FESTI U SOLENNITAJIET OĦRA


 L-Imqaddsa Omm Alla, Marija. (1 ta' Jannar)

 Missierna San Pawl, Appostlu ta' Malta. (10 ta' Frar)

 Nawfraġju f'Malta tal-Appostlu Missierna San Pawl. (10 ta' Frar)

 San Ġużepp, Għarus tal-Verġni Mqaddsa Marija. (19 ta' Marzu)

 San Pietru u San Pawl, Appostli. (29 ta' Ġunju)

 Il-Verġni Mqaddsa Marija mtellgħa fis-sema. (15 ta' Awwissu)

 L-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes (14 ta' Settembru)

 Il-Verġni Mqaddsa Marija tad-Duluri. (15 ta' Settembru)

 Il-Qaddisin Kollha. (1 ta' Novembru)

 Tifkira Solenni tal-Fidili Mejtin kollha. (L-Għid tal-Erwieħ) (2 ta' Novembru)