IL-KTIEB TA’ ISAIJA

 

Ara l-ktieb f'format għall-istampa  .... >

 

L-Ewwel Parti : Kap 1 sa 39

 

1.  [Is:1:1]  Il-viżjoni  ta' Isaija  bin Amos, li kellu dwar

Ġuda u Ġerusalemm  fi żmien Għużżija, Ġotam, Aħaż, Ħeżekija, slaten ta' Ġuda.

 

Ġens midneb

 

[Is:1:2] Isimgħu, smewwiet!

Agħti widen, art!

Għax tkellem il-Mulej:

"Ulied rabbejt u kabbart,

u huma qamu kontrija.

[Is:1:3] Il-gendus jagħraf lil sidu,

u l-ħmar il-maxtura ta' sidu;

imma Iżrael ma jagħrafx,

il-poplu tiegħi ma jifhimx."

[Is:1:4] Jaħasra għalik,

ġens midneb,

poplu mgħobbi bil-ħażen,

nisel il-ħżiena,

ulied imħassrin!

Telqu lill-Mulej;

maqdru l-Qaddis ta' Iżrael,

nġibdu lura minnu.

[Is:1:5] Għaliex tridu tissawwtu aktar?

Għaliex tibqgħu tirvillaw?

Ir-ras kollha marida,

il-qalb kollha mifnija.

[Is:1:6] Minn qiegħ ir-riġel sar-ras,

xejn ma hemm sħiħ fih.

Xejn ħlief drib,  tbenġil u ġrieħi jnixxu.

Ma naddfuhomx, anqas rabtuhom,

lanqas dewwewhom biż-żejt.

 

[Is:1:7] Artkom imħarbta,

blietkom maħruqa bin-nar;

ir-raba' tagħkom quddiemkom għad jikluh

                                                                 il-barranin;

kollox ħerba bħal Sodoma fit-tiġrif.

 

[Is:1:8] Waħedha baqgħet bint Sijon,

bħal għarix f'qasam dwieli,

bħal girna f'għalqa bħajra,

bħal belt imdawwra.

[Is:1:9] Li kieku l-Mulej ta' l-eżerċti ma ħallilniex

                                                                   fdal żgħir,

bħal Sodoma konna nkunu,

lil Gomorra konna nixbhu.

 

Sejħa għall-konverżjoni

 

[Is:1:10] Isimgħu l-kelma tal-Mulej,

intom prinċpijiet ta' Sodoma;

agħtu widen għat-tagħlim ta' Alla tagħna,

intom nies ta' Gomorra.

[Is:1:11] X'tiswieli l-kotra tas-sagrifiċċji tagħkom?",

jgħid il-Mulej.

Xbajt mis-sagrifiċċji tal-ħruq tal-bdabad,

u mix-xaħam tal-bhejjem smien.               

Id-demm tal-gniedes u l-ħrief,

u ta' l-imtaten ma jogħġobnix.

 

[Is:1:12] Meta tiġu taraw wiċċi

min ifittex dawn mingħandkom,

biex tiġu tikkalpestawli l-btieħi tiegħi?

[Is:1:13] Iġġibux iżjed offerti fiergħa;

sirt nistkerrhu l-bħur,

il-qamar ġdid, is-sibt, u l-laqgħat li ssejjħu:

ma niflaħx għall-ħażen flimkien mal-festi.

[Is:1:14] L-ewwel tax-xhur u  l-festi tagħkom,

                                                      jien nobgħodhom,

piż huma għalija, għejejt nerfgħu.

[Is:1:15] Meta intom tiftħu idejkom,

jien inwarrab għajnejja minnkom;

ukoll jekk tkattru t-talb,

jien ma nismagħkomx,

għax idejkom mimlija demm.

 

[Is:1:16] Inħaslu u tnaddfu,

neħħu l-ħażen ta' għemilkom minn quddiem

                                                                   għajnejja,

ieqfu mill-ħażen.

[Is:1:17] Tgħallmu għamlu  t-tajjeb,

fittxu d-dritt,

sewwu l-inġustizzji,

iddefendu l-iltim,

aqbżu għall-armla.

[Is:1:18] Ejjew, mela, nirraġunaw flimkien,

jgħid il-Mulej,

mqar jekk dnubietkom ikunu ħomor bħall-iskarlatt,

isiru bojod bħas-silġ;

mqar jekk ikunu ħomor bħall-kremżi,

isiru bojod bħas-suf.

 

[Is:1:19] Jekk intom tridu u tobdu,

intom tieklu l-ġid ta' l-art.

[Is:1:20] Iżda jekk tgħidu le u twebbsu raskom,

ix-xabla tikolkom,

għax fomm il-Mulej tkellem."

 

Il-ġudizzju u l-fidwa ta' Sijon

 

[Is:1:21] Kif saret żienja l-belt fidila!

Kienet mimlija bil-ġustizzja,

kien jgħammar fiha s-sewwa,

imma issa l-qattiela.

[Is:1:22] Il-fidda tiegħek inbidlet f'karfa,

l-inbid tiegħek mifqugħ bl-ilma.

[Is:1:23] Il-prinċpijiet tiegħek qamu fuq tagħhom,

u ssieħbu mal-ħallelin.

Lkoll iħobbu r-rigali,

u jagħmlu għal wara l-qligħ.

L-iltim ma jagħmlulux ġustizzja,

u l-kawża ta' l-armla għandhom ma tasalx.

[Is:1:24] Għalhekk dan hu l-oraklu ta' Sidna,

il-Mulej ta' l-eżerċti,

il-Qawwi ta' Iżrael:

"Ah! Nivvendika ruħi mill-għedewwa tiegħi;

nitħallas mill-għedewwa tiegħi.

[Is:1:25] Nmidd idejja għal fuqek,

u nsaffik fil-forġa minn ħmieġek,

u ċ-ċomb kollu nneħħilek.

[Is:1:26] U nraġġa' l-imħallfin tiegħek għal li kienu

                                                                            dari,

u  l-kunsillieri tiegħek għal li kienu fil-bidu.

Mbagħad isejjħulek:

'Belt is-Sewwa,

il-Belt Fidila'."

 

[Is:1:27] Bil-ġustizzja Sijon għad tinfeda;

u dawk li jikkonvertu jinfdew bis-sewwa.

[Is:1:28] Imma l-midinbin u l-ħatjin flimkien jitkissru;

u dawk li jitilqu l-Mulej jintemmu.

 

[Is:1:29] Għax intom għad tistħu mill-ballut li

                                                                    ħabbejtu;

u għad titriegħxu minħabba l-ġonna li għażiltu.

[Is:1:30] Għad tkunu bħal balluta bil-weraq midbiel;

bħal ġnien bla ilma fih.

[Is:1:31] U l-bniedem b'saħħtu jsir stoppa,

u għemilu xrar,

u jieħdu n-nar flimkien,

bla ma ħadd jitfihom.

 

2. Is-saltna tas-sliem

 

[Is:2:1] Il-kelma li ġiet f'dehra lil Isaija bin Amos,

dwar Ġuda u Ġerusalemm.

[Is:2:2] Għad jiġri fl-aħħar jiem

li l-għolja tad-dar tal-Mulej

togħla 'l fuq mill-qċaċet tal-muntanji,

u tintrefa 'l fuq  mill-għoljiet,

lejha għad jiġru l-ġnus kollha.

[Is:2:3] Kotra ta' popli għad jiġu u jgħidu:

"Ħalli mmorru u nitilgħu fuq l-għolja tal-Mulej,

lejn id-dar ta' Alla ta' Ġakobb,

biex jgħallimna triqatu,

u nimxu fil-mogħdijiet tiegħu.

Għax minn Sijon joħroġ it-tagħlim,

u l-kelma tal-Mulej minn Ġerusalemm."

 

[Is:2:4] Il-Mulej jagħmel il-ħaqq bejn il-ġnus,

u jaqta' s-sentenza bejn ħafna popli;

u huma jibdlu x-xwabel tagħhom f'sikek tal-moħriet,

u l-lanez tagħhom fi mnieġel.

Ebda ġens ma jerfa' x-xabla kontra ġens ieħor,

u s-sengħa tal-gwerra ma jitgħallmuhiex iżjed.

[Is:2:5] Ejja, dar Ġakobb,

ħalli nimxu fid-dawl tal-Mulej!

 

Il-ġudizzju ta' l-imkabbrin

 

[Is:2:6] Iva! Int abbandunajt il-poplu tiegħek,

id-dar ta' Ġakobb,

għax imtlew bis-saħħara

u bil-bassara bħall-Filistin,

u ħadu b'idejn  il-barranin.

[Is:2:7] U arthom imtliet bil-fidda u d-deheb,

u t-teżori tagħhom bla qjies;

pajjiżhom mimli biż-żwiemel,

u l-karrijiet tagħhom bla qjies.

[Is:2:8] U mtliet arthom bl-idoli;

iqimu xogħol idejhom,

u kull ma ħadmu subgħajhom.

[Is:2:9] U l-bniedem jiċċekken,

u r-raġel jaqa' fix-xejn,

għalhekk la taħfrilhomx!

[Is:2:10] Idħol fil-blat u nħeba fit-trab,

minħabba t-twerwir tal-Mulej

u d-dija tal-kobor tiegħu.

[Is:2:11] Titbaxxa l-ħarsa mkabbra tal-bniedem,

u s-suppervja tal-bniedem tiġi fix-xejn,

u dakinhar jitgħolla waħdu l-Mulej.

 

[Is:2:12] Għax għad ikun hemm jum għall-Mulej ta'

                                                                     l-eżerċti,

għal kull min hu kburi u supperv,

għal kull min hu merfugħ u mkabbar;

[Is:2:13] għaċ-ċedri kollha tal-Libanu,

mkabbra u għolja,

għall-ballut kollu ta' Basan;

[Is:2:14] għall-muntanji kollha għolja,

għall-għoljiet kollha merfugħa;

[Is:2:15] għat-torrijiet kollha għolja;

għal kull sur imsaħħaħ;

[Is:2:16] għal kull ġifen ta' Tarsis,

għal kull xini kollu ġmiel.

[Is:2:17] Tiġġarraf il-kburija tal-bniedem,

u titniżżel is-suppervja tal-bniedem;

u dakinhar,

jitgħolla waħdu l-Mulej,

[Is:2:18] U l-idoli jdubu għalkollox,

[Is:2:19] u n-nies jidħlu fl-għerien tal-blat,

u fil-ħofor tat-trab ta' l-art,

minħabba t-twerwir tal-Mulej,

u d-dija tal-glorja tiegħu,

meta jqum biex iriegħed l-art.

 

[Is:2:20] Dakinhar il-bniedem jarmi xbihat allatu,

tal-fidda u d-deheb li għamel biex iqimhom;

jixħethom għall-ġrieden u għall-friefet il-lejl;

[Is:2:21] biex jidħol fl-għerien tal-blat

u fi xquq l-irdum,

minħabba t-twerwir tal-Mulej

u d-dija tal-glorja tiegħu,

meta jqum biex iriegħed l-art.

[Is:2:22] Ħallikom minnu l-bniedem,

għax nifs biss għandu fi mnifsejh,

ma jiswa xejn!

 

3. Il-ġudizzju ta' Ġuda u Ġerusalemm

 

[Is:3:1] Iva, araw, is-Sid, il-Mulej ta' l-eżerċti

ineħħi minn Ġerusalemm u minn Ġuda

kull irfid u rifda:

kull matmura ta' ħobż u kull ħażna ta' ilma;

[Is:3:2] il-qalbieni u l-gwerrier,

l-imħallef u l-profeta,

il-bassâr u l-anzjan,

[Is:3:3] il-fizzjal tal-ħamsin u n-nobbli,

il-kunsillier u l-imgħallem tas-sħarijiet,

u l-imħarreġ fil-magħmul.

[Is:3:4] U nagħtihom tfal bi prinċpijiethom;

u t-trabi għad jaħkmuhom.

 

[Is:3:5] Il-poplu jgħakkes wieħed lil ieħor,

ħabib lil ieħor.

Iż-żgħażagħ jiżżarġnu fuq ix-xjuħ,

il-bniedem ta' xejn fuq in-nobbli.

[Is:3:6] U jaqbad wieħed lil ħuh f'dar missieru u

                                                                       jgħidlu:

"Int għandek mantar, ejja u aħkem fuqna,

ħa tkun din il-ħerba taħt idejk."

[Is:3:7] Imma dakinhar dan iwieġeb:

"Jien m'iniex tabib,

m'għandix f'dari u la ħobż u lanqas mantar.

La tagħmlunix ħâkem tal-poplu!"

[Is:3:8] Għax iġġarrfet Ġerusalemm u Ġuda waqgħet.

Għax ilsienhom u għemilhom kontra l-Mulej,

biex jeħduha kontra l-glorja tiegħu.

[Is:3:9] Il-ħarsa ta' wiċċhom tixhed kontriehom,

dnubiethom bħal Sodoma jxandru bla ma jaħbuhom.

Ħażin għalihom,

għax b'idejhom iġibu fuqhom stess il-ħsara.

 

[Is:3:10] Hieni l-ġust għax tiġih tajba,

għax għad jiekol frott għemilu.

[Is:3:11] Gwaj għall-ħażin, għax tiġih ħażina,

għax għemil idejh għad jilħquh.

[Is:3:12] Il-poplu tiegħi, it-tfal għad jaħkmuhom,

u n-nisa għad iżarġnu fuqhom.

Poplu tiegħi, ħżiena huma l-mexxejja tiegħek,

iħarbtu t-triq tal-mogħdija tiegħek.

[Is:3:13] Il-Mulej iqum biex jeħodha magħhom,

u jagħmel ħaqq mill-poplu tiegħu.

[Is:3:14] Il-Mulej ġej jagħmel il-ħaqq

mill-anzjani u l-prinċpijiet tal-poplu tiegħu:

"Intom ħarbattu qasam id-dwieli,

sraqtu l-fqir u mlejtu djarkom.

[Is:3:15] Għaliex tgħakksu l-poplu tiegħi,

u titħnu wiċċ il-fqir?"

Oraklu ta' Sidi, il-Mulej ta' l-eżerċti.

 

Il-ġudizzju ta' bniet Sijon

 

[Is:3:16] U jgħid il-Mulej:

"Il-bniet ta' Sijon tkabbru,

jimxu b'għonqhom imserdak,

u b'għajnejhom jegħmżu,

jgħaddu jiżżegilgu,

u jċekċku ċ-ċnieċel ta' riġlejhom.

[Is:3:17] Għalhekk Sidi għad jiksi bil-qxur                     

il-qorriegħa ta' bniet Sijon,

u għerithom jikxfilhom il-Mulej.

 

[Is:3:18] Dakinhar Sidi jneżżagħhom

mit-tlellix tal-ħoloq ta' l-għekiesi,

mix-xmux u l-oqmra,

[Is:3:19] mill-imsielet u l-brazzuletti,

mill-filoxx [Is:3:20] u l-faxex tar-ras,

mill-ġawhar imsensel mar-riġlejn,

mit-trieħi u l-kwies tal-fwejjaħ,

mill-amuleti [Is:3:21] u ċ-ċrieket,

mill-ħoloq għall-imnieħer,

[Is:3:22] mill-ilbies rikk u mill-imnatar,

mix-xalel u mill-boroż,

[Is:3:23] mill-mirja u x-xalpi tal-filoxx,

mill-ilbies ta' l-għażel fin,

mit-trabant u mill-krâkar.

 

[Is:3:24] U jkun hemm dakinhar

minflok fwieħa, ntejjen;

minflok trieħi, ħbula;

minflok xagħar midfur, qriegħi;

minflok ilbies rikk, tgeżwir bix-xkejjer;

minflok ġmiel, it-timbru tal-jasar.

[Is:3:25] L-irġiel tiegħek jaqgħu taħt ix-xabla,

u l-qalbiena  fit-taqtigħa.

[Is:3:26] U l-bwieb tagħha jibku u jixhru,

u hi għerja, mitluqa ma' l-art.

 

4. [Is:4:1] U dakinhar jaqbdu seba' nisa ma'

                                            raġel wieħed u jgħidulu:          

"Nieklu ħobżna u nxiddu lbiesna,

biżżejjed nissejjħu b'ismek;

neħħi l-għajb minn fuqna."

 

Il-glorja ta' Ġerusalemm

 

[Is:4:2] Dakinhar

ir-rimja tal-Mulej tkun ġmiel u glorja,

u l-frott ta' l-art ikun kburija u żina tal-fdal ta' Iżrael.

[Is:4:3] U jiġri li min jibqa' f'Sijon

u min jitħalla f'Ġerusalemm,

qaddis jissejjaħ,

min hu miktub għall-ħajja f'Ġerusalemm.

[Is:4:4] Meta Sidi jkun naddaf il-ħmieġ tal-bniet

                                                                     ta' Sijon,

u ħasel id-dmija ta' Ġerusalemm minn ġo nofsha

b'ruħ il-ġustizzja u b'riħ il-qerda,

[Is:4:5] joħloq il-Mulej

fuq il-medda kollha tal-muntanja ta' Sijon,

u fuq in-nies miġmugħa fiha

sħaba binhar u duħħan,

u dija ta' nar iħeġġeġ billejl,

għax fuq kollox tinfirex il-glorja

[Is:4:6] bħal għarix  għad-dell mis-sħana binhar

u kenn u lqugħ mill-irwiefen u x-xita.

 

Il-parabbola ta' l-għalqa tad-dwieli

 

5. [Is:5:1] Ħa ngħanni lill-maħbub tiegħi

l-għanja ta' mħabbtu għall-għalqa tad-dwieli tiegħu.

Il-maħbub tiegħi kellu għalqa tad-dwieli

fuq għolja għammiela.

 

[Is:5:2] Għażaqha u naddafha miż-żrar,

u ħawwel fiha dwieli mill-aħjar;

bena torri f'nofsha,

u wkoll ħaffer magħsar fiha.

Stennieha tagħmel l-għeneb tajjeb,

iżda kull ma għamlet kien għeneb qares.

 

[Is:5:3] U issa, intom li tgħammru f'Ġerusalemm,

rġiel ta' Ġuda,

agħmlu intom ħaqq bejni u bejn l-għalqa

                                                        tad-dwieli tiegħi.

[Is:5:4] X'kien fadalli nagħmel għall-għalqa tiegħi

u ma għamiltux?

Stennejtha tagħmel għeneb tajjeb,

u kull ma għamlet kien għeneb qares.

[Is:5:5] U issa ħa nurikom

x'sejjer nagħmel jien lill-għalqa tiegħi tad-dwieli.

Nneħħilha l-ilqugħ ta' madwarha,

u jħarbtuha;

nġarrfilha l-ħajt,

biex in-nies tgħaffiġha.

[Is:5:6] Nagħmel minnha xagħra;

ħadd ma jiżborha jew jaħdimha,

u jinbet fiha  x-xewk u l-ħurrieq.

Jien ngħid lis-sħab

biex ma jagħmilx xita fuqha!

[Is:5:7] Għax l-għalqa tad-dwieli tal-Mulej ta'

                                                                    l-eżerċti

hija d-dar ta' Iżrael;

u l-irġiel ta' Ġuda

huma l-mixtla ta' l-għalqa tiegħu.

Huwa stenna l-ġustizzja,

u araw sab it-tixrid tad-demm,

stenna s-sewwa,             

u araw sama' l-għajat tal-maħqura.

 

Il-kastig tal-ħżiena

 

[Is:5:8] Gwaj għal dawk li jżidu dar ma' dar,

u jgħaqqdu għalqa ma' għalqa,

sakemm ma jibqax aktar wisa'

u tibqgħu tgħammru weħidkom f'nofs il-pajjiż!

[Is:5:9] Jien smajt b'widnejja l-Mulej ta' l-eżerċti:

"Naħlef li dawn il-ħafna djar isiru ħerba,

djar kbar u sbieħ,

u ħadd ma jgħammar fihom.

 

[Is:5:10] Għax għaxar fiddien dwieli jagħtu bat

                                                                      wieħed;

u ħomer żerriegħa jagħmlu efa."

 

[Is:5:11] Gwaj għal dawk li jbakkru fil-għodu,

u jiġru għal wara s-sokor;

jiddawwru billejl sa ma jisħnu bl-inbid.

[Is:5:12] Kitarra u arpa, tanbur u flawt,

u nbid x'jixorbu fl-ikliet tagħhom,

u xejn ma jaħsbu f'għemil il-Mulej,

u għemil idejh ma jagħtux kasu.

[Is:5:13] Għalhekk il-poplu tiegħi jitturufnawh,

għax hu poplu bla moħħ.

U l-kbarat tiegħu bil-ġuħ imutu,

tinxef bil-għatx il-kotra tiegħu.

[Is:5:14] Għalhekk iwassa' x-Xeol griżmejh

u jiftaħ ħalq daqsiex,

u fih jinżlu n-nobbli u l-kotra,

u l-għajat u t-tbahrid tal-belt.

[Is:5:15] Jiċċekken il-bniedem,

jitgħakksu l-uħud,

u jitniżżlu għajnejn l-imkabbrin.

[Is:5:16] U l-Mulej ta' l-eżerċti jitkabbar f'jum

                                                                      il-ħaqq,

u Alla l-Qaddis jitqaddes bil-ġustizzja.

[Is:5:17] Mbagħad jirgħu l-ħrief bħallikieku

                                                           f'mergħathom,

u l-gidjien jixtarru qalb il-ħrieb.

[Is:5:18] Gwaj għal dawk li jiġbdu l-ħażen lejhom

                                                   bil-ħbula tal-barrin;

u d-dnub bil-ħbula tal-karrijiet.

[Is:5:19] Gwaj għal dawk li jgħidu:

"Ħa jfittex jagħmel li għandu jagħmel

ħalli narawh;

ħa joqrob u jseħħ ħsieb il-Qaddis ta' Iżrael,

ħalli nagħrfuh!"

[Is:5:20] Gwaj għal dawk li jsejjħu tajjeb il-ħażin,

u ħażin it-tajjeb;

u jibdlu d-dlam mad-dawl,

li jibdlu l-morr mal-ħelu,

u l-ħelu mal-morr.

[Is:5:21] Gwaj għad dawk li huma għorrief

                                                             f'għajnejhom,

u mingħalihom għandhom id-dehen.

[Is:5:22] Gwaj għal dawk qalbiena għal xorb l-inbid,

u rġiel jinqalgħu għat-taħlit ta' xorb is-sokor.

[Is:5:23] Gwaj għal dawk li jeħilsu l-ħati mit-tixħim;

u mid-dritt tiegħu jċaħħdu l-bniedem sewwa.

[Is:5:24] Għalhekk kif ilsien in-nar jikkonsma

                                                                     l-qasab,

u bħalma l-ħaxix niexef in-nar jibilgħu,

hekk għerqhom għad jitħassar,

u n-nwar tagħhom bħat-trab jittajjar.

