IL-KTIEB TA' ERF

 

Ara l-ktieb f'format għall-istampa  .... >

 

1. Il-ġustizzja l-qofol tal-ħajja

 

[Għerf:1:1] Ħobbu l-ġustizzja, intom li tmexxu l-art;

aħsbu fuq il-Mulej, kif inhu sewwa,

u fittxuh b'qalb safja;

[Għerf:1:2] għax hu jinstab minn dawk li ma jġarrbuhx,

jingħaraf minn dawk li ma jaqtgħux qalbhom minnu.

[Għerf:1:3] Il-ħsibijiet ħżiena jbiegħdu l-bniedem minn Alla;

u s-setgħa tiegħu, jekk tiġi mġarrba,

tikxef il-bluha ta' min iġarrabha.

[Għerf:1:4] F'min jagħmel il-ħażin ma jidħolx l-għerf,

lanqas jgħammar f'ġisem marbut mad-dnub.

[Għerf:1:5] Għax l-ispirtu qaddis, li jrawwem fil-virtù,

jaħrab minn quddiem il-qerq,

u jwarrab minn fejn hemm ħsibijiet bla sens;

u, meta ssir l-inġustizzja, iċanfar lil min jagħmilha.

[Għerf:1:6] L-għerf hu spirtu li jagħmel il-ġid,

imma ma jaħfirhiex lil min iżeblaħ bi kliem fommu;

għax Alla hu xhud ta' dak li hu fih innifsu;

hu jagħraf sewwa l-ħsibijiet ta' qalbu,

u jisma' l-kliem ta' fommu.

[Għerf:1:7] Għax l-ispirtu tal-Mulej jimla d-dinja

                                                                         kollha;

hu, li jħaddan kollox, jaf x'jgħidu l-bnedmin.

[Għerf:1:8] Għalhekk ħadd minn dawk li jlissnu

                                            l-ħażen ma jista' jinħeba,

jew jeħlisha mill-ħaqq li jaf jitħallas.

[Għerf:1:9] Ħsibijiet il-ħażen jgħaddu mill-għarbiel,

u leħen kliemu jasal f'widnejn il-Mulej,

biex jixlih quddiemu għal ħżunitu;

[Għerf:1:10] għax din il-widna għajjura kollox tisma',

u t-tfesfis tat-tgergir ma jinħbilhiex.

[Għerf:1:11] Mela ħarsu rwieħkom mit-tgergir fieragħ,

u mill-kliem ta' tqassis żommu 'l bogħod ilsienkom;

għax lanqas kelma moħbija ma tibqa' għaddejja,

u min jgħid il-gideb jeqred lilu nnifsu.

 

Il-mewt u d-dnub

 

[Għerf:1:12] Tistednux il-mewt bil-frugħa ta'

                                                                    ħajjitkom,

tiġbdux għal fuqkom il-qerda b'idejkom stess.

[Għerf:1:13] Għax il-mewt mhux Alla għamilha;

u lanqas togħġbu l-qerda tal-ħajjin.

[Għerf:1:14] Hu ħalaq kollox biex jgħix;

għall-ħajja huma l-ħlejjaq tad-dinja,

m'hemmx fihom velenu tal-mewt.

Is-saltna tal-mewt ma taħkimx fuq l-art,

[Għerf:1:15] għax il-ġustizzja ma taqax taħt il-mewt.

[Għerf:1:16] Iżda l-ħżiena b'għemilhom u bi

                                          kliemhom stiednu l-mewt,

għamlu ħbieb magħha, ixxennqu għaliha,

u ntrabtu bi ftehim magħha;

għax tassew tixirqilhom il-kumpanija tagħha.

 

2. Għajdut tal-midinbin

 

[Għerf:2:1] Ma ħasbuhiex sewwa, u qalu bejniethom:

"Ħajjitna qasira, u kollha inkwiet;

ma jista' jsir xejn kontra l-mewt tal-bniedem,

ma nafu b'ħadd li raġa' lura mill-imwiet.

[Għerf:2:2] Ġejna fid-dinja b'kumbinazzjoni,

u wara mewtna nkunu qisna qatt ma konna;

għax ftit duħħan hu n-nifs fi mnifsejna,

u ħsiebna bħal xrara miżmuma bit-taħbit ta' qalbna.

[Għerf:2:3] Kif din tintefa, rmied isir ġisimna,

u ruħna tgħib bħall-arja fiergħa.

[Għerf:2:4] Maż-żmien jintesa isimna,

ħadd ma jiftakar f'għemilna.

Ħajjitna tgħaddi bħal ftit fdal ta' sħaba,

iddub bħal ċpar

milqut mir-raġġ tax-xemx,

u mirbuħ mis-sħana tagħha.

[Għerf:2:5] Dell li jgħaddi hu żmien ħajjitna;

meta jagħlaq, ma jitwalx aktar;

għax magħluq b'siġill, u ħadd ma jerġa' lura.

[Għerf:2:6] Ejjew, mela, ħa nitpaxxew bil-ġid li  

                                                                     għandna,

u b'ħerqa żagħżugħa ninqdew bil-ħlejjaq!

[Għerf:2:7] Ħa jkollna bix-xaba' nbid mill-ifjen u

                                                                        fwejjaħ;

ma nħallu l-ebda nwara tar-rebbiegħa taħarbilna.

[Għerf:2:8] Nqiegħdu fuq rasna kuruni tal-blanzuni

                                                        qabel ma jidbielu.

[Għerf:2:9] Ħadd minna ma jibqa' barra mix-xalar  

                                                                        tagħna,

inħallu kullimkien il-marki tal-ferħ tagħna,

għax dan hu sehemna, u din hi xortina.

[Għerf:2:10] Ngħakksu l-fqir u l-ġust;

ma nħennux għall-armla,

u ma nweġġħux ix-xwejjaħ mgħobbi bis-snin.

[Għerf:2:11] Tkun għalina saħħitna l-liġi tas-sewwa;

għax xejn ma jiswa min hu dgħajjef.

[Għerf:2:12] Nonsbulu lill-ġust għaliex hu ta' xkiel

                                                        għalina fi triqitna,

hu kontra l-għemejjel tagħna,

iċanfarna għax niksru l-Liġi,

jixlina għax immorru kontra t-tagħlim li ħadna.

[Għerf:2:13] Jgħid li jagħraf 'l Alla,

u jsejjaħ lilu nnifsu 'Bin il-Mulej'.

[Għerf:2:14] Għalina hu ċanfira tal-fehmiet tagħna;

narawh biss taħt għajnejna, idejjaqna.

[Għerf:2:15] Għax m'hijiex bħal ta' l-oħrajn ħajtu,

u ma tixbah lil ħadd l-imġiba tiegħu.

[Għerf:2:16] Lilna jgħoddna ta' nies foloz,

jistmell drawwietna bħal ħaġa moqżieża.

Hieni jsejjaħ it-tmiem tal-ġusti,

u jiftaħar li Alla missieru.

[Għerf:2:17] Ħa naraw hux veru kliemu,

naraw fl-aħħar x'se jsir minnu.

[Għerf:2:18] Jekk il-ġust hu iben Alla, jaqbeż għalih

                                                                             Alla,

u jeħilsu minn id l-għedewwa tiegħu.

[Għerf:2:19] Nġarrbuh bit-tagħjir u l-moħqrija,

biex naraw xi tjubija għandu

u nkejjlu sa fejn jasal sabru.

[Għerf:2:20] Naqtgħuhielu għall-mewt b'mistħija,

għax, kif jgħid hu, għandu min iħarsu."

[Għerf:2:21] Hekk ħasbuha, imma tqarrqu;

mogħmija minn ħżunithom.

[Għerf:2:22] Ma fehmux il-ħsibijiet moħbija ta' Alla,

ma basrux li hemm il-ħlas għall-qdusija,

lanqas m'għarfu li hemm premju għal min hu bla  

                                                                            ħtija.

[Għerf:2:23] Għax Alla ħalaq il-bniedem biex ma

                                                                          jmutx,

u għamlu xbieha tiegħu nnifsu.

[Għerf:2:24] Bl-għira tax-xitan daħlet il-mewt

                                                                     fid-dinja;

u jafu xi tfisser dawk li huma tiegħu.

 

3. L-hena tal-ġusti

 

[Għerf:3:1] Imma l-erwieħ tal-ġusti huma f'idejn Alla,

u l-ebda tbatija ma tilħaqhom.

[Għerf:3:2] F'għajnejn il-boloh dehru mejta;

it-tluq tagħhom stħajjluh b'telfien,

[Għerf:3:3] u qerda t-tbegħid tagħhom minna.

Iżda huma qegħdin fis-sliem.

[Għerf:3:4] Għax, għalkemm f'għajnejn il-bnedmin

                                                           dehru maħqura,

għandhom tama sħiħa fil-ħajja bla tmiem.

[Għerf:3:5] Wara ftit ta' tbatija jiksbu ġid kbir;

għax Alla ġarrabhom

u sabhom tajbin għalih.

[Għerf:3:6] Bħad-deheb fin-nar ġarrabhom,

u laqagħhom bħal vittma maħruqa kollha għalih.

[Għerf:3:7] Meta Alla jiġi għalihom, huma jiddu,

bħal xrar tan-nar li jżiġġ f'għalqa bil-qasab.

[Għerf:3:8] Jagħmlu ħaqq mill-ġnus u jaħkmu fuq

                                                                       il-popli,

u jkun il-Mulej is-sultan tagħhom għal dejjem.

[Għerf:3:9] Min jittama fih jifhem is-sewwa,

u min jemmen fih jgħix miegħu fl-imħabba;

għax tjieba u ħniena hemm għall-magħżulin tiegħu.

 

Il-kastig tal-ħżiena

 

[Għerf:3:10] Imma l-ħżiena jieħdu l-kastig li ħaqqhom

                                                         għal ħsibijiethom,

talli warrbu l-bniedem ġust u tbiegħdu mill-Mulej.

[Għerf:3:11] Tassew imsejkna huma dawk li jmaqdru

                                                     l-għerf u t-tagħlim;

fiergħa t-tama tagħhom,

bla fejda t-taħbit tagħhom, bla siwi għemilhom;

[Għerf:3:12] bla moħħ in-nisa tagħhom,

u ħżiena wliedhom;

misħut kollu n-nisel tiegħu.

[Għerf:3:13] Imma hienja l-mara bla wlied, li ma

                                               tkunx tebbgħet ġieħha,

u li ma kellha x'taqsam ma' ħadd bid-dnub;

dik ikollha l-ħlas meta Alla jżur il-bnedmin.

[Għerf:3:14] Hekk ukoll l-ewnuku, li qatt ma għamel

                                                               ħsara b'idejh,

lanqas ma żamm ħsibijiet ħżiena kontra l-liġi

                                                                    tal-Mulej;

hu jkollu premju magħżul għall-fedeltà tiegħu,

u post, li bih jitgħaxxaq, fit-tempju tal-Mulej.

[Għerf:3:15] Sabiħ hu frott l-imġiba tajba,

u l-għerq ta' l-għerf ma jinxef qatt.

[Għerf:3:16] Iżda wlied iż-żína ma jagħtu frott qatt,

u nisel id-dnub ma jasal qatt sat-tmiem.

[Għerf:3:17] Mqar jekk jgħixu ħajja twila, ħadd ma

                                                             jagħti kashom;

bla ġieħ tkun xjuħithom fl-aħħar jiem.

[Għerf:3:18] U jekk imutu żgħar, ma jkollhomx tama,

lanqas faraġ f'jum il-ħaqq;

[Għerf:3:19] għax nisel il-ħażen jintemm ħażin.

