IL-KTIEB TA ĠOB

 

Ara l-ktieb f'format għall-istampa  .... >

 

1. It-tjieba u l-hena ta' Ġob

 

[Ġob:1:1] Kien hemm raġel fl-art ta' Għus jismu Ġob, raġel perfett u tajjeb, jibża' minn Alla u mbiegħed mill-ħażen. [Ġob:1:2] Tweldulu seba' subjien u tlitt ibniet. [Ġob:1:3] L-imrieħel tiegħu kienu jgħoddu sebat elef nagħġa, tlitt elef ġemel, ħames mitt żewġ barrin, ħames mitt ħmara u kotra kbira ta' qaddejja. Dar-raġel kien l-aqwa wieħed fost il-popli kollha tal-lvant. [Ġob:1:4] Uliedu s-subjien kienu jmorru għal ikla li kull wieħed, fil-jum li jmissu, kien jagħmel f'daru. Kienu jistiednu wkoll lit-tliet ħuthom bniet biex jieklu u jixorbu magħhom. [Ġob:1:5] U kull meta kienet tgħaddi dawra sħiħa ta' festi, Ġob kien jibgħat għalihom biex jagħmlilhom ir-rit tal-purifikazzjoni tagħhom. L-għada kien iqum kmieni u joffri sagrifiċċju ta' vittmi maħruqa għal kull wieħed minnhom, għax Ġob kien jgħid: "Għandu mnejn dinbu wliedi u seħtu lil Alla f'qalbhom." Hekk kien soltu jagħmel Ġob.

 

Tiġrib u sabar ta' Ġob

 

[Ġob:1:6] Ġara darba li wlied Alla resqu quddiem il-Mulej, u fosthom ġie wkoll ix-Xitan. [Ġob:1:7] U l-Mulej staqsa lix-Xitan: "Mnejn inti ġej?" Ix-Xitan wieġeb lill-Mulej u qallu: "Minn dawra mad-dinja, kont nitlajja 'l hawn u 'l hemm." [Ġob:1:8] Il-Mulej raġa' staqsa lix-Xitan: "Il-qaddej tiegħi Ġob ħsibt fih? Ma hawnx ieħor bħalu fid-dinja, raġel perfett u tajjeb, jibża' minn Alla u mbiegħed mill-ħażen." [Ġob:1:9] Ix-Xitan wieġeb u qal: "Tgħid għal xejn Ġob jibża' minn Alla? [Ġob:1:10] Forsi int ma bnejtx ħajt madwaru u madwar daru, u madwar kull ma għandu kif iddur? Berikt kull ma għamlu idejh, u ġidu kotor ma' l-art kollha kemm hi. [Ġob:1:11] Imma midd idek u olqot kull ma għandu, u tara jekk jisħtekx f'wiċċek." [Ġob:1:12] U l-Mulej wieġeb lix-Xitan: "Ara, kull ma għandu f'idejk. Biss terfax idek fuqu." U x-Xitan telaq minn quddiem il-Mulej.

 

[Ġob:1:13] Mela darba wlied Ġob, subjien u bniet, kienu qegħdin jieklu u jixorbu l-inbid għand ħuhom il-kbir. [Ġob:1:14] U ġie għand Ġob messaġġier jgħidlu: "Il-gniedes kienu jaħartu, bil-ħmir jirgħu ħdejhom: [Ġob:1:15] qabżu fuqhom is-Sabijin u ħatfuhom, u lill-qaddejja darbuhom b'xifer is-sejf. Bqajt jien waħdi biex ngħarrfek b'dan."

 

[Ġob:1:16] Kien għadu ma waqafx jitkellem dan, meta ġie ieħor jgħidlu: "Niżel nar ta' Alla mis-sema, ħaraq l-imrieħel u l-qaddejja, u belagħhom. Bqajt jien waħdi biex ngħarrfek b'dan."

 

[Ġob:1:17] Kif kien għadu jitkellem, ġie ieħor jgħidlu: "Il-Kaldin niżlu fi tliet ġemgħat, u nxteħtu fuq l-iġmla u ħatfuhom, u lill-qaddejja darbuhom b'xifer is-sejf. Bqajt jien waħdi biex ngħarrfek b'dan."

 

[Ġob:1:18] Kif kien għadu jitkellem, ġie ieħor jgħidlu: "Uliedek, subjien u bniet, kienu qegħdin jieklu u jixorbu l-inbid għand ħuhom il-kbir, [Ġob:1:19] u dlonk qam riħ qawwi min-naħa tad-deżert, u ħabat għad-dar min-naħa ta' l-erba' kantunieri tagħha u waqgħet fuq iż-żgħażagħ u mietu. Bqajt jien waħdi biex ngħarrfek b'dan."

 

[Ġob:1:20] Mbagħad Ġob qam, ċarrat ħwejġu, qaxxar rasu, niżel wiċċu fl-art u beda jsalli u jgħid: [Ġob:1:21] "Għeri ħriġt minn ġuf ommi, għeri nerġa' mmur hemm. Il-Mulej tani, il-Mulej ħadli: ikun imbierek isem il-Mulej." [Ġob:1:22] F'dan kollu Ġob ma dinibx u ma qalx dagħwa waħda kontra Alla.

 

2. Tiġrib eħrex

 

[Ġob:2:1] Darb'oħra wlied Alla resqu quddiem il-Mulej; fosthom kien hemm ix-Xitan ukoll. [Ġob:2:2] Il-Mulej staqsa lix-Xitan: "Mnejn ġej?" U x-Xitan wieġbu: "Minn dawra mad-dinja, kont nitlajja 'l hemm u 'l hawn." [Ġob:2:3] Il-Mulej raġa' staqsa lix-Xitan: "Il-qaddej tiegħi Ġob ħsibt fih? M'hawnx ieħor bħalu fid-dinja, raġel perfett u tajjeb, jibża' minn Alla u mbiegħed mill-ħażen. U għadu jżomm sħiħ fil-perfezzjoni tiegħu, għad li int xewwixtni biex neqirdu għal xejn b'xejn." [Ġob:2:4] U x-Xitan wieġeb lill-Mulej u qallu: "Ġild b'ġild, u l-bniedem jagħti kull ma jkollu għal ħajtu! [Ġob:2:5] Issa midd idek u olqtu f'għadmu u laħmu, u ara jisħtekx f'wiċċek." [Ġob:2:6] U l-Mulej wieġeb lix-Xitan: "Ara, nħalli f'idejk. Biss, ibża' għal ħajtu."

 

[Ġob:2:7] U x-Xitan telaq minn quddiem il-Mulej, u mela lil Ġob bi nfafet qalila minn qiegħ riġlejh sal-qorriegħa ta' rasu. [Ġob:2:8] U dan ħa xaqqufa biex jinħakk biha u mar intasab fl-irmied. [Ġob:2:9] U qaltlu martu: "Għadek iżżomm sħiħ fil-perfezzjoni tiegħek? Isħet 'l Alla u mut?" [Ġob:2:10] U hu wieġeb: "Qiegħda titkellem ta' waħda belha. Nilqgħu t-tajjeb mingħand Alla, u l-ħażin ma nilqgħuhx?" F'dan kollu Ġob ma dinibx b'xufftejh.

 

Tlitt iħbieb iżuru 'l Ġob

 

[Ġob:2:11] Mela tlitt iħbieb ta' Ġob semgħu b'dan l-hemm kollu li waqa' fuqu u ġew kull wieħed minnhom minn pajjiżu, Elifaż minn Teman, Bildad minn Suħa u Sofar minn Nagħma. U ftiehmu li jmorru flimkien biex juruh is-sogħba tagħhom u jfarrġuh. [Ġob:2:12] Iżda kif lemħuh minn ftit 'il bogħod ma għarfuhx u nfexxu f'għajat ta' biki, ċarrtu kull wieħed il-mantar tiegħu u tefgħu t-trab fl-għoli għal fuq rashom. [Ġob:2:13] U qagħdu fl-art maġenbu għal sebat ijiem u sebat iljieli, iżda ħadd minnhom ma qallu kelma, għax raw li kien kbir wisq in-niket tiegħu.

 

3. Ġob jisħet xortih

 

[Ġob:3:1] Wara dan Ġob fetaħ fommu,

seħet jum twelidu,

[Ġob:3:2] u qabad jgħid:

[Ġob:3:3] "Qerda għal jum twelidi,

għal-lejl li qal 'Tnissel raġel.'

[Ġob:3:4] Ħa jinbidel fi dlam dak il-jum,

ma jfittxux Alla mill-għoli,

u ma jfiġġ qatt id-dawl fuqu!

[Ġob:3:5] Jagħmluh tagħhom id-dlam u  s-swied,

ħa jiksih is-sħab oħxon,

u twaħħxu l-eklissi.

[Ġob:3:6] Dak il-lejl ħa tkeffnu dalma,

ma jidhirx mal-jiem tas-sena,

u ma jidħolx fl-għadd tax-xhur.

[Ġob:3:7] Ħa jkun, iva, dak il-lejl bla ħajja,

u ma jidwix fih għajat ta' ferħ.

[Ġob:3:8] Ħa jisħtuh dawk li jisħtu l-jum,

l-imħarrġin biex iqajjmu l-Levjatan.

[Ġob:3:9] Jiddallmu l-kwiekeb taż-żerniq tiegħu,

jistenna għal xejn li jfiġġ id-dawl,

u ma jarax tbexbix is-sebħ.

[Ġob:3:10] talli ma żammlix magħluqa bwieb il-ġuf,

u t-taħbit minn għajnejja ma ħebiex.

[Ġob:3:11] Għaliex ma mittx fi ħdan ommi?

Għaliex ma bqajtx fil-ġuf u mitt?

[Ġob:3:12] Għaliex laqgħuni l-irkubbtejn?

Għaliex sidrejn biex nerda'?

[Ġob:3:13] Kieku issa jien mimdud u sieket,

kont inkun rieqed u mistrieħ

[Ġob:3:14] mas-slaten u l-kunsillieri ta' l-art,

jew mal-kbarat li bnew mill-ġdid il-ħerbiet;

[Ġob:3:15] u mal-prinċpijiet li kellhom id-deheb,

li mlew djarhom bil-fidda.

[Ġob:3:16] Għaliex ma kontx bħal rimi moħbi,

bħat-trabi li qatt ma raw id-dawl?

[Ġob:3:17] Hemm il-ħżiena jehdew mill-inkwiet,

u l-għajjenin isibu l-mistrieħ.

[Ġob:3:18] Hemm  il-priġunieri lkoll fil-kwiet,

bla ma jisimgħu leħen l-argużin.

[Ġob:3:19] Iż-żgħir u l-kbir hemmhekk qegħdin,

u l-ilsir ħieles minn sidu.

[Ġob:3:20] Għaliex jingħata d-dawl lill-imsejken,

u l-ħajja lil min qalbu kollha mrar?

[Ġob:3:21] Lil dawk li jixxennqu għall-mewt bla ma

                                                                     tiġihom,

u jħaffru għaliha aktar milli għal teżor;

[Ġob:3:22] li jifirħu u jaqbżu bil-ferħ,

jogħxew meta jsibu l-qabar?

[Ġob:3:23] Għaliex il-ħajja lil min triqtu magħluqa,

li Alla għalaq minn kull naħa?

[Ġob:3:24] Għalhekk sar  il-krib l-ikel tiegħi,

u jgelgel bħall-ilma t-tnehid tiegħi.

[Ġob:3:25] Għax dak li nibża' minnu jiġi fuqi,

u dak li jwerwirni jilħaqni.

[Ġob:3:26] M'hemmx kwiet għalija, lanqas sliem,

dejjem bl-inkwiet, ma nistrieħ qatt."

 

4. Diskors ta' Elifaż

 

[Ġob:4:1] Wieġeb Elifaż it-Temani u qal:

[Ġob:4:2] Jekk ngħidulek kelma tiflaħ għaliha?

Imma min jista' jżomm fommu sieket?

[Ġob:4:3] Ara, lix-xjuħ int kont tgħallimhom,

u l-idejn merħija kont issaħħaħ.

[Ġob:4:4] Min kien jogħtor kien iqajjmu kliemek,

u l-irkubbtejn mitruħa jsaħħaħlu.

[Ġob:4:5] Issa li ġie dan fuqek, tisbel,

għax l-għawġ laqat lilek, tinstaram.

[Ġob:4:6] Ma jagħmillekx iżjed il-qalb twemminek?

Ma tnissillekx tama ħajtek bla tebgħa?

[Ġob:4:7] Ftakar: liema bniedem bla ħtija ntilef?

Fejn qatt rajt in-nies sewwa meqruda?

[Ġob:4:8] Milli rajt jien, dawk li jaħdmu l-ħażen

u l-għawġ jiżirgħu, ħażen u għawġ jaħsdu;

[Ġob:4:9] b'nifs ta' Alla jinqerdu,

b'riefnu tal-korla tiegħu jintemmu.

[Ġob:4:10] Jiskot għajat l-iljun u tgargir l-iljuna,

u l-frieħ tal-ljun jitfarrkulhom snienhom.

[Ġob:4:11] Imut l-iljun għax tonqsu  l-priża,

u l-frieħ tal-ljuna jixterdu.

[Ġob:4:12] Issa lili waslet kelma bil-ħatfa,

u ħakmet widinti d-diwi tagħha;

[Ġob:4:13] fit-tħassib dwar fantażmi billejl,

meta jaqa' n-ngħas tqil fuq il-bnedmin,

[Ġob:4:14] qabadni biża' u tkexkix,

li regħedli għadmi kollu.

[Ġob:4:15] Għadda riħ minn fuq wiċċi,

riefnu qajjem xewk xewk lil ġismi.

[Ġob:4:16] Xi ħadd kien wieqaf, ma stajtx nagħraf

                                                                        wiċċu,

tfaċċat xbieha quddiem għajnejja,

skiet ... u mbagħad smajt leħen:

[Ġob:4:17] "Jista' l-bniedem ikun ġust quddiem Alla,

il-maħluq ikun safi f'għajnejn Dak li ħalqu?

[Ġob:4:18] Jekk lanqas il-qaddejja tiegħu Alla ma

                                                                         jafda,

u sa l-anġli tiegħu jsib xi jgħid fihom,

[Ġob:4:19] kif jistgħu dawk li jgħammru fi djar

                                                                   tat-tafal,

li s-sisien tagħhom imwaqqfa fit-trab,

ikunu safja f'għajnejn min għamilhom?

[Ġob:4:20] Bejn tlugħ ix-xemx u nżulha jitfarrku,

u jgħibu għal dejjem bla isem.

[Ġob:4:21] Iva, jinqata' l-ħabel tat-tinda tagħhom,

u jmutu nieqsa mill-għerf. "

 

5. [Ġob:5:1] "Għajjat issa! Min se jwieġbek?

Lejn liema qaddis tista' ddur int?

[Ġob:5:2] Iva, il-korla tifni lill-iblah,

l-għira teqred lill-bniedem bla għaqal.

[Ġob:5:3] Jien rajt lill-iblah ixenxel għeruqu,

u malajr jinsteħet  ix-xitel tiegħu;

[Ġob:5:4] mitluqa wliedu bla m'għandhom min

                                                                  jgħinhom,

misħuqa f'bieb il-belt bla min jaqbeż għalihom.

[Ġob:5:5] Il-ħsad tiegħu jikluh l-imġewwħin,

ilaqqtuh sa minn qalb ix-xewk,

u l-għatxana jagħmlu għal ġidu.

[Ġob:5:6] Le, ma jitnissilx mill-art in-niket,

lanqas ma jinbet mill-art il-hemm.

[Ġob:5:7] Huwa l-bniedem li jiled l-għawġ,

bħalma 'l fuq ix-xrar jittajjar.

[Ġob:5:8] Li kont minnek 'l Alla kont infittex,

u l-kawża tiegħi quddiemu nqiegħed.

[Ġob:5:9] Hu jagħmel ħwejjeġ kbar ma

                                                            nifhmuhomx,

 għeġubijiet li ma jingħaddux.

[Ġob:5:10] Hu jagħti x-xita lill-art,

u jibgħat l-ilma fuq wiċċ ir-raba'.

[Ġob:5:11] Hu jtalla' fil-għoli lill-umli,

u jqiegħed fis-sod lill-imsejknin.

[Ġob:5:12] Huwa jħarbat il-pjanijiet ta' dawk li

                                                                jilħqilhom,

biex ma jirnexxix għemil idejhom.

[Ġob:5:13] Hu jaqbad l-għorrief fil-ħażen ta'

                                                                moħħhom,

u l-ħsieb tal-qarrieqa jiġi fix-xejn;

[Ġob:5:14] binhar isibu d-dlam ma' wiċċhom,

u fl-aqwa  tax-xemx iteftfu qisu billejl.

[Ġob:5:15] Hu jeħles il-fallut minn ħalqhom,

u l-miskin minn id il-kefrin.

[Ġob:5:16] Hekk il-miskin jerġa' jittama,

u l-ħażin ikollu jsodd ħalqu.

[Ġob:5:17] Hieni tassew il-bniedem li Alla jwiddbu;

tistmerrx, mela, il-kastig mingħand Xaddaj.

[Ġob:5:18] Għax Hu jidrob u jdewwi,

Hu jolqot, u idejh ifejjqu.

[Ġob:5:19] Sitt darbiet jeħilsek mill-ħsara,

u fis-seba' ma jmissekx id-deni.

[Ġob:5:20] Jeħilsek mill-mewt fi żmien il-ġuħ,

u fil-gwerra mid-daqqa tas-sejf.

[Ġob:5:21] Tkun imkennen minn swat l-ilsien,

ma tibżax mill-qerda meta tiġi.

[Ġob:5:22] Ħerba u għaks tiddieħak bihom,

u l-bhejjem selvaġġi ma tibżax minnhom.

[Ġob:5:23] Mal-ġebel tar-raba' jkollok ftehima,

u l-bhejjem selvaġġi jkunu fis-sliem miegħek.

[Ġob:5:24] Ikollok is-sliem fl-għarix tiegħek,

kull xħin iżżuru ssibu bla mittiefes.

[Ġob:5:25] Tara wkoll li bosta jkunu wliedek,

u n-nisel tiegħek bħal ħaxix tar-raba'.

[Ġob:5:26] Tasal għall-qabar misjur bl-għomor,

bħalma jinġabar fi żmienu l-qamħ.

[Ġob:5:27] Ara, Ġob, dan flejnieh u hu minnu;

agħtih widen u tgħallmu sewwa."

 

6. Ġob jilminta mill-kobor ta' tbatijietu

 

[Ġob:6:1] Ġob wieġeb u qal:

[Ġob:6:2] "Li kellu jintiżen l-għali tiegħi,

u f'miżien titqiegħed il-ħsara kollha tiegħi,

[Ġob:6:3] itqal tkun din minn ramel il-baħar;

għalhekk kliem addoċċ jitlaq fommi.

[Ġob:6:4] Għax weħlu fija l-vleġeġ ta' Xaddaj,

u qed tixrob ruħi l-velenu tagħhom;

it-twerwir ta' Alla tkeskes għal fuqi.

[Ġob:6:5] Jaqaw jinħaq il-ħmar bil-ħaxix  

                                                                quddiemu?

Se jgħajjat il-gendus bl-għalf taħt geddumu?

[Ġob:6:6] Jittiekel forsi bla melħ it-tisjir ħelu?

Fih xi togħma l-abjad tal-bajd?

[Ġob:6:7] Ikel bħal dan ma jduqux ħalqi;

jitqażżu bħal ikel imħassar.

