AMORIS LÆTITA

 

Werrej tematiku

 

Abort

il-Knisja kontra l-intervent kostrinġenti tal-Istat: 42

inħarsu wlied mhux mixtieqa: 179

kundanna qawwija: 83

Abjad u iswed

mentalità li tagħlaq it-triq għall-grazzja: 305

Adolexxenti

adolexxenti u żgħażagħ bla direzzjoni u regoli: 51

edukazzjoni sesswali: 280-286

ġenituri jorjentawhom: 260

ma nistgħux ninjoraw ir-riskji tal-mezzi ġodda ta’ komunikazzjoni: 278

meta ma jiġux edukati: 275

ngħinuhom dwar il-valuri: 272

nissensibilizzawhom: 268

nistimulaw l-esperjenzi personali tagħhom ta’ fidi: 288

Adozzjoni

mixtieqa, biex inħarsu t-trabi mill-abort u mill-abbandun: 179

tagħti l-esperjenza konjugali: 82

tesprimi esperjenza konjugali partikularment għammiela: 180

triq ġeneruża lejn il-maternità u l-paternità: 179

Alla

bil-grazzja tiegħu l-miżżewġin isawru l-futur tagħhom: 218

fih il-ħniena hi l-milja tal-ġustizzja: 311

fl-imħabba tiegħu l-miżżewġin isibu t-tifsira ta’ ħajjithom: 320

il-grazzja tiegħu taħdem ukoll ma’ min mhux qed jieħu sehem sħiħ fil-Knisja: 291

il-ħlewwa tiegħu skont il-ktieb ta’ Hosegħa: 28

il-ħniena tiegħu trid tidher fit-Teoloġija Morali: 311

il-maħfra tiegħu tagħmilna kapaċi naħfru: 108

il-preżenza tiegħu tgħammar fil-familja vera u konkreta: 315

irid il-ferħ ta’ wliedu: 147-149

isir bniedem biex dejjem isieħeb il-mixja umana: 62

iż-żwieġ hu l-ikona tal-imħabba tiegħu lejna: 121

preżenti fit-tempju tal-komunjoni taż-żwieġ: 314

tqil biex jagħdab: 91

ara wkoll “Kristu Ġesù”

Amoris lætitia

bi stili, temi ta’ bosta xejriet u għal qarrejja differenti: 7

fil-kuntest tal-Ġublew tal-Ħniena: 5

ġabra qasira ta’ dak li hemm fiha: 6

mhux biex tinqara kollha f’daqqa: 7

Anzjani

anzjani: 191-193

attenzjoni għalihom tagħmel id-differenza f’ċiviltà: 192

dmir il-Knisja tħossha li tgħin familji li qed jieħdu ħsiebhom: 48

f’kultura tal-iskart: 191

għadd kbir milqugħa fi strutturi ekkleżjali: 48

ibatu mis-solitudni: 197

il-parti l-kbira tal-familji jirrispettawhom: 48

imwarrbin konsegwenza tal-qasma fil-familja: 51

ir-rakkonti tagħhom jagħmlu ġid lit-tfal u ż-żgħażagħ: 193

sensazzjoni li huma piż: 43

stedina minn San Ġwanni Pawlu II: 192

Apprezzament

sinċier ta’ kull bniedem li jiġi mill-imħabba: 96, 127

speċjali għall-għaqdiet u l-movimenti familjari: 48

tal-anzjani: 191

tal-varjetà u l-kumplimentarjetà tad-diversi vokazzjonijiet fil-Knisja: 203

Benedittu XVI

Deus caritas est: noti 105, 175, 207, 333.

il-bniedem bħala ġisem u spirtu: 157

l-imħabba bejn raġel u mara: 70

l-imħabba hi d-dawl li jdawwal mill-ġdid dinja mdallma: 316

tagħlim dwar l-eros: 147

Bibbja

dwar xogħol il-bniedem: 23-26

fil-ħajja tal-familja: 227

il-ħlewwa fil-familja skont it-Testment il-Qadim: 28

miżgħuda b’familji u ġenerazzjonijiet: 8

u l-familja: 8-30

u l-formazzjoni tat-tfal fil-fidi: 16

ara wkoll, “Kelma ta’ Alla”

Ċelibat

jista’ jirriskja li jsir solitudni komda: 162

kif imqabbel fil-Bibbja fil-konfront taż-żwieġ: 159

Dar

il-post fejn l-ulied jikbru fil-fidi: 287-290

kull, hi kandelabru: 8

Diffikultajiet

ara, “Sfidi”

Dinja

il-ġejjieni jiddependi mill-ġid tal-familja: 31

Divorzju, Divorzjati

Alla kontra d-divorzju: 123

fil-qalba tal-argument ta’ Kristu dwar iż-żwieġ: 19

fil-wegħda taż-żwieġ għal dejjem: 123

ġenituri m’għandhomx jgħidu kontra xulxin: 245

għandhom jiġu integrati iżjed: 299

il-kura pastorali tal-Knisja: 78, 297

jibqgħu jagħmlu parti mill-komunjoni ekkleżjali: 243

konsegwenzi fuq l-ulied: 245

konsegwenzi serji fuq l-adulti, l-ulied u s-soċjetà: 41

li reġgħu żżewġu jistaqsu lilhom infushom: 300

l-ulied m’għandhomx ikunu dawk li jġorru l-piż: 245

mġiba mal-ulied: 300

m’għandhomx iħossuhom skomunikati: 299

meħtieġ dixxerniment speċjali: 242

nsaħħu l-imħabba u ngħinu biex jitfejqu l-ġrieħi: 246

nsieħbu wara firdiet u divorzju: 241-246

traġedja ta’ żmienna: 246

Dixxerniment

ċirkustanzi attenwanti f’dixxerniment pastorali: 301-303

dak li ġej minn sitwazzjoni partikolari ma jistax isir norma: 304

dinamiku u għandu jkun miftuħ biex jikber: 303

f’qagħdiet irregolari: 296-300

il-kwalitajiet li jrid ikollu: 312

in-normi tiegħu: 304-306

iqis mhux biss in-normi imma l-qagħdiet partikolari kollha: 304

kif jista’ jgħin f’sitwazzjonijiet diffiċli: 305

kundizzjonijiet meħtieġa: 300

li jiffavorixxi l-evanġelizzazzjoni u l-maturità umana u spiritwali: 293

ma’ separati, divorzjati, abbandunati: 242.

Dixxiplina

importanti li ma tinbidilx f’deformazzjoni tax-xewqa: 270

Djalogu

biex isir bi profitt hemm bżonn kontenut: 141

edukattiv mal-ulied: 264

fejn ir-raġel u l-mara jibdew jiskopru lil xulxin: 221

fil-pastorali fuq il-qagħda ta’ familja: 230, 293

għall-pjanifikazzjoni tal-familja: 222

id-djalogu: 136-141

indispensabbli fil-ħajja taż-żwieġ: 136

interreliġjuż fejn il-partijiet ġejjin minn reliġjonijiet differenti: 248

jgħinna nagħtu prijorità lil-laqgħa tal-membri tal-familja: 278

jitlob il-kuntatt fiżiku: 278

jitlob taħriġ twil u impenjattiv: 136

ma’ koppji li mhux qed jgħixu b’mod sħiħ l-ideal Nisrani taż-żwieġ: 293

mal-istrutturi soċjali: 201

Drawwiet

ġenituri jrawmu f’uliedhom dawk tajba: 264

li mhumiex aċċettabbli u għadhom ma nqerdux għalkollox: 54

nxettlu fina dawk tajba: 266

soċjali u politiċi spiss qed juru sinjali ta’ tifrik: 183

Droga

bżonn tal-għajnuna u ta’ mixja edukattiva: 273

fejn hemm vizzju tad-droga: 260

waħda mill-pjagi ta’ żmienna: 51

Edukazzjoni

biex tgħin lid-dinja u lis-soċjetà jħossuhom ambjent familjari: 276

bżonn tal-għajnuna tal-oħrajn u ta’ mixja edukattiva: 277

edukazzjoni reliġjuża tal-ulied: 248, 287-288, 299

etika jew morali: 265, 267, 271

fit-tagħlim tal-Konċilju Vatikan II: 280

ġġib magħha d-dmir li nippromovu libertajiet responsabbli: 260

għall-ftuħ lejn l-oħrajn: 194

għall-imħabba bħala għotja ta’ xulxin: 280

għall-passjonijiet u għas-sesswalità: 151

il-familja għandu jkollha aċċess għaliha: 44

il-ħajja fil-familja bħala kuntest edukattiv: 274-279

kultant tittrasmetti atteġġjament negattiv: 283

mixja mal-passjonijiet li norjentawhom fi proġett ta’ għotja personali: 148

morali fit-tfal: 266

sesswali għandha tgħinna naċċettaw ġisimna: 285

sesswali hija meħtieġa 280-286

sesswali u l-pudur: 282

tal-emozzjonijiet u tal-istint hi bżonnjuża: 148

tal-ulied biex ikunu lesti jagħtu lilhom infushom b’mod sħiħ: 283

tal-ulied hi dritt u dmir tal-ġenituri: 84

tal-ulied u trasmissjoni tal-ħajja: 80-85

tal-ulied, insaħħuha: 259-290

tiġbor fiha rispett u stima ta’ min hu differenti: 285

u l-inseriment tal-ulied fis-soċjetà: 55

x’tinkludi u x’tinvolvi: 262

ara wkoll, “Formazzjoni”

Edukazzjoni sesswali

ara, “Edukazzjoni”

Egoiżmu

jagħmel lill-persuna l-oħra lsira: 145

nkissruh meta fil-familja nitgħallmu nkunu qrib l-oħrajn: 276

wieħed mill-fatturi kontra l-għaqda tal-familja: 106

Ekoloġija

mgħallma l-ewwel fil-familja: 277

Embriju

jiswa sa mill-waqt tat-tnissil: 168

karatteristiċi tal-persuna ġa fil-kodiċi ġenetiku: 170

nħarsu lejh bl-istess ħarsa ta’ mħabba tal-Missier: 168

Emozzjoni, Emozzjonijiet

dehret ukoll f’Ġesù: 144

id-dinja tal-emozzjonijiet: 143-146

ma tfittixx minnha nfisha l-att konjugali: 164

mħabba li nwiegħdu lil xulxin hi ogħla minna: 163

mhix moralment tajba jew ħażina fiha nfisha: 145

tinbidel f’sensibbiltà: 146

tinħtieġ tiġi edukata: 148

Eros

erotiżmu san jippresupponi l-istagħġib: 151

kif nifhmu d-dimensjoni erotika tal-imħabba: 152

l-imħabba tal-miżżewġin tiġbor fiha l-passjoni erotika: 120

l-użu ħażin tas-sesswalità u l-erotiżmu: 157

mhux kontra t-tagħlim uffiċjali tal-Knisja: 147

Etika

edukazzjoni etika tal-ulied: 263-267

xi drabi tqanqal ċerta stmerrija: 272

Evanġelizzazzjoni

f’familji milquta minn mewt: 253

l-ewwel tħabbira lill-familji: 58

ma tibżax teħodha kontra l-kundizzjonamenti kulturali, soċjali, politiċi u ekonomiċi: 201