 

4. [Għerf:4:1] Aħjar ħajja bla wlied, imma mżejjna

                                                                      bil-virtù,

ma tmut qatt  it-tifkira tagħha,

għax hi stmata minn Alla, u mill-bnedmin ukoll.

[Għerf:4:2] Fejn hemm il-virtù, il-bnedmin jimxu

                                                                      magħha,

u jixtiquha, jekk titbiegħed minnhom.

F'kull żmien tgħaddi msebbha bil-ġieħ,

rebbieħa fi ġlieda għall-kuruna li ma tidbielx.

[Għerf:4:3] Imma għal xejn ma jiswa n-nisel kotran

                                                                   tal-ħżiena,

ulied iż-żína tagħhom ma jrabbux għeruq fil-fond,

u lanqas iserrħu fuq is-sod.

[Għerf:4:4] Jistgħu għal xi żmien iħaddru l-friegħi

                                                                     tagħhom;

iżda huma bla saħħa u jixxejjru mar-riħ,

u bil-qawwa tar-rjieħ mill-għeruq jinqalgħu.

[Għerf:4:5] Jitqaċċtu l-friegħi tagħhom qabel iż-żmien,

il-frott tagħhom ma jsirx, m'hux tajjeb għall-ikel,

u għal xejn ma jiswa.

[Għerf:4:6] Hekk ulied l-imħabba ħażina,

jixhdu għall-ħażen ta' min wilidhom,

meta jidhru għall-ħaqq.

 

Il-mistrieħ tal-ġust

 

[Għerf:4:7] Imma l-ġust, mqar jekk imut żgħir, ikun

                                                                 fil-mistrieħ;

[Għerf:4:8] għax ix-xjuħija ta' ġieħ m'hijiex dik ta'

                                                             l-għomor twil,

u lanqas titqies min-numru tas-snin.

[Għerf:4:9] Ix-xjuħija tal-bniedem hi l-għaqal tiegħu,

u l-għomor twil hu l-ħajja bla tebgħa.

[Għerf:4:10] Wieħed kien jgħix fost il-midinbin,

imma kien jogħġob 'l Alla;

għalhekk Alla ħabbu u ħadu miegħu.

[Għerf:4:11] Ħatfu biex il-ħażen ma jħassarlux moħħu,

jew il-qerq iqarraq b'ruħu.

[Għerf:4:12] Għax is-seħer tal-ħażen idallam it-tajjeb,

u l-irwiefen il-passjoni jdawwru l-moħħ bla qerq.

[Għerf:4:13] Fi żmien qasir laħaq il-milja

                                      tal-perfezzjoni ta' ħajja twila.

[Għerf:4:14] Billi kien jogħġob lill-Mulej,

hu ħadu malajr minn qalb il-ħażen.

In-nies rawh dan, imma ma fehmux,

u lanqas biss ħasbu

[Għerf:4:15] li tjieba u ħniena Alla juri  

                                                mal-magħżulin tiegħu,

u li jidħol għat-twajbin tiegħu.

[Għerf:4:16]  Il-bniedem ġust, mqar wara mewtu,

jikkundanna l-ħżiena li jibqgħu ħajjin;

u ż-żagħżugħ, li jilħaq il-perfezzjoni fi żmien qasir,

jikkundanna 'l min jixjieħ fid-dnub.

[Għerf:4:17] Għax in-nies jaraw tmiem min hu għaref,

imma lill-ġust ma jifhmux xi jrid minnu l-Mulej,

jew għala qiegħdu fis-sod.

[Għerf:4:18] Dan kollu rawh, imma maqdruh;

iżda bihom il-Mulej jiddieħak.

[Għerf:4:19] Wara mewthom bla ġieħ ikun ġisimhom,

u ħaġa tad-daħk fost il-mejtin għal dejjem:

għax hu jwaddabhom rashom 'l isfel, lkoll

                                                                  imbikkma,

u jaqtagħhom minn riġlejhom.

Huma jkunu mitlufin għalkollox,

ikunu kollhom dwejjaq;

u titħassar it-tifkira tagħhom.

 

Jum il-ħaqq

 

[Għerf:4:20] F'jum il-kont ta' dnubiethom jersqu

                                                                  mbeżżgħa,

ikkundannati f'wiċċhom minn ħtijiethom.

 

5. [Għerf:5:1] Mbagħad il-ġust jieqaf kollu kuraġġ,

quddiem dawk li għakksuh,

u maqdru t-taħbit tiegħu.

[Għerf:5:2] Kif jarawh, jitkexkxu u jitwerwru bil-biża';

jistagħġbu xħin jarawh salv, kif qatt ma basru.

[Għerf:5:3] Kollhom sogħbiena, jitniehdu bin-niket

                                                                ta' qalbhom,

u jgħidu bejniethom:

[Għerf:5:4] "Dan hu dak, li aħna ħadnieh bid-daħk,

u waqqajnieh għaċ-ċajt u żeblaħnieh.

Kemm konna boloh!

Ħajtu ħsibnieha ta' ġenn,

u bla ġieħ il-mewt tiegħu.

[Għerf:5:5] Kif inhu qiegħed ma' wlied Alla,

u għandu postu mal-qaddisin?

[Għerf:5:6] Mela aħna ħriġna mit-triq tas-sewwa,

id-dawl tal-ġustizzja ma iddiex għalina,

u x-xemx qatt ma telgħet għalina.

[Għerf:5:7] Għejejna fi triqat il-ħażen u t-telfien,

għaddejna mid-deżert bl-ebda mogħdija;

imma triq il-Mulej ma għarafnihiex.

[Għerf:5:8] Xi switilna l-kburija tagħna?

U x'ħadna mill-għana u l-ftaħir tiegħu?

[Għerf:5:9] Dan kollu bħal dell għadda,

u bħal aħbar li ttir mar-riħ;

[Għerf:5:10] bħal ġifen li jaqsam baħar imqalleb,

u, meta jgħaddi, ma ssib ebda sinjal tiegħu,

u lanqas radda tal-karina tiegħu fl-imwieġ;

[Għerf:5:11] jew bħal għasfur li jittajjar fl-ajru,

ma ssibx il-linja tal-mixja tiegħu;

b'rixu jolqot iż-żiffa ħafifa,

jofroqha u jaqsamha bis-saħħa tal-ġwienaħ qawwija;

mbagħad ma jħalli ebda sinjal mnejn għadda;

[Għerf:5:12] jew bħal meta vleġġa lejn il-bersall

                                                                       tittajjar,

tinferaq l-arja u malajr terġa' tingħalaq,

u ma tistax tagħraf it-triq mnejn għaddiet.

[Għerf:5:13] Hekk ukoll aħna twelidna u malajr

                                                                 intemmejna,           

l-ebda sinjal ta' virtù ma ħallejna,

fil-ħażen tagħna nqridna."

[Għerf:5:14] Tassew, it-tama tal-ħżiena bħal trab

                                                          imtajjar mar-riħ,

bħal borra mkaxkra mir-riefnu,

bħat-tifkira li tgħaddi ta' mistieden għal jum wieħed.

 

Il-ħlas tal-ġusti

 

[Għerf:5:15] Imma l-ġusti jgħixu għal dejjem,

fil-Mulej hu l-ħlas tagħhom;

Alla l-għoli jżommhom fi ħsiebu.

[Għerf:5:16] Għalhekk jieħdu l-ġmiel tas-slaten,

u l-kuruna sabiħa minn id il-Mulej;

hu jħarishom b'idu l-leminija,

u bi driegħu jkenninhom.

[Għerf:5:17] Jilbes il-kurazza  tal-ħeġġa tiegħu,

u jarma l-eżerċtu tal-ħlejjaq kontra l-għedewwa,

[Għerf:5:18] u jqiegħed fuq sidru l-kurazza

                                                               tal-ġustizzja,

u fuq rasu l-elmu tal-ħaqq bla qerq;

[Għerf:5:19] jieħu t-tarka tal-qdusija li qatt ma

                                                                     tintrebaħ,

[Għerf:5:20] u jsinn is-sejf tal-qilla mgħaddba;

u d-dinja tissieħeb miegħu fil-ġlieda kontra l-boloh.

[Għerf:5:21] Vleġeġ tan-nar joħorġu u jtiru dritti,

mis-sħab bħal minn qaws miġbud sewwa,

għal fuq il-bersall jaħarbu.

[Għerf:5:22] Silġ kollu qilla bħal minn żbandola

                                                                    jitwaddab.

L-imwieġ tal-baħar iqumu għalihom,

u x-xmajjar bla ħniena jkaxkruhom.

[Għerf:5:23] Riħ qawwi jqum kontrihom,

u riefnu bħal tiben itajjarhom.

Hekk iħarbat il-ħażen l-art kollha,

għemil il-ħażen iġarraf it-tronijiet setgħana.

 

6. Tgħallem l-Għerf

 

[Għerf:6:1] Isimgħu mela, slaten, u ifhmu;

tgħallmu, intom li taħkmu sa truf l-art;

[Għerf:6:2] agħtu widen, mexxejja tal-kotra,

li tiftaħru bl-għadd tal-ġnus tagħkom!

[Għerf:6:3] Hu l-Mulej li takom is-setgħa,

mingħand l-Għoli l-qawwa tagħkom;

hu jgħarbel l-għemejjel tagħkom,

u jifli bir-reqqa l-fehmiet tagħkom.

[Għerf:6:4] Għalkemm intom qaddejja ta' saltnatu,

ma qtajtux il-ħaqq sewwa, u ma żammejtux mal-Liġi;

anqas ma mxejtu skond ir-rieda ta' Alla.

[Għerf:6:5] Bil-biża' u bil-ħeffa se jiġi jżurkom,

għax bl-aħrax jiġġudika 'l min hu fl-għoli.

[Għerf:6:6] Iż-żgħir isib mogħdrija u ħniena,

imma l-kbir bil-kbir jaqlagħha.

[Għerf:6:7] Għax sid kulħadd ma jħarisx lejn l-uċuħ,

lanqas ma jibża' mill-kobor ta' xi ħadd.

Iż-żgħir u l-kbir għamilhom hu,

u xorta waħda jieħu ħsiebhom ilkoll;

[Għerf:6:8] imma s-setgħana jgħarbilhom bir-reqqa.

[Għerf:6:9] Għalikom mela, mexxejja, dan kliemi,

biex titgħallmu l-għerf u ma taqgħux.

[Għerf:6:10] Għax dawk li jħarsu l-kmandamenti

                                                   mqaddsa bil-qdusija,

jingħaddu mal-qaddisin;

u min tgħallimhom ikollu lilhom jaqbżu għalih.

[Għerf:6:11] Ħa jkollkom mela xewqa għal kliemi,

ixxennqu għalihom u titgħallmuhom.

[Għerf:6:12] L-għerf jiddi, bla qatt ma jnemnem,

malajr jagħrfuh dawk li jħobbuh,

u jsibuh dawk li jfittxuh.

[Għerf:6:13] Hu jħabrek biex jidher lil dawk li

                                                                       jixtiquh.

[Għerf:6:14] Min ibakkar ifittxu, ma jitħabatx,

għax ħdejn biebu bilqiegħda jsibu.

[Għerf:6:15] L-aqwa ta' l-għaqal hu li taħseb fl-għerf,

u min jishar għalih malajr jeħles mill-inkwiet.

[Għerf:6:16] L-għerf idur u jfittex 'il dawk li jixirqulu,

kollu ħlewwa jidhrilhom fit-triq,

u jiltaqa' magħhom f'kull ħsieb tagħhom.