Għax huma warrbu l-liġi tal-Mulej ta' l-eżerċti

u stmerrew il-kelma tal-Qaddis ta' Iżrael.

[Is:5:25] Għalhekk xegħlet il-korla tal-Mulej

                                                     għall-poplu tiegħu

u medd idu fuqu u darbu;

u theżhżu l-muntanji,

il-katavri tagħhom sfaw bħaż-żibel f'nofs it-triq.

B'danakollu ma waqfitx il-korla tiegħu,

u mimduda għandha idu.

 

L-invażjoni ta' Iżrael

 

[Is:5:26] U għolla stendard lill-ġens mill-bogħod;

u saffarlu minn truf l-art;

arawh ġej ħafif ħafif.

[Is:5:27] Ħadd minnhom m'hu għajjien, ħadd ma

                                                                      jogħtor;

ħadd ma jongħos, ħadd m'hu rieqed.

Ħżiem ġenbejhom m'hux merħi,

u lanqas maħlula l-qafla ta' qrieqhom.

 

[Is:5:28] Misnuna l-vleġeġ tagħhom,

u qwieshom kollha miġbuda;

bħaż-żnied dwiefer iż-żwiemel tagħhom,

bħal riefnu r-roti ta' karrijiethom;

[Is:5:29] it-tgargir tagħhom bħal ta' l-iljun,

bħal-frieħ l-iljun igargru

jgħajjtu u jaħtfu l-priża,

jaħarbu biha u ħadd ma jeħodhielhom;

[Is:5:30] Jgħajjtu għalih dakinhar,

bħall-għajat tal-baħar.

U jħares lejn l-art, u ara, dalma u diqa,

u d-dawl imdallam bis-sħab iswed tagħha.

 

6. Is-sejħa ta' Isaija

 

[Is:6:1] Fis-sena li fiha miet is-sultan Għużżija,

jien rajt lil Sidi

bilqiegħda fuq tron għoli merfugħ 'il fuq;

djul il-libsa tiegħu kienu jimlew it-tempju.

[Is:6:2] 'Il fuq minnu kien hemm serafini,

kull wieħed b'sitt ġwienaħ:

bi tnejn kienu jgħattu wiċċhom,

bi tnejn kienu jgħattu riġlejhom,

u bi tnejn jittajjru.

 

[Is:6:3] U kienu jgħajjtu u jwieġbu lil xulxin:

"Qaddis, qaddis, qaddis hu l-Mulej ta' l-eżerċti.

L-art kollha mimlija bil-glorja tiegħu."

[Is:6:4] Bl-għajat tagħhom is-sisien ta' l-għetiebi

                                                                    theżhżu,

u t-tempju mtela bid-duħħan.

 

[Is:6:5] Mbagħad jiena għedt:

"Jaħasra għalija! Mitluf jien!

Bniedem b'xufftejh imniġġsa jien!

U f'nofs poplu b'xufftejh imniġġsa ngħammar;

madankollu rajt b'għajnejja lis-Sultan,

Il-Mulej ta' l-eżerċti."

 

[Is:6:6] Wieħed mis-serafini ttajjar lejja,

b'ġamra nar f'idu,

li hu kien qabad bi mqass minn fuq l-artal,

[Is:6:7] u messli fommi biha u qalli:

"Ara, din messitlek xufftejk:

ħżunitek għebet,

u dnubek inħafer."

 

[Is:6:8] Mbagħad smajt leħen Sidi jgħid:

"Lil min se nibgħat? Min se jmurilna?"

U jien weġibt:

"Hawn jien: ibgħat lili!"

 

[Is:6:9] U hu wieġeb: "Mur u għid lil dan il-poplu:

Tisimgħu, iva, imma ma tifhmux,

taraw, iva, imma la tagħrfux.

 

[Is:6:10] Semmen qalb dan il-poplu,

soddlu widnejh,

agħmilu għajnejh,

li ma jmurx jara b'għajnejh,

u jisma' b'widnejh,

u f'qalbu jifhem,

u jdur u jfiq."

 

[Is:6:11] U jien għedt: "Sakemm Sidi?"

U hu wieġeb: "Sakemm jitħarbtu l-bliet,

u ħadd ma jgħammar fihom,

u d-djar jibqgħu bla nies,

u r-raba' jinbidel f'xagħri.

 

[Is:6:12] U l-Mulej ibiegħed lin-nies

u bosta jkunu l-imkejjen fil-pajjiż mitluqa.

[Is:6:13] U tibqa' l-waħda fl-għaxra,

imma wkoll din terġa' tilħaq il-ħerba.

Bħalma l-balluta u t-terebint meta jqaċċtuhom,

minnhom jibqa' biss iz-zokk."

Żerriegħa qaddisa jkun iz-zokk tagħha.

 

7. Il-messaġġ ta' Isaija lil Aħaż

 

[Is:7:1] Fi żmien Aħaż bin Ġotam, bin Għużżija, sultan ta' Ġuda, ġara li Resin, sultan ta' Aram, uPekaħ bin Remalija, sultan ta' Iżrael, telgħu Ġerusalemm biex jaħbtu għaliha, imma ma felħux għaliha.

 

[Is:7:2] U wasslu l-aħbar f'dar David u qalulu: "Aram waqqaf il-kamp f'Efrajm. "U qalbu u qalb il-poplu triegħdu bħalma jitriegħdu l-friegħi fil-masġar bir-riħ.

 

[Is:7:3] U l-Mulej qal lil Isaija: "Mur iltaqa' ma' Aħaż, int u ibnek Sijarjasub, f'tarf is-sieqja tal-ġiebja l-fuqanija, fuq triq l-għalqa tal-Ħassiel.

 

[Is:7:4] U għidlu, "Qis li sserraħ rasek, la tibżax, la taqtax qalbek quddiem dawk iż-żewġt ifdal ta' ħatbiet  idaħħnu, mill-qilla tar-rabja ta' Resin, ta' Aram u ta' bin  Remalija.

 

[Is:7:5] Għax Aram, Efrajm u bin Remalija

nasbu d-deni kontrik [Is:7:6] u qalu: '

'Ħa nitilgħu għal Ġuda, naħtfuha

f'idejna, u nġegħluha toqgħod għalina,

u nqiegħdu sultan

fuqha lil bin Tabal.'

[Is:7:7] "Dan jgħid Sidi l-Mulej:

'Dan ma jseħħx u ma jkun qatt.

[Is:7:8] Għax ras Aram Damasku,

u ras Damasku Resin;

ħamsa u sittin sena oħra u

Efrajm isir bċejjeċ, ma jibqax poplu.

[Is:7:9] U ras Efrajm Samarija,

u ras Samarija bin Remalija.

Jekk ma temmnux, ma tibqgħux sħaħ.' "

 

Il-profezija fuq Għimmanu-el

 

[Is:7:10] Il-Mulej issokta jkellem lil Aħaż u jgħidlu:

[Is:7:11] "Itlob sinjal għalik

mingħand il-Mulej, Alla tiegħek,

f'qiegħ l-art jew fl-għoli tas-smewwiet."

 

[Is:7:12] U Aħaż wieġeb:

"Ma nitlobx:

ma rridx nittanta  lill-Mulej."

[Is:7:13] U l-profeta wieġeb:

"Isimgħu, mela, dar David:

m'hux biżżejjed għalikom li tkiddu lill-bnedmin,

biex issa se tkiddu lil Alla tiegħi?

[Is:7:14] Għalhekk is-sinjal jagħtihulkom Sidi stess:

Araw, ix-xebba titqal u tiled iben,

u ssemmih Għimmanu-el.

[Is:7:15] Baqta u għasel jiekol,

meta jasal biex jagħraf iwarrab il-ħażin

u jagħżel it-tajjeb.

[Is:7:16] Għaliex qabel ma t-tifel jagħraf iwarrab

il-ħażin u jagħżel it-tajjeb,

titħarbat l-art,

li quddiem is-slaten tagħha inti mbażża'.

[Is:7:17] U l-Mulej iġib fuqek, u fuq il-poplu tiegħek,

u fuq dar missierek, jiem li qatt ma ġew mindu nfirdu

Efrajm minn Ġuda  -  is-sultan ta’ L-Assirja!"

[Is:7:18] U jiġri f'dak il-jum:

isaffar il-Mulej lid-dubbiena,

li hemm f'ras ix-xmajjar ta' l-Eġittu,

u lin-naħla li hemm fl-art ta' l-Assirja.

[Is:7:19] U jiġu u jistrieħu lkoll

fil-widien, fl-irdumijiet, fi xquq il-blat,

fuq l-għollieq imxewwek u fuq kemm hemm wesgħat.

[Is:7:20] Dakinhar iqaxxar Sidi

b'mus mikri min-naħa l-oħra tax-xmara,

bis-sultan ta' l-Assirja,                     

il-qorriegħa tar-ras u x-xagħar tar-riġlejn,

u jġiżż il-leħja wkoll.

[Is:7:21] U jiġri dakinhar,

li kull wieħed irabbi baqra u żewġ nagħġiet,

[Is:7:22] u minħabba l-kotra tal-ħalib li jagħmlu

jiekol il-baqta,

għax baqta u għasel jiekol,

kull min jifdal f'nofs l-art.

[Is:7:23] U jiġri wkoll dakinhar

li kull imkien li fih elf dielja

jiswew elf xekel tal-fidda,

hemm jitla' x-xewk u l-ħurrieq.

[Is:7:24] Bil-vleġeġ u l-qaws jgħaddu minnha

għax fl-art kollha jkun hemm xewk u ħurrieq.

[Is:7:25] U l-muntanji kollha fejn kienu jagħżqu

                                                             bl-imgħażqa,

ma tgħaddix minħabba l-biża' tax-xewk ul-ħurrieq.

Imma hemm jitilqu l-gniedes,

u jirgħu n-nagħaġ.

 

8. Isem bin il-profeta

 

[Is:8:1] U l-Mulej qalli: "Ħu tavlozz kbir u ikteb fuqu

b'ittri komuni: 'Lil Maħer-salal-ħas-baż'."

[Is:8:2] U ħadt xhieda ta' fiduċja, il-qassis Urija u           

                                            'l Żakkarija bin Ġeberkija.

[Is:8:3] Mbagħad jien ersaqt lejn il-profetissa, u

                                                    tqalet, u wildet iben.

U l-Mulej qalli: "Semmih:

                                                'Maħer-salal-ħas-baż'.

[Is:8:4] Għaliex qabel ma t-tifel jitgħallem jgħid:

                                                                    'pa u ma'

jittieħed il-ġid ta' Damasku u l-priża ta'

Samarija quddiem is-sultan ta' l-Assirja."

[Is:8:5] U l-Mulej issokta jkellimni u jgħidli:

[Is:8:6] "Ladarba dan il-poplu stmell l-ilma ta' Silwam,

li jgħaddi ħelu ħelu u nħall bil-biża' quddiem Resin

u bin Remalija,

[Is:8:7] għalhekk, araw, Sidi jtella' għal fuqhom

l-ilma tax-xmara kotran u qawwi,

is-Sultan ta' l-Assirja u l-qawwa tiegħu kollha,

u togħla 'l fuq mis-swieqi kollha tagħha,

u taqbeż xtutha kollha;

[Is:8:8] u tixtered fuq art Ġuda,

tgħarraq u tfawwar,

sa ma tilħaq sa l-għonq.

Il-medda ta' ġwenħajh,

tgħatti l-wisa' kollu ta' artek,

Għimmanu-el!

[Is:8:9] Kunu afu, ġnus, li għad titkissru;

agħtu widen, intom ilkoll mill-ibgħad artijiet,

tħażżmu, imma għad titkissru,

tħażżmu, imma għad titkissru.

[Is:8:10] Fasslu pjan u jisfrattalkom,

tkellmu bejnietkom, imma kliemkom ma jseħħx:

għax Alla magħna!

 

Ibżgħu mill-Mulej

 

[Is:8:11] Dan jgħidli l-Mulej, hu u jaqbadni b'id

qawwija biex ma jħallinix nimxi fi triq dan il-poplu:

[Is:8:12] "Issejjħulux ftehim dak li dan il-poplu

                                                          jsejjaħlu ftehim.

La tibżgħux mit-tbeżżigħ tiegħu,

u la titregħdux minnu.

[Is:8:13] Il-Mulej ta' l-eżerċti,

lilu għandkom tqaddsu,

minnu għandkom tibżgħu,

minnu għandkom titriegħdu.

[Is:8:14] U jkun għalikom maqdes,

imma ġebla għat-tfixkil,

u blata għall-waqgħa             

taż-żewġt idjar ta' Iżrael;

xbiek u mansab għal min jgħammar f'Ġerusalemm.

[Is:8:15] Ħafna minnhom għad jogħtru,

jaqgħu u jitfarrku,

fix-xbiek jinqabdu u jaħtfuhom."

[Is:8:16] Jien naqfel din ix-xhieda

u nissiġilla t-tagħlim fid-dixxipli tiegħi;

[Is:8:17] nittama fil-Mulej,

li ħeba wiċċu minn dar Ġakobb;

u nafda fih.

[Is:8:18] Arawni, jien u wliedi li tani  l-Mulej,

aħna sinjali u għeġubijiet f'Iżrael,

mingħand il-Mulej ta' l-eżerċti,

li jgħammar fuq l-għolja ta' Sijon.

[Is:8:19] In-nies jgħidulkom:

"Staqsu l-ispirti u l-bassara,

lis-sefsefin u l-gedwedin.

Forsi m'għandux il-poplu jistaqsi lill-allat tiegħu,

u għall-ħajjin ma jistħarrġux lill-mejtin?"

[Is:8:20] Wieġbu: 'Għandna t-tagħlim u x-xhieda.'

Min ma jgħidx kliem bħal dan,

qisu wieħed bla dawl is-sebħ.

[Is:8:21] U jgħaddi mill-art magħkus u mġewwaħ;

u meta jieħdu l-ġuħ jitmasħan

u jisħet lis-sultan u lill-allat tiegħu;

jgħolli wiċċu 'l fuq,

[Is:8:22] u jħares lejn l-art;

imma ħlief diqa u dlam ma jarax,

dlam u taħbit.

Imma l-lejl għad jgħib;

[Is:8:23a] dlam aktar ma jkunx hemm,

fejn qabel kien hemm id-dwejjaq.

 

Il-Prinċep tas-sliem

 

[Is:8:23b] Bħalma qabel fl-imgħoddi kien mela

                                                                     bl-għajb

l-art ta' Żebulun u l-art ta' Naftali,

hekk issa fl-aħħar isebbaħ it-triq tal-baħar,

'l hemm mill-Ġordan,

il-Galilija tal-ġnus.

 

9. [Is:9:1] Il-poplu li kien miexi fid-dlam

ra dawl kbir;

in-nies li joqogħdu f'art id-dlam

dawl idda fuqhom.

[Is:9:2] Int kattart il-ġens,

kabbart l-hena;

huma ferħu quddiemek,

bħalma jifirħu fi żmien il-ħsad,

bħalma jifirħu fi qsim il-priża.

[Is:9:3] Għax il-madmad li kien itaqqlu,

u l-ħatar ta' fuq spallejh,

u l-bastun ta' l-argużin,

int kissirthom bħal f'jum Midjan.

[Is:9:4] Għax kull qorq li jħabbat fit-taqtigħa,

kull mantell mgħargħar fid-demm

jispiċċa għall-ħruq,

biex jieklu n-nar.

[Is:9:5] Għax tweldilna tifel,

ngħatalna iben;

is-setgħa tkun fuq spallejh, u jsemmuh:

"Kunsillier ta' l-għaġeb, Alla setgħan,

Missier għal dejjem, Prinċep tas-sliem."

[Is:9:6] Kbira tkun setegħtu,

u s-sliem bla qjies

fuq it-tron ta' David u s-saltna tiegħu.

Hu jwettaqha u jsaħħaħha

bil-ħaqq u s-sewwa,

minn issa u għal dejjem.

Il-ħeġġa tal-Mulej ta'  l-eżerċti tagħmel dan.

 

L-għadab ta' Alla kontra Iżrael

 

[Is:9:7] Bagħat Sidi kelma kontra Ġakobb,

u waqgħet fuq Iżrael.

[Is:9:8] Il-poplu kollu jkun jaf,

Efrajm u dawk li jgħammru f'Samarija,

dawk li jgħidu mkabbra u suppervi f'qalbhom:

[Is:9:9] "Waqa' x-xaqquf, nibnu  bil-ġebel minġur;

tqaċċat il-ġummajż, nxettlu ċ-ċedru."

[Is:9:10] U l-Mulej qajjem kontrieh l-avversarji tiegħu,

u xewwex l-għedewwa tiegħu:

[Is:9:11] Lil Aram mil-lvant, u l-Filistin mill-punent,

li belgħu lil Iżrael b'ħalq daqsiex.

B'danakollu l-kotra tiegħu ma reġgħetx lura,

u idu għadha merfugħa.

[Is:9:12] Il-poplu ma darx lejn min darbu,

u l-Mulej ta' l-eżerċti ma fittxewhx.

[Is:9:13] Għalhekk il-Mulej qata' minn Iżrael

ir-ras u d-denb,

il-palma u s-simar f'jum wieħed;

[Is:9:14] l-anzjan u n-nobbli huma r-ras,

u l-profeta, mgħallem il-gideb, id-denb!

[Is:9:15] Il-mexxejja ta' dan il-poplu mexxewh ħażin,

u ntilfu l-immexxjin.

[Is:9:16] Għalhekk Sidi ma jħennx għaż-żgħażagħ

                                                                    tagħhom;

ma jitħassarx l-iltiema u r-romol tagħhom.

Għax ilkoll midgħajja u ħżiena;

kull fomm jitkellem  il-bluha.

Minkejja dan għadbu ma reġax lura,

u idu għadha merfugħa.

[Is:9:17] Għax il-ħażen bħal ħuġġieġa nar,

jibla' x-xewk u l-ħurrieq,

u jqabbad il-ħatab tal-masġar,

u jinbarmu 'l fuq f'kolonna duħħan.

[Is:9:18] Bl-għadab tal-Mulej ta' l-eżerċti maħruqa

                                                                          l-art,

u  l-poplu bħal ikel in-nar,

u ma jaħmilx wieħed lil ieħor.

[Is:9:19] Jaħtaf min-naħa tal-lemin, u jibqa' bil-ġuħ,

jiekol min-naħa tax-xellug, u ma jixbax,

kull wieħed jiekol laħam għajru.

[Is:9:20] Manassi kontra Efrajm,

Efrajm kontra Manassi,

it-tnejn flimkien kontra Ġuda.

Minkejja dan għadbu ma reġax lura,

u idu għadha merfugħa.

 

10. [Is:10:1] Gwaj għal dawk li jagħmlu l-ħaqq ħażin,

u għall-kittieba ħfief biex jiktbu d-dnewwa;

[Is:10:2] li jwarrbu mill-ġustizzja l-imsejknin,

u jisirqu jedd  il-fqar tal-poplu tiegħi;

jagħmlu priża mir-romol,

u jaħtfu ġid l-iltiema.

[Is:10:3] X'se tagħmlu f'jum il-kastig?

Fil-ħerba li ġejja mill-bogħod?

Lejn min sa dduru għall-għajnuna?

U ġidkom fejn se tħalluh?

[Is:10:4] Ma jibqgħalkomx ħlief titrekknu qalb

                                                                     l-ilsiera,

jew taqgħu fost il-mejtin.

Madankollu għadbu ma reġax lura

u idu għadha merfugħa.

 

L-Assirja l-ħatar f'idejn il-Mulej

 

[Is:10:5] Gwaj għall-Assirja, il-ħatar ta' għadbi

u l-għasluġ fil-qilla tiegħi.

[Is:10:6] Għall-poplu midgħi jien nibagħtu,

u kontra l-ġens tad-dagħdigħa tiegħi jien nordnalu,

li jħarbtu bla ħniena, jaħtaflu l-priża,

u jgħaffeġ fuqu bħat-tajn ta' l-art.

[Is:10:7] Imma hu ma jifhimhiex hekk,

u f'qalbu ma jidhirlux hekk:

għax f'qalbu għandu li jħarbat,

u jeqred ġnus fuq ġnus.

[Is:10:8] Għax jgħid:

"Jaqaw il-prinċpijiet tiegħi m'humiex kollha slaten?

[Is:10:9] M'hijiex Kalnu bħal Karkemis?

M'hijiex Ħamat bħal Arfad?

M'hijiex Samarija bħal Damasku?

[Is:10:10] Bħalma idejja laħqu dawn is-saltniet ta'

                                                                        l-allat,

fejn kellhom idoli aktar minn Ġerusalemm u Samarija;

[Is:10:11] bħalma għamilt lil Samarija u lil allatha,

ma nagħmilx lil Ġerusalemm u lil allatha?"

 

[Is:10:12] U meta Sidi jtemm li għandu jagħmel fuq

l-għolja ta' Sijon u Ġerusalemm, hu jikkastiga l-frott

tal-kburija ta' qalb is-sultan ta' l-Assirja u l-ħarsa

mżarġna tar-refgħa ta' għajnejh.

[Is:10:13] Għax hu qal:

"Bis-saħħa ta' idejja għamilt dan;

u bl-għaqal tiegħi, għax moħħi jilħaqli,

neħħejt il-fruntieri tal-popli,

u ħtaftilhom ġidhom,

u bħall-ġorf niżżilt lis-slaten.

[Is:10:14] U idi, bħallikieku sabet bejta,

ħatfet ġid il-popli.

Bħalma jiġbru l-bajd mitluq,

jien ġbart l-art kollha,

bla ma ħadd ħarrek ġwenħajh,

jew fetaħ munqaru u pespes."

[Is:10:15] Forsi qatt ftaħret il-mannara

kontra min iqaċċat biha?

Forsi l-munxar qatt qam għal min jaħdem bih?

Bħallikieku l-ħatar jista' jħarrek lil min jerfgħu,

jew l-għasluġ lil dak li m'hux xi biċċa għuda?

[Is:10:16] Għalhekk għad jibgħat is-Sid,

il-Mulej ta' l-eżerċti,                

l-għelubija f'simnitu,

u f'ġewwenih iqabbadlu l-ħruq,

il-ħruq tan-nar.

[Is:10:17] U x-xrara ta' Iżrael issir nar,

il-Qaddis ta' Iżrael nar iħeġġeġ,

jaħraq u jikkonsma f'jum wieħed

il-ħurrieq u x-xewk.

[Is:10:18] U l-ġmiel tal-masġar u tal-ġnien tiegħu

itemmu għalkollox,

bħal bniedem mifni u mitluq.

[Is:10:19] U jingħadd il-fdal tas-siġar tal-masġar

                                                                        tiegħu;

 biżżejjed tfajjel biex jgħoddhom.