ma’ persuni li tilfu l-ideal taż-żwieġ Nisrani: 293

permezz tal-familja: 223

u l-katekeżi indirizzata lejn il-familja: 200

Evanġelju tal-familja

hu ferħ li jimla l-qalb u l-ħajja kollha: 200

hu tweġiba għax-xewqat l-iżjed qawwija tal-bniedem: 201

ilu sa mill-ħolqien tal-bniedem: 63

isaqqi ż-żerriegħa tal-Verb u sitwazzjonijiet imperfetti: 76

nxandruh illum: 200-204

ngħixuh u ngħadduh lill-oħrajn: 60

Ewkaristija

biha jistgħu jżommu sħaħ quddiem l-isfidi: 38

f’sitwazzjonijiet kumplessi: 247

fi żwieġ imħallat: 247

fil-kuntest tal-mistrieħ tal-Ħadd: 318

Kristu bilqiegħda mal-istess mejda: 15

mhix xi premju għall-perfetti biss: nota 351

persuni divorzjati imma li ma reġgħux iżżewġu: 242

tesiġi l-integrazzjoni fil-ġisem waħdieni tal-Knisja: 186

tgħinna ngħixu l-patt taż-żwieġ bħala Knisja tad-dar: 318

trid twassal għal qsim ġeneruż mal-fqar: 185, 186

u l-ħajja miżżewġa: 318

Ewtanasja

jedd għall-mewt naturali: 83

theddida gravi għall-familji: 48

Faqar

evanġelizzazzjoni kontra l-kundizzjonamenti li jikkawżawh: 201

għal xiex iwassal: 46

inġustizzja: 43

is-solitudni, waħda mill-agħar xejriet: 43

konsegwenzi fuq ommijiet waħedhom u wliedhom: 49

mwieżna mill-komunità Nisranija: 254

tisħib pastorali lil familji li qed ibatu: 242

Familiaris consortio

dwar Kattoliċi miżżewġa ċivilment biss jew qed jikkoabitaw: 294

gradwalità: 300

ħidma flimkien bejn il-ministru Kattoliku u dak mhux Kattoliku: 247

jagħżlu sewwa bejn qagħda u oħra: 79

niskopru mill-ġdid it-tagħlim tagħha: 222

tisħib anki wara ż-żwieġ: 223

Familja/i

b’xi ħadd mill-koppja ma jemminx: 228

bit-talb tesprimi u ssaħħaħ il-fidi tagħha: 318

effett ta’ fatturi soċjali diversi: 33-34

effett ta’ tibdil kulturali: 33

effetti tal-midja: 278

entitajiet li jistgħu jgħinunhom: 229

familji mgħattna mill-miżerja: 49-51

fid-dawl tal-imħabba bla tarf tal-Missier, li dehret fi Kristu: 59

fid-dokumenti tal-Knisja: 67-70

fid-dwal u d-dellijiet tagħha: 32

fiduċja tagħmel possibbli relazzjoni ta’ libertà: 115

fiha nsiru kapaċi nieħdu gost bil-ferħ tal-ieħor: 110

fiha l-membri jiċċelebraw flimkien il-ferħ tagħhom: 88

fil-Bibbja: 8-30

fil-Ġenesi: 10-13

fil-qalb tagħha jeħtieġ tidwi l-kerygma: 290

fl-Għanja tal-Għanjiet: 12

Ġesù fl-Evanġelju: 64

ġid għall-Knisja: 87

hija ħmira evanġelizzatriċi għas-soċjetà: 290

hija mhedda mill-ewtanasja u suwiċidju assistit: 48

huma s-suġġetti prinċipali tal-pastorali: 200

ħadd mhu perfett: 325

ħafna jeħlu fl-ewwel stadji: 41

ħajr lil dawk li baqgħu fidili għax-xhieda tagħhom: 86

ikona tal-Familja ta’ Nazaret: 30

il-ġid tagħha deċiżiv għall-ġejjieni tad-dinja u tal-Knisja: 31

il-post fejn jitnisslu u jkunu milqugħa l-ulied: 166

il-qagħda tal-familja llum: 32-49

impenn soċjali li joħroġ mill-Ewkaristija: 186

ir-rwol deċiżiv tar-raġel: 55

isofru minn ġrieħi qodma: 239-240

is-suġġett protagonista ta’ ekoloġija integrali: 277

ix-xewqa għaliha ħajja speċjalment fost iż-żgħażagħ: 1

jekk tiddgħajjef ma jkunx ta’ ġid għas-soċjetà: 52

jgħaddu l-fidi u jqajmu mill-ġdid ix-xewqa għal Alla: 184

katedra tal-katekeżi tal-ulied: 16

Knisja fid-dar: 15, 67, 86, 87, 200, 227, 290, 292, 318, 324, 325

kuntest edukattiv: 274-279

l-anzjani: 191-193

l-ewwel skola ta’ valuri umani: 274

li tinfetaħ ’il barra minnha nfisha ssawwab il-ġid fuq l-oħrajn: 324

l-isfida edukattiva: 84

l-ispiritwalità: 313-325

ma jinqatgħux mill-familja usa’: 187

ma tistax teduka mingħajr memorja: 193

matul it-tqala: 168

maturazzjoni fl-imħabba: 325

mħabbithom hi qawwa permanenti għall-ħajja tal-Knisja: 88

missjunarji spiss jagħtu wlied missjunarji: 289

mixja ta’ tbatija u ta’ tixrid tad-demm: 19-22

mwieżna fil-missjoni edukattiva tagħhom: 279

nġeddu l-għarfien tagħna dwar l-importanza tagħha: 2

nilqgħu ħajja ġdida: 166-167

noħolqu spazji biex nikkomunikaw minn qalb għal qalb: 234

pastorali tal-familja li toqrob lejhom: 230

post fejn mumenti diffiċli jistgħu jedukaw: 277

post fejn nitgħallmu nistennew il-mument it-tajjeb: 275

post ta’ talb u atti ta’ devozzjoni: 288

preżenza tal-Mulej hi vera u konkreta: 315

qari tal-Iskrittura Mqaddsa: 227

rwol tagħhom fil-formazzjoni saċerdotali: 203

sa minn dejjem kienet l-eqreb sptar: 321

santwarju tal-ħajja: 83

sehem komuni fl-Ewkaristija u l-mistrieħ tal-Ħadd: 318

sfida minn ideoloġija tal-ġeneru: 56

sfidi ġodda mis-soċjetà: 50

skola ta’ soċjalizzazzjoni: 195

skola ta’ valuri soċjali: 275-276

skont is-Salmista f’Salm 128: 8

solidarjetà u ħniena fil-mewt ta’ xi membru: 253

terġa’ twaqqaf il-kultura tal-laqgħa: 183

theddid kontra l-istabbiltà tagħha: 41-46

tħassib għal dawk bla familja: 183

tista’ tkun mixja ta’ qdusija u formazzjoni mistika: 316

u l-Knisja: 86-88

u skejjel Kattoliċi: 279

u xogħol: 24

u ż-żwieġ ġew mifdija minn Kristu: 63

xbieha ta’ Alla Trinità: 11, 29, 71

ara wkoll, “Familja usa’”

Familji b’ġenitur wieħed

dmir il-Knisja f’dawn iċ-ċirkustanzi: 49

għajnuna mill-familja wiesgħa: 197

id-diffikultajiet ta’ ommijiet li jrabbu waħedhom: 49

jeħtieġu l-għajnuna u l-faraġ tal-familji l-oħra li jsawru l-komunità: 252

Familja Mqaddsa

idawwal dak il-prinċipju li jsawwar kull familja: 66

ikona ta’ kull familja Nisranija: 30

talba tal-aħħar: 325

Familja usa’

id-doveri li għandha fil-kuntest soċjali: 196

ma tistax titħalla barra: 196

rabta man-nukleu ċkejken tal-familja: 187

tinkludi l-qraba kollha tal-miżżewġin: 198

x’tista’ tagħmel għal dawk f’xi bżonn: 197

ara wkoll, “Familja/i”

Faqar, Foqra

evanġelizzazzjoni li teħodha kontra l-kundizzjonijiet li jwasslu għalih: 201

familja li tilqagħhom issir xhieda għall-Knisja: 324

familji miftuħa u solidali joħolqu spazju għalihom: 183

ġieli jwassal għall-prostituzzjoni tal-ulied jew it-traffikar tal-organi: 46

għalihom falliment fiż-żwieġ isir iżjed trawmatiku: 242

is-solitudni hi waħda mill-agħar xejriet: 43

kawża ta’ immigrazzjoni sfurzata: 46

l-impenn magħhom joħroġ mis-Sagrament taż-Żwieġ stess: 186

San Pawl dwar sitwazzjoni tal-mistħija fil-komunità: 185

twissija biblika għall-familji li jingħalqu fil-kumditajiet tagħhom: 186

Femminiżmu

għarfien iżjed ċar tad-dinjità tal-mara u tal-jeddijiet tagħha: 54

tajjeb meta ma jippretendix uniformità jew ċaħda tal-maternità: 173

Ferħ

Alla jridu għal uliedu: 147-149

jiġġedded fit-tbatija: 130

jitnissel meta jirnexxielna nferrħu lill-oħrajn: 129

tal-imħabba hu wkoll tal-Knisja: 1

tal-imħabba kontemplattiva rridu nieħdu ħsiebu: 129

tal-imħabba: 1-7

u ġmiel: 126-130

u pjaċir, differenza bejniethom: 126

Fidi

eżempju ta’ fidi konvinta u pprattikata: 246      

kif ngħadduha fil-familja: 287-290

Fiduċja

fl-imħabba: 114-115

m’hemmx bżonn nikkontrollaw lil xulxin: 115

Formazzjoni

etika tal-ulied: 263-267

iżjed adegwata għall-operaturi pastorali: 202, 204

Knisja lokali trid tiddixxerni hi liema hi l-aħjar: 207

li tista’ tingħata fil-gruppi tal-miżżewġin: 229

mistika, mixja ta’ qdusija fil-ħajja ta’ kuljum: 316

qabelxejn l-approfondiment tal-kerygma: 58

ta’ kuxjenza mdawla: 303

ta’ wliedhom ikunu jibnu lill-Knisja: 85

tal-kuxjenza tal-ġenituri: 222

tas-seminarist dwar għerusija u ż-żwieġ: 203

u l-messaġġ tal-Evanġelju: 59

xi drabi tqanqal ċerta stmerrija: 272

Fraternità

nsiru aħwa: 194-195

tiddi bħala wegħda għas-soċjetà kollha: 194

tinżel fil-fond mal-medda taż-żmien: 194

Ġeneru

għal xiex tista’ twassal l-ideoloġija: 56

tiċħad id-differenza u r-reċiproċità naturali bejn raġel u mara: 56

Ġenituri

attenti għall-bidliet li jaraw iseħħu fi wliedhom: 288

b’wild wieħed isibu mod kif dan ma jikbirx waħdu u iżolat: 195

biex dawk separati qatt ma jagħmlu ostaġġ minn uliedhom: 245

biex tnejn jingħaqdu fiż-żwieġ jeħtieġ li jħalluhom: 190

ċerti silenzji bejniethom itaqqlu: 133

dejjem jinfluwenzaw l-iżvilupp morali ta’ wliedhom: 259

divorzjati jibqgħu jkunu megħjuna mill-komunitajiet Insara: 246

f’mumenti ta’ kriżijiet komuni: 235

fil-mewt ta’ xi ħadd minnhom: 252

fost l-aħjar għalliema fit-tħejjija għaż-żwieġ ta’ wliedhom: 208

Ġesù mudell ta’ ubbidjenza lejhom: 18

għajnuna li nagħtuhom biex ifiqu mill-ġrieħi tagħhom: 246

għandhom id-dmir li jedukaw: 17

għandhom iħejju lil uliedhom biex jaffrontaw sitwazzjonijiet diffiċli: 260

huma l-pedament sod tad-dar: 14

ħajjin bi tfal iltiema: 50

il-familja wiesgħa tista’ tagħmel tajjeb għad-dgħufija tagħhom: 197

il-Knisja kollaboratriċi magħhom fit-tagħlim ta’ wliedhom: 85

importanti li t-tarbija tħossha mistennija minnhom: 170

isibuha bi tqila jgħaddu l-fidi lil uliedhom: 50

ix-xhieda tal-ħajja ta’ talb tagħhom għal uliedhom: 288

jeħtieġ li jgħixu l-esperjenza vera tal-fiduċja f’Alla: 287

jilqgħu t-tarbija bħala don anki jekk tiġi f’ċirkustanzi mhux mixtieqa: 166

kull kollaboratur fil-proċess edukattiv għandu jaġixxi f’isimhom: 84

l-edukazzjoni hi dmir serju tagħhom: 84, 263-267

l-ewwel għalliema tal-fidi għal uliedhom: 16

li jingħataw għall-qadi ta’ wlied diffiċli u ingrati: 162

li rċivew is-sagrament taż-żwieġ isiru veri ministri edukattivi: 85

l-imħabba bejnhom u wliedhom: 196

l-iskola ma tiħux posthom: 84

l-Istat irid jgħinhom fid-dmir tagħhom li jedukaw lil uliedhom: 84

l-ulied huma don lilhom mhux dritt tagħhom: 81

l-ulied jixtequhom jinħabbu, ikunu fidili u jibqgħu dejjem magħquda: 123

meta huma f’kunflitt bejniethom: 51

meta jaslu lura d-dar għajjenin u ma jridux jitkellmu: 50

mhix ħaġa tajba li jinbidlu r-rwoli bejnhom u wliedhom: 176

mhux kunċett li tista’ torbtu u tħollu: 56

mhux sewwa li huma jsiru omnipotenti għal uliedhom: 279

mħabbithom hi għodda tal-imħabba ta’ Alla l-Missier: 170

m’għandhomx jiġu mwarrba u lanqas ittraskurati: 190

sa minn qabel it-twelid tat-tarbija jħejju għaliha bit-talb tagħhom: 169

sehem il-parroċċi u movimenti tal-Knisja fil-formazzjoni tagħhom: 229

soċjetà ta’ wlied li ma jweġġħuhomx hi soċjetà bla ġieħ: 190

strument ta’ Alla biex il-fidi tikber u tiżviluppa: 287

u l-adozzjoni: 179

u l-fostering: 180

u l-importanza tal-iskejjel Kattoliċi: 279

u l-korrezzjoni tal-ulied: 269

u r-relazzjoni ma’ wliedhom f’kuntest ta’ teknoloġiji ta’ komunikazzjoni, eċċ: 278

ara wkoll, “Missier, Missirijiet”, “Omm, Ommijiet” u “Koppja/i”