[Għerf:6:17] Il-bidu ta' l-għerf hi xewqa mħeġġa

                                                              għat-tagħlim;

u l-ħerqa tat-tagħlim hi l-imħabba tiegħu.

[Għerf:6:18] Din l-imħabba hi l-ħarsien tal-liġijiet

                                                                         tiegħu,

u l-ħarsien tal-liġijiet tiegħu jġib l-immortalità;

[Għerf:6:19] u l-immortalità tqarreb lejn Alla.

[Għerf:6:20]Hekk x-xewqa għall-għerf twassal  

                                                                għas-saltna.

[Għerf:6:21] Intom mela, mexxejja tal-poplu,

jekk jogħġbukom it-tronijiet u x-xettri,

weġġħu l-għerf, biex issaltnu għal dejjem.

[Għerf:6:22] X'inhu l-għerf u mnejn ġie, jien se

                                                                 ngħidilkom;

xejn mistur m'jien se naħbilkom.

Se nibda mill-bidu tat-tnissil tiegħu,

qiegħed fid-dieher it-tagħrif tiegħu,

ma nħalli xejn barra mis-sewwa.

[Għerf:6:23] Ma rridx miegħi l-għira qerrieda

għax din ma tistax tissieħeb ma' l-għerf.

[Għerf:6:24] Għadd kbir ta' għorrief hu s-saħħa

                                                                    tad-dinja,

u s-sultan għaqli jżomm fis-sod il-poplu tiegħu.

[Għerf:6:25] Mela tgħallmu kliemi għall-ġid tagħkom.

 

7. Salamun, sultan il-għerf

 

[Għerf:7:1] Jien ukoll bniedem li jmut, bħall-oħrajn

                                                                         kollha,

mnissel mill-ewwel bniedem li sar mit-trab;

f'ġuf ommi ssawwart b'ġisem,

[Għerf:7:2] tul żmien ta' għaxar xhur magħqud

                                                                  bid-demm,

miż-żerriegħa ta' raġel u l-pjaċir sieħeb l-irqad.

[Għerf:7:3] Jiena wkoll meta twelidt, ħadt nifs li

                                                             kulħadd jieħu,

waqajt fuq l-istess art li ġġibna lkoll,

bħall-oħrajn il-biki kien l-ewwel li semmajt.

[Għerf:7:4] Fil-ħrieqi fisqewni u b'ħafna ħsieb

                                                                    rabbewni.

[Għerf:7:5] Għax l-ebda sultan ma jibda ħajtu

                                                                  mod ieħor.

[Għerf:7:6] Xorta waħda lkoll jidħlu fil-ħajja

                                                                  l-bnedmin,

u xorta waħda lkoll joħorġu minnha.

[Għerf:7:7] Għalhekk jien tlabt u qlajt l-għaqal;

sejjaħt, u ġie fuqi l-ispirtu ta' l-għerf.

[Għerf:7:8] Dan l-għerf qistu aqwa minn kull xettru

                                                                         u tron,

u ntbaħt li l-għana m'hu xejn ħdejh.

[Għerf:7:9] Ma xebbahtx miegħu l-ħaġra l-aktar

                                                                   prezzjuża,

għax id-deheb kollu ħdejh m'huwiex ħlief ftit ramel,

u l-fidda quddiemu qisha ftit tajn.

[Għerf:7:10] Aktar mis-saħħa u s-sbuħija ħabbejtu,

u għoġobni aktar mid-dawl;

għax id-dija tiegħu ma tgħib qatt.

[Għerf:7:11] Ma' l-għerf ġieni l-ġid kollu,

u miegħu ġiebli għana bla qjies.

[Għerf:7:12] Jien fraħt b'dan kollu, għax kollox ġie

                                                               wara l-għerf;

u ma kontx naf li hu l-bidu ta' kollox.

[Għerf:7:13] Bla qerq tgħallimtu u bla għira

                                                    lill-oħrajn ngħaddih;

l-għana tiegħu ma naħbihx.

[Għerf:7:14] Għax hu għall-bniedem teżor bla qjies;

dawk li jiksbuh isiru ħbieb Alla,

jogħġbuh bid-doni li jieħdu minn tagħlimu.

[Għerf:7:15] Jagħtini Alla li nitkellem sewwa kif

                                                                       għaraft,

u naħseb kif jixraq bid-doni li tani.

Għax hu t-triq ta' l-għerf,

hu jmexxi l-għorrief fis-sewwa.

Għerf:7:16] F'idejh qegħdin aħna u kliemna,

u d-dehen u s-sengħa ta' għemilna.

[Għerf:7:17] Hu li tani tagħrif bla qerq ta' kull ma

                                                                          hawn,

li nagħraf kif inhi d-dinja u l-qawwa ta' l-elementi

                                                                        tagħha;

[Għerf:7:18] il-bidu, it-tmiem u n-nofs taż-żminijiet,

it-tibdil fil-mixi tax-xemx u l-qlib ta' l-istaġuni,

[Għerf:7:19] id-dawriet tas-snin u l-post tal-kwiekeb;

[Għerf:7:20] l-għamla tal-bhejjem u l-imġiba ta'

                                                                  l-annimali;

il-qawwa ta' l-irjieħ, u l-ħsibijiet tal-bniedem,             

it-tiżwiq tax-xtieli u s-saħħa ta' l-għeruq.

[Għerf:7:21] Ħwejjeġ moħbija jien għaraft u dawk

                                                                       li jidhru;

għax għallimhomli l-għerf, li għamel kollox.

[Għerf:7:22] Fl-għerf hemm spirtu

intelliġenti, qaddis, waħdieni,

ta' ħafna għamliet, fin, u attiv;

jinfed fil-fond, u tebgħa m'hemmx fih;

ċar u ebda ħsara ma tista' għalih;

iħobb il-ġid u misnun sewwa;

[Għerf:7:23] xejn ma jżommu u l-ġid jagħmel;

iħobb il-bniedem, sod u żgur bla inkwiet;

kollox jista' u fuq kollox jgħasses,

u fl-erwieħ kollha jidħol,

mqar f'dawk intelliġenti, safja u fini sewwa.

[Għerf:7:24] Għax l-għerf jitħarrek aktar minn kull

ħaġ'oħra li  titħarrek;

minħabba s-safa tiegħu jidħol f'kollox u jinfirex

ma' kullimkien.

[Għerf:7:25] Hu bħal daħna ħafifa  tas-setgħa

                                                                        ta' Alla,

nixxiegħa safja tal-glorja ta' Dak li jista' kollox;

għalhekk xejn imdennes ma jidħol fih.

[Għerf:7:26] Hu raġġ tad-dawl ta' dejjem,

mera bla tebgħa tas-setgħa ħaddiema ta' Alla,

u xbieha tat-tjieba tiegħu.

[Għerf:7:27] Għalkemm hu waħdu, kollox jista',

jibqa' dak li hu fih innifsu, u jġedded kollox;

minn żmien għal żmien jidħol f'erwieħ qaddisa,

u jagħmilhom ħbieb ta' Alla u profeti.

[Għerf:7:28] Xejn ma jħobb Alla, jekk mhux dak li

                                                        jgħix ma' l-għerf.

[Għerf:7:29] Għax l-għerf jiddi aktar mix-xemx,

u aqwa minn kull ġemgħa ta' kwiekeb,

mxebbah mad-dawl, hu isbaħ minnu.

[Għerf:7:30] Wara dawl il-jum jiġi dlam il-lejl;

imma  l-għerf l-ebda ħażen ma jista' għalih.

 

8.  [Għerf:8:1] Jinfirex minn tarf sa tarf ta' l-art

                                                                  bil-qawwa,

u jmexxi kollox bil-ħlewwa.

[Għerf:8:2] L-għerf jien ħabbejtu, u fittixtu sa minn

                                                                     żgħożiti;

u fittixt nidħol f'għerusija miegħu,

u tgħaxxaqt bi ġmielu.

[Għerf:8:3]  U n-nobbiltà tiegħu tidher fl-għaqda

                                                           tiegħu ma' Alla,

u għax lilu jħobb is-Sid ta' kollox.

[Għerf:8:4] Hu midħla ta' l-għerf ta' Alla,

u hu li jagħżel l-opri tiegħu.

[Għerf:8:5] Jekk il-bniedem ifittex il-ġid f'din il-ħajja,

x'hemm aktar għani minnu, li bih jinkiseb kollox?

[Għerf:8:6] U jekk wieħed irid jikseb is-sengħa,

min hu mgħallem aktar minnu fost  il-ħlejjaq?

[Għerf:8:7] U jekk xi ħadd iħobb is-sewwa,

it-taħbit tiegħu hu virtù.

Għax hu mgħallem tal-qjies u ta' l-għaqal,

tal-ġustizzja u  tal-qawwa.

Xejn fil-ħajja ma hemm aqwa minn dawn

                                                            għall-bniedem.

[Għerf:8:8] U jekk wieħed jixxennaq għal esperjenza

                                                                          kbira,

l-għerf jaf l-imgħoddi u jintebaħ bil-ġejjieni.  

Jifhem fis-sengħa tad-diskors,

u għandu l-ħila jħoll l-enimmi,

jagħraf is-sinjali u l-għeġubijiet,

u xi jġibu magħhom l-istaġuni u ż-żminijiet.

[Għerf:8:9] Għalhekk qtajtha li nieħdu jgħix miegħi

għax għaraft li hu jkun mexxej tiegħi fil-ġid

u faraġ fl-inkwiet u fl-hemm.

[Għerf:8:10] Bih inkun imsebbaħ fil-ġemgħat

                                                                      tan-nies,

u mweġġaħ mix-xjuħ, għalkemm jien żagħżugħ.

[Għerf:8:11] Bir-reqqa nimxi, meta naqta' l-ħaqq,

u, xħin jarawni, il-kbarat jistagħġbu.

[Għerf:8:12] Jekk nieqaf nitkellem, jistennewni,

u, xħin niftaħ fommi, jisimgħuni bil-ħerqa;

u jekk indum nitkellem,

joqogħdu jisimgħuni b'idhom fuq fommhom.

[Għerf:8:13] Minħabba fl-għerf nikseb ħajja bla

                                                                         tmiem,

u nħalli lil ta' wrajja tifkira għal dejjem.

[Għerf:8:14] Naħkem fuq popli u ġnus ikolli taħti.

[Għerf:8:15] Slaten tal-biża' jibżgħu, kif jisimgħu bija;                                                             

twajjeb inkun qalb ġemgħa nies u qalbieni fit-taqbida                                                             

[Għerf:8:16] Malli nidħol f'dari, ħdejn l-għerf nistrieħ;

ma ssibx imrar, int u qiegħed maġenbu;

ma jġiblekx dwejjaq tagħmilha miegħu,

iżda biss ferħ u hena.

[Għerf:8:17] Jien u naħseb dan ġo fija,

u ntella' u nniżżel ġewwa qalbi,

li fir-rabta ma' l-għerf hemm ħajja bla tmiem,

[Għerf:8:18] u hena safi fil-ħbiberija miegħu;

li bix-xogħol ta' idejh ma jaqta' qatt l-għana,

li titgħallem mingħandu jagħtik l-għaqal,

u tissieħeb fi kliemu isem ta' ġieħ,

mort infittex kif se nġibu jgħix miegħi.

[Għerf:8:19] Jien kont tifel xortija tajba,

u lili messet ruħ mill-isbaħ;

[Għerf:8:20] jew aħjar, billi kont tajjeb,

jien dħalt f'ġisem bla tebgħa.

