IT-TESTMENT IL-ĠDID

 

San Mattew

San Mark

San Luqa

San Ġwann

 

Atti tal-Appostli

 

Rumani

1 Korintin

2 Korintin

Galatin

Efesin

Filippin

Kolossin

1 Tessalonikin

2 Tessalonikin

1 Timotju

2 Timotju

Titu

Filemon

Lhud

Ġakbu

1 Pietru

2 Pietru

Ġuda

1 Ġwanni

2 Ġwanni

3 Ġwanni

 

Apokalissi