[Ġob:6:8] Kemm nixtieq li Alla jisma' talbi!

Kemm nixtieq jaqtagħli xewqti!

[Ġob:6:9] M'hux li kien jaqtagħha li jtemmni,

jitlaq idu u jqaċċatni mid-dinja!

[Ġob:6:10] Mqar hekk, jibqa' għalija xi faraġ,

u nifraħ ukoll fl-eqqel tbatija,

għax ma ċħadtx kliem il-Qaddis.

[Ġob:6:11] Imma x'saħħa għandi biex inżomm iebes?

X'tamiet għandi li ntawwal għomri?

[Ġob:6:12] Hija saħħti saħħa taż-żonqor,

u ġismi jewwilla bronż?

[Ġob:6:13] Mhux xejn hi l-qawwa li ngħin ruħi?

Mhux kull rifda twarrbet minni?

 

Ġob jaqta' jiesu minn ħbiebu

 

[Ġob:6:14] "Il-magħkus jistħoqqlu ħniena mingħand

                                                                      ħbiebu,

mqar ikun warrab il-biża' ta' Xaddaj.

[Ġob:6:15] Iżda ħuti bħal wied qarrqu bija,

għabu bħal qiegħ il-widien

[Ġob:6:16] li jkunu mqallgħin bil-ħalla tas-silġ,

xħin togħdos fihom il-borra;

[Ġob:6:17] fl-istaġun tan-nixfa jixxuttaw,

bil-qilla tas-sħana jitqaxqxu.

[Ġob:6:18] Lejhom idawwru l-karwani r-rotta

                                                                   tagħhom,

jidħlu fl-inxif u jinqerdu.

[Ġob:6:19] Jgħarrxu għalihom il-karwani ta' Tema,

il-merkanti ta' Saba jittamaw fihom.

[Ġob:6:20] Imma jiregħxu talli ttamaw,

xħin jaslu ħdejhom jinstarmu.

[Ġob:6:21] Issa tabilħaqq sirtu xejn għalija,

rajtu l-ħsara u qabadkom saram.

[Ġob:6:22] Qatt għedtilkom tagħtuni xi ħaġa,

jew għalija tħallsu minn ġidkom?

[Ġob:6:23] Teħilsuni minn dwiefer l-għadu,

jew tifduni minn idejn il-kiefra?

[Ġob:6:24] Għallmuni, mela, u jiena niskot,

fehmuni fejn stajt mort żball.

[Ġob:6:25] X'qawwa fih il-kliem sinċier!

Imma x'jiswa t-tmegħir tagħkom!

[Ġob:6:26] Jaqaw intom il-kliem tridu tlumu,

u tqisu riħ kliem min qata' qalbu?

[Ġob:6:27] Intom sa fuq iltim titfgħu x-xorti,

u mqar ħabib tagħkom tinneguzjawh.

[Ġob:6:28] Imma issa, nitlobkom, ħarsu lejja,

f'wiċċkom żgur li ma nigdibx.

[Ġob:6:29] Erġgħu aħsbuha li ma ssirx inġustizzja.

Aħsbuha, hawn fin-nofs il-kawża tiegħi.

[Ġob:6:30] Jinsab forsi xi qerq fuq ilsieni?

Tgħid ma jtigħemx ħalqi l-ħwejjeġ ħżiena?

 

7. Ġob jipprotesta quddiem Alla

 

[Ġob:7:1] "Ħajjet il-bniedem m'hix forsi xogħol bilfors

                                                                       fuq l-art?

u għomru m'hux bħal jiem il-ħaddiem mikri?

[Ġob:7:2] Bħalma lsir jixxennaq għad-dell,

u bħalma l-mikri jistenna l-ħlas,

[Ġob:7:3] hekk xhur fiergħa kienu sehmi,

u ljieli dwejjaq messew lili.

[Ġob:7:4] Jekk nimtedd, ngħid: "Meta se nqum?"

u meta nqum, ngħid: "Meta se jidlam?"

u hekk nixba' nhewden sa ma jidlam.

[Ġob:7:5] Laħmi ddewwed u mtela qxur,

ġildi nqasmet u tnixxi l-marċa.

[Ġob:7:6] Eħfef minn mekkuk għaddew jiemi,

u bla tama ntemmu.

[Ġob:7:7] Ftakar li ħajti buffura riħ,

u għajnejja ma jerġgħux jaraw ir-riżq.

[Ġob:7:8] L-għajn li kienet tarani ma tilmaħnix iżjed,

int twaħħal għajnejk fuqi u jien nispiċċa.

[Ġob:7:9] Bħalma ddub sħaba u ma tidhirx aktar,

hekk min jinżel fil-qabar ma jerġax jitla';

[Ġob:7:10] qatt iżjed ma jerġa' lejn daru,

u daru ma tafux aktar.

[Ġob:7:11] Għalhekk m'iniex se nżomm fommi sieket,

irrid nisfoga mid-diqa ta' ruħi,

ninfexx fit-tgemgim fl-imrar ta' ħajti.

[Ġob:7:12] Jaqaw jien il-baħar jew il-mostru tal-qiegħ,

biex int tqiegħed għassa fuqi?

[Ġob:7:13] Jekk ngħid: 'Issa jserraħni friexi,

is-sodda tnaqqasli l-krib tiegħi,'

[Ġob:7:14] hemm int bil-ħolm tiġi taqtagħni

u twaħħaxni  bil-fantażmi.

[Ġob:7:15] Għalhekk jagħżel it-tagħliq għonqi,

nippreferi  l-mewt għal għadmi.

[Ġob:7:16] M'iniex se ngħix għal dejjem,

ħallini, mela, għax jiemi buffura riħ.

[Ġob:7:17] X'inhu l-bniedem biex int tagħti

                                                           daqshekk kasu,

twaqqaf ħsiebek fuqu,

[Ġob:7:18] iżżuru kull filgħodu,

u toqgħod tiflih kull waqt?

[Ġob:7:19] Se twarrab ħarstek minn fuqi,

għallinqas sakemm nibla' r-riq tiegħi?

[Ġob:7:20] Jekk jiena dnibt, x'għamiltlek lilek,

int li tgħarrex b'għajn miftuħa fuq il-bniedem?

L-għala ħadtni b'mira tad-daqqiet tiegħek,

l-għala jien ta' piż għalik?

[Ġob:7:21] Ma tistax tagħder in-nuqqas tiegħi

u tħalli għaddejja l-ħtija tiegħi?

Għax jien ma ndumx ma nkun mimdud taħt l-art;

Int tfittixni u jiena ma nkunx iżjed."

 

8. Diskors ta' Bildad: Alla ġust

 

[Ġob:8:1] Qabeż jitkellem Bildad is-Suħi u qal:

[Ġob:8:2] "Kemm se ddum titkellem hekk,

tvenven bħal riħ qawwi kliem fommok?

[Ġob:8:3] Jista' Alla jgħawweġ is-sewwa?

Jista' Xaddaj imur kontra l-ġustizzja?

[Ġob:8:4] Bilfors li dinbu kontrih uliedek,

biex hu raddilhom il-ħlas ta' ħtijiethom.

[Ġob:8:5] Issa jekk inti tfittex lil Alla

u tittallab il-ħniena ta' Xaddaj,

[Ġob:8:6] jekk safi int u sewwa għemilek

minn issa jdur favur tiegħek

u jroddlok id-dar li tistħoqq lilek.

[Ġob:8:7] Ħaġa żgħira jkun il-ġid ta' qabel

ħdejn il-kobor li għad ikollok.

[Ġob:8:8] Staqsi biex tara lin-nisel ta' qabilna,

u seddqu billi tistħarreġ għajdut ix-xjuħ.

[Ġob:8:9] Għax aħna ġejna lbieraħ u xejn ma nafu,

bħal dell li jgħaddi ħajjitna fuq l-art.

[Ġob:8:10] M'hux huma li jgħallmuk u jgħidulek

dan il-kliem ħiereġ minn qalbhom?

[Ġob:8:11] 'Ma jikbirx il-papir barra mill-għadira,

lanqas jagħmel is-simar mingħajr l-ilma,

[Ġob:8:12] ikun għadu jtalla', mhux tal-qtugħ,

u jinxef qabel il-ħxejjex kollha.

[Ġob:8:13] Hekk jiġrilu kull min jinsa 'l Alla,

it-tama ta' min iwarrbu tinqered.

[Ġob:8:14] Għax irqiqa sifja t-tama tiegħu,

għanqbuta l-fiduċja tiegħu.

[Ġob:8:15] Iserraħ fuq daru iżda ma tiflaħx,

jaqbad magħha iżda ma żżommx.

[Ġob:8:16] Iħaddar ġmielu għal għajn ix-xemx,

jifrex iż-żraġen mal-ġnien tiegħu,

[Ġob:8:17] ixeblek ma' munzell ġebel għeruqu,

u jieħu t-tira mill-blat.

[Ġob:8:18] Xħin, mbagħad, jinqala' minn postu

jiċħdu dan u jgħid: 'Ma nafikx'.

[Ġob:8:19] Dan hu, mela, it-tmiem ta' ħajtu,

u mit-trab jinbtu oħrajn.'

[Ġob:8:20] Le, Alla ma jwarrabx il-bniedem sewwa,

lanqas ma jwieżen lil min jagħmel id-dnewwa.

[Ġob:8:21] Hu jerġa' jimla bit-tbissima lil fommok,

u 'l xufftejk b'għajat ta' ferħ.

[Ġob:8:22] Mbagħad jinksew bil-mistħija l-għedewwa

                                                                         tiegħek,

u l-għarix tal-ħżiena ma jkunx iżjed."

 

9. Ġob jammetti l-ġustizzja ta' Alla

 

[Ġob:9:1] Ġob wieġeb u qal:

[Ġob:9:2] "Hekk hu, tassew, u hekk inżomm jien:

Kif jista' l-bniedem jieħu raġun ma' Alla?

[Ġob:9:3] Jekk jogħġbu jidħol f'qorti miegħu,

lanqas iwieġbu waħda minn elf.

[Ġob:9:4] Hu għaref minn moħħu u ta' ħila kbira;

min qatt ħarraxha miegħu u ħareġ bis-sliem?

[Ġob:9:5] Hu jheżheż il-muntanji bla ma jintebħu,

u jaqlibhom ta' taħt fuq fil-korla tiegħu.

[Ġob:9:6] Hu jċaqlaq l-art mis-sisien tagħha,

u l-kolonni tagħha jitriegħdu.

[Ġob:9:7] Jikkmanda x-xemx u ma titlax,

jaqfel il-kwiekeb u ma jfiġġux.

[Ġob:9:8] Hu waħdu firex is-smewwiet,

u saħaq dahar il-mostru tal-baħar.

[Ġob:9:9] Hu ħalaq l-Ors u l-Ġgant,                

it-Trajja u l-Kmamar ta' Nofsinhar.

[Ġob:9:10] Hu jagħmel ħwejjeġ kbar ma nifhmuhomx,

 għeġubijiet bla għadd.

[Ġob:9:11] Jekk jgħaddi minn ħdejja ma narahx,

iwarrab minni bla nittendi bih.

[Ġob:9:12] Jekk jiġi jaħtaf min se jżommu?

Min se jgħidlu: 'X'int tagħmel hemm?'

[Ġob:9:13] Alla ma jreġġax lura l-korla tiegħu.

Dawk li għenu lil Raħab għotru taħtu.

[Ġob:9:14] Kif nista' mela nwieġeb jiena?

Xi kliem nagħżel għal quddiemu?

[Ġob:9:15] Għad li jien ġust ma nistax inwieġeb,

u flok id-dritt ikolli nitlob il-ħniena.

[Ġob:9:16] Jekk inħarrku ma jweġibni xejn,

għad li nemmen li leħni jisimgħu.

[Ġob:9:17] Hu jgħaffiġni mqar għal xagħra,

u jkattarli l-ġrieħi għal xejn b'xejn.

[Ġob:9:18] Lanqas nifs ma jħallini nieħu,

għax sax-xaba' bl-imrar jimlieni.

[Ġob:9:19] Jekk niġu għall-qawwa, min aqwa minnu?

Jekk niġu għall-ħaqq, min se jħarrku?

[Ġob:9:20] Għalkemm innoċenti fommi,

                                                          jikkundannani,

 għalkemm bla ħtija, Hu joħroġni b'ħati.

[Ġob:9:21] Bla ħtija jien;

ma rridx naf bija nnifsi,

ħajti sirt nistmellha.

[Ġob:9:22] Hu kollu wieħed, għalhekk ngħid,

'L-innoċenti u l-ħatja Hu jeqred xorta waħda.'

[Ġob:9:23] Jekk jaqa' għal għarrieda flaġell tal-mewt,

Hu jidħak bit-twegħir ta' l-innoċenti.

[Ġob:9:24] Jekk taqa' xi art f'idejn wieħed kiefer,

Hu li jgħammad għajnejn l-imħallfin tagħha.

Jekk m'hux Hu, min jista' jkun?

[Ġob:9:25] Jiemi għaddejja eħfef minn ġerrej,

igerbu malajr bla ma jaraw riżq,

[Ġob:9:26] jiżgiċċaw qishom dgħajjes bil-qasab,

bħal ajkla nieżla b'salt għall-priża.

[Ġob:9:27] Għalkemm ngħid: 'Irrid ninsa l-għali tiegħi,

ħa nibdel wiċċi u nidher ferrieħi,'

[Ġob:9:28] naqta' qalbi bit-tbatija kollha tiegħi,

għax naf li int ma żżommnix bla ħtija.

[Ġob:9:29] Ladarba tqisni ħati,

għalfejn noqgħod nitħabat għal xejn?

[Ġob:9:30] Mqar jekk ninħasel bis-soder,

u nnaddaf idejja bil-lissija,

[Ġob:9:31] fil-ħama terġa' tgħaddasni,

u ħwejġi stess jitqażżuni.

[Ġob:9:32] Alla m'hux bniedem bħali biex nisfidah,

jew immorru flimkien għall-qorti.

[Ġob:9:33] M'hawn ħadd li jaqta' l-ħaqq bejnietna,

u juża s-setgħa fuqna t-tnejn,

[Ġob:9:34] biex ibiegħed minn fuqi l-virga tiegħu,

u ma jwerwirnix id-driegħ tiegħu.

[Ġob:9:35] Kieku żgur nitkellem u ma nibżax minnu;

imma m'hux hekk il-każ tiegħi miegħu.

 

10. [Ġob:10:1] "Ladarba ħajti nistmellha,

irrid niftaħ il-bieb għat-tgemgim tiegħi,

inferragħ l-imrar ta' ruħi.

[Ġob:10:2] Ngħid lil Alla: "Tikkundannanix,

urini l-għala għandek għalija.

[Ġob:10:3] Hu sewwa għalik li tagħsarni,

li tmaqdar xogħol idejk,

u tgħin il-ħsibijiet tal-ħżiena?

[Ġob:10:4] Għandek int għajnejn tal-laħam,

jew tħares kif iħarsu l-bnedmin?

[Ġob:10:5] Hu għomrok qasir bħal għomor il-bniedem,

u jgħaddu bħal jiemu sninek?

[Ġob:10:6] Int, li tgħarrex għan-nuqqas tiegħi

u tfittixli d-dnub tiegħi,

[Ġob:10:7] int taf tajjeb li jien bla ħtija,

u li ħadd minn taħt idejk ma jeħlisni.

[Ġob:10:8] Kienu idejk li sawwruni u għamluni;

issa bdielek u trid teqridni?

[Ġob:10:9] Ftakar li għamiltni bħal mit-tafal,

u li lejn it-trab għad treġġagħni,

[Ġob:10:10] M'hux bħall-ħalib sawwabtni

u bħall-baqta għaqqadtni,

[Ġob:10:11] bil-ġilda u l-laħam libbistni,

u nsiġtni bl-għadam u bl-għeruq?

[Ġob:10:12] Ħajja tajtni u favuri għamilt miegħi,

u l-providenza tiegħek ħarsitli ruħi.

[Ġob:10:13] Iżda ħbejt xi ħaġa f'qalbek;

issa naf li din kellek f'moħħok.

[Ġob:10:14] Jekk nidneb, int tkun għassa tiegħi

biex ma tħallix għaddejja l-ħtija tiegħi.

[Ġob:10:15] Jekk ninstab ħati, ħażin għalija,

jekk bla ħtija, lanqas nerfa' rasi,

miksi bl-għajb u mgħargħar fin-niket.

[Ġob:10:16] Jekk nerfa' rasi, qisek bħal iljun toħroġ

                                                                       għalija

u qawwietek terġa' turi fuqi.

[Ġob:10:17] Iġġedded kontrija l-ġlied tiegħek,

u l-għadab iżżid kontrija,

u qtajja' ġodda jitqabdu miegħi.

[Ġob:10:18] Għalfejn mela ħriġtni mill-ġuf?

Messni mitt bla ma għajn qatt ratni;

[Ġob:10:19] messni kont qisni qatt ma kont;

meħud dritt mill-ġuf għall-qabar.

[Ġob:10:20] M'hux ħaġa żgħira huma jiem ħajti?

 Erħini, mela, ħa nduq ftit  l-hena,

[Ġob:10:21] qabel ma mmur u ma niġix lura,

lejn art id-dlam u d-dellijiet,

[Ġob:10:22] art imgħargħra fis-swied u t-taħwid,

fejn id-dawl hu nnifsu dlam."

 

11. Diskors ta' Sofar: Alla hu għaref

 

[Ġob:11:1] Mbagħad wieġeb Sofar in-Nagħmi u qal:

[Ġob:11:2] "Se jitħalla bla tweġiba dan il-lablabi?

Jaqaw min jgħid ħafna jieħu raġun?

[Ġob:11:3] Taħseb int li se jsikket in-nies tpaċpiċek?

Se tibqa' żżeblaħ u ma jċanfrek ħadd?

[Ġob:11:4] Int tgħid: 'Safi t-tagħlim tiegħi,

bla ħtija jien quddiem Alla.'

[Ġob:11:5] M'hux li kien jitkellem Alla

u jiftaħ miegħek fommu!

[Ġob:11:6] Li kien jurik il-misteri ta' għerfu,

li huma tqal biex tifhimhom,

kont tagħraf kemm iħallsek inqas milli ħaqqu dnubek!

[Ġob:11:7] Taħseb inti li se tikxef il-misteru ta' Alla,

jew tilħaq  it-tarf ta' Xaddaj?

[Ġob:11:8] Hu ogħla mis-smewwiet: kif se tilħqu?

Hu aktar fond mill-Qiegħ: x'taf int bħalek?

[Ġob:11:9] Jgħaddiha l-art minn tulu,

u l-baħar mill-wisa' tiegħu.

[Ġob:11:10] Jekk jiġi jaqbad u jarresta 'l xi ħadd

u għall-ħaqq isejjaħlu, min iżommu?

[Ġob:11:11] Hu jaf min huma l-bnedmin qarrieqa,

jara l-ħażen u jiżnu sewwa.

[Ġob:11:12] Iżda l-iblah idaħħal f'moħħu

meta l-ħmar selvaġġ jitwieled mans.

[Ġob:11:13] Jekk iddawwar lejn Alla qalbek,

u tiftaħ lejh idejk;

[Ġob:11:14] jekk tbiegħed minn idejk il-ħażen,

u ma tħallix jgħammar id-dnewwa f'darek,

[Ġob:11:15] tkun tista' terfa' wiċċek bla mistħija,

tkun fis-sod u ma jkollokx mniex tibża'.