[Għerf:8:21] Billi għaraft li ma stajtx nikseb l-għerf,

jekk ma jagħtihulix Alla

- u dan kien ukoll għaqal li tagħraf ta' min hu d-don –

mort quddiem il-Mulej u tlabtu bil-ħerqa,

u għedtlu mill-fond ta' qalbi:

 

9. It-talba ta' Salamun

 

[Għerf:9:1] "Alla ta' missirijietna, Mulej tal-ħniena,

int li għamilt kollox bil-kelma tiegħek,

[Għerf:9:2] u bl-għerf tiegħek sawwart il-bniedem,

biex isaltan fuq il-ħlejjaq li int għamilt,

[Għerf:9:3] u jmexxi d-dinja bil-qdusija u l-ġustizzja,

u jagħmel il-ħaqq b'qalb safja;

[Għerf:9:4] agħtini l-għerf li qiegħed ħdejn it-tron

                                                                       tiegħek,

u twarrabnix minn fost uliedek;

[Għerf:9:5] għax qaddej tiegħek jien, u bin il-qaddejja

                                                                       tiegħek,

bniedem dgħajjef u għomru qasir,

u tqil biex nifhem il-ġudizzju u  l-liġijiet tiegħek.

[Għerf:9:6] Għax, mqar jekk wieħed ikun perfett fost

                                                                  il-bnedmin,

għal xejn ma jiswa mingħajr l-għerf li ġej minnek.

[Għerf:9:7] Int għażiltni sultan tal-poplu tiegħek,

u mħallef ta' wliedek, subjien u bniet.

[Għerf:9:8] Għedtli nibnilek tempju fuq l-għolja

                                                          qaddisa tiegħek,

u artal fil-belt fejn tgħammar,

fuq il-mudell tat-tabernaklu qaddis li int ħejjejt

                                                                       fil-bidu.

[Għerf:9:9] Miegħek l-għerf, li jaf għemilek,

u miegħek kien, int u toħloq id-dinja.

Hu jifhem x'inhu li jogħġob lilek,

u li jaqbel mal-kmandamenti tiegħek.

[Għerf:9:10] Ibagħtu mis-smewwiet imqaddsa,

għidlu jiġi mit-tron imsebbaħ tiegħek,

biex miegħi jkun jien u naħdem,

u jgħarrafni b'dak li jogħġob lilek.

[Għerf:9:11] Għax l-għerf jaf u jifhem kollox;

hu jmexxini bl-għaqal f'għemili,

u jħarisni bil-glorja tiegħu.

[Għerf:9:12] Hekk int tilqa' l-għemejjel tiegħi,

u jien niġġudika l-poplu tiegħek sewwa,

jkun jixraqli tron missieri.

[Għerf:9:13] Għax min jista' jagħraf ħsieb Alla,

min jista' jifhem x'irid il-Mulej?

[Għerf:9:14] Beżżiegħa huma ħsibijiet il-bnedmin,

u kull pjan tagħna m'hu xejn fiż-żgur;

[Għerf:9:15] għax ruħna mtaqqla b'ġisem li jitħassar,

u għar-ruħ li taħseb hu piż it-tafal li fih tgħammar.

[Għerf:9:16] Bilkemm nistgħu nintebħu x'hemm fuq

                                                                           l-art,

u bit-tbatija nsibu dak li hu taħt għajnejna;

mela min jista' jitkixxef fuq il-ħwejjeġ tas-sema?

[Għerf:9:17] Min qatt għaraf ir-rieda tiegħek,

jekk int innifsek ma tajtux l-għerf,

u ma bgħattx fuqu mill-għoli l-ispirtu qaddis

                                                                      tiegħek?

[Għerf:9:18] Hekk saru dritti triqat in-nies ta' l-art,

hekk tgħallmu l-bnedmin dak li jogħġob lilek,

u salvaw bis-saħħa ta' l-għerf."

 

10. L-għerf u l-Patrijarki

 

[Għerf:10:1] L-ewwel bniedem li nħalaq missier

                                                                      id-dinja,

ħarsu l-għerf, meta kien għadu waħdu;

qajjmu mill-waqgħa tiegħu,

[Għerf:10:2] u tah il-qawwa li jaħkem fuq kollox.

[Għerf:10:3] Iżda malli dak il-ħażin fl-għadab tiegħu

                                                           tbiegħed minnu,

ntilef fis-saħna tiegħu u qatel lil ħuh.

[Għerf:10:4] Meta mbagħad minħabba fih tgħerrqet

                                                                           l-art,

l-għerf ħelisha mill-ġdid,

billi mexxa lill-ġust fuq daqsxejn ta' laqxa.

 

Abraham u Lot

 

[Għerf:10:5] Kien l-għerf li meta l-ġnus kienu

                                                    mgħaddsa fil-ħażen,

għażel raġel ġust u żammu bla tebgħa quddiem Alla,

żammu sod minkejja mħabbtu għal ibnu.

[Għerf:10:6] Meta l-ħżiena kienu se jinqerdu,

l-għerf ħeles wieħed ġust minn fosthom,

u ħarab hu u nieżel in-nar fuq il-ħamest ibliet.

[Għerf:10:7] Hemm, b'xhieda tal-ħażen tagħhom,

għad baqa' ħerba ddaħħan,

u siġar li qatt ma jsajjru frotthom;

hemm ukoll wieqaf plier tal-melħ, b'tifkira

                                                 għal min ma jemminx.

[Għerf:10:8] Talli huma telqu l-għerf,

mhux biss iċċaħħdu mit-tagħrif tat-tajjeb,

imma ħallew ukoll lid-dinja tifkira ta' bluhathom,

biex qatt ma jistgħu jistaħbew minn ħtijiethom.

[Għerf:10:9] Iżda 'l dawk li qdewh, l-għerf ħelishom

                                                                  mit-taħbit.

 

Ġakobb

 

[Għerf:10:10] Lill-ġust, li ħarab mill-għadab ta' ħuh,

l-għerf mexxieh minn toroq dritti,

wrieh is-saltna ta' Alla,

u għarrfu l-ħwejjeġ qaddisa tiegħu;

ġiebu 'l quddiem f'xogħlu,

u kattarlu frott ħidmietu.

[Għerf:10:11] Hu waqaf miegħu kontra r-regħba ta'

                                                       min kien jgħakksu,

u mlieh bl-għana.

[Għerf:10:12] Ħarsu mill-għedewwa tiegħu,

u saħħu kontra  l-insib tagħhom,

ħarġu rebbieħ fit-taqbida qalila,

biex għallmu li t-tjieba hi aqwa minn kollox.

 

Ġużeppi

 

[Għerf:10:13] Lill-ġust, li ġie mibjugħ, l-għerf ma

                                                                         telqux,

imma ħelsu mid-dnub.

[Għerf:10:14] Sa fil-ħabs niżel miegħu,

ma telqux fl-irbit tal-ktajjen,

sakemm ġieblu x-xettru tas-saltna,

u tah is-setgħa fuq dawk li ħaqruh;

lil dawk li xlewh ħariġhom ta' giddieba,

u tah ġieħ għal dejjem.

 

Il-ħruġ mill-Eġittu

 

[Għerf:10:15] Lill-poplu qaddis, nisel bla ħtija,

l-għerf ħelsu minn ġens li kien jaħqru.

[Għerf:10:16] Hu daħal f'wieħed qaddej tal-Mulej;

li b'sinjali u għeġubijiet waqaf lil slaten tal-biża'.

[Għerf:10:17] Ta lill-qaddisin il-ħlas tat-taħbit

                                                                     tagħhom,

mexxiehom minn triq ta' l-għaġeb,

kien għalihom kenn binhar,

u ħuġġieġa ta' kwiekeb billejl.

[Għerf:10:18] Għaddiehom mill-Baħar l-Aħmar

mexxiehom minn ġo ilma għoli,

[Għerf:10:19] imma l-għedewwa tagħhom għerriqhom,

tellagħhom mill-qiegħ u rmiehom.

[Għerf:10:20] Għalhekk it-tajbin żarmaw il-ħżiena;

mbagħad għannew, Mulej, lill-isem imqaddes tiegħek,

u faħħru għalenija 'l idek, li tathom ir-rebħa.

[Għerf:10:21] Għax l-għerf fetaħ fomm l-imbikkma,

u ħall l-ilsna tat-trabi.

 

11. Fid-deżert tas-Sinaj

 

[Għerf:11:1] L-għerf mexxiehom 'il quddiem

                                                               f'għemilhom

 permezz ta' profeta qaddis.

[Għerf:11:2] Huma mxew f'deżert bla nies,

waqqfu l-għerejjex f'xagħri bla triqat.

[Għerf:11:3] Waqfu lill-għedewwa, żammew iebes lil

                                                 min ħadha kontrihom.

[Għerf:11:4] Meta kellhom l-għatx, lilek talbu.

U int tajthom l-ilma mill-blata wieqfa;

taffejtilhom l-għatx minn ħaġra samma.

[Għerf:11:5] Dak li bih tgħakksu l-għedewwa tagħhom,

lilhom swielhom ta' ġid fi ħtiġiethom.

 

Il-kastig ta' l-Eġizzjani

 

[Għerf:11:6] Flok dik in-nixxiegħa tax-xmara li ma

                                                                         taqtax,

mdardra b'demm imħassar,

[Għerf:11:7] bi tpattija għall-ordni tal-qtil tat-trabi,

int tajthom kotra ta' ilma li huma qatt ma basru.

[Għerf:11:8] U hekk b'dak l-għatx tagħhom

urejthom kif kont għakkist l-għedewwa.

[Għerf:11:9] Għax meta int ġarrabthom, għalkemm

                                               bil-ħniena widdibthom,

fehmu kemm batew il-ħżiena mgħakksa bil-qilla.

[Għerf:11:10] Lil dawk ġarrabthom biex twissihom

                                                                bħal missier;

lill-oħrajn ġibthom quddiemek u

                               kkundannajthom bħal sultan qalil.

[Għerf:11:11] F'arthom u barra minn arthom xorta

                                                        kienu mgħakksin:

[Għerf:11:12] għax għalja fuq oħra ġiet fuqhom,

u bkew għat-tifkira ta' l-imgħoddi.

[Għerf:11:13] Meta semgħu li bis-saħħa tat-tbatija

                                                                     tagħhom,

kisbu l-ġid l-oħrajn, raw il-qawwa ta' driegħ il-Mulej.

[Għerf:11:14] Lil dak li qabel keċċewh 'il barra, rmewh

                                                                  u maqdruh,

meta għadda kollox, stagħġbu bih;

l-għatx li kellhom huma ma kienx bħal tat-tajbin.

[Għerf:11:15] Għal ħsibijiethom, kollha ħażen u

                                                                      bla sens,

li qarrqu bihom u ġagħluhom iqimu sriep bla raġuni

                                                            u dud bla siwi,

int bgħatt fuqhom bi tpattija qtajja' ta' ħlejjaq

                                                                  bla raġuni,

[Għerf:11:16] biex jagħrfu li d-dnub tal-bniedem hu

                                                            l-kastig tiegħu.

[Għerf:11:17] Għax setgħet ukoll idek setgħana,

li sawwret id-dinja minn ħaġa bla sura,

tibgħat fuqhom qatgħa orsijiet jew iljuni feroċi,

[Għerf:11:18] jew taħlaq mill-ġdid bhejjem qliel

                                                      ħadd ma jaf bihom,

jarmu n-nar minn imnifsejhom jew joħorġu

                                                          duħħan ibaqbaq,

jew jitfgħu bħal beraq xrar tal-biża' minn għajnejhom.

[Għerf:11:19] Dawn mhux biss kienu jistgħu

                                                jeqirduhom għalkollox,

imma d-dehra tal-biża' tagħhom biss kienet

                                                                   toqtolhom.