 

Il-fdal ta' Iżrael

 

[Is:10:20] U jiġri dakinhar li

l-fdal ta' Iżrael u l-bqija ta' dar Ġakobb

ma jibqgħux iżjed jistrieħu fuq min sawwathom,

imma jitwieżnu bis-sewwa fuq il-Mulej,

il-Qaddis ta' Iżrael.

[Is:10:21] Fdal jerġa' lura,

il-fdal ta' Ġakobb,

lejn Alla, il-Qawwi tagħhom.

[Is:10:22] Għax, mqar jekk il-poplu tiegħek Iżrael,

ikun bħar-ramel tal-baħar,

fdal biss minnu għad jerġa' lura:

għax il-qerda tagħhom hi deċiża,

deċiżjoni tfawwar  bil-ġustizzja.

[Is:10:23] Iva, deċiża l-qerda li se jagħmel Sidi,

il-Mulej ta' l-eżerċti,

fl-art kollha.

[Is:10:24] Għalhekk dan jgħid Sidi, il-Mulej ta'

                                                                    l-eżerċti:

"La tibżax, poplu tiegħi,

int li tgħammar f'Sijon,

mill-Assirja li sawwtitek,

refgħet fuqek il-bastun tagħha,

bħalma għamlulek  fl-Eġittu.

[Is:10:25] F'qasir żmien għad tibred is-saħna tiegħi,

u l-korla tiegħi ddur għall-qerda tagħhom.

[Is:10:26] Mbagħad il-Mulej ta' l-eżerċti

ixejjer sawt għal fuqu,

bħalma darba ħabat għal Midjan

ħdejn il-blata ta' Għoreb;

u l-bastun jerfa' għal fuq il-baħar,

bħalma refgħu għall-Eġittu.

[Is:10:27] U jiġri dakinhar

li titneħħa minn fuq spalltek it-tagħbija,

u l-madmad tiegħu jitkisser minn fuq għonqok.

 

L-avanzata ta' l-Assirja

 

U l-qerried tala’ minn Rimmon,

[Is:10:28] wasal Għajjât, qasam minn Migron,

f'Mikmas ħalla t-tagħmir tiegħu;

[Is:10:29] qasmu l-mogħdija,

f'Geba waqqfu l-kamp,

Rama titriegħed,

Gibgħa ta' Sawl ħarbet.

[Is:10:30] Għolli leħnek, Bat-gallim.

Agħti widen, Lajsa;

wieġeb, Għanatot.

[Is:10:31] Madmena maħruba,

in-nies ta' Gebim ifittxu l-kenn.

[Is:10:32] Illum stess ikun f'Nob,

u jxejjer idu lejn l-għolja ta' bint Sijon,

il-muntanja ta' Ġerusalemm.

[Is:10:33] Arawh is-Sid, il-Mulej ta' l-eżerċti,

iqaċċat il-friegħi bil-mannara,

jitqaċċtu l-ogħla,

u jiġġarrfu l-għoljin.

[Is:10:34] Jaħsad il-qalba tal-masġar bil-ħadid,

u jiġġarraf il-Libanu bi ġmielu.

 

11. Is-saltna ta' nisel Ġesse

 

[Is:11:1] Għad toħroġ fergħa miz-zokk ta' Ġesse,

għad tinbet rimja minn għeruqu:

[Is:11:2] fuqu jistrieħ l-ispirtu tal-Mulej,

l-ispirtu ta' l-għerf u  d-dehen,

l-ispirtu ta' l-għaqal u l-qawwa,

l-ispirtu ta' l-għerf u l-biża' tal-Mulej,

[Is:11:3] u l-għaxqa tiegħu fil-biża' tal-Mulej.

Ma jiġġudikax skond ma jidher fl-għajnejn,

u ma jagħtix sentenza skond ma jisma',

[Is:11:4] iżda jiġġudika l-imsejknin skond il-ġustizzja,

u jagħti sentenza skond is-sewwa lill-fqajrin ta' l-art.

Isawwat il-kiefra bix-xettru ta' fommu,

u b'nifs xufftejh joqtol lill-ħażin.

[Is:11:5] Il-ħżiem ta' ġenbejh tkun il-ġustizzja,

u l-fedeltŕ l-ħżiem ta' qaddu.

[Is:11:6] Il-lupu jibda jgħix mal-ħaruf,

il-leopard mal-gidi,

u jirgħu flimkien l-għoġol u ferħ l-iljun,

daqsxejn ta' tfajjel isuqhom.

[Is:11:7] Il-baqra u l-ors jirgħu flimkien,

u l-frieħ tagħhom flimkien jistrieħu.

L-iljun bħall-gendus jiekol it-tiben.

[Is:11:8] It-tarbija tal-ħalib

titliegħeb fil-ħofra tas-serp;

u t-tifel miftum

idaħħal idu fil-bejta tal-lifgħa.

[Is:11:9] Ma jagħmlux aktar deni u anqas ħsara

fuq il-muntanja qaddisa kollha tiegħi,

għax mimlija hi l-art bl-għarfien tal-Mulej

bħalma l-baħar hu miksi bl-ilmijiet.

[Is:11:10] Mbagħad jiġri f'dak il-jum

li l-għerq ta' Ġesse jieqaf

bħala sinjal  għall-popli.

Lilu jfittxu l-ġnus,

u l-għamara tiegħu tkun imsebbħa.

[Is:11:11] U jiġri f'dak il-jum, il-Mulej jerġa'

                                                                  jmidd idu,

biex jikseb fdal il-poplu tiegħu, li jkun fadal,

mill-Assirja u mill-Eġittu,

minn Patros u minn Kus,

minn Għelam u minn Singħar,

minn Ħamat u mill-gżejjer tal-baħar.

[Is:11:12] U jgħolli sinjal lill-ġnus,

u jiġbor il-mormijin ta' Iżrael,

u jiġbor l-imxerrdin ta' Ġuda

mill-erbat itruf ta' l-art.

[Is:11:13] Tintemm l-għira ta' Efrajm,

u jinqerdu l-għedewwa ta' Ġuda.

Efrajm ma jgħirx aktar għal Ġuda,

u Ġuda ma jobgħodx lil Efrajm.

[Is:11:14] Itiru għal fuq għoljiet il-Filistin lejn

                                                                  il-punent,

u flimkien jaħtfu lin-nies tal-lvant.

Fuq Edom u Mowab imiddu idejhom,

u jaħkmu lil ulied Għammon.

[Is:11:15] U l-Mulej inixxef ilsien il-baħar ta' l-Eġittu,

u jxejjer idu fuq ix-xmara bis-sħana tar-riħ tiegħu;

u jofroqha f'seba' widien,

u jaqsmuha bil-qrieq.

[Is:11:16] U jkun hemm mogħdija għall-poplu tiegħi,

għal dawk li jifdal fl-Assirja,

bħalma kien hemm għal Iżrael,

dakinhar li telgħu mill-art ta' l-Eġittu.

 

12. Għanja ta' radd il-ħajr

 

[Is:12:1] U inti tgħid dakinhar:

"Nroddlok ħajr, Mulej, għaliex għadabt għalija;

imma l-korla tiegħek reġgħet lura, u farraġtni.

[Is:12:2] Ara, Alla s-salvazzjoni tiegħi,

jiena nittama u ma jkollix mniex nibża'.

Għax qawwieti u għanjieti hu l-Mulej,

għalija sar is-salvazzjoni."

[Is:12:3] Kollkom ferħana timlew l-ilma

mill-għejun tas-salvazzjoni.

[Is:12:4] F'dak il-jum għad tgħidu:

"Roddu ħajr lill-Mulej,

sejjħu ismu,

għarrfu lill-ġnus bl-għemejjel tiegħu,

xandru li ismu huwa fl-għoli.

[Is:12:5] Għannu lill-Mulej għax għamel ħwejjeġ kbar;

ħa jkun dan magħruf ma' l-art kollha.

[Is:12:6] Aqbeż bil-ferħ, għanni, int li tgħammar

                                                                        f'Sijon,

għax kbir hu f'nofsok il-Qaddis ta' Iżrael!"

 

13. L-oraklu fuq Babilonja

 

[Is:13:1] Oraklu fuq Babilonja. Viżjoni li kellu Isaija

 bin Amos:

[Is:13:2] Fuq għolja xagħrija tellgħu stendard;

għollu leħinkom lejhom,

xejjrulhom idkom,

ħalli jidħlu minn bwieb il-kbarat.

[Is:13:3] Jien tajt l-ordni  lill-qaddisin tiegħi,

sejjaħt lill-gwerriera qalbiena tiegħi,

kollhom ħeġġa għall-glorja tiegħi,

biex jagħmlu li jrid għadbi.

[Is:13:4] Isimgħu l-għagħa fuq il-muntanji,

għagħa ta' poplu sħiħ.

Isimgħu t-tgeġwiġ ta' saltniet u ġnus miġmugħa;

il-Mulej ta' l-eżerċti għaddej

minn nofs eżerċtu lest għall-gwerra.

[Is:13:5] Ġejjin minn art imbiegħda,

minn truf is-smewwiet,

il-Mulej u t-tagħmir ta' għadbu,

biex jagħmel ħerba mid-dinja kollha.

[Is:13:6] Ixhru, għax qorob Jum il-Mulej,

bħal qerda mingħand is-Setgħan.

[Is:13:7] Għalhekk idejn kulħadd jintelqu,

u qalb kull bniedem tinħall,

u lkoll jitwerwru.

[Is:13:8] Uġigħ u brim jaqbadhom,

bħal mara fil-ħlas jitkagħwġu;

miblugħin iħarsu lejn xulxin,

wiċċhom wiċċ in-nar.

 

Jum il-Mulej

 

[Is:13:9] Araw, Jum il-Mulej għad jasal,

kiefer, mgħaddab, ħuġġieġa nar bil-korla,

biex jagħmel mill-art ħerba,

u jeqred minnha l-midinbin.

[Is:13:10] Il-kwiekeb tas-smewwiet u l-ġemgħat

                                                                    tagħhom

ma jarmux aktar id-dija tad-dawl tagħhom.

Hi u tielgħa, ix-xemx tiddallam,

u l-qamar ma jroxx dawlu.

[Is:13:11] Jien nitħallas mid-dinja għal ħżunitha,

u mill-ħżiena għal ħtijiethom.

Nġib fix-xejn il-kburija tas-suppervi,

u n-nies vjolenti mmidd ma' l-art.

[Is:13:12] Nagħmel  in-nies aktar rari mid-deheb fin,

u l-bnedmin jonqsu aktar mid-deheb ta' Ofir.

[Is:13:13] Is-smewwiet jitqallbu ta' taħt fuq,

u minn sisienha titheżheż l-art,

bis-saħna tal-Mulej ta' l-eżerċti,

f'jum in-nar tal-korla tiegħu.

[Is:13:14] Mbagħad bħal għażżiela jiġru warajha,

bħal merħla m'hemm ħadd jiġborha,

idur kull wieħed lejn il-poplu tiegħu,

u kull bniedem lejn artu jaħrab.

[Is:13:15] Kull min jinsab, jinfduh;

kull min jinqabad, jgħadduh mix-xabla.

[Is:13:16] Itertqulhom it-trabi quddiem għajnejhom;

Jisirqulhom 'il djarhom u san-nisa jkasbrulhom.

[Is:13:17] Arawni, jien inqajjem għalihom il-Medi,

li l-fidda ma jaħsbux fiha,

u anqas għad-deheb ma jagħmlu.

[Is:13:18] Qwieshom itertqu ż-żgħażagħ,

bla ħniena għal frott il-ġuf,

bla ħasra għall-ulied.

 

Il-Medi jkissru 'l Babilonja

 

[Is:13:19] Issir Babilonja, il-ġawhra ta' l-imperi,

iż-żîna u l-foħrija tal-Kaldin,

bħal Sodoma u Gomorra,

meta ġġarrfu b'idejn Alla.

[Is:13:20] Qatt aktar ma titgħammar,

minn żmien għal żmien ħadd aktar ma

                                                              joqgħod fiha.

L-Għarbi ma jtellax l-għarix fiha,

u r-rgħajja ma jserrħux l-imrieħel tagħhom.

[Is:13:21] Imma hemm jistrieħu l-bhejjem

                                                                 tax-xagħri;

fi djarhom tbejjet il-kokka,

u jgħammru n-ngħam.

Hemm jaqbżu l-mogħoż selvaġġi;

[Is:13:22] tnewwaħ il-jena fil-kastelli tagħhom,

u x-xakalli fi djarhom tal-pjaċir.

Is-siegħa tagħha waslet,

u jiemha iżjed ma jtulux.

 

14. Il-ħelsien ta' Iżrael

 

[Is:14:1] Iva, il-Mulej iħenn għal Ġakobb, u jerġa'

jagħżel lil Iżrael, u jġibhom jistrieħu f'arthom.

Magħhom jissieħbu u l-barranin jitwaħħdu ma' dar

Ġakobb. [Is:14:2] Jiġbruhom il-popli u jeħduhom

f'imkienhom. Tiksibhom dar Iżrael bħala lsiera, rġiel

u nisa, f'art il-Mulej; u jkunu lsiera dawk li kienu

jassruhom, u maħkuma l-ħakkiema tagħhom.

 

[Is:14:3] Dakinhar il-Mulej iserrħek mill-uġigħ, minn

inkwietek, mill-jasar iebes li ġibuk fih.

 

L-umiljazzjoni tas-sultan ta' Babilonja

 

[Is:14:4] U int tinfexx f'din l-għanja lis-sultan ta'

Babilonja u tgħidlu:

"Ah, kif intemm it-tirann,

kif intemmet kburitu!

[Is:14:5] Kisser il-Mulej ħatar il-ħżiena,

ix-xettru tal-ħakkiema;

[Is:14:6] kien isawwat il-popli fis-saħna tiegħu,

bi swat ma jaqta' qatt;

kien jiżżarġan f'qilltu fuq il-ġnus,

b'tirannija bla lġiem.

[Is:14:7] U issa li strieħet u kkwitat l-art kollha,

nfexxew f'għajat ta' ferħ.

[Is:14:8] Mqar iċ-ċipress jifraħ minħabba fik,

hekk ukoll iċ-ċedri tal-Libanu, u jgħidu:

'Mindu int tinsab mimdud,

ħadd ma jitla' jqaċċat minna.'

[Is:14:9] Art l-Imwiet minn taħt tqanqlet,

biex tilqgħek mal-wasla tiegħek;

tqajjem għalik l-erwieħ,

il-kbarat kollha ta'  l-art;

tqajjem mit-tronijiet tagħhom

is-slaten kollha tal-ġnus.

[Is:14:10] Lkoll jinfexxu jitkellmu u jgħidulek:

'Int ukoll ġejt fix-xejn bħalna,

f'kollox sirt tixbahna.

[Is:14:11] Tniżżlet kburitek f'Art l-Imwiet,

bid-daqq ta' l-arpi tiegħek,

friexek taħtek it-taħsir,

u d-dud għatietek.

[Is:14:12] Mis-smewwiet kif iġġarraft,

int il-kewkba ta' filgħodu, bin iż-żerniq!

Kif stabatt ma' l-art,

int li l-ġnus kont tfarrak!

[Is:14:13] U int kont tgħid f'qalbek:

'Nitla' sas-smewwiet,

'il fuq mill-kwiekeb ta' Alla.

it-tron tiegħi ngħolli

u ngħammar fuq il-muntanja ta' laqgħat l-allat,

fi truf it-tramuntana.

[Is:14:14] Nitla' sa fuq qċaċet is-sħab,

insir nixbah lil Alla l-Għoli.

[Is:14:15] Imma issa, arak, mġarraf f'art l-imwiet,

f'qiegħ l-għammieq.

 

[Is:14:16] Jiskantaw, dawk li jarawk,

jitħassbu fik:

'Hu dan  il-bniedem li qalleb id-dinja ta' taħt fuq,

li riegħed is-saltniet,

[Is:14:17] li għamel deżert mill-art,

u blietha għamilhom trab,

li lill-ilsiera ma ħallihomx imorru d-dar?'

 

[Is:14:18] Is-slaten kollha tal-ġnus,

lkoll mistrieħa bil-ġieħ,

kull wieħed f'qabru.

[Is:14:19] Imma int mormi 'l bogħod minn qabrek,

bħal fergħa mistmerra

mlibbes bħall-maqtulin minfuda bis-sejf,

li jinżlu sal-qiegħa tal-ħofra,

bħal ġisem mirfus taħt  ir-riġlejn.

[Is:14:20] Ma' dawk li tniżżlu f'ħoġor il-qabar,

int qatt ma tkun midfun.

Għax int ħarbatt lil artek,

u l-poplu tiegħek qtilt.

Qatt iżjed ma jissemma nisel il-ħażin.

[Is:14:21] Ħejju għall-qatla ta' wliedu

minħabba l-ħażen ta' missierhom,

li ma jqumux u jirtu l-art

u jimlew bil-ħerba  d-dinja.

 

[Is:14:22] "Jien inqum għalihom,

oraklu tal-Mulej ta' l-eżerċti,

neqred lil Babilonja,

isimha u fdalha,

nisilha u razzitha,

oraklu  tal-Mulej.

 

[Is:14:23] Nagħmel minnha għamara għall-qanfud

u mistagħdar ta' ilma qiegħed.

Niknisha bl-ixkupa tal-qerda,"

oraklu tal-Mulej ta'  l-eżerċti.

 

Il-qerda ta' l-Assirja

 

[Is:14:24] Ħalef il-Mulej ta' l-eżerċti u qal:

"Bħalma ħsibt jien hekk jiġri;

bħalma jien iddeċidejt, hekk isir.

[Is:14:25] Lill-Assirja nkisser f'arti,

u fuq il-muntanji tiegħi nisħaqha:

u minn fuqhom jitneħħa l-madmad tagħha,

minn fuq spallejhom titneħħa tagħbijietha."

[Is:14:26] Din hija d-deċiżjoni li ttieħdet

                                                          għall-art kollha;

u din hi l-id merfugħa fuq il-ġnus kollha.

[Is:14:27] Il-Mulej ta' l-eżerċti ddeċieda,

u min se jfixklu?

U idu merfugħa min se jniżżilha?

 

L-oraklu fuq il-Filistja

 

[Is:14:28] Fis-sena li miet is-sultan Aħaż tħabbar

dan l-oraklu:

[Is:14:29] "La tiftaħarx, Filistja, kollha,

talli tkisser il-ħatar li kien isawwtek.

Minn għerq is-serp toħroġ lifgħa,

u frottu jkun serpent tan-nar itir.

[Is:14:30] Jirgħu l-foqra fil-mergħat tiegħi,

u l-imsejknin jistrieħu b'moħħhom kwiet;

imma noqtol bil-ġuħ lil għerqek,

u fdalek neqred.

[Is:14:31] Ixher, ja bieb! Għajjat, ja belt!

Triegħed, Filistja, kollok kemm int!

Għax daħna riesqa mit-tramuntana;

armata bla diżerturi."

[Is:14:32] Xi jwieġbu lill-messaġġiera tal-ġnus?

"Il-Mulej waqqaf lil Sijon fis-sod,

u fiha jistkennu l-imsejknin tal-poplu tiegħu."

 

15. L-oraklu fuq Mowab

 

[Is:15:1] L-oraklu kontra Mowab:

"F'lejl wieħed tħarbtet, Għar-mowab inqerdet;

f'lejl wieħed tħarbtet, Kir-mowab inqerdet.

[Is:15:2] Telgħet bint Dibon, tibki fuq l-għoljiet ‘

għal Nebo u Medeba, jixher Mowab.

Kull ras imqarwża, kull leħja mqaxxra!

[Is:15:3] Fi triqtu lebsin l-ixkejjer,

u fuq bjutu jnewwħu,

fil-pjazez tiegħu jixhru bid-dmugħ iġelben!

[Is:15:4] U jwerżaq Ħesbon u Elgħali,

għajathom jinstama' sa minn Ġaħas.

Għalhekk ġenbejn Mowab jitriegħdu,

u jitħawwad f'ruħu.

[Is:15:5] Qalbi tgħajjat għal Mowab;

il-maħrubin tiegħu jiġru lejn Sogħar,

lejn Għeglat-selisija.

Iva, it-telgħa ta' Luħit jitilgħuha jibku;

iva, fi triq Ħoronajm, jgħajjtu għajat ta' qsim il-qalb.

[Is:15:6] Għax l-ilmijiet ta' Nimrim saru ħerba,

nixef il-ħaxix, għab l-inbiet,

m'hemm ebda ħdura.

[Is:15:7] Għalhekk kull ma kisbu, u kull ma ħażnu,

għal Wied il-Luq ġarrewh.

[Is:15:8] Għax it-twerżiq ġera madwar truf Mowab,

sa Eglajm jidwi x-xhir tagħha,

u l-għajat sa Bir-elim.

[Is:15:9] L-ilmijiet ta' Dimon mimlija demm,

u għad nissokta nżid kontra Dimon,

l-iljuni għall-maħrubin minn Mowab,

u għal min jibqa’ fil-pajjiż.

 

16. L-oraklu fuq Mowab

 

[Is:16:1] Ibagħtu l-ħrief lil sid l-art,

minn Sela, mix-xagħra, lejn l-għolja ta' Sijon!

[Is:16:2] U jkunu bħal għasafar maħruba,

bħal bejta mtajjra,             

il-bniet ta' Mowab,

huma u jaqsmu l-Arnon.

[Is:16:3] "Agħtina parir, ħu deċiżjoni!

agħmel dellek f'nofsinhar bħal-lejl.

aħbi lill-mitlufin,

tikxifx il-maħrubin!"

[Is:16:4] Ħa jgħammru miegħek il-maħrubin ta'

                                                                       Mowab,

kun kenn għalihom minn quddiem il-qerried;

għax kif jintemm it-tirann,

u tgħib il-qerda,

u jintemm il-qerried mill-art,

[Is:16:5] jitwaqqaf fuq  it-tjieba u s-sewwa t-tron,

u joqgħod fuqu fis-sod,

fit-tinda ta' David,

mħallef li jfittex id-dritt,

u ħafif biex jagħmel il-ġustizzja.

[Is:16:6] Smajna bis-suppervja ta' Mowab,

                                                 mkabbar għall-aħħar;

smajna bi tkabbiru, bi ftaħiru, b'qilltu

u bit-tpaċpiċ vojt tiegħu.

[Is:16:7] Għalhekk jixher Mowab għal Mowab;

jixhru lkoll għal Mowab,

jitniehdu mnikkta għall-ftajjar taż-żbib ta'

                                                                Kir-ħareset.

[Is:16:8] Għax ir-raba' ta' Ħesbon mejjet,               

id-dielja ta' Xibna sidien il-ġnus għaffġuha,

u ż-żraġen tagħha kienu jilħqu sa Ġagħżer, u jaslu

                                                                sad-deżert;

u l-friegħi tagħha kienu nfirxu u xterdu 'l hinn

                                                                 mill-baħar.

