Il-Kelma tal-Isqof ta' Għawdex, Monsinjur Mario Grech  ...

 

Sena 2019

Lejn Knisja mistika. Omelija fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija, fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 15/08/2019.

Velja tal-Għid tal-Assunta u l-Għeluq tas-Sena Djoċesana Marjana, fuq iz-Zuntier tas-Santwarju Nazzjonali Ta' Pinu, Għawdex. Il-velja tmexxiet mill-Isqfijiet Giovann Cefai MSSP tal-Perù u Mario Grech ta' Għawdex. 14/08/2019.

Marija t-triq tal-ferħ. Ittra Pastorali fl-okkażjoni tal-Festa ta’ Santa Marija u l-Għeluq tas-Sena Marjana. 10/08/2019.

L-imġewħin. Omelija fil-Festa ta’ Santa Klara ta’ Assisi, fil-Monasteru “Nazareth” tas-Sorijiet Klarissi. 03/08/2019.

Il-bżonn li ma nibqgħux rieqda. Omelija fil-ftuħ tal-Kwindiċina tal-Assunta, fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 31/07/2019.

Kull laqxa tifred l-imramma. Omelija fil-Festa tal-Verġni Mqaddsa tal-Karmelu, fil-Knisja parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu, il-Balluta. 19/07/2019.

Mary, Mother of Unity. Message during an Ecumenical Meeting, at Ta’ Pinu Sanctuary, Għarb, Gozo. 15/07/2019.

Il-qalb kbira tal-pulizija. Omelija fil-Quddiesa b’suffraġju għall-Pulizija mejtin, fiċ-Ċimiterju ta’ San Marija, ix-Xewkija. 14/07/2019.

Is-suldati ministri tas-sigurta’ u tal-liberta’. Omelija fil-Pellegrinaġġ tal-Forzi Armati ta’ Malta, fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 09/07/2019.

Omelija fl-okkażjoni tat-Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf, fis-Santwarju Ta’ Pinu. 30/06/2019.

Riflessjoni fl-Adorazzjoni tal-Kleru fis-Santwarju tal-Fontana, fis-Solennità tal-Qalb ta’ Ġesù. 28/06/2019.

Omelija fil-Konċelebrazzjoni tas-Solennità Liturġika tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista u fl-okkażjoni tal-25 Sena mill-Ordinazzjoni Presbiterali tal-Arċipriet Mons. Daniel Xerri u l-missjunarju Dun Raymond Portelli, fir-Rotunda tax-Xewkija. 24/06/2019.

Is-Santwarju Ta’ Pinu: Klinika tal-Ispirtu. Omelija fil-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu, fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 22/06/2019.

Messaġġ mill-Isqof Mario Grech lill-Isqof Għawdxi Mons. Giovanni Cefai MSSP fl-Ordinazzjoni Episkopali tiegħu, fil-Katidral ta’ Arequipa, il-Perù. 22/06/2019.

Kunu perfetti. Omelija fi tmiem is-Sena ta’ formazzjoni fis-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria. 18/06/2019.

Omelija f’Ordinazzjoni Presbiterali u Djakonali, fil-Katidral ta’ Għawdex. 14/06/2019.

Omelija fiċ-ċelebrazzjoni tal-Griżma tal-Isqof fil-Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra, nhar Għid il-Ħamsin. 09/06/2019.

Omelija fl-Affidament tad-Djoċesi ta’ Għawdex lill-Madonna Ta’ Pinu, fis-Santwarju tagħha. 05/06/2019.

Omelija fil-Festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova, fil-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Minuri, Għajnsielem. 02/06/2019.

Min jara lilna jrid jara lil Ġesu’. Omelija fis-Solennità tat-Tlugħ tal-Mulej fis-Sema, fl-Għeluq tal-Kwaranturi Mqaddsa fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 02/06/2019.

Il-ħażin jista’ jintrebaħ. Omelija f'Quddiesa fil-Pellegrinaġġ Nazzjonali mill-Korp tal-Pulizija, fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 01/06/2019.