[Għerf:11:20] U mqar mingħajr dawn, nefħa waħda

                                               biss setgħet tmiddhom,

minħabba l-ħaqq tiegħek li jiġri wrajhom,

u n-nifs setgħan tiegħek li jtajjarhom;

imma int ordnajt kollox bil-qjies, bl-għadd u bl-użin.

[Għerf:11:21] Għax int dejjem għandek setgħa kbira,

u min jista' jeħodha kontra s-setgħa ta' driegħek?

 

Il-ħniena ta' Alla

 

[Għerf:11:22] Quddiemek id-dinja kollha qisha

                                                           traba fil-miżien,

jew qatra nida ta' l-għodwa li tinżel fuq l-art.

[Għerf:11:23] Iżda int tħenn għal kulħadd, għax tista'

                                                                          kollox;

int tagħlaq għajnejk għal dnubiet il-bnedmin biex

                                                               huma jindmu.

[Għerf:11:24] Għax int tħobb il-ħlejjaq kollha,

u xejn ma tistmell minn kull ma għamilt;

li kien hemm xi ħaġa li stajt tobgħodha, int

                                                    ma kontx tagħmilha.

[Għerf:11:25] Kif setgħet tibqa' xi ħaġa fid-dinja

                                                 kieku int ma ridthiex?

Jew kif setgħet iżżomm, kieku int ma sejjaħtilhiex?

[Għerf:11:26] Imma int, o Sid li tħobb kull ma jgħix,

lil kulħadd tagħder, għax kollox huwa tiegħek.

 

12.  [Għerf:12:1] Għax f'kulħadd hemm nifsek bla ma

                                                               qatt jintemm.

[Għerf:12:2] Għalhekk int twiddeb bil-ftit il-ftit lil

                                                            dawk li jonqsu,

twissihom u tfakkarhom fejn dinbu,

biex jerġgħu lura mill-ħażen tagħhom,

u fik, Mulej, iqiegħdu t-tama tagħhom.

 

12. Ħniena mal-Kangħanin

 

[Għerf:12:3] Hekk int 'il dawk li dari kienu jgħammru

                                              fl-art imqaddsa tiegħek,

[Għerf:12:4] stmellejthom minħabba l-għemejjel

                                                           koroh tagħhom,

għax kienu jagħmlu sħarijiet u riti ħżiena.

[Għerf:12:5] Joqtlu lil uliedhom bla ħniena,

jieklu l-ġewwieni u l-laħam tal-bniedem,

u jiskru fir-riti tal-misteri;

[Għerf:12:6] u dawk il-ġenituri qattiela ta' wliedhom

                                                                    bla saħħa,

int ridt teqridhom b'idejn missirijietna,

[Għerf:12:7] biex art l-aktar għażiża għalik

tilqa' fiha lil ulied Alla, bħala nies li jixirqulha.

[Għerf:12:8] Imma 'l dawn ukoll, għax bnedmin

                                                    huma, int ħfirtilhom;

bgħattilhom iż-żnażan qabel l-eżerċtu tiegħek,

biex jeqirduhom bil-mod il-mod.

[Għerf:12:9] M'hux għax ma stajtx ixxejjen il-ħżiena

                                                    f'taqbida mat-tajbin,

jew teqridhom f'salt wieħed b'bhejjem tal-biża'

                                                        jew b'kelma iebsa.

[Għerf:12:10] Imma meta kont tikkundannahom

                                                               bil-ftit il-ftit,

kont żmien tagħtihom għall-indiema.

Int kont taf tajjeb li nisilhom ħażin,

u li għeruqha fil-fond ħżunithom,

u li qatt ma kienu se jibdlu fehmithom;

[Għerf:12:11] għax huma nisel misħut sa mill-bidu.

M'hux għax bżajt minn xi ħadd, int

                                     ħfirthielhom għal dnubiethom.

[Għerf:12:12] Lilek min jista' jgħidlek: "Hemm

                                                                  x'għamilt?"

u min jista' jieqaf lid-digriet tiegħek?

Min jista' jlumek jekk teqred il-ġnus li inti ħlaqt?

Min se jqum kontrik biex jaqbeż għan-nies ħżiena?

[Għerf:12:13] Għax m'hemmx alla ieħor ħliefek, li

                                                       jieħu ħsieb kollox,

biex ikollok turih li ma qtajtx il-ħaqq ħażin.

[Għerf:12:14] L-ebda sultan jew mexxej ieħor ma

                                                               jista' jiqaflek

favur dawk li int ikkundannajt.

 

Is-sewwa tal-Providenza ta' Alla

 

[Għerf:12:15] Imma int, għax inti ġust, kollox tmexxi

                                                                  bis-sewwa;

ma tqishiex tixraq lil setgħetek

tikkundanna 'l min hu bla ħtija.

[Għerf:12:16] Għax is-setgħa tiegħek hi l-għajn

                                                               tal-ġustizzja,

u, għax int Sid ta' kollox, lil kulħadd tagħder.

[Għerf:12:17] Int turi saħħtek ma' min ma jemminx

                                                 fil-kobor ta' setegħtek:

u trażżan 'il dawk li, għalkemm jafuha, iqumu kontriha.

[Għerf:12:18] Għax sid il-qawwa, int tagħmel il-ħaqq

                                                                   bil-ħniena;

lilna tmexxina b'tjieba kbira.

Għalkemm għandek is-setgħa, ssibha wkoll meta

                                                                          tridha.

[Għerf:12:19] B'dan l-għemil int għallimt lill-poplu

                                                                        tiegħek,

li l-ġust għandu jkun twajjeb.

Din hi t-tama sabiħa li inti tajt lil uliedek,

li inti tagħti żmien għall-indiema ta' dnubiethom.

[Għerf:12:20] Jekk b'daqshekk ħsieb u tjieba,

int għakkist l-għedewwa tal-qaddejja tiegħek li kien

                                                       ħaqqhom il-mewt,

billi tajthom żmien u ħin li jħallu ħżunithom,

[Għerf:12:21] b'kemm akbar reqqa għamilt ħaqq

                                                               minn uliedek,

wara li b'ħalfa tajt lil missirijiethom il-patt, kollu

                                                         wegħdiet ta' ġid?

[Għerf:12:22] Lilna, iva, twiddibna, imma elf darba

                                     aktar issawwat  lill-għedewwa,

biex naħsbu fi tjubitek, meta aħna wkoll niġġudikaw,

u, meta niġu ġġudikati, nistennew il-ħniena.

 

Il-kastig ġust ta' l-Eġizzjani

 

[Għerf:12:23] Għalhekk dawk il-ħżiena, li għaddew

                                                      ħajjithom fil-bluha,

int għakkisthom bl-għemejjel tagħhom stess

                                                     ta' min jistmellhom.

[Għerf:12:24] Huma tbiegħdu żżejjed fi triq l-iżball,

meta laqgħu b'allat bhejjem fiergħa u moqżieża;

huma tqarrqu bħal tfal żgħar bla sens.

[Għerf:12:25] Għalhekk, qishom kienu tfal bla sens,

int tajthom kastigi li waqqgħuhom għaż-żufjett.

[Għerf:12:26] Imma dawk li ma jitgħallmux b'kastig

                                                                  taż-żufjett,

ikollhom joqogħdu għall-ħaqq li jaf jagħti Alla.

[Għerf:12:27] Ħaduha bi kbira fit-tbatijiet tagħhom,

għax inħaqru b'dawk stess li huma qisuhom allat

                                                                     tagħhom.

Mbagħad Dak li qabel ma ridux jafu bih,

rawh u għarfuh li hu Alla tassew.

Hekk ġiet fuqhom l-eħrex kundanna.

 

13. Il-bluha tal-pagani

 

[Għerf:13:1] Tassew boloh minn twelidhom dawk

                                          kollha li ma għarfux 'l Alla,

u mill-ħwejjeġ tajba li jidhru

ma waslux biex jagħrfu lil Dak li hu;

lanqas għarfu min għamilhom, huma u

                                              jarawhom b'għajnejhom.

[Għerf:13:2] Mbagħad in-nar, ir-riħ, l-arja ħafifa,

id-dawra tal-kwiekeb, il-mewġa qawwija,

id-dawl tas-sema li jmexxi d-dinja: lil dawn

                                                           ħasbuhom allat.

[Għerf:13:3] Jekk ħasbuhom allat, għax tgħaxxqu bi

                                                                   ġmielhom,

imisshom jifhmu kemm hu aħjar minnhom is-Sid

                                                                     tagħhom.

Għax min ħalaqhom hu l-bidu ta' kull ġmiel.

[Għerf:13:4] Jekk jistagħġbu bil-qawwa u l-ħidma

                                                                     tagħhom,

imisshom jindunaw minnhom kemm hu aqwa dak li

                                                                 għamilhom.

[Għerf:13:5] Għax fil-kobor u l-ġmiel tal-ħlejjaq

jingħaraf, bħal fi xbieha, Dak li jagħmilhom.

[Għerf:13:6] Imma dawn m'huwiex ta' min ilumhom

                                                                           wisq;

għandhom mnejn ħarġu mit-triq it-tajba,

huma u jfittxu 'l Alla bix-xewqa li jsibuh.

[Għerf:13:7] Ifittxu bir-reqqa l-għemejjel tiegħu;

iżda tħawwdu b'dak li raw fihom, daqs kemm

                                                                 huma sbieħ.

[Għerf:13:8] Imma lanqas dawn m'huma ta' min

                                                                 jagħdirhom.

[Għerf:13:9] Għax jekk setgħu jagħrfu daqshekk,

u jħaddmu moħħhom fuq il-ħolqien,

kif ma sabux aktar malajr is-Sid tiegħu?

 

Ix-xejn ta' l-idoli

 

[Għerf:13:10] Msieken dawk li t-tama tagħhom hi fi

                                                             ħwejjeġ mejta,

li jsejjħu alla xogħol idejn il-bniedem,

id-deheb u l-fidda, maħduma bis-sengħa, u xbihat

                                                                 ta' bhejjem,

jew xi ħaġra bla siwi maħduma minn xi ħadd

                                                                    żmien ilu.

[Għerf:13:11] Ikun hemm mastrudaxxa; dan jaqta'

                                            siġra tajba għax-xogħol,

u jneħħilha bir-reqqa l-qoxra tagħha kollha;

mbagħad jaħdimha bis-sengħa tiegħu,

u jagħmel minnha xi ħaġa tajba għall-ħajja ta' kuljum;

[Għerf:13:12] mbagħad bil-fdal li jibqagħlu minnha,

isajjar iklu, u bih jixba'.

[Għerf:13:13] Xi laqxa oħra tibqa' li għalxejn ma

                                                                  tkun tiswa,

biċċa għuda mgħawwġa u kollha ingroppi,

jaqbadha u joqgħod inaqqaxha biex jgħaddi ż-żmien,

isawwarha bis-sengħa f'ħin il-mistrieħ,

u jagħtiha x-xbieha ta' bniedem;

[Għerf:13:14] jew iġibha tixbah lil xi bhima bla siwi,

u mbagħad jiżbogħha bin-nogħra,

jgħaddilha fuqha ż-żebgħa ħamra,

u jgħattilha biż-żebgħa kull tebgħa.

[Għerf:13:15] Mbagħad jagħmlilha niċċa kif tixirqilha,

iqegħedha fil-ħajt u jwaħħalha bil-ħadid.

[Għerf:13:16] Jaħsbilha tajjeb biex ma taqax,

billi jaf li ma tistax tgħin ruħha,

għax, tassew, hi biss xbieha li trid min jgħinha.

[Għerf:13:17] Imma lilha jitlob għal ħwejġu,

                                għaż-żwieġ tiegħu u għal uliedu;

mank jistħi jitkellem ma' ħaġa bla ruħ.