[Is:16:9] Għalhekk jien nibki, bħalma tibki Ġagħżer,

id-dielja ta' Xibna.

Bi dmugħi nsaqqikom, 'il Ħesbon u 'l Elgħali.

Għax fuq l-għelejjel u fuq il-ħsad tiegħek,

waqgħet l-għajta tal-gwerra.

[Is:16:10] Għabu l-ferħ u l-hena mill-ġonna,

fl-oqsma  tad-dwieli m'hemmx aktar għana,

u iżjed ma jgħajjtux bil-ferħ.                  

Fl-imgħasar ma jagħsarx l-għassar l-inbid;

l-għajta siktet ta'  l-għasir.

[Is:16:11] Għalhekk ġewwenija bħal arpa jokorbu

                                                               għal Mowab,

u qalbi għal Kir-ħeres.

[Is:16:12] U Mowab għad jidher u għad tinkedd fuq

                                                                   l-għoljiet,

u jidħol jitlob fil-maqdes tagħha, ma jiswielu xejn.

[Is:16:13] Dan hu kliem il-Mulej, li darba qal

                                                               għal Mowab.

[Is:16:14] Imma issa l-Mulej qal: "Fi tliet snin,

                                                         magħdudin bħal

tliet snin tal-ħaddiem mikri,  il-glorja ta' Mowab

bil-kotra kollha tiegħu jżebilħuha u ma jibqax

                                                                 minnu ħlief

fdal żgħir ħafna u bla fejda."

 

17. L-oraklu fuq Damasku u Efrajm

 

[Is:17:1] Oraklu fuq Damasku:

"Araw, Damasku ma tibqax aktar belt,

                                                        imma ssir ħerba!

[Is:17:2] Blietha għad jitilquhom għal dejjem,

u jibqgħu għall-imrieħel,

hemm jimteddu u ħadd ma jgerrixhom.

[Is:17:3] Il-fortizza tispiċċa minn idejn Efrajm,

u s-saltna minn Damasku.

U jiġrilu fdal Aram kif se jiġri lil sebħ ulied Iżrael,

oraklu tal-Mulej ta' l-eżerċti.

[Is:17:4] U jiġri f'dak il-jum li

s-sebħ ta' Ġakobb jidbiel,

u s-simna ta' laħmu togħlob.

[Is:17:5] Jiġrilu bħal meta l-ħassad jaqbad iż-żara'

u driegħu jaħsad is-sbul;

u jiġrilu bħal wieħed li jiġbor is-sbul

fil-wied ta' Refajm.

[Is:17:6] Jifdallu biss x'erba' żebbuġiet,

- bħal meta jfarfru ż-żebbuġa –

tnejn jew tliet żibġiet f'ras il-fergħa,

erbgħa jew ħamsa fi truf il-friegħi tas-siġra,

oraklu tal-Mulej Alla ta' Iżrael.

[Is:17:7] Dakinhar il-bniedem idur lejn min għamlu;

idawwar għajnejh lejn il-Qaddis ta' Iżrael.

[Is:17:8] Ma jħarisx iżjed lejn l-artali li għamlu idejh,

ma jħarisx aktar fuq li għamlu subgħajh:

ix-xbihat ta' l-Asera u l-plieri tax-Xemx.

[Is:17:9] Dakinhar blietek jiġrilhom bħalma

                                                         ġralhom l-ibliet

abbandunati mill-Ħiwwin u l-Amurrin, meta

                                                          dawn telquhom

minħabba ulied Iżrael, u saru ħerba.

[Is:17:10] Għax int insejt lil Alla, is-Salvatur tiegħek;

ma ftakartx fil-Blata, il-Qawwa tiegħek.

Int tħawwel il-ġonna ta' Adon;

tħawwel iż-żraġen għal alla barrani;

[Is:17:11] iddawwarhom b'ħajt meta tħawwilhom;

u l-għada fil-għodu tnibbet iż-żerriegħa tiegħek;

imma l-frott jgħib f'jum il-mard

u l-uġigħ bla fejqan.

 

Il-qerda ta' l-għedewwa

 

[Is:17:12] "Ah! It-tgargir ta' kotra ġnus,

bħat-tgargir tal-baħar qawwi.            

It-tqanqil ta' ġnus setgħana,

[Is:17:13] bħat-tqanqil ta' ħalel kbar.

Imma  l-Mulej jheddidhom

u jaħarbu 'l bogħod

misjuqa bħal tibna fuq l-għoljiet mir-riħ,

u bħal tromba trab quddiem ir-riefnu.

[Is:17:14] Fil-għaxija kien hemm il-biża' tagħhom,

sa minn qabel is-sebħ għabu lkoll.

Din hi x-xorti ta' dawk li jisirquna,

dan hu s-sehem ta' dawk li jaħtfulna ġidna."

 

18. L-oraklu fuq l-Etjopja

 

[Is:18:1] "Gwaj għall-art ta' l-insetti jżanżnu,

'l hemm mix-xmajjar ta' Kus.

[Is:18:2] Tibgħat messaġġiera bil-baħar,

f'dgħajjes tal-bordi fuq wiċċ l-ilma!

Morru, messaġġiera ħfief,

għand ġens ta' nies misluta b'ġilda mielsa,

għand poplu jbażża' fil-qrib u fil-bogħod,

ġens qawwi u rebbieħ,

artu jaqsmuha x-xmajjar.

[Is:18:3] Intom ilkoll li tgħammru d-dinja,

intom li tgħixu fl-art,

malli jitla' s-sinjal fuq l-għoljiet, ħarsu;

isimgħu malli ddoqq it-tromba.

[Is:18:4] Għax dan qalli l-Mulej:

'Jien inħares bi kwieti mill-għamara tiegħi,

bħas-sħana kalma tas-sirġa tax-xemx,

bħal sħaba nida fis-sħana tal-ħsad.'

[Is:18:5] Għax qabel il-ħsad, meta jintemm l-inwar,

il-fjura ssir għanqud misjur,

mbagħad jinżabru l-friegħi  bl-imqass,

u ż-żraġen jitqaċċtu u jintremew.

[Is:18:6] Jitħallew gozz għat-tajr tal-priża;

u l-bhejjem ta' l-art.

Fuqhom jgħaddu s-sajf it-tajr tal-priża;

u l-bhejjem kollha ta' l-art jgħaddu x-xitwa.

[Is:18:7] F'dak iż-żmien iġib offerta lill-Mulej ta'

                                                                     l-eżerċti

poplu ta' nies misluta b'ġilda mielsa

 - poplu jbażża' fil-qrib u fil-bogħod,

ġens qawwi u rebbieħ,

artu jaqsmuha x-xmajjar –

fil-post ta' isem il-Mulej ta' l-eżerċti,

fuq l-għolja ta' Sijon."

 

19. L-oraklu fuq l-Eġittu

 

[Is:19:1] Oraklu fuq l-Eġittu:

"Arawh il-Mulej riekeb fuq sħaba ħafifa u

                                                            dieħel l-Eġittu;

jitriegħdu l-allat ta' l-Eġittu quddiemu,

u qalb l-Eġittu tinħall ġo fih.

[Is:19:2] U nkeskes l-Eġizzjani kontra l-Eġizzjani,

jitqabdu wieħed kontra ħuh,

u ieħor kontra sieħbu;

belt kontra belt, u saltna kontra saltna.

[Is:19:3] Toħroġ ruħ l-Eġittu minn ġo fih,

u jien inħawwadlu ħsiebu;

u jmorru jistħarrġu l-allat u s-saħħara,

l-erwieħ u  l-bassara.

[Is:19:4] Jien nerħi l-Eġittu f'idejn sid kiefer,

u sultan bla qalb għad jaħkem fuqu,

oraklu ta' Sidi l-Mulej ta' l-eżerċti.

[Is:19:5] U jinxtorob l-ilma tal-baħar,

u x-xmara tinxef u tixxotta għalkollox;

[Is:19:6] u s-swieqi jintnu u l-widien ta' l-Eġittu

                                                        joforgħu u jinxfu;

il-qasab u l-ħaxix jidbielu.

[Is:19:7] Il-ġummar fi xtut in-Nil jintelaq,

u l-miżirgħa kollha fuq xtut in-Nil

tinxef, tittajjar, tgħib.

[Is:19:8] Jokorbu s-sajjieda u jitniehdu;

kull min jixħet fin-Nil is-sunnara,

jew jifrex ix-xbiek fuq wiċċ l-ilma, isewwed qalbu.

[Is:19:9] Jitħawwdu l-ħaddiema tal-kittien,

u l-maxxata u n-nissieġa jisfaru.

[Is:19:10] L-għażżiela tal-qoton jintelqu,

u l-ħaddiema mikrija b'diqa f'qalbhom.

[Is:19:11] Tassew boloh il-prinċpijiet ta' Sogħan!

L-aqwa għorrief tal-Fargħun parir iblah tawh.

Kif tistgħu tgħidu lill-Fargħun:

'Bin l-għorrief jien, bin is-slaten tal-qedem'?

[Is:19:12] Fejnhom issa l-għorrief tiegħek?

Ħa jgħidulek u jgħarrfuk

x'għandu f'moħħu għall-Eġittu

il-Mulej ta' l-eżerċti.

[Is:19:13] Bliehu l-prinċpijiet ta' Sogħan,

tqarrqu l-prinċpijiet ta' Nof.

Il-kapijiet  tat-tribů tiegħu

lill-Eġittu ħarġuh 'il barra mit-triq.

[Is:19:14] Xeħet ġo nofshom il-Mulej spirtu ta'

                                                                      tagħwiġ,

u ħawwdu lill-Eġittu f'kull ma għamel.

F'kull ma għamel ħarġu lill-Eġittu 'l barra mit-triq,

bħalma jitlef triqtu l-bniedem fis-sakra hu u jitqalla'.

[Is:19:15] Xejn ma jsir fl-Eġittu,

la mir-ras u lanqas mid-denb,

la mill-palma u lanqas mill-qasba.

 

[Is:19:16] Dakinhar l-Eġittu jkun bħan-nisa, mriegħed u mwerwer, hu u jmidd idu għal fuqhom il-Mulej ta' l-eżerċti. [Is:19:17] U art Ġuda tkun ta' biża' għall-Eġittu; kull meta xi ħadd isemmihielu jitwerwer minħabba l-ħsieb li fassal għalih il-Mulej ta' l-eżerċti.

 

[Is:19:18] Dakinhar jkun hemm ħamest ibliet fl-art ta' l-Eġittu jitkellmu lsien Kangħan u jaħilfu b'isem il-Mulej ta' l-eżerċti; waħda minnhom tissejjaħ Belt ix-Xemx.

 

[Is:19:19] Dakinhar ikun hemm artal  għall-Mulej f'nofs l-art ta' l-Eġittu u plier f'ġieħ il-Mulej f'tarf l-art. [Is:19:20] U jkun ta' sinjal u xhieda għall-Mulej ta' l-eżerċti fl-art ta' l-Eġittu. Meta jsejjħu lill-Mulej minħabba dawk li jaħqruhom, hu jibagħtilhom

salvatur, li jaqbeż għalihom u jeħlishom. [Is:19:21] U jgħarraf il-Mulej lilu nnifsu lill-Eġizzjani; u l-Eġizzjani jagħrfu dakinhar lill-Mulej, iservuh bil-vittmi u l-offerti, u jagħmlu l-wegħdi lill-Mulej u jrodduhom. [Is:19:22] U l-Mulej isawwat lill-Eġittu, isawwtu u jfejjqu. Huma jerġgħu lura għal għand il-Mulej, u hu jikkalma u jfejjaqhom.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

[Is:19:23] Dakinhar ikun hemm triq mill-Eġittu għall-Assirja, u l-Assirja tiġi l-Eġittu u l-Eġittu jmur l-Assirja, u l-Eġizzjani jservu lill-Mulej flimkien ma' l-Assiri.

 

[Is:19:24] Dakinhar Iżrael ikun it-tielet ma' l-Eġittu u l-Assirja, barka f'nofs l-art. [Is:19:25] Iberikhom il-Mulej ta' l-eżerċti u jgħid: "Mbierek l-Eġittu l-poplu tiegħi, l-Assirja xogħol idejja, u Iżrael il-wirt tiegħi."

 

20. Il-jasar ta' l-Eġittu u ta' Kus

 

[Is:20:1]  Fis-sena  meta  Tartan  kien  mibgħut  minn  Sargon, sultan  ta'  l-Assirja,  u  ħabat  għal   Asdod  u  ħadha   f'idejh, [Is:20:2] f'dak iż-żmien tkellem il-Mulej permezz ta' Isaija bin Amos u qallu: "Mur, ħoll il-libsa tax-xkejjer minn ġenbejk u neħħi l-qorq minn riġlejk." U għamel hekk, u kien jimxi għarwien u ħafi. [Is:20:3] U l-Mulej qal: 'Bħalma l-qaddej tiegħi Isaija kien jimxi għarwien u ħafi għal tliet snin b'sinjal u theddida  għall-Eġittu u għal Kus, [Is:20:4] hekk issa s-sultan ta' l-Assirja jkaxkar il-priġunieri mill-Eġittu u l-itturufnati minn Kus, żgħażagħ u xjuħ għeriewen u ħafjin, b'warranihom mikxuf b'għajb għall-Eġittu. [Is:20:5] U jitħawwdu u jistħu minħabba Kus, it-tama tagħhom, u mill-Eġittu, il-ftaħir tagħhom. [Is:20:6] U dakinhar dawk li jgħammru f'din ix-xtajta

jgħidu: "Araw, din kienet it-tama tagħna, għandhom morna maħruba għall-għajnuna biex neħilsu mis-sultan ta' l-Assirja! U issa aħna kif se nsalvaw?"

 

21. L-oraklu fuq id-deżert tal-baħar

 

[Is:21:1] Oraklu fuq id-deżert tal-baħar:

Bħalma r-rwiefen jgħaddu maħruba min-Negeb,

hekk hu ġej mid-deżert, minn art tal-biża'!

[Is:21:2] Viżjoni kiefra kienet murija lili.

Il-ħalliel jisraq; il-qerried jeqred!

Itla' Għelam, assedja Medja!

Hawn jien biex insikket il-krib.

[Is:21:3] Għalhekk inħossni mkexkex f'ġenbejja;

nitkagħweġ bħal mara fil-ħlas.

Nħossni mħawwad wisq biex nisma',

mbellah wisq biex nara!

[Is:21:4] Moħħi storda, qabadni t-tkexkix,

kont nixtieq li jaqa' l-lejl,

u issa sirt nibża' minnu!

[Is:21:5] Ħejjew il-mejda, firxu l-ħasira,

jieklu u jixorbu.

Qumu, prinċpijiet, idilku t-tarki!

[Is:21:6] Dan qalli l-Mulej:

"Mur qiegħed għassies,

ħa jħabbar dak li jara.

[Is:21:7] U jekk jara rikkieb fuq karru b'żewġt iżwiemel;

rikkieb fuq ħmar, rikkieb fuq ġemel,

ħa jgħarrex sewwa,

b'reqqa l-aktar kbira.'

[Is:21:8] U mbagħad l-għassies jgħajjat:

'Fuq torri ta' l-għassa, Sidi,

jien qiegħed binhar dejjem,

u wieqaf dejjem f'posti l-iljieli kollha.

[Is:21:9] U ara, ġej wieħed riekeb,

fuq karru b'żewġt iżwiemel;

li beda jgħajjat u jgħid:

'Waqgħet waqgħet Babilonja,

u magħha xbihat allatha

mfarrka fl-art.'

 

[Is:21:10] Poplu midrus tiegħi,

bin l-andar tiegħi,

dak li smajt mingħand il-Mulej ta' l-eżerċti,

Alla ta' Iżrael, lilkom ħabbartu."

 

Oraklu fuq Edom

 

[Is:21:11] Oraklu fuq Edom:

Sejjaħli xi ħadd minn Xegħir:

"Għassies, fiex inhu l-lejl?

Għassies, fiex inhu l-lejl?"

[Is:21:12] U l-għassies wieġeb:

"Għad jasal is-sebħ u l-lejl ukoll.

Jekk tridu tistħarrġu, stħarrġu.

Erġgħu ejjew?"

 

Oraklu fuq l-Għarabja

 

[Is:21:13] "Oraklu fuq l-Għarabja:

Fil-masġar, fid-deżert għaddu l-lejl,

intom karwani tad-Dedanin!

[Is:21:14] Ilqgħu lill-għatxanin, ġibulhom l-ilma,

intom li tgħammru f'art Tema,

ilqgħu bil-ħobż il-maħrubin.

[Is:21:15] Għax minn quddiem ix-xabla ħarbu,

minn quddiem xabla misluta,

minn quddiem il-qaws miġbud,

minn quddiem  il-qilla tal-battalja.

[Is:21:16] Għax dan qalli Sidi: "Fi żmien sena,

kif jgħoddu s-snin ta' ħaddiem mikri,

ikun għab is-sebħ kollu ta' Kedar.

[Is:21:17] U ftit li xejn jifdal

mill-arċieri qalbiena ta' Kedar.'

Għax tkellem il-Mulej, Alla ta' Iżrael."

 

22. Oraklu fuq Ġerusalemm

 

[Is:22:1] Oraklu fuq Wied il-Viżjoni:

"Xi ġralek issa biex tlajt kollok kemm int fuq il-bjut?

[Is:22:2] Int li kont mimlija għajat u għagħa, belt

                                                                     ferrieħa?

Il-maqtulin tiegħek ma nqatlux bix-xabla,

lanqas mietu  fil-battalja.

[Is:22:3] Il-kapijiet tiegħek ħarbu lkoll f'daqqa,

ħarbu 'l bogħod.

Il-qalbiena tiegħek inqabdu lkoll f'salt,

bla mank ġibdu l-qaws inqabdu lsiera.

[Is:22:4] Għalhekk għedt:

'Warrbu ħarstkom minni,

ħa nibki bl-imrar li għandi;

tfittxux li tfarrġuni għall-qerda

ta' bint il-poplu tiegħi.'

 

[Is:22:5] Għax jum ta' biża', qerda u taħwid

għandu lest Sidi l-Mulej ta' l-eżerċti.

F'Wied il-Viżjoni tiġrif ta' swar,

u għajat tiela' lejn l-għolja.

 

[Is:22:6] u Għelam qabad il-barżakka,

u Aram rikeb iż-żiemel,

u Kir ħejja t-tarka.

[Is:22:7] L-isbaħ fost widienek mimlija karrijiet,

u rikkieba mqassma biswit il-bieb.

[Is:22:8] U hekk l-ilqugħ ta' Ġuda tneħħa.

Dakinhar mortu taraw it-tagħmir tal-gwerra f'Dar il-Foresta, [Is:22:9] u rajtu kemm kotor it-tiċrit fil-belt ta David; ġbartu l-ilma tal-ġiebja t'isfel; [Is:22:10] għaddejtu d-djar ta' Ġerusalemm, u ħattejtu d-djar biex issaħħu l-ħitan. [Is:22:11] U għamiltu ħawt bejn iż-żewġt iswar għall-ilma tal-ġiebja l-qadima. Imma ma fittixtux lil min għamilhom, u ma tajtux kas ta' min sawwarhom sa mill-qedem.

 

[Is:22:12] U sejjħilkom dakinhar is-Sid,

il-Mulej ta' l-eżerċti;

sejjħilkom għall-biki u għat-tinwiħ,

għat-tqarwiż tar-ras u l-ilbies tax-xkejjer.

[Is:22:13] Imma, araw, intom tajtuha għall-għors u

                                                                   t-tbahrid,

qtiltu l-baqar u biċċirtu  n-nagħaġ,

u kiltu l-laħam u xrobtu l-inbid:

'Nieklu u nixorbu, għax għada mmutu.'

[Is:22:14] Il-Mulej tal-qtajja' għarrafni f'widinti:

'Le, ma jinħafrilkomx dan il-ħażen sa ma tmutu.'

Hekk tkellem Sidi, il-Mulej ta' l-eżerċti.

[Is:22:15] Dan jgħid Sidi, il-Mulej ta' l-eżerċti:

'Mur, asal wasla sa għand dan il-ministru,

sa għand Sebna, li jagħmel mill-palazz,

u għidlu:

[Is:22:16] "X'għandek hawn, u 'l min għandek hawn,

biex qiegħed tibni qabar għalik,

bħal min iħaffer għalih qabar fl-għoli u jaqta'

                                             għamara għalih fil-blat?

[Is:22:17] Ara l-Mulej sa jwaddbek ma' l-art,

ja bniedem setgħan!

U jaqbdek qabda sewwa.

[Is:22:18] U jagħmlek kobba u jwaddbek 'il bogħod,

bħal ballun f'medda kbira ta' art.

Hemm issib mewtek bil-karrijiet tal-glorja tiegħek,

ja għajb ta' dar sidek!

[Is:22:19] Nwarrbek minn postok,

u nneħħik minn fejn qiegħed.

 

[Is:22:20] Dakinhar insejjaħ lill-qaddej tiegħi

Eljakim bin Ħilkija,

[Is:22:21] nlibbsu l-libsa tiegħek,

u nħażżmu bit-terħa tiegħek,

u nagħtih f'idejh il-ħakma tiegħek.

U jkun missier għal min jgħammar f'Ġerusalemm,

u għad-dar ta' Ġuda.

[Is:22:22] Nqiegħed muftieħ dar David fuq spallejh.

Jiftaħ hu, u ħadd ma jagħlaq;

jagħlaq hu, u ħadd ma jiftaħ.

[Is:22:23] U nwaħħlu bħal musmar ma' ħajt fis-sod,

u jkun tron glorjuż għal dar missieru.

[Is:22:24] U jdendlu miegħu l-glorja kollha

ta' dar missieru, il-friegħi u r-rimi,           

it-tagħmir ċkejken, mill-bwieqi sal-ġarar.

 

[Is:22:25] Dakinhar, oraklu tal-Mulej ta' l-eżerċti, iċedi l-musmar li kien imwaħħal fis-sod, u titkisser, taqa' u titfarrak it-tagħbija mdendla miegħu, għax il-Mulej tkellem!' "

 

23. L-oraklu fuq il-Feniċi

 

[Is:23:1] Oraklu fuq Tir:

"Ixhru, ġfien ta' Tarsis,

għax il-port tagħkom qerduh! M'hemmx dħul!

Minn art il-Kittin waslet l-aħbar!

[Is:23:2] Tbikkmu, intom li tgħammru x-xatt,

merkanti ta' Sidon!

[Is:23:3] L-aġenti tiegħek kienu jaqsmu l-ibħra kbar.

Ġidha kien il-qamħ ta' Siħor u l-ħsad tan-Nil,

u hi kienet is-suq tal-ġnus.