Ġisem

dixxerniment tal-ġisem: 185-186

il-ġisem femminili fil-kultura tal-lum: 54

in-namur mhux mal-ġisem biss: 164

ir-raġel u martu ġisem wieħed: 9, 13, 73, 161, 190

jinbidel fil-lingwaġġ tal-ministri tas-sagrament: 213

kummerċjalizzazzjoni: 41

l-għaqda ta’ ġisem ma’ ġisem fil-kunsens tal-miżżewġin: 74

l-għaqda tal-ġisem tal-miżżewġin hu għodda tal-azzjoni divina: 75

l-ilsien iniġġes il-ġisem kollu: 112

lingwaġġ tal-ġisem: 215, 284

l-opri tal-ħniena: 290

meta hu mmanipulat: 153

metodi msejsa fuq ir-ritmi naturali ta’ fekondità: 222

Ġrieħi

fil-familji jistgħu jitfejqu meta ngħinuhom isaħħu l-imħabba: 246

fil-ħajja interjuri tat-tfal qajla jitfejqu: 245

fl-ulied meta ma jibqgħux iħossuhom prezzjużi: 263

gravi kkawżati lit-tfal: 241

għajnuna lill-ġenituri meta nilqgħuhom spiritwalment: 246

jibdew malli ma nibqgħux nikkontemplaw lil xulxin: 128

jistgħu jitfejqu mill-qawwa tal-imħabba: 183

jistgħu jitfejqu minn ħin għal relazzjoni personali ma’ Alla: 320

kbar fil-ħajja ta’ xi familji: 49

l-effett ta’ dawk qodma fuq il-familja: 239-240

mewwitniex ukoll ir-rispett lejn dawk f’qalb it-tfal: 246

miżżewġn li jirrakkuntaw lil Alla dwar dawk tagħhom: 227

Ġublew tal-Ħniena

f’dan il-kuntest l-Amoris lætitia tikseb tifsira speċjali: 5

ħarsa speċjali lejn min mhux qed jieħu sehem sħiħ fil-ħajja tal-Knisja: 291

providenzjali li dawn ir-riflessjonijiet qed isiru fid-dawl ta’ din is-Sena: 309

Ġudizzju

dwar sitwazzjoni oġġettiva mhuwiex għarfien ta’ ħtija tal-persuna: 302

nevitawhom meta jinjoraw il-kumplessità tad-diversi sitwazzjonijiet: 296

nrażżnu l-inklinazzjoni tagħna li nikkundannaw b’mod iebes: 112

rett mill-miżżewġin għalihom infushom: 222

Ġustizzja

il-milja tagħha hija l-ħniena: 311

koppja li dduq il-qawwa tal-imħabba titqabad għaliha: 183

l-imħabba tmur lil hemm minnha: 102

Ġwanni Pawlu II

il-familja: 69

il-verġinità u ż-żwieġ: 159-160

is-sejħa tal-bniedem għall-ispontanjetà sħiħa u matura: 151

it-Teoloġija tal-Ġisem: 151

iwissi kontra l-abbuż mir-relazzjoni sesswali: 155

jiddefendi t-tagħlim tal-Knisja dwar is-sesswalità: 150

koppji li żżewġu biss ċivilment jew jikkoabitaw: 295

paternità responsabbli mhix prokreazzjoni bla limiti: 167

Grazzja

il-miżżewġin Insara huma koperaturi tagħha: 321

kultant inġibu ruħna qisna konna aħna li qed nikkontrollawha: 310

meħtieġa biex issaħħaħ u tgħolli l-imħabba: 124

taħdem ukoll ma’ min mhux qed jieħu sehem sħiħ fil-Knisja: 291

tista’ tkun imblukkata jekk naraw kollox bħala iswed jew abjad: 305

Gratissimam sane

ittra lill-familji minn San Ġwanni Pawlu II: 69

Gaudium et spes

dwar l-għażla responsabbli tal-ġenituri: 222

tkellmet dwar il-promozzjoni tad-dinjità taż-żwieġ u tal-familja: 67

Għanja tal-Għanjiet

u l-familja umana: 12-13

Hosegħa

dwar l-imħabba ta’ Alla għall-poplu: 28

Humane vitæ

dwar id-dinjità tal-persuna u l-kontroll tar-rata tat-twelid: 82, 222

dwar ir-rabta bejn imħabba konjugali u tnissil tal-ħajja: 68

jeħtieġ niskopruha mill-ġdid: 222

Ħajja miżżewġa

f’ċertu sens issir liturġija: 215

hi l-mixja li fiha ta’ kuljum jinbnew iżjed: 164

meta l-imħabba tistaġna fl-ewwel snin taż-żwieġ: 219

m’għandux ikun hemm rebbieħa u telliefa: 220

msawra jum wara jum mill-miżżewġin infushom: 218

nsieħbu fl-ewwel snin: 217-230

tista’ titfarrak meta nistennew wisq minnha: 221

titlob sabar, ftehim, tollerenza u ġenerożità: 218

u l-Ewkaristija: 318

Ħajja umana

hija jedd tat-tarbija fil-ġuf: 83

hija miraklu ta’ Alla bil-kollaborazzjoni tal-omm: 168

hija ta’ valur għoli: 83

ma tista’ tkun qatt oġġett ta’ ħakma: 83

mħabba tal-miżżewġin trid tkun miftuħa għaliha: 81, 125

nilqgħu ħajja ġdida: 166-167

trid titħares mill-familja f’kull fażi tagħha: 83

Ħbiberija

karatteristiċi ta’ kif tkun vera: 123

l-akbar forma hi dik konjugali: 123

li tapprezza l-valur tal-persuna l-oħra tissejjaħ “karità”: 127

l-imħabba taż-żwieġ hi ogħla minnha: 142

takkwista karattru li jħaddan kollox: 125

tiġbor flimkien l-aspetti kollha tal-ħajja taż-żwieġ: 133

twassal lill-miżżewġin biex jieħdu ħsieb ta’ xulxin: 126

Ħniena

azzjoni pastorali kollha tal-Knisja għandha tkun imgeżwra fiha: 310

biex nintegraw fostna lill-persuni dgħajfa: 47

billi nintegraw lil kulħadd fil-komunità ekkleżjali: 297

dejjem kienet it-triq tal-Knisja: 296

f’sitwazzjonijiet li mhux iwieġbu b’mod sħiħ għal sejħa tal-Mulej: 6

fejn il-ħajja tal-familja mhix qed isseħħ b’mod perfett: 5

fil-ħajja ta’ Ġesù Kristu: 38, 60, 64

fit-twettiq tal-ideal tal-Evanġelju: 308

fiż-żwieġ titlob sabar, ftehim, tollerenza u ġenerożità: 218

il-fus li jwieżen il-ħajja tal-Knisja: 310

il-loġika tal-ħniena pastorali: 307-312

il-milja tal-ġustizzja u l-wirja tal-verità ta’ Alla: 311

ipprattikata f’opri li jmissu l-ġisem u r-ruħ: 290

kriterju biex nifhmu min huma l-ulied ta’ Alla: 310

ma tkunx preżenti meta niġġudikaw u nikkundannaw: 112

ma’ familji midruba mill-mewt: 253

ngħixuha għax intweriet magħna: 310

nifirħu meta tiġi l-okkażjoni li nwettquha: 306

persuni dgħajfa: 308

ta’ Alla murija mis-sabar tiegħu mal-midneb: 91

ta’ Alla mwassla mill-Knisja bħala Omm: 49

ta’ Alla qatt ma tiġi miċħuda lil ħadd: 300

ta’ Alla, missjoni tal-Knisja li xxandarha: 309

ta’ Ġesù tilħaq lil dawk li jemmnu u dawk li ma jemmnux: 309

tal-Mulej, inħallulha spazju: 308

tant nagħmlulha kundizzjonijiet li nbattluha mit-tifsira vera tagħha: 311

u kuraġġ fl-attenzjoni pastorali: 293

u l-maħfra huma frott tal-imħabba: 27

Ħtija

anki jekk mhix tagħna rridu ninbidlu aħna wkoll: 240

meta nitfgħuha fuq ħaddieħor: 107, 239

nevitaw lingwaġġ moralizzanti li spiss jironizza u jweġġa’: 139

sitwazzjonijiet li jnisslu dan is-sens: 235

u maħfra: 105-108

u responsabbiltà jistgħu jonqsu minħabba l-injoranza, eċċ: 302

Iben, Bint

ara, “Tifel, Tifla, Tfal”

Immigrazzjoni

illegali mwieżna minn xbieki internazzjonali ta’ traffikar tal-bnedmin: 46

il-konsegwenzi kollha li din tħalli fuq il-ħajja tal-familja: 46

sfurzata tal-familji kaġun ta’ sitwazzjonijiet diversi: 46

Impenn

fit-tul iqanqal biża’: 39

jisfa’ fix-xejn minħabba fil-konvenjenzi u kapriċċi: 34

kultura tal-proviżorju: 39

l-għaqda esklussiva u indissolubbli biss għandha funzjoni soċjali sħiħa: 52

Individwaliżmu

ikun megħlub meta wieħed jidentifika ruħu mal-persuna l-oħra: 131

il-Bibbja tistieden lill-miżżewġin biex jegħlbuh: 156

iwassalna biex inħarsu lejn l-oħrajn bħala periklu li jdejjaqna: 187

l-ommijiet huma l-aqwa antidotu kontra t-tixrid tiegħu: 174

periklu dejjem jikber li qed joħloq meta jkun esaġerat: 33

Inkulturazzjoni

meħtieġa biex prinċipji jkunu osservati u applikati: 3

soluzzjonijiet mgħaddsa iktar fil-kultura tal-post: 3

Integrazzjoni

dejjem kienet it-triq tal-Knisja: 296

fil-Knisja permezz tal-Ewkaristija: 186

fost id-dmirijiet soċjali tal-familja Nisranija: 181

hija diffiċli għal dawk fil-kampijiet tar-rifuġjati: 46

li ġejja mill-imħabba: 100

tad-divorzjati li reġgħu żżewġu ċivilment: 299

Jedd, Jeddijiet

dwar id-dinjità tal-mara: 54

għall-mewt naturali: 83

ta’ politika tajba tal-familja mill-awtoritajiet pubbliċi: 44

tal-familja, u mhux biss fuq dawk individwali: 44

tat-tarbija fil-ġuf għall-ħajja: 83

tat-tarbija li jkollha omm u missier: 172

Jum San Valentinu

bħala eżempju għall-pastorali popolari: 208

Karità

dawk li ma jiżżewġux f’sinjal ta’ karità u volontarjat: 158

fit-tagħlim ta’ San Tumas ta’ Aquino: 134

il-karità tagħmel tajjeb għad-dnubiet: 306

il-primat tal-karità: 311

mħabba li tagħraf il-valur tal-persuna l-oħra: 127

Kastità

meħtieġa biex tikber l-imħabba bejn żewġ persuni: 206

Katekeżi

edukazzjoni tal-familji permezz ta’ katekeżi ta’ inizjazzjoni: 279

fil-familja: 16

katekeżi indirizzata lejn il-familja nfisha: 200

l-ommijiet u l-missirijiet suġġetti attivi tal-katekeżi: 287

u talb fil-familja: 288

Katekiżmu tal-Knisja Kattolika

dwar il-familja bħala post ta’ tagħlim: 86

dwar kundizzjonamenti li jnaqqsu l-ħtija ta’ xi għemil: 302

dwar ritmi naturali ta’ fekondità: 222

fit-tħejjija għaż-żwieġ mhemmx bżonn nagħtu l-Katekiżmu kollu: 207

Kawżi

ġenituri li jaslu d-dar tard: 50

mewt: 255

ngħinu lill-miżżewġin jiskopruhom: 234

nistennew wisq mill-ħajja miżżewġa: 221

prepotenza, vjolenza, umiljazzjoni, abbuż, bruda, indifferenza: 241

ta’ problemi fil-familja: 239-240

xjuħija tal-ġenituri tal-miżżewġin: 235

Kelma ta’ Alla

dwar kif bid-dnub, ir-relazzjoni ta’ mħabba u safa bejn raġel u mara tinbidel f’ħakma: 19

dwar l-ospitalità: 324

hi għajn ta’ ħajja u spiritwalità għall-familja: 227

hi hekk iebsa mal-ilsien, u ssejjaħlu dinja ta’ ħażen: 112

hija aħbar tajba kif ukoll kriterju ta’ ġudizzju u dawl għad-dixxerniment: 227

kontra t-tqassis fuq xulxin: 112

mhix sekwenza ta’ teoriji fl-arja, imma sieħba fil-vjaġġ anki għall-familji: 22

tafda f’idejn ir-raġel, il-mara u l-ulied biex isawru komunjoni ta’ persuni: 29

tgħidilna li min jobgħod ’il ħuh jinsab fid-dlam: 316

tisħaq dwar li r-raġel iħalli lil missieru u lil ommu: 190                                                                     

tistedinna biex ma nkebbsux fina l-korla: 104

ara wkoll, “Bibbja”