Għas-saħħa jsejjaħ ħaġa bla saħħa;

[Għerf:13:18] għall-ħajja jitlob quddiem ħaġa mejta;

għall-għajnuna jokrob quddiem ħaġa bla ebda ħila;

għall-vjaġġ tajjeb jitlob lil min ma jafx iħarrek riġlu;

[Għerf:13:19] għall-qligħ u għar-riżq ta' xogħol idejh,

jitlob l-għajnuna ta' ħaġa b'idejn ma jiswew għal xejn.

 

14. Il-baħħara

 

[Għerf:14:1] Wieħed ilesti biex isiefer,

u jaħseb biex jaqsam imwieġ qalila,

isejjaħ l-għajnuna ta' biċċa laqxa aktar dgħajfa

                                                       mill-ġifen li jġorru.

[Għerf:14:2] Għax il-ġifen sar bix-xewqa ta' qligħ

                                                                         il-flus,

u r-raġel tas-sengħa ħadmu b'għerfu.

[Għerf:14:3] Imma l-providenza tiegħek, Missier,

                                                                      tmexxih;

għax int ftaħt triq fil-baħar ukoll,

u mogħdija bla periklu qalb l-imwieġ.

[Għerf:14:4] Hekk turi li int tista' teħles minn kull

                                                                           tiġrif,

biex ukoll min ma jifhimx jista' jbaħħar.

[Għerf:14:5] Inti ma tridx li għemil l-Għerf tiegħek

                                                            ikun għal xejn;

għalhekk il-bnedmin jafdaw ħajjithom fuq

                                                             għuda dgħajfa,

u jaqsmu, qawwijin u sħaħ, mwieġ kbar fuq ċattra.

[Għerf:14:6] Hekk ukoll, meta kienu qegħdin jinqerdu

                                                            l-ġganti l-kbar,

fuq dgħajsa skansat it-tama tad-dinja

u, mmexxija minn idek, ħalliet lid-dinja żerriegħa

                                                               ta' nisel ġdid.

[Għerf:14:7] Mbierka l-għuda li biha jsir il-ġid!

[Għerf:14:8] Imma l-idolu, maħdum minn għuda

                                                           b'id il-bnedmin,

misħut hu u min għamlu;

wieħed għaliex ħadmu

u l-ieħor għaliex ħaġa tintemm semmewha alla.

[Għerf:14:9] Għax Alla jobgħod xorta waħda l-ħażen

                                                          u 'l min jagħmlu;

[Għerf:14:10] l-idolu u 'l min ħadmu jikkastigahom

                                                                       it-tnejn.

[Għerf:14:11] Għalhekk jasal ukoll żmien iż-żjara

                                                          fuq allat il-ġnus,

għax saru ħwejjeġ mistkerrha fost il-ħlejjaq ta' Alla;

huma tfixkil għall-erwieħ tal-bniedem,

u nassa għal riġlejn il-boloh.

 

Il-kawża ta' l-idolatrija

 

[Għerf:14:12] Il-ħsieb li jsiru l-idoli kien il-bidu

                                                                     taż-żína;

u l-ħajja tħassret għax daħlu huma.

[Għerf:14:13] Fil-bidu huma ma kinux u lanqas

                                                    jibqgħu għal dejjem.

[Għerf:14:14] Daħlu fid-dinja bil-frugħa tal-bniedem;

għalhekk tmiem ħesrem hemm lest għalihom.

[Għerf:14:15] Xi missier, mnikket għall-mewt ħesrem  

                                                                       ta' ibnu,

għamel xbieha tiegħu, li malajr inħataf minnu,

u beda jqim bħal alla dak li kien bniedem mejjet,

u ordna lil ta' taħtu jqimuh b'ċerimonji u riti.

[Għerf:14:16] Mbagħad maż-żmien din id-drawwa

                                   ħażina ssaħħet u saret bħal liġi;

[Għerf:14:17] u b'ordni ta' slaten bdiet tingħata qima

                                                     lix-xbihat minquxa.

Il-bnedmin, li ma setgħux iqimu lis-sultan f'wiċċu

għax kien imbiegħed,

ħażżu xbieha tal-wiċċ li ma kinux jaraw,

u għamlu xbieha li tidher ta' dak li riedu jqimu,

bix-xewqa li jweġġħu s-sultan imbiegħed

                                                 bħallikieku magħhom.

[Għerf:14:18] U x-xewqa tal-ħaddiem tas-sengħa li

                                                                 jikseb tifħir,

għenet biex xterdet dil-qima fejn ma kinitx magħrufa.

[Għerf:14:19] Għax jista' jkun li dan biex jogħġob lil  

                                                                         sultan,

ħadimha b'sengħa kbira biex jagħmilha xbieha

                                                                   mill-isbaħ.

[Għerf:14:20] U l-poplu, msaħħar mis-sbuħija

                                                                 tax-xogħol,

beda jqim bħal alla 'l dak li ftit qabel kien

                                           imweġġaħ bħala bniedem.

[Għerf:14:21] Dan sewa ta' xibka għall-ħajja

                                                               tal-bnedmin,

li, mjassrin mill-hemm u mis-setgħa tal-mexxej,

taw lill-ħaġra u lill-għuda l-isem, li m'għandu

                                                          jingħata lil ħadd.

 

Il-korruzzjoni ta' l-idolatrija

 

[Għerf:14:22] Ma kienx biżżejjed għalihom li ħarġu

                                         mit-triq tat-tagħrif ta' Alla,

iżda, neqsin mill-għerf, bdew jgħixu fi ġlieda

                                                       kbira ta' injoranza,

u dan il-ħażen kollu jsejjħulu sliem.

[Għerf:14:23] Għalhekk infexxew fil-qtil ta' wliedhom

                                                                 b'sagrifiċċji,

jew fir-riti tal-misteri fil-moħbi,

jew f'xalar ta' mġienen waqt riti strambi.

[Għerf:14:24] La ħajjithom u lanqas iż-żwieġ ma

                                                             ħarsu bis-safa,

wieħed iqarraq bl-ieħor u joqtlu,

jew ikiddu billi jeħodlu 'l martu.

[Għerf:14:25] Taħwid kull fejn tħares: demm u qtil,

                                                                 serq u qerq;

korruzzjoni, tixwix u infedeltà, u ħalf fil-falz,

[Għerf:14:26] taħwid tat-tajbin, nuqqas ta' gratitudni,

tniġġis ta' l-erwieħ, żína kontra n-natura,

taħwid fiż-żwieġ, adulterji u faħx.

[Għerf:14:27] Għax il-qima ta' allat, li m'humiex ta'

                                                          min isemmihom,

hi l-bidu, il-kawża u t-tmien ta' kull ħażen.

[Għerf:14:28] Nies bħal dawn jew jiġġennu fix-xalar

                                                    jew iħabbru l-gideb,

jew jgħixu ħajja ħażina jew jaħilfu fil-falz

                                                          bħallikieku xejn.

[Għerf:14:29] U, billi jafdaw f'allat bla ħajja,

jaħilfu ħażin bla biża' li tiġi fuqhom xi ħsara.

[Għerf:14:30] Iżda għal żewġ raġunijiet isir ħaqq

                                                                    minnhom:

għax huma u jqimu l-allat, fehmuha ħażin fuq Alla,

u għax kasbru t-tjieba u ħalfu fil-falz u l-qerq.

[Għerf:14:31] M'hijiex is-setgħa ta' dawk li jaħilfu

                                                                         bihom,

iżda hu l-kastig li jistħoqq lill-midinbin;

dan li dejjem jiġi fuq il-ħżiena wara ħtijiethom.

 

15. Il-ġid tar-reliġjon vera

 

[Għerf:15:1] Imma int, o Alla tagħna, twajjeb u veru;

int kollok sabar, u tmexxi kollox bil-ħniena.

[Għerf:15:2] Għax ukoll jekk nidinbu, aħna tiegħek

                                                  u nistqarru setegħtek;

imma ma nidinbux, għax nafu li aħna tiegħek.

[Għerf:15:3] Meta nagħrfu lilek, ikollna t-tjieba sħiħa,

u meta nistqarru setegħtek, naslu għall-ħajja

                                                                   bla tmiem.

[Għerf:15:4] Għalhekk aħna ma tqarraqniex

la minn xogħol maħsub bis-sengħa ħażina  

                                                                tal-bniedem,

u lanqas mill-ħidma fiergħa taż-żebbiegħa,

daqsxejn ta' xbieha mċappsa b'ħafna kuluri,

[Għerf:15:5] li bid-dehra tagħha l-boloh jitqanqlu

                                                                għall-ħażen,

msaħħra mix-xbihat bla ruħ u ħajja.

[Għerf:15:6] Nies li jħobbu ħwejjeġ ħżiena u li

                                              ħaqqhom tama bħal din,

huma dawk li jagħmluhom, dawk li jixtiquhom

                                                    u dawk li jqimuhom.

 

Il-frugħa ta' l-idolatrija

 

[Għerf:15:7] Il-ħaddiem tal-fuħħar jitħabat u jagħġen

                                                               it-tafal artab,

u minnu jaħdem ħwejjeġ li neħtieġu;

mill-istess tafal isawwar xorta waħda,

kemm dawk li bihom ninqdew bil-ġieħ

u kemm dawk li bihom ninqdew xort'oħra.

Min jagħġen it-tajn jaqtagħha

xi jkun l-għan ta' kull ħaġa li jagħmel.

[Għerf:15:8] U b'taħbit vojt mill-istess tafal isawwar

                                                                  alla fieragħ,

dak stess li ftit qabel sar mit-trab ta' l-art,

u ftit wara hemm jerġa' jmur mnejn ittieħed,

meta jkollu jrodd ruħu mislufa lilu.

[Għerf:15:9] Xejn ma jaħseb li dalwaqt imut

jew li ħajtu tulha qasir;

iżda ħsiebu li jilħaq 'il min jaħdem id-deheb u l-fidda,

irid jagħmel bħal min jaħdem il-bronż,

u jiftaħar għax jagħmel xbihat foloz.

[Għerf:15:10] Ftit irmied qalbu, it-tama tiegħu tiswa

                                                            anqas mit-trab,

u ħajtu anqas minn ftit tajn;

[Għerf:15:11] għax hu m'għarafx min hu dak li ħalqu,

li nefaħ fuqu nifs ħabrieki,

u qiegħed ġo fih ir-ruħ tal-ħajja.

[Għerf:15:12] Imma għalih ħajjitna hi logħba,

u l-għajxien tagħna suq tal-qligħ.

'L-aqwa li naqlagħha tajjeb,' jgħid,

'b'kull mezz li nista', mqar ħażin.'

[Għerf:15:13] Aktar mill-oħrajn dan jaf bi dnubu;

għax jaħdem mit-trab ta' l-art fuħħar u allat fiergħa.

 

Il-kulti Eġizzjani

 

[Għerf:15:14] Imma wisq aktar boloh, u agħar minn

                                                                moħħ it-tfal,                   

l-għedewwa kollha li għakksu l-poplu tiegħek.

[Għerf:15:15] Għax laqgħu b'allat l-idoli kollha

                                                                      tal-ġnus,

li għandhom għajnejhom u bihom ma jarawx,

b'imnifsejhom ma jiħdux nifs,

bil-widnejn li għandhom ma jisimgħux,

bis-swaba' ta' idejhom ma jħossu xejn,

u riġlejhom ma jiswew għal xejn.

[Għerf:15:16] Bniedem hu li għamilhom,

wieħed b'ruħ mislufa sawwarhom.