[Is:23:4] Għajb għalik, Sidon, il-fortizza tal-baħar,

għax il-baħar jgħid:

'Jien ma kellix uġigħ il-ħlas,

u lanqas ma wlidt.

Jien żgħażagħ ma rabbejtx,

lanqas xbejbiet ma rawwimt.'

 

[Is:23:5] Meta tasal l-aħbar l-Eġittu,

dawn iħossu l-uġigħ għal li ġralha Tir.

 

[Is:23:6] Għaddu għal Tarsis,

ixhru intom li tgħammru fix-xtut!

[Is:23:7] Hi din il-belt ferrieħa tagħkom,

mnissla minn żmien il-qedem,

li riġlejha kienu jeħduha tgħammar fil-bogħod?

[Is:23:8] Min iddeċieda dan għal Tir,

il-belt inkurunata,

li l-merkanti tagħha kienu prinċpijiet,

u n-neguzjanti tagħha stmati mad-dinja kollha?

[Is:23:9] Il-Mulej ta' l-eżerċti ddeċieda dan,

biex iwaqqa' fl-għajb kull ġmiel,

u jniżżel in-nies stmati mad-dinja kollha.

[Is:23:10] Aħdem artek, bint Tarsis,

għax il-port m'għadux hemm.

[Is:23:11] Il-Mulej medd idu fuq il-baħar,

u riegħed is-saltniet.

Il-Mulej ordna lil Kangħan,

li tħott il-fortizzi tagħha.

[Is:23:12] U qal: 'La tifraħx iżjed,

xbejba mkasbra, bint Sidon!

Qum, mur imqar għand il-Kittin,

lanqas hemm ma ssib mistrieħ.'

 

[Is:23:13] Ara, art il-Kaldin.

Dan il-poplu ma kienx hemm,                

l-Assirja rħietu għall-bhejjem selvaġġi.

Dawwret it-torrijiet tagħha madwaru,

ġarrfet il-palazzi tiegħu,

għamlet ħerba minnu.

 

[Is:23:14] Ixhru ġfien ta' Tarsis,

għax il-fortizza tagħkom saret ħerba.

 

[Is:23:15] Għad jiġri li Tir tintesa għal sebgħin sena,

daqs żmien sultan wieħed, u fi tmiem is-sebgħin sena

Tir tkun bħall-għanja tal-prostituta:

[Is:23:16] 'Aqbad l-arpa,

dur mal-belt,

ja mara żienja, nsewk!

Doqq bis-sengħa,

kattar l-għana;

għandhom mnejn jiftakru fik.'

 

[Is:23:17] Malli jgħaddu s-sebgħin sena l-Mulej iżur lil Tir, u terġa' tinkera bħal qabel u tiżni mas-saltniet kollha fuq wiċċ l-art. [Is:23:18] U l-qligħ u l-ħlas tal-kiri tagħha jkunu ddedikati lill-Mulej; ma  jerfgħuhomx u  lanqas  jaħżnuhom, għax il-ħlas

tagħha jmur għal dawk li jgħammru quddiem il-Mulej, biex jieklu  bix-xaba' u jilbsu lbies mill-isbaħ."

 

24. Il-ġudizzju universali

 

[Is:24:1] Ara l-Mulej se jbattal l-art, u jagħmel

                                                           deżert minnha;

se jaqlibha ta' taħt fuq u jxerred 'il min

                                                           jgħammar fiha.

[Is:24:2] U l-qassis ikun bħall-poplu,

u s-sid bħall-qaddej;

is-sidt bħal qaddejja tagħha,

il-bejjiegħ bħax-xerrej;

min jislef bħal min jissellef,

min jiddejjen bħal min idejjen.

[Is:24:3] Titbattal l-art għalkollox,

u d-dinja titneżża' għalkollox,

għax lissen il-Mulej din il-kelma.

[Is:24:4] Mnikkta l-art u midbiela,

mifnija u mitluqa d-dinja;

is-sema u l-art it-tnejn mifnija.

[Is:24:5] U tniġġset l-art taħt min jgħammarha,

għax ħallew il-liġijiet,

ma qagħdux għall-preċetti,

kisru l-patt ta' dejjem.

[Is:24:6] Għalhekk is-saħta kielet l-art;

u dawk li jgħammru fiha ħallsu għall-ħtija.

Għalhekk inħarqu dawk li jgħammru fl-art,

ftit huma n-nies li baqgħu.

 

[Is:24:7] Skarsa l-inbid,

id-dielja dbielet,

jitniehdu dawk ta' qalb ferħana.

[Is:24:8] Siket il-ferħ tat-tnabar,

għab l-għajat tal-ferriħin,

waqaf il-ferħ ta' l-arpa,

[Is:24:9] Ma jixorbux aktar inbid u jgħannu;

morr ix-xorb għal min jixorbu.

[Is:24:10] Tfarrket il-belt tat-taħwid;

issakkret kull dar biex ħadd ma jidħol.

[Is:24:11] Jgħajjtu fit-toroq għax m'hemmx inbid,

il-ferħ għab kollu,

l-hena tbiegħed mill-art.

 

[Is:24:12] Kull ma baqa' fil-belt tħarbit,

u l-bibien tfarrku u saru laqx.

[Is:24:13] Hekk għad jiġri f'nofs l-art u fost il-popli,

bħal meta jfarfru s-siġar taż-żebbuġ,

bħall-fdal wara l-ġbir ta' l-għeneb.

 

[Is:24:14] Dawn jgħollu leħinhom u jgħannu ferħana;

il-kobor tal-Mulej ixandru mill-punent:

[Is:24:15] 'Sebbħu lill-Mulej fil-lvant,              

fil-gżejjer tal-punent,

isem il-Mulej, Alla ta' Iżrael.'

 

[Is:24:16] Minn tarf  l-art smajna l-għana:

'Glorja lill-Ġust.'

Imma jiena għedt:

'Msejken jien, msejken jien, jaħasra għalija

il-ħżiena bil-qerq jimxu, ma jafux ħlief iqarrqu.'

 

[Is:24:17] Biża', ħofra u nassa,

hemm għalik li tgħammar fl-art.

[Is:24:18] U jiġri li min jaħrab mill-għajat tal-biża'

jaqa' fil-ħofra,

u min jitla' mill-ħofra jinqabad fin-nassa.

Għax jinfetħu bwieb is-sema,

jitheżhżu sisien l-art.

 

[Is:24:19] Għalkollox titfarrak l-art,

tixxaqqaq minn fuq s'isfel,

titheżheż b'theżhiża kbira l-art.

[Is:24:20] Titbandal l-art bħal wieħed fis-sakra,

tixxengel bħal għarix.

Ħżunitha tagħfas fuqha,

taqa' u ma terġax tqum.

 

[Is:24:21] U dakinhar il-Mulej iżur

l-eżerċti tas-smewwiet fis-sema,

u s-slaten ta' l-art fl-art.

[Is:24:22] U jinġemgħu bħal ilsiera f'ħofra,

u jingħalqu f'ħabs,

u wara ħafna jiem jieħdu l-kastig.

[Is:24:23] U l-qamar jitħawwad,

u x-xemx tistħi.

Għax il-Mulej ta' l-eżerċti jsaltan

fuq l-għolja ta' Sijon u f'Ġerusalemm,

u juri l-glorja tiegħu quddiem l-anzjani tiegħu.

 

25. Għanja ta' tifħir

 

[Is:25:1] Mulej, Alla tiegħi int;

nfaħħrek u nsebbaħ lil ismek,

għaliex għamilt ħwejjeġ ta' l-għaġeb,

kif ħsibt żmien ilu, u bis-sewwa, kif imiss.

[Is:25:2] Għax il-belt għamiltha gozz ġebel,

ħerba l-belt bis-swar imdawwra.

Il-fortizza tal-kburin ma għadhiex belt iżjed,

ma tinbena qatt aktar.

[Is:25:3] Għalhekk ifaħħrek poplu b'saħħtu,

il-belt ta' ġnus qawwija tibża' minnek.

[Is:25:4] Għax inti kenn għall-imsejken,

kenn għall-fqir fid-dwejjaq tiegħu,

kenn fl-irwiefen u dell fis-sħana.

Għaliex l-infiħ tas-setgħanin bħax-xita tħabbat

                                                                     ma' ħajt,

[Is:25:5] bħas-sħana tax-xemx f'art niexfa.

Id-dagħdigħa tal-kburin int trażżan.

Bħalma d-dell ta' sħaba jtaffi s-sħana,

hekk tissikket l-għanja tas-setgħanin bla qalb.

 

[Is:25:6] U jagħmel il-Mulej ta' l-eżerċti

għall-popli kollha fuq din il-muntanja,

mejda b'ikel fin, mejda bi nbejjed ħelwa,

b'laħam imsemmen bil-mudullun, u nbejjed fini.

 

[Is:25:7] U jċarrat minn fuq din il-muntanja

il-velu li kien jgħatti wiċċ il-popli kollha,

għata li kien jaħbi kollha kemm huma l-ġnus.

[Is:25:8] Jeqred il-mewt għal dejjem,

jixxotta Sidi l-Mulej id-dmugħ minn fuq kull wiċċ,

u jħassar l-għajb tal-poplu tiegħu minn wiċċ

                                                                l-art kollha:

għax il-Mulej tkellem.

[Is:25:9] U dakinhar jgħidu: "Dan hu Alla tagħna:

fih ittamajna li jsalvana;

dan hu l-Mulej li fih ittamajna:

nifirħu u nithennew bis-salvazzjoni tiegħu."

[Is:25:10] Għax id l-Mulej tinżel fuq din il-muntanja.

U Mowab jisħquh fejn ikun,

t-tiben fil-miżbla bħalma jisħquh.

[Is:25:11] U jmidd idejh ġo fiha,

bħalma l-għawwiem imiddhom biex jgħum;

imma jkollu jniżżel kburitu,

minkejja t-taħbit ta' idejh.

[Is:25:12] U jaqleb u jġarraf il-Mulej

il-fortizzi għolja tas-swar tiegħu

u jwaddabhom fit-trab ta' l-art.

 

26. L-Għanja tal-ħelsien

 

[Is:26:1] Dakinhar

jitkanta dan l-innu fl-art ta' Ġuda:

"Għandna belt qawwija;

bnielna swar u ħitan għall-ħelsien tagħna.

[Is:26:2] Iftħu l-bibien,

biex jidħol il-poplu ġust li jżomm is-sewwa.

[Is:26:3] Il-fehma tiegħu sħiħa fik;

inti ssaħħaħlu s-sliem,

għax fik ittama.

[Is:26:4] Ittamaw fil-Mulej, għal dejjem,

għax il-Mulej hu l-blata ta' dejjem.

[Is:26:5] Lil min kien fl-għoli niżżlu,

il-belt imkabbra niżżilha,

waqqagħha għal isfel,                

fit-trab xeħitha;

[Is:26:6] taħt is-saqajn tirtifes,

saqajn il-fqir, ir-rifs ta'  l-imsejknin."

[Is:26:7] Wietja hi triq il-ġust,

mogħdija dritta tħejji  għall-ġust.

 

[Is:26:8] Iva, fi triq il-ġudizzji tiegħek nittamaw,

                                                                         Mulej;

għal ismek u tifkirtek tixxennaq ruħna.

[Is:26:9] Billejl tixtieqek ruħi;

mas-sebħ tfittxek ġo fija qalbi.

Għaliex meta jiddu l-ġudizzji tiegħek fuq l-art,            

in-nies tad-dinja jitgħallmu l-ġustizzja.

[Is:26:10] Iħennu għall-ħażin, imma dan is-sewwa

                                                           ma jitgħallimx;

f'art id-dritt jimxi bl-imgħawweġ,

u l-kobor tal-Mulej ma jqisux.

[Is:26:11] Mulej, għollejt idek, u huma ma rawhiex.

Ħa jaraw il-ħeġġa tiegħek għall-poplu u jistħu;

ħa jkollhom  in-nar lest għall-għedewwa tiegħek.

[Is:26:12] Mulej, int tagħtina s-sliem,

għemilna kollu għamiltu int għalina.

[Is:26:13] Mulej, Alla tagħna, ħakmuna sidien oħra,

imma aħna lilek u lil ismek biss infaħħru.

[Is:26:14] Huma mejta, ma jgħixux,

erwieħ li ma jqumux.

Hekk int ikkastigajthom u qridthom,

u ħassart kull tifkira tagħhom.

[Is:26:15] Imma int kattart  il-ġens, Mulej,

kattart il-poplu u ssebbaħt,

wessajt it-truf kollha tal-pajjiż.

[Is:26:16] Mulej fid-dwejjaq fittixniek,

sejjaħnielek int u tikkastigana.

 

[Is:26:17] Bħal mara tqila fil-ħlas

titkagħweġ u tgħajjat bl-uġigħ,

hekk konna aħna quddiemek Mulej.

[Is:26:18] Tqâlna u tkagħwiġna u wlidna r-riħ;

is-salvazzjoni fuq l-art ma ksibnihiex,

u ma tweldux nies biex jgħammru fl-art.

[Is:26:19] Għax jgħixu mill-ġdid il-mejtin tiegħek,

il-katavri jqumu lkoll.

Jistenbħu u jgħannu dawk li jgħammru fit-trab.

In-nida tiegħek hi nida ta' dawl,

u l-art trodd il-mejtin.

[Is:26:20] Mur, poplu tiegħi, idħol fil-kmamar

                                                                      tiegħek,

u sakkar il-bibien warajk!

Inħeba għal ftit sa ma tgħaddi l-korla.

[Is:26:21] Għax, araw, il-Mulej ħiereġ minn

                                                                   għamartu,

biex jitħallas tal-ħażen tan-nies ta' l-art;

l-art tikxef id-demm li xorbot,

u ma tgħattix aktar il-maqtulin tagħha.

 

27. Il-ħelsien ta' Iżrael

 

[Is:27:1] F'dak il-jum jikkastiga l-Mulej bix-xabla

                                                                         qalila,

kbira u qawwija tiegħu

lil Liwjatan, is-serp ħafif,

lil Liwjatan, is-serp jitkagħweġ;

joqtol  id-dragun li hemm fil-baħar.

[Is:27:2] F'dak il-jum jgħidu:

"Għannulha  lill-ġnejna tad-dwieli,

il-ġnejna fiha għaxqa!

[Is:27:3] Jiena l-Mulej, l-għassies tagħha.

Kull ħin u kull waqt insaqqiha.

Biex ma tiġrilha ebda ħsara,

lejl u nhar jien inħarisha.

[Is:27:4] Ma għadnix mgħaddab.

Li kien hemm ix-xewk u l-ħurrieq,

kont nagħmlilhom gwerra,

naħraqhom ilkoll f'salt wieħed,

[Is:27:5] sakemm ma jfittxux il-kenn fija

u ma jagħmlux paċi miegħi,

u ma jagħmlux paċi miegħi."

 

[Is:27:6] U jfiġġ jum meta jxenxel għerq Ġakobb,

meta jarmi u jiżhar Iżrael,

u wiċċ id-dinja jimlewh bil-frott.

[Is:27:7] Jaqaw darbu l-Mulej bħalma kien darab lil

                                                                 min darbu?

Jaqaw qatlu bħalma kien qatel lil min qatlu?

[Is:27:8] Ikkastigahom billi keċċiehom u

                                                    bagħathom 'il barra;

kaxkarhom bir-riħ qawwi tiegħu f'jum ix-xlokk.

[Is:27:9] B'dan tinħafer il-ħtija ta' Ġakobb;

dan ikun il-ħlas  għat-tneħħija ta' dnubu:

li jagħmel il-ġebel ta' l-artal, bħal ġebel

                                                           misħuq tal-ġir,

li ma jwaqqafx ix-xbihat ta' l-Asera u l-plieri

                                                                  tax-Xemx.

 

[Is:27:10] Il-belt qawwija saret ħerba,

post battâl, mitluq bħad-deżert;

fih jirgħa l-għoġol,

hemm jimtedd, hemm ilaqqat il-friegħi.

[Is:27:11] Jinxfu u jitqarqċu l-friegħi tagħha,

in-nisa jiġu u bihom iqabbdu n-nar,

għax hu poplu bla moħħ;

għalhekk ma jħennx għalihom dak li ħalaqhom,

u min sawwarhom ma jagħdirhomx.

[Is:27:12] U dakinhar jiġri

li l-Mulej jidres  il-qamħ

mix-xmara ta' l-Ewfrat sal-Wied ta' l-Eġittu,

u intom tinġabru wieħed wieħed,

ulied Iżrael.

[Is:27:13] Dakinhar tindaqq it-tromba l-kbira,

u jiġu lura l-mitlufin f'art l-Assirja,

u l-imxerrdin fl-art ta' l-Eġittu,

u jqimu lill-Mulej,

fuq il-muntanja mqaddsa f'Ġerusalemm.

 

28. Twiddiba lil Efrajm

 

[Is:28:1] Gwaj għall-kuruna mkabbra

                                           tas-sakranazzi ta' Efrajm,

għaż-żahar midbiel, il-foħrija ta' sebħu

fuq ras il-wied għammiel,               

tal-mitlufin fl-inbid.

[Is:28:2] Araw, is-Sid għażel wieħed qawwi u felħan!

Bħal ħalba silġ,

bħal riefnu qerried,

bħal għargħar ta' ilma, qawwi u qerried,

għad isabbathom ma' l-art b'kemm għandu saħħa.

[Is:28:3] Taħt saqajh jisħaq il-kuruna

tal-kburija tas-sakranazzi ta' Efrajm.

[Is:28:4] U  ż-żahar midbiel, il-foħrija ta' sebħu

li hemm f'ras il-wied għammiel.

Jiġrilu bħal tina bikrija qabel is-sajf:

jaħtafha malli xi ħadd jaraha,

u jiblagħha malli tiġi f'idu.

[Is:28:5] Dakinhar ikun il-Mulej ta' l-eżerċti

kuruna sabiħa u djadema ta' ġmiel

għal fdal il-poplu tiegħu;

[Is:28:6] spirtu ta' ġustizzja għal min joqgħod

                                                                fit-tribunal,

u qawwa għal min jibqa' jitqabad fil-bieb.

 

Theddida u wegħda lil Ġerusalemm

 

[Is:28:7] Dawn ukoll jixxenglu bl-inbid,

u bix-xorb qawwi jitbandlu.

Qassis u profeta jixxenglu bix-xorb,

megħlubin mill-inbid

jitbandlu  bix-xorb,

jixxenglu waqt il-viżjonijiet,

jitbandlu meta jagħmlu l-ħaqq.

[Is:28:8] L-imwejjed kollha tqalligħ, ħmieġ

                                                                 kullimkien.

[Is:28:9] "Lil min se jgħallem l-għerf,

u lil min se jfiehem il-messaġġ?

Lit-trabi bilkemm maqtugħa minn sider ommhom?

[Is:28:10] Iva: Saw lasaw; saw lasaw;

kaw lakaw; kaw lakaw;

żegħer sam; żegħer sam.

[Is:28:11] Għax b'xufftejn itemtmu, u b'ilsien barrani

jkellem il-Mulej lil dan il-poplu.

[Is:28:12] Diġŕ qalilhom:

"Dan hu l-mistrieħ! Serrħu lill-għajjien!

Dan hu l-faraġ!"

Imma huma ma ridux jisimgħu.

[Is:28:13] Din tkun il-kelma tal-Mulej għalihom:

Saw lasaw; saw lasaw;

kaw lakaw; kaw lakaw;

żegħer sam; żegħer sam.

Biex jimxu u jaqgħu warranijiet

u jitfarrku, jixxebbku, u jinqabdu.

[Is:28:14] Għalhekk isimgħu l-kelma tal-Mulej,

nies insolenti,

ħakkiema ta' dan il-poplu,

hawn f'Ġerusalemm.

[Is:28:15] Intom tgħidu: "Aħna għamilna patt

                                                                  mal-mewt,

u ftehim ma' Art l-Imwiet,

biex meta l-frosta tgħaddi bħall-għargħar

ma tilħaqniex.

Għax għamilna l-gidba l-kenn tagħna,

u l-qerq is-satra tagħna."

 

[Is:28:16] Għalhekk dan jgħid Sidi l-Mulej:

"Jien inqiegħed fis-sod ġebla f'Sijon,

ġebla magħżula u prezzjuża,

ġebla tax-xewka, msejjsa sewwa,

u min jemmen fiha ma jitħarrikx.

[Is:28:17] U nagħmel is-sewwa bħala riegla,

u l-ġustizzja bħala nvell.

Is-silġ iġarraf kenn il-gideb,

u għargħar ta' ilma jġorr il-moħba.

[Is:28:18] Il-patt tagħkom mal-mewt jitħassar;

il-ftehim tagħkom ma' Art l-Imwiet ma jseħħx;

meta tgħaddi l-frosta ssawwat,

tbattikom mgħaffġin fl-art.

[Is:28:19] Kull darba li tgħaddi taħtafkom;

għax għodwa wara għodwa tgħaddi,

binhar u billejl,

u ħaġa tal-biża' tifhem biss il-messaġġ.

[Is:28:20] Għax qasir ikun il-friex biex bniedem

                                                                      jimtedd,

u dejjaq l-għata biex jitkebbeb fih.

[Is:28:21] Għax bħalma qam fuq il-muntanja ta'

                                                                      Perasim,

iqum issa l-Mulej.

Bħalma saħan f'wied Gibgħon,

jisħon issa biex itemm għemilu,

għemil waħdani;

biex jagħmel l-opra tiegħu,

l-opra tiegħu misterjuża.

[Is:28:22] U issa tkunux aktar insolenti,

li ma jissikkawx aktar il-ktajjen tagħkom.

Għax jien smajt digriet ta' qerda,

mingħand Sidi l-Mulej ta' l-eżerċti,

qerda għal fuq kollha kemm hi l-art.

[Is:28:23] Agħtu widen u isimgħu leħni;

oqogħdu attenti u isimgħu kliemi.

[Is:28:24] Jaqaw il-bidwi jaħrat il-jum kollu,

jikser u jxattab dejjem l-art?

[Is:28:25] Jaqaw ma jwittix wiċċ l-art,

u mbagħad jiżra' l-ħlewwa u jxerred il-kemmun?

U ma jiżrax il-qamħ fir-raddi,

u x-xgħir għalih u l-qamħ selvaġġ fit-truf?

[Is:28:26] Alla tiegħu għallmu sewwa u wrieh kif.

 

[Is:28:27] Mhux bix-xatba jidirsu l-ħlewwa,

anqas rota ta' karettun ma jdawwru fuq il-kemmun;

iżda bil-ħatar iħabbtu l-ħlewwa,

u b'qasba l-kemmun.

[Is:28:28] Jaqaw il-qamħ tal-ħobż jinsaħaq?