[Ġob:11:16] Għax int tinsieh in-niket tiegħek,

 jew tiftakru bħal ilma li għadda.

[Ġob:11:17] Aktar mid-dawl ta' nofsinhar tkun tiddi

                                                                        ħajtek;

għalik id-dlam ikun bħas-sebħ.

[Ġob:11:18] Moħħok mistrieħ għall-ġejjieni tiegħek,

hemm x'jagħmillek tajjeb u torqod fil-kwiet.

[Ġob:11:19] Timtedd u ħadd ma jqajjmek,

u ħafna jżiegħlu bik.

[Ġob:11:20] Iżda l-ħżiena jinfnewlhom għajnejhom,

ma jkollhomx aktar fejn jagħtu rashom,

il-mewt biss it-tama tagħhom."

 

12.Ġob iwieġeb lil Sofar

 

[Ġob:12:1] Ġob wieġeb u qal:

[Ġob:12:2] "Tassew li intom biss il-bravi,

u l-għerf jispiċċa xħin tmutu intom!

[Ġob:12:3] Imma jien għandi moħħ bħal tagħkom,

xejn ma jiena inqas minnkom.

U min ma jafx ħwejjeġ bħal dawn?

[Ġob:12:4] Iżda sirt jien tad-daħk għal ħbiebi:

'Arawh, sejjaħ 'l Alla u wieġbu!'

Tad-daħk il-ġust, il-bniedem sewwa!

[Ġob:12:5] 'Agħar għalih il-magħkus,' jgħid il-paxxut,

'gambetta għal min riġlu mriegħed.'

[Ġob:12:6] Iżda hemm ir-riżq fl-għerejjex tal-ħallelin,

u ħadu r-riħ dawk li jinbxu 'l Alla,

donnhom għandhom 'l Alla f'idhom.

[Ġob:12:7] Issa staqsi 'l-bhejjem u jgħallmuk;

lit-tjur ta' l-ajru u jgħidulek;

[Ġob:12:8] staqsi lill-ħniex ta' l-art u jgħallmuk;

u l-ħut tal-baħar ukoll jgħidlek.

[Ġob:12:9] Min fost dawn kollha ma jafx

li id  il-Mulej għamlet kollox?

[Ġob:12:10] F'idejh hi ħajjet kull ma jgħix,

f'idejh nifs il-ħajjin kollha.

[Ġob:12:11] Forsi l-widna ma ġġarrabx il-kliem

bħalma l-ħalq itiegħem l-ikel?

[Ġob:12:12] M'hux fix-xjuħija ssibu l-għerf?

M'hux il-ħajja twila li ġġib d-dehen?

[Ġob:12:13] Iżda għand Alla hemm l-għerf u l-qawwa,

tiegħu l-parir u tiegħu d-dehen.

[Ġob:12:14] Dak li jġarraf hu, ma jerġax jinbena;

lil min isakkar hu, ħadd ma jista' jiftaħlu.

[Ġob:12:15] Hu jżomm l-ilmijiet, u taqa' n-nixfa;

hu jerħilhom, u jifqgħu l-art.

[Ġob:12:16] Fih hemm il-qawwa u l-għaqal,

tiegħu hu min jitqarraq u min iqarraq.

[Ġob:12:17] Hu jibgħat ħafjin lill-kunsillieri,

u jbellah lill-imħallfin.

[Ġob:12:18] Hu jħoll il-ħżiem tas-slaten,

u jdawwrilhom ħabel ma' qaddhom.

[Ġob:12:19] Hu jibgħat ħafja lill-qassisin,

u jniżżel minn posthom lis-setgħanin.

[Ġob:12:20] Hu jbikkem lil dawk li jafu jitkellmu,

u lix-xjuħ jeħdilhom moħħhom.

[Ġob:12:21] Jixħet it-tmaqdir fuq il-kbarat,

u jdgħajjef ħżiem il-qawwijin.

[Ġob:12:22] Hu joħroġ mid-dlam ħwejjeġ mistura,

u fuq  id-dlam jixħet id-dawl.

[Ġob:12:23] Jibni l-ġnus u jġarrafhom,

jifrex  il-popli u jeqridhom.

[Ġob:12:24] Il-mexxejja tal-pajjiż jeħdilhom  id-dehen,

u jitlaqhom jiġġerrew f'deżert bla triq;

[Ġob:12:25] iteftfu fid-dlam mingħajr dawl,

u jixxenglu qishom fis-sakra.

 

13. Ġob iwieġeb lil Sofar

 

[Ġob:13:1] "Iva, dan kollu rawh għajnejja;

semgħuh widnejja u fehmuh sewwa.

[Ġob:13:2] Dak li tafu intom nafu jiena wkoll,

xejn ma jiena inqas minnkom.

[Ġob:13:3] Iżda ma' Xaddaj ridt kieku nitkellem,

ma' Alla nixtieq niddiskuti.

[Ġob:13:4] Għax intom qerq tafu tinsġu,

tobba ta' ħabba lkoll intom.

[Ġob:13:5] M'hux li kontu tisktu għalkollox!

Hekk, iva, turu għerfkom.

[Ġob:13:6] Isimgħu, nitlobkom, l-argument tiegħi,

iftħu widnejkom għad-difiża ta' fommi.

[Ġob:13:7] Tridu intom titkellmu għal Alla bil-gideb,

taqbżu għalih bit-tagħwiġ?

[Ġob:13:8] U tassew li intom iżżommu miegħu,

u qed tiddefendu l-kawża tiegħu?

[Ġob:13:9] Se tgħadduha lixxa jekk jiġi jgħarbilkom?

Jew tqarrqu bih kif jitqarraq bniedem?

[Ġob:13:10] Oqogħdu żguri li bl-aħrax jeħodkom,

jekk bil-moħbi timxu bil-partit.

[Ġob:13:11] Ma jwerwirkomx forsi l-kobor tiegħu,

u jkexkixkom il-biża' li jġibilkom?

[Ġob:13:12] Iva, il-qwiel tagħkom huma qwiel tat-trab,

u t-tweġib tagħkom tweġib tat-tafal.

[Ġob:13:13] Isktu, mela, ħalluni ngħid tiegħi,

ħa jiġrili mbagħad li jrid.

[Ġob:13:14] Ħa nieħdu jiena laħmi bejn snieni,

u ħajti nqegħedha f'idejja.

[Ġob:13:15] Ħa joqtolni 'k irid, m'iniex se nitkexkex,

imma niddefendi l-kawża tiegħi quddiemu.

[Ġob:13:16] U dan ikunli r-rahan tar-rebħa,

li wieħed ħażin anqas jersaq quddiemu.

[Ġob:13:17] Isimgħu sewwa x'irrid ngħid,

agħtu widen għall-istqarrija tiegħi.

[Ġob:13:18] Araw, ħejjejt il-kawża tiegħi,

naf li noħroġ ħieles.

[Ġob:13:19] Min hu li se jiġi jmerini?

Kieku niskot u nistenna l-mewt.

[Ġob:13:20] Biss nitlob, O Alla, żewġ favuri,

biex minn quddiemek ma ninħebiex:

[Ġob:13:21] Warrab minn fuqi idek,

 u bi driegħek twerwirnix.

[Ġob:13:22] Sejjaħli mbagħad u jiena nwieġeb,

jew nitkellem jien u int weġibni.

[Ġob:13:23] Kemm huma dnubieti u ħtijieti?

Urini fejn dnibt u x'għamilt ħażin?

[Ġob:13:24] Għaliex taħbi wiċċek minni,

u tqisni għadu tiegħek?

[Ġob:13:25] Trid int tbażża' werqa niexfa,

u tagħmel għal wara sifja?

[Ġob:13:26] Għax ħwejjeġ ta' mrar tikteb fuq ismi,

u twaħħalni bid-dnubiet ta' żgħożiti;

[Ġob:13:27] tqegħedli fiċ-ċipp riġlejja,

titkixxef il-passi kollha tiegħi

u tqis il-marki li jħallu saqajja!

 

14. Qosor ħajjet il-bniedem

 

[Ġob:14:1] "Il-bniedem imwieled minn mara għandu

ħajja qasira,

imma tbatija għandu biżżejjed.

[Ġob:14:2] Bħal warda, jiftaħ u mbagħad jidbiel,

u jaħrab bħal dell li ma jiqafx.

[Ġob:13:28] Jintemm bħal għuda msewwsa,

bħal ilbies mikul mill-kamla.

[Ġob:14:3] U fuq dan jixraqlek iżżomm għajnejk

                                                                     miftuħa

u ssejjaħlu quddiemek għall-ħaqq?

[Ġob:14:4] Xi ħadd, mela, jista' jislet is-safi

                                                           mill-imniġġes?

Ħadd!

[Ġob:14:5] La darba jiemu magħdudin,

la darba l-għadd tax-xhur qiegħed f'idejk,

u ħażżiżtlu tarf li ma jistax jaqbżu,

[Ġob:14:6] warrab għajnejk minn fuqu,

u ħallih itemm il-jum tiegħu bħal ħaddiem mikri.

[Ġob:14:7] Siġra għallinqas għandha tama,

li jekk tinqata' terġa' ttella',

u ma jiġux nieqsa ż-żraġen tagħha.

[Ġob:14:8] Mqar jixjieħu fl-art għeruqha,

u jinxef fit-trab iz-zokk tagħha,

[Ġob:14:9] kif tħoss l-ilma terġa' tarmi,

u tagħmel il-friegħi bħal xitla ġdida.

[Ġob:14:10] Iżda l-bniedem imut u jispiċċa;

xħin toħroġ ruħu fejn ikun?

[Ġob:14:11] Bħalma jinxtorob l-ilma mill-baħar,

jew tinxef xmara u titqaxqax,

[Ġob:14:12] hekk il-bniedem li jmut, ma jqumx aktar,

sa ma jintemmu s-smewwiet ma jistenbaħx,

le, ma jqumx mir-raqda tiegħu.

[Ġob:14:13] M'hux li kont taħbini f'Art l-Imwiet

fejn nistkenn sa ma tibred il-korla tiegħek

u tiffissali żmien li tiftakar fija.

[Ġob:14:14] Li kien jista' bniedem imut u jerġa'

                                                                għall-ħajja,

iż-żmien kollu tas-servizz tiegħi kont nissaporti

sa ma jasal il-waqt tal-bidla tiegħi.

[Ġob:14:15] Kont tgħajjatli u jiena nwieġbek,

kont titgħaxxaq bl-opra ta' idejk.

[Ġob:14:16] Ma kontx tgħoddli l-passi tiegħi,

lanqas tgħassisli għal dnubieti,

[Ġob:14:17] kont tissiġilla f'sorra l-ħtija tiegħi,

u tiksi bil-ġir il-ħżunija tiegħi.

[Ġob:14:18] Bħalma tittiekel muntanja u tiġġarraf

u jitqanqal minn postu l-blat,

[Ġob:14:19] bħalma jiekol l-ilma l-ġebel,

u jiknes l-għargħar il-ħamrija,

hekk int ixxejjen it-tama tal-bniedem.

[Ġob:14:20] Int iżżarmah u hu jitlaq għalkollox,

tħassarlu surtu u tibagħtu.

[Ġob:14:21] Jekk jiksbu ġieħ uliedu, hu ma jkunx jaf,

jekk jaqgħu fl-għajb, lanqas jintebaħ.

[Ġob:14:22] Għalih biss ibati ġismu,

għalih waħdu titniehed ruħu."

 

15. It-tieni diskors ta' Elifaż

 

[Ġob:15:1] Wieġeb Elifaż it-Temani u qal:

[Ġob:15:2] "Huwa l-għaref iwieġeb b'argumenti

                                                                     fiergħa,

u joqgħod jimraħ fuq ir-riħ xlokk?

[Ġob:15:3] Se jieħu raġun b'diskors bla fejda,

u bi kliem li ma jiswa għal xejn?

[Ġob:15:4] Int qed tħassar il-biża' ta' Alla,

u ġġib fix-xejn ir-reliġjon.

[Ġob:15:5] Billi dnubek inebbaħ lil fommok

u għoġbok tħaddem ilsien il-ħżunija,

[Ġob:15:6] fommok stess jgħaddik b'ħati, mhux jiena,

huma xufftejk li jixhdu kontrik.

[Ġob:15:7] Twelidt int qabel  il-bnedmin?

Tnissilt inti qabel l-għoljiet?

[Ġob:15:8] Jaqaw kont tisma' fil-kunsill ta' Alla,

u żammejt għalik waħdek l-għerf?

[Ġob:15:9] X'taf int li ma nafuhx aħna?

X'tagħrif għandek li qabżilna?

[Ġob:15:10] Għandna fostna xjuħ

meqjuma ikbar fiż-żmien minn missierek.

[Ġob:15:11] M'hu xejn għalik il-faraġ t'Alla,

 u l-kliem tagħna li jieħdok bil-ħlewwa?

[Ġob:15:12] Għaliex tħalli l-passjoni tegħlbek?

L-għala tberraq l-għajnejn tiegħek?

[Ġob:15:13] Għala ddawwar fuq Alla l-qilla tiegħek,

u titlaq minn fommok kliem bħal dan?

[Ġob:15:14] X'inhu l-bniedem biex ikun safi,

bin il-mara biex ikun bla ħtija?

[Ġob:15:15] Jekk anqas fl-anġli tiegħu Alla ma jafda,

u s-smewwiet m'humiex safja quddiemu,

[Ġob:15:16] kemm inqas dil-ħlejqa moqżieża u mħassra,

il-bniedem li jixrob bħall-ilma l-ħażen?

[Ġob:15:17] Ismagħni, Ġob, ħalli nurik,

u l-ħwejjeġ li rajt jien żgur nistqarrlek,

[Ġob:15:18] dak li jgħidu l-għorrief tagħna,

u ma ħbewlhomx missirijiethom;

[Ġob:15:19] dawk li lilhom weħidhom kienet l-art

                                                                    mogħtija,

u ebda barrani ma tħallat magħhom.

[Ġob:15:20] Il-ħażin ħajtu kollha jieħu ġo qalbu,

magħdudin is-snin merfugħa għal bin id-dnewwa.

[Ġob:15:21] Jidwu f'widnejh ħsejjes ta' biża',

fis-sliem jistħajjel ġej għalih xi qerried.

[Ġob:15:22] M'għandux tama li mid-dlam se jeħlisha,

hu li jqis ruħu mmarkat għas-sejf;

[Ġob:15:23] mitfugħ bħala ikel għall-isqra,

jaf li maqtugħa l-qerda tiegħu.

[Ġob:15:24] Ibeżżgħu jum id-dlam,

jaħkmuh in-niket u  d-dwejjaq

bħal sultan lest għat-taqbida.

[Ġob:15:25] Għax rafa' idu kontra Alla,

ried jisfida lil Xaddaj.

[Ġob:15:26] Ġera għalih kollu mżarġan,

bil-ħxuna tat-tarki bbuzzati tiegħu.

[Ġob:15:27] Għax mela bis-simna wiċċu,

u taqqal ġenbejh bis-sonża.

[Ġob:15:28] Imur jgħammar fi bliet meqruda

u fi djar mitluqa min-nies,

u għoddhom se jiġġarrfu.

[Ġob:15:29] Ma jistagħniex, lanqas idum riżqu,

ma jifrixx ġidu 'l hemm  mill-qabar.

[Ġob:15:30] Mid-dlam żgur ma jeħlishiex;

inixxef in-nar  iż-żraġen tiegħu,

u r-rimi tiegħu jtajjru r-riħ.

[Ġob:15:31] Qis li ħadd ma jafda fil-frugħa u jitqarraq,

għax frugħa jkun il-ħlas li jieħu.

[Ġob:15:32] Jinxfu qabel iż-żmien iż-żraġen tiegħu,

il-friegħi tiegħu ma jħaddrux aktar.

[Ġob:15:33] Iwaqqa' bħad-dielja l-għeneb nej,

jobżoq bħaż-żebbuġa n-nwar tiegħu.

[Ġob:15:34] Le, ma jkollhiex nisel ir-razza tal-ħżiena,

id-djar tal-qarrieqa jeqridhom in-nar.

[Ġob:15:35] Inisslu  l-inkwiet u jildu l-ħsara,

u ġufhom bit-tqala tal-qerq."

 

16. Il-faraġ fieragħ ta' ħbieb Ġob

 

[Ġob:16:1] Ġob wieġeb u qal:

[Ġob:16:2] "Ħwejjeġ bħal dawn ili ħafna nisma',

farraġa msejkna intom ilkoll.

[Ġob:16:3] M'hemmx li jintemm dan il-kliem fieragħ?

U int x'inhu jġagħlek tibqa' tgħid tiegħek?

[Ġob:16:4] Jien kont naf nitkellem bħalkom,

kieku intom kontu minfloki;

bi kliemi kont nordomkom,

u nħarrek għalikom rasi;

[Ġob:16:5] b'li ngħidilkom kont nirfidkom,

u ma nehdiex inħarrek xufftejja.

[Ġob:16:6] Ukoll jekk nitkellem ma jittaffiex hemmi,

u jekk niskot m'hux se jgħaddili.

[Ġob:16:7] Għax issa fnieni dak li għandu għalija,

il-ġemgħa tiegħu kollha qabdet fija.

[Ġob:16:8] Sar xhud u qam kontrija,

dak li infamani jixlini f'wiċċi,

[Ġob:16:9] Iħebb għalija l-għadab t'Alla u jbiċċirni,

jgħażgħaż għalija snienu,

u jħares lejja biċ-ċiera.

[Ġob:16:10] Fetħu mbagħad ħalqhom kontrija,

bi tkasbir tawni bil-ħarta,

ngħaqdu għalenija kontra tiegħi.

[Ġob:16:11] Alla telaqni f'idejn min jagħmel il-ħażen,

iva f'idejn il-ħżiena rħieni.

[Ġob:16:12] Kont ngħix bi kwieti u għarraqni,

qabadni minn għonqi u għafasni,

ħadni b'mira tal-wadab tiegħu.

[Ġob:16:13] Dawwarni minn kull naħa bil-vleġeġ

                                                                        tiegħu,

qattagħli bla ħniena  l-ġewwieni tiegħi,

u ħariġli għal fuq l-art imsarni.

[Ġob:16:14] B'xaqq fuq ieħor qasamni,

bħal gwerrier intafa' fuqi.

[Ġob:16:15] Ħitt xkora madwar ġildi,

u għaddast rasi fit-trab.

[Ġob:16:16] Minfuħ wiċċi bid-dmugħ,

mgħammxin il-ħbub t'għajnejja,

[Ġob:16:17] għalkemm bl-ebda dnewwa ma ċċappsu

                                                                          idejja,

u t-talba tiegħi hi sinċiera.

[Ġob:16:18] O art, la tgħattix id-demm tiegħi,

biex ma tindifinx l-għatja tiegħi.

 

Ġob jappella lil Alla

 

[Ġob:16:19] "Iva, mqar issa għandi xhud fis-sema,

hemm fil-għoli min jaqbeż għalija.

[Ġob:16:20] Ifisser hu ħsibijieti quddiem Alla

li lejh nerfa' għajnejja bil-biki

[Ġob:16:21] u jkun l-imħallef bejn bniedem u Alla

bħalma jsir bejn bniedem u għajru.

 

Krib ieħor ta' Ġob

 

[Ġob:16:22] "Jgħaddu s-snin magħduda ta' ħajti,

u naqbad it-triq li ma nerġax lura minnha.

 

17. [Ġob:17:1] Ruħi mifnija,

ħajti fix-xifer,

u l-qabar jistennieni.