Ittra miftuħa lill-Insara u l-Musulmani fl-okkażżjoni tas-Sena Marjana. 01/06/2019.

Għand Ġesu' permezz ta' Marija. Omelija fit-twaqqif tal-Assoċjazzjoni Devoti ta' Marija Awżiljatriċi fid-Djoċesi ta' Għawdex, fil-Kunvent tas-Sorijiet Salesjani, il-Belt Victoria. 13/05/2019.

Nintelqu f'dirgħajn Ommna Marija. Ittra Pastorali fl-okkażżjoni ta' Jum l-Omm bi preparazzjoni għall-Affidament lill-Verġni Marija li se jkun iċċelebrat l-Erbgħa 5 ta' Ġunju, fl-okkażjoni tas-Sena Djoċesana Marjana. 11/05/2019.

Ħsieb fl-okkażjoni tat-Tifkira liturġika tal-Verġni Mqaddsa tar-Rużarju ta' Pompej, fil-Knisja tas-Sorijiet Dumnikani, il-Belt Victoria. 08/05/2019.

Omelija fil-Festa parrokkjali ta' San Ġużepp, fil-Bażilika ta' Marija Bambina, ix-Xagħra. 05/05/2019.

Omelija fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta' Pinu, fl-okkażjoni tal-125 sena tal-preżenza tas-Sorijiet Agostinjani f'Malta. 01/05/2019.

Il-ħmira li suppost ittella' l-għaġna tilfet il-qawwa tagħha. Omelija fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta' Pinu, fil-Pellegrinaġġ Marjan tal-Azzjoni Kattolika, kif ukoll fl-okkażjoni ta' Jum ta' Talb min-Nisa Kattoliċi u l-Ftuħ tal-Kampanja favur Ambjent Moralment Nadif u b'Saħħtu. 30/04/2019.

Omelija fis-Solennità liturġika ta' San Ġorġ, fil-Bażilika San Ġorġ, il-Belt Victoria. 29/04/2019.

Omelija fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħaddiem, fil-Bitħa taċ-Ċentru Amministrattiv tal-Ministeru għal Għawdex, il-Belt Victoria. 29/04/2019.

Omelija fil-Pontifikal tal-Għid, fil-Bażilika ta' San Ġorġ, il-Belt Victoria. 21/04/2019.

Marija xhud tal-qawmien. Omelija fil-Vġili tal‑Għid, fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 20/04/2019.

Omelija fiċ-ċelebrazzjoni tas-Siegħa tal-Omm, fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta' Pinu. 20/04/2019.

Wara l-mewt ta' Kristu ħadd ma hu waħdu. Omelija fl-Adorazzjoni tas-Salib Imqaddes, fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 19/04/2019.

Ħamis ix-Xirka filgħaxija - it-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej. Imħabba feruta. Omelija fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 18/04/2019.

Is-saċerdot jittrasmetti l-preżenza ta' Alla. Ħamis ix-Xirka. Omelija fil-Quddiesa taż-Żjut, fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 18/04/2019.

Omelija f'Ħadd il-Palm, fil-Katidral ta' Għawdex. 14/04/2019.

Ma naħlux it-tbatija. Omelija fil-Festa devozzjonali tal-Verġni Mqaddsa Marija Addolorata, fil-Pjazza Indipendenza, il-Belt Victoria. 12/04/2019.

Nixtieq ninbidel f' Marija. Meditazzjoni fi tmiem il-Via Crucis Djoċesana, fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 07/04/2019.

Ġesu' jżarmana u jarmana. Omelija fis-sittin anniversarju tal-Ordinazzjoni presbite rali tal-Qaddej ta' Alla Dun Mikiel Attard, fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 06/04/2019.

Għandna bżonn nuċċali ġdid. Omelija fil-Quddiesa għall-Ħabsin tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin, fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 06/04/2019.

Ġesu' ma jridx li nimxu mingħajr Omm. Omelija waqt l-Acies tal-Leġjun ta' Marija fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 31/03/2019.

