sema,

int kewkba tal-baħar, Marija!

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,

għajnuna tal-poplu l-maħtur,

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek

fis-siegħa li lqajt it-tislima

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,

kif qabel, hekk wara t-tnissil.

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.

 

jew

 

Is-sliem, o Sultana

tas-sema, Sidt l-anġli;

int l-għerq u l-bieb safi

mnejn ġie dawl id-dinja.

O Verġni glorjuża,

ta’ ġmiel u sbuħija,

is-sliem għalik! Itlob

lil Kristu għalina.

 

jew

 

Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.

Lilek ingħajjtu,

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.

Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu

f’dan il-wied ta’ dmugħ.

 

Ejja, mela, avukata tagħna,

dawwar lejna

dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;

u wrina, wara dan it-turufnament,

lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.

 

jew

 

Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,

Omm qaddisa ta’ Alla:

la twarrabx minn quddiemek

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,

u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,

o Verġni glorjuża u mbierka.