Le, għax il-bidwi ma jidirsux bla heda,

lanqas ma jibqa' għaddej bir-romblu tas-slitta

                                                                        tiegħu,

u ż-żiemel tiegħu ma jisħqux.

[Is:28:29] Dan ukoll ġej mingħand il-Mulej ta'

                                                                    l-eżerċti;

u hekk juri l-għaġeb ta' għaqlu,

u l-kobor ta' għerfu.

 

29. Arjel u l-għedewwa tagħha

 

[Is:29:1] Ħażin għalik, Arjel, Arjel,

il-belt fejn David waqqaf il-kamp!

Żidu sena fuq sena,

ħa jgħaddu l-festi fid-dawra tagħhom.

[Is:29:2] Jien ngħakkes lil Arjel,

u jkun hemm ilmenti u krib.

Int tkun għalija bħal Arjel.

[Is:29:3] U nwaqqaf il-kamp kontrik madwarek,

indawwrek  bit-torrijiet,

u nħaffer madwarek trunċiera,

u ntella' għodod tal-gwerra kontrik.

[Is:29:4] Nixħtek ma' l-art, u mill-art titkellem,

u kliemek joħroġ minn ġot-trab;

u leħnek jitla' mill-art bħal ta' xi ruħ,

u kliemek tpespes minn ġewwa t-trab.

[Is:29:5] Il-kotra ta' l-għedewwa tiegħek ikunu bħal

                                                                għabra fina,

u bħal karfa mtajjra l-kotra tal-qawwijin.

Jiġri ħin bla waqt,

[Is:29:6] li l-Mulej ta' l-eżerċti jżurek

bir-ragħad, theżhiż u ħsejjes kbar,

b'riefnu u tempesta, u ilsna ta' nar qerried.

[Is:29:7] Tkun bħal ħolma, dehra billejl,

il-kotra kollha tal-ġnus jaħbtu għal Arjel,

dawk li jaħbtu għaliha,

u għal torrijietha u jrossu fuqha.

[Is:29:8] U bħal meta wieħed imġewwaħ joħlom li

                                                            qiegħed jiekol,

u jistenbaħ u jsib ħalqu b'xejn;

u bħal meta wieħed għatxan joħlom li qiegħed jixrob,

jistenbaħ mifni u bi griżmejh niexfa;

hekk jiġrilha l-kotra kollha tal-ġnus li jaħbtu

                                             għall-muntanja ta' Sijon.

 

L-għama u l-wiċċ b'ieħor ta' Iżrael

 

[Is:29:9] Stagħġbu u bliehu!

Agħlqu għajnejkom, u ibqgħu għomja;

iskru, mhux bl-inbid,

tbandlu, mhux bix-xorb qawwi!

[Is:29:10] Għax il-Mulej xeħet fikom spirtu ta'

                                                              ngħas qawwi,

għalqilkom għajnejkom - il-profeti;

u għattielkom raskom - il-viżjunarji.

[Is:29:11] Għalikom kull viżjoni ta' dan kollu tkun bħal kliem ta' ktieb issiġillat, li jagħtuh lil xi ħadd li jaf jaqra u jgħidulu: "Aqra dan", u hu jwieġeb: "Ma nistax għax issiġillat." [Is:29:12] Mbagħad  jagħtuh lil min ma jafx  jaqra u  jgħidulu: "Aqra dan",

u jwieġeb: "Ma nafx naqra."

[Is:29:13] Dan jgħid Sidi:

"Dal-poplu resaq ħdejja b'fommu,

u b'xufftejh biex iqimni,

imma qalbhom 'il bogħod minni,

u l-biża' li għandhom minni

m'hux ħlief preċett mgħallem lilhom mill-bnedmin.

[Is:29:14] Għalhekk, arani, se nerġa' nagħmel

l-għeġubijiet ma' dan il-poplu,

għeġubijiet mill-aktar kbar,

u jintemm l-għerf ta' l-għorrief tiegħu,

u jgħib id-dehen tad-dehnin tiegħu."

 

[Is:29:15] Ħażin għal dawk li jaħbu fil-fond

                                                  fehmithom lill-Mulej,

li għemilhom jinsab fid-dlam,

u jgħidu: "Min se jarana? Min se jagħrafna?"

[Is:29:16] X'ħażen magħkom!

Jaqaw il-fuħħari jitqies bħat-tafal,

biex ix-xogħol jgħid fuq min għamlu:

"M'hux hu għamilni!"

u l-fuħħar jgħid fuq il-fuħħari: "Ma jifhimx!"?

 

Il-fidwa ta' Iżrael

 

[Is:29:17] M'hux tassew li minn hawn u ftit ieħor,

jerġa' jsir bħal ġnien il-Libanu,

 u l-ġnien jitqies bħall-masġar?

[Is:29:18] U dakinhar it-torox jisimgħu kliem il-ktieb;

u, meħlusin mis-swied u d-dlam, għajnejn 

                                                          l-għomja jaraw;

[Is:29:19] u l-imsejknin jifirħu fil-Mulej,

u l-fqajrin fost il-bnedmin jaqbżu bil-ferħ

                                                   bil-Qaddis ta' Iżrael.

[Is:29:20] Għax it-tirann għab, u l-insolenti ntemm,

u tqaċċtu dawk kollha li jfittxu d-dnewwa;

[Is:29:21] li jwaqqgħu l-ħtija fuq ħaddieħor,

u jonsbu n-nassa lill-imħallef fil-bieb,

u jwarrbu l-ġust għal kull xejn.

 

[Is:29:22] Għalhekk dan jgħid il-Mulej;

hu li feda lil Abraham,

lid-dar ta' Ġakobb:

"Ma jistħix aktar Ġakobb,

u wiċċu aktar ma jisfarx.

[Is:29:23] Għax meta jara lil uliedu,

l-opra ta' idejja f'nofsu, iqaddsu ismi;

iqaddsu l-qaddis ta' Ġakobb,

u jibżgħu minn Alla ta' Iżrael.

[Is:29:24] U dawk li jiżbaljaw f'ruħhom, jiksbu

                                                                    d-dehen,

u dawk li jgemgmu, jiksbu t-tagħlim."

 

30. Il-ftehim fieragħ ma' l-Eġittu

 

[Is:30:1] "Ħażin għalikom, ulied xewwiexa,

oraklu tal-Mulej.

Jippruvaw, iżda mingħajri,

jintrabtu u jiftiehmu, iżda mhux skond l-ispirtu

                                                                         tiegħi,

biex iżidu dnub fuq dnub.

[Is:30:2] Telqu u niżlu l-Eġittu,

bla ma stħarrġu x'ngħid jien.

Marru jistagħnew bil-qawwa tal-Fargħun,

ifittxu l-kenn taħt dell l-Eġittu.

[Is:30:3] Imma l-qawwa tal-Fargħun tkun għajb

                                                                   għalikom,               

u l-kenn taħt dell l-Eġittu l-mistħija tagħkom.

[Is:30:4] Meta jaslu l-prinċpijiet tiegħu f'Sogħan,

 u l-messaġġiera tiegħu jilħqu Ħanes,

[Is:30:5] kulħadd jistħi minn poplu bla fejda,

għax m'hux ta' għajnuna, anqas ta' siwi,

imma ta' għajb u diżunur.

 

[Is:30:6] Oraklu għall-bhejjem tan-Negeb:

F'art ta' hemm u dwejjaq,

fejn hemm l-iljun u l-iljuna jgħajjtu,

il-lifgħa u s-serp itir,

iġorru ġidhom fuq dahar il-ħmir,

u t-teżori tagħhom fuq ħotbiet l-iġmla

għal għand poplu li ma jiswiex.

[Is:30:7] L-għajnuna ta' l-Eġittu hi fiergħa u vojta;

għalhekk jien sejjaħtlu:

"Raħab l-għażżiena".

 

[Is:30:8] Issa, ejja iktibhielhom fuq tavlozz,

u naqqaxha quddiemhom fuq il-bronż,

biex tkun għaż-żmien li ġej

xhieda għal dejjem.

[Is:30:9] Għax dan il-poplu xewwiex,

ulied giddieba;

ulied li ma jridux jisimgħu

il-liġi tal-Mulej.

[Is:30:10] Jgħidu lill-veġġenti: 'La tarawx,'

u lill-profeti: 'La tħabbrulniex is-sewwa.

Għidulna li jogħġobna;

ħabbrulna l-ħolm.

[Is:30:11] Oħorġu mit-triq, warrbu mill-mogħdija,

neħħulna minn quddiemna l-Qaddis ta' Iżrael.'

[Is:30:12] Għalhekk dan jgħid il-Qaddis ta' Iżrael:

"Talli intom tistmerru dan il-kliem,

u tittamaw fil-qerq u l-għawġ,

u fuqhom tistrieħu,

[Is:30:13] għalhekk dan id-dnub ikun għalikom,

bħal biċċa ħajt imżakkra se taqa' mill-għoli,

waslet fi tmiemha sakemm tiġġarraf ħabta u sabta;

[Is:30:14] titfarrak bħalma titfarrak ġarra tal-fuħħar,

titkisser bla ħniena,

u ma tibqax xaqqufa mill-frak tagħha

biex tiġbor biha ġamra mill-kenur,

jew timla qatra ilma minn ġol-ġiebja.

[Is:30:15] Għax dan jgħid Sidi l-Mulej,

il-Qaddis ta' Iżrael:

"Fil-konverżjoni u l-kalma

ssibu s-salvazzjoni tagħkom;

fil-kwiet u l-fiduċja

qiegħda l-qawwa tagħkom."

Imma intom ma ridtux, iżda għedtu:

[Is:30:16] "Fuq żwiemel naħarbu,"

għalhekk tassew għad taħarbu.

"Fuq żwiemel ħfief nirkbu."

u ħfief ikunu dawk li għad jiġru warajkom.

[Is:30:17] Mit-theddida ta' wieħed jitbeżżgħu elf,

quddiem it-theddida ta' ħamsa taħarbu,

sakemm tibqgħu bħal arblu fuq quċċata ta' muntanja,

bħal lasta fuq għolja.

[Is:30:18] Madankollu mxennaq il-Mulej biex

                                                                jagħdirkom,

u għalhekk iqum biex iħenn għalikom.

Għax Alla ġust hu l-Mulej; henjin dawk li jafdaw fih.

 

Il-ħniena ta' Alla għal Iżrael

 

[Is:30:19] Iva, poplu ta' Sijon,

int li tgħammar f'Ġerusalemm,

ma tibkix aktar.

Il-Mulej iħenn għalik mal-ħoss ta' l-għajta tiegħek,

malli jisimgħek jagħtik widen.

[Is:30:20] Tassew li l-Mulej jagħtik ħobż l-imrar,

u l-ilma tan-niket,

iżda ma jinħebiex iżjed minnek l-Imgħallem tiegħek;

għajnejk jaraw l-Imgħallem tiegħek.

[Is:30:21] Minn warajk jisimgħu widnejk kliem

li jwissik u jgħidlek: "Din hi t-triq; għaddi minnha,

sew jekk tikser lejn il-lemin, sew lejn ix-xellug."

[Is:30:22] Mbagħad int tniġġes ix-xbihat imnaqqxa

                                                        bil-fidda miksija,

ix-xbihat imdewwba u mdiehba tiegħek;

int tarmihom bħal ħwejjeġ maħmuġa,

u tgħidilhom: "Morru 'l barra!"

[Is:30:23] U hu jibgħat ix-xita fuq il-miżrugħ

                                                                      tiegħek,

u l-qamħ, frott l-art, ikun bnin u mimli.

Dakinhar

l-imrieħel tiegħek jirgħu f'wesgħat kbar;

[Is:30:24] fir-raba' l-gniedes u l-ħmir tax-xogħol

                                                  jieklu għalf immellaħ,

mderri bil-midra u mgħoddi mill-għarbiel.

[Is:30:25] U fuq kull muntanja kbira,

fuq kull għolja wieqfa,

ikun hemm xmajjar ta' ilma f'jum il-ħerba l-kbira,

f'jum it-tiġrif tal-fortizzi.

[Is:30:26] Id-dawl tal-qamar

ikun jiddi bħad-dawl tax-xemx,

u d-dawl tax-xemx jitqawwa seba' darbiet,

daqs id-dawl ta' sebat ijiem;

dakinhar il-Mulej idewwi l-ġrieħi tal-poplu tiegħu

u jfejjaq it-tbenġil tas-swat tiegħu.

 

Il-kastig ta' l-Assirja

 

[Is:30:27] Araw, isem il-Mulej ġej mill-bogħod,

mixgħul bil-korla u b'duħħan tiela' madwaru,

xufftejh mimlija qilla,

u lsienu jibla' bħan-nar.

[Is:30:28] U nifsu bħal xmara mfawwra tilħaq sa

                                                                     l-għonq,

ġej biex jgħarbel il-ġnus b'għarbiel il-qerda,

u jxedd f'xedaq il-popli lġiem,

li joħroġhom barra t-triq.

 

[Is:30:29] U jkunilkom l-għana bħal meta billejl

                                                    tiċċelebraw xi festa,

u ferħ ta' qalb bħal min jimxi bid-daqq tal-flawt,

u jmur fuq l-għolja tal-Mulej

lejn il-Blata ta' Iżrael.

[Is:30:30] U l-Mulej isamma' l-leħen solenni tiegħu,  

u juri d-daqqa ta' driegħu,

bil-qilla ta' għadbu u lsien ta' nar wikkiel,

b'xita qawwija, tempesta u silġ kbir.

 

[Is:30:31] Għax għal leħen il-Mulej titwerwer

                                                                     l-Assirja,

meta jidrobha bil-virga tiegħu.

[Is:30:32] Ma' kull daqqa ta' ħatar il-kastig li

                                                           jniżżel il-Mulej

idoqqu t-tnabar u l-arpi flimkien maż-żfin;

ixejjer l-armi u jissielet bihom.

[Is:30:33] Ilu mħejji t-Tofet għall-ħruq,

lest għas-sultan, fond u wiesa',

b'gozz kbir ħatab għan-nar;

nifs il-Mulej, bħal wied kubrit, jagħtih in-nar.

 

31. Ix-xejn ta' l-Eġittu

 

[Is:31:1] Ħażin għalihom dawk li jinżlu l-Eġittu

                                                          għall-għajnuna,

għal dawk li jittamaw fiż-żwiemel;

il-fiduċja tagħhom fil-kotra tal-karrijiet,

u l-qawwa u s-saħħa tar-rikkieba,

imma ma jittamawx fil-Qaddis ta' Iżrael,

u l-Mulej ma jfittxuhx.

[Is:31:2] Imma hu wkoll għaref u jaf iġib id-deni,

u kliemu ma jreġġgħux lura.

Hu jqum kontra dar il-ħżiena,

u kontra min jgħin għemil il-ħażen.

[Is:31:3] L-Eġizzjani bnedmin huma, m'humiex Alla,

u ż-żwiemel tagħhom laħam, u mhux ruħ.

Meta l-Mulej imidd idu,

jogħtor min jgħin,

u jaqa' l-megħjun,

u lkoll flimkien jintemmu.

 

[Is:31:4] Għax dan qalli l-Mulej:

"Bħalma jgħajjat fuq il-priża l-iljun u ferħ l-iljun,

u tinġama' kontrieh il-qatgħa tar-rgħajja,

imma hu ma jibżax mill-għajat tagħhom,

u anqas jintreħa quddiem il-kotra tagħhom,

hekk jinżel il-Mulej ta' l-eżerċti,

biex jitqabad fuq il-muntanja ta' Sijon

u l-għolja tagħha.

[Is:31:5] Bħall-għasafar jittajjru,

hekk il-Mulej ta' l-eżerċti

iħares 'il Ġerusalemm,

ikenninha u jħarisha, jaħfrilha u jeħlisha.

[Is:31:6] Erġgħu lura għal għand dak li minnu

                                                       tbegħedtu sewwa,

o wlied Iżrael!

[Is:31:7] F'dak il-jum kulħadd jarmi l-allat tiegħu,

l-allat tal-fidda u l-allat tad-deheb,

l-allat li għamlu idejkom għad-dnub.

[Is:31:8] "U taqa' l-Assirja b'xabla mhux ta' bniedem;

u xabla mhux ta' bniedem tikolha.

Jekk taħrab minn quddiem ix-xabla,

iż-żgħażagħ tagħha jispiċċaw ilsiera.

[Is:31:9] Il-fortizza tagħha ddub bil-biża'

u l-fizzjali tagħha mbeżżgħa jħallu l-istendardi."

Dan hu l-oraklu tal-Mulej,

li għandu n-nar fuq Sijon,

u l-forġa f'Ġerusalemm.

 

32. Is-sultan ġust

 

[Is:32:1] Araw, sultan għad isaltan bil-ġustizzja,

u prinċpijiet jaħkmu  bis-sewwa.

[Is:32:2] U kull wieħed ikun bħal ilqugħ għar-riħ,

u kenn fit-tempesta,

bħal swieqi ta' l-ilma f'art niexfa,

bħal dell ta' blata kbira fuq art imħeddla.

[Is:32:3] Ma jitgħammxux għajnejn dawk li jaraw,

u jinfetħu widnejn dawk li jisimgħu.

[Is:32:4] L-imħuħ imħawwda jfittxu l-għerf

u lsien it-temtiema jinħall u jeħfief.

[Is:32:5] Lill-bniedem iblah ma jsejjħulux aktar

                                                                       nobbli,

u l-imbruljun anqas ma jgħidulu galantom.

[Is:32:6] Għax l-iblah il-bluha jitkellem,

                                            u moħħu jfassal il-ħsara,

biex jagħmel il-ħażen;

u jitkellem mgħawweġ kontra l-Mulej,

biex imbagħad iħalli għar-riq griżmejn l-imġewwaħ,

u lill-għatxan jiċħadlu x-xorb.

[Is:32:7] Għodod l-imbruljun kollha ħżiena;

jinseġ il-qerq,

biex jeqred iż-żgħar bi kliem giddieb

imqar meta l-kawża tal-fqir tkun ġusta.

[Is:32:8] Imma min hu nobbli jaħseb ħwejjeġ nobbli;

u jindaħal dejjem għal ħwejjeġ kbar.

 

Twiddiba għan-nisa ta' Ġerusalemm

 

[Is:32:9] O nisa bla ħsieb, qumu u isimgħu leħni!

O xbejbiet moħħkom mistrieħ, agħtu widen

                                                                  għal kliemi!

[Is:32:10] Fi ftit jiem aktar minn sena għad titkexkxu,

intom li moħħkom mistrieħ iżżejjed,

għax jonqos l-għasir,

il-ġabra tal-ħsad ma tasal qatt.

[Is:32:11] Triegħdu, intom nisa bla ħsieb,

tkexkxu intom b'moħħkom mistrieħ.

Inżgħu u nkixfu, ħażżmu xkora

ma' qaddkom,

[Is:32:12] ħabbtu fuq sidirkom,

għar-raba' sabiħ,

għad-dielja għammiela,

[Is:32:13] għal art il-poplu tiegħi

mimlija xewk u għollieq,

għad-djar kollha tal-pjaċir,

għall-belt ferrieħa.

[Is:32:14] Iva, il-palazz għad jitilquh,

l-għagħa tal-belt jintemm,

l-għolja ta' Ofel u t-torri ta' Baħan

jisfgħu għerien għal dejjem,

l-għaxqa tal-ħmir selvaġġi,

mergħa għall-imrieħel.

[Is:32:15] Mbagħad jissawwab fuqna spirtu

                                                                  mill-għoli,

u d-deżert jinbidel f'art għammiela,

u l-art għammiela ssir foresta.

[Is:32:16] U tistrieħ il-ġustizzja fid-deżert,

u s-sewwa jgħammar f'art għammiela.

[Is:32:17] Is-sliem ikun frott il-ġustizzja,

u l-ħidma tal-ġustizzja tkun serħan u tama

                                                                għal dejjem.

[Is:32:18] U l-poplu tiegħi f'post tas-sliem,

jgħammar bla biża', mistrieħ fil-kwiet.

[Is:32:19] U l-foresta taqa' u tiġġarraf,

u l-belt titniżżel sa isfelnett.

[Is:32:20] Henjin intom, li tiżirgħu ħdejn kull ilma,

u tħollu riġlejn il-gendus u l-ħmar.

 

33. Il-Mulej isalva l-poplu

 

[Is:33:1] Ħażin għalik, int li tħarbat u għadhom

                                                              ma ħarbtukx;

int li tqarraq, u għadhom ma qarrqux bik.

Meta ma tħarbatx aktar, iħarbtuk;

meta ma tqarraqx aktar, iqarrqu bik.

 

[Is:33:2] Mulej ħenn għalina, fik nittamaw.

Kun driegħ għalina kull filgħodu,

u s-salvazzjoni tagħna fi żmien it-taħbit.

[Is:33:3] Għall-ħsejjes ta' l-għagħa ħarbu l-ġnus;           

mal-qawmien tiegħek xterdu l-popli.

[Is:33:4] Nġabret il-priża, bħalma jinġabru

                                                                  l-ġradijiet

jinxteħtu fuqha bħalma jinxteħet il-ġrad.

 

[Is:33:5] Tgħolla l-Mulej, għax jgħammar fl-għoli;

lil Sijon imlieha bil-ġustizzja u s-sewwa.

[Is:33:6] U l-qawwa tiegħek fil-liġi tiegħu;

u s-salvazzjoni tiegħek fl-għerf u s-sapjenza;

il-biża' ta' Alla t-teżor tiegħu.

[Is:33:7] Ara, in-nies ta' Arjel jgħajjtu minn barra,

il-messaġġiera ta' Salem jibku bl-imrar.

[Is:33:8] It-toroq baħħ,

ħadd ma hemm li jgħaddi l-mogħdijiet.

Kiser il-patt, ix-xhieda stmerrhom,

ma ta kas ta' ħadd.

 

[Is:33:9] Bil-vistu mifni l-pajjiż,

il-Libanu mħawwad u midbiel,

Saron sar bħad-deżert

u bla weraq Basan u Karmel.

[Is:33:10] "Issa nqum!" jgħid il-Mulej,

"Issa nqum fuq qaddi;

issa nogħla 'l fuq."

[Is:33:11] Intom ħbiltu l-ħuxlief,

u issa tildu t-tiben;

nifsi bħan-nar jikolkom.

[Is:33:12] U l-ġnus jinħarqu bħal kalkara tal-ġir,

bħal xwiek maqtugħa u mogħtija n-nar.

[Is:33:13] Intom li  fil-bogħod tinsabu,

isimgħu jien x'għamilt!

Intom li qegħdin fil-qrib,

kunu afu bis-setgħa tiegħi!

[Is:33:14] Il-ħatja f'Sijon twerwru,

fuq il-ħżiena waqa' l-biża'.

Min minna se joqgħod ma' nar qerriedi?

Min minna se joqgħod ma' nirien dejjem iħeġġu?