Il-Qalb Materna ta' Alla. Omelija fil-Pellegrinaġġ tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija – Sezzjoni Femminili fl-okkażjoni tas-Sena Djoċesana Marjana fis-Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. 30/03/2019.

Marija, Omm il-Memorja. Omelija fis-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej, fil-Kappella tal-Lunzjata, il-Belt Victoria. 25/03/2019.

Messaġġ fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mill-Ordinazzjoni presbiterali ta' Mons. Pawlu Cremona OP, Arċisqof emeritu ta' Malta. 21/03/2019.

Omelija fil-Parroċċa tal-Qala fl-okkażjoni tal-Festa ta' San Ġużepp. 19/03/2019.

Omelija fil-Pontifikal tal-Festa ta' San Girgor, fis-Santwarju Parrokkjali Ta' Kerċem. 10/03/2019.

Marija, Omm il-Preżenza. Messaġġ lis-saċerdoti fi tmiem l-Eżerċizzi spiritwali tar-Randan fis-Sala tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 09/03/2019.

Ittra Pastorali għar-Randan 2019: Tibżgħux tieħdu lil Marija għandkom. 09/03/2019.

Omelija tal-quddiesa tat-tberik u tqegħid tal-Irmied fil-Katidral ta' Għawdex, Victoria. 06/03/2019.

Henjin intom il-morda. Omelija f'Jum il-Morda fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. 17/02/2019.

Kelmtejn mill-qalb lill-adoloxxenti. li fix-xhur li ġejjin ser jirċievu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof, fil-Knisja parrokkjali ta' San Pawl Nawfragu, il-Munxar. 10/02/2019.

Meta d-dlam huwa dawl. Omelija fis-Solennità tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl, fil-Knisja parrokkjali ta' San Pawl Nawfragu, il-Munxar. 10/02/2019.

Iż-Żgħażagħ u l-Anzjani Favur il-Ħajja. Messaġġ fil-Laqgħa Ġenerali Annwali ta' Dar Ġużeppa Debono, Għajnsielem. 08/02/2019.

Il-ħajja umana mhix għat-tpartit. Omelija f'Jum il-Ħajja u Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 03/02/2019.

Omelija fil-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju, fil-Katidral ta' Għawdex. 02/02/2019.

Omelija fil-Wasla lura tal-Kwadru għażiż tal-Madonna Ta' Pinu. Santwarju Ta' Pinu, l-Għarb. 27/01/2019.

Omelija fl-okkażjoni taż-Żjara tal-Kwadru tal-Madonna Ta' Pinu. Parroċċa tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir, Kerċem. 26/01/2019.

Omelija waqt Quddiesa fil-festa ta' San Franġisk de Sales. Knisja tas-Sultana tal-Qalb Imqaddsa ta' Ġesù, Victoria. 24/01/2019.

Omelija f'Quddiesa tat-13-il Anniversarju tal-Konsagrazzjoni Episkopali tiegħu. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Victoria, Għawdex. 22/01/2019.

Biex ma jaħarbux mill-knisja. Omelija fil-Festa ta' Sant'Anton Abbati. Knisja ta' Sant'Anton Abbati, ix-Xagħra. 20/01/2019.

Ittra lill-Poplu ta' Alla fl-okkażjoni ta' Pellegrinaġġ Djoċesan bil-Kwadru tal-Madonna Ta' Pinu. 18/01/2019.

Omelija fl-okkażjoni tal-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Knisja Rotunda tax-Xewkija. 13/01/2019.

Marija hija t-triq tal-Knisja. Diskors tal-Awguri tas-Sena l-ġdida lill-Kleru. Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta' Ġesù, il-Belt Victoria. 12/01/2019.

Meta ser tasal is-sitwazzjoni? Un appello già rivolto dai presuli dell'isola alla Comece, Commissione delle Conferenze episcopali della Comunità Europea, perché "l'Europa mostri compassione e solidarietà concreta verso i più vulnerabili. Città del Vaticano. 07/01/2019.

Omelija fis-Solennità ta' Marija Omm Alla. Bażilika ta' San Ġorġ, il-Belt Victoria. 01/01/2019.