[Ġob:17:2] M'għandix ħdejja ħlief żeblieħa,

u għajni tishar qalb it-tinbix tagħhom.

[Ġob:17:3] Żommli għandek ir-rahan tiegħi,

għax min inkella se jagħtini idu?

[Ġob:17:4] Lil ħbiebi int qtajtilhom il-fehma,

għalhekk ma tħallihomx jittrijunfaw.

[Ġob:17:5] Jistiednu l-ħbieb biex jaqsmu l-wirt

                                                                 magħhom,

waqt li għajnejn uliedhom mifnija jixxennqu.

[Ġob:17:6] Iżda Hu ġiebni fi lsien in-nies,

jien hu dak li jobżqulu f'wiċċu.

[Ġob:17:7] Tgħammxuli bin-niket għajnejja,

saru bħal dell idejja u riġlejja.

[Ġob:17:8]  Jistagħġbu b'dan it-tajbin,

jitmasħan il-ġust għall-ħażin.

[Ġob:17:9] Iżda l-ġust iżomm sħiħ fl-imġiba tiegħu,

jissokta jitqawwa dak ta' idejh safja.

[Ġob:17:10] Erġgħulha, mela, ejjew ilkoll,

żgur ma nsibx fostkom wieħed għaref.

[Ġob:17:11] Għosfru jiemi bil-proġetti tiegħi,

ġew fix-xejn ix-xewqat ta' qalbi.

[Ġob:17:12] Il-lejl ħbiebi jagħmluh nhar,

jgħidu 'Qrib id-dawl' ġo wiċċ id-dlam.

[Ġob:17:13] Jekk nistenna l-Imwiet b'għamara tiegħi,

u fid-dlam ta' taħt l-art nifrex soddti,

[Ġob:17:14] jekk ngħid lill-qabar 'missieri int',

u lid-dud 'ommi jew oħti',

[Ġob:17:15] fejn hi, mela, it-tama tiegħi?

U t-tama tiegħi min se jaraha?

[Ġob:17:16] Lejn bwieb l-Imwiet hi tinżel,

xħin flimkien nindifnu fit-trab."

 

18. It-tieni diskors ta' Bildad

 

[Ġob:18:1] Wieġeb imbagħad Bildad is-Suħi u qal:  

[Ġob:18:2] "Kemm se ddum bħalek taqla' kawtieli?

Agħti ftit widen, ħallina nkellmuk.

[Ġob:18:3] L-għala nitqiesu minnek bħala bhejjem,

u fil-fehma tiegħek ma niswew xejn?

[Ġob:18:4] Int li tifni ruħek bil-korla tiegħek,

taħseb li għandha tintelaq minħabba fik id-dinja

jew jitqanqal minn postu l-blat?

[Ġob:18:5] Imma żgur jintefa d-dawl tal-ħażin,

u l-fjamma tan-nar tiegħu ma tiddix aktar.

[Ġob:18:6] Inin id-dawl fl-għarix tiegħu,

u l-lampa ta' fuq rasu tintefa.

[Ġob:18:7] Jiqsaru l-passi qawwija tiegħu,

u l-fehma tiegħu stess iġġarrfu.

[Ġob:18:8] B'riġlejh stess jidħol fix-xibka,

fuq il-mansab imidd passih.

[Ġob:18:9] Taqbdu ingassa minn għarqubu,

u n-nassa tingħalaq fuqu.

[Ġob:18:10] Moħbi fl-art għalih il-ħabel,

u t-trabokk fil-mogħdija.

[Ġob:18:11] Minn kull naħa jħebb għalih il-biża',

u jibqa' jsus wara riġlejh.

[Ġob:18:12] Jgħum fil-ġid imma bil-ġuħ,

u l-qerda tiegħu tistennieh maġenbu.

[Ġob:18:13] Tikollu ġildu marda kerha,

l-iben il-kbir tal-Mewt jirgħa fuq ġismu.

[Ġob:18:14] Jinħataf mill-għarix komdu tiegħu,

u jġorruh għand Sultan il-waħxijiet.

[Ġob:18:15] L-għarix tiegħu jagħtuh in-nar,

fejn kien joqgħod iferrxu l-kubrit.

[Ġob:18:16] Minn taħt jinxfulu għeruqu,

u minn fuq jinxfulu l-friegħi.

[Ġob:18:17] Tgħib mid-dinja tifkirtu,

u fit-toroq ma jkollux isem.

[Ġob:18:18] Iwaddbuh mid-dawl għal ġod-dlam,

u jqaċċtuh minn wiċċ did-dinja.

[Ġob:18:19] Ma jkollux nisel fost il-poplu tiegħu,

lanqas ħadd ma jibqagħlu f'għamartu.

[Ġob:18:20] Għal li ġralu jistagħġbu n-nies

                                                              tal-punent,

 u dawk tal-lvant jitkexkxu.

[Ġob:18:21] Iva, dan hu tmiem l-għamara tal-ħażin,

dan imissu min ma jridx jaf b'Alla."

 

19. Ġob ifittex jistkenn fi twemminu

 

[Ġob:19:1] Ġob wieġeb u qal:

[Ġob:19:2] "Kemm se ddumu tkidduni,

u bi kliemkom tagħsruni?

[Ġob:19:3] Għaxar darbiet s'issa żeblaħtuni,

u xejn ma stħajtu tkagħbruni.

[Ġob:19:4] Nagħmluha li tassew għawwiġt triqti,

se jbejjet b'daqshekk l-iżball fija?

[Ġob:19:5] Intom tieħdu r-riħ fuqi,

għax twikkuli bi ħtija l-għajb li għandi.

[Ġob:19:6] Kunu afu li Alla hu li qalibhieli,

hu li xeħet madwari x-xibka tiegħu.

[Ġob:19:7] Ngħajjat: 'Moħqrija!' u ħadd ma jweġibni,

nittallab l-għajnuna u ma ssirlix ġustizzja.

[Ġob:19:8] Alla għalaqli t-triq biex ma ngħaddix,

firixli d-dlam fuq il-mogħdija.

[Ġob:19:9] Neżżagħli l-ġieħ tiegħi,

neħħieli l-kuruna minn fuq rasi.

[Ġob:19:10] Ġarrafni għalkollox u ġejt fix-xejn,

qalagħli bħal siġra t-tama tiegħi.

[Ġob:19:11] Kebbes għalija l-korla tiegħu,

u żammni b'għadu tiegħu.

[Ġob:19:12] Ngħaqdu flimkien il-qtajja' tiegħu,

qabdu għal fuqi triqthom

u waqqfu l-kamp madwari.

[Ġob:19:13] Ħadli 'l ħuti 'l bogħod minni.

Ħbiebi saruli barranin.

[Ġob:19:14] Għebu qrabati u l-ħbieb tal-qalba,

dawk li kont nilqa' f'dari nsewni.

[Ġob:19:15] San-nisa li jaqduni jżommuni bi frustier,

sirt għalihom bħal wieħed barrani.

[Ġob:19:16] Nsejjaħ lill-qaddej tiegħi u ma jweġibx,

għalkemm jiena nitolbu b'fomm il-ħniena.

[Ġob:19:17] Nifsi jqażżeż lil marti,

sirt ninten għal nies dari.

[Ġob:19:18] Iż-żgħar imqarqċin ukoll jistmerruni,

jgħadduni biż-żmien kif nidher quddiemhom.

[Ġob:19:19] Il-ħbieb tal-qalb ilkoll jistkerrhuni,

dawk li ħabbejt daru kontrija.

[Ġob:19:20] Leħni dab, sirt għadma u ġilda,

bilkemm baqagħli ġilda ma' ħnieki.

[Ġob:19:21] Ħennu għalija, ħennu għalija intom,

                                                                        ħbiebi

għax id Alla laqtitni.

[Ġob:19:22] Għaliex tagħmlu għalija bħal Alla,

u minn laħmi ma tixbgħu qatt?

[Ġob:19:23] Kemm nixtieq li kliemi jinkiteb,

kemm nixtieq li jitnaqqax fil-bronż,

[Ġob:19:24] jew b'xafra tal-ħadid u b'mili taċ-ċomb

jitniżżel għal dejjem fil-blat!

[Ġob:19:25] Jien naf li d-Difensur tiegħi ħaj,

u fl-aħħar fuq it-trab iqum,

[Ġob:19:26] u wara li jintemm ġildi,

għoddni bla laħam, nara 'l Alla.

[Ġob:19:27] Lilu narah b'ħabib tiegħi,

Dak li jilmħu għajnejja ma jkunlix barrani!

Qed iddub qalbi ġo fija ...

[Ġob:19:28] La qed tgħidu: 'Kif se nagħmlu għalih?',

u 'Fih tinsab il-kawża ta' li ġralu',

[Ġob:19:29] ngħidilkom: 'Ibżgħu mis-sejf lest għalikom

għax b'korla għall-ħtijiet is-sejf jiġi,

u tkunu tafu li hemm Imħallef.' "

 

20. It-tieni diskors ta' Sofar

 

[Ġob:20:1] Qabeż jitkellem Sofar in-Nagħmi, u qal:

[Ġob:20:2] "Ara, qabbżuni mill-ġdid ħsibijieti,

u t-tqanqil ta' ruħi ġo fija.

[Ġob:20:3] Għax kif nisma' ċanfirek iregħexni,

l-ispirtu ġo fija jġagħalni nwieġbek.

[Ġob:20:4] Taf xejn int li minn dejjem,

mindu deher fid-dinja  l-bniedem,

[Ġob:20:5] it-trijonf tal-ħżiena ħajtu qasira,

u l-ferħ ta' bin  id-dnewwa jdum waqt wieħed?

[Ġob:20:6] Mqar tilħaq sas-sema kburitu,

u rasu tmiss is-sħab,

[Ġob:20:7] bħall-ħmieġ ta' ġo msarnu jintrema għal

                                                                       dejjem,

u jgħid min kien jafu: 'Fejn hu?'

[Ġob:20:8] Jgħib bħal ħolma u ħadd ma jsibu,

bħall-fantażmi tal-lejl jitħarrab.

[Ġob:20:9] L-għajn li kienet tarah ma tilmħux aktar,

lanqas ma tibqa' tafu daru.

[Ġob:20:10] Uliedu jittallbu bħal foqra

għax kellu jrodd il-ġid tiegħu.

[Ġob:20:11] Għadmu mimli biż-żgħożija,

miegħu fit-trab jimtedd.

[Ġob:20:12] Għalkemm jiġih ħelu l-ħażen f'ħalqu,

u joqgħod ilebbtu bi lsienu;

[Ġob:20:13] għalkemm idewwmu u ma jħallihx jinżel,

u f'nofs ħalqu jżommu tajjeb,

[Ġob:20:14] dak l-ikel jitħassar fl-istonku tiegħu,

isir velenu ta' lifgħa f'imsarnu.

[Ġob:20:15] Il-ġid li bala' jkollu jaqilgħu,

iqallagħhulu Alla mill-istonku.

[Ġob:20:16] Velenu tas-sriep hu reda',

u lsien il-lifgħa joqtlu.

[Ġob:20:17] Ma jarax aktar il-gliegel taż-żejt,

lanqas in-nixxigħat ta' l-għasel u l-ħalib.

[Ġob:20:18] Irodd kull ma kiseb bla ma jistgħallu,

mill-ġid li ħażen ma jgawdi xejn,

[Ġob:20:19] talli għaffeġ il-fqir flok ħa ħsiebu,

u seraq djar ħaddieħor flok bena tiegħu.

[Ġob:20:20] Billi qatt ma kienet xebgħana żaqqu,

ma jeħilsux  il-ġid li rekken.

[Ġob:20:21] Billi xejn ma ħarab il-kilba tiegħu,

ma jdum xejn ir-riżq tiegħu.

[Ġob:20:22] Fl-aqwa tal-ġid jaħkmuh id-dwejjaq,

kull xorta ta' ħsara tiġi fuqu.

[Ġob:20:23] Hu u jaħseb biex jimla żaqqu,

Alla jimlihielu bin-nar tal-korla tiegħu,

u jsawwabhulu sa ġo msarnu.

[Ġob:20:24] Jekk jaħrab mis-sejf tal-ħadid,

jilħqu l-qaws tal-bronż.

[Ġob:20:25] Il-vleġġa tinfidlu dahru,

il-ponta tleqq toħroġ minn fwiedu,

u t-twerwir jaħkimlu qalbu.

[Ġob:20:26] Merfugħin għalih id-dlamijiet kollha,

nar li ħadd ma qabbdu jaħarqu

u jtemm kull ma baqa' fl-għarix tiegħu.

[Ġob:20:27] Is-smewwiet jikxfulu ħżunitu

u l-art tqum kontrih.

[Ġob:20:28] Daru jkaxkarha l-għargħar,

l-ilma qawwi li jinżel f'jum il-korla.

[Ġob:20:29] Dan sehem il-ħażin mingħand Alla,

dan hu l-wirt li refagħlu Alla."

 

21. Tweġiba ta' Ġob

 

[Ġob:21:1] Ġob wieġeb u qal:

[Ġob:21:2] "Isimgħuni, isimgħuni kelma,

u jkunli dan il-faraġ tagħkom.

[Ġob:21:3] Stabru bija, ħalluni nitkellem,

u xħin nispiċċa ddieħku kemm tridu.

[Ġob:21:4] Jewwilla ma' bniedem li għandi xi ngħid

                                                                           jien?

M'għandix forsi għax nitlef sabri?

[Ġob:21:5] Araw xi ġrali u għandkom titbikkmu,

u tqiegħdu idejkom fuq fommkom.

[Ġob:21:6] Għax jien imqar naħseb biss nibqa' mnixxef,

u taqbadni tkexkixa ma' ġismi kollu.

[Ġob:21:7] L-għala l-ħżiena ħajjithom twila,

u kull ma jmorru jikbru fis-setgħa?

[Ġob:21:8] Mqabbda fis-sod il-familja tagħhom:

 missirijiethom għadhom magħhom,

u wliedhom taħt għajnejhom.

[Ġob:21:9] Djarhom fiż-żgur,m'għandhomx minn

                                                               xiex jibżgħu,

m'huwiex fuqhom il-bastun ta' Alla.

[Ġob:21:10] Inissel il-barri tagħhom u ma jfallix,

tferragħ il-baqra tagħhom u ma tkorrix.

[Ġob:21:11] Jerħu ż-żgħar tagħhom jimirħu bħall-ħrief,

u lit-tfal tagħhom jogħxew fiż-żfin.

[Ġob:21:12] Jgħannu biċ-ċetra u t-tanburlin,

u jixxalaw bid-daqq tal-flawt.

[Ġob:21:13] Jgħadduha tajjeb ħajjithom kollha,

u jinżlu bis-sliem fl-Imwiet.

[Ġob:21:14] U dawn qalu 'l Alla: 'Ħallina bi kwietna,

minn triqatek ma jimpurtaniex.

[Ġob:21:15] X'inhu Xaddaj biex aħna nobduh?

X'se ndaħħlu jekk nitolbuh?'

[Ġob:21:16] M'għandhomx forsi l-ħżiena xortihom

                                                                    f'idejhom

għalkemm ħsiebhom imbiegħed minn Alla?

[Ġob:21:17] Kemm-il darba ntfiet il-lampa tal-ħżiena,

jew messithom il-ħsara li ħaqqhom,

jew qassmitilhom uġigħ il-korla ta' Alla?

[Ġob:21:18] Kemm minnhom saru bħat-tiben mar-riħ,

jew bħal sifja maħtufa mir-riefnu?

[Ġob:21:19] Tgħidu:'Alla jerfa' l-kastig tagħhom

għal uliedhom';

le, ngħidilkom, lill-ħati jmissu jagħtih ħalli jitgħallem,

[Ġob:21:20] ħa jaraw għajnejh stess il-kalċi tiegħu,

u jixrob huwa nnifsu mill-korla ta' Xaddaj.

[Ġob:21:21] Għax x'jimpurtah minn daru wara mewtu,

meta jkun għalaq l-għadd ta' xhuru?

[Ġob:21:22] Tgħiduli: 'Se jgħallem xi ħadd l-għerf lil

                                                                            Alla,

Hu li jagħmel ħaqq mill-ogħla ħlejjaq?'

[Ġob:21:23] Araw: wieħed imut fl-aħjar ta' saħħtu

kollu hieni u kuntent,

[Ġob:21:24] ġenbejh mimlija bis-simna

u l-mudullun ta' għadmu tari.

[Ġob:21:25] Ieħor imut bl-imrar ġo qalbu,

mingħajr qatt ma daq xi hena.

[Ġob:21:26] U lkoll xorta fit-trab jimteddu,

'il wieħed u 'l ieħor jiksi d-dud.

[Ġob:21:27] Ara: jiena naf tajjeb ħsibijietkom,

x'qegħdin tfasslu biex tonsbuni.

[Ġob:21:28] Se tgħiduli: 'Fejn hi issa dar il-prinċep?

Fejnhom issa l-għamajjar tal-ħżiena?'

[Ġob:21:29] Ngħidilkom: 'Staqsu 'l dawk li siefru,

u tirruftawx it-tagħrif li ġabru.

[Ġob:21:30] Il-ħażin ma jintmessx minn jum il-ħsara,

ikun meħlus xħin tiġi l-korla.

[Ġob:21:31] Ħadd ma jċanfru f'wiċċu għal imġibtu,

ħadd ma jħallsu talli għamel.

[Ġob:21:32] U xħin imorru bih għad-difna,

tmur warajh in-nies bi ħġarha,

u timxi quddiemu folla kbira;

[Ġob:21:33] tagħmillu fuq qabru sahra,

u jkunlu ħelu t-trab tal-wied.'

[Ġob:21:34] Kif tridu, mela, tfarrġuni? Bil-frugħa?

M'hux gideb biss baqa' fi tweġibkom?"

 

22. It-tielet diskors ta' Elifaż

 

[Ġob:22:1] Wieġbu Elifaż it-Temani:

[Ġob:22:2] "Jista' l-bniedem jiswa lil Alla?

Jiswielu għallinqas l-għaref?

[Ġob:22:3] X'se żżidlu 'l Xaddaj bil-ħajja tajba

                                                                    tiegħek?

X'se jdaħħal Alla minn imġibtek bla tebgħa?

[Ġob:22:4] Jewwilla għat-tjieba tiegħek li Hu jċanfrek

u jġibek għall-ħaqq tiegħu?

[Ġob:22:5] M'hux għax kbira hi ħżunitek,

u ħtijietek ma ssibx tarfhom?

[Ġob:22:6] Int ħadt ir-rahan lil ħutek għal xejn b'xejn,

u neżżajt għerja lill-imċerċrin.

[Ġob:22:7] Int ċħadt l-ilma lill-għajjenin

u ma tmajtx lill-imġewwħin.

[Ġob:22:8] Int għax tiflaħ ksibt l-art,

u tgħammar fiha b'rasek merfugħa.

[Ġob:22:9] Int bgħatt ir-romol b'idejhom vojta,

u sħaqt dirgħajn l-iltiema.

[Ġob:22:10] Għalhekk tara nases madwarek,

u biża' li jaħkmek għal għarrieda.

[Ġob:22:11] Jew kont taħseb li ma tarax id-dlam,

u li ma jgħerrqikx l-għargħar?

[Ġob:22:12] M'huwiex Alla l-Ogħla tas-sema,

u jara ras il-kwiekeb li huma fl-għoli?

[Ġob:22:13] U int tiġi tgħid: 'X'jaf Alla?