Kliem muftieħ

jekk jogħġbok, grazzi, skużani: 133

Knisja

attitudni f’sitwazzjonijiet dgħajfa jew imperfetti: 296

attitudni lejn koppji f’relazzjonijiet irregolari: 78-79

attitudni pastorali f’diversi ċirkustanzi: 297

bżonn ta’ għaqda fid-duttrina u fil-prassi: 3

dmirha li tgħin familji li jieħdu ħsieb l-anzjani u l-morda tagħhom: 48

dmirijiet lejn dawk f’qagħdiet diffiċli: 49

għandha l-missjoni li xxandar il-ħniena ta’ Alla: 309

għandha rwol prezzjuż fit-tweżin tal-familji: 84

għandhom bżonn ta’ attenzjoni pastorali mimlija ħniena u kuraġġ: 293

għożża ta’ wliedha l-aktar dgħajfa: 291

hi d-dar tal-Missier fejn hemm post għal kulħadd: 310

hi ġid għall-familja, il-familja hi ġid għaliha: 87

il-familja u l-Knisja: 86-88

il-ġejjieni tagħha marbut mal-ġid tal-familja: 31

kontra abort u ewtanasja: 83

m’għandhiex iżżomm lura milli tipproponi l-ideal sħiħ taż-żwieġ: 307

ma tikkundanna qatt lil ħadd għal dejjem: 296

tagħlimha dwar il-familja: 67-70

tagħlimha dwar l-imħabba konjugali: 80-83

tagħlimha mnebbaħ mill-Evanġelju: 59

tħassib dwar koppji li jikkoabitaw jew miżżewġa ċivilment biss: 292

tħassib dwar ulied ta’ ġenituri separati jew divorzjati: 246

tisħaq fuq il-jedd għall-mewt naturali: 83

tixtieq tifhem minn xiex huma għaddejjin: 200

tkun umli u realista meta titkellem dwar iż-żwieġ: 36

trid tkun meqjusa bħal omm li lesta tilqa’ lil uliedha lura: 299

twieżen il-familji b’ulied diversament abbli: 82

u l-ħniena: 310

Koabitazzjoni, Konvivenza

għax m’għandhomx fiduċja fiż-żwieġ: 293

pastorali tal-Knisja: 294

raġunijiet: 294

Komunikazzjoni fil-familja

diversi modi bejn diversi persuni: 136

importanti biex issolvi kriżijiet fil-familja: 234

meta nieqsa tista’ twassal għal personalità vjolenti: 51

tagħmel il-ħajja kollha tal-familja iżjed umana: 32

tbati meta kriżi ma tkunx indirizzata: 233

Komunitajiet Insara

jgħinu fil-missjoni edukattiva tal-ġenituri: 279

jintegraw koppji divorzjati li reġgħu żżewġu: 299

kull sforz biex ngħinu: 46

meta jsieħbu lill-għarajjes fil-mixja ta’ mħabba: 207

m’għandhomx jitilqu waħidhom lill-ġenituri divorzjati: 246

Konċilju Vatikan II

dwar il-promozzjoni tad-dinjità taż-żwieġ u tal-familja: 67

dwar l-edukazzjoni sesswali tat-tfal u adolexxenti: 280

dwar l-għotja libera tal-miżżewġin: 125

dwar l-imħabba konjugali: 142

dwar l-impenn tal-ġenituri fil-familja: 222

xeħet dawl fuq l-ispiritwalità li tnixxi mill-ħajja tal-familja: 313

Konjugi, Konjugali

att: 164

il-wild jistenna li jitwieled minn att speċifiku ta’ mħabba: 81

jekk impost mhux veru att ta’ mħabba: 154

mera partikulari tat-Trinità: 161

mħabba li ssir għammiela: 165

minħabba n-natura tagħha hi ordnata lejn it-tnissil: 80

nikbru fl-imħabba konjugali: 120-122

tinħtieġ il-grazzja li ssaħħaħha: 124

tista’ tkun sinjal ta’ fedeltà għall-verġni: 162

Konsumeriżmu

effetti negattivi fuq il-familja: 42

jippreżenta stampa qarrieqa tal-imħabba: 135

Konverżjoni

missjunarja hija sejħa għall-Knisja kollha: 201

ta’ min qed jieħu sehem fil-ħajja tal-Knisja b’mod imperfett: 78, 297

Koppja/i

attitudni lejn it-tbatija: 149

biex ikunu tinqixa ta’ Alla: 10, 11

bżonn tal-kollaborazzjoni ġeneruża tal-qraba u l-ħbieb: 236

dwar dawk li ma jistax ikollhom tfal: 178

esperjenza tal-falliment ta’ oħrajn: 40

fiż-żwieġ l-imħabba tmur ukoll għal uliedhom: 165

ħafna diskussjonijiet tagħhom  ma jkunux fuq kwistjonijiet gravi ħafna: 139

ħafna jgħibu mill-komunità wara ż-żwieġ: 230

ħajjithom sehem mill-opra ħallieqa ta’ Alla: 321

iħaddmu l-libertà invjolabbli tagħhom b’għaqal u responsabbiltà: 167

ikunu jafu għand min jistgħu jirrikorru biex ifittxu l-għajnuna: 211            

ikunu sinjal ta’ fedeltà għall-verġni: 162

il-kriżi tal-“bejta vojta”: 235

inċerti minħabba kummerċjalizzazzjoni tal-ġisem: 41

ir-rabta li ma tinħallx bejn raġel u mara: 62

isiru lingwaġġ liturġiku: 215

is-sesswalità għandhom jittrattawha ma’ xulxin: 154

jagħrfu d-dmirijiet soċjali tagħhom: 181

jappellaw għalihom il-kapitli erbgħa u ħamsa tal-Amoris lætitia: 7

jaslu għat-tieġ bla nifs u għajjenin: 212

l-ewwel snin taż-żwieġ huma perjodu vitali u delikat: 223

l-għan unittiv tagħhom fiż-żwieġ: 88

li dduq il-qawwa tal-imħabba: 183

l-imħabba u għajnuna reċiproka fid-dell tad-dmir tal-prokreazzjoni: 36

m’għandhomx iqisu t-tnissil tal-ħajja bħala xi proġett: 82

medjazzjoni biex jieħu ħsieb: 229

meta tkun għaddiet il-ħeġġa tal-bidu: 225

miżżewġa u ta’ esperjenza, importanti fil-pastorali: 223, 230

Nsara bħala suġġetti attivi tal-katekeżi: 287

nseħbuhom fl-ewwel snin tal-ħajja taż-żwieġ: 217

nuqqas ta’ post dinjituż jew xieraq: 44

raġel-mara huma analoġija, anki jekk imperfetta, ta’ Kristu-Knisja: 73

realtà fundamentali tagħha fil-Bibbja: 10-12

servizz ta’ informazzjoni, ta’ pariri u ta’ medjazzjoni: 244

suġġetti attivi tal-katekeżi: 288

tal-missier u l-omm fil-qalba tad-dar: 9

tħejjija għaż-żwieġ: 205-216

u l-qraba: 198

u t-Trinità: 11

vjolenza verbali, fiżika u sesswali kontra n-nisa: 54

Korrezzjoni

il-valur tal-korrezzjoni bħala stimolu: 268-270

l-abbandun affettiv iġib għafsa tal-qalb ikbar: 263

u l-fiduċja tal-ġenituri f’uliedhom: 269

Kristu, Ġesù

bilqiegħda mal-istess mejda: 15

daħal f’familja: 62

dwar il-koppja fil-Ġenesi: 10, 12, 13, 62

dwar l-għaqda tar-raġel u martu: 9, 19

familja u ż-żwieġ ġew mifdija minn Kristu: 63

familji mxerkin fit-talb, għad-dawl tal-misteru tal-Għid: 317

għex kollox b’doża ta’ emozzjoni: 144

ħaj u preżenti f’tant stejjer ta’ mħabba: 59

ibati fil-familji: 21

il-verità dwar ir-relazzjonijiet umani tiegħu: 77

il-vokazzjoni tal-familja mdawla minn Ġesù: 58-60

irid Knisja attenta għall-ġid li l-Ispirtu jxerred qalb id-dgħufijiet tagħna: 308

ir-realtà tal-familja llum fid-dawl tat-tagħlim ta’ Kristu: 32

it-tagħlim tiegħu dwar iż-żwieġ: 62

it-tagħlim tiegħu dwar l-imħabba: 27

jgħaqqad u jdawwal il-ħajja kollha tal-familja: 317

jiltaqa’ mal-għarajjes fis-sagrament taż-żwieġ: 73

jippreżenta t-tfal bħala mudell: 18

jitwieled f’familja: 21

kien jgħix f’familja bħall-oħrajn: 182

kien jiekol u jixrob mal-midinbin: 289

l-imħabba ta’ Kristu għall-Knisja u l-imħabba tal-miżżewġin: 11, 72, 73, 121, 122, 159, 292, 325

messaġġ tiegħu bħala membru tal-familja umana: 65

min jersaq lejn il-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu: 186

miżżewġin ikkonsagrati jibnu l-Ġisem ta’ Kristu: 67

miżżewġin imdawla mill-imħabba ta’ Kristu msallab: 70, 161

miżżewġin jirċievu d-don tal-Ispirtu: 69

mudell ta’ ubbidjenza għall-ġenituri: 18

nieda l-ħajja pubblika tiegħu bis-sinjal ta’ Kana: 64

qala’ ħobżu b’xogħol idejh: 65

reġġa’ lura liż-żwieġ u l-familja għall-għamla oriġinali: 63, 71

u l-familja: 12-13

verġinità u żwieġ huma sinjali ta’ Kristu: 161

ara wkoll, “Alla”

Kriżi

bosta ma jfittxu l-ebda għajnuna pastorali: 234

esperjenza ta’ kawżi f’kull familja: 235

ifittxu l-għeruq profondi ta’ dak li qed jiġrilhom: 238

kriżijiet personali li tgħaddi minnhom il-koppja: 236

l-isfidi li joffru: 232-238

meta ma tiġix indirizzata, l-aktar li tbati hi l-komunikazzjoni: 233

nikkomunikaw minn qalb għal qalb: 234

qabel jittieħdu deċiżjonijiet importanti: 240

xi kawżi: 237

Kura pastorali

fuq xiex għandha tiffoka: 211

li tqis kemm it-tagħlim tal-Knisja u kemm il-ħtiġijiet u l-isfidi lokali: 199

ma’ familji b’differenzi reliġjużi: 248

mal-fidili li qed jgħixu relazzjonijiet irregolari: 78

mal-immigranti trid issir fir-rispett tal-kulturi tagħhom: 46

mhix tippreżenta biss normattiva, imma tipproponi wkoll sett ta’ valuri: 201

mimlija mħabba ħanina: 312

ara wkoll, “Operaturi pastorali”

Kultura patrijarkali

fejn il-mara kienet meqjusa tat-tieni klassi: 54

l-istorja għadha miexja fid-dell tagħha: 54

u tagħlim ta’ San Pawl dwar is-sesswalita tal-miżżewġin: 154

Kuxjenza

divorzjati b’rabta ġdida: 298

dmir il-presbiteri fl-għajnuna li jagħtu: 300

eżaminata b’mumenti ta’ riflessjoni u ta’ sogħba: 300

fit-teħid tad-deċiżjonijiet: 42

fl-edukazzjoni tal-ulied: 259

ġenituri jinħtieġu jiffurmawha : 222

mfixkla minn ġibdiet oħra: 265

miżżewġin ifittxu leħen Alla fiha: 222

msieħba mid-dixxerniment: 300, 302, 303

nagħtuha spazju: 37

obbligu morali tal-oġġezzjoni: 83, 279

tal-persuni għandu jkollha sehem akbar fil-prassi tal-Knisja: 303

tkun iffurmata, imdawla, matura: 303

twessigħ tagħha: 149

Libertà

b’responsabbiltà li tgħin isiru għażliet tajba: 262

fil-mixja edukattiva tal-ulied: 268

fl-għażla tal-edukazzjoni tal-ulied: 84

kbira, imma nistgħu nitilfuha: 267

meħtieġa fl-imħabba: 99, 115

mhix dik li wieħed jista’ jiġġudika kif jogħġbu: 34

mhix kontra l-fedeltà: 214

pajjiżi fejn dik tar-reliġjoni ma teżistix: 248

rifjut ta’ xi ħaġa li tista’ tidher burokratika minħabba l-biża’ li jitilfuha: 40

tgħinna nagħmlu pjan għal ħajjitna: 33

trid titħaddem b’għaqal u responsabbiltà: 167

Lingwaġġ

adulti u żgħażagħ għandhom modi differenti kif jikkomunikaw: 136

bejn persuni hu wieħed mid-doni tal-imħabba: 172

ġdid u iżjed adegwat meta nintroduċu lit-tfal għat-tema tas-sesswalità: 281

is-sesswalità hi lingwaġġ interpersonali: 151

jew atteġġjamenti negattivi kontra divorzjati f’rabta ġdida: 243

kif dak tal-ġisem jista’ f’ċertu sens isir liturġija: 215

moralizzanti għandu jkun evitat: 139

proprju tal-ulied fil-formazzjoni morali tagħhom: 264

ta’ fidi fl-imgħammdin li jiġi minn kliem u ġesti: 213

ta’ mħabba ħelwa li kellu Ġesù jeħtieġ nitgħallmuh: 100

tal-ġisem jitlob it-taħriġ kollu sabar: 284

tas-sesswalità, biex ma jiftaqarx: 280

x’jiġri meta jkun użat ħażin: 182

Maħfra

frott tal-imħabba: 27

hi possibbli u mixtieqa, imma mhix ħafifa: 106, 242

il-maħfra: 105-108

importanti biex jissolvew xi problemi fil-familja: 236

it-tfal ikunu mgħallma jitolbuha: 268

kriżijiet fil-familja huma spiss affrontati mingħajrha: 41

mgħallma fil-familja: 86

msejsa fuq imġiba pożittiva: 105

Malafama

dnub kbir, offiża serja kontra Alla: 112

Mara

Alla li jesiġi fedeltà: 123

emanċipazzjoni: 54

fit-tqala mħeġġa tieħu ħsieb il-ferħ tagħha: 171

fit-tqala tista’ tieħu sehem f’dan il-pjan ta’ Alla: 169

għandha kobor li jimplika d-drittijiet kollha li joħorġu mid-dinjità tagħha: 173

għandha missjoni li s-soċjetà trid tħares u tippreserva għall-ġid ta’ kulħadd: 173

għandha sehem fil-misteru tal-ħolqien: 168

hi għall-bniedem omm: 173

hija l-istagħġib tal-ewwel raġel: 221

is-soċjetà ma tistax tgħaddi mingħajr il-ġenju femminili tagħha: 173

it-tweżin tagħha u tal-ulied mir-raġel: 55

kienet meqjusa tat-tieni klassi: 54, 154

li ddur b’żewġha marid: 162

li ma temminx, titqaddes b’ħuha: 228

li toħlom lil binha fil-ġuf: 169

li trabbi l-ulied waħedha: 49

ssir qaddejja jew ilsira ta’ żewġha: 156

ta’ min ifaħħru t-titjib fl-għarfien tad-drittijiet tagħha: 54

ara wkoll, “Omm/Ommijiet” u “Koppja/i”

Mard

diffikultajiet li jgħaddu minnhom il-familji: 44

fil-familja jista’ jkun mument ta’ edukazzjoni: 277

Martin Luther King, Jr

dwar l-imħabba tal-proxxmu: 118

Memorja storika

in-nuqqas tagħha hu difett kbir tas-soċjetà tagħna: 193

Messaġġ Nisrani

dwar it-tifsira taż-żwieġ hu l-milja tar-Rivelazzjoni: 62

hu mera ċar tal-predikazzjoni u tal-imġiba ta’ Ġesù: 38

riskju li nwasslu l-messaġġi żbaljati: 300

tal-Enċiklika Humanæ vitæ, niskopruh mill-ġdid: 82

u dak ta’ bosta mezzi ta’ komunikazzjoni: 274

u l-Familja ta’ Nazaret: 30

żgħażagħ ibbumbardjati b’messaġġi oħra: 281

Mezzi ta’ komunikazzjoni

effetti pożittivi u negattivi fuq il-familja: 278

familja tista’ titgħallem tgħarbel b’mod kritiku l-messaġġi tagħhom: 274

u teknoloġija rikreattiva joffru theddida: 176

xi drabi dawn il-mezzi jbiegħdu flok iqarrbu: 278

Mewt

ċertezza ta’ ħajja oħra wara: 117

faraġ u tama li tista’ toffri l-fidi: 300

il-Knisja tiċħad fermament il-piena kapitali: 83

it-tagħlim tal-qaddisin dwarha: 257

kif ġab ruħu Ġesù quddiemha: 21, 144, 254

kura u faraġ lil min tlef xi ħadd għażiż: 254, 255

meta tolqot bin-niggieża tagħha: 253-258

nagħtu valur lill-fażi konklużiva tal-ħajja: 48

naturali hija jedd: 83

ta’ xi wieħed mill-ġenituri: 252

tħejjija għaliha: 258

Mħabba

biex tibqa’ fidila, hemm bżonn tad-don tal-grazzja: 124

dejjem tagħti l-ħajja: 165

fi żmien meta l-ħajja qiegħda titwal titlob impenn imġedded: 163-164

fil-familja titlob l-attenzjoni sħiħa tagħna: 323

fl-istennija waqt it-tqala: 168-171

frott tagħha huma l-ħniena u l-maħfra: 27

hija ġeneruża: 102

hija sengħa: 221

id-dimensjoni erotika tagħha: 150-152

id-dimensjoni erotika tal-imħabba mhix ħażen permess imma don: 152

id-dimensjoni gratwita: 166

kollha passjoni: 142

kollox tagħder: 111-113

kollox temmen: 114-115

kollox tissaporti: 118-119

kollox tittama: 116-117

konjugali li torbot flimkien il-miżżewġin: 120-122

li tidher u tikber: 133-135

l-impenn pubbliku tagħha jitlob deċiżjoni: 132

ma tagħmilx dak li mhux xieraq: 99-100

ma tfittixx dak li hu tagħha: 101-102

ma tgħirx: 95-96

ma tiffokax fuq id-difetti u l-iżbalji ta’ ħaddieħor: 100

ma titkabbarx: 97-98

meta l-ulied ma jħossuhiex fi tfulithom: 240

saħansitra meta tkun intilfet it-tama tal-ulied: 124

ta’ omm u ta’ missier: 172-177

tafda: 115

tagħmel il-ġid lill-oħrajn: 93

tagħna ta’ kuljum: 90

tal-proxxmu, kliem Martin Luther King Jr: 118

tegħleb l-eqqel ħitan: 140

tesiġi r-rispett tal-libertà u l-ħila li wieħed jistenna: 99

tgħid “le” għall-vjolenza interjuri: 103-104

tifraħ mal-oħrajn: 109-110

tikber permezz tad-djalogu: 136-141

tikkonsisti iżjed fl-għemil milli fil-kliem: 94

tipprova tifhem u taħfer: 105-108

tistabar: 91-92

twassal biex ma niffukawx fuqna nfusna: 97

twassal għal stima ta’ kull persuna: 96

u l-emozzjonijiet: 143-146

Missier, Missirijiet

in-nuqqas tiegħu jċaħħad lill-ulied minn mudell ta’ mġiba paterna: 55

l-imħabba tiegħu u tal-omm: 172-177

preżenza tiegħu meħtieġa daqs tal-omm: 175

preżenza tiegħu meħtieġa minn martu u wliedu: 177

x’joffri lil uliedu: 175

ara wkoll, “Raġel”

Miżżewġin Insara

bilfors irid ikun hemm il-Magħmudija: 169

bix-xhieda u l-kelma tagħhom: 184

iniżżlu għeruqhom fi Kristu li jiltaqa’ magħhom bis-sagrament taż-żwieġ: 67

koperaturi tal-grazzja: 321

xhieda tal-fidi bejniethom, ma’ wliedhom u ma’ dawk li jgħixu magħhom: 321

Morda

li m’għandhomx appoġġ ta’ wliedhom ikunu milqugħa mill-familja wiesgħa: 197

Nanniet

familja li ma tirrispettahomx hi waħda mfarrka: 193

messaġġi importanti li jgħaddu lin-neputijiet: 192

spiss jiżguraw it-trasmissjoni tal-valuri: 192

Narċisiżmu

affettività mingħajr limiti, instabbli, li ma tgħinx: 41

ġabna bla ħila li nħarsu ’l barra minna nfusna: 39

minn edukazzjoni sesswali li tisħaq li nipproteġu ruħna, infittxu sess sikur: 283

Nisa

ara, “Mara”

Nisrani, Insara

atteġġjament fil-familja: 98

dmirijiet dwar l-istituzzjoni tal-familja: 35-38

l-imħabba tal-aħwa hi l-ewwel liġi: 306

ara wkoll, “Komunitajiet Insara” u “Miżżewġin Insara”

Nullità ta’ żwieġ

l-Isqof huwa wkoll l-imħallef qalb il-fidili fdati f’idejh: 244

tiħfif tal-proċeduri: 244

Omm, Ommijiet

dawk li jħobbu l-aktar: 102

fil-Ktieb tal-Proverbji: 24

fit-tqala toħlom lil binha: 169

ħtieġa tal-preżenza tagħha bil-kwalitajiet femminili tagħha: 173

il-familja wiesgħa għandha tilqa’ b’ħafna mħabba lit-tfajliet ommijiet: 197

intimità delikata u ħelwa bejnha u binha ċkejken: 28

iżjed ifittxu li jħobbu milli li jiġu maħbuba: 102

jafu jagħtu xhieda dejjem, anki fl-agħar mumenti: 174

jgħallmu lil uliedhom jixħtu bewsa lil Ġesù: 287

l-aqwa antidotu kontra l-individwaliżmu egoistiku: 174

li jġibu lil uliedhom “jikkoperaw fil-ħlas qaddis” – Santu Wistin: 287

li jitolbu għal uliedhom li tbiegħdu minn Kristu: 288

li jrabbu waħedhom hemm bżonn li jingħataw għajnuna: 197

li qed iġġorrha f’ġufha għandha titlob id-dawl minn Alla: 170

li titkellem tajjeb ma’ wliedha fuq il-missier: 245

l-imħabba tagħha u tal-missier: 172-177

mingħajrhom ikollna soċjetà diżumana: 174

mingħajrhom il-fidi titlef parti sewwa mis-sħana qawwija tagħha: 174

tikkollabora ma’ Alla biex iseħħ il-miraklu ta’ ħajja ġdida: 168

ara wkoll, “Mara”

Omosesswalità

ebda analoġiji bejn unjonijiet omosesswali u ż-żwieġ Nisrani: 251

insieħbu b’rispett il-familji biex hemm dawn it-tendenzi jsibu għajnuna: 250

nuru rispett lejn persuni b’din it-tendenza: 250

Operaturi pastorali

ħtieġa ta’ formazzjoni: 202-204

jgħinu lill-koppji miżżewġin jitgħallmu jiltaqgħu: 224

jistgħu jgħinu kontra soċjetà tal-konsum u tad-dehra: 212

mħejjija tajjeb biex jitkellmu mal-miżżewġin: 229

ta’ interess speċjali għalihom hu kapitlu sitta tal-Amoris lætitia: 7

tal-familja importanti li jinżlu fil-fond tal-Amoris lætitia: 7

ara wkoll, “Ragħajja”

Opri tal-ħniena

li jmissu l-ġisem u li jmissu r-ruħ: 290

Paċi

importanti fil-familja l-aktar fi tmiem il-ġurnata: 104

it-tliet kelmiet meħtieġa biex tkun fil-familja: 133

kif tista’ terġa’ tinkiseb fil-familja: 104

mhix preżenti fejn hemm l-individwaliżmu: 187

Parroċċa

fil-formazzjoni tas-seminaristi: 203

fil-medjazzjoni biex tgħin lill-familji jiġġeddu: 229

post fejn koppji esperti jistgħu jgħinu lil dawk żgħażagħ: 223

toffri l-kontribut prinċipali fil-pastorali tal-familja: 202

Passjoni

definita minn awturi klassiċi bħala xewqat, sentimenti u emozzjonijiet: 143

erotika: 120

f’kulma jagħmel u jfittex il-bniedem: 143

fi proġetti ta’ għotja personali: 148

fil-ħajja taż-żwieġ: 125

għandha post importanti fiż-żwieġ: 143

il-punt tat-tluq li jinżel iktar fil-fond tad-djalogu: 138

l-emozzjoni mhix xi ħaġa moralment tajba jew ħażina fiha nfisha: 145

li tiġi edukata meħtieġa għal relazzjoni matura: 151

meta msieħba ma’ għemil ħieles, turi l-qawwa ta’ dik l-għażla: 146

meta twassal għal xewqa ħażina: 273

mħabba kollha passjoni: 142

u d-dimensjoni erotika tal-imħabba: 152

Pastorali

ara, “Kura pastorali”