U l-ebda bniedem ma jista' jagħmel alla,

                                  mqar jekk ikun jixbah lilu stess.

[Għerf:15:17] Ta' bniedem li jmut, ħaġa mejta jista'

                                            jagħmel b'idejh il-ħżiena,

għax hu nnifsu aħjar mix-xbihat li jqim;

hu għallanqas għandu l-ħajja, imma dawk ma

                                                              jkollhom qatt.

[Għerf:15:18] Iqimu wkoll bhejjem l-aktar moqżieża,

ħdejn bhejjem oħra bla moħħ, dawn agħar

                                                           minnhom ilkoll.

[Għerf:15:19] Lanqas bħala bhejjem ma fihom xi

                                             ġmiel li jogħġob l-għajn;

meta Alla faħħar u bierek il-ħlejjaq, dawn baqgħu

                                                                           barra.

 

16. L-Eġizzjani u l-Iżraelin

 

[Għerf:16:1] Għalhekk bi ħlejjaq bħal dawn int

għakkisthom kif kien ħaqqhom,

u bi qtajja' ta' dud ikkastigajthom.

[Għerf:16:2] Imma lill-poplu tiegħek, flok kastig ġid

                                                                            tajtu;

biex ittaffilu l-ġuħ bgħattlu s-summien,

ikel bnin li qatt ma kien daq minnu.

[Għerf:16:3] Dan int għamiltu biex l-oħrajn, mxennqin

                                                                    għall-ikel,

wara li ġew fuqhom il-bhejjem moqżieża,

jaqtgħu wkoll l-aptit ta' l-ikel meħtieġ;

imma l-poplu tiegħek, wara l-ftit żmien tal-ġuħ,

jitpaxxa b'ikel li qatt ma kien daq minnu.

[Għerf:16:4] Hekk kien jixraq li għaks mill-eqqel jaqa'

                                                 fuq dawk li ħaqruhom,

biex huma jaraw biss kemm kienu kkastigati

                                                 l-għedewwa tagħhom.

[Għerf:16:5] Meta darba bhejjem qliel u tal-biża' daru

                                                    għall-poplu tiegħek,

u bdew imutu migdumin minn sriep jitkagħwġu,

ma damx sa l-aħħar l-għadab tiegħek.

[Għerf:16:6] Bi twiddiba kienu mwerwrin għal żmien

                                                                           qasir;

u kellhom sinjal ta' salvazzjoni biex ifakkarhom

                                           fil-kmand tal-Liġi tiegħek.

[Għerf:16:7] Għax kull min kien idur lejh kien isalva,

mhux b'dak li kien jara, iżda bik li ssalva 'l kulħadd.

[Għerf:16:8] B'dan ukoll int urejt lill-għedewwa

                                                                        tagħna,

li int dak li teħles minn kull deni.

[Għerf:16:9] Lilhom qatilhom il-gdim tal-ġradijiet u

                                                                tad-dubbien,

u xejn ma sabu li jsalvalhom ħajjithom,

għax kien ħaqqhom kastig bħal dan.

[Għerf:16:10] Imma wliedek lanqas bis-snien tas-

                               sriep kollhom velenu ma ntrebħu,

għax daħlet għalihom ħnientek u fejjqithom.

[Għerf:16:11] Kien biex jiftakru fi kliemek li ġew

                                                                    migduma,

u minnufih imfejjqa,

li ma jmorrux jinsew għalkollox,

u jwarrbu ħsiebhom mill-ġid li għamiltilhom.

[Għerf:16:12] Għax la fiequ bil-ħxejjex u lanqas

                                                                  bil-ġbajjar,

imma b'kelmtek, Mulej, li kollox tfejjaq.

[Għerf:16:13] Għax int għandek is-setgħa fuq

                                                         il-ħajja u l-mewt;

int twassal sa bieb il-mewt, u traġġa' lura.

[Għerf:16:14] Il-bniedem joqtol jista' bi ħżunitu,

imma ma jistax iġib lura r-ruħ li toħroġ,

lanqas jeħles ruħ magħluqa taħt is-setgħa tal-mewt.

 

In-nar u l-manna

 

[Għerf:16:15] Minn idek ħadd ma jista' jaħrab.

[Għerf:16:16] Għalhekk il-ħżiena li ma ridux jagħrfuk

bi driegħek setgħan inħaqru;

ġew fuqhom tempesti li ma bħalhom ta' xita, silġ

                                                    u ilma bla ma jaqta',

u nqerdu għalkollox bin-nar.

[Għerf:16:17] Ħaġa ta' l-għaġeb, fl-ilma li kollox jitfi,

in-nar ħeġġeġ b'qawwa akbar;

għax id-dinja qamet biex taqbeż għall-ġusti.

[Għerf:16:18] Ġie li l-ilsna tan-nar kienu jiddgħajjfu,

biex ma jinħarqux il-bhejjem mibgħuta kontra

                                                                      l-ħżiena,

u hekk dawn jaraw u jintebħu li fuqhom kellhom

                                                     il-kundanna ta' Alla.

[Għerf:16:19] Drabi oħra, saħansitra fl-ilma, in-nar

                                                          qabeż qawwietu,

biex jeqred l-uċuħ ta' l-art ħażina.

[Għerf:16:20] Flok dan, lill-poplu tiegħek tmajtu b'ikel

                                                                    ta' l-anġli,

bgħattlu l-ħobż mis-sema, lest għall-ikel bla taħbit,

mogħni b'kull ħlewwa u fih kull togħma.

[Għerf:16:21] Dan l-ikel tiegħek wera l-ħlewwa

                                                    tiegħek ma' wliedek;

waqt li kien jaqta' x-xewqa ta' min kien jieħdu,

kien jaqbel mal-gosti ta' kull wieħed.

[Għerf:16:22] Il-borra u s-silġ felħu għan-nar u

                                                                 ma nħallux,

biex huma jagħrfu li uċuħ ir-raba' ta' l-għedewwa

nqerdu bin-nar li kien iħeġġeġ qalb is-silġ,

hu u jleħħ il-beraq qalb ix-xita.

[Għerf:16:23] Imma dan in-nar, biex jieklu u jgħixu

                                                                        l-ġusti,

nesa din id-darba l-qawwa tiegħu stess.

[Għerf:16:24] Għax il-ħolqien, li jaqdi lilek li ħlaqtu,

juri qawwietu kollha biex jikkastiga l-ħżiena,

imma jintelaq għall-ġid ta' min jittama fik.

[Għerf:16:25] Għalhekk dik id-darba wkoll, kien

                                              joqgħod għal kull tibdil,

biex jaqdi d-don ta' tjubitek, li

                                               kienet titma' 'l kulħadd,

kif kienu jixtiequ u jitolbu.

[Għerf:16:26] Hekk, Mulej, uliedek, li int tħobb,

                                                                    jitgħallmu

li mhux b'kull xorta ta' frott jgħix il-bniedem,

iżda b'kelmtek li żżomm 'il dawk li jemmnu fik.

[Għerf:16:27] Għalhekk il-manna, li ma nqerditx

                                                                      bin-nar,

kienet iddub mas-sħana ta' daqsxejn ta' raġġ

                                                                    tax-xemx,

[Għerf:16:28] biex inkunu nafu li għandna niżżuk ħajr

                                                      qabel titla' x-xemx,

u lejk induru ma' tbexbix id-dawl.

[Għerf:16:29] It-tama ta' min hu ingrat iddub

                                                  bħall-ġlata tax-xitwa,

u tgħaddi tiġri bħal ilma m'hu tajjeb għal xejn.

 

17. Id-dlam fl-Eġittu

 

[Għerf:17:1] Kbar huma l-ġudizzji tiegħek u tqal

                                                         biex nifhmuhom;

għalhekk żbaljaw dawk li ma qagħdux għat-tagħlim.

[Għerf:17:2] Dawk in-nies bla liġi, li ħasbu li setgħu

                                                 ijassru l-poplu qaddis,

qabadhom id-dlam u rabathom lejl twil,

maqfulin bħal ġo ħabs taħt is-soqfa ta' djarhom,

barranija għall-providenza ta' dejjem.

[Għerf:17:3] Waqt li ħasbu li dnubiethom mistura

                                            kienu se jibqgħu moħbija

u minsija taħt faldrappa sewda,

tħawwdu u tferrxu, megħlubin minn biża' kbir,

u mwerwrin minn dehriet tal-biża'.

[Għerf:17:4] Lanqas l-irkejjen ta' djarhom fejn kienu,

                                              ma ħelsuhom mill-biża';

għax ħsejjes koroh kienu jħabbtu madwarhom u

                                                               jwerwruhom,

u kienu jidhrulhom fantażmi b'uċuħ li jwaħħxu.

[Għerf:17:5] La l-qawwa tan-nar ma setgħet tagħti

                                                                       d-dawl,

lanqas id-dija ħajja tal-kwiekeb

ma setgħet iddawwal dak il-lejl tal-biża'.

[Għerf:17:6] Kien jidhrilhom biss nar tal-biża' jaqbad

                                                                         waħdu;

xħin kienu jarawh, mwerwrin kif kienu,

kienu jistħajjlu agħar minn xħin kienu ma jaraw xejn.

[Għerf:17:7] Għax xejn ma sewa l-logħob

                                             tas-sengħa tas-sħarijiet,

u ftaħir għerfhom waqqagħhom għad-daħk.

[Għerf:17:8] Għax dawk li dehrilhom li setgħu

                                                              jneħħu l-biża'

u l-qtigħ il-qalb mill-morda,

mardu huma stess b'biża' tad-daħk.

[Għerf:17:9] Għalkemm ma kien hemm xejn tal-biża'

                                                              li jwerwirhom

meta ġew l-insetti u nstama' t-tisfir tas-sriep,

[Għerf:17:10] ndehxu u waqgħu bir-rogħda li

                                                                 qabdithom;

lanqas biss riedu jaraw l-arja li minnha ma setgħux

                                                                       jaħarbu.

[Għerf:17:11] Għax il-ħażen, minnu nnifsu beżżiegħi,

jixli u jikkundanna lilu nnifsu,

u, taħt it-tingiż tal-kuxjenza, ikabbar aktar il-ħsara.

[Għerf:17:12] Il-biża' jiġi meta wieħed jitlaq

                                       l-għajnuna ġejja mir-raġuni.

[Għerf:17:13] U, aktar ma wieħed jaqta' qalbu minnu

                                                                         nnifsu,

aktar jintrebaħ mill-biża' bla ma jaf mnejn ġej

                                                       id-dwejjaq tiegħu.

[Għerf:17:14] Hekk huma f'dak il-lejl bla setgħa,

għax minn qiegħ l-art bla setgħa ġie fuqhom,

waqt li kienu reqdin raqda waħda.

[Għerf:17:15] Xi wħud twerwru minn dehriet tal-biża',

oħrajn tmewwtu minn qtigħ qalbhom;

għax il-biża' ġie fuqhom għal għarrieda bla ħsieb

                                                                        ta' xejn.

[Għerf:17:16] Hekk kull wieħed waqa' fejn kien,

u ngħalaq f'ħabs bla qofol.

[Għerf:17:17] Kien min kien, bidwi jew ragħaj,

jew ħaddiem jaħdem fix-xagħri,

nqabad u ma setax jaħrab mill-kundanna;

għax ilkoll intrabtu b'ħabel wieħed, dak tad-dlam.

[Għerf:17:18] It-tisfir tar-riħ,

l-għana ferrieħi ta' l-għasfur qalb friegħi mifruxa,

il-ħoss sod ta' l-ilma jgelgel,

il-ħsejjes kbar ta' blat jitgerbeb,

[Għerf:17:19] il-ġiri ta' bhejjem mexjin bla ma jidhru,

l-għajat ta' bhejjem l-aktar feroċi,

id-diwi tal-ħsejjes ħiereġ mill-għerien ta' l-għoljiet

- dan kollu qatilhom bil-biża'.