Kif jista' jiġġudika b'dak is-sħab iswed?

[Ġob:22:14] Jgħattih is-sħab u ma jħallihx jara,

fuq il-ħnejja tas-sema Hu jimxi.'

[Ġob:22:15] Trid int taqbad it-triq il-mudlama,

li għaddew minnha n-nies il-ħżiena,

[Ġob:22:16] nies li nħatfu qabel żmienhom,

meta xmara ġarrfet is-sisien tagħhom?

[Ġob:22:17] Dawn qalu 'l Alla: 'Ħallina bi kwietna;

x'jista' jagħmel Xaddaj għalina?'

[Ġob:22:18] Iżda kien Hu li mela bil-ġid lil djarhom,

għad li ħsieb il-ħżiena mbiegħed minnu.

[Ġob:22:19] Jaraw dan il-ġusti u jifirħu,

dawk ta' bla ħtija jiddieħku u jgħidu:

[Ġob:22:20] 'Ġie fix-xejn il-kobor tagħhom,

u l-ġid tagħhom belgħu n-nar.'

[Ġob:22:21] Erġa' lejn Alla, agħmel ħbieb miegħu,

u mbagħad ikollok riżq tajjeb.

[Ġob:22:22] Ilqa' t-tagħlim ħiereġ minn fommu,

u aħżen ġo qalbek kliemu.

[Ġob:22:23] Jekk iddur lejn Xaddaj terġa' tintrafa';

jekk tbiegħed minn darek id-dnewwa,

[Ġob:22:24] jekk tarmi fit-trab id-deheb tiegħek,

u qalb iċ-ċagħak tal-wied id-deheb fin tiegħek,

[Ġob:22:25] ikun Xaddaj id-deheb tiegħek,

u l-ħażniet tal-fidda tiegħek.

[Ġob:22:26] Issib f'Xaddaj l-għaxqa tiegħek

u lejn Alla int terfa' wiċċek.

[Ġob:22:27] Xħin titolbu Hu jagħtik widen,

u int troddlu l-wegħdiet tiegħek.

[Ġob:22:28] Kull ma trid tagħmel jirnexxilek,

għax jiddi d-dawl fuq mogħdijietek.

[Ġob:22:29] Jekk ibaxxuk, għid: 'Jiġi l-qawmien,'

għax jingħata l-għajnuna min ibaxxi rasu.

[Ġob:22:30] Alla jeħles lil kull min hu bla ħtija,

u int tinħeles għas-safa ta' idejk."

 

23. Tweġiba ta' Ġob

 

[Ġob:23:1] Ġob wieġeb u qal:

[Ġob:23:2] "Illum ukoll bi rvell se jkun tweġibi,

għax idu tħarrax it-tnehid tiegħi.

[Ġob:23:3] M'hux li kont naf fejn insibu,

jew xi triq nieħu lejn it-tron tiegħu!

[Ġob:23:4] Kont inressaq quddiemu l-kawża tiegħi

b'kotra ta' raġunijiet lesti fuq fommi,

[Ġob:23:5] u nkun naf xi tweġib għandu għalija,

u nifhem dak li jrid jgħidli.

[Ġob:23:6] Jaqaw b'wiri ta' saħħa jitlewwem miegħi?

Le! Imma aktar naħseb li joqgħod jismagħni.

[Ġob:23:7] Hemm jista' l-ġust jirraġuna miegħu,

u jien nirbaħ żgur il-kawża tiegħi.

[Ġob:23:8] Jekk immur lejn il-lvant Hu m'hux hemm,

jekk lejn il-punent anqas ma nilmħu.

[Ġob:23:9] Ndur lejn it-tramuntana u ma nsibux,

nilwi lejn in-nofsinhar u lanqas ma narah hemm.

[Ġob:23:10] Għax Hu jaf sewwa l-mixi ta' riġlejja,

jekk jgħarbilni niddi bħad-deheb.

[Ġob:23:11] Riġli żamm sħiħ fuq il-passi tiegħu,

ħarist triqtu u ma ġġennibtx minnha.

[Ġob:23:12] Ma warrabtx il-kmandamenti ta' xufftejh,

għożżejt f'qalbi d-digrieti ta' fommu.

[Ġob:23:13] Iżda Hu qatagħha, min se jreġġgħu lura?

Dak li jrid jagħmlu.

[Ġob:23:14] Hu jtemm is-sentenza li qatagħli,

u ħafna oħrajn li għandu f'moħħu.

[Ġob:23:15] Għalhekk nitkexkex quddiemu,

u mqar naħseb biss nibża' minnu.

[Ġob:23:16] Alla mewwitli qalbi,

 Xaddaj werwirni.

[Ġob:23:17] Għax ninsab imxekkel mid-dlam,

u miksi kollni miċ-ċpar.

 

24. Il-moħqrija ta' l-imsejkna

 

[Ġob:24:1] "L-għala Xaddaj iżomm moħbija

                                                                ż-żminijiet,

u dawk li jħobbuh ma jarawx jiem il-ħaqq?

[Ġob:24:2] Il-ħżiena jneħħu s-sinjali ta' qsim

                                                                  l-għelieqi,

jisirqu l-imrieħel u jirgħuhom huma.

[Ġob:24:3] Jieħdu l-ħmar ta' l-iltim,

u jżommu b'rahan il-barri ta' l-armla.

[Ġob:24:9] Jaħtfu l-iltim minn sider ommu

u jżommu b'rahan it-tifel tal-fqir.

[Ġob:24:4] Ikeċċu mit-triq tagħhom l-imsejkna,

u l-fqar tal-pajjiż ikollhom jinħbew.

[Ġob:24:5] Bħal ħmir fix-xagħri joħorġu

jitħabtu ħa jsibu l-ikel tagħhom,

ix-xagħri jitmgħalhom 'l uliedhom.

[Ġob:24:6] Jaħsdu għelieqi li m'humiex tagħhom,

ilaqqtu mid-dwieli ta' l-għonja.

[Ġob:24:7] Jgħaddu l-lejl għerja mingħajr għata,

m'għandhomx ilbies x'jilqgħalhom il-ksieħ.

[Ġob:24:8] Jixxarrbu għasra bix-xita tal-muntanji,

jitrekknu  mal-blat għax m'hemmx fejn jistkennu.

[Ġob:24:10] Jiġġerrew għerja mingħajr ilbies,

imorru bil-ġuħ bil-qatet f'idejhom.

[Ġob:24:11] Jisħqu  fil-magħsar iż-żebbuġ,

jagħsru l-għeneb, u mejta bil-għatx.

[Ġob:24:12] Fil-belt jokorbu dawk li qed imutu,

griżmejn il-feruti jgħajjtu għall-għajnuna,

u Alla ma jagħtix kas tat-talba tagħhom.

[Ġob:24:13] Hemm uħud li rvillaw għad-dawl,

li ma jridux jafu bi triqatu

u f'mogħdijietu ma jżommux.

[Ġob:24:14] Iqum qabel jisbaħ l-assassin,

biex joqtol il-fqir u l-imsejken.

Billejl iħuf il-ħalliel,

[Ġob:24:16a] jiżgassa d-djar fis-satra tad-dlam.

[Ġob:24:15] Iż-żieni wkoll jistenna d-dlam,

jgħid lilu nnifsu: "Ħadd ma jarani",

u jqiegħed maskra ma' wiċċu.

[Ġob:24:16b] Binhar jinqaflu ġewwa

dawn li ma jridux jafu bid-dawl.

[Ġob:24:17] Għalihom ilkoll dlam hi l-għodwa,

malli jisbaħ jaqbadhom il-biża'.

[Ġob:24:25] Jekk m'hux hekk min ġej igiddibni,

u jġib fix-xejn l-argument tiegħi?"

 

25. Tweġiba ta' Bildad

 

[Ġob:25:1] U Bildad minn Suħa wieġeb:

[Ġob:25:2] "X'kobor ta' setgħa għandu

u x'biża' jnissel Alla

li jżomm l-ordni fl-ogħla smewwiet tiegħu!

[Ġob:25:3] Min jista' jgħoddhom l-eżerċti tiegħu?

U 'l min ma tilħaqx l-għassa tiegħu?

[Ġob:25:4] Kif jista' l-bniedem joħroġ ġust quddiem

                                                                           Alla?

Kif jista' jkun safi l-imwieled minn mara?

[Ġob:25:5] Anqas il-qamar ma jiddi għalih,

u f'għajnejh il-kwiekeb m'humiex safja;

[Ġob:25:6] wisq inqas il-bniedem li hu ħanex,

bin il-bniedem, li m'hux għajr dudu.

 

26. [Ġob:26:5] "Jirtogħdu fil-qiegħ l-erwieħ

                                                                 tal-mejtin,

il-baħar u kull ma jgħammar fih.

[Ġob:26:6] Mikxuf quddiemu l-Imwiet,

xejn ma jistorlu Art it-Telfien.

[Ġob:26:7] Hu jifrex fuq il-vojt tas-smewwiet,

iżomm l-art imdendla fuq ix-xejn.

[Ġob:26:8] Jagħlaq l-ilma fis-sħab tiegħu,

u ma jinfaqax is-sħab bit-toqol tiegħu.

[Ġob:26:9] Hu jgħatti wiċċ il-qamar mimli,

jifrex fuqu s-sħaba tiegħu.

[Ġob:26:10] Ħażżeż ċirku fuq wiċċ il-baħar,

fejn jinferaq id-dawl mid-dlam.

[Ġob:26:11] Il-kolonni tas-sema jirtogħdu,

jitwerwru biċ-ċanfir tiegħu.

[Ġob:26:12] Bil-qawwa ta' driegħu sikket il-Baħar,

bil-ħila ta' moħħu saħaq lil Raħab.

[Ġob:26:13] B'nifsu jiċċaraw is-smewwiet,

idu tinfed is-serp ħafif.

[Ġob:26:14] Dawn biss intietef ta' qawwietu,

tfesfisa dgħajfa li nisimgħu fuqu!

Min jifhmu, mela, r-ragħad ta' setegħtu?"

 

Kliem Bildad bla sugu

 

[Ġob:26:1] Wieġeb Ġob u qal:

[Ġob:26:2] "M'hawnx għalik kemm tgħinu

                                                              lid-dgħajjef,

kemm taf issaħħu d-driegħ mitruħ!

[Ġob:26:3] Kemm tagħtih parir lill-injurant,

u hekk turi kemm tinqala'!

[Ġob:26:4] Iżda għal min fhimt tgħidu kliemek?

Ta' min hu l-ispirtu li webblek?"

 

27. Ġob isostni sa l-aħħar l-innoċenza tiegħu

 

[Ġob:27:1] Ġob issokta jitkellem u qal:

[Ġob:27:2] "Naħlef b'Alla l-ħaj, li ċaħħadni

                                                        mid-dritt tiegħi,

b'Xaddaj li mela bl-imrar lil ruħi,

[Ġob:27:3] li sakemm iddum il-ħajja fija,

u nifs Alla f'imnifsejja,

[Ġob:27:4] l-ebda ħażen ma jlissnu xufftejja,

anqas gidba ma jgħid ilsieni.

[Ġob:27:5] Ma jkun qatt li nagħtikom raġun,

insostni sa ma mmut is-sewwa tiegħi.

[Ġob:27:6] Nżomm sħiħ mas-sewwa tiegħi u ma

                                                                        ċedix,

ma ċċanfarnix il-kuxjenza dwar ħajti.

[Ġob:27:7] Ħa jkun magħdud mal-ħżiena l-għadu

                                                                        tiegħi,

u ma' wlied id-dnewwa dak li jmerini.

[Ġob:27:8] Għax, x'tama għandu l-ħażin xħin

                                                                    jitqaċċat,

meta Alla jeħodlu ħajtu?

[Ġob:27:9] Jaqaw jisma' Alla l-għajat tiegħu,

meta taqa' fuqu l-ħsara?

[Ġob:27:10] Isib forsi f'Xaddaj l-għaxqa tiegħu?

Isejjaħ hu lil Alla f'kull żmien?

[Ġob:27:11] Ngħallimkom jien dwar il-qawwa ta' Alla,           

il-ħsieb li għandu Xaddaj ma naħbihx.

[Ġob:27:12] Imma għalfejn? Lkoll rajtuh dan;

l-għaliex, mela, tintilfu fi kliem fieragħ?"

 

Tweġiba ta' Sofar

 

[Ġob:27:13] "Ara kif iħallas Alla lill-ħażin,

x'wirt jerfa' Xaddaj għal min jaħqar.

[Ġob:27:14] Jekk joktor nislu għas-sejf ikun dan,

uliedu ma jkollhomx x'jieklu.

[Ġob:27:15] Dawk li jħalli warajh tidfinhom il-pesta,

u r-romol tiegħu ma jibkuhx.

[Ġob:27:16] Jekk jaħżen bħat-trab il-fidda,

u jross bħat-tafal balal ta' ħwejjeġ,

[Ġob:27:17] il-ħwejjeġ li rafa' jilbishom wieħed ġust,

u l-fidda jiritha bniedem bla ħtija.

[Ġob:27:18] Ikun bena daru bħal għanqbuta,

bħala għarix li talla' għassies.

[Ġob:27:19] Jimtedd għani iżda ma jerġax,

xħin jistenbaħ ġidu jkun għosfor.

[Ġob:27:20]  It-twerwir ikaxkru bħal għargħar,

il-lejl ikaxkru bħal riefnu.

[Ġob:27:21] Riħ mil-lvant jobormu u jġorru,

jikinsu mill-għamara tiegħu.

[Ġob:27:22] Bla ħniena jonfoħ fuqu,

hu u jaħrab mill-qabda tiegħu.

[Ġob:27:23] Iċapċap għalih idu,

u bi tvenvina jkaxkru minn postu."

 

24. [Ġob:24:18] Bil-ħeffa jinġarr il-ħażin fuq wiċċ

                                                                       l-ilma,

misħut ikun wirtu fuq l-art,

ma jaqbadx aktar it-triq lejn id-dwieli.

[Ġob:24:19] Bħalma n-nixfa u s-sħana jixorbu l-ilma

                                                                     tas-silġ,

hekk jagħmel l-Imwiet lill-midneb.

[Ġob:24:20] Jinsieh il-ġuf li ġiebu,

u ismu ma jiftakrux iżjed;

hekk, bħal siġra, jitkisser il-ħażin.

[Ġob:24:21] Hu ħaqar il-mara ħawlija bla nisel,

u lill-armla ma tahiex għajnuna.

[Ġob:24:22] Iżda jqum Dak li jaqbad is-setgħana

                                                          bil-ħila tiegħu,

u l-ħażin ma jkunx aktar żgur minn ħajtu.

[Ġob:24:23] Rħielu Alla jixxettel b'tama qarrieqa,

iżda għajnejh kienu fuq triqtu.

[Ġob:24:24] Għola għal ftit u m'għadux aktar,

ntelaq bħal ħaxix mielaħ kif jinqata',

nħasad bħal ras ta' sbula.

 

28. Innu ta' tifħir lill-Għerf ta' Alla

 

[Ġob:28:1] Iva, għandha l-fidda l-minjiera tagħha

u d-deheb il-post fejn jissaffa.

[Ġob:28:2] Jittieħed mit-trab il-ħadid,

u r-ram mill-ħaġar imdewweb.

[Ġob:28:3] Jagħmel il-bniedem tarf għad-dlam,

sal-qiegħnett hu jistħarreġ.

Fil-blat sewdieni u mdallam

[Ġob:28:4] jaqta' mina 'l bogħod mid-djar.

Fi mkejjen minsija mir-riġel jiddendel,

mbiegħed min-nies jitbandal.

[Ġob:28:5] Dik l-art li minnha joħroġ il-ħobż,

minn taħt imqallba bin-nar.

[Ġob:28:6] Minjiera taż-żaffir il-ħaġar tagħha,

it-trab tagħha fih id-deheb.

[Ġob:28:7] It-triq għal hemm l-ebda għasfur tal-ħtif

                                                                   ma jafha,

anqas għajn il-bies ma tilmaħha.

[Ġob:28:8] Ma jirfsux fuqha l-bhejjem selvaġġi,

anqas ma jgħaddi minnha l-iljun.

[Ġob:28:9]  Il-bniedem imidd idu għall-blata taż-żnied,

iqalleb mill-qiegħ il-muntanji.

[Ġob:28:10] Minn ġol-blat jaqta' mini,

u jaraw għajnejh minn kull ħaġar prezzjuż.

[Ġob:28:11] Iħammel ir-ramel tal-widien,

u joħroġ għad-dawl ħwejjeġ moħbija.

[Ġob:28:12] Imma l-għerf minn fejn jiġi,

u fejn hu postu d-dehen?

[Ġob:28:13] Fejn qiegħed l-għerf ma jafx il-bniedem,

l-għerf ma jinstabx f'art il-ħajjin.

[Ġob:28:14] Il-Qiegħ jistqarr: 'M'hux fija';

il-Baħar jgħid: 'M'hux għandi'.

[Ġob:28:15] Bl-ifjen deheb ma jinxtarax,

anqas ma jitħallas b'mitqlu fidda.

[Ġob:28:16] Ma jintiżinx mad-deheb ta' Ofir,

anqas ma' l-aħjar oniċi jew maż-żaffir.

[Ġob:28:17] Ma jiswiex daqsu d-deheb u l-ħġieġ,

ma jinbidilx ma' vażun tad-deheb fin.

[Ġob:28:18] Il-qroll u l-kristall anqas ma

                                                             nsemmuhom;

tikseb l-għerf aqwa mill-ġawhar.

[Ġob:28:19] It-topaz ta'  l-Etjopja ma jiswiex daqsu,

anqas joqgħod ħdejh id-deheb l-aktar fin.

[Ġob:28:20] L-Għerf, mela, minn fejn jiġi?

U fejn hu postu d-dehen?

[Ġob:28:21] Hu moħbi minn għajnejn il-ħajjin kollha,

hu mistur imqar għat-tjur ta' l-ajru.

[Ġob:28:22] It-Telfien u l-Imwiet jgħidu:

'B'widnejna ħadna ħbaru.'

[Ġob:28:23] Triq l-Għerf Alla biss jagħrafha,

Hu biss jafu postu.

[Ġob:28:24] Għax hu jħares lejn truf l-art,

u jara taħt is-sema kollu.

[Ġob:28:25] Meta ffissa lir-riħ il-qawwa tiegħu,

u qassam bil-qjies l-ilmijiet;

[Ġob:28:26] meta għamel sieqja għax-xita,

u triq għall-beraq tar-ragħad,

[Ġob:28:27] dak il-ħin rah u qiesu,

stħarrġu għalkollox u wettqu.

[Ġob:28:28] U qal lill-bniedem:

'Ara, li tibża' mill-Mulej hu l-għerf,

li titbiegħed mill-ħażen, l-għaqal.'

 

29. Ġob jibki l-imgħoddi

 

[Ġob:29:1] Ġob raġa' qabad jitkellem u qal:

[Ġob:29:2] "M'hemmx li nerġa' għaż-żmien ta' dari,

għall-jiem meta Alla kien iħarisni,

[Ġob:29:3] meta kienet tiddi fuq rasi l-imnara tiegħu,

u fid-dawl tiegħu kont nofroq id-dlam!

[Ġob:29:4] M'hemmx li nerġa' għall-aħjar ta' żmieni,

meta Alla  l-Għoli waqqaf l-għarix tiegħi,

[Ġob:29:5] u Xaddaj kien għadu jġibni

u madwari kelli ż-żgħażagħ tiegħi!