[Is:33:15] Min jimxi fis-sewwa u jgħid id-dritt,

min jistmerr il-qligħ miksub bil-qerq,

min iwarrab idejh biex ma jixxaħħamx,

min isodd widnejh biex b'tixrid id-dmija ma jismax,

min jagħlaq għajnejh biex ħażen ma jarax:

[Is:33:16] dan jgħammar fl-għoli:

fortizza taż-żonqor il-kenn tiegħu,

il-ħobż tiegħu jsibu,

u l-ilma qatt ma jonqsu.

 

[Is:33:17] Jaraw għajnejk sultan fi ġmielu,

jaraw art mifruxa 'l bogħod.

[Is:33:18] Ħsiebek imur fuq it-twerwir li għadda:

"Fejn hu dak li jgħodd?

Fejn hu dak li jiżen?

Fejn hu min jgħodd il-fortizzi?"

[Is:33:19] Ma tarax iżjed poplu qalil,

poplu bi lsien tqil li ma tifhmux,

b'ilsien itemtem li ma tfissrux.

[Is:33:20] Ħares lejn Sijon, il-belt tal-festi tagħna!

Jaraw għajnejk 'il Ġerusalemm,

dar is-sliem,  għarix ma jħarrku ħadd;

il-kunjardi tagħha ma jaqlagħhom ħadd;

il-ħbula tagħha ma jinqatgħu b'xejn.

[Is:33:21] Għax hemm għalina jkun il-kobor

                                                                   tal-Mulej,

hemmhekk ix-xmajjar u l-widien wesgħin,

mnejn ebda ġifen bl-imqadef ma jgħaddi,

u lanqas ma jaqsmu xwieni kbar.

[Is:33:22] Għax il-Mulej hu l-imħallef tagħna;

il-Mulej il-leġislatur tagħna.

Il-Mulej is-sultan tagħna,

hu li jsalvana.

[Is:33:23] Rħew il-ħbula tiegħek,

ma jżommux aktar l-arblu f'postu,

ma jifirxux aktar il-qlugħ.

Mbagħad l-għomja jaqsmu priża kbira,

u z-zopop ikollhom sehem  fil-ħatfa.

[Is:33:24] U ħadd minn min jgħammar hemm

                                                                    ma jgħid:

"Jien marid."

Il-poplu li hemm fiha tinħafirlu ħżunitu.

 

34. L-għadab ta' Alla kontra l-ġnus

 

[Is:34:1] Ersqu, ġnus, ħa tisimgħu,

u intom, popli, agħtu widen!

Ħa tisma' l-art u kull ma fiha,

id-dinja u kull ma trodd.

[Is:34:2] Għax il-Mulej mgħaddab għall-ġnus kollha,

u s-saħna tiegħu fuq l-eżerċti kollha tagħhom.

Qatagħha li lkoll jeqridhom,

u jerħihom għall-qatla.

[Is:34:3]  Il-maqtula tagħhom jintremew,

u titla' l-intiena minn ġisimhom.

Iċarċru b'demmhom il-muntanji.

 

[Is:34:4] Il-qtajjiet tas-smewwiet jinħallu,

u s-smewwiet bħal ktieb jitkebbu.

Il-qtajjiet tagħhom jaqgħu,

bħalma jaqa' l-weraq midbiel mid-dielja

u l-frott misjur mit-tina.

 

[Is:34:5] Għax fis-smewwiet sikret ix-xabla tiegħi,

u għad tinżel fuq Edom,

fuq poplu mitluq għall-qerda,

biex minnu tagħmel ħaqq.

[Is:34:6] Ix-xabla tal-Mulej tħammar bid-demm,

tqattar bix-xaħam,

bid-demm tal-ħrief u l-bdabad,

bix-xaħam tal-kliewi ta' l-imtaten.

Għax ikollu l-Mulej sagrifiċċju f'Bosra,

qatla kbira f'Edom.

[Is:34:7] Jaqgħu l-bufli ma' l-għoġiela smien,                  

il-gniedes mal-barrin.

Arthom tisker bid-demm,

u trabhom bix-xaħam isir tajn.

 

[Is:34:8] Għax hu jum il-vendetta tal-Mulej,

is-sena tal-ħlas għall-għadu ta' Sijon.

[Is:34:9] Il-widien tiegħu jinbidlu f'qatran.

U trabu f'kubrit.

U artu ssir qatran

[Is:34:10] iħeġġeġ lejl u nhar.

Qatt ma tintefa,

id-dħaħen minnha dejjem telgħin.

Tkun ħerba għal dejjem minn żmien għal żmien;

qatt iżjed ma jgħaddu minnha.

[Is:34:11] Jirtuha l-pellikan u l-qanfud,

fiha jgħammru l-kokka u ċ-ċawlun.

Il-Mulej jifrex fuqha l-ħabel tal-vojt,

u ċ-ċomb tal-baħħ.

[Is:34:12] In-nobbli tagħha ma jkunux aktar,

u slaten aktar ma jipproklamawx,

u prinċpijiet jiġu  fix-xejn.

[Is:34:13] Fil-palazzi tagħha jinbet ix-xewk;

għollieq u ħurrieq fil-fortizzi tagħha.

Issir kenn għax-xakalli,

u bitħa għan-ngħam.

[Is:34:14] Jiltaqgħu hemm il-jena u l-klieb

                                                                 tax-xagħri;

u l-mogħoż selvaġġi jsejjħu lil xulxin;

hemm ukoll toqgħod il-kokka tad-deżert,

u ssib il-mistrieħ tagħha.

[Is:34:15] Hemm ibejjet is-serp u jbid,

isaħħan u jfaqqas il-bajd.

Hemm ukoll jiltaqgħu l-isqra,

is-sieħeb mas-sieħba tiegħu.

 

[Is:34:16] Fittxu fil-ktieb tal-Mulej u aqraw:

"Ma tonqos ebda waħda minnhom

l-ebda waħda ma titlef lil seħibha.

Għax fommi kkmanda dan."

L-ispirtu tiegħu li ġabarhom;

[Is:34:17] hu li xeħet xortihom,

u idu qassmitilhom l-art bil-ħabel.

Tkun wirthom għal dejjem,

minn ġenerazzjoni għal oħra jgħammru fiha.

 

35. Is-salvazzjoni tal-poplu ta' Alla

 

[Is:35:1] Ħa jifirħu d-deżert u l-art maħruqa;

ħa jifraħ ix-xagħri u jwarrad,

ħa jwarrad bħar-ranġis.

[Is:35:2] Ħa tifraħ fuq li tifraħ, taqbeż u tgħanni.

Sebħ il-Libanu jingħata lilha,

il-ġmiel tal-Karmel u ta' Saron.

Għad jaraw is-sebħ tal-Mulej,

il-ġmiel ta' Alla tagħna.

[Is:35:3] Qawwu l-idejn mitruħa;

saħħu l-irkubbtejn imriegħda.

[Is:35:4] Għidu lil dawk b'qalbhom imbeżżgħa:

"Agħmlu l-ħila, la tibżgħux!

Araw, Alla tagħkom ġej jitħallas;

il-ħlas ta' Alla wasal;

Hu stess ġej biex isalvakom.

 

[Is:35:5] Mbagħad jinfetħu għajnejn l-għomja,

jinfetħu widnejn it-torox.

[Is:35:6] Mbagħad iz-zopp jaqbeż bħal għażżiela

u lsien l-imbikkma jinħall  bil-ferħ.

Iva, igelgel l-ilma fid-deżert,

u l-widien fix-xagħri.

[Is:35:7]  L-art maħruqa tinbidel f'għadira,

u l-art niexfa f'għejun ta' ilma ġieri.

 

Fejn qabel kienu jimteddu x-xakalli,

issa hemm il-ħmiemel tal-qasab u  l-ġummar.

[Is:35:8] Hemm ikun hemm triq, isejjħulha:

'It-Triq il-Qaddisa'.

Ħadd imniġġes ma jgħaddi minnha,

u l-boloh ma jiġġerrewx fiha.

[Is:35:9] Ma jkunx hemm l-iljun,

u ebda bhima feroċi ma titla' minnha:

minnha jgħaddu l-mifdijin.

 

[Is:35:10] Jerġgħu lura l-mifdijin tal-Mulej,

u jidħlu f'Sijon jgħajjtu bil-ferħ,

b'ferħ ta' dejjem fuq rashom.

Il-ferħ u l-hena jiksbu,

u jgħibu swied il-qalb u l-krib.

 

36. Sanħerib jaħbat għal Ġuda

 

[Is:36:1] Fis-sena erbatax tas-sultan Ħeżekija, Sanħerib, sultan ta' l-Assirja, tala' jaħbat għall-ibliet kollha ffortifikati ta' Ġuda, u ħadhom f'idejh. [Is:36:2] U s-sultan ta' l-Assirja bagħat minn Lakis il-gran kuppier kontra Ħeżekija b'eżerċtu kbir f'Ġerusalemm. U waqaf ħdejn l-akwedott ta' l-għadira l-fuqanija li taħbat fuq it-triq ta' l-Għalqa tal-Ħassiel. [Is:36:3] U ħareġ Eljakim bin Ħilkija, li kien jagħmel  mill-palazz, u Sebna s-segretarju, u Ġowaħ bin Asaf, il-kronista. [Is:36:4] U l-gran kuppier qalilhom: "Għidu lil Ħeżekija: 'Dan jgħid is-sultan il-kbir, is-sultan ta' l-Assirja: X'inhi din it-tama li int qiegħed tittama? [Is:36:5] Taħseb int jaqaw li l-kliem waħdu jfisser għaqal u qawwa għall-gwerra? Issa int f'min qiegħed tittama, biex irvellajt kontrija? [Is:36:6] Bħalissa int qiegħed isserraħ rasek bl-Eġittu, dik il-qasba mxaqqa li tidħol f'id min jistrieħ fuqha u ttaqqabhielu. Dan hu l-Fargħun, is-sultan ta' l-Eġittu, għal min jittama fih. [Is:36:7] Tgħiduli intom: 'Fil-Mulej Alla tagħna nittamaw aħna.' M'hux hu kien li Ħeżekija neħħielu s-santwarji u l-artal tiegħu, u ordna lil Ġuda u 'l Ġerusalemm: 'Quddiem dan l-artal taduraw f'Ġerusalemm'? [Is:36:8] U issa agħmel imħatra ma' sidi s-sultan ta' l-Assirja u jien nagħtik elfejn żiemel, jekk inti għandek il-ħila  ssib rikkieba  għalihom.

[Is:36:9] Kif tista', mela, traġġa' lura lil wieħed mill-iċken qaddejja ta' sidi? U mbagħad int tistenna ż-żwiemel u r-rikkieba mill-Eġittu! [Is:36:10] U issa, jaqaw, jien tlajt biex inħarbat dan il-pajjiż mingħajr ir-rieda tal-Mulej? Il-Mulej qalli: 'Itla' għal din l-art u ħarbatha.' "

 

[Is:36:11] U Eljakim, Sebna u Ġowaħ wieġbu lill-gran kuppier: "Kellem lill-qaddejja tiegħek bl-Arami, għax aħna nifhmuh. Tkellimniex bil-Lhudi, għax jisma' l-poplu li qiegħed fuq is-sur."

 

[Is:36:12] U l-gran kuppier wieġeb: "Jaqaw sidna bagħatna ngħidu dan il-kliem lilek jew lil sidek? M'hux lill-irġiel li hemm fuq is-sur, jieklu ħmieġhom u jixorbu ilmiethom magħkom?" [Is:36:13] U l-gran kuppier baqa' hemm u beda jgħajjat b'leħen għoli u jgħid bil-Lhudi: "Isimgħu l-kelma tas-sultan il-kbir, is-sultan ta' l-Assirja. [Is:36:14] Dan jgħid is-sultan: Ma jqarraqx bikom is-sultan Ħeżekija, għax ma jistax jeħliskom minn idejja. [Is:36:15] Ma jittamakomx Ħeżekija fil-Mulej u jgħidilkom: "Il-Mulej jeħlisna żgur u din il-belt ma tingħatax f'idejn is-sultan ta' l-Assirja." [Is:36:16] La tisimgħux lil Ħeżekija għax dan jgħid is-sultan ta' l-Assirja: Agħmlu paċi miegħi u ersqu lejja, u tieklu, kull wieħed mid-dielja tiegħu u kull wieħed mit-tina tiegħu u jixrob l-ilma kull wieħed mill-bir

tiegħu. [Is:36:17] Sakemm niġi u neħodkom f'art bħal artkom, art tal-qmuħ u ta' l-inbid, art tal-ħobż u tad-dwieli.' [Is:36:18] La tisimgħux lil Ħeżekija għax ikun qiegħed iqarraq bikom meta jgħidilkom: "Il-Mulej jeħlisna!" Jaqaw allat il-ġnus ħelsu lil pajjiżhom minn id is-sultan ta' l-Assirja? [Is:36:19] Fejn huma l-allat ta' Ħamat u Arfad, fejn huma l-allat ta' Sefarwajjim? Ħelsu huma lil Samarija minn idejja?  [Is:36:20] Min huma fost l-allat kollha ta' dawn l-artijiet li ħelsu lil arthom minn idejja, biex issa jeħles il-Mulej lil Ġerusalemm minn idejja?' "

 

[Is:36:21] U l-poplu baqa' sieket u ma weġbuhx, għax is-sultan kien ordnalhom: "La twiġbuhx."

 

[Is:36:22] U Eljakim bin Ħilkija, li kien jagħmel mill-palazz, u Sebna s-segretarju, u Ġowaħ bin Asaf, il-kronista, marru għand Ħeżekija bi ħwejjiġhom imċarrta, u għarrfuh b'kull ma qalilhom il-gran kuppier.

 

37. It-telfa ta' Sanħerib

 

[Is:37:1] Malli s-sultan Ħeżekija sama' b'dan, ċarrat ilbiesu u nkesa bi xkora, u mar fit-tempju tal-Mulej. [Is:37:2] U bagħat lil Eljakim, li kien jagħmel mill-palazz, u 'l Sebna s-segretarju, u x-xjuħ tal-qassisin liebsa x-xkejjer għand il-profeta Isaija bin Amos.

 

[Is:37:3] U qalulu: "Dan jgħid Ħeżekija: 'Jum ta' diqa u kastig u għajb illum; l-ulied waslu għat-twelid, imma n-nisa bla saħħa. [Is:37:4] Għandu mnejn jisma' l-Mulej Alla tiegħek il-kliem tal-gran kuppier, mibgħut minn sidu s-sultan ta' l-Assirja, biex iżeblaħ lil Alla l-ħaj, u jrażżnu għall-kliem li sama' l-Mulej Alla tiegħek. Itlob bil-qawwa għall-bqija li għad fadal."

 

[Is:37:5] U l-qaddejja ta' Ħeżekija marru għand Isaija. [Is:37:6] U Isaija qalilhom: "Dan għidu lil sidkom: 'Dan jgħid il-Mulej: La tibżax mill-kliem li smajt, li bih il-qaddejja tas-sultan ta' l-Assirja żebilħuni. [Is:37:7] Arawni, se nqajjem spirtu fih, u malli jisma' aħbar jerġa' lura lejn artu, u hemm f'pajjiżu neqirdu bix-xabla."

 

[Is:37:8] Il-gran kuppier raġa' lura u sab lis-sultan ta' l-Assirja jitqabad kontra Libna; għax kien sama' li dan kien tbiegħed minn Lakis.

 

[Is:37:9] U s-sultan sama' b'Tirħaka, sultan ta' Kus: "Ara, ħareġ jeħodha kontrik." Għalhekk raġa' bagħat xi messaġġiera għand Ħeżekija u qalilhom: [Is:37:10] "Dan għidulu lil Ħeżekija, sultan ta' Ġuda; 'Lil Alla tiegħek, li fih inti tqiegħed it-tama tiegħek, tħallihx iqarraq bik billi jgħidlek li Ġerusalemm ma tistax tingħata f'idejn is-sultan ta' l-Assirja! [Is:37:11] Inti smajt x'għamlu s-slaten ta' l-Assirja lill-pajjiżi l-oħra kollha, kif qerduhom għalkollox. Int waħdek se teħles? [Is:37:12] Jaqaw il-ġnus li missirijieti qerdu - Gożan, Ħaran, Resef, u l-poplu ta' Għeden, li kienu jgħammru f'Telaxxar - ħelsuhom l-allat tagħhom? [Is:37:13] Fejn hu s-sultan ta' Ħamat, u s-sultan ta' Arfad, u s-sultan tal-belt ta' Sefarwajjin, ta' Ħena u Għiwwa?"

 

[Is:37:14] Ħeżekija ħa l-ittra minn id il-messaġġiera u qraha. Mbagħad tala' fit-tempju tal-Mulej, u firixha quddiem il-Mulej. [Is:37:15] U Ħeżekija talab lill-Mulej b'dan il-kliem: [Is:37:16] "Mulej ta' l-eżerċti, Alla ta' Iżrael, li qiegħed fuq il-kerubini, int waħdek Alla fuq is-saltniet kollha ta' l-art; int għamilt is-smewwiet u l-art. [Is:37:17] Agħti widen, Mulej, u isma'; iftaħ għajnejk, Mulej, u ara! Isma' l-kliem ta' Sanħerib, li bih bagħat iżeblaħ lil Alla l-ħaj. [Is:37:18] Kollu minnu, Mulej, li s-slaten ta' l-Assirja ħarbtu l-ġnus u artijiethom; [Is:37:19] u xeħtu l-allat, għax m'humiex ħlief ħatab u ġebel, xogħol ta' id il-bniedem, u għalhekk setgħu jġibuhom fix-xejn. [Is:37:20] Issa, Mulej Alla tagħna, salvana minn idu, u jkunu jafu s-saltniet kollha ta' l-art li inti waħdek Alla, Mulej."

 

[Is:37:21] Mbagħad Isaija bin Amos bagħat jgħid lil Ħeżekija: "Dan jgħid il-Mulej, Alla ta' Iżrael: 'Kull ma tlabtni dwar is-sultan Sanħerib, sultan ta' l-Assirja, jiena smajtu.'

 

[Is:37:22] Dan jgħid il-Mulej kontrieh:

 

'Tistmerrek, tiddieħak bik,

ix-xebba bint Sijon.

Minn warajk tħarrek rasha,

bint Ġerusalemm.

 

[Is:37:23] Lil min għajjart u lil min żeblaħt?

Kontra min għollejt leħnek,

u rfajt għajnejk fl-għoli?

Kontra l-Qaddis ta' Iżrael!

[Is:37:24] Bil-messaġġiera tiegħek għajjart lis-Sid,

u għedt: 'Bil-kotra tal-karrijiet tiegħi

jien tlajt fl-għoli fuq il-muntanji,

fuq il-qċaċet tal-Libanu.

Qaċċatt l-ogħla ċedri tiegħu,

l-isbaħ fost iċ-ċipress tiegħu.

Dħalt fl-ibgħad irkejjen tiegħu,

fil-foresti tiegħu qishom ġonna.

[Is:37:25] Jiena ħaffirt u xrobt l-ilma tal-barrani,

jien nixxift b'qiegħ saqajja

l-widien kollha ta' l-Eġittu.

 

[Is:37:26] Ma smajtx jaqaw li sa minn żmien ilu

dan ħejjejtu  jien?

Minn żmien il-qedem jien kont sawwartu,

u issa temmejtu.

Int kellek tagħmel gozz ħerba bliet bis-swar.

[Is:37:27] U nieshom bla ħila,

tħawwdu u twerwru,

saru bħal ħaxix tar-raba',

bħal inbiet tari,

bħal ħażiż tal-bjut,

u sbul maħruq mir-riħ tal-lvant.

 

[Is:37:28] Kull meta inti toqgħod,

jew toħroġ, jonkella tidħol,

u meta tagħdab għalija,

jiena nkun naf.

 

[Is:37:29] Ladarba żżarġant kontrija,

u l-kburija tiegħek waslet f'widnejja,

jiena ngħaddi ħolqti minn imnifsejk,

u lġiemi minn xufftejk,

u nreġġgħek lura fi triqtek

li minnha ġejt.'

 

[Is:37:30] U dan ikun is-sinjal: Din is-sena tiekol milli jinbet waħdu, sena oħra dak li jinbet minn dan, u fit-tielet sena tiżirgħu u taħsdu, u tħawwlu d-dwieli u tieklu mill-għelejjel tagħhom. [Is:37:31] U l-fdal li jkun ħeles mid-dar ta' Ġuda jibqgħu u jxenxlu għeruqhom fil-fond u jagħmlu l-frott fil-wiċċ. [Is:37:32] Għax minn Ġerusalemm joħroġ il-fdal u mill-muntanja ta' Sijon il-meħlusin. Il-ħeġġa tal-Mulej tagħmel dan.

 

[Is:37:33] Għalhekk dan jgħid il-Mulej

għas-sultan ta' l-Assirja:

'F'din il-belt ma jidħolx;

ebda vleġġa ma jwaddab fiha;

ebda tarka ma jressaq quddiemha;

ebda ħajt ma jtella' madwarha.

[Is:37:34] Mit-triq li minnha ġie,

minnha jerġa' lura,

u f'din il-belt ma jidħolx,

oraklu tal-Mulej.

[Is:37:35] Jiena nħares din il-belt u nsalvaha

minħabba fija nnifsi,

u minħabba David, il-qaddej tiegħi.' "

 

[Is:37:36] U ħareġ l-anġlu tal-Mulej fil-kamp ta' l-Assiri u qered mija u ħamsa u tmenin elf ruħ. Xħin qamu l-oħrajn fil-għodu, hemm isibuhom ilkoll iġsma mejta.

 

[Is:37:37] Mbagħad Sanħerib, sultan ta' l-Assirja, rafa' l-kamp u telaq u raġa' lura u baqa' f'Ninwč. [Is:37:38] U kif kien mixħut fl-art fit-tempju ta' Nisrok, alla tiegħu, Adrammelek u Sareser, uliedu, darbuh bix-xabla u ħarbu lejn l-art ta' Ararat. U saltan minfloku Asarħaddun, ibnu.

 

38. Il-marda u l-fejqan ta' Ħeżekija

 

[Is:38:1] F'dak iż-żmien Ħeżekija marad għall-mewt. U ġie għandu l-profeta Isaija bin Amos, u qallu: "Dan jgħid il-Mulej: 'Aħseb għal darek għax se tmut u ma tgħixx.' " [Is:38:2] U Ħeżekija dawwar wiċċu lejn il-ħajt, u beda jitlob lill-Mulej u jgħid: [Is:38:3] "Ftakar, Mulej, nitolbok kif jien imxejt quddiemek b'fedeltŕ, u qalb sħiħa u għamilt it-tajjeb f'għajnejk." U beka Ħeżekija biki kbir.