[Għerf:17:20] Id-dinja kollha kienet imdawwla

                                                                 b'dawl jiddi,

u baqgħet taħdem bla tfixkil;

[Għerf:17:21] fuq dawk biss infirex lejl tqil,

xbieha tad-dlam li kien ġej fuqhom;

u itqal mid-dlam kien il-piż tagħhom stess.

 

18. [Għerf:18:1] Imma għall-qaddisin tiegħek idda

                                                                    dawl kbir.

U dawk li semgħu leħenhom bla ma rawhom,

hienja sejjħulhom, għax ma kinux qegħdin ibatu.

[Għerf:18:2] Raddewlhom ħajr talli ma ħallsuhomx

                                                        wara li ħaqruhom,

u talbuhom maħfra talli ħaduha kontrihom.

[Għerf:18:3] Għal dan int tajt lill-qaddisin tiegħek

                                                          kolonna tan-nar,

biex tmexxihom fi triq li ma kinux jafuha,

u xemx li ma kellhiex tagħmlilhom ħsara

                                         fil-mixja glorjuża tagħhom.

Għerf:18:4] L-oħrajn kien ħaqqhom jibqgħu bla dawl

                                       u jingħalqu ġo ħabs mudlam,

huma li żammew imjassra lil uliedek,

li minnhom kellu jingħata lid-dinja d-dawl

                                       tal-Liġi li ma jintemm qatt.

 

Il-mewt ta' l-ulied il-kbar

 

[Għerf:18:5] Huma riedu joqtlu t-trabi tal-qaddisin

                                                                       tiegħek;

imma wieħed mit-trabi tefgħuh barra, u ħeles

                                                                   mill-mewt.

Bi tpattija int ħadtilhom il-kotra ta' wliedhom,

u għarraqthomlhom ilkoll f'salt wieħed f'baħar

                                                                     imqalleb.

 [Għerf:18:6] Dak il-lejl tħabbar minn qabel lil  

                                                                missirijietna,

biex, wara li għarfu sewwa f'liema wegħdiet emmnu,

aktar iqawwu qalbhom.

[Għerf:18:7] Il-poplu tiegħek stenna l-ħelsien

                                                                     tal-ġusti,

u l-qerda ta' l-għedewwa tagħhom.

[Għerf:18:8] għax kif int ikkastigajt l-għedewwa

                                                                        tagħna,

hekk sebbaħt lilna meta sejjaħtilna għalik.

[Għerf:18:9] L-ulied twajba tal-ġusti offrew

                                                   sagrifiċċju bil-moħbi,

u lkoll fehma waħda qagħdu għal-Liġi ta' Alla,

li l-qaddisin tiegħek jaqsmu xorta bejniethom

kemm il-ġid u kemm id-deni;

għalhekk minn qabel għannew tifħir missirijiethom.

[Għerf:18:10] Min-naħa ta' l-għedewwa kien jinstama'

għajat li ma kienx jaqbel ma' tagħhom,

u kien jidwi l-ilfiq huma u jibku lil uliedhom.

[Għerf:18:11] L-istess kastig ħadu flimkien l-ilsir

                                                                         u sidu,

u l-poplu u s-sultan batew l-istess.

[Għerf:18:12] Lkoll flimkien b'mewta waħda,

kellhom mejtin bla għadd.

Il-ħajjin ma kinux biżżejjed biex jidfnu l-mejtin,

għax f'daqqa waħda nqerdu l-aħjar fost uliedhom.

[Għerf:18:13] Għalkemm minħabba s-sħarijiet

                                  bl-ebda mod ma riedu jemmnu,

mal-mewt ta' wliedhom il-kbar kellhom

jistqarru li l-poplu tiegħek kien bin Alla.

[Għerf:18:14] Waqt li ħemda ta' kwiet kienet

                                                      taħkem fuq kollox,

u l-lejl kien jaqbeż nofs il-mixja tiegħu,

[Għerf:18:15] il-kelma setgħana tiegħek mit-tron

                                                   tas-sultan tas-sema,

niżlet bħal ġellied qalil, f'nofs dik l-art misħuta,

[Għerf:18:16] bix-xabla misnuna tad-digriet tiegħek

                                                               li dejjem sod.

Kif waslet, kullimkien imliet bl-imwiet;

kienet għadha tmiss mas-sema, hi u miexja fuq l-art.

[Għerf:18:17] Mbagħad f'daqqa waħda werwruhom  

                                                    dehriet f'ħolm ikrah,

u biża' li qatt ma basruh ġie fuqhom;

[Għerf:18:18] u, mitfugħin nofshom mejta, min

                                               'il hawn u min 'il hemm,

kienu jistqarru għaliex kienu qegħdin imutu,

[Għerf:18:19] għax fil-ħolm li kien iħawwadhom dan

                                                    għarfuh minn qabel,

biex ma jmutux bla ma jkunu jafu għala kienu jbatu.

 

Il-kastig ta' Iżrael

 

[Għerf:18:20] Fuq il-ġusti wkoll ġiet il-prova

                                                                    tal-mewt,

meta fid-deżert waqa' kastig fuq il-ġemgħa,

iżda ma damitx wisq din il-korla ta' Alla.

[Għerf:18:21] Raġel bla ħtija malajr deher għalihom,                                                              

bil-mezzi f'idejh tal-ħidma tiegħu,

it-talb u l-inċens tat-tpattija.

Hu żamm il-korla tiegħek u waqqaf il-ħsara,

u hekk wera li hu qaddej tiegħek.

[Għerf:18:22] Hu rebaħ il-ħruxija mhux bis-saħħa

                                                                    tal-ġisem

jew bil-qawwa ta' l-armi;

imma bi kliemu waqaf lil dak li kien isawwathom,

billi fakkru fil-pattijiet li ħalef lil missirijiethom.

[Għerf:18:23] Meta l-iġsma waqgħu mejta gods

                                                      wieħed fuq l-ieħor,

waqaf fin-nofs u rażżan il-korla ta' Alla,

u għalqilha t-triq biex ma tilħaqx il-ħajjin.

[Għerf:18:24] Id-dinja kollha kienet fuq il-libsa twila

                                                                         tiegħu,

ġieħ missirijietna kien minqux fuq ħaġar f'erba' fillieri,

u l-kobor tiegħek kien fuq il-kuruna ta' rasu.

[Għerf:18:25] Quddiemhom il-qerriedi ċieda, għax

                                                           beża' minnhom,

kienet biżżejjed prova waħda biss tal-korla tiegħek.

 

19. Il-mogħdija tal-Baħar l-Aħmar

 

[Għerf:19:1] Iżda fuq il-ħżiena niżel għadab bla

                                                       ħniena sa l-aħħar,

għax Alla għaraf sa minn qabel x'kienu se jagħmlu:

[Għerf:19:2] li, wara li ħallewhom jitilqu

u ħeġġewhom ifittxu jmorru,

kienu se jisgħob bihom u jmorru warajhom.

[Għerf:19:3] Kienu għadhom iġorru l-mejtin tagħhom

u jibkuhom ħdejn l-oqbra tagħhom,

meta reġgħu ħasbuha ta' boloh.

Lil dawk li talbuhom bil-ħerqa biex jitilqu,

għaddewhom b'maħrubin, u marru wrajhom.

[Għerf:19:4] Kien id-destin li kien ħaqqhom li

                                                    wassalhom sa hawn,

u ġegħelhom jinsew x'kien ġralhom,

biex iħallsu wkoll il-piena li kienet tonqos

                                                   mill-kastig tagħhom.

[Għerf:19:5] U waqt li l-poplu tiegħek temm mixja

                                                                ta' l-għaġeb,

huma ltaqgħu ma' mewt li ma kinux jobsruha.

[Għerf:19:6] Il-ħolqien kollu b'kull ma fih sar

                                                                    mill-ġdid,

biex waqt li joqgħod bil-qima għall-ordnijiet tiegħek,

l-ebda ħsara ma ssir lil uliedek.

[Għerf:19:7] Sħaba tefgħet dell fuq il-kamp tagħhom,

art niexfa dehret ħierġa minn fejn qabel kien

                                                             hemm l-ilma,

triq bla tfixkil minn ġol-Baħar l-Aħmar,

u art tħaddar flok ilmijiet qawwija.

[Għerf:19:8] Minn hemm għadda l-poplu kollu taħt

                                                                    kenn idek,

wara li ra għemejjel ta' l-għaġeb.

[Għerf:19:9] Kienu qishom żwiemel jirgħu u ħrief

                                                                        jaqbżu

waqt li kienu jfaħħruk, Mulej, li ħlisthom.

[Għerf:19:10] Għax kienu għadhom jiftakru x'kien

                                                  ġara fl-art fejn kienu;

kif flok il-ferħ tal-bhejjem l-art tat in-nemus,

u flok il-ħut ix-xmara mtliet bi żrinġijiet bla għadd.

[Għerf:19:11] Wara dan raw ukoll għasafar ta' razza

                                                                          ġdida,

meta, mxennqin għall-ikel, talbu ikel tajjeb;

[Għerf:19:12] u, biex jaqtgħu xewqithom, ġiehom

                                 is-summien min-naħa tal-baħar.

 

L-Eġizzjani u s-Sodomin

 

[Għerf:19:13] Imma fuq dawk il-midinbin ġew il-kastigi,

wara li kienu mwissijin bil-qawwa tal-beraq;

huma batew kif kien ħaqqhom, għal dnubiethom,

għax urew  mibegħda  mill-eqqel  lejn il-barranin.

[Għerf:19:14] Kien hemm oħrajn li ma laqgħux il-barranin li żaruhom;

imma dawk jassru nies li kienu magħhom u għamlulhom il-ġid.

[Għerf:19:15] U mhux dan biss; minn dawk sar ħaqq kbir tassew,

għax żammew bħal għedewwa l-barranin.

[Għerf:19:16] Imma dawn, wara li laqgħuhom bil-ferħ

u tawhom sehem fl-istess drittijiet tagħhom,

għakksuhom b'xogħlijiet iebsa.

[Għerf:19:17] Dawk ġie wkoll fuqhom l-għama,

bħal dawk li kienu wara bieb il-ġust,

meta dalma tal-biża' dawwrithom,

u kull wieħed beda jfittex fetħet biebu.

 

Tifħir lil Alla Salvatur

 

[Għerf:19:18] L-elementi tad-dinja b'mod ieħor huma  magħqudin bejniethom,

bħall-kordi ta' l-arpa li minnhom joħorġu diversi melodiji,

għalkemm kull waħda żżomm ir-ritmu tagħha.

Dan jidher ċar jekk wieħed iħares lejn li ġara.

[Għerf:19:19] Bhejjem ta' l-art inbidlu f'bhejjem tal-baħar,

u dawk li jgħixu fl-ilma qabżu fuq l-art.

[Għerf:19:20] In-nar żamm fl-ilma l-qawwa tiegħu,

u l-ilma nesa li jista' jitfi.

[Għerf:19:21] Il-fjammi mbagħad ma ħarqux il-ġisem

ta' bhejjem li jmutu u li għaddew minn ġo fihom;

lanqas dewwbu dak il-ħobż tas-sema,

qisu silġ li malajr jinħall.

[Għerf:19:22] F'kollox, Mulej, kabbart u sebbaħt il-poplu tiegħek;

ma ċħadtlu qatt l-għajnuna f'kull żmien u kullimkien!