[Ġob:29:6] Meta kont naħsel saqajja fil-ħalib u

                                                                  l-balzmu,

u nferragħ fuq riġlejja gliegel ta' żejt!

[Ġob:29:7] Meta kont noħroġ lejn bieb il-belt

biex nieħu posti fil-misraħ

[Ġob:29:8] iż-żgħażagħ kif jarawni kienu jinħbew,

u x-xjuħ iqumu bilwieqfa.

[Ġob:29:9] Il-kapijiet kien jaqtgħu kliemhom,

u jqiegħdu subgħajhom fuq fommhom.

[Ġob:29:10] Leħen il-kbarat kien jieqaf,

u lsienhom jeħel mas-saqaf ta' ħalqhom.

[Ġob:29:11] Min kien jismagħni kien iberikni,

min kien jarani kien ifaħħarni.

[Ġob:29:12] Għax kont neħles il-fqir li jittallab

                                                               l-għajnuna,

u l-iltim li ma kellux min jaqbeż għalih.

[Ġob:29:13] Fuqi kienet tinżel il-barka tal-magħkus,

u l-qalb ta'  l-armla kont inferraħ.

[Ġob:29:14] Lbist il-ġustizzja u hi libbset lili,

bħal mantar u turbant sarli s-sewwa tiegħi.

[Ġob:29:15] Kont għajn għall-agħma,

u riġel għall-magħtub.

[Ġob:29:16] Kont missier għall-foqra,

u l-kawża ta' wieħed ma nafux kont nistħarreġ.

[Ġob:29:17] Kont inkisser ix-xedaq tal-kiefer,

 u nġagħlu jerħi l-priża minn ħalqu.

[Ġob:29:18] Jien għedt: 'Fil-bejta tiegħi mmut

wara jiem kotrana daqs ir-ramel.

[Ġob:29:19] Għeruqi nfirxu sa ħdejn l-ilma,

u billejl kelli  n-nida fuq il-friegħi.

[Ġob:29:20] Sebħi baqa' jiġġedded miegħi,

dejjem ġdid il-qaws f'idejja.'

[Ġob:29:21] In-nies kienet tismagħni siekta,

tistenna l-parir mingħandi.

[Ġob:29:22] Wara li nitkellem jien ma kinux jerġgħu

                                                                        huma,

kliemi kien jinżel fuqhom qatra fuq qatra.

[Ġob:29:23] Bħax-xita bikrija kienu jistennew kliemi,

u jixorbuh bħax-xita tar-rebbiegħa.

[Ġob:29:24] Jekk kont nitbissmilhom, ma kinux

                                             jemmnu lil għajnejhom,

u l-ferħ ta' wiċċi xejn ma kienu jitilfu minnu.

[Ġob:29:25] Kont nurihom it-triq qisni rajjes,

kont bħal sultan qalb is-suldati,

fejn immexxihom jien kienu jimxu huma.

 

30.  [Ġob:30:1] "Imma issa jwaqqgħuni għaż-żufjett

dawk li huma iżgħar minni,

u li missirijiethom mank kont irridhom

joqogħduli mal-klieb  tal-merħla tiegħi.

[Ġob:30:2] Għax x'kienet tiswieli l-qawwa ta' idejhom,

dawk li telqithom saħħithom kollha?

[Ġob:30:3] Mifnija bil-għaks u bil-ġuħ,

kienu jiġġerrew fix-xagħri,

f'art il-waħx u l-ħrieb;

[Ġob:30:4] ilaqqtu minn qalb l-għollieq il-ħaxix

                                                                      mielaħ,

u jieħdu b'ikilhom għeruq  il-ġummar.

[Ġob:30:5] Mkeċċijin minn fost in-nies,

jgħajjtu warajhom qishom għal ħalliel,

[Ġob:30:6] marru joqogħdu f'xi ħandaq,

fil-gandotti jew fi xquq il-blat;

[Ġob:30:7] jokorbu qalb l-imsaġar,

u jitgeddsu taħt  l-għollieq.

[Ġob:30:8] Razza tal-boloh u nies bla isem,

mwarrbin bil-frosta mill-pajjiż.

[Ġob:30:9] U issa jien sirt iż-żufjett tagħhom,                

il-bniedem li ġejt f'ilsienhom.

[Ġob:30:10] Jistmerruni u jwarrbu minni,

xejn ma jżommhom milli jobżquli f'wiċċi.

[Ġob:30:11] Jitkixxfu għal biebi b'għajnejhom fuqi,

kull rażan irmew quddiemi.

[Ġob:30:12] Qam l-irmixk fuq il-lemin tiegħi,

xeħtuli xkiel ma' saqajja,

ħejjew it-triq għat-telfien tiegħi.

[Ġob:30:13] Ħassruli l-mogħdijiet tiegħi,

ħsiebhom biss kif jeqirduni,

m'hemmx min jeħlisni minnhom.

[Ġob:30:14] Bħal minn selħa wiesgħa jidħlu għalija,

jgħaddu jitgerbu qalb it-tiġrif.

[Ġob:30:15] Twerwir fuq ieħor waqa' fuqi,

nkines bħar-riħ il-kobor tiegħi,

u l-hena tiegħi għadda bħal sħaba.

[Ġob:30:16] Issa qed iddub ġo fija ruħi,

u ħakmuni jiem ta' dwejjaq.

[Ġob:30:17] Billejl għadmi jaħraq aktar minn kaldarun,

u n-nervi ta' ġismi ma jistriħux.

[Ġob:30:18] B'saħħa kbira qabadni minn ħwejġi,

rassni mill-għonq tal-qmis;

[Ġob:30:19] Alla tefagħni fil-ħama,

u sirt bħat-trab u r-rmied.

[Ġob:30:20] Jien ngħajjatlek u ma tweġibnix

nibqa' nsejjaħ u ma tagħtix kasi!

[Ġob:30:21] M'għadekx li kont, sirt krudil miegħi,

bil-qawwa kollha ta' driegħek tagħmel għalija,

[Ġob:30:22] taqtagħni mill-art, trikkibni fuq ir-riħ,

u titlaqni nitkaxkar mat-tempesta.

[Ġob:30:23] Jien naf li lejn l-Imwiet qed treġġagħni,

lejn dar il-laqgħa għall-ħajjin kollha.

[Ġob:30:24] Se jerfa' xi ħadd idu fuq l-imgħarraq   

meta fl-hemm tiegħu jitolbu l-għajnuna?

[Ġob:30:25] U ma bkejtx jien għal min kienet iebsa

                                                          għalih il-ħajja?

Ma għalejtx jien għall-bniedem fil-bżonn?

[Ġob:30:26] Stennejt ir-riżq u ġieni d-deni;

ittamajt id-dawl u ġieni d-dlam.

[Ġob:30:27] Msarni jbaqbqu bla mistrieħ,

ġew għal wiċċi jiem ta' niket.

[Ġob:30:28] B'qalbi sewda niġġerra bla faraġ,

nqum fil-ġemgħa u ngħajjat:

[Ġob:30:29] Sirt jiena ħu x-xakalli,

għandi bi sħabi n-ngħam.

[Ġob:30:30] Swiditli l-ġilda aktar minn kaldarun,

għadmi jaħraq aktar minn riħ jikwi.

[Ġob:30:31] Qalbet iċ-ċetra tiegħi għal daqq in-niket,

u għall-għanja tal-bekkejja l-flawt tiegħi.

 

31. [Ġob:31:1] "Għamilt patt ma' għajnejja

li fuq xebba ma nixħethomx.

[Ġob:31:2] U x'inhu s-sehem li qassam Alla mill-għoli?

X'wirt ħejja Xaddaj mis-smewwiet?

[Ġob:31:3] M'hux il-ħsara għall-midneb

u l-iżventura għall-ħżiena?

[Ġob:31:4] Iżda ma jarax Alla l-imġiba tiegħi?

Ma jgħoddlix il-passi kollha tiegħi?

[Ġob:31:5] Qatt imxejt jien bil-gideb?

Qatt ħaffift il-pass lejn il-qerq?

[Ġob:31:6] Ħa jiżinni Alla b'miżien tajjeb,

u jagħraf  il-ħajja bla tebgħa tiegħi.

[Ġob:31:7] Jekk ilwejt mit-triq  id-dritta,

u qalbi strieħet wara t-tħajjir t'għajnejja,

jew weħlet xi tebgħa ma' idejja,

[Ġob:31:8] ħa niżra' jien u l-frott jieħdu ħaddieħor,

u dak li jinbitli jinqala' mill-għeruq.

[Ġob:31:9] Jekk issaħħret qalbi wara mara oħra,

u ssajjajt għaliha wara bieb għajri,

[Ġob:31:10] ħa titħan marti għal ħaddieħor,

u jmilu fuqha rġiel oħrajn.

[Ġob:31:11] Għax dan hu għamil faħxi,

dnub li jiġġudikawh l-imħallfin.

[Ġob:31:12] Hu nar li jaħraq sat-Telfien,

u jeqridli ġidi kollu.

[Ġob:31:13] Qatt ċħadt il-jedd lill-qaddej tiegħi,

jew lill-qaddejja xħin tlewwmu miegħi?

[Ġob:31:14] Le, għax x'kont nagħmel li kellu jqum

                                                                          Alla?

X'kont inwieġeb li kien jiġi jistħarriġni?

[Ġob:31:15] Min għamel lili fil-ġuf, ma għamilx ukoll

                                                                           lilu?

M'hux l-istess wieħed sawwarna fi ħdan ommijietna?

[Ġob:31:16] Qatt ċħadt jien lill-foqra dak li xtaqu?

Ħallejt jien għajnejn armla jinfnew?

[Ġob:31:17] Qatt kiltu waħdi l-bukkun tiegħi?

Ma kielx ukoll minnu l-iltim,

[Ġob:31:18] li minn ċkunitu rabbejt bħal missier,

u mexxejtu sa minn ġuf ommu?

[Ġob:31:19] Jekk rajt xi msejken mifni bl-għera,

jew xi fqir li ma kellux għata,

[Ġob:31:20] u ma berkunix ġenbejh,

jew ma ssaħħanx bis-suf tan-nagħaġ tiegħi;

[Ġob:31:21] jekk erfajt idi kontra l-innoċenti,

għax kelli fil-qorti min jaqbeż għalija,

[Ġob:31:22] ħa tinqala' spallti minn ġo għonqi,

u driegħi jinkiser mill-minkeb.

[Ġob:31:23] Għax kont nibża' mill-kastig ta' Alla,

u ma niflaħx għall-kobor ta' sebħu.

[Ġob:31:24] Qatt għedt lid-deheb: 'Inti t-tama tiegħi,'

jew lid-deheb fin: 'Bik mistrieħa rasi'?

[Ġob:31:25] Fraħt xi darba bil-kotra ta' ġidi,

jew bil-qligħ kbir li kisbuli idejja?

[Ġob:31:26] Jekk rajt ix-xemx tiddi,

u l-qamar tiela' bi ġmielu,

[Ġob:31:27] tgħawwiet forsi qalbi bis-serqa,

u tajthom bewsa b'idi ma' fommi?

[Ġob:31:28] M'huwiex delitt li jiġġudikawh l-imħallfin,

talli nkun ċħadt 'l Alla li jsaltan fl-għoli?

[Ġob:31:29] Ħadt xi gost bid-deni ta' l-għadu tiegħi,

inkella fraħt meta laqtitu l-ħsara?

[Ġob:31:30] Le, anqas ilsieni ma ħallejt jidneb

b'xi talba ta' saħta fuq ħajtu.

[Ġob:31:31] Qatt qalu n-nies ta' dari:

'M'hux li konna nixbgħu mill-mejda tiegħu?'

[Ġob:31:32] L-ebda frustier ma ħallejt jgħaddi l-lejl

                                                                        barra,

dari ftaħtha lill-vjaġġatur.

[Ġob:31:33] Qatt ħbejt bħal Adam dnubi,

jew sarrejt fi ħdani ħtijieti,

[Ġob:31:34] jew bqajt sieket magħluq ġewwa dari,

għalkemm l-għagħa tal-kotra kienet tbeżżagħni,

u jkexkixni t-tmaqdir tat-trib?

[Ġob:31:35] M'hux li kien jisma' xi ħadd il-kawża

                                                                        tiegħi!

Hawn hi l-firma tiegħi! Ħa jweġibni Xaddaj!

[Ġob:31:36] M'hux li kelli l-att ta' l-akkuża ta' min

                                                                        xlieni!

Fuq spallti kont inġorru,

jew ma' rasi ndawwru bħal kuruna.

[Ġob:31:37] Kont ngħoddlu wieħed wieħed il-passi

                                                                       tiegħi,

kont nersaq lejh bħal wieħed kbir.

[Ġob:31:38] Jekk għajjat kontrija r-raba' tiegħi,

u bkew flimkien ir-raddi tiegħu,

[Ġob:31:39] għax kilt bla ħlas mill-frott tiegħu,

u dawk li ħadmuh fnejtilhom ruħhom,

[Ġob:31:40] flok qamħ jinbitli x-xewk,

flok xgħir ħaxix ħażin."

Tmiem id-diskors ta' Ġob.

 

32. Jindaħal Eliħu bejn Ġob u ħbiebu

 

[Ġob:32:1] Mbagħad dawk it-tlitt irġiel ma weġbuhx iżjed għax hu baqa' jżomm ruħu b'ġust.

 

[Ġob:32:2] Hawn xegħlet il-korla ta' Eliħu bin Barakel, il-Bużi, mill-familja ta' Ram. Nkorla għal Ġob għax baqa' jżomm li għandu raġun fil-kawża tiegħu ma' Alla; [Ġob:32:3] nkorla wkoll għal tlitt iħbieb tiegħu għax ma sabux xi jweġbuh u hekk jiġi li taw tort lil Alla. [Ġob:32:4] Eliħu kien baqa' sieket waqt li kienu jitkellmu huma ma' Ġob għax kienu akbar minnu fiż-żmien.

 

[Ġob:32:5] Iżda kif ra li dawn it-tlitt irġiel ma kienx baqgħalhom tweġiba fuq fommhom, Eliħu ried jiżfoga l-korla tiegħu.

 

[Ġob:32:6] Mela qabad iwieġeb Eliħu bin Barakel,  il-Bużi, u qal:

"Jien żgħir fiż-żmien

u intom mgħobbija bis-snin;

għalhekk qgħadt lura,

u bżajt quddiemkom inperreċ għerfi.

[Ġob:32:7] Kont inżomm li l-jiem jitkellmu,

u l-ħafna snin jgħallmu l-għerf.

[Ġob:32:8] Iżda hu l-ispirtu fil-bniedem,

nifs Xaddaj li jagħti d-dehen,

[Ġob:32:9] u mhux għax xjuħ il-bnedmin jifhmu,

lanqas għax anzjani ma jafu x'inhu s-sewwa.

[Ġob:32:10] Għalhekk ngħid: 'Isimgħu lili,

jien ukoll irrid nuri fehemti.'

[Ġob:32:11] Ara qgħadt b'sabri nismagħkom titkellmu,

u niżen ir-raġunijiet li ġġibu;

intom u tagħżlu l-argumenti tagħkom

[Ġob:32:12] ħsiebi kien wieqaf fuqkom.

Iżda ma sibtx wieħed li jmeri 'l Ġob sewwa,

ħadd minnkom ma għaraf iwaqqagħlu kliemu.

[Ġob:32:13] Tiġux tgħidu: 'Sibna l-Għerf ma' wiċċna;

li Alla biss jista' jegħlbu u mhux il-bniedem.'

[Ġob:32:14] Għalhekk m'hux b'dal-mod infassalhom

                                                              l-argumenti,

mhux bi kliemkom se nwieġbu 'l Ġob.

[Ġob:32:15] Arahom! tbikkmu, ma ssuktawx iwieġbu,

il-kliem naqashom.

[Ġob:32:16] Se nibqa' nistenna meta huma siktu,

meta waqfu u ma weġbux aktar?

[Ġob:32:17] Le! Nwieġeb jien ukoll kif imissni,

ien ukoll irrid nuri fehemti!

[Ġob:32:18] Mfawwar jien bil-kliem li għandi,

u jrossni l-ispirtu ta' ġo fija.

[Ġob:32:19] Ħdani qisu mimli b'inbid jiffermenta,

irid jinfaqa' bħal ġarar b'inbid ġdid.

[Ġob:32:20] Ikolli nitkellem ħa nsib mistrieħ,

niftaħ fommi u nwieġeb,

[Ġob:32:21] bla ma nżomm ma' xi ħadd,

bla ma mmelles 'l ebda bniedem.

[Ġob:32:22] U tabilħaqq anqas naf immelles,

u għax kieku dlonk jaħtafni l-Ħallieq tiegħi.

 

33. Eliħu jitkellem fuq il-misteru ta' Alla

 

[Ġob:33:1] "Issa, Ġob, qis li tisma' kliemi,

u tagħti widen għal kull ma ngħidlek.

[Ġob:33:2] Ara, se niftaħ fommi,

kliemi qiegħed fil-ponta ta' lsieni.

[Ġob:33:3] Se ngħid għad-dritt dak li għandi f'moħħi,

u xufftejja jitkellmu s-sewwa,

[Ġob:33:4] għax l-ispirtu ta' Alla għamilni,

u n-nifs ta' Xaddaj jagħtini l-ħajja.

[Ġob:33:5] Isa, weġibni jekk għandek ħila,

ħejji ruħek ħa teħodha miegħi.

[Ġob:33:6] Ara, jien bħalek quddiem Alla,

jiena wkoll imsawwar mit-tajn;

[Ġob:33:7] xejn ma għandek għax tibża' minni,

m'hux se tkun tqila idi fuqek.

[Ġob:33:8] Żgur li għedt int quddiemi għedtu,

u leħen kliemek smajtu.

[Ġob:33:9] Int għedt: 'Jien safi, f'xejn ma nqast;

safi jien, nadif jien.

[Ġob:33:10] Iżda Hu jfittex fiex jaqbad miegħi,

u jżommni b'għadu tiegħu.

[Ġob:33:11] Iqegħedli fiċ-ċipp riġlejja,

u jgħassisli triqati kollha.'

[Ġob:33:12] Ara, għal dan inwieġbek: 'Sejjer żball',

għax Alla hu akbar mill-bniedem.

[Ġob:33:13] Għaliex trid teħodha miegħu

jekk ma jweġibx għal kull kelma tiegħek?

[Ġob:33:14] Alla jitkellem darba,

u kelmtu ma jtennihiex.

[Ġob:33:15] Fil-ħolm, f'xi dehra billejl,

xħin jaqa' n-ngħas fuq il-bnedmin,

u jkunu reqdin fuq friexhom,

[Ġob:33:16] dak il-ħin Alla jnebbaħhom,

u bit-twiddib ibeżżagħhom,

[Ġob:33:17] biex idawwar il-bniedem minn triq

                                                                     il-ħażin

u jħarsu mill-kburija;

[Ġob:33:18] biex iħarislu ruħu mill-qabar,

u 'l ħajtu milli taqsam il-ħondoq.

[Ġob:33:19] Iwiddbu wkoll bl-uġigħ fuq is-sodda

                                                                       tiegħu,

u bit-torturi bla heda f'għadmu;

[Ġob:33:20] meta titmeżmeż gerżumtu mill-ħobż,

u ma jitħajjarx aptitu mill-ikel bnin;

[Ġob:33:21] meta jdub laħmu u ma jidhirx iżjed,

u l-għadam li ma kienx jidher jaqbeż 'il barra;

[Ġob:33:22] meta toqrob ruħu lejn il-qabar,

u ħajtu lejn dar il-mejtin.