 

[Is:38:4] Mbagħad il-kelma tal-Mulej ġiet fuq Isaija u qallu: [Is:38:5] "Mur u għid lil Ħeżekija: 'Dan jgħid il-Mulej, Alla ta' David missierek: Jien smajt it-talba tiegħek, rajt id-dmugħ tiegħek. Arani, issa se ntawwal għomrok bi ħmistax-il sena oħra, [Is:38:6] u neħilsek minn id is-sultan ta' l-Assirja, lilek u 'l din il-belt, u nħares 'il din il-belt." [Is:38:21] U Isaija qal: "Ħa jieħdu ċappa tin u jogħrku l-ġerħa biha u jfiq." [Is:38:22] U Ħeżekija qal lil Isaija: "Liema hu s-sinjal li se nitla' f'dar il-Mulej?"

 

[Is:38:7] "U dan ikun is-sinjal mill-Mulej, li l-Mulej jagħmel dan. [Is:38:8] Arani, jiena nraġġa' lura d-dell għaxar tarġiet, li x-xemx diġŕ niżlet mat-taraġ ta' Aħaż." U x-xemx reġgħet lura għaxar tarġiet mit-taraġ li kienet telgħet.

 

[Is:38:9] Kantiku ta' Ħeżekija, sultan ta' Ġuda, meta marad u fieq mill-marda tiegħu:

 

[Is:38:10] "Jien għedt: F'nofs ħajti jkolli nitlaq;

għall-bqija ta' snini

jżommuni fi bwieb Art l-Imwiet."

[Is:38:11] Jien għedt: "M'iniex se nara l-Mulej

f'art il-ħajjin;

ma nara b'għajnejja lil ħadd iżjed

minn fost dawk li jgħammru fid-dinja.

[Is:38:12] Tneħħietli l-għamara tiegħi u ġiet

                                                         imwarrba minni,

bħal għarix ta' ragħaj.

Int kebbibt 'il ħajti bħan-nissieġ,

min-newl int qtajtni.

Mis-sebħ sad-dlam int tkun temmejtni.

[Is:38:13] Bqajt ngħajjat sa sbiħ il-jum

bħal iljun il-Mulej kissirli għadmi.

Mis-sebħ sad-dlam int tkun temmejtni.

 

[Is:38:14] Bħal ħuttafa npespes,

bħal ħamiema nokrob,

għajnejja għejew iħarsu 'l fuq.

Mulej, jien magħkus, aqbeż għalija!

[Is:38:15] X'naqbad nitkellem, u x'għandi ngħidlu?

Għax hu kellimni, u hu għamlu dan.

Rqadi kollu għab minħabba l-imrar f'ruħi.

 

[Is:38:16] Mulej, qalbi tgħix għalik,

aħjili 'l ruħi, fejjaqni u agħtini saħħti.

[Is:38:17] Ara, mrari tbiddel fi sliem,

int salvajtli 'l ħajti mill-ħofra tal-qerda,

int xħett wara spallejk ħtijieti kollha.

[Is:38:18] Għax mhux Art l-Imwiet li troddlok ħajr,

anqas il-mewt ma tfaħħrek.

Ma jittamawx fil-fedeltŕ tiegħek

dawk li jinżlu fil-ħofra.

[Is:38:19] Il-ħaj, min jgħix, jiżżik ħajr,

bħalma qed nagħmel jien illum;

il-missier jgħarraf lil uliedu l-fedeltŕ tiegħek.

[Is:38:20] Salvana, Mulej,

u aħna ngħannu fuq iċ-ċetri    

il-jiem kollha ta' ħajjitna f'dar il-Mulej.

 

39. Ħeżekija jilqa' l-ambaxxaturi

 

[Is:39:1] Dak iż-żmien Merodak-baladan bin Baladan, sultan ta' Babilonja, bagħat ittra u rigal lil Ħeżekija, għax kien sama' li Ħeżekija kien marad u fieq. [Is:39:2] Ħeżekija feraħ bihom u wriehom id-dar tat-teżor, il-fidda u d-deheb, il-fwejjaħ u ż-żejt fin, l-armerija u kull ma kien jinsab fl-imħażen tiegħu; ma kien hemm xejn f'daru u f'saltnatu, li Ħeżekija ma wrihomlhomx. [Is:39:3] U l-profeta Isaija ġie għand Ħeżekija u qallu: "X'qalulek dawk in-nies? Mnejn ġew għandek?" U Ħeżekija wieġbu: "Minn art imbiegħda, ġew għandi minn Babilonja." [Is:39:4] U qallu: "X'raw fil-palazz tiegħek?" U Ħeżekija wieġbu: "Raw kull ma jinsab fil-palazz tiegħi; ma kien hemm xejn fl-imħażen tiegħi li ma wrejthulhomx."

 

[Is:39:5] U Isaija wieġeb lil Ħeżekija: "Isma' l-kelma tal-Mulej ta' l-eżerċti: [Is:39:6] 'Ara, għad jiġi żmien li jinġarr f'Babilonja kull ma jinsab f'darek u kull ma ħażnu s'issa missirijietek! Ma jifdal xejn. Il-kelma tal-Mulej. [Is:39:7] U minn fost uliedek li għad joħorġu minnek, li int għad tnissel, jittieħdu u jkunu ewnuki fil-palazz tas-sultan ta' Babilonja." [Is:39:8] U Ħeżekija qal lil Isaija: "Sewwa l-kelma tal-Mulej, li għedt." Għax ħaseb: "Għallinqas fi żmieni jkun hemm is-sliem u s-sigurtŕ."

 

It-Tieni Parti : Kap 40 sa 55

( Fi tmiem l-Eżilju, 539-538 QK )

 

40. Ktieb il-Faraġ

 

[Is:40:1] "Farrġu, farrġu l-poplu tiegħi,"

jgħid Alla tagħkom.

[Is:40:2] Kellmu lil qalb Ġerusalemm u għidulha

li ntemm il-jasar tagħha,

tħallset ħżunitha,

ħadet mingħand il-Mulej

darbtejn għal dnubietha kollha.

[Is:40:3] Leħen jgħajjat:

 

"Ħejju t-triq għall-Mulej fid-deżert,

wittu għal Alla tagħna mogħdija fix-xagħri.

[Is:40:4] Jintradam kull wied,

u jitniżżlu l-muntanji u l-għoljiet;

kull art imħabbta titwitta

kull art imħarbta ssir maqgħad.

[Is:40:5] U tfiġġ il-glorja tal-Mulej,

u l-bnedmin jarawha lkoll f'daqqa,

għax fomm il-Mulej tkellem."

[Is:40:6] U leħen qal: "Għajjat." U jien weġibt:

                                                                'X'ngħajjat?"

Għid: "Kull bniedem ħaxix,

u sbuħitu bħal ward ir-raba';

[Is:40:7] jinxef il-ħaxix,

jidbiel il-ward,

meta minn fuqhom jgħaddi nifs il-Mulej.

- Bħal ħaxix il-poplu –

[Is:40:8] Il-ħaxix jinxef,

u l-ward jidbiel,

iżda l-kelma tal-Mulej tibqa' għal dejjem."

[Is:40:9] Itla' fuq il-muntanja għolja,

int li ġġib il-bxara t-tajba lil Sijon;

għolli leħnek bil-qawwa kollha,

int li tagħti l-aħbar it-tajba lil Ġerusalemm;

għajjat, la tibżax.

Għid lill-ibliet ta' Ġuda:

"Hawn hu Alla tagħkom!"

[Is:40:10] Hawn hu Sidi l-Mulej,

li ġej bil-qawwa,

u jaħkem bil-qawwa ta' driegħu.

Hawn hu bi ħlasu miegħu,

u r-rebħa tiegħu quddiemu.

[Is:40:11] Bħal ragħaj li jirgħa l-merħla tiegħu;

bi driegħu jiġmagħha,

u l-ħrief fi ħdanu jerfagħhom;

u n-nagħaġ ireddgħu bil-mod imexxihom.

 

Il-kobor ta' Alla ta' Iżrael

 

[Is:40:12] Min kejjel il-baħar f'qiegħ idu,

jew qies bix-xiber il-wisa'  tas-sema?

Min ġabar it-trab ta' l-art ġo kejla,

jew wiżen bi stasija l-muntanji,

u b'miżien l-għoljiet?

[Is:40:13] Min mexxa l-ispirtu tal-Mulej,

x'kunsillier kellu biex jgħallmu?

[Is:40:14] Lil min talab parir biex jiftaħlu għajnejh;

jew min għallmu jġib ruħu bil-ġustizzja,

biex jagħtih id-dawl u l-għerf,

u jqabbdu t-triq ta' l-għaqal?

 

[Is:40:15] Ara, il-ġnus bħal qatra waħda minn

                                                                barmil ilma,

bħal għabra trab f'miżien, hekk qishom!

Ara, ix-xtut ma jiżnux aktar minn traba.

[Is:40:16] Is-siġar tal-Libanu m'humiex biżżejjed

biex bihom tqabbad in-nar;

anqas il-bhejjem tiegħu m'huma biżżejjed

biex toffri lil Alla sagrifiċċju tal-ħruq.

 

[Is:40:17] Il-ġnus kollha qishom xejn quddiemu:

huma għalih ħwejjeġ fiergħa u battala.

[Is:40:18] Ma' min se jxebbhu lil Alla,

u liema xbieha se tqabblu miegħu?

[Is:40:19] L-idolu jdewwbu bin is-sengħa,

u jindurah ħaddiem id-deheb,

u jsensillu ħjut tal-fidda.

[Is:40:20] Xi ħadd fqajjar li ma għandux x'joffri,

jagħżel xi għuda li ma ssewwisx,

ifittex xi ħaddiem jinqala',

biex jagħmillu xbieha ma titħarrikx.

 

[Is:40:21] Ma tafux? Ma smajtux jaqaw?

Ma tħabbrilkomx sa mill-bidu?

Ma fhimtux? Min waqqaf l-art?

[Is:40:22] Hu jgħammar 'il fuq minn ħnejjet l-art,

u min jgħammar fiha qishom ġradijiet.

Hu jħoll is-smewwiet bħal xoqqa,

u jifrixhom bħal għarix biex tgħammar fih.

[Is:40:23] Hu jġib fix-xejn is-setgħanin,

u l-mexxejja tad-dinja jagħmilhom xejn.

[Is:40:24] Bilkemm jitħawwlu,

bilkemm jinżergħu,

bilkemm jinbtu u jxenxlu l-għeruq,

li ma jonfoħx fuqhom u jinxfu,

li r-riefnu ma jġorrhomx bħall-karfa.

 

[Is:40:25] "Ma' min ixxebbhuni jew tqabbluni?"

jistaqsi l-Qaddis.

[Is:40:26] Erfgħu għajnejkom 'il fuq u araw:

min ħalaqhom dawn il-ħlejjaq kollha?

Imexxi u jgħodd l-eżerċti tiegħu,

u jsejjħilhom b'isimhom wieħed wieħed.

Bis-saħħa ta' qawwietu,

bil-qawwa ta' setegħtu,

ħadd minnhom ma jonqos.

 

[Is:40:27] Għaliex titkellem Ġakobb,

u int, Iżrael, tgħid:

"Triqti moħbija mill-Mulej,

u mwarrab il-jedd tiegħi minn Alla?"

[Is:40:28] Jaqaw ma tafx, lanqas ma smajt,

"Il-Mulej hu Alla ta' dejjem,

il-ħallieq ta' truf l-art?"

Ma jegħja qatt, u ma jinkeddx,

l-għerf tiegħu ma ssibx tarfu.

[Is:40:29] Hu li jagħti l-qawwa lill-għajjien,

u jkattar il-qawwa lil min hu bla saħħa.

[Is:40:30] Jintelqu ż-żgħażagħ u jegħjew,

fl-aħjar tagħhom jogħtru l-irġiel.

[Is:40:31] Imma dawk li jittamaw fil-Mulej jieħdu

                                                                 saħħithom,

itellgħu l-ġwienaħ bħall-ajkli,

jiġru bla ma jegħjew,

jimxu bla ma jintelqu.

 

41. Alla s-Salvatur ta' Iżrael

 

[Is:41:1] Isktu quddiemi, intom xtut;

u ħalli l-popli jitqawwew mill-ġdid!

Ħa jersqu l-ewwel, mbagħad jitkellmu:

u nersqu għall-ħaqq flimkien!

[Is:41:2] Min qajjem mil-lvant lil dak,

li r-rebħ jiġri wara riġlejh?

Rħielu l-ġnus f'idejh,

biex irażżan is-slaten?

Li b'sejf jagħmilhom trab,

u b'qawsu karfa ttir mar-riħ?

[Is:41:3] Jiġri warajhom, u jibqa' għaddej fis-sliem,

lanqas biss b'riġlejh ma jmiss it-triq.

[Is:41:4] Min għamlu u temmu dan?

Min sejjaħ il-ġenerazzjonijiet mill-bidu?

Jiena, il-Mulej,

Jiena l-ewwel, u ma' ta' l-aħħar,

jiena hu!

[Is:41:5] Jaraw ix-xtut u jibżgħu,

truf l-art jitriegħdu.

Huma resqu u ġew.

[Is:41:6] Jgħinu 'l xulxin sieħeb lil ieħor,

u l-aħwa jgħidu lil xulxin:

"Agħmel il-ħila!"

[Is:41:7] Il-ħaddied jagħmel il-ħila lil tad-deheb;

min jaħfi bil-martell

lil min iħabbat fuq l-inkwina,

u jgħidu: "Tajba s-saldatura."

U mbagħad jissudah bl-imsiemer,

biex ma jitħarrikx.

[Is:41:8] Imma int Iżrael, il-qaddej tiegħi,

Ġakobb, jien ħtartek,

nisel Abraham, ħabibi.

[Is:41:9] Lilek jien qbadtek minn truf l-art,

u sejjaħtlek minn l-ibgħad inħawi tagħha,

u għedtlek: "Int il-qaddej tiegħi,

jiena ħtartek, u ma rmejtikx."

[Is:41:10] La tibżax, għax miegħek jien!

La titħassibx, għax Alla tiegħek jien!

Jiena nwettqek, jiena ngħinek;

nwieżnek bil-leminija rebbieħa tiegħi!

 

[Is:41:11] Ara, għad jistħu u jitriegħxu,

dawk kollha li nkurlaw għalik;

jiġu fix-xejn u jintemmu     

n-nies li jħaqquha miegħek.

[Is:41:12] Tfittixhom u ma ssibhomx,

in-nies li jeħduha miegħek;

jiġu fix-xejn u jintemmu

n-nies li jitqabdu miegħek.

[Is:41:13] Jiena l-Mulej, Alla tiegħek,

nwieżnek minn idek il-leminija,

u ngħidlek: "La tibżax,

jiena l-għajnuna tiegħek."

 

[Is:41:14] Tibżax, Ġakobb, daqsxejn ta' dudu fl-art,

intom, bnedmin ta' Iżrael!

Jiena l-għajnuna tiegħek,

oraklu tal-Mulej,

il-feddej tiegħek, il-Qaddis ta' Iżrael!

[Is:41:15] Arani! Jien nagħmel minnek romblu

                                                             tad-dris ġdid,

jaqta' u kollu snien.

Int tidres il-muntanji u tfarrakhom,

u l-għoljiet tagħmilhom tlief;

[Is:41:16] int idderrihom u r-riħ iġorrhom,

u r-riefnu jxerridhom.

Mbagħad int tifraħ fil-Mulej,

u tiftaħar bil-Qaddis ta' Iżrael.

[Is:41:17] Il-foqra u l-imsejknin

ifittxu l-ilma u ma jsibux!

Lsienhom niexef  bil-għatx.

Jiena, il-Mulej, nismagħhom,

Jiena, Alla ta' Iżrael, ma ninsihomx.

[Is:41:18] Xmajjar ta' ilma nfawwar fuq l-għoljiet

                                                                       għerja,

u għejun f'nofs il-widien.

Nibdel id-deżert f'għadira ilma,

u l-art niexfa f'għejun ta' ilma.

[Is:41:19] Nxettel iċ-ċedri fid-deżert,

il-gazzi, u r-riħan, u s-siġar taż-żebbuġ;

ntella' ċ-ċipress fix-xagħri,

u magħhom id-dolf u l-bux;

[Is:41:20] biex hekk jaraw u jagħrfu,

jaħsbu u jifhmu wkoll,

li id il-Mulej għamlet dan,

u l-Qaddis ta' Iżrael ħalqu.

 

[Is:41:21] "Ressqu l-kawża tagħkom," jgħid il-Mulej,

"Ġibu l-provi tagħkom," jgħid is-sultan ta' Ġakobb.

[Is:41:22] Ħa jersqu u jgħarrfuna x'se jiġri;

jgħidulna l-imgħoddi x'kien,

biex aħna naħsbu fuqu.

Jew semmgħuna l-ġejjieni

sabiex nagħrfu t-tmiem.

[Is:41:23] Għidulna x'se jiġri fl-aħħar,

u nkunu nafu jekk intomx allat.

Agħmlu xi ħaġa, tajba jew ħażina,

u aħna nistagħġbu u nibżgħu fl-istess waqt.

[Is:41:24] M'intom xejn u xogħolkom ħrafa;

mistmerr hu min jaħtarkom.

 

[Is:41:25] Jien qajjimt bniedem mit-tramuntana u

                                                                        hu ġej;

sejjaħtlu b'ismu minn tlugħ ix-xemx:

u jgħaffeġ il-ħakkiema bħalma jgħaffġu t-tajn,

bħalma l-fuħħari jgħaffeġ it-tafal taħt saqajh.

[Is:41:26] Min qatt ħabbar sa mill-bidu,

biex aħna nkunu nafu?

Sa minn qabel, biex ngħidu: 'Veru'?

Qatt ħadd ma qalu;

qatt ħadd ma semmgħu;

qatt ħadd ma sama' kliemkom.

[Is:41:27] Dan l-ewwel għarraftu lil Sijon;

u 'l Ġerusalemm tajtha ħabbâr.

[Is:41:28] Jien ħarist, ma kien hemm ħadd;

ħadd minnhom biex jagħti parir,

biex nistaqsihom u jwieġbu kelma.

[Is:41:29] Lkoll kemm huma m'huma xejn,

xogħolhom frugħa,

riħ u baħħ xbihat allathom.

 

42. Il-Qaddej tal-Mulej

 

[Is:42:1] Araw il-qaddej tiegħi, li jiena nwieżen,

il-maħtur tiegħi li fih qalbi strieħet!

Qegħedt l-ispirtu tiegħi fuqu,

biex iġib il-ġustizzja  lill-ġnus.

[Is:42:2] Ma jgħajjatx, ma jgħollix leħnu;

ma jsemmax leħnu fil-pjazez,

[Is:42:3] qasba mġelġla ma jiksirhiex,

musbieħ inemnem ma jitfihx.

Iġib il-ġustizzja fis-sewwa.

 

[Is:42:4] Ma jegħjiex, ma jitfarrakx,

sakemm ma jwaqqafx il-ġustizzja fuq l-art;

u l-gżejjer imbiegħda jistennew il-liġi tiegħu.

[Is:42:5] Dan jgħid Alla, il-Mulej,

li ħalaq u firex is-smewwiet,

u l-medda ta' l-art bil-frott u l-ħdura tagħha,

li jagħti l-ħajja lill-poplu li hemm fiha,

u r-ruħ lil dawk li jgħixu fiha:

[Is:42:6] "Jien, il-Mulej, sejjaħtlek fis-sewwa,

qbadtek minn idek u ħaristek,

u għamilt minnek patt tal-poplu,

dawl għall-ġnus,

[Is:42:7] biex int tiftaħ għajnejn l-għomja,

toħroġ lill-ilsiera mill-ħabs,

u 'l dawk li hemm fid-dlam minn dar l-għeluq.

 

[Is:42:8] Jiena l-Mulej, dan hu ismi;

ma nċedi lil ħadd il-glorja tiegħi;

lanqas lill-idoli t-tifħir tiegħi.

[Is:42:9] Il-ġrajjiet li tħabbru qabel, ara, veru seħħew.

U jiena nħabbar ħwejjeġ ġodda,

u nsemmagħhomlkom qabel ma jinbtu."

 

Għanja ta' tifħir lill-Mulej

 

[Is:42:10] Għannu lill-Mulej għanja ġdida;

ħa jitla' minn truf l-art it-tifħir tiegħu!

Ħa jsebbħuh il-baħar u kull ma fih,

il-gżejjer u min jgħammar fihom.

[Is:42:11] Jerfa' leħnu d-deżert u l-ibliet tiegħu,

l-irħula fejn jgħammru wlied Kedar;

jgħannulu ferħana dawk li jgħammru f'Sela,

jgħajjtu bil-ferħ fuq qċaċet il-muntanji.

Is:42:12] Ħa jagħtu glorja lill-Mulej

u jxandru t-tifħir tiegħu fil-gżejjer.

[Is:42:13] Joħroġ il-Mulej bħal wieħed qawwi,

u jqanqal bħal gwerrier il-ħeġġa tiegħu;

jgħajjat l-għajta tal-gwerra,

ħa juri kontra l-għedewwa l-qawwa tiegħu.

 

[Is:42:14] Ili ħafna żmien inżomm is-skiet,

qgħadt bi kwieti u trażżant.

Bħal mara fl-uġigħ tal-ħlas se ngħajjat,

nonfoħ u nilheġ f'nifs wieħed.

[Is:42:15]Il-muntanji u l-għoljiet nagħmilhom ħerba,

nnixxfilhom ħdurithom kollha.

Nbiddel ix-xmajjar f'xagħri,

u nnixxef l-ilma qiegħed.

 

[Is:42:16] Nmexxi lill-għomja fi triq li ma jafuhiex;

mogħdijiet li ma jafuhomx inqabbadhom.

Id-dlam inbiddlu f'dawl quddiemhom,

it-triqat mgħawwġa niddrittahom.

Dan kollu nagħmlu għalihom,

u qatt iżjed ma nabbandunahom.

[Is:42:17] Iduru lura kollhom mistħija,

dawk kollha li jittamaw fl-idoli,

dawk li jgħidu lix-xbihat:

"Intom allatna."

 

Qatt ma jitgħallmu

 

[Is:42:18] Intom torox, isimgħu!

Intom għomja, ħarsu u araw!

[Is:42:19] Min hu agħma ħlief il-qaddej tiegħi?

Min hu trux bħall-messaġġier li bgħatt?

Min hu agħma bħall-maħbub tiegħi?

U trux bħall-qaddej tal-Mulej?

[Is:42:20] Jara ħafna ħwejjeġ, u ma jagħtix kas;

widnejh miftuħa, iżda ma jismax.

[Is:42:21] Għad li għoġob lill-Mulej bil-ġustizzja

                                                                        tiegħu

li jkabbar u jsebbaħ il-liġi tiegħu,