Pawlu VI

Evangelii nuntiandi: 68

it-tagħlim tiegħu dwar il-familja: 63, 66

ara wkoll, “Humanæ vitæ”

Persuni b’diżabbiltà

huma għall-familja don u opportunità biex tikber fl-imħabba: 47

il-familji tagħhom jagħtu xhieda : 47

iridu ħafna mħabba u qrubija: 197

sfidi fil-familja tagħhom: 47

u r-rabta tal-aħwa fil-familja tagħhom: 195

Persuni li ma jiżżewġux

jagħtu servizz fil-komunità ekkleżjali u fil-ħajja professjonali: 158

jiddedikaw ħajjithom għall-familja tal-oriġni tagħhom: 158

Piena kapitali

il-Knisja kontra tagħha: 83

Poligamija

prattika li għadha f’xi soċjetajiet: 53

Pornografija

mxerrda minn użu ħażin tal-internet: 41

u l-edukazjoni sesswali tat-tfal: 281

Prijoritajiet

tal-għarajjes fit-tħejjija għaż-żwieġ: 212-216

Problemi

ara, “Sfidi”

Prostituzzjoni

familji li saħansitra jbigħu lil uliedhom għaliha: 46

sitwazzjoni ta’ dawk il-persuni li jiġu obbligati jipprattikawha: 41

Pudur

mingħajru nirriduċu l-imħabba u s-sesswalità għal ossessjonijiet: 282

sens san tiegħu fl-edukazzjoni sesswali: 282

Qgħad

u x-xogħol prekarju huma tbatija: 25

ara wkoll, “Xogħol”

Rabta sesswali

bejn il-miżżewġin hija mixtieqa minn Alla: 154

biex tidher tassew bħala sinjal ta’ impenn sħiħ: 283

meta jgħixuha b’mod uman u hi mqaddsa mis-sagrament: 74

triq li tgħinhom jikbru fil-ħajja tal-grazzja: 74

Raġel

Adam, ħosbien ifittex “għajnuna tgħodd għalih: 12

Adam, taż-żminijiet u r-reġjuni kollha: 13

f’kultura patrijarkali: 154

fil-ħolqien tiegħu Alla jintebaħ li tonqos xi ħaġa essenzjali: 221

flessibbi għaċ-ċirkustanzi tax-xogħol ta’ martu: 286

għandu rwol deċiżiv fil-ħajja tal-familja: 55

iħalli lil missieru u lil ommu u jingħaqad ma’ martu: 9

ikun qrib ta’ martu, biex jaqsmu kollox flimkien: 177

il-maskiliżmu: 54

li ma jemminx, jitqaddes permezz ta’ martu: 228

ara wkoll, “Missier” u “Koppja/i”

Ragħajja tal-erwieħ

dmirhom li jippromovu ż-żwieġ Nisrani u dixxerniment pastorali: 293

id-dixxerniment tagħhom irid jagħmel differenza xierqa: 298

iħeġġu lill-familji jikbru fil-fidi: 227

ikunu jafu jagħżlu sewwa bejn qagħda u oħra: 79

is-sehem tagħhom fil-pastorali popolari: 208

jippreżentaw lill-miżżewġin l-Evanġelju tal-familja: 200

jipproponu l-ideal tal-Evanġelju, id-duttrina tal-Knisja u l-loġika tal-ħniena: 308

kif jirrelataw ma’ persuni f’sitwazzjonijiet ikkumplikati: 312

kif jistgħu jibqgħu f’kuntatt ma’ familji maqtugħa mill-parroċċa: 230

mal-komunità lokali għandhom isieħbu b’għożża u attenzjoni: 242

x’għandhom jagħmlu biex jgħinu l-koppji jkunu hienja u devoti: 227

Realiżmu

biex il-miżżewġin jaċċettaw li ma jistgħux jissodisfaw il-ħolm kollu: 238

ċar sa mill-bidu, ħalli l-miżżewġin jifhmu x’qed jibdew: 218

fil-ħarsa lejn viżjoni pożittiva tas-sesswalità: 153

fir-riflessjoni tal-Knisja: 2

fl-aċċettazzjoni tal-limiti tagħna: 135

kollu sabar: 271-273

meta nippreżentaw il-konvinzjonijiet Insara tagħna: 36

spiritwali f’dak li l-miżżewġin jistennew minn xulxin: 320

Responsabbiltà (f’sens ta’ dmir)

edukattiva tal-ġenituri: 263

fid-dixxerniment personali u pastorali tal-każi partikulari: 300

fl-edukazzjoni sesswali tal-adolexxenti: 283

fl-għażliet li jsiru tippresupponi l-formazzjoni tal-kuxjenza: 222

ġdida wara li l-miżżewġin ikunu ħallew id-dar tal-ġenituri: 131

ġenerattiva tal-miżżewġin u t-tagħlim tal-Knisja: 82

jitqassmu ndaqs bejn il-miżżewġin: 32

meta l-ħolm tal-koppja ma jseħħx: 221

mgħallma lill-ulied fil-kuntest ta’ libertà: 275

mgħallma lill-ulied flimkien mal-edukazzjoni dwar drittijiet: 270

tal-ġenituri lejn l-iżvilupp morali ta’ wliedhom: 259

tal-ġenituri lejn it-tarbija li titwieled: 166

tal-Isqof li jiżgura aċċess iżjed faċli tal-fidili għall-ġustizzja: 244

tal-Istat li jgħin liż-żgħażagħ iwaqqfu familja: 43

tal-miżżewġin fit-teħid ta’ deċiżjonijiet flimkien: 220

tal-miżżewġin lejn Alla, lejhom infushom, lejn il-familja, u s-soċjetà: 68

tal-miżżewġin skont it-tagħlim ta’ San Ġwanni Pawlu II: 167

Responsabbiltà (ta’ xi għemil)

mhix l-istess fil-każi kollha: 78, 300, 302

tista’ tonqos jew tispiċċa f’ċerti ċirkustanzi: 302

Rieda

tal-ulied tkun edukata mill-ġenituri: 264

Rikonċiljazzjoni

bejn il-miżżewġin fil-kriżijiet tagħhom: 41

dwar tentattivi għaliha qabel divorzju u żwieġ ġdid: 300

f’ċirkustanzi mhux mistennija li jaqilbu l-ħajja tal-familja: 236

hija arti iebsa: 236

ħtieġa urġenti ta’ ministeru ma’ dawk f’relazzjoni midruba: 238

ngħinu liż-żgħażagħ jaslu għaliha mal-persuni u mas-soċjetà: 272

u medjazzjoni fil-ħidma pastorali mal-familji: 242

Rikonċiljazzjoni (is-Sagrament tal-Qrar)

fit-tħejjija għaż-żwieġ: 211

il-qawwa tiegħu fl-isfidi taż-żwieġ u l-familja: 38

mhux eskluż f’każi fejn tkun tingħata għajnuna professjonali: 204

Rivoluzzjoni sesswali

ħalliet impatt qawwi fuq ir-rata tat-twelid

Rivoluzzjoni bijoteknoloġika

daħħlet il-possibbiltà li nimmanipulaw l-att tat-tnissil: 56

qatgħet l-att tat-tnissil mir-relazzjoni sesswali bejn raġel u mara: 56

Riżorsi

fit-tisħib pastorali: 223

li jgħinu lill-miżżewġin jitgħallmu jikkomunikaw aħjar: 225

li joffru tħejjija fit-tul li sseddaq l-imħabba: 208

spiritwali prezzjużi li għandha l-Knisja: 204, 211

Romol

li jbatu mis-solitudni jkunu megħjuna mill-familja usa’: 197

Sabar

biex nilqgħu u nsieħbu bi ħlewwa: 294

fil-lingwaġġ tal-ġisem: 284

fil-mumenti ta’ tbatija u problemi: 317

fit-tisħib tal-maturazzjoni ta’ oħrajn: 308

fl-innu ta’ San Pawl dwar l-imħabba: 91-92

kif nista’ nsaħħu fija: 92

kriżijiet fiż-żwiġijiet spiss jiġu affrontati b’mod mgħaġġel wisq: 41

meħtieġ fl-edukazzjoni tal-ulied: 195

mhux imġiba għalkollox passiva: 93

mingħajru nirreaġixxu b’aggressività u rabja: 92

mniżżel minn San Pawl fl-ewwel post fl-innu tal-imħabba: 93

ta’ Alla mal-midinbin: 91

u ħniena fil-mod kif mexa Ġesù ma’ dawk li kien jiltaqa’: 60

Saċerdot

fil-ħajja pastorali kollha tiegħu jiltaqa’ fuq kollox mal-familji: 203

fil-mixja ta’ tisħib u ta’ dixxerniment mal-koppji: 300

formazzjoni fis-seminarju: 203

jaħarbu r-riskju li jwasslu l-messaġġi żbaljati: 300

ara wkoll, “Pastorali” u “Ragħajja tal-erwieħ”

Saċerdoti miżżewġa

esperjenza tat-tradizzjoni twila fil-Knisja tal-Lvant: 202

Salm 128

dwar l-ulied mimlijin bl-enerġija u l-ħajja: 14

il-barka tal-Mulej fid-dar: 15

il-ħtieġa tax-xogħol fil-familja: 23

ix-xogħol jgħin ukoll fit-titjib tas-soċjetà: 24

ma jiċħax it-tbatija li tifni lill-familja: 19

kemm fil-liturġija tat-tieġ Lhudi u kemm f’dik Nisranija: 8

Seminarju

il-familji jsieħbu l-proċess kollu tas-seminarju: 203

jagħti formazzjoni iktar wiesgħa dwar l-għerusija u ż-żwieġ: 203

miegħu jiżdiedu oħrajn ta’ ħajja fil-parroċċa: 203

San Pawl

l-innu lill-imħabba miktub minnu: 89-164

Fil 1:23, dwar li l-mewt ma ġġibx fix-xejn l-imħabbiet tagħna: 56

1 Kor 7:29-31, dwar li ż-żwieġ jeħtieġ nirkuprawh mill-ġdid: 325

1 Kor 11:17-34, dwar sitwazzjoni tal-mistħija fil-komunità: 185

San Tumas ta’ Aquino

dwar il-ferħ bħala twessigħ tal-qalb: 126

dwar il-ħtieġa li t-tagħlim tiegħu jkun użat fid-dixxerniment pastorali: 304

dwar li l-karità m’għandha xejn xi jrażżanha kemm tikber: 134

dwar li xi ħadd jista’ jkollu l-imħabba bla ma jkun jista’ jħaddimha tajjeb: 301

Separazzjoni

dixxerniment mill-Knisja biex insieħbu pastoralment: 242

hemm każi fejn ma tistax tevitaha: 241

l-ulied huma dejjem vittmi innoċenti ta’ dawn is-sitwazzjonijiet: 245

l-ulied m’għandhomx ikunu dawk li jġorru l-piż tagħha: 245

meta mara jkollha trabbi lil binha waħidha: 49

minħabba mill-vjolenza fiżika: 119

noffrulhom servizz ta’ informazzjoni, pariri u medjazzjoni: 244

sehem il-familja wiesgħa f’dawn il-każi: 197

tal-koppja theżżeż il-familja: 41

Sess

distinzjoni bejn dak bijoloġiku (sex) u rwol soċjali-kulturali tiegħu (gender): 56

edukazzjoni kultant b’atteġġjament negattiv: 283

it-tagħlim tal-Knisja mhux kontra l-valur tas-sess uman: 150-151

persuni li jgħixuh bħala ħarba minnhom infushom: 155

Sesswalità

dwar il-proċess edukattiv tat-tfal u l-adolexxenti f’dan il-qasam: 280- 286

hi għall-qadi tal-ħbiberija tal-miżżewġin: 156

hi kwistjoni li l-miżżewġin għandhom jittrattawha ma’ xulxin: 154

hi lingwaġġ interpersonali: 151

ħafna drabi titlef l-aspett personali tagħha u tisfa’ wkoll immarrda: 153

id-dimensjoni erotika tal-imħabba mhix ħażen permess: 152

il-Knisja kontra li tkun użata ħażin imma mhux li tkun mistmerra jew mistkerrha: 157

it-tifsira prokreattiva tagħha ssir kontinwità tal-lingwaġġ liturġiku: 215

l-edukazzjoni tagħha ma tipperikolax l-ispontanjetà: 151

maħluqa minn Alla nnifsu u hi rigal tiegħu għall-ħlejjaq tiegħu: 150

mhix riżorsa għall-gratifikazzjoni jew biex ngħaddu l-ħin: 151

parti mid-don ta’ Alla fiż-żwieġ: 61

parti mill-karattru taż-żwieġ li jħaddan kollox: 125

qiegħda għall-imħabba tar-raġel u l-mara fiż-żwieġ: 80

ssib tifsira fil-kliem tal-kunsens taż-żwieġ: 74

tista’ ssir għajn ta’ tbatija u ta’ manipulazzjoni: 154

ara wkoll, “Eros” u “Żwieġ”

Sinodu tal-isqfijiet

dwar l-immigrazzjoni: 46

dwar l-importanza tal-iskejjel Kattoliċi: 279

dwar qagħdiet ta’ dgħufija jew imperfezzjoni fil-familji: 296

interventi fih, huma bħal ġawhra ta’ tħassib leġittimu u mistoqsijiet sinċiera: 4

ma ħariġx normi ġenerali ġodda ta’ bixra kanonika: 300

Sfidi

dixxerniment ta’ diversi sfidi: 227

familji fejn parti minnhom biss hi Kattolika: 248

familji li jgħixuhom b’kuraġġ u serenità: 30

fin-nassa li nintilfu fit-tgergir: 57

il-figura tal-missier f’dinja mimlija sfidi: 175

il-grazzja tar-Rikonċiljazzjoni u l-Ewkaristija: 38

impenn ikbar għaż-żwieġ: 206

koppji fl-ewwel snin taż-żwieġ: 223

kriżi demografika għall-isfidi edukattivi: 43

l-għajnuna ta’ Alla fl-isfidi: 74

l-isfidi tal-kriżijiet: 232-238

l-isfida edukattiva: 84

quddiem l-isfidi tal-ulied: 261

sejħa biex nikbru magħqudin: 135

soluzzjonijiet mgħaddsa fil-kultura tal-post: 3

xi sfidi: 50-57

ara wkoll, “Familja”, “Żwieġ”, “Żwieġ f’diffikultajiet”,

Skejjel

il-ġenituri ma jistgħux jiddelegaw għalkollox il-formazzjoni morali tal-ulied: 263

il-patt edukattiv mal-familja tfarrak:84

jgħinu lill-familji fit-tiġdid tagħhom: 229

jgħinu lill-ġenituri fi dmirhom li jedukaw lill-ulied: 279

jgħinu lill-istudenti jikbru bħala adulti maturi: 279

l-iskola ma tiħux post il-ġenituri: 84

Skiet

fl-imħabba dan spiss jgħajjat iżjed mill-kliem: 12

hu qarrieq meta l-koppja ma jurux dak li qed iħossu: 234

jgħin lir-raġel u l-mara jduqu l-preżenza ta’ xulxin: 224

meħtieġ għad-djalogu fil-familja: 137

Skomunikati

attitudni ħażina li ttellifna milli ngħinuhom: 246

divorzjati li qed jgħixu f’rabta ġdida: 243

m’għandhomx iħossuhom skomunikati: 299

Skrittura Mqaddsa

ara, “Bibbja”u “Kelma ta’ Alla”

Smigħ

bis-sabar u l-attenzjoni: 137

fl-isfidi tal-kriżijiet: 232

jitlob minna skiet ġewwieni biex nistgħu nisimgħu bla storbju fil-qalb: 137

minn ċentri speċjalizzati li għandhom jitwaqqfu fid-djoċesijiet: 242

Soċjetà

b’fidi dgħajfa tħalli effetti fuq il-familji: 43

b’nuqqas ta’ memorja storika għandha difett kbir: 193

bla differenzi ta’ sess: 56

fejn għad hemm il-poligamija jew żwiġijiet imqabbla: 53

fejn hemm gwerra, terroriżmu jew kriminalità organizzata: 45

fejn hemm qgħad u x-xogħol prekarju hemm it-tbatija: 25

fejn l-ulied ma jweġġħux lill-ġenituri tagħhom hi bla ġieħ: 189

fejn m’hemmx post għall-anzjani ġġorr magħha l-marda tal-mewt: 193

fejn uħud għandhom ħafna u oħrajn m’għandhom xejn: 96

fost ir-realtajiet l-iżjed skandalużi u perversi tagħha hemm l-abbuż sesswali tat-tfal: 45

id-dnub jixħitha fi stat baxx: 26

industrijalizzata, hemm riskju li lill-anzjani nħarsu lejhom bħala piż: 48

industrijalizzata, qed titbaxxa r-rata tat-twelid: 48

jingħad li tagħna hi bla missirijiet: 176

li fiha tidher il-preżenza ta’ Alla fl-imħabba għammiela tal-miżżewġin: 184

li timponi ritmu frenetiku u taffettwa r-relazzjoni tal-koppja: 224

m’għandhiex tinħass bħala theddida għall-familja: 181

ma tistax tgħaddi mingħajr il-familja: 44

ma tistax tgħaddi mingħajr il-ġenju femminili: 173

mingħajr ommijiet tkun soċjetà diżumana: 174

tal-konsum tfaqqar is-sens estetiku u hekk jintefa l-ferħ: 127

tal-konsum tista’ wkoll taqta’ qalb il-persuni milli jġibu l-ulied fid-dinja: 42

tal-konsum u tad-dehra; twissija lill-għarajjes: 212

tiddgħajjef jekk tiddgħajjef il-familja: 52

trid tieħu ħsieb l-anzjani: 191

tkun mhedda b’rabtiet magħluqa għall-ħajja: 52

u l-politika mhux jifhmu li familja f’riskju inqas tista’ tgħin lill-membri tagħha: 51

u x-xhieda ta’ familji Nsara: 47, 184

Sottomissjoni

tal-koppja jrid ikollha fedeltà, rispett u għożża: 156

tal-koppja trid tkun reċiproka: 156

Sottomissjoni sesswali

il-Knisja kontra kull xejra tagħha: 156

Spirtu s-Santu

indispensabbli għall-ispiritwalita tal-familja: 320-321, 324

jagħti d-doni u t-talenti wkoll lil dawk li żżewġu ċivilment: 299

nfittxu l-qawwa sopranaturali tiegħu: 164

ara wkoll, “Alla”

Spiritwalità fiż-żwieġ

f’xirka mas-Salib tal-Mulej fit-tbatija u l-problemi: 317

għożża, tal-faraġ u li tħeġġeġ: 321-325

it-talb fil-familja: 318

l-azzjoni tal-Ispirtu s-Santu: 320, 321, 324

miżżewġin iġeddu kuljum quddiem Alla l-fedeltà lejn xulxin: 319

msawra minn eluf ta’ ġesti reali u konkreti: 315

nwieżnu u nkebbsu bil-ħeġġa wieħed lill-ieħor: 321

tal-komunjoni sopranaturali: 314-316

Stat

dwar interventi minnu favur kontraċezzjoni, sterilizzazzjoni u abort: 42

fid-dmir li jiggarantixxi l-futur taż-żgħażagħ: 43

ir-rwol tiegħu fl-edukazzjoni tat-tfal: 84

jintervieni kontra traffikar tat-tfal bejn pajjiżi: 180

u ewtanasja u abort: 48

Suwiċidju assistit

theddida gravi għall-familji: 48

Tagħlim tal-Knisja

dixxerniment imsejjes fuqu u fuq l-orjentamenti li jagħti l-Isqof: 300

fil-Knisja hemm bżonn ta’ għaqda fid-duttrina u fil-prassi: 3

fuq iż-żwieġ u l-familja ma jistax jieqaf jitnebbaħ u jinbidel: 59

il-Knisja tagħti valur ukoll lil sitwazzjonijiet li ma jaqblux miegħu: 292

irid ikun imsieħeb mal-primat tal-karità: 311

jgħin lill-miżżewġin jgħixu b’mod armonjuż u konxju l-komunjoni ta’ bejniethom: 82

ma jwassalx għal ċaħda tal-valur tas-sess uman: 150

persuni li jistaħbew warajh u jagħmlu ħaqq b’superjorità u superfiċjalità: 305

proposti prattiċi u effikaċi bbażati fuqu u fuq l-isfidi lokali: 199

qatt ma ċaħad l-imħabba-eros fiha nfisha: 147

sintesi tiegħu fit-tielet kapitlu tal-Amoris lætitia: 58-88

u diversi modi ta’ interpretazzjoni: 3

Tama

fl-ewwel snin taż-żwieġ hi dik li tgħinna nħarsu lil hemm mill-kuntrarju: 219

fl-innu tal-imħabba miktub minn San Pawl: 116-117

li tistabar: 148

tistedinna ngħixu l-preżent fil-milja tiegħu: 219

tiżgurana li dawk li mietu jinsabu fi ħdan Alla: 256

Talb

fid-dar ifisser il-preżenza u l-barka ta’ Alla: 15

fil-familja hu mezz ipprivileġġjat: 318

flimkien mill-għarajjes qabel iż-żwieġ hu ħtieġa: 216

għall-mejtin huwa għemil qaddis u twajjeb: 257

għall-mejtin huwa rabta ta’ mħabba magħhom: 257

hu fost ir-riżorsi meħtieġa fil-familja: 223

hu mod kif l-ommijiet jittrasmettu l-fidi lil uliedhom: 174

hu sejħa ta’ kuljum għall-familja: 29

il-qofol tiegħu jintlaħaq bis-sehem komuni fl-Ewkaristija: 318

importanti f’laqgħat ta’ tħejjija għaż-żwieġ: 216, 229

irid jidher fix-xhieda tal-ġenituri lil uliedhom: 288

jgħaqqadna għad-dawl tal-misteru tal-Għid: 317-318

jinħoloq spazju għalih fil-familja biex din tibqa’ flimkien: 227

lill-Familja Mqaddsa: 325

tal-ġenituri bi tħejjija għall-Magħmudija tal-ulied: 169

Teoloġija Morali

mhux morali kiesħa tal-iskrivanija, imma dixxerniment pastorali bi mħabba u ħniena: 312

trid tinkludi t-tagħlim dwar il-ħniena ta’ Alla: 311

Tħejjija

ta’ koppji għarajjes għaċ-ċelebrazzjoni taż-żwieġ: 212-216

ara wkoll, “Formazzjoni”

Tifel, Tifla, Tfal

abbandun affettiv mill-ġenituri: 263

abbuż sesswali tat-tfal: 45

biex jikbru fl-istima ta’ persunithom: 275

biki ta’ min tilef lil ibnu jew bintu: 254

bla ġenituri: 197

edukazzjoni hija dritt u dmir tal-ġenituri: 84

effett ta’ ideoloġiji tal-ġeneru: 56

f’każ ta’ wild wieħed, il-ġenituri jsibu mezz kif ma jikbirx iżolat: 195

familja li titlef il-ħila li toħlom: 169

familji bil-vizzju tad-droga: 51

formazzjoni etika: 263-267

formazzjoni tagħhom skont il-Bibbja: 16

fostering: 180

frott l-imħabba konjugali: 81

għandhom dritt għall-imħabba tal-ġenituri: 172

għandhom post fil-qalb ta’ Alla: 168

immigrazzjoni: 46

korrezzjoni: 268-270

li jitwieldu barra miż-żwieġ: 45

mgħallma jitolbu maħfra u jpatti għall-iżbalji: 268

mhumiex propjetà tal-familja: 18

mhux sew li l-ġenituri jsiru omnipotenti għal uliedhom: 279

mħabba ta’ omm u missier: 172-177

miżżewġin bla tfal: 80, 178

nevitaw li jaħsbu li huma żball: 166

ngħallmuhom kif jieħdu ħsieb ta’ ħuthom: 195

nilqgħu ħajja ġdida: 128

nitolbu minnhom dak li jifilħu: 271

ostaġġi tal-ġenituri: 245

preżenza ta’ anzjani u nanniet: 192

preżenza tal-missier: 177

preżenza tal-omm: 173

relazzjoni bejn il-koppja meta jiġu t-tfal: 128

rigal ta’ Alla lill-familja: 14

rispett lejn il-ġenituri: 17

rwoli bejn ġenituri u wlied: 176

sentiment ta’ ltiema: 173

tat-triq, in-numru tagħhom qed jikber: 45

toqol li jgħattan qalbhom: 246

traffikar: 180

x’jitgħallmu fil-familja: 86

xbieha tal-imħabba tal-ġenituri 165

Tisħib

presbiteri li jsieħbu koppji divorzjati li reġgħu żżewġu: 300

Tqala

biex xejn u ħadd ma jisraq lill-omm il-ferħ ġewwieni tal-maternità: 171

bis-sehem tagħha l-mara tieħu sehem fil-pjan ta’ Alla: 169

l-imħabba fl-istennija waqt it-tqala: 168-171

l-omm li ġġorr tarbija f’ġufha x’għandha titlob lil Alla: 170

l-omm u l-missier f’dan iż-żmien: 169

Traffikar uman

tal-organi: 46

tat-tfal bejn pajjiżi: 180

xbieki internazzjonali: 46

Trinità Qaddisa

fil-familja jidher dan il-misteru: 86

fl-Iskrittura u t-Tradizzjoni tidher bħala familja: 71

il-familja hija xbieha u mera tagħha: 11, 63, 71, 161

mill-komunjoni sħiħa tagħha toħroġ sejħa kontinwa: 325

preżenti fit-tempju tal-komunjoni taż-żwieġ: 314

xirka sħiħa, imma li fiha teżisti wkoll id-distinzjoni: 161, 324

Twelid

Alla jistenna t-twelid ta’ kull tarbija u jaċċettaha bla kundizzjonijiet: 170

Enċiklika Humanæ vitæ: 82

il-Knisja kontra interventi kostrinġenti tal-Istat: 42

impatt mill-iżvilupp tal-bijoteknoloġiji: 42

mentalità li tippromovi inqas twelidijiet: 42

pajjiżi li qed ibatu mit-traġedja ta’ rata baxxa: 42

ara wkoll, “Alla”

Ulied

ara “Tifel, Tifla, Tfal”

Umanità

fdata minn Alla f’idejn ir-raġel u l-mara: 81

naċċettawha u nirrispettawha kif ġiet maħluqa: 56

tintilef mill-persuna bil-vizzji: 267

Umiltà

hija parti mill-imħabba: 98

meħtieġa mill-awtoritajiet tal-Knisja fit-tagħlim dwar iż-żwieġ: 36

Unjoni omosesswali

il-Knejjes lokali jġarrbu pressjoni fuq dan is-suġġett: 152

ma tistax titqies fuq l-istess livell taż-żwieġ: 52

suġġett ta’ kundizzjonament fl-għajnuna finanzjarja lil pajjiżi foqra: 251

Valuri

fl-imħabba tal-miżżewġin: 161

huma l-ewwel mgħallma fil-familja: 274

kif ikunu mgħallma lill-adolexxenti: 272

ppreżentati ftit ftit, b’modi differenti u skont l-età: 273

tal-imħabba fil-verġinità: 161

ara wkoll, “Edukazzjoni” u “Formazzjoni”

Verġinità

fit-tagħlim ta’ San Pawl: 159

sinjal eskatoloġiku ta’ Kristu Rxoxt: 161

tagħlim tal-Knisja: 159

u żwieġ huma stati tal-ħajja li jikkumplimentaw lil xulxin: 159

u żwieġ: 158-162

Via caritatis

l-istedina biex interrqu l-liġi divina tal-imħabba: 306

Virtù

hi konvinzjoni li tinbidel fi prinċipju ġewwieni u stabbli tal-imġiba: 267

ma teżistix mingħajr atti msaħħa minn motivazzjonijiet tajba: 266

tal-ħlewwa fl-esperjenza Nisranija taż-żwieġ: 28

Vittmi

innoċenti; l-ulied: 245

ta’ vjolenza: 21

tas-separazzjoni, divorzju u abbandun; ikunu rrispettati: 242

Wegħda taż-żwieġ

għal dejjem, hi iżjed minn formalità soċjali jew tradizzjoni: 123

hija pjan akbar mill-proġett tal-bniedem: 124

iż-żamma tal-kelma mogħtija ma tistax tixtriha jew tbigħha: 214

meta żewġ miżżewġin mhux Insara jirċievu l-Magħmudija: 71

tikkonkretizza l-għaqda tal-miżżewġin: 123

Xhieda

differenti li jagħtu l-familji Nsara: 290

Evanġelika trid tkun imħaddna u żviluppata: 46

hi bżonn il-grazzja li tiġi mingħand Kristu permezz tal-Knisja: 63

li għandhom bżonn l-ulied min-naħa tal-ġenituri: 269

li tgħin liż-żgħażagħ jilqgħu l-isfida taż-żwieġ b’ħerqa u kuraġġ: 40

mogħtija minn familji Nsara hija espressjoni tal-fidi tagħhom: 264, 321, 324

ta’ ġenituri li jaċċettaw bi mħabba ulied diżabbli: 47

tal-miżżewġin li hija apprezzata fid-dinja ta’ żmienna: 38

Xogħol

bih il-missier iwieżen il-ġid fiżiku u jiżgura s-serħan il-moħħ tal-familja: 23

drittijiet tal-mara fil-qasam tax-xogħol: 54

f’Salm 128: 8

fi ħdan il-familja li wieħed jitgħallem it-toqol u l-ferħ tiegħu: 86

fil-ħajja ta’ Ġesù: 65

hu parti fundamentali mid-dinjità tal-ħajja umana: 23

il-ħtieġa tiegħu fil-komunitajiet skont San Pawl: 24

jgħin fit-titjib tas-soċjetà, fl-għajxien tal-familja: 24

minħabba fih kultant il-missier jinsa l-familja: 176

nuqqas ta’ djalogu fil-familja minħabba ħinijiet imposti: 224

prekarju u l-qgħad huma tbatija: 25

problemi tal-familja relatati max-xogħol: 44

ta’ jdejk: 23-26

tal-mara, imfisser fid-dettall fil-Ktieb tal-Proverbji: 24

Żgħażagħ

għad għandhom ix-xewqa għall-familja f’qalbhom: 1

għandhom ikunu megħjuna jiskopru d-dinjità u l-ġmiel taż-żwieġ: 205

l-importanza tal-virtujiet fit-tħejjija tagħhom, fost dawn il-kastità: 206

nqawwulhom qalbhom biex ma jibżgħux quddiem is-sagrament taż-żwieġ: 307

sehem il-komunità Nisranija kollha fit-tħejjija aħjar taż-żwieġ tagħhom: 206

ara wkoll, “Familja” u “Żwieġ”

Żmien

b’disponibbiltà u b’libertà huwa meħtieġ għad-djalogu fl-imħabba: 224

hu aqwa mill-ispazju: 3, 261

meħtieġ biex il-miżżewġin isaħħu r-rabta tagħhom: 238

ta’ stennija għal impjieg dinjituż, meta jitwal: 44

ta’ taħriġ biex fi kriżi titkattar l-intensità tal-ħajja: 232

Żwieġ

alternattivi oħra f’pajjiżi differenti: 53

fih ngħixu l-appartenenza sħiħa għal persuna waħda: 319

hemm elementi pożittivi anki f’reliġjonijiet oħra: 77

imur lil hemm minn kull moda li tgħaddi: 131

indissolubbiltà mhix madmad impost imma don ta’ Alla: 62

it-tajjeb u l-isfidi tiegħu: 131

jeħtieġ li l-miżżewġin iħallu lill-ġenituri, imma mhux jittraskurawhom: 190

jimplika impenn reċiproku u soċjali: 131

jitlob ukoll impenn soċjali: 181

kultura li timbotta liż-żgħażagħ biex ma jiffurmawx familja: 40

lill-miżżewġin biex isibu modi ġodda kif ikunu wlied: 190

l-imħabba fiż-żwieġ: 89

ma jistax jiġi minn deċiżjoni mgħaġġla: 132

nġeddu l-għarfien tagħna dwar l-importanza tiegħu: 2

ngħinu liż-żgħażagħ jiskopru l-valur u l-għana tiegħu: 205

tentattivi biex dak tradizzjonali jidher bħala antikwat: 53

Żwieġ (ċelebrazzjoni)

bżonn li l-għarajjes ikunu talbu flimkien qabel: 216

hemm għana fit-tifsira taċ-ċrieket li jagħtu lil xulxin: 216

hu l-bidu ta’ mixja: 218

il-preżenza ta’ xhieda u kundizzjonijiet oħra: 75

l-għarajjes ikunu megħjuna jkollhom prijoritajiet tajba: 212-216

l-għarajjes ma jħarsux lejh bħala tmiem il-mixja: 211

liturġija tagħha hi ġrajja unika, li tingħax fil-kuntest familjari u soċjali ta’ festa: 216

okkażjoni prezzjuża ta’ xandir tal-Evanġelju ta’ Kristu: 216

tkun festa sobrja u sempliċi, biex l-imħabba titqiegħed fuq kull ħaġa oħra: 212

Żwieġ ċivili

ċirkustanzi għandhom jingħataw il-valur li jixirqilhom: 294

kura pastorali: 78, 297

okkażjoni ta’ tisħib lejn is-sagrament taż-żwieġ: 293

sforz biex ikunu intergrati waqt li jkun evitat skandlu: 299

Żwieġ f’diffikultajiet

faqar tal-kultura ta’ żmienna hi s-solitudni: 43

ġrieħi qodma: 239-240

ikollna l-ħila nuruhom postijiet u persuni li jgħinuhom: 211

il-koppji li jistgħu jaffrontawhom flimkien: 163

il-problemi m’għandhomx jiġu moħbija jew posposti: 209

ir-riflessjoni, id-djalogu u l-prassi pastorali jagħtuhom kuraġġ: 4

ir-riskju tal-kriżijiet, l-ansjetajiet u d-diffikultajiet: 231

ix-xewqa tal-Knisja li tgħin: 200

komunitajiet ta’ familji li jwieżnu lil xulxin: 196

l-isfidi tal-kriżijiet: 232-238

meta tolqot il-mewt: 253-258

nsieħbu wara firdiet u divorzji: 241-246

operaturi missjunarji mħejjija tajjeb biex jgħinu: 229

quddiem id-dgħufijiet u l-iżbalji tal-parti l-oħra: 113

soċjetajiet fejn il-fidi u l-prattika reliġjuża qed jiddgħajfu: 43

stedina għat-tama u ħolm profetiku: 57

x’jista’ jwassal għalihom: 41

Żwiġijiet imħallta

deċiżjoni dwar il-qsim tal-Ewkaristija ma’ dawk mhux Kattoliċi: 247

għandhom ħafna kwalitajiet ta’ siwi: 247

ħidma flimkien bejn il-ministru Kattoliku u dak mhux Kattoliku: 247

jitolbu attenzjoni speċifika: 247

Żwieġ Nisrani

dixxerniment vokazzjonali meħtieġ qabel tittieħed deċiżjoni vokazzjonali: 72

don għat-tqaddis u għas-salvazzjoni tal-miżżewġin: 72

fejn parti ġejja minn reliġjon oħra tippreżenta diffikultajiet: 248

fit-tagħlim tal-Konċilju Vatikan II: 125, 126

għadu b’saħħtu fid-diversi partijiet tal-Afrika: 38

hu storja ta’ salvazzjoni: 221

iċ-ċelebrazzjoni liturġika: 213

il-Knisja m’għandhiex iżżomm lura milli tipproponih bħala ideal: 307

irid ikun ippreżentat mill-Knisja b’mod realistiku: 36

is-sagrament: 71-75

it-tagħlim tal-Knisja dwar il-messaġġ tal-Evanġelju: 59

it-tħejjija għaċ-ċelebrazzjoni: 212-216

jagħti grazzja li hi għall-familja kollha: 74

jibqa komunità ta ħajja sħiħa u indissolubbli anki jekk bla tfal: 178

jikseb tifsira sħiħa fi Kristu u fil-Knisja: 63

kif ippreżentat fit-Testment il-Ġdid: 61

komunità parrokkjali li ssegwi l-għarajjes fit-tħejjija tagħhom: 209

Kristu nnifsu li jiltaqa’ mal-għarajjes fis-sagrament taż-żwieġ: 73

l-ikona tal-imħabba ta’ Alla lejna: 121

l-impenn taċ-ċelebrazzjoni liturġika huwa wkoll għall-futur: 214

mhuwiex kaxxa magħluqa: 218

ministri tas-sagrament: 75

msaħħaħ bix-xhieda ta’ koppji li baqgħu fidili: 38

nsieħbu l-koppji: 217-222

rabtiet oħra li jwettquh biss f’parti minnu jew f’xebh: 292

rabtiet oħra radikalment kontra l-ideal Nisrani: 292

sforz pastorali biex insaħħuh aħjar minn pastorali ta’ falliment: 307

sinjal “storiku” għal dawk li mexjin fuq din l-art: 161

sinjal sagramentali tal-imħabba ta’ Kristu għall-Knisja: 71-72

sinjal tal-imħabba ta’ Kristu għall-Knisja: 73

sinjali ta’ nuqqas ta’ tħejjija xierqa: 218

tħejjija sa mit-twelid: 208

tħejjija: 205-211

u verġinità: 158-162

vokazzjoni: 72

spiritwalità: ara “Spiritwalità taż-żwieġ”

Żwieġ jew Rabta irregolari

dawk li qegħdin f’xi sitwazzjoni minnhom: 293, 297

dawk mhux miżżewġa fil-Knisja: 78

jistgħu jkunu okkażjoni ta’ tisħib: 293

l-attitudni tal-Knisja: 78-79

mhux l-ideal li jipproponi l-Evanġelju għall-familja: 298

qbil ġenerali fis-Sinodu dwar familji f’dawn is-sitwazzjonijiet: 297