[Ġob:33:23] imma jekk ikollu ħdejh anġlu,

wieħed minn elf, medjatur,

li juri bniedem kif għandu jġib ruħu,

u jreġġgħu lejn is-sewwa tiegħu,

[Ġob:33:24] u jħenn għalih u jgħid 'l Alla:

'Aħfirhielu, tibagħtux il-qabar,

sibt rahan għall-fidwa ta' ħajtu,'

[Ġob:33:25] jixxettel ġismu bħal meta kien tfajjel

u jerġa' għaż-żmien ta' żgħożitu.

[Ġob:33:26] Jitlob 'l Alla u jkun milqugħ tajjeb,

u jara bil-ferħa wiċċ Alla

li jreġġgħu għal li kien.

[Ġob:33:27] U jmur itenni lin-nies u jgħid:

'Kont dnibt u għawwiġt is-sewwa,

imma Alla ma ħallasnix kif imiss;

[Ġob:33:28] ħelisli 'l ruħi milli tmur fil-qabar,

u qed tgawdi ħajti d-dawl.'

[Ġob:33:29] Ara: dan kollu jagħmel Alla,

darbtejn tlieta, b'riżq il-bniedem,

[Ġob:33:30] biex ireġġagħlu ħajtu mill-fossa

lejn id-dawl f'art il-ħajjin.

[Ġob:33:31] Ħsiebek hawn, Ġob, ismagħni!

Stabar sa ma nitkellem.

[Ġob:33:32] Jekk għandek xi tgħid, weġibni,

tkellem, għax nixtieq li jidher is-sewwa tiegħek.

[Ġob:33:33] Jekk m'għandekx, agħtini widen,

iskot u ngħallmek l-għerf."

 

34. Alla ma jgħawwiġx is-sewwa

 

[Ġob:34:1] Eliħu ssokta jgħid:

[Ġob:34:2] "Isimgħu, għorrief, kliemi,

intom li tifhmu, iftħu widnejkom;

[Ġob:34:3] għax il-widna tiżen il-kliem

bħalma l-ħalq itiegħem l-ikel.

[Ġob:34:4] Ħa nistħarrġu għalina x'inhu s-sewwa,

u naqtgħuha bejnietna x'inhu t-tajjeb.

[Ġob:34:5] Ġob qal: 'Ġust jien,

iżda Alla ċaħħadni mid-dritt tiegħi.

[Ġob:34:6] Kontra l-ġustizzja jien ħadt it-tort,

midrub jien bil-vleġeġ tiegħu għalkemm bla ħtija.'

[Ġob:34:7] Hawnx bniedem bħal Ġob

jixrob bħall-ilma ż-żebliħ?

[Ġob:34:8] Hu ssieħeb man-nies il-ħżiena,

u jaqbel ma' dawk ta' fehmiet mgħawwġa.

[Ġob:34:9] Hu stqarr: 'Xejn ma jiswielu l-bniedem

li jfittex jimxi sewwa ma' Alla.'

[Ġob:34:10] Imma intom, nies bil-għaqal, isimgħuni:

Ma jistax jkun li Alla jagħmel id-deni,

li Xaddaj jagħmel dak li hu ħażin.

[Ġob:34:11] Għax Hu jħallas il-bniedem skond

                                                                    għemilu,

lil kull wieħed skond ma jġib ruħu.

[Ġob:34:12] Le, Alla qatt ma jaħdem id-dnewwa,

Xaddaj qatt ma jmur kontra l-ġustizzja.

[Ġob:34:13] Min tahielu l-ħakma fuq l-art tiegħu?

Min irħieha fi ħsiebu t-tmexxija tad-dinja?

[Ġob:34:14] Jekk iraġġa' għal għandu l-ispirtu tiegħu,

u jieħu lura nifs il-ħajja,

[Ġob:34:15] jinqered kull ħaj f'salt wieħed,

u jerġa' l-bniedem lejn it-trab.

[Ġob:34:16] Issa, jekk għandek għaqal isma' x'se

                                                                   ngħidlek,

 iftaħ widnejk għas-sens ta' kliemi.

[Ġob:34:17] Jista' jiggverna min jobgħod is-sewwa?

Trid int tikkundanna l-Ġust innifsu?

[Ġob:34:18] Lil Dak li jgħid lis-sultan:

'Ja vili', u 'Ja nies ħżiena' lill-prinċpijiet?

[Ġob:34:19] Hu ma jimxix bil-favuri mal-kbarat,

lanqas jistma l-għani aktar mill-fqir,

għax kollha huma xogħol idejh.

[Ġob:34:20] F'sabta jmutu mqar f'nofs ta' lejl,

għad-daqqa t'idu jispiċċaw l-għonja,

u jgħibu t-tiranni bla taħbit.

[Ġob:34:21] Għax Alla għajnejh fuq l-imġiba

                                                             tal-bniedem,

u jiflilu passih kollha.

[Ġob:34:22] M'hemmx dlam lanqas swied,

fejn jista' jinħeba min jagħmel id-dnewwa.

[Ġob:34:23] Lil ħadd ma jagħti żmien fiss,

biex jersaq quddiemu għall-ħaqq.

[Ġob:34:24] Iġarraf, bla ma jistaqsi, lill-qawwijin,

u jqiegħed oħrajn minflokhom.

[Ġob:34:25] U billi jaf tajjeb għemilhom,

jaqlibhom billejl u jiġġarrfu.

[Ġob:34:26] Ta' ħżiena li huma jaħbathom,

f'post fejn jistgħu jarawhom,

[Ġob:34:27] talli tbiegħdu minnu,

u warrbu kull twissija tiegħu,

[Ġob:34:28] hekk li ġagħlu l-għajat tal-fqir jitla'

                                                                 quddiemu,

u Hu sama' l-krib tal-maħqurin.

[Ġob:34:29] U jekk jibqa' ħiemed, min jista' jagħtih

                                                                          tort?

U min sa jilmħu jekk jaħbi wiċċu?

Iżda fuq ġnus u bnedmin Hu jishar,

[Ġob:34:30] biex la jsaltan wieħed ħażin,

lanqas ma jinstaram il-poplu.

[Ġob:34:31] Issa nagħmluha li wieħed jgħid lil Alla:

'Tqarraqt, iżda ma nżidx nidneb,

[Ġob:34:32] sa ma nagħraf dan għallimni int,

jekk għamilt id-deni ma nissuktax,'

[Ġob:34:33] taħseb li għandu jħallsu kif jidher lilek,

għax inkella ma toqgħodx għalih?

Għandu jgħid lilek: 'Int tagħżel, mhux jien'?

Għidli, mela, x'jidhirlek!

[Ġob:34:34] Jgħiduli n-nies bil-għaqal,

u bħalhom jgħid l-għaref li jismagħni:

[Ġob:34:35] 'Ġob ma tkellimx ta' għaref,

dak li qal kien bla għaqal.

[Ġob:34:36] Iżda Ġob sa l-aħħar għandu jiġġarrab

għat-tweġib tiegħu ta' midgħi.

[Ġob:34:37] Hu jżid dan ma' dnubietu,

li jiċħad f'wiċċna stess it-tort tiegħu,

u ma jehdiex imaqdar lil Alla.' "

 

35. Alla m'huwiex indifferenti għal ġrajjiet il-bniedem

 

[Ġob:35:1] Eliħu ssokta jgħid:

[Ġob:35:2] "Taħseb int li dan huwa sewwa,

tgħid: 'Jien għandi raġun, mhux Alla',

[Ġob:35:3] jew xħin tgħid: 'X'jiswieli?

Fiex jien aħjar jekk ma nidnibx?'

[Ġob:35:4] Għal dan jien hekk inwieġeb,

lilek u 'l ħbiebek f'daqqa:

[Ġob:35:5] 'Erfa' għajnejk lejn is-sema, ħares,

qis is-sħab kemm hu ogħla minnek!

[Ġob:35:6] Jekk tidneb x'deni tagħmel lil Alla?

U mqar tkattar ħtijietek, x'tagħmillu?

[Ġob:35:7] Jekk tagħmel is-sewwa x'tagħtih?

X'se jieħu b'daqshekk mingħandek?

[Ġob:35:8] Lil bniedem bħalek tolqot ħżunitek,

lill-bnedmin ħutek jiswa s-sewwa tiegħek.

[Ġob:35:9] Taħt it-toqol tal-moħqrija n-nies tgħajjat,

u kontra driegħ il-qawwijin titlob l-għajnuna.

[Ġob:35:10] Iżda ħadd minnhom ma jgħid:

'Fejn hu Alla li ħalaqni,

li jagħti l-wens billejl,

[Ġob:35:11] li jgħallimna aktar mill-bhejjem ta' l-art,

u jagħmilna egħref mit-tajr ta' l-ajru.'

[Ġob:35:12] Uħud jgħajjtu iżda Hu ma jweġibx,

minħabba kburithom ta' nies ħżiena.

[Ġob:35:13] Kollu ta' xejn, Alla ma jagħtix widen

                                                    għall-kliem fieragħ,

Xaddaj ma jagħtix kasu.

[Ġob:35:14] Kemm inqas, mela, xħin int tgħid li ma  

                                                                     tilmħux,

li ressaqt kawża quddiemu u qed tistennieh,

[Ġob:35:15] jew xħin tgħid li xejn ma tikkastiga

                                                           l-korla tiegħu,

u li Hu ma jagħrafx sewwa l-ħtija?

[Ġob:35:16] Tassew, fil-vojt Ġob jiftaħ ħalqu,

ipaċpaċ ħafna u bla sens."

 

36. Ir-raġuni vera ta' tbatijiet Ġob

 

[Ġob:36:1] Eliħu ssokta jgħid:

[Ġob:36:2] "Stenna, Ġob, ftit ieħor ħalli nurik

raġunijiet oħra favur Alla.

[Ġob:36:3] Naqla' mill-qiegħ tal-ħażna t'għerfi

ħa nagħti raġun lill-Ħallieq tiegħi.

[Ġob:36:4] Emminni ngħidlek: 'M'hemmx tagħwiġ

                                                                    fi kliemi;

għaref kif imiss għandek quddiemek.'

[Ġob:36:5] Ara, Alla hu ta' qawwa li ma bħalha,

iżda ma jistmellx lis-sinċiera.

[Ġob:36:6] Ma jħallix lill-ħżiena jgħixu,

u jagħmel ħaqq mal-maħqurin.

[Ġob:36:7] Ma jwarrabx għajnejh minn fuq il-ġusti;

fuq tron iqegħedhom mas-slaten;

għal dejjem ikunu merfugħa.

[Ġob:36:8] Iżda jekk jiġu marbuta bil-ktajjen,

u miżmuma fil-ħbula tan-niket,

[Ġob:36:9] Hu jurihom dak li għamlu,

li dinbu għax refgħu rashom.

[Ġob:36:10] Jiftħilhom widnejhom għat-twissija,

u jordnalhom iduru mill-ħażen.

[Ġob:36:11] Jekk jisimgħu u joqogħdu

jgħaddu jiemhom fil-ġid,

u sninhom fit-tgawdija.

[Ġob:36:12] Jekk ma jobdux jgħaddu għal Art

                                                                   l-Imwiet,

imutu bla ma jintebħu.

[Ġob:36:13] Dawk ta' ras iebsa jsorru l-korla,

u ma jitolbuhx għajnuna xħin jgħakkishom,

[Ġob:36:14] imutu   fil-fjur ta' żgħożithom,

itemmu ħajjithom bħaż-żienja.

[Ġob:36:15] Hu jifdi l-magħkus bit-tagħkis tiegħu,

jiftaħlu għajnejh bin-niket tiegħu.

[Ġob:36:16] Lilek ukoll mill-għawġ jaqilgħek

f'post komdu jqiegħdek u bla xkiel,

u jkollok mejda mimlija bl-aħjar ikel.

[Ġob:36:17] Iżda int tiddefendix il-kawża tal-ħżiena

u żomm imħarsa d-digrieti tiegħu.

[Ġob:36:18] La tħallix l-għana jħassrek,

tixxaħħamx b'xi rigal kbir.

[Ġob:36:19] Se jiswa quddiemu fil-hemm ġidek,

u s-setgħa kollha li ksibt minnu?

[Ġob:36:20] Tixxennaqx għal dak il-lejl,

meta jgħibu l-popli mnejn ikunu.

[Ġob:36:21] Qis li ma ddurx lejn il-ħażen,

għax għalhekk ġejt imġarrab mill-hemm.

 

Tifħir lill-Għerf u s-Setgħa bla qjies ta' Alla

 

[Ġob:36:22] Ara, Alla jgħaddi 'l kulħadd

fil-qawwa tiegħu;

u liema mgħallem iħabbatha miegħu?

[Ġob:36:23] Min urieh kif għandu jimxi?

Min jista' jgħidlu 'għamilt ħażin'?

[Ġob:36:24] Qis li tfaħħar il-kobor t'għemilu,

il-ħolqien li għannewh il-bnedmin.

[Ġob:36:25] Iħares lejh kull bniedem,

jarawh mill-bogħod il-bnedmin.

[Ġob:36:26] Alla hu hekk kbir li anqas nifhmuh,

u l-għadd ta' sninu ma nsibux tarfu.

[Ġob:36:27] Hu jiġbed il-qtari ta' l-ilma,

li jqattru x-xita mill-ġibjun tiegħu,

[Ġob:36:28] sa ma jimtela s-sħab bihom

u jsawwbuhom fuq l-art f'ħalbiet.

[Ġob:36:31] Bihom Hu jitma' l-popli,

jagħtihom ikel bil-kotra.

[Ġob:36:29] Min jista' jifhem kif jinfirex is-sħab

u jkarwat ir-ragħad fit-tinda tiegħu?

[Ġob:36:30] Hu jifrex madwaru d-dawl tiegħu,

iwaqqaf fuq għejun il-baħar it-tron tiegħu.

[Ġob:36:32] Fuq kefef idejh tleħħ il-berqa,

u jwaddabha fejn irid jolqot.

[Ġob:36:33] L-Għoli jitkellem bir-ragħad tiegħu,

jiżfoga fuq il-ħażen il-qilla tiegħu!

 

37. [Ġob:37:1] Minħabba f'hekk tħabbat qalbi,

trid taqbeż barra minn postha.

[Ġob:37:2] Isimgħu sewwa 'l leħnu jriegħed,

it-tkarwit ħiereġ minn fommu.

[Ġob:37:3] Ileħħ taħt is-sema kollu l-beraq tiegħu,

u jilħaq l-art minn tarf għal ieħor.

[Ġob:37:4] Wara dan iddamdam ir-ragħda,

il-leħen tal-kobor tiegħu,

u ħadd ma jiflaħ għall-ħsejjes tagħha.

[Ġob:37:5] Iriegħed Alla b'leħnu ta' l-għaġeb,

jagħmel ħwejjeġ kbar ma nifhmuhomx.

[Ġob:37:6] Hu jgħid lis-silġ: 'Inżel fuq l-art',

u lill-ilma tax-xita: 'Agħmel bil-qliel'.

[Ġob:37:7] Hu jaqfel ġewwa l-bnedmin kollha

biex jagħraf kulħadd li Hu għamel dan.

[Ġob:37:8] U jidħlu l-bhejjem fl-għerien tagħhom,

joqogħdu għall-kenn fil-bejta tagħhom.

[Ġob:37:9] Mill-kamra tan-nofsinhar joħroġ ir-riefnu,

u l-ksieħ mir-riħ  tat-tramuntana.

[Ġob:37:10] Bin-nifs ta' Alla jingħata s-silġ,

u l-firxiet ta' l-ilma bl-infiħ ta' mnifsejh.

[Ġob:37:11] Ix-xemx tiegħu tiknes iċ-ċpar,

id-dawwla tiegħu tferrex is-sħab.

[Ġob:37:12] U jdur is-sħab 'l hawn u 'l hemm,

ibiddel ir-rotta skond it-tmexxija tiegħu,

u jagħmel kull ma jordnalu

fuq wiċċ id-dinja kollha tiegħu.

[Ġob:37:13] Sew b'kastig, jekk ma jobdix,

sew bi ħniena, li jrid hu jsir.

[Ġob:37:14] Isa, Ġob, agħti widen għal dan,

aħseb fuq l-għeġubijiet ta' Alla!

[Ġob:37:15] Taf xejn kif Alla jrieġi l-ħlejjaq,

kif iġiegħel tberraq is-sħaba tiegħu?

[Ġob:37:16] Taf int kif iżomm fl-ajru s-sħab,

għaġeb ta' Dak li għerfu perfett?

[Ġob:37:17] Int, li ħwejġek jisħnu fuqek

xħin taqa' l-kalma bir-riħ isfel,

[Ġob:37:18] frixtha int miegħu l-ħnejja tas-sema,

iebsa daqs mera tal-bronż imdewweb?

[Ġob:37:19] Għarrafna int x'għandna ngħidulu,

għax aħna  fid-dlam u ma nsibux kliem.

[Ġob:37:20] Jista' bniedem jgħid 'l Alla xħin għandu

                                                                     jitkellem

jew iġagħlu jagħmel xi stqarrija?

[Ġob:37:21] Jiġi ħin li d-dawl ma narawhx,

ikun imdallam mis-sħab oħxon.

Iżda mbagħad jonfoħ riħ li jiknishom,

[Ġob:37:22] u tfiġġ dija tad-deheb mit-tramuntana,

Alla mdawwar b'sebħu tal-biża'.

[Ġob:37:23] Xaddaj li jista' kollox aħna ma nilħquhx;

Hu għoli fil-qawwa u l-ħaqq,

Hu sid il-ġustizzja, m'għandux iwieġeb.

[Ġob:37:24] Għalhekk għandu kulħadd jibża' minnu,

u jagħtih qima kull min hu għaref."

 

38. Alla jħawwad lil Ġob

 

[Ġob:38:1] Il-Mulej wieġeb lil Ġob minn

ġot-tempesta u qallu:

[Ġob:38:2] "Min hu dan li jrid joskura l-pjan ta' Alla

bi kliem bla għaqal?

[Ġob:38:3] Isa, ħażżem bħal qalbieni ġenbejk,

ħa nsaqsik u inti weġibni.

[Ġob:38:4] Fejn kont int jien u nqiegħed sisien l-art?

Għidli, jekk għandek id-dehen.

[Ġob:38:5] Min ħażżiżhom il-qisien tagħha?

Min ħadulha l-qjies? Żgur taf int!

[Ġob:38:6] Fuqiex qed iżommu l-kolonni tagħha?

Min qiegħed ras il-għareb tagħha,

[Ġob:38:7] hi u tgħanni l-ġemgħa tal-kwiekeb ta'

                                                                   filgħodu,

u tgħajjat bil-ferħ ix-xirka ta' wlied Alla?

[Ġob:38:8] Min kien dak li għalaq il-baħar b'bibien,

meta dan b'qawwa ħareġ mill-ġuf,

[Ġob:38:9] meta bis-sħab libbistu,

u bid-dlam fisqejtu,

[Ġob:38:10] meta t-truf tiegħu qegħedtlu bħal

                                                                     xatbiet,

u bibien li bihom għalaqtu

[Ġob:38:11] u għedtlu: 'Sa hawn biss tasal u mhux

                                                                        aktar,

ma taqbiżx minn hawn il-qawwa ta' mwieġek'?

[Ġob:38:12] Qatt kemm ilek fid-dinja kkmandajt

                                                                    is-sebħ,

jew urejt liż-żerniq postu,

[Ġob:38:13] biex jaqbad l-art mit-truf tagħha,

u jfarfar minnha l-ħżiena?

[Ġob:38:14] Bih tinbidel bħal tafal taħt is-siġill,

u tiġi mżewwqa bħal libsa.

[Ġob:38:15] Jinqata' lill-ħżiena d-dawl tagħhom,

u d-driegħ merfugħ jitkisser.

[Ġob:38:16] Qatt wasalt sa għejun il-baħar,

u mxejt fuq il-qiegħ tiegħu?

[Ġob:38:17] Qatt urewk bibien l-Imwiet?

Qatt rajt b'għajnejk bibien id-Dlam?

[Ġob:38:18]   Qatt ħaddant b'ħarstek il-medda sħiħa

                                                                       ta' l-art?

Taf tgħidli l-wisa' kollu tagħha?

[Ġob:38:19] Minn fejn tgħaddi għal ħdejn id-dawl,

u fejn joqogħdu d-dlamijiet,

[Ġob:38:20] biex tmexxihom sas-saltna tagħhom,

jew tqabbadhom it-triq lejn darhom?

[Ġob:38:21] Int tafu dan la diġ kont imwieled,

u l-għadd ta' sninek kbir tassew!

[Ġob:38:22] Qatt wasalt sa l-imħażen tal-borra?

Rajthom xejn il-ħażniet tas-silġ,

[Ġob:38:23] li għandi merfugħa għal żmien il-ħsara,

għal jiem it-taqbid u l-gwerra?

[Ġob:38:24] Kif tinfirex is-sħana,

u jixtered fuq l-art ir-riħ isfel?

[Ġob:38:25] Min fetaħ għall-għargħar is-swieqi,

u t-triq għall-beraq tar-ragħad,

[Ġob:38:26] biex jagħmel ix-xita fuq art bla nies,

fuq deżert li ħadd ma jgħix fih,

[Ġob:38:27] biex isaqqi art żdingata u mitluqa,

u jnibbet ħxejjex minn art maħruqa?

[Ġob:38:28] Jaqaw għandha xi missier ix-xita?

U l-qtar tax-xita min nisslu?

[Ġob:38:29] Minn ħdan min ħareġ is-silġ?

Min ta t-twelid lill-ġlata tas-sema,

[Ġob:38:30] li biha jibbies daqs il-ġebel l-ilma,

u jagħqad wiċċ il-baħar bla qiegħ?

[Ġob:38:31] Għandek il-ħila tgħaqqad il-kwiekeb

                                                                tat-Trajja,

 jew tħoll minn xulxin l-istilel tal-Ġgant?

[Ġob:38:32] Toħroġ inti f'waqtha l-kewkba Mażarot,

jew tmexxi l-Orsa biż-żgħar tagħha?

[Ġob:38:33] Taf hekk sewwa l-liġijiet tas-sema,

li tikteb għall-art l-ordni tagħhom?

[Ġob:38:34] Tista' tgħolli sas-sħab leħnek,

u tniżżel fuqek ħalba xita?

[Ġob:38:35] Tibgħat int il-beraq u jmorrulek?

Se jgħidulek: 'Arana, sejrin'?

[Ġob:38:36] Min nissel f'Thot l-għerf?

Min żejjen bid-dehen lil Sekwi?

[Ġob:38:37] Min jista' b'għerfu jgħodd is-sħab,

jew jaqleb il-qliel ta' l-ilma tas-sema,

[Ġob:38:38] meta tkun għaqdet ġebla  l-ħamrija

u t-tub imwaħħal flimkien?

[Ġob:38:39] Taqbad int il-priża għall-iljuna,

u ttaffi l-ġuħ tal-frieħ tagħha,

[Ġob:38:40] xħin ikunu mixħuta fl-għar tagħhom

jew jissajjaw fil-moħbi għall-ħatfa?

[Ġob:38:41] Min iħejji liċ-ċawlun l-ikla tiegħu

xħin jgħajjtu 'l Alla ż-żgħar tiegħu,

u jkunu jwerżqu bil-ġuħ?

 

39. [Ġob:39:1] "Taf int meta jferrgħu l-mogħoż

                                                            tal-muntanji?

Qatt rajt iċ-ċriev waqt il-ħlas tagħhom?

[Ġob:39:2] Tgħodd int ix-xhur tat-tqala tagħhom,

u tkun taf xħin għandhom jeħilsu?

[Ġob:39:3] Huma jinżlu kokka u jferrgħu l-boton,

u jerħu   fix-xagħri l-frieħ tagħhom.

[Ġob:39:4] Meta jissaħħu l-frieħ u jikbru,

jitilqu u ma jiġux lura lejhom.

[Ġob:39:5] Min telaq ħieles lill-ħmar selvaġġ?

Min qatagħlu l-irbit tiegħu?

[Ġob:39:6] Kont jien li tajtu d-deżert b'daru,

u l-art selvaġġa b'għamara tiegħu.

[Ġob:39:7] Hu jistmerr il-ħsejjes tal-belt,

u ma jridx jisma' ordnijiet tas-sewwieq.

[Ġob:39:8] Idur fuq l-għoljiet għall-mergħa tiegħu,

ifittex kull roqgħa ta' ħdura.

[Ġob:39:9] Irid jewwilla l-gendus selvaġġ jaħdimlek,

jew jgħaddi l-lejl ħdejn il-maxtura tiegħek?

[Ġob:39:10] Torbotlu inti ħabel m'għonqu,

u żżommu jxattab ir-raddi warajk?

[Ġob:39:11] Tafdah int għax b'saħħtu ħafna,

u terħi lilu x-xogħol iebes tiegħek?

[Ġob:39:12] Temmen int li jiġik lura

biex jidres il-qamħ fuq il-qiegħa tiegħek?

[Ġob:39:13] Ġewnaħ in-nagħma jħabbat bil-qawwa,

iżda n-nagħma bħall-għarnuq ma ttirx.

[Ġob:39:14] Meta titlaq fuq l-art il-bajd tagħha,

u tħallihom jisħnu fit-trab,

[Ġob:39:15] ma jiġix f'moħħha li xi riġel jista'

                                                             jgħaffiġhom,

jew tirfishom xi bhima selvaġġa.

[Ġob:39:16] Twebbes qalbha għal frieħha, qishom

                                                      m'humiex tagħha,

ma tinkeddx jekk jisfa fix-xejn ix-xogħol tagħha.

[Ġob:39:17] Dan għax Alla ċaħħadha mill-għerf,

u ma taha l-ebda sehem fid-dehen.

[Ġob:39:18] Iżda xħin tagħti s-salt u tirranka,

tisfida liż-żiemel u r-rikkieb.

[Ġob:39:19] Tagħti int liż-żiemel is-saħħa,

jew tlibbislu għonqu bix-xuxa?

[Ġob:39:20] Iġġagħlu inti jaqbeż bħall-ġrad,

hu li jbeżżgħek xħin jiżher u jonfor?

[Ġob:39:21] Kollu ferħan iħabbat bil-qawwa nagħlu,

u joħroġ b'saħħa għal quddiem l-armi.

[Ġob:39:22] Jisfida l-periklu, ma jitwerwirx,

lanqas jinqata' quddiem is-sejf.

[Ġob:39:23] Fuq dahru ċċekċek il-barżakka,

tleqq il-lanza u x-xabla magħha.

[Ġob:39:24] Bil-ħeġġa u l-leblieba t-triq jiblagħha,

ma jibqax sabar fih kif jisma' t-tromba.

[Ġob:39:25] Għal kull żarżira jiżher waħda,

ixomm mill-bogħod it-taqbida,

it-tħambiq tal-fizzjali u l-għajat ta' gwerra.

[Ġob:39:26] Jaqaw għallimtu int jittajjar is-seqer,

u jifrex ġwenħajh lejn in-nofsinhar?

[Ġob:39:27] U l-ajkla b'ordni tiegħek li titla' fl-għoli,

u tagħmel hemm fuqnett il-bejta tagħha?

[Ġob:39:28] Fuq l-irdum hi toqgħod u tgħaddi l-lejl,

fuq il-qċaċet il-fortizza tagħha.

[Ġob:39:29] Minn hemm fuq tgħarrex għall-priża,

jarawha mill-bogħod għajnejha.

[Ġob:39:30] Il-frieħ tagħha jsoffu d-demm,

fejn ikunu l-maqtulin hemm tkun hi."

 

40. Ġob ibaxxi rasu quddiem il-kobor ta' Alla

 

[Ġob:40:1] Il-Mulej kellem lil Ġob u qallu:

[Ġob:40:2] "Bi ħsiebu jċediha min qabad kawża ma'

                                                                       Xaddaj?

Ħa jwieġeb, mela, dak li għandu xi jgħid f'Alla?"

[Ġob:40:3] Ġob wieġeb lill-Mulej u qallu:

[Ġob:40:4] "X'nista' nwieġeb jien li ma niswiex karfa?

Ikolli nqiegħed idi fuq ħalqi!

[Ġob:40:5] Darba tkellimt u ma nerġax;

darbtejn, u ma nissuktax."

[Ġob:40:6] U l-Mulej wieġeb lil Ġob minn

                                                             ġot-tempesta:

[Ġob:40:7] "Ħażżem ġenbejk bħal wieħed qawwi,

ħa nsaqsik u int għallimni.

[Ġob:40:8] Trid int twaqqa' s-sentenza tiegħi,

tagħti tort lili biex tieħu raġun int?

[Ġob:40:9] Għandek inti driegħ bħal ta' Alla?

Tista' theżheż b'leħen bħal tiegħu?

[Ġob:40:10] Iżżejjen, mela, bil-kobor u l-foħrija,

ilbes is-sebħ u l-ġmiel;

[Ġob:40:11] sawwab il-fawra tal-qilla tiegħek,

ħares lejn kull kburi u waqqgħu,

[Ġob:40:12] ħares lejn kull kburi u baxxih,

kexkex bid-dija tiegħek il-ħżiena,

[Ġob:40:13] idfinhom fit-trab flimkien,

għammdilhom wiċċhom fil-qabar,

[Ġob:40:14] mbagħad jiena stess infaħħrek,

talli rebbħitek il-leminija tiegħek.

[Ġob:40:15] Ħares issa lejn l-ippopotamu

li jien ħlaqt bħalma ħlaqt lilek;

ħaxix jiekol dak bħall-baqar.

[Ġob:40:16] Iżda x'saħħa għandu f'ġenbejh!

Fil-muskoli ta' żaqqu l-qawwa tiegħu.

[Ġob:40:17] Denbu iebes daqs iċ-ċedru,

l-għeruq ta' kuxxtejh mibruma.

[Ġob:40:18] Għadmu kanen tal-bronż,

u l-kustilji vireg tal-ħadid.

[Ġob:40:19] Hu l-aqwa fost l-opri ta' Alla,

min għamlu biss jista' għalih;

[Ġob:40:20] l-għoljiet iġibulu l-għelejjel tagħhom,

hemm jitliegħbu l-bhejjem selvaġġi.

[Ġob:40:21] Hu jimtedd taħt is-siġar tas-seder,

 jinħeba qalb il-qasab u fl-għadajjar.

[Ġob:40:22] Ikollu d-dell mill-weraq tas-seder,

u ż-żafżf tal-wied idur miegħu.

[Ġob:40:23] Jekk tfur ix-xmara ma jinstaramx,

lanqas jekk jogħla sax-xifer  il-Ġordan.

[Ġob:40:24] Min sa jaqbdu minn għajnejh,

u min jigganġah minn imnieħru?

[Ġob:40:25] Xi ngħidu mbagħad għall-kukkudrill?

Se taqbdu inti b'sunnara,

jew torbotlu b'ħabel ilsienu?

[Ġob:40:26] Se tgħaddilu lenza minn imnieħru,

jew tinfidlu b'ġanċ ix-xedaq?

[Ġob:40:27] Se joqgħod jittallab ħniena mingħandek,

jew ifissdek bi kliem mieles?

[Ġob:40:28] Taħseb int li jintrabat miegħek,

biex joqgħodlok b'qaddej għal dejjem?

[Ġob:40:29] Se tilgħab bih bħal għasfur,

u torbtu għall-bniet iż-żgħar tiegħek.

[Ġob:40:30] Se jiftiehmu fuq prezzu s-sajjieda,

u jitqassam lill-bejjiegħa?

[Ġob:40:31] Timlielu int bil-vleġeġ ġildu,

jew rasu bil-foxxni?

[Ġob:40:32] Ipprova midd idek fuqu;

tibqa' tiftakar it-taqtigħa, u darb'oħra ma terġax.

 

41. Ġob ibaxxi rasu quddiem il-kobor ta' Alla

 

[Ġob:41:1] Ara, ġiet fix-xejn it-tama ta' min ipprova,

sa l-allat marru għal tulhom għad-dehra tiegħu.

[Ġob:41:2] Ma jiħraxx jewwilla xħin wieħed iqajjmu?

Min għandu l-ħila jieqaf quddiemu?

[Ġob:41:3] Min tqabad miegħu u ħareġ bis-sliema?

Anqas wieħed mis-sema 'l isfel.

[Ġob:41:4] Għalhekk ma noqgħodx sieket dwar

                                                                       ġismu,

irrid nitkellem fuq saħħtu li ma bħalha.

[Ġob:41:5] Min jista' jċarrat il-libsa ta' fuqu?

Min ixoqqha l-kurazza doppja tiegħu?

[Ġob:41:6] Min jista' jiftaħ dawk ix-xatbiet ta' ħalqu,

mdawwrin bi snien li jwerwru?

[Ġob:41:7] Dahru ringieli ta' tarki,

is-sinsla siġill magħluq.

[Ġob:41:8] Marbutin it-tarki waħda ma' l-oħra

u ma tgħaddix arja bejniethom.

[Ġob:41:9] Kull waħda mqabbda ma' seħbitha,

marbuta sew u ma tinqalax.

[Ġob:41:10] L-għatis tiegħu jagħti d-dawl,

għajnejh bħat-tbexbix ta' l-għodwa.

[Ġob:41:11] Minn ħalqu joħorġu fjammi,

u jittajjar xrar tan-nar.

[Ġob:41:12] Minn imnifsejh joħroġ il-fwar

bħal minn borma tagħli kemm tiflaħ.

[Ġob:41:13] In-nifs tiegħu jqabbad il-ġamar

u jtajjar minnu x-xrar.

[Ġob:41:14] F'għonqu tbejjet is-saħħa,

id-dgħufija taħrab minn quddiemu.

[Ġob:41:15] Il-faldi ta' laħmu magħquda ħaġa waħda,

marsusa miegħu bla ma jitħarrku.

[Ġob:41:16] Sħiħa daqs blata qalbu,

iebsa daqs mola ta' mitħna.

[Ġob:41:17] Bil-biża' li jnissel jitkexkxu l-qawwijin,

jintelqu fl-art imwerwrin.

[Ġob:41:18] Is-sejf li jolqtu xejn ma jagħmillu,

lanqas il-lanza, il-vleġġa u l-ġavellott.

[Ġob:41:19] Il-ħadid jistmah tiben,

u l-bronż għuda mherrija.

[Ġob:41:20] L-ebda vleġġa ma ġġagħlu jaħrab,

il-ħaġar li jwaddbulu jsir fuqu tiben.

[Ġob:41:21] Għalih il-mazza m'hix għajr qasba,

hu jiddieħak b'min ixejjirlu l-lanza.

[Ġob:41:22] Żaqqu bil-ponot bħal xaqquf jaqta',

jifrex it-tajn qisu xatba.

[Ġob:41:23] Iqalla' l-qiegħ bħal borma tagħli,

jixkuma l-baħar bħal griġjol.

[Ġob:41:24] Iħalli mnejn jgħaddi tranja bajda,

il-qiegħ tistħajjlu talla' x-xagħar qotni.

[Ġob:41:25] M'hawnx fid-dinja ieħor bħalu

maħluq ma jibża' minn ħadd.

[Ġob:41:26] Iħares f'wiċċ kull min hu kburi;

hu sultan fuq il-bhejjem selvaġġi kollha."

 

42. Ġob iraġġa' lura kliemu

 

[Ġob:42:1] Ġob wieġeb lill-Mulej u qallu

[Ġob:42:2] "Jien naf li inti tista' kollox,

u ebda ħsieb minn tiegħek ma jfixkluh.

[Ġob:42:3] Int għedt, 'Min hu dan li jrid

joskura fehemti bla ma jifhem?'

U tassew jien tkellimt fuq ħwejjeġ ma nifhimhomx,

ħwejjeġ kbar wisq għalija, ma nafhomx.

[Ġob:42:4] Int għedt: 'Ismagħni, u jien nitkellem;

nistaqsik, u int għallimni.'

[Ġob:42:5] Fuqek jien b'widnejja smajt;

imma issa b'għajnejja rajtek.

[Ġob:42:6] Għalhekk inċedi u nindem

fit-trab u r-rmied."

 

Għeluq

Alla jiġġustifika lil Ġob

 

[Ġob:42:7] Wara li l-Mulej temm jgħid dan il-kliem lil Ġob, qal lil Elifaż  it-Temani: "Jiena inkurlat għalik u għaż-żewġt iħbieb tiegħek. Għax intom ma għedtux is-sewwa fuqi bħalma għamel il-qaddej tiegħi Ġob. [Ġob:42:8] Ħudu, mela, seba' għoġiela u seba' mtaten u morru għand il-qaddej tiegħi Ġob u offruhom b'sagrifiċċji maħruqa għalikom. Ġob, il-qaddej tiegħi, jitlob għalikom u jiena minħabba fih ma nikkastigakomx għall-bluha li wrejtu meta ma tkellimtux is-sewwa fuqi bħal Ġob il-qaddej tiegħi."

 

[Ġob:42:9] Elifaż it-Temani, Bildad is-Suħi, u Sofar in-Nagħmi marru u għamlu kif qalilhom il-Mulej. U l-Mulej ta wiċċ lil Ġob. [Ġob:42:10] Lilu, għax talab għal ħbiebu, reġġgħu għal li kien qabel u kattarlu għal darbtejn il-ġid kollu li kellu.

 

[Ġob:42:11] Mbagħad ħutu kollha, subjien u bniet, u dawk li kienu jafuh qabel, ġew għandu jarawh u kielu miegħu f'daru. Huma wrewh is-sogħba tagħhom u farrġuh għad-diżgrazzji kollha li l-Mulej bagħat fuqu, u tawh kull wieħed minnhom munita u ċurkett tad-deheb.

 

[Ġob:42:12] U l-Mulej bierek il-ħajja l-ġdida ta' Ġob aktar minn dik ta' qabel, u kellu Ġob erbatax-il elf nagħġa u sitt elef ġemel, elf żewġ barrin u elf ħmara.

 

[Ġob:42:13] Kellu wkoll seba' subjien u tlitt ibniet. [Ġob:42:14] Bintu l-kbira semmieha Ġemima, lil ta' warajha Kesigħa, u liż-żgħira Kerenħappuk. [Ġob:42:15] U ma kienx hemm fil-pajjiż kollu nisa li fil-ġmiel iħabbtuha mal-bniet ta' Ġob. Missierhom tahom qasma mill-wirt ma' ħuthom  is-subjien.

 

[Ġob:42:16] Wara dan kollu Ġob għex mija u erbgħin sena u ra 'l uliedu u wlied uliedu sar-raba' nisel, [Ġob:42:17] u miet xiħ u mimli bl-għomor.