Il-Vanġelu tal-Ħdud tal-Avvent [Sena B]

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent. Ishru! Mk 13, 33-37.

It-Tieni Ħadd tal-Avvent. Leħen ta' wieħed jgħajjat fid-deżert. Mk 1, 1-8.

It-Tielet Ħadd tal-Avvent. Wittu t-Triq tal-Mulej. Ġw 1, 6-8, 19-28.

Ir-Raba' Ħadd tal-Avvent. Sliem għalik, mimlija bil-grazzja. Lq 1, 26-38.


Il-Vanġelu tal-Ħdud ta' Żmien il-Milied  [Sena B]

 It-Twelid tal-Mulej' Ġesu'. 25 ta' Diċembru. Lq 2, 15-20.

Marija Omm Alla. L-1 ta' Jannar. Lq 2,16-21.

Il-Familja Mqaddsa ta' Ġesù, Marija u Ġużeppi. Lq 2, 22-40. (Fl-2017 ser tkun ċelebrata l-Ħadd, 31 ta' Diċembru)

L-Epifanija tal-Mulej. Mt 2,1-20.


Il-Vanġelu tal-Ħdud tar-Randan [Sena B]

  Is-Saltna ta' Alla waslet. L-Ewwel Ħadd tar-Randan.

  Dan hu Ibni l-għażiz: Isemgħu lilu. It-Tieni Ħadd tar-Randan.

  Ħottu dan it-Tempju , u fi tlitt ijiem nerġa’ ntellgħu. It-Tielet Ħadd tar-Randan.

  Alla hekk ħabb id-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni. Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan.

  Waslet is-siegħa li fiha Bin il-bniedem għandu jiġi igglorifikat. Il-Ħames Ħadd tar-Randan.

  Id-Daħla Solenni tal-Mulej f’Ġerusalem. Ħadd il-Palm tar-Randan.


Il-Vanġelu tal-Ħdud ta' Żmien il-Għid  [Sena B]

  Jum Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Ghid il-Kbir.

  It-Tieni Ħadd tal-Għid.

  It-Tielet Ħadd tal-Għid.

  Ir-Raba' Ħadd tal-Għid.

  Il-Ħames Ħadd tal-Għid.

  Is-Sitt Ħadd tal-Għid.

  Is-Seba' Ħadd tal-Għid. Tlugħ il-Mulej fis-Sema.

  Għid il-Ħamsin.  Inżul tal-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli.

  It-Trinità Qaddisa.

  It-Tifkira tal-Ġisem u d-Demm ta' Kristu.


Żmien ta’ matul is-Sena [Sena B]

  Sibna l-Messija. It-Tieni Ħadd matul is-Sena. Ġw 1, 35-42.

  Is-Saltna ta' Alla waslet. It-Tielet Ħadd matul is-Sena. Mk 1, 14-20.

  Min hu dan? Ir-Raba' Ħadd matul is-Sena. Mk 1, 21-28.

 Fejjaq ħafna morda. Il-Ħames Ħadd matul is-Sena. Mk 1, 29-39.

 Irrid inkun imnaddaf. Is-Sitt Ħadd matul is-Sena. Mk 1, 40-45.

 

  Il-Ħdax-il Ħadd matul is-Sena.

  It-Tnax-il Ħadd ta' matul is-Sena.

  It-Tlettax-il Ħadd ta' matul is-Sena.

  L-Erbatax-il Ħadd matul is-Sena.

  Il-Ħmistax-il Ħadd matul is-Sena.

  Is-Sittax-il Ħadd matul is-Sena.

  Is-Sbatax-il Ħadd matul is-Sena

  It-Tmintax-il Ħadd matul is-Sena.

  Id-Dsatax-il Ħadd matul is-Sena.

  L-Għoxrin Ħadd matul is-Sena.

  Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd matul is-Sena.

  It-Tnejn u Għoxrin Ħadd matul is-Sena.

  It-Tlieta u Għoxrin Ħadd matul is-Sena.

  L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena.

  Il-Ħamsa u  Għoxrin Ħadd matul is-Sena.

  Is-Sitta u Għoxrin  Ħadd matul is-Sena.

  Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd matul s-Sena.

  It-Tmienja u Għoxrin Ħadd matul is-Sena.

  Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena.

  It-Tletin Ħadd matul is-Sena.

  Il-Wieħed u Tletin Ħadd matul is-Sena.

  It-Tnejn u Tletin Ħadd matul is-Sena.

  It-Tlieta u Tletin Ħadd matul is-Sena.

  L-Erbgħa u Tletin Ħadd Matul is-Sena.  Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. (L-aħħar Ħadd tas-sena liturġika)


Festi li jaħbtu l-Ħadd

  Il-Ħadd, 1 ta' Novembru 2015.    (din issir minflok il-31 Ħadd matul is-Sena)


Minn siltiet oħra tal-Vanġelu

  In-Nagħġa li Ntilfet.  [Luqa 15:1-7]

  X’waħda din!  X'maltemp qam!  [Mattew 14:22-27]