Segretarjat għal-Lajċi, Malta.


JASAR MODERN U TIBDIL FIL-KLIMA

Ma nistgħux nifirdu l-bniedem mill-bqija

Meta ma  jkunx hemm  ħarsien tal-ambjent, tal-ħolqien, hi, li l-bliet jikbru bla rażan. Dan hu fenomenu dinji.  Jiġri li dawn l-irjus, dawn il-bliet kbar ikomplu dejjem jikbru, iżda madwarhom  jikbru wkoll postijiet ta’ faqar u ta’ miżerja, fejn in-nies ibatu minħabba nuqqas ta’ ħarsien tal-ambjent.  [...]

 


DISKORS TAL-PAPA FRANĠISKU FL-ANGELUS

Id-dixxipli jirraġunaw bil-mentalità tas-suq

Id-dixxipli jirraġunaw bil-mentalità “tas-suq”, imma l-loġika tax-xiri Ġesù jibdilha fil-loġika l-oħra, il-loġika tal-għoti... Is-sehem fl-Ewkaristija jfisser daħla fil-loġika ta’ Ġesù, il-loġika tal-gratwità, tal-qsim.  U minkejja li aħna fqar xorta waħda nistgħu nagħtu xi ħaġa.  “Meta nitqarbnu” jfisser ukoll li aħna nixorbu mingħand Ġesù l-grazzja li tagħtina l-ħila li naqsmu mal-oħrajn dak li aħna u dak li għandna.  [...]


KORS DWAR IL-LITURĠIJA

Għal min jaqdi Ministeru Liturġiku fil-parroċċa

L-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali flimkien mas-Segretarjat tal-Liturġija ħejja dan il-kors, li jibda f’Ottubru ta’ din is-sena (2015) u jintemm f’Mejju tas-sena d-dieħla (2016).  Il-kors għandu l-ħsieb li jagħti togħma tajba ta’ x’inhi tassew il-Liturġija, x’inhu l-isfond storiku u teoloġiku taċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi, kif ukoll kif wieħed jadatta u jkun krejattiv, biex jgħin lill-Poplu ta’ Alla jqim tassew lil Alla flimkien bħala komunità li temmen u tgħix dak li temmen.   [...]


L-ENĊIKLIKA LAUDATO SI' ...

Il-Papa Franġisku dwar l-għożża tad-dar komuni

Minn San Franġisk għall-Papa Franġisku ...

 Dak li qed jiġri lid-dar tagħna ...

 L-Evanġelju tal-ħolqien ...

 L-għerq uman tal-kriżi ekoloġika ...

 Ekoloġija integrali ...

 Xi linji ta’ orjentament u azzjoni ...

 Edukazzjoni spiritwali u ekoloġika ...

Ara l-Enċiklika bil-Malti flimkien ma’ bosta riżorsi dwarha  [...]

PARAGRAFU 36

Mill-Enċiklika Laudato Si', paragrafu 36:

Il-prezz tal-ħsara li ssir minħabba fit-traskuraġni egoistika fis-sewwa kollu hu bil-wisq ogħla mill-profitt ekonomiku li wieħed jista’ jaqla’.  [...]


Jekk hemm xi ħaġa li żgur inti tista’ tkellimna dwarha hija l-familja.  Ħu sehem fid-diskussjoni inti wkoll billi tiktbilna l-fehmiet tiegħek  ...SINODU DWAR IL-FAMILJA - OTTUBRU 2015


 

Is-Sena tal-Ħajja Konsagrata

Is-sena li l-Knisja ddedikat lill-ħajja kkonsagrata, bix-xewqa u bil-ħsieb li jittieħdu deċiżjonijiet evanġeliċi kuraġġjużi li jwasslu għal tiġdid frott il-ferħ. 

Ara aktar riżorsi dwar il-Ħajja Konsagrata ...


Il-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar Ġesù Kristu

Wara li saret traduzzjoni tal-129 Katekeżi tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar it-Teoloġija tal-Ġisem, issa bdejna noffru l-ewwel minn 85 diskors tiegħu dwar Ġesù Kristu.  Dawn qed isiru bi tħejjija għall-Ġublew tal-Ħniena, għax fi kliem il-Papa Franġisku, “Ġesù Kristu hu wiċċ il-ħniena tal-Missier.

Ħajr lil Emanuel Zarb tal-għajnuna tiegħu f’dan ix-xogħol.

[klikkja]


 

SEGWI FUQ IL-MOBILE TIEGĦEK ... 

 Il-Brevjar ta' kuljum ...

 It-Testment il-Ġdid ...

 L-Enċiklika, Laudato si' ...

ŻIDIET RIĊENTI ...

FIL-LEĦEN IS-SEWWA

TAL-ĦADD, 26 ta' Lulju 2015

  Il-Caritas se twessa’ l-orizzonti tagħha.
  Mandat missjunarju lil grupp li sejrin l-Etjopja.

  Ktieb dwar il-ħajja ta’ Santa Gianna Beretta Molla.
  Forum dwar Dun Mikiel Azzopardi.

  Talab lil Ġesù jmexxih tul il-vjaġġ appostoliku kollu.

  Is-sitwazzjoni f’Gaza tmur ghall-agħar.

  Saċerdot jikteb lill-Papa qabel imut.

  Il-ġnien qaddis li kabbar fjura qaddisa.

  Sejħa għall-għaqal u sens ta’ responsabbiltà

  Retorika u sustanza.

  L-Ispirtu jaġixxi wkoll barra l-Knisja.
  Flok il-moffa daħal is-semm.

  Il-kobor taż-żgħar.

  Qatt messitek xorti kbira?

  L-annimali jgħallmuna

  Nostalġija li m’għandiex tkun

  L-għeżeż teżor tal-familja.

  L-ewwel ktieb bil-Malti dwar il-Beatu Romero.

  Biex l-ilsien Malti jibqa’ ħaj.

Ara l-aħħar Blogs tal-Leħen is-Sewwa  [...]

GĦAŻLA MINN PAĠNI OĦRA TAL-LAIKOS ...

 Appostolat tal-Lajċi, Għawdex.

 Dwar Kotba b'tema reliġjuża.

 Evangelii Gaudium.

 Ġrajjiet il-Knisja

 Ġublew tal-Ħniena.

 Il-Kelma tal-Ħajja.

 Korsijiet ta' Formazzjoni.

 Raġel u Mara Ħalaqhom.

 Sena tal-Ħajja Kkonsagrata.

 Sinodu dwar il-Familja.

 Wirt Missirijiet il